Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1891

mas en de Mstorisohe achUderijeii te lien krijgt Hq draagt een zjjden hoed eeer hoog een mooie zwarte jat en een groote parapluie op de plaats Tan het traditioneele xvraard die onafacheidelqk van zjjn koatuum achqnt te ign Met t jn kalm nu en dan ontsteld gelaat heeft hg meer het Toorkomen van een kruidenier in ruste dan van een opralger der Csboche s Tristan s en Samson s Hg woont 8 rue Vicy d Aïir lak bg de gevangenis La Uoquette en heeft zgn magazijnen in de rue Folrie Regnaalt Hij is een goed echtgenoot en huisTsder geacht door zgn buren die hem als zeer lacht ran karakter afaehilderen Hq zelf vertelt bg herhaling 4V t hij nog nooit iemand iieeft kwaad gedaan Hg gevoelt tegen niemand haat behalve tegen de journalisten die hij beaohuldigt dat ze telkens zgn roem trachten te verminderen Moeten de mei jes piano leeron spelen Reyer s a antwooiden liefit in t geheel niet want iedere piano minder is eene aanwinst voor de muziek Maar Bernard HoUfuss schrijft in eene brochure te Leipzig bg C E Klemm verschenen Ja zooveel mogelijk mits gezondheid en aanleg zich er niet tegen vetïetten Maziek en begrip van mueiek zegt hij is een genot wie in zijn jeugd er niets van geleerd heeft gevoelt in latere jaren herhaaldeIgk dat gemis Niemand zal dit tegenspreken Ook als hg verder gaat en zegt dat waar slechts zeer weinig muzikaal talent bestaat dit door OKfening zeer ontwikkeld kan worden Hg bederft intuaschen ziju zaak en doet den aap van den overheerscfaendeu on veroveringszuchtigen musicus uit de mouw kijken wanneer hij aanraadt het schoolonderwgs en hebeen dit van de lichaamelgke en geestelgke krachten der leerlingen vergt in overeenstemming te brengen met de elscben der muziek in plaats van omgekeerd en vooral wanneer hij wenscht dat de eerste morgenaren aan de pianostudie gewgd worden omdat het kind dan het frischst en krachtigst u Het komt den hoer Rollfuss als specialiteit natuurlg k ongerijmd voor dat de schoolmeester die frischheid en kracht wellicht voor taalonderwijs of rekenen zou wïUen ssnwenden eo deze als gewichtiger beschouwen dsn de vingeroefeningen Jsn Holland Dr Vitringa schrijft in de Tijd een artikel getiteld Geneeskunde en Qenezen waaraan wq het volgende ontleenen Met belsngatclling hield ik de berichten bg over den man uit Amerika die te Bozendaal de menschen Terlost van de kwellingen der rheumatiek Hoe lang zal dat goed gaan vroeg ik mij zelf Verkeerde die man in de kinderlgke meening dat hij met de quinteesens zijner prairie kruiden door de noordbrabant che heidevelden heen andere prairiëo zou binnentrekken waar san iedet mensch de vrijheid ia gelaten om voor zgn kwalen heul te zoeken bij wien en naar de manier waarop het hem belieft Neen mijn waarde vrijheidsapostel zoo gaat het hier niet We leven 4n een zeer beschaafden Staat die atrengelijk het monopolie handhaaft om de kranke burgers door geen anderen te laten behandelen dan door de van zgnentwege daartoe aangeatelden t Schijnt dat deze meneer Sequah omtrent wien ik onder anderen las dat hg ijverig bezig is onze medische wetten te beatudeeren van den beginne heeft geargwaand dat Maar het schrift Was het niet nagemaakt Was de brief misschien niet door Mary geschreven en niet door Honors Mary was een sjimmc vrouw en Geachreven door MaryP De plotselinge zelf beheersching van den kluizenaar gaf mij den moed hem alles te vertellen van het bezoek van de jonggehuwden in het hotel en onze noodlottige ontdekking in de geheime kamer De man hoorde bet san als iemand die onvatbaar is geworden voor elke aandoening Toen ik zweeg slaakte hij een zucht maar als vreesde hij dat ik de beteekenis er van verkeerd zou uitleggen liet hij or haastig op volgen Arme Honora Het n as mij een onuitsprekelijke verlichting dat hg zich in deae stemming bevond Ik stond op en schudde hom hartelijk de hand Kom ga met mij mede naar Albany We hebben uwe hulp noodig Goed luidde zijn antwoord Deze onmiddellgke toestemming was zeer onverwacht maar hoogst welkom Ik ging hem voor naar buiten Ik wil u niet vermoeien juffrouw Turax mot de formaliteiten welke op onze terugkomst in Albany volgden Ik zal er alleen nog bijvoegen dat gij weldra bezoek zult krijgen van een gevolmachtigd persoon die u alle inlichtingen zal vragen die het in uwe macht staat hem te geven Daarna vertrekt j hij in Terbodsu water ging vissohen Anden had hg zich niet met zgu mooicn kermiswagen schroomvallig in de nabgheid der grenzen opgehouden als ware hg te allen tgde op een terugtocht bedacht Die kermisvertooning stond mg op t eerste geiioht niet aan Ernstige laken en de rheumatiek is waarachtig een ernstige oen grimmig ernstige zaak willen in passend deftigen vorm behandeld cgn M ar dan dacht ik weer Och de man is immers Amerikaan on alles wat van daar overwaait heeft nu eenmaal de gewoonte zich in het pak der reclame te staken Onze tgd ziet er niets geks in dat nu de kermissen worden afgeschaft zelfs het heiliga in haar narronpak kruipt Daar hebt ge t Leger des Heils de mensch onder kermisgejoel hemelwaarts geduwd Waarom komt de wonderman bg voorkeur op ons Lanidje los Lokte hem t rgke Holland Dan heeft hg reeds in de buurt van Kozendaal genoeg kunnen waarnemen om hem tot terugkeer te bewegen Had bg in zgn schooyarsn iets opgevangen vau t Land der aloude vrijheid en herbergzaamheid Ja ja de Hollandera waren te allen tijde uiterst verdraagzaam en gastvrij maarV meneer Sequah komt als ik t wel begrgp niet hisr om met godsdienstige en staatkundige gevoelens ööf nj eldefs verdiend geld in veiligheid te brengen hij komt veeleer om wat te balen Neen niet altjjd kwaad gedacht bg stelde zich hot Igdeu voor van ongelukkigeu die te midden van moeraasen in paalwoningen huizen Hier moest de kwasi waartegen hij t geneesmiddel liezit het ongetemdst woeden Hier zou hij den vgand tegen wien hg te velde trekt in diens eigen kamp bestaken Kn nu laar hebt ge de tgding al die ik lang te gemoct zag De wonderdokter heeft zgn gratiagenezingen gestaakt De rechtbank heeft beslist dat hij zgn liefdewerk niet verrichten mag zonder bgstand van een geneesheer Nu ieder begrijpt wat die term bijstand iemand op den hals haait t Is het ultimatum om hem te drgven in het ultimatissimum Ër is dus zoo goed als beslist dat Sequah de menachen niet van hun rheumatiek mag verlossen t Klinkt hsrd met een paar van mgn medelgders had ik juist plan gemaakt naar Bozendaal op te gaan Dat behoeft gg immers niet te doen zegt de moederlijk zorgende Staat Begeef u tot den door mg gediplomeerden arts in uw gemeente Voor hem sta ik borg Al wat de wetenschap ter beschikking heeft om t Igdeu den menschheid weg te nemen zit in zgi hoofd ia zijn boeken in zgn medicijnkast Ik gedoog niet dat mijn kinderen in de handen valteo van kwakulvera Zoo spreekt de Staat wanneer het te doen is om t lichamelijk welzijn van zgn burgers Is bij even waakzaam waar zich geestelijke kwakzalvers opdoen die de zielen verpesten di £ niet in een boerenbedriegenden kermiswagen maar in balen boeken en platen vergift invoeren en opdringen dat zonden inent die met den geestelgken onverbiddelijk den lichamelijkeu dood ten gevolge hebben Ordonneert hg ook dan dat de uitgifte niet anders mag plaats hebben dan ouder bijstand van ja van wien Vrijheid blijheid zegt de Staat waar bij zich machteloos gevoelt e onder zijn eigen hoogwaardigheidsbekloe ers niet weinigen telt die aan de geestelgke opinmschuivcrij gaarne een plaatsje inruimen onder de genietingen des levens Z4terdag begonnen te s ïravenhage de feesten tot herdenking van den 608t n jasrdsg van den tien er iemand naar Frankrgk met volmacht om de uitlevering van Ifrqubart te verzoeken In dit geval zal de misdaad gestraft en uw hotel gewroken worden over de afschuwlijke misdaad welke binnen zijne muren plaatsgreep Antony Taraworth Het oude bandschrift besluit met do vermelding van het feit dat Urqubart en Mary inderdaad worden uitgeleverd en na eene langdurige procedure ter dood werden veroordeeld welk vonnis kort daarna aan hen werd voltrokken i daagschen veldtocht Koeds daags te voren zag mon menigen drager van het Metalen Kruis in de stad Tot plechtige ontvangst van de oud strijders was de feestcommissie aan het station aanwezig Als voorzitter der oommissie van feestviering heette de oud vrgwillig jager der Utrechtsche hoogeschool mr W J baron d Ablaing van Giesaenburg zgne oude kcggsmakken welkom Het geheels land zeide hg ongeveer beeft het oog op u gevestigd Hier in den Haag is van alle igdon sympathie betoond hoog en laag alles heeft medegedaan t Is heden 60 jaren geleden dat het voorwaarts I klonk t Is als iemand het voorwaarts I hoort den volgenden dag strgden in eene ernstige laak Dat hebben wg allen ondervonden Spr wierp een blik op hetgeen er in die dagen geschied is gaf hierbg eene schets van de verhouding tnsschen de zuidelijken en de noordelgken en van de moeilgkhedyn waarmede het noordelijke leger in den eersten tgil had te kampen ook door desertie van slechtgezindMi hetgeen natuurlijk zgn invloed deed gevoelen want men kan vechten en moed toonen en toch kan het voor een leger onmogelgk zijn voor alles te ctaan Toen riep de Koning hot te wapen I En toen was tala een b il Bemstraal in het noorden Wie moest gaan die ging en die niet moesten gaan kwamen vrijwillig in dienst Men zag toen het verheffende sohouwipel dat allen die hun vaderland lief badden het zwaard opnamen Onzen grond zouden we verdedigen Ën het leger was ontmoedigd maar niet zonder moed Uil zijne persoonlgke herinnering deelde baron d Albaing een en ander me le waaruit kon bigken hoe de geest des volks in die dagen ontwaakt was Nu 60 jaren geleden hadden de oud strijders waarvan de overgeblevenen lier aanwezig waren getoond dat hot leger wist te wreken de ondervonden belee Uging Spr vergeleek don toestand van die dagen bg een tweegevecht na afloop waarvan de partijen eikander de hacd reiken Die hand hebben eerst de beide volken en daarna de beide vorsten elkander toegestoken Sedert den tiendaagschen veldtocht is peen kogel meer tusachen de zuidelgken en de noordelgken gewisseld en is de broederband gegeven Spr uitte de hoop dat die verhouding zoo zou bigven ja durfde verklaren dat mocht eenmaal weer gevaar dreigen bet niet onmogelijk was dat die broeders ons zouden komen heipen Na eene herinnering aan het heldhaftig gedrag der onzen in de belegerde citadel waarbg we opnieuw getoond hebben de oude jongens van vroeger te zijn bracht hg eene bgzondere hulde aan de dapperen van de Citadel aan wie hg de eere gaf dat had in 1831 het leger de eer des lands gewroken zg in 1832 het leger beroemd hadden gemaakt Daarom hoopte hg hen straks aan den rechtervleugel te zien Spr wees vervolgens op het tijdperk van vrede d t ons land na dien tgd mocht doorleven onder het gelukkig bestuur van ouze Koningen Ën thans wierp hij een blik op het heden nu wij zijn onder de regeering van de Koningin en de Koninginregentes Hij sprak den wousch uit dat bet onze Koniagin eenmaal gegeven moge zgn om even als hare voorvaderen den vrede te bewaren in bet vertrouwen dat kwam de lijd dat ook zij het te wapen liet hooren dan ons volk dezelfde geest zou kenmerken ala in 1830 Daarom eindigde hg zijne toespraak met een Leve de Koningin e hare Moeder Daarop trok men r corpt naar den Zool Tuin Daar wachtte eene coramiesie uit bel bestuur van het genootschap de gasten op De kolonel commandant van bot regiment grenadiers on jager was daar mede aanwezig Een regen van bloemen viel uit de manden der strooistertjes den oud sirgders voor de voeten zoodat zij als t ware langs een pad van bloemen tusschen eone all lan vlaggen masten met wimpels naar het hoofdgebouw trokken waar hun een ontbijt wachtte De entree naar do grooto zaal was door de zorgen van den hortulanus den hoor Kottman prachtig versierd Jn bloemen prijkte een Metalen kruis boven den Hoofdingang geflankeerd door medaillons met de feest jaartitllen Mos witte roztn en begonia s waren gebezigd om dit kunstig samengesteld geheel te vormen Na het nuttigen van hot ontbijt verspreidden de oudstrijilers zich in den tuin waar geresnrveorde plaatsen voor do feestcommissie en deelnemers waren afgepaald Hot leest in den tuin bad in groote opgewektheid plaats Groole belangstelling wekte ook de teittoonstelling die in de bestuurskamer vau het genootschap was bijeengebracht Het stuit dat het meest do aandacht trok was de bceldtenis van wijlen Z M Willem II toen nog Pnns van Oranje geschilderd door Kinson Daarbij ligt bet bok3nde mutsje van M in bet bezit van den heer Pauwels op den hoek van den schoorsteen waartegen de beeltenis hangt terwijl de andere hoek het model draagt van het monument te Til burg opgericht op de plek waar het gebouw stond waarin Z M overleden is In bot midden van den lohoorstsen ligt de eeredegen den kolonel Lebel sngebodeu door de Staten van Zeeland De wanden prgkten verder met de geschilderde portretten van de voornaamste krijgsoversten uit die dagen zooals baron Constant Eebeoque en anderen Verder de uniformen de wapenen van de verschillende corpsen waaronder ingezonden door de Kon Mil Academie De eene wand is ingenomen door eene verzameling platen allen op d gebeurtenissen van 1830 1831 betrekkelgk In het midden der zaal stond e n lange tafel met ees e alage van medailles platen en teekeni igen en merkwaardigheden uit het leger zooals rapporien legerarden enz Ook ziet men hier 2 stukjes laken van den uniformrok van van Speyk Ook spot en kinderprenten ontbreken niet en geven een aanschouwelijk beeld van den geest dier dagen Middelerwijl was do muziek der huzaren weer in den muziektempel verschenen om het verder verblijf der strijders in den Dierentuin op te laistereu Maar alvorens de opgewekte touen dor matinee weerklonken had or op het terrein een t igeoaardige plechtigheid plaats waartoe de voorzitter appèl liet blazen en alle krggskameraden om zich heen liet verzamelen Toen deelde hij mede dat mevr liongartz Smeets te Amsterdam hem verzocht had kn gouden horlogeketting dia haar man versierd met het Metalen Kruis gedragen heeft tot lijn dood in 1865 als hulde te schenken aan den oudsten bier u nwezigen ridder dor Militaire Willemsorde geddcorcerd met het Metalen Kruis Citadel ino t iille of beiden De oudste ridder der Willomsorde die aan de door de schenkster gestelde voorwaarden voldeed was de ruim 90 jnrige gepensioniiecrde genoriial Ooflin oen veteraan diu op zijn hoogen leeftijd hot gezichtavermogen mist en dus bot geschenk niet kon aanschouwen De heer d Albany die den heer Goflin den ketting uitreikte wees er de aanwezigen op hoe de verdiensten der oud strgders nog na jaren erkend worden De oude generaal wist geen woorden ts vinden om zgn dank uit te spreken dien hij in de allereerste plaats richtte tot Hem die hem bet voorrecht had geachoniKin het eeroteeken zoo lange jaren te mogen dragen t Was een aaugrgpond oogeublik toen aan dozen ridder Miitalen Kruisdrager dit feestgoschenk werd omhangen te midden der hoozeo s zijner makkers Van hoe ouden datum is het menu In het gastronomische vakblad Die Küche komt het volgende berichtje vcor In bet jaar 1489 toen de Kijksdtig te Regensburg gehondeu werd trok hot de aandacht dat hertog Heiurich van Brunswgk oen lange lijst bg zich op tafel had liggen waarin hij dikwijls keek Graaf Hugo van Montfort vroeg den hertog leo slotte wat hij zoo ijverig las Toen liet do liortog hom het papier zien Hiinrop had do koukenmeoster alle spijzen en gerechten in volgorde opgetuekend iondat de hertog zich met het eten daarnaar kon inrichten en zgn eetlust voor de beste gerechten sparen Al Was hertog Hoinrich s spgskaart maar een heel eenvoudig papiertje zander monogram of vignet er is niet Iwkenil dat or vroegere geweest zijn Het menu is dus een instelling wierjubiló do koksworcld twee jaar geleden vorzuimd heeft to vieren President Paul Kriiger vindt het niet geschikt dal koniugsverjaardagen met bals gevierd worden Hg weigerde zijno toestomming voor oen bal op den verjaardag van koningin Victoria op grond dat hg dansen als Baalsdienst beschouwde en do Ifiuor bad Mozes bevolen alleii te doodon die zich daaraan schuldig maakten Men zou goed Aa toestanden in Paul Kruger s omgeving moetun kennen om te weten in hoeverre dit verbod waurovor do Engolscho bladen lachen meer met poHtielt dan rnet godsdienatbozwaren in verband kan staan In bet British Modiciil Journal komt een artikel voor over het wasschen Zijn wij te zindelijk Of wij gelukkiger zijn of verstandiger of beter dan onzo voorouders is de vraag zindelijker zijn wij zeker In de Mémoires en oude romans van loder land do moest boscbnafdo niot uitgosloton kan men honderd trekjes vindon ilio ons lo haren te borgo doen rijzen Nii wordt volgens dr iliokelt dozo zindelijkheid door sommij eu overdreven Kr zgn Uuidzi kton zegt dr lUrketl die alleen voorkomen bij vrouwen ivolke zich tu dikwijls wasschen Zonder eone huidziekte te krijgen oudurvinden anderon er het goiolg van in ruudheid schraalheid der huid en eene aandoening die op brandwonden gelgkt £ n ofschoon de huid er harder door wordt wordt sg ook gevoeliger er door zoodat eenvoudig op de tocht zitten de symptomen verergert Benige jaren geledon wezen ook Duitsohe doctoren er op dat een zekere beschermende laag die de huid omgeeft er niet al te dikwijls of te radicaal moet afgeschuurd worden en men zelfs de onderkleederen niet zooals enkelen doen dagelgks verwisselen inoet Onder dr Rickett s patiënten waren er bij wie de schraalheid der huid pijn en slapeloosheid ten gevolge had Men moet intusschen ook hooren met welke patienten hg soms te doen had Er was een Amerikaanscbe dame die een zeker cosmetiek poeder dertien maal in twaalf uren had aangebracht en telkens daarna het gezicht goed uitgewasschen met een bijzonder uitmuntende zeep Dr Riokott verkiest goede zuivere olgfolie uit het zuiden vnn Frankrgk twee of driemaal daags met een zachte zijden lap ingewreven boven de zachtste zeep Wij doctoren schrijft de verslaggever in bet British Medical Journal zijn niet verwonderd over leze campagne tegen de zeep en het water In ons beroep is het veelvuldig hnndenwasschen een plicht en een behoefte toch weter wij heel goed dat al wat geschaafd of gekwetst is door het wasschen verergert en dat glycerine dikwijls de hand evenzeer irriteert als wit maakt Voor ons is het riuv maken der handen door het te veel wasschen een ernstige zoak want het ve mindert de gevoeligheid in het tasten en is onaangenaam voor de patiënten Het veiligste is nog lauw water en zachte zeep te gebruiken en vooral het door en door afdrogen der handen te meer omdat hoe ruwer de handen worden zij ook des to gauwer weer vuil zijn Bulteolandscb Overzicht Ëindelgk beeft zeker gedrongen door de beweging die in bet land opsteekt de centrale sectie der Belgische kamer over de herziening der grondwet iets van zich doen hooren Haar rapporteur de heer Desmet heeft zgn rapport in hoofdtrekking uiteengezet en daaruit blijkt dat de herziening niet in deze zitting in behandeling zal komen Het zeshondordjarig bestaan van Zwitserlands onafhankelijkheid wordt in het goheele land gevierd maar het hoofdfeest vindt ilaats in het oudo canton Schwyz waar de eerste grondslagen gelegd werden Daarheoj hebbeu zich dan ook de bondspresident Welti met vier leden van den bondsraad on eeu aantal leden der Kamers begeven ten einde de regeering bg het feest te vertegenwoordigen Bgna alle loden van het corps diplomatique bgütidp zich ook te Schwyz benovens de hoogste bu erlijke en militaire ambtenaren De feesten beloven zeer schitterend te zullen worden oen waardige herdenking vnn een heldenstrijd waardoor de Zwitsers bun zelfstandig bestaah hebben bevochten Het Engelsche parlement zal over acht dagen worden gesloten Hot Hoogorhuis heeft de door het Lagerhuis opnieuw geamendeerde wet op het aankoopen van lersch land goedgekeurd zoodat deze wet woldra in working zal treden Salisbury hoeft een villa gehuurd to Dieppe waar hg zijn vacantie wil doorbrengon Gladstone zal als zijn gezondheid zulks toelaat in bet najaar Newcastle bezoeken wanneer daar de Nationale Liberale Federatie vergadert Andere politieke uitstapjes zou de grooto ouile man dit jaar niet doen in het laatst van November of het begin van December zal hij echter waarschijnlijk in het zuiden van Italië of aan de Riviera gedurende eenige weken wat verpozing zoeken Sommigen meeneii dat de toestand van den oudpremier van dien tiard is dat hij geen werkzaam aandeel meer aan tfe politiek zal kunnen nemen Men houdt dit echter zoo lang mogelijk stil omdat teen groote shig zou zijn voor de partij De kracht toch van dio partij berust mter op het persoonlijk prestige van den ouden man dan op overtuiging Zoodra do feesten to Potersburg zijn geëindigd vertrekt do Franscho eskader naar Portsmouth waar een twintigtal Engelsche oorlogschepen veroenigd zullen worden om de gaston te verwelkomen Den ISdeu Aug wordt het cakador daar verwacht Admiraal Oorvais zal zich dan onmiddellijk begeven naar Osborno ten einde zijn opwachting te maken bij koningin Victoria die hem en zijn slaf te eten zal houden Eenige dagen later zal de koningin een bebozook brengen aan het admiraalschip Betreffende de aanleiding tot het bezoek aon Engeland doolt het Juunial des Drbah nog eenige bgzonderheden mode lu het begin van Moi werdt vastgesteld dat hot eskader Denemarken Zweden en iUslaiid zou bezoeken cn op don terugkeer do Engolsohe havens Edinburgh Portsmouth en Plymouth aandoen Na het bezoek aan Kroonstadt verzocht koningin Victoria do Frinsche vloot to mogon ont vangen te Spithead in de nabgheid van haar zomerverblijf Osborne De Fransche regeering sond dit natuurlg k goed maar daardoor vervalt het bezoek aan Edinburg daar koningin Victoria den 23sten Aug uit Osborne vertrekt INGEZONDEN De Sociëteit Ons Genoeg en Zeer goed begreep ik dat er Donderdag geen beh orlgke plaata voor mij en de mgnen in de Sociëteit in de Boelekade zoude zgn maar spitste mg op gisteren avond Vrijdag Welke maatregelen ik mocht nemen t lukte mg niet behoorlijke plaatsen te veroveren Nóoi een deel ligt dit aan het publiek dat in zulke ote getale opkamt en uren er voor over heeft om zich een goede plaats te verschaflen Voor een ander deel ligt dit dunkt me aan de Directie en neem dus de vrijheid een paar wenken in overweging te geven Voorop wil ik evenwel stellen dat ik de taak van het bestuur niet gering acht en von deze gelegenheid gaarne gebruik maken om die hoeren mijne bewondering en dank te brengen voor do moeite die zij jaar op jaar zoo belangloos nemen om to z r en dat do sociëteit het schitterendste punt van do kermis is en bigft Doch juist omdat de leden van het bestuur zoo ijverig voor do belangen der leden zorgen zou ik zoo gaarne zien dat etn ieder nog beter in de gelegenheid was te genieten van hetgeen aangeboden wordt Ten I ste zou ik voorstellen om bij zulk een groote toevloed van menschen de tafeltjes in do zoogen comediezaal geheel weg te laten en het publiek op rijen stoelen te doen plants nemo i 2e tegen verhoogde entree toegang te verleeneu binnen ea behoorlijk afgezet terrein onmiddelij k bg de tribune Ik begrijp zeer goed dat er tegen beide voorstellen wat te zeggen is v oral zal de kastelein tegen het eerste voorstel wel bezwaren behbeu Doch wat weegt bij het bestuur zwaarder het genot van een groot deel van het fatsoenlijk publiek van Gouda of de tevredenheid van den kastelein In ieder goval wanneer niemand zijne stem verheft hoort ook het bestuur nooit den weusch van het publiek en heeft alle reden op den ingeslagen weg voort te gaan Een lid deb Sociëteit Ons Genoegen PETROLEUM i OTEERIIMGEN van de Makelaars Cantzlaar SéhaikwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 65 Geïmporteerd fust 7 75 September October November en December levering 7 65 337 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Maandag 3 Augustus No 14003 ƒ 6000 No 4230 ƒ löOO No 10011 15449 en 20914 ƒ 1000 No 3184 6937 en 7037 400 No 4690 en 15665 ƒ 200 No 6541 13278 15262 16490 16596 en 19681 100 Prijzen van ƒ 30 52 3285 6058 8496 10591 13438 15608 18004 134 3286 6068 8502 10648 13447 16711 18071 225 3356 6096 8604 10692 13450 15766 18134 237 3372 6184 8574 10794 13607 15880 18178 252 3381 6247 8687 10878 13513 15910 18275 271 3393 6259 8589 10938 13604 15963 18288 300 3525 6266 8610 10953 136U 15985 18321 394 3548 6270 8649 11071 13617 16042 18339 527 3649 6290 8707 11103 13619 16078 18509 569 3685 6295 8718 11235 13786 16104 18512 639 3587 6372 8736 11257 13901 16129 18530 764 3596 6404 8738 11298 43926 16136 18618 912 3725 648 1 8747 11346 13927 16268 18687 965 3946 6496 8748 11449 13946 16297 18691 956 3967 6530 8766 11480 U007 16332 1873 1267 4121 6647 8811 11497 14036 16338 1874J 1283 4125 6562 8815 11656 14046 16380 I876t 1298 4139 6606 8910 11665 14200 16410 18838 1367 4187 6610 8941 11688 14205 16414 18840 1541 4225 6719 8952 11766 14228 16476 18946 1652 4360 6742 8966 11929 14255 16495 19001 1557 4396 6774 8999 11S36 14260 16573 19030 1565 4398 6816 9011 II982 14266 16721 19096 4486 6863 9024 12061 14282 16725 19194 4494 6869 9045 12135 14288 16743 19Ï18 1748 4495 6917 9084 12149 14352 16769 192611777 4493 6936 9088 12288 1489S 16776 19279