Goudsche Courant, maandag 30 november 1891

ƒ fms v f Éï j ïï ¥ f s i i ji tieiuM liJD twee Bngeluhen gsTangen fWWBitB verdacht van spionoage Zjj hebben samelyk een werkman in de wapenfabriek aldaar voor eeoe groote tam trachten om te koopen op hen in het bezit te tellen n een der voor rekemw der Bussiache regeering ia die wapen briek varraaMigda karabijnen voor de oavtllaiie De werkman fet farde de uak in overweging te zullen nemen en gaf iqiddelerwijl vu het geval keonit n den dil t f der wapenfabriek Deze beval den werkman den Engel cheu een gunstig antwoord te geven ten einde heu in de val te doen loopen Overeenkomstig de afspraak kwamen zg daarna op eene bepaalde plaats bgeen tot overhandiging van de karabyn en daar was het dat de beide Ëngelschen gevangen werden genomen Een hunner Caoper genaamd verklaarde een model dier karabijnen verlangd te hebben voor eene wapenfabriek te Birmingham De ander Bedwell geheeten verklaarde in Frankrgk gekomen te zijn om de fabricage van sommige Fransche artikelen te leeren kennen Hg had ook een ourius aan de handelsschool te Lyon bijgewoond en die school met een diploma verlaten Eerèt voor eenige dagen had hij Cooper ontmoet wien hij eenvoudig als landgenoot behulpzaam heeft willen wezen De politie moet nu een derden persoon op het spoor tiJBj die verdocht wordt voornamelijk de hand gehad te hebben in de pogingen tot spionuage en tot omkooping Gemeld zij hier nog dat bij eene huiszoeking bg Bedwell en Cooper geen compromitteerenden papieren zijn gevonden Extra Bericht Voor Gouda eu omstreken eene zeer groote verscheidenheid van mgn enorm n voorraad Speelgoederen POPPEN en fraaie Artikelen heb ik voor weitiig geld verkrggbaar gesteli ia BAGK K S ItAZAR Oosthaven 37 DoctSALP sBAARD TINCTUtm g eft de natuurlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet f Prgs f 20 per flacon Verkrijgbaar bg I A CiTSenJ H C HCMF Ilz te Gouda In het gebouw van den christelgken Volksbond te s Gravenhage was dezer dagen eene vergadering teneinde de levensvatbaarheid te bespreken van eene Nederlandsehe algemeene maatschappij van loon en werkvtrzekering Het ontwerp werd ingeleid door een der personen die in deze het initiatief genomen hebben en in de eerste plaats medegedeeld wat de loon en werkTorzekering beoogt Blijkens de ontwerpstatateo zon het doel der Vennootschap zgn het sluiten van olereenkomsten van loon en werk verzekering naar vooraf bepaalde kansen en prijzen of preraicn volgens tarieven nader omschreven en van allerlei overeenkomsten waarvan de gevolgen afhankelijk zijn van den duur Her werkeloosheid waariu zij die de bekwaamheid hebben tot het uitoefenen van eenig ambacht beroep of bedlijf bWten hunne schuld geraken Onder het uitoefenen van eenig ambacht beroep of bedrijf wordt voor deze vennooischap verstaan hot tegen vergoeding van aur dag week of maandloon verrichten van werk door personen behoort nde tot de zoogenaamde arbeidtndo klasse met uitzondering van dienst en werkboden loopknechts bestellers opper of sjouwerlieden en al diegenen wier ambflcht beroep of bedrijf naar het oordeel der directie niet inverband staat tot eenigeo tak van industrie of nijverheid Onder werkeloosheid wordt voor deze vennootschap verstaan die welke niet het gevolg is van werkstaking of van eenig lichamelijk letsel Nadat de zaak van verschillende zijden was besproken deed men daar gebleken was dat de zaak onvoldoende was voorbereid het voorstel om arbeidsraad patroonsen werklieden verotnigingen nog eens te raadplegen en zoo ging men na een langgerekt debat van 2 uren huiswaarts met dit mager resultaat dat voorkomen had kunnen worden door zich de Goedkoop Soiled Elegant eer ge int BoUeolandscb Overzicht Bij de algemeene beraadslagingen in de Duitsche rgksdag over dl staatsbogrooting bracht de vrijzinnige afgevaardigde Rickert de ontevndeuheid ter sprake die door de prins Bismarck verkochte bladen en do voormalige aanhangers van pnns Bismarck gewekt wordt en de daardoor veroorzaakte ongerustheid Dijarbij gaat men zoo ver ten opzichte van den rijkskanselier Caprivi te beweren dat deze zijn ambt moede is Caprivi antwoordde hierop in een opvallend zorgvuldig bewerkte rede die ee uur duurde Daarin waarschuwde hij onder stijgenden bijval van het geheele huis tegen staatkundige zwartgalligheid Hij verklaarde in geen enkel opzicht zijn ambt moede te zijn en heeft veeleer nooit zooveel werklust gevoeld als thans nu de handelssverdragen zijn vastgesteld Hij neemt zijn plaats in op bevel van den keizer en zal daar blijven zootang het dezen behaagt Ten onrechte wordt der regeeriag slingerdon en onstandvastigheid in haar staatknde verweten Vooral ten aanzien van de buitenlandsche aangelegenheden I heerscht een opzettelijk verwekte ongerustheid Waarheid en openh rti eid gn in de buitealandsohe t atkunde de lieuiea der regoeriag In Oosienrgk heeft graaf Taaffa s kabinet een vrg gevoelige nederiaag geleden ten opzichte van het voorstelPlener tot vermindering der belasting op den kleinen arbeidsatand De winister van financiën had tioh tegen dit voorstel verklaard maar toon de Poolsohe algevaardigde Jawunki voorstelde het ont werpPI t ttr t veplragen atmd a de Ill iWoh B tionalen de jong Czechen on d nti semieten legen en werd met 166 tegen 126 stammen besloten tot de tweede leiiog van Plener s voorstel over te gaan Dit is de eerste maal sinds 12 jaren dat het den leider der Duitsche liberalen gelukt ia eene meerderheid te verkrgge Toch mag Planer niet te hard victorie kraaien I Gold het de vorming van een irieuw ministerie dan zouden de jong Czechen zich onmiddellgk weder van de Duitschliboralen afscheiden Het ministerie is daarom trgen de verwachting door de nederlaag niet verzwakt Integendeel Hoewel do Poolsche club van 60 leden tot dusver Taaffe s ateunpilaar tegenstemde was de meerderheid der oppositie slf chu 40 Daaruit bigkt dat de regeermg niet meer zoo afhankelgk vau de Poolsche afgevaardigden is als tot nog toe steeds gedaoht werd Do mtjneigonaars in het Noorden van Frankrijk hebben toegfstomd in een solvfidsgericht Zij zuilen 5 leden benoeineu en de prefeet zal de leiding der bgeenkomsten op zich nemeu Te Rio Janeiro heerscht volgens de laatste berichten rust Het blijkt dat de admiraals Wandeukolk en Custodis Mello de leiders der beweging waren die ton gevolge had dat Foaaeca aftrad Op Zondag jl richtte de admiraal Mello hut geschut der oorlogsschepen op de sud en hield zich tot don aanval gereed Hei was toen dat de dictator het hopelooze zijner zaak inzag zoodat hg den volgenden dag zgn aftreding aankondigde De vice president generaal Peixoto was het met de beide admiraals eens en vormde het nieuwe Kabinet Da Tunes correspondent te Lissabon merkt op dat volgens de Eraziliaansche grondwet ingeval het Presidentschap binnen de twee jaar o jenvalt onmiddellijk een verkiezing ter benoeming van een opvolger moet plaats hebben wat thans nog niet is geschied De Italiaansche Kamers hebben hare werkzaamheden hervat In den Senaat deelde de president onder toejuichingen mede dat de graaf van Turgn tot lid was gekozen In het Huis van Afgevaardigjiea werd door den minister van fioanoien een ontwerp ingediend betreffende euktle hnancieele voorstellen Omtreeka 60 interpellaties waren naar de voorzitter mededeelde aangekondigd De afgevaardigde Imbriani zal de regeering vragen stellen betreffende de betrekkingen van Italië tot het buitenland en den maatschappelgken toestand in het binnenland Een andere vraag betreft een maatregel waarbij Oostenzijk aau oorabooteu op het üarda meer zou hebben verboden in de Oostonrijksche havens aan te leggen Oniler du verdere vragen zijn er verscheidene die betrekking hebben op de bedevaarten naar Rome on de kerkelijke quaestie INGEZONDEN Oeachte Slaigenoolm nderstaande commissie heeft behoefte haren dank te betuigen aan ü geachie Stadgenooten voor de weldadigheid beloond bij de collecte ten behoeve der gulden spreuk te herinneren bezint t arme kinderen J7fr Dagblad Bij vernieuwing is ons gebleken uwe toegenegenI heid in onzen arbeid en het volle vertrouwen dat I wij hoog waardeeren mild en met liefde vloeiden ons uwe gaven to en wij gevoelen dan ook onze I verantWoordelijkheiil die goed te besteden Wij zijn besloten 30 November aanstaande aan te I vangen des avonds vau half zes tol zeven uur op eiken werkdag der week en noodigen alle govers en geefsters vriendelijk uit ons met een bezoek te wili len vereereii in ons lokaal Tot Heil de Volks in j de Vogelenzang en wg verzekeren ons van uwe voldoening als gij aanschouwt de vreugdevolle kinderen die wij nuttig en aangenaam trachten bezig te houden om hen daarna op degelijk voedsel te vergasten Is onze avondvoediog naar ouzen zin geregeld zoo vangen wij weldra des morgens aan vóór den schooltijd Met vreugde en dank deelen wij mede de ontvangst van eenige Kleedingstukken om vélen dier sober gekleede kleinen voor de zoo nijpende kouden te beschutten Wij bevelen deze behoefte ten zeerste aan Wg brengen ook onzen dank aan de redactie van dit blad om onze regelen zoo welwillend op te nemen verraste ons verleden jaar de WelEdele Heer van Goor met tal v n Circulaires voor niet te doen drukken dit jaar ondervonden wij deze goedheid van dl WolEdole Hoeren Edauw en Johannissen Aan beiden onzen hartelijken dunk Onze wenuh bigfi dat Ood door oszeo arbeid verheerlijkt worde en de armo Kinder il c e Trachten van ons streven genieten mogen De Commissie G M RAADT B BELOKJR B PUNSELie M D BlüIN G l V u TOCHT i J BIK H TiN MAAREN H A TOEN A V4N MAAKEN J L PE RAADT PETROLKUM i OTKKIlli GE van de Makelaars C Dtzlaar SchalkwUk te aotterdan De markt was heden willig lioco Tankfust ƒ 7 75 Gnimporteerdlust 7 80 Jaiiuari levering 7 66 Februari levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April Mei Juni en Julileverin 7 20 Augustus levering 7 26 Sep tember October November en December levering 7 70 Burgerlijke Stand REBORENi 25 lVcmber Chriiliun oiululR Kirlemia iD G Syae Ëliubeth ouden 1 Huiikoop eu H aa Herion 26 TeuDli Dütid Johaitnes oudtrri D Kakker en S de Jong 27 ijhinna lii li ai ouden A H Sprayt ea M C tan der Torren Adrleua Suianna Joiepbiua osdira W R an dea Boich rn S C VI tsii Dam OVERI EDKN 26 Noteiubrr I M on Vliet huiatr vaa J StcCDWiaktl 75 j 26 O M Koppeua 11 d K Mul huiavr vin P 1 vaa der WaDt 4 J T Anker tij J C Toroee wed L Schooien 87 J 27 A Kompier 18 m T W rtildaekut huli r n N Verkerk 28 j ONDERTROtWD 27 No ember C W den HoeJ Ie StoU wgk 24 J en M N tan Veen 29 j Moordrecbt OEHÜSEN Nija Cornrlii ouders A Kool en R Plomp OVKHLKUIlN T d Holte 64 j CEHUWU K Brant 29 j ea 1 Opaehoor 28 j Advertentiën P G W BEGËËR ÜOSTHAVEN bericht den ONTVANGST vaa eene groote 80KTEERING St NICOLAAS lUASKËS Oostenrijksclie Loten 1864 Trekking 1 DECEMBER e k A 8 niNSDAG HOOFSFfilJS FL 150 000 1 prijs Tan Fl 20 000 1 prijs van FI 10000 2 prezen ieder van Fl 5000 2 prgzen a Fl 2000 3 pryzen a Fl 1000 enz enz Samen 2700 Prijzen Heele Aandeelen 7 Halve 3 50 Met 7 kan men op 1 DECEUBEB de volle fl 150 000 met 3 50 75 000 winnen Verkrögbaar gesteld bg S W van BUÜREN BoekhandelaarUitgever te Gouda Trekkingslgst franco en gratis PS Uitbetaling der Prijzen dadelijk na ontvangst Zeer Uette Gesteendrukte NAAUEAABTJES worden GELEVERD door Aa BaiNKMAN co Zd Optnbart Aanbiitidiagf BÜRGEMBtSTEK en WETUOUDEBS v Gouda zgn vooinemeus op WUENSDAG dea 9n DECEMBËK 1891 des namiddags ten één nre in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE EESTEDEN A De levering van de ten dienste der gemeente gedurende het jaar 1892 benoodigde materialen als 1 2 Perce l 1 Houtwaren Ijzerwerk Spijkers en lichte IJzerwarea Koeer Lood SUok 6 e 7 8 8 10 11 12 13 en Soldeer Verfwaren en Glas Teer Kalk Grind Zand 500 M fijn Puin 68 000 ren AbIn i dem rétaillé 89000 blauwe IJsel 14 straat klinkers 50 000 vlakke Vechtscbe straatklinkers Waalvorm 60 000 vlakke Vechtsche straatklinkers Vechtsohe vorm Ue monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 eu 14 zjju aau de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bij de inschrijvingen voor de straatsteenen en voor de keien moeten drie staks duidelijk gewaarmerkte steenea worden ingezoaden B Het maken of vernieuwen Perceel a Van twee gording of remwerken bij de draaibrug in den Kleiweg Perceel b van de brug over de Breóvaart in oen weg laniüsde Zuidzijde van de Eamemelksloot c Het ophalen van het puin en de vuilnis en het uitbaggeren van de Kanalen Zijlen Kokers en Riolen alsmede bet reinigen en reinhouden van de rioolputten straatkolken urinoirs enz in de Gemeente De bestekken en voorwaarden liggen dageIflks Zondags uitgezonderd des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de StadsTimmerwerf Het bestuk sub 5 is te verkrijgen aan de Stadswerf op franco aanvrage tegen betaling van 0 75 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De inschrijvicgsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 8u December 1891 vóór des namiddags vgf are ter Secretarie op het Raadhuis franco bezorgd zgn Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEfVK en Zn Markt Gouda H dea weder ONTVANGEN § i iet merk SPOIlT f 3 Cents SIGAAR in blik S ea zeer geschikt voor St Mcolaas Cadeaux Aloui te bekomen SINTERKLAAS SE mim ILA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeAuige MAwaarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedaw Dirb en Wouter Crabetli Prijs eo Cents s i Gangiwarst e modellen QOETHE p dOKIJ SCHILLBB AUA P i U i 6 i I1 5 HERZOO COSTA p l z ll S6 JJ p j 5X GTOdtti P IGronftuL A BRINKMAN II dozijn I p do ijii O 4B I S 3 AiBIOlf gij S i WmmM FBANKLIN p do ijnll 44 WAQNEB P y STBPHAN p doiynlL S p doz piuirfl 70 p doi paarfl 78 i HNoSwf B p doai n fl 8 Verkrijgbaar te Gouda bij deo H er C A B BANTZI GE Korte Tiendeweg D 17 J W E van KOE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versiiud fiesclmff Leipzig Plagwitz De Zvdtsersehe Pillen van den Mdnt 10 Jura 4oor PiofiMiarai prastlaMTrada OuMAeam ra oor h t PabUckubavolra aU oattoop Muwraaair Genees en HnlsmlddeL to c PWt ra UDliaTolra aU oad iMm zakar warkand ra aoaahadalljk BapraaM doac fr r llr V Freriehs Bani et a V SeaOIOni WOnbur C Wltt OopaiUia Zdekaner sl Paimburg Soederstidt Kaun Lambl W nchau FOFSter Blrmlnghain Onderbuiks organen Apotheker Rich Brandt Prof Dr B Vlrohow Bamjn T Gletl MOnchMi t Reelam Laipiig t T NuSSbaum MOnalia Hertz Anatardam V Korezynskl Krtkwi Brandt Klautanburg bij storingen in de kaljon tracoa Btoolganv vaort reit Toortkoraende ongeateld kwalen der lever laat van aam dnrande vertftopplnr en de daa heden i oali boofdpljn doUa MsxMta U hetd beaanwdheld kortadeM iarheid arebrek aan eetioat eu DieZwltMnehePUleDTuideaApoUieker Biohtrd BrftBdt worden om hare saehte vnUBf door TToamn r tBcenomen en aijn te reiUeiea boreii de loherp werkende Zouten Bltterwatar Droppel Hengsele eas g Om zich by den aankoop te beschermen Vig teeen naaremaakte preparaten vi aire men In de Apotheken iteede neer de alleen echt IwltseiMehe Pillen van den Apotheker Iltehard Brandt Prji per dooi met gebruih unwijsinc 70 Cente en Irtte naiiukeurlff er op d U het bEerbowen afgedrukte door de wet besehermde hendelsmerk of etiket ket witte kruis op het roode veld en de handteekenlns Rchd Brandt eich op leder doosje ix iud o r Iloofddepot F K van Nanten Kolff te Rotterdam M