Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1891

aangesloten hebben De Italiaansche zeekaarten geven aan deze grootste diepte den naam van den chef der Italiaansche diepzee onderzoekingen den vice admiraal Magnagli Een leeuwentemmer de heer Russell behoorende tot een thans 4e Batavia vertoevend circus deelt omtrent zijn vak het volgende mede De opvoeding der leeuwen begint als zij 7 maanden oud zijn een sterke man die er goed op ingericht is ican met don leeuw van dieu leeftijd nog wel klaar komen Voor straffen heeft de temmer drie hulpmiddelen de zweep onthouding van voedsel en von drinken het loatste is het ergste zonder voedsel kan een leeuw goruimou tijd blijven leven motir Voor een goed woord is oen leeuw zeer gevoelig als s avonds bij de voorstelling een der leeuwen koppig is geweest dan is t dikwijls voldoende hem bij het goeden nacht wenschon over te slaan om te bewerken dot hij don volgenden ochtend bij het repetoeren onmiddellijk zijn plicht doet Is na oenigen tijd de leeuw er nan gewend den temmer in ziju hok te zien komen dan kan deze wat vrijmoediger optreden zijn wapen is de zweep zijn weermiddel een zeer glad houten schild De leeuw vult altijd met een sprong aan en nooit brullende hoe meer leven het dier maakt dos te geruster ia de temmer bemerkt deze dat de leeuw plotseling Stil wordt en gaat liggen dan zal hij zich hoasten front te maken en hem een zweepslag te geven schijnbare indolentie is niet te vertrouwen Wonnoor de dressuur niet geregeld wordl bijgehouden zou t niet long duren of do tommer kreeg niets moer von ziju dieren gedaon Eiken ochtend moet hij repeteeren en heeft een der artisten den vorigen orond iets geweigerd of een booze bui gehad dan krijgt deze oen extra beurt Wanneer een temmer behoorlijk oplet dan is het gevaar voor hem niet groot het grootste risico loopt hij bij het repeteeren en vooral bij het straffen omdat een kleine beweging van den leeuw als die raak is dadelijk zulke groote gevolgen heeft De moeste temmers vinden hun dood in de kooi en de heer Russell heeft slechts éen man gekend i onzen Hollandsohen temmer Martin die na veertigjarigen dienst het er levend afbracht De diereu krijgen uitsluitend rauw vleesoh hoo meer bloed hoe liever wel is waar geeft hun dat smaak in bfoed on het gevaar voor den lemmer wordt zoodoende eenigormate verhoogd maar elke andere voe diugswijze zou maken dat ey er vies en ono glyk uitzagen in plaats van glad en zwoor behaard Het is zeide de heer Kussoll heel wat mooier de krachtige verschyning to zien van een goed oaderhoudon leeuw iu een menagerie of paardenspel lan een oor zyn ongeregelde levenswijze met schurft overdekten vullen woestijnleeuw met ongekamde manen waaraan klonters vuiligheid van tijden her als gebakken zitten Dit laalste klopt niet met hetgeen Hildebrand in zijn Beestonspel schrijft Dekinderen der woestijn zouden hunue broodoren zoo zg ze hier zagen verachten en verloochenen Gij hebt geen wilde dieren voor het zijn er slechts de vervallen overblijfsels van zij zijn naar lichaam en ziel geknakt Of zgn de beestenspellon in dien Igd zoo vooruitgegaan Nu het Russische volkslied in Frankrijk van dag tot dag aan populariteit wint is het begrijpelgk dat men naar den oorsprong von het lied is goon zoeken en daaruit blijkt dat het nog niet von ouden datum is Toen czoor Nikolooi in 1833 eene reis naar Pruisen en Oostenrijk ondernam moest hij daar ontvangen wonlen met het Pruisische en het Oostenrijksche Volkslied omdat Rusland geen Volkslied bleek te bezitten De czoor was daardoor getroffen en drong bg zgue terugkomst te Petersburg den componist Alexis Fedorowicz Lwoff de look op in die leemte te voorzien Deze was spoedig gereed de tekst van het lied God zy des Keizers schild Was hem verschaft door den dichter Schukowaky Op den 23 November 1833 werd het voor de eerste maal uitgevoerd door het keizerlgke koor en de czaar verhet bij ukose van 4 December tot het Russische Volkslied De componist Lwoff verkreeg von den oiaai verlof de hierboveu vermelde eerste woorden van het lied als wapenspreuk in tgn geslachtswapen op te nemen Van het ontstaan van het Russisch volkslied geeft het Journal des Débats eene afwykendo lezing Op grond van particuliere mededeelingen verzekert dit blad dot kapitein Lwoff het lied geïmproviseerd heeft in 1832 op eene soiree te Petersburg ten huize von eene gravin Smirnoff die den hierboven vermijden dichter met den componist Glinka en andAe goston ten horent had v reenigd Men sprak over volksliederen en over het gemis von een Russisch nationaol lied en verlangde van Glinka dat hij er een aan zijn land zou geven Jutstelqk nu 14 dagen geleden gebruik gemaakt T n de bevoegdheid hem verleend om tot een bedrag Tan 38 millioen vlottende schuld te scheppen en heeft ook bij de Bank een voorschot opgenomen Volgens bekendmaking in de Staalscour van 15 deier was op 1 Augustus jl voor 3 millioen schatkistpromessen in omloop en was aan ae Ned Bank aan onderpand voor voorsohot een bedrag van 6 millioen aan schatkistbiljetteu verstrekt Zooals wij zeiden zijn daarbjj nu nog 5 millioen aan schatkistpromessen gevoegd maar op 22 Augustus jl was het Toorschot van de Bank tot 2 millioen gedaald Er is dus thans een betrekkelijk gering bedrag aan vlottende schuld uitgegeven ongeveer 10 a 11 millioen terwijl de regeering gemachtigd was 38 millioen op te nemen Groote haast schijnt er dus nog niet te bestaan Toor het sluiten eener nieuwe leening lutusachen is het zeker met onmogelijk dat de regeering met het oog op do behoeften ook voor Indie van de tgdsomstandigheden gebruik zal maken tot het versterken der middelen door uitbreiding van de gevestigde schuld Bij de aanbieding der staatsbegröoting over drie weken tal men daarvan wel t een ol ander De Fransche zeelui beneden den rang van officier die door deu major van Portsmouth op een maaltijd in het Stadh uis waren onthaald w n en bier naar believen konden drinken en bij het dessert elk een doosje Russische sigaretten met des mayors portret als souvenir kregsn verklaarden rondweg dat ze het in Engeland nog boter vonden dan in Susland Toen 1 in optocht naar tafel gingen werden zij door de £ ugelschen zoo luide toegejuicht dat naar zij zeiden de hartelijkheid en geestdrift der Russen er van weinig beteekenis bij was Mevr S Wat is toch het onderscheid tusscheo een belegging en een speculatie beste man Mijnh S Als je wint is bet een belegging als ja Terlieat en speculatie Men schrijft uit Trier De eerste dagen van de bedevaart naar den H Eok van Trier hebben reeds duizenden bezoekers naar de Domkerk gebracht soms 30 000 40 000 of 50 000 op één dag In de grootste orde delileeren 1 die geloovigen door het kerkgebouw langs den H R k en langs de twee offerbussen voor de restauntfie van de Domkerk en voor den Paus Gelukkig voor de stad en haar bezoekers voeren de spoortreinen eUen dag ook wo ier duizenden weg want srelke toebereidselen ook gemaakt zijn om velen te herbergen een stad van 30 000 zielen zou toch moeite hebbeo om 50 000 gasten oen onderkomen te verschalTen Evenwel het schijnt dat er minder blijven overnachten dan de eigenaren van slaapplaatnn wenachten en ook dat laatstgenoemden verlangend uitzien naar welgestelder bezoekers Voorshands zijn dezen meest landlieden die voor het mwrendoel de reiskosten met eenige moeite hebbeu moeten besparen Ter eere van Trier zij gezegd dat de prijzen in herbergen en restauratiën niet zijn opgeschroefd en dat ook de ontelbare voorwerpen lepels en vorken zakdoeken en dassen tascbjes doekspelden sigareukokera enz alle versierd net afbeeldingen der relequie die in de winkels e nabij of stond zij te vreezen dan zou ik het reeds laag in de oogen van papa gelezen hebben Zoolang die nog vroolijk zien vrees ik niet Hen moet de zaken op haar beloop laten Theodoor wat morgen zal gebeuren kan men heden nog niet zeggen ik zie zonder bezorgdheid in de toekomst en van de onheilspellende wolken die ge mg wilt toonen kan ik niets ontdekken Ik kan ze je ook niet toonen zeide Theodoor het is mogelijk dat ik mij vergis en ik wil hopen dat ik het doe Spreek er met papa niet over hijlou met mijne bezorgdheid den spot drijven en datkan ik niet verdragen ik ben buitendien beden ineen overprikkelde stemming Dat heb ik reeds voor tafel bemerkt Theodoor reikte zijne zuster de hand en zag haar een poos ernstig aan als wilde hg zijne waarschuwingen in haar geheugen prenten daarna verliet hij de woonkamer om don arbeid voort te zetten Flora echter begon toch te peinzen het schoone hoofd op de handen gesteund zat zij lang aan het venster haar gedachtenloop den vrijen teugel latende Waarom waarschuwde Theodoor bas Daartoe was geen aanleiding Haar broeder was verbitterd en in zijne rerbitiering misgunde hg aar anderen het geluk der liefde die hij ouk wel gevonden had maar die niet van langen duur bleek te zijn Van dit standpunt moest mee volgens Flora s inzicht zijne waarschuwing beoordeelen en dan verloor zij alle waarde z c uitgestald voor lage prezen verkrijgbaar zyn Terstond bq het optreden van het Kabinet deelden sommige bladen mede dat de heer Tak zou fungeeren als Miniiter President Het bericht zooals het daar lag klonk wat vreemd daar onze constitutioneele practijk een Minister President niet kent Wel hebben wij sedert do ministerioele verantwoordelijkheid de instelling van een ministerraad noodzakelijk maakte ook een tydelijk Voorzitter van dien raad Voor 1860 wisselde dat voorzitterschap af a tour de rdle In dat jaar liet Van Hall zich bg Kon besluit tot Voorzitter voor éen jaar benoemen en toen een jaar later zijn collega s weigerden dien toestand te bestendigen trad hij af Uaarna werd de zaak dus geregeld dat de Voorzitter door zijn collega s gekozen werd eerst om de 3 maanden later om het jaar In den laatsten t jd is hot gebruik geworden dat de Kabinetsvormer als tijdelijk Vo irzitter optredende voortdurend in die betrekking bestendigd wordt Zoo waren de heeren Heemskerk en Maokay gedurende hun ministerien tydelijk Voorzitter van den Ra nd van Ministers Op dit oogenblik is naar men ons mededeelt de heer Van Tienhoven met die functie bekleed Op de Noordzee werden eenige blazerschuiten van Texel overvallen door stormachtig weer waardoor de zee in geweldige beroering werd gebracht Doordien de kleine vaartuigen groot gevaar liepen volteslaan of te worden omgeworpen poogden de visschers door hel storten van olie de woede der golven te temperen Dit gelukte loodat men veilig het zeegat van Torschelling bereikte juist toen de voorraad olie was uitgeput Iemand die nauwgezet de weersgesteldheid gedurende dezeu zomer heeft waargenomen toont in de Haafftche courant aan hoe schier dag voor dag da weervoorspellingen van den majoor Waelput faliekant zyn uitgekomen Het zou in Mei warm zijn er zijn maar 6 warme dagen geweest en 6 waarop de thermometer 60 bereikte de overige dsgen atond hij lager Juni zou droog en schoon zgn Wij hadden 13 droge en 13 natte dagen l e drie eerste dagen was de temperatuur 73 daarna kwam zij tot den 24en niet hooger dan 5 Eerst dien dag steeg zy tot 82 Juli zou wat regen en weinig warmte geven Van de eerste 21 dagen waren er 7 droog en 14 nat Vier dagen hadden 74 zes baalden 67 en de overige 21 bleven daarbeneden Augustus zou in de eerste helft wat repen geven Van den len tot den 16en haddan wij 3 droge en 12 natte dagen De tweede helft zou warmte brengen die zeker verkeerd is bezorgd Zal men nu nog beweren dat Waelput het wel wiat schryft de mA Crt Men schrijft uit Rotterdam over Sequah Woensdagavond kou Sequah niet alleen geen middelen verknopen maar ook geen hulp verleenen ofschoon zooals hg seide een persoon 7 uren ver gekomen was om door hem geholpen te worden Hij beklaagde zich dan ook ten zeerste over de behandeliog welke hg in Holland ondervond Den verkoop zijner geneesmiddelen had hg intusschen overgedragen aan de firma Snabilié Ds bankier Homberg had woord gehouden en nog dienzclfden dag den heeren Vogel op last van graaf Von Hohenbausen een brief gezonden Of daarin werkelgk zooals Theodoor wilde beweren nog iets van den vroegeren haat tegen Fanny lag of dat hg deu graaf in zijn eigen belang dien rüd had gegeven wie zou zulks uitmaken wanneer miet de bankier daaromtrent uitsluitsel gaf Hugo Vogel de oudste der broeders ontving den brief het eerst en de anders zoo kalme gemoedelijke man geraakte in hevige opgewondenheid Na hem las Feodor het schrijven deze draaide een geruime poos met verkropte gramschap aan zgn knevel en wierp toen den reiziger den brief toe zeggende Daar zie eens wat gij op Hohenhausen iebt uitgericht Het was de moeite waard Hoe onverschillig hij zich ook wilde toonen de bevende klank zijner slem verried maar al te zeer de innerlijke aandoening van Paul Vetter toon hij antwoordde Ik heb het mgno gedaan Hij gaf mij zijnwoord en op het woord van een graaf moet menals op een huis kunnen bouwen De bejaarde boekhouder Zachiirias Ho f schudde het hoofd maar was van meening dat alle hoop nog niet verloren was wanneer men den hoogsten prijs bood zou men don koop krijgen De zaal was dezen avond stampvol Bij het eind riep een persoon eensklaps hardop het zyn lorren I Wie of wat lorren waren zeide bij niet maar eenige omstanders meenden dat hg zich ten nadeele van Sequah uitliet en gingen hem te gf De politie baande zich met geweld een weg door de menigte om de orde te herstellen doch door een en ander ontstond een oogenblik een paniek welke de ernstigste gevolgen had kunnen hebben Aan het Uir Dbl ontleenen wg nog het volgende Op grond van de vonnissen van het kantouggrecht te Bergen op Zoom werd aau Sequah de verkoop zgner zoogenaamde geneesmiddelen verboden en evenzoo aan zyii helper deu arts Hemmers die volgens do wet mede de bevoegdheid om geneesmiddelen to verknopen mist Bequah heett daarop gedurende drie dagen aan hen die zich aan hot lokaal waar bij zyn vertoouingen houdt kwamen aanmelden zyn geneesmiddelen weggegeven althans zooals het heette De politiebeambte die in last had om proces verbaal op te maken als de middelen I door Sequah of door Hemmers verkocht nerden was tegenover die uitreiking om niet natuurlyk machteloos Thans hooft men er weder iets anders op gevonden Sequah heeft bij ziju arts og een te Kotterdam gevestigden drogist iu dienst genomen en deze zal nu de flesclijos Sequa olie en prairie bloem verkoopen voorzien van zijn etiket Zoo weet men door de mazen der wet te komen De toeloop b den wonderdokter blijft nog maar altyd aanhouden en de man weet zich meer en meer populair te maken vooral omdat hij den lief dadigen man uithangt niet alleen door geld weg te geven aan de behoeftige paticnten die hg behandelt maar ook door royale giften te schenken voor liefdadige doeleinden zoo byv schonk hg 60 voor de Joodsche vluchtelingen uit Rusland Aan dat alles heeft hy bet te danken dat zeker soort van publiek vast overtuigd is dat hg een schatrgk Engelscbman is die alleen uit liefde voor do lydande menschheid zyn geneesmiddelen aflevert Dal hg door justitie en politie belemmerd wordt geschiedt naar de meening van dat publiek op aanstoken van de dokters die niet kunnen velen dat deze Ëngclschman knapper is dan zij en hun concurrentie aandoet Leve Sequah weg met de kwakzalvers en de doktors hoort men schreeuwen onder hen die zich in de zoal van het verkooplokaal verdringen Eu dat zelfde publiek heeft al de aanplukbiljetton van de Vereeniging legen kwakzalvery waarin tegen Seqush en zgn zoogenaamde geneesmiddelen gewaarschuni wordt afgescheurd Amerikaansohe bladen melden het volgende over de pogingen van geneiaal Dyrenforth om kunstmatig regen te verkrijgen Den 18en Aug werden de proeven te Midland in Texas genomen De hemel was onbewolkt toen de generaal in een ballon zijn mengsel van zuurstof en waterstof deed ontplolfen Dit geschiedde met verbazend geweld hoog in de lucht maar zouder gevolg Tien minuten later werden de vliegers opgelaten asn welker staarten dynamietpatronen ontploffen EiudeIgk liet men een hoeveelheid dynamiet op eene hoogte van twee Eng mijlen ontploffen en toen werd d gewenschte uitkomst verkregen De regen viel in stroomen neer en wel 1000 Ku £ mglen in den om Wanneer Romberg niet zelf den koop wilsluiten riep Hugo Vogel die zijn opgewondenheid niet kon beheerschen Romberg en Zoonnemen alles inede dia Mhaoherasn gunnen eenander nieti Romberg zal den graaf dien raad gegevenhebben zeide zgn broeder daaraan valt niet tetwijfelen en de redenen die hem daartoe genoopthebben zgn mij vrg duidelyk Ik denk dat wg opden oogst van dit jaar niet zullen bieden Hoe denktgij er over Hugo P Do Hemel beware mij Wg rijn geen legerleveranciers laat de graaf nu ondervinden waar hgzich het best bij bevindt Eerst belooft hij pasbinnen eenige dagen zgn besluit te nemen en onsde voorkeur te laten en reeds daags daarna verscheurt hg het contract dat wg met zijn vader gesloten bobben Ik zie daarin weder de intriguwonzer concurrenten de rentmeester heeft er de handin gehad In dien geest moet aan den graaf geschreven worden niet onderdanig en kruipend maar fier want wij steunen op ons goed recht Maar in het gemis moet voorzien worden zeide Feodor Wij hebben tamelijk aanzienlijke hoeveelheden op levering verkocht men zal ons dwingente leveren I Wordt vervolgd trek Generaal Dyrenforth zal zijne proeven voortzetten om twijfeloars te overtuigen In de Oostzeeprovincién treft men zooals bekend is veel oude kasteelen uit den feodalen tijd aan Dezer dagen werd zulk een oud slot gerestaureerd en toen achter een muur een zware deur gevonden Toen men de deur openbrak kwam men in eene kleine kamer met eikenhouten wanden midden in de kamer stond eene tafel en een stoel en daarop zat een ridder met de handen op de knieën gesteund Een oogenblik aanschouwde men een volmaakt bewaard menschenlijk mnar het plotseling binnendringen vau versohe lucht deed die overblijfselen in stof vallen Naar wij vernemen heeft hel reizend publiek hot gerief dat gedurende den aanstaanden winterdiertst een zeker aantal treinen van en naar A msterdam van den Staatsspoorweg niet te Nieuwersluis zal behoeven te stoppen te dankon aan de toegeeflgkheid van den serviluuthouder te Nieuwersluis die als erkenning daarvan van den Staatsspoorweg een achttal vrijkaarten voor zich en zijne naaste verwanten ontving geldig voor den tijd dot deze voorloopige overeenkomst duurt Wel kramer dat eene zoo gemakkelijk te verkrijgen toegeeflijïheid niet reeds voor jaren is verworven De consul generaal der Nederlanden te Bern merkt op dat het verzenden van betere qualiteiten HoUandsche kaas naar Zwitserland de vraag naar dat artikel daar te lande zeer zou doen toenemen Zoowel iu Zwitserland zog hij als in Spanje en Italië ontmoet men steeds bitroickelyk de slechtste Noordhollandsche zoogenaamde Edammerkaas terwgl de Pfoede qualiteit witte kaas die de Engelschensteeds met den naam Ooudsche bestempelen niet wordt aangetroffen St a Het Bat Ml wgdt oen hoofdartikel aan de bespreking van het onrustbarend échec door do Deli tobak dit jaar op de Europeesche markt geleden Blijkens de noteering van den verkoop voor rekokening der Doli Mij op 9 dezer Ie Amsterdam zijn heel wat partijen onder de 60 cent van do hand gezet moeten worden en heeft men zich voor volo pakken moeten vergenoegen met 48 46 en 45 cents De Deli planters hebben hieraau zelf grootendeols schuld daar zg bg den oogst van 1890 meer op quantiteit dan op qualiteit hebben gewerkt MBar natuurlijk mag do invloed van de Mo Kinley wet hier ook niet buiten rekening gelaten worden Het verlies kan nu nog niet geheel worden geraamd Terwgl de oogst van 1890 die dit jaar aan de markt is tot dusver door elkaai slechts de helft heeft opgebracht levert hij io veihouding tit don vorigen een verlies op van ruim twintig millioen Dat verlies berokkent niet zoo zeer winstderving als wel achleruitgang in kapitaal wijl da marktprijs dit jaar in doorsnede slechts de helft is geweest van den kostenden prijs Het Bat Uhl oordeelt echter dat de kapitaairgko Deliondernemingen z oh in korten tgd van het verlies kunnen herstellen door een spoedige verlegging van hun exploitatie terreinen naar het bijgelegen Indragiri De meerderheid der ondernemingen behoort echter tot de kloinei en zeer kleine en voor deza kunnen de jongste slagen letterlijk ruïcecrend zgn daartoe behoeft er maar weinig bij te komen b r een nieuwe rijzing van den dollar Een zonderling geval kwam onlangs voor op een deftige begrafenis buiten Een groote boer met een zeer ouderwetsohen bijzonder hoogen hoed op kwam het eerst binneu en daar hij geen kapstok zag en zgn hoed nat was geregend zette hg dien in de gang buiten de deur De volgende die binnen kwam had een natte parapluie Hg zocht naar een parapluiestaudnard keek achter de deur n daar hg blgkbaar erg bgziendo was zette hg zijn parapluie in den hoed Dat voorbeeld werd natuurlijk door al degenen die nog verder kwamen gevolgd zoodat de hooge hoed plaats verschafte aan een twaalftal kletsnatte parapluies Toen de familie wegging en de man zijn hoed zocht kon hij niei begrgpen hoe er zooveel water in kwam De grootste diepte der Miitdellandsche zee bevindt zich volgens opaemingen van het Italiaansche stoomschip Waüingtoti in de Jonische tee ter hoogte van Kreta ongeveer halfweg dit eiland en Sicilië Hier werd over eene uitgestrektheid van bijna twee breedtegraden ena diepte von gemiddeld 4000 M gepeild Het is van groot belang dat volgens de hedondaagsche hoogte der geologie dit diepste gedeelte der Middellandscho zpo ook tevens hot oudste gedeelte schijnt te zijn wn irbg de andere zich in latere periodes do archipel eerst sedert hut ontslaan van den menscb maar Glinka verontschuldigde zich onder verwijzing naar Ljvoff Deze liet zich niet lang bidden ging aan het klavier inspireerde zich door bet spelen van een paar melodien van Haydn en Handel en ging toen over in eene melodie welke door alle aanwezigen teer werd toegejuicht Eouige digen later kwam hellzelfde gezelschap weder bijeen eo Lwoff had toe zijne inprovisotie uitge erkt en op het papier gebracht die thans als het Russisch volkslied bekend isy Volgons den medewerker van het Journal de Débols zal men do compositie van Lwoff an lyseerenile daarin ook werkelijk herinneringen ai Handel en Hoydn vinden Balteolanüscb Overzicbt De Fransche bladen wijden bijna zonder uitzondering orlikelen oon het bezoek hunner vloot in Enge land en geven hunne groote ingenomeiheid te kennen Zij zien in de vriendschappelyke ontvangst niet alleen het bewijs dat Engeland bij nader inzien besloten heeft zich stip neutraal Ie houden ingeval van verwikkelingen mot het driebond maar binden ook hun Regeering op het hart al haar zorg te wijden aan hel kweeken der goede verstandhouding met GrootBrittannie Groote lof wordt ook toegezwaaid aan admiraal Gervais aan wiens tact men hot bijzonder slagen van do reis der vloot heeft te danken De Duitsche regeering heeft bg den Rijksdag een ontwerp ingediend tot bestrijding van het misbruik maken van sterken drank Een der hoofdpuuten is dat voortaan de toestemming der regooriag tot het oprichten van koffiehuizen afhankelijk wordt gesteld van de vraag of doaraon behoefte is De bevoegdheid dor regeering om vergunningen te weigeren wordt dus grooter dan totdusver bij de Qe erbe Ordnung werd vastgesteld Voorts wordt bepaald dat kleinhandelaars alcohol niet mogen verkoopen bij kleinere dan liter Het recht om een kleinhandel in sterke dranken te drgven wordt ook oan verschillende beperkingen onderworpen Wol de koffiehuizen betreft wordt bepaald dat geen sterke drank mog gegeven worden aan personen beneden üe 16 jaren aan personen die reeds to veel genoten bobben en personen van wie de kastelein weet dat zij reeds wegens openbare dronkenschap zgn bestraft Daarbij mogen zij geen alcohol afleveren op krediet en moeten zij zorgen dat in hun lokalen ook andere verversohingeu te verkrijgen ziju Tavens bevat het ontwerp do bepaling dat personen die wegens verslaafdheid aan den drank hun zaken vorwaorloozen onder curateele gesteld kunnen worden Voor hen gelden dan alle bepalingen welke voor minderjarigen golden De rechtbank benoemt een voogd die naar omstandigheden kan handelen Overtreding van de bepalingen der wet wordt met geldboeten of gevangenis gestraft Reeds in 1881 diende de regeering een ontwerp tot bestryding ven dronkenschap in moor hot werd toen verworpen De Freisinnig Zritung maakt terstond gebruik van de wederiudieniug van het ontwerp om te werken voor do afschaffing van de graanrechten en betoogt dat do beschermende politiek der regeering waardoor het volksvoedsel duurder wordt het gebruik van sterken dronk zeer bevordert Wil de regeering dit kwaod bestrijden zogt de heer Eugen Richter laat zij don liever eerst beginnen met de graonrechteu of te schaffen Wat overigens de graanpryzen betreft blgft de toestand in Duitschlond vrg wel dezelfde Met het rgzen der prijzen van rogge en torwa gaat natuurlyk ook de verhooging der broodprijzen gepaard In de meeste sleden treden de bakkers gezamenlyk op en stellen in gemeen overleg vast welke verhooging zij moeten vragen Tot dusver heeft men zich in de meeste plaatsen tevreden gesteld met een verhooging van oen stuiver per pond Een troost is het in elk geval dat de Russische regeering er niet aan denkt ook den uitvoer van andere gtanen te verbieden Het officieuze Journal de St Peteréourg verklaart uitdrukkelijk dat alle in dit opzicht verspreide geruchten onjuist zyn eu doarbg werd het officieel door den Russisohen con sulgenerool te Donzig aan de groanhondelaars aldaar medegedeeld Het uitvoerverbod zal dus uitsluitend tot rogge beperkt blgven maar dit is dao ook al eig genoeg De berichten uit Chili blijven nog steeds tegenstrijdig De regeering van president Balmaöeda poogt zooveel mogelgk te verhinderen dat rechtstreeksche inodedeolingen over den toestand per telegraof worden verzonden maar toch komen over NewYork Buenos Ayres en Lima vrij uitvoerige berichten die ten minste eenig licht over den eigenlijken staat van zaken verspreiden De beslissende slryd is nog niet geleverd Het plan der Congres mannen was Balmoceelo s leger om to trekken maar vermoedelyk zal de president tich