Goudsche Courant, maandag 21 december 1891

i o 4715 Dinsdag 22 December 1 01 GOUDSCHE COURANT fSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave die sommige avondeu in onze straten duisternis heerschte De vroetrer door ons medegodeelte verbeteringen aan de Stations verlichting zijn geheel gereed Hedeni I A£oiid zal deze worden beproefd Voor de Rottenlamscho Arr Rechtbank stondZaterdag terecht A N wed K D 40 jaar herbergierster te Goiiderak welke vrouw op 11 October in hare tappery aan W B die in kennelijken slaatvan dronkenschap erkei rde eerst een kruikje bieren daarna 8 borrels had toegediend Deze persoonwas kort daarna overleden hoewel niet laststonddat dit was tenaevolge van toediening van sterkendrank Eiscli 9 maanden gevangenisstraf Jitspraak in beide zaken 31 Decei ber Nog stond terecht J H K 45 jaar werkman te Abkoiide wien werd ten laste iielegd dat hij op 29 October te Gouda eeu boeieroeii en een vrouwenhemd zou bobben ontvreemd Bokl kon dit feit niet bekennen daar hij beaobonken was geweest Het O M vorderde twee maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediüer mr G Blokliuis beval bekl i i Ie clementie der rechtbank aan Uitspraak in deze zaal a s Donderdag hare rechten hebben doen gelden Wat tusschen j dan de moïelijkheid buitengesloten dat de graaf bühen is voorgevallen heeft men echter met vernomen do schipbreuk het leven heeft verloren lot een breuk k n hot niet gekomen zijn want zij i Wanneer men van die ondersteliing ai MUit verdwenen beiden op denzelfden llag en het is be hernam de inspecteur het gesprek ik eg waimeerwezen dat zij samen de reis nsar Amerika aanvaard inon dit vermoeden als gejrond wil beschouwen hebben lin kan men zeer goed begrijpen waarom ile matroos Do inspecteur zwoeg de officier van justitie die moest lerdwijnen die Sandhaupt bail herkend enmet onverdeelde aannaoht hart toegehoord was in waarom de ïraaf weigeren bleef den brief van jnfgepeins verdiept frouw Sandhaupt te beantwoorden Maar om bewij I stem toe dat het vermoeden voor de hand zen te krijgeij mget onvWmijld tot een beslissenden ligt dat Holienhausen dezelfde persnon is als Wor i stap worden overgegaan J 6 vader van Sandhaupt c ii t ai t hii maar het is niets meer leeft niet moer en de vroeïere vrienden miiden hem wellicht niet herkennen ten minste niet met zekerheid eïe dêr bc lr ogon personen geen aangifte gedaan verdwenen graaf werd opgeroepen om zijn erfdeel hebben omdat zij zich over hnn lichtgeloovigheid te aanvaarden Stooml ierl5rouwerijen en IJsfatriek DE KUAI S Utrec U maken het geëerde publiek attent op hunue voedzame zuivere en cristal bBldere LAGER en GBR8TE BIEREN welke tegen broawerijpryzen verkrijgbaar zgn by den Hoofd Agent B j vAi aiJË GOUDA BIEB zoowel op fust als gebotteld steeds voorradig Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 160 ƒ 0 86 en 0 45 CACAO uBOOTES ® Westzaan Opgfericht 182S Goedkoop Soiled Elegant si fe Gangbaarste j modellen SUGBr y rn iin A 7 HBBZOa l p domiia s f Jongen8 krmsg p dozgnfl 43 scganxBB 008TALIA P J i p doc4al fre OOBTHB p do i 44 WAGNEB Ir i STBPHAM P l u KL p di i p ulL 76 p doi pMrll 7 UNCOIJr B p dozijn fl 89 Verkrqgbasr te OOUda bij den Heer C A B BANTZINGËR Korte Tieudeweg D 17 J W E van lEDE van der PALS Markt A 107 dinot bq MEY EDLICH Versand Cieschilft Leipzig Flagwitz De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rict Brandt Boprooia dooi mi Dr V Frerlehs a iijn et o a V Scanzonl virorzbui C Wltt CopMihanen ZdekaueP St Pataraburs Soederst dt ki u Lambl Warachau Forster Blrmlngh n nderbuiks organen Genees en HnlsmiddeL FtltBr B Virchow Benijn T Gletl MOnchMid Beclam Leipzig t a T Nussbaum MonciiM Hertz Aimterdam a V Korczynskl Knkaa Brandt Klausmburg bÜ storingen in de baljan traraa atoalffangr voortrnit Toortlomende on eateld llCkald beBanwdhald kortadam Die Zwltaenebe PlUen Tan den apotheker kwal B dar levst lut van au dnrand T rBtopplii en de dsn keden looi U hoofdpijn dnl IClMld took Mm aetlUt eu Die ZwiUemhe PlUen wn denllpotlieker Blehard Brftndt orden om hue xaehte erUnf doorvronvea run iBffetwmea en ilJn te Terkleien boven de eeliefp werkende Zouten Bltterwftter Droppeli Uengfiel ni BV Om zich by den aankoop te beschermen VO t pen naffemaabto preparaten irraire men In de apotheken etecde naar de alleen eehte Zwlt r Clie ruien van den Apotbeker Ulelisrd Brandt Pryi per dooi met sebrulk aanwlj lnB 70 Cen en lette nauwkeurig er op dut het ffierbowco afgedrukti door de wet beHchcrmde handelimerk of etiket ueit Witte kruis op liet roode veld en de handteeltenini Rclid Brandt zich op leder doo ju hmindo om Hoofddepot F E van Isaulen U uia te ICotterdam WS Algemeen erkend als hel bcsti MONDWATER der wereld 40jarige roem iUonden TandzielUcii zooals het loa irorden dor tanden tandpijn ont ateking zweren bloedend taudrleeaoh onaangeuamt reak uit den mond kalkvorming worden Kokcr voorkomen en genoeeu door het dagelyka gebruik ran het echte K K Hof Taidtrta ijr rUrr 5 Mondwater in aanmerkelqk vergroote fleaachen voor 60 cents 1 20 en 1 71 hetwelk gejijkt jdig aangewend mot Dr POI I Taildpoedér of Tandpasta steeds de tanden getond en schoon houdt Dr TOPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen clkeu huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S Gekristalliseerde en Transparun Glycerin czeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen elke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen Igr De namaaksels van Anatherin nondwilter verwoesten de tanden binnen korten tjjd VK Dr J O POPP Weenen Depota te GOUDA J C ZELDENRIJK Drog ist Alom te bekomen BB BOÜDSCHE BIM of de bescbr ving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz wasrbji is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Lid der Kon Academie ran Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht DOOB Prys 80 GHBISTIAAN KRAMM Cents A BRINKMAN Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHEI i en Zn Markt Gouda Wie zeker zijn wii de Eclito Eikel Cacao to outrangen tcs iigesteld en na vele proifnenungcn iu don hg icjol gekomen ondc den naam dos uitvinders Dr Michaelis vcrva jdigd op de boste machines in hot wereldberccmde étabblissement van OebrS Stollwerck to Keulen elsche in viqrkanton bussen Deze Eikbl Caoao ia mot melk gckoükt eene aangename gezonde drank voor dagelijkbch gpbruik een i 2 theolopola van t pceder vbor ooh kop Chocolate Als genee krarhtigo drank bi goval van diarrhee slechts met stater to gpbrnikon Verkrijgbaar bij do voornasmbto A H Apothekers enz Vu Ko Vt Ko sroofbii j es f 1 80 c 0 90 c 0 i5 Generaalvertegonwoordiger voor Ktder land Julius Mattenkiodt Amsterdam Kalveistraat 103 Snelperadruk au A Bunkman ie Zoon Gouda 1 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 AlïoaderlBke Nommers VUF CBN TEM BINN ENLAND GOUDA 21 December 1891 Zaterda 5nacht ongeveer 12 uur brak feu heviye brand uit iu het perceel op den Kleiweg E 49 waar het mnstazijn iu meubelen manufaoiuren enz van den heer W F Carrière ia govesMgd die zoo spoedig toenam dat er in weerwil van de spoedig toegfschoten hulp der brandweer nagenoeg niets te redden viel Met moeite konden echtgenoot en Itiiideren van deu heer Carrière uit het brandende huis worden gered Ook voor do belendende perceelen van de hh J A U van de Pavoordten J Orogert bestond veel gevaar Hoewel ook deze veel scl atVo leden mocht het echter gelukken die panden iredeeltelijk te behouden ïn het magazijn van den heer van de Pavoordt echter werden vele keurige luxemeubeltjes door de kraehtiffe waterstralen der spuiten grootendeels vernield terwijl bet kantoor eveneens uitbrandde Ook bij den heer J Omgert is een gedeelte van het pakhuis verbrand terwijl tie tal eveneens vlam vatte hot op den zoUler gelegen hooi is mede verbrand De gtoed van de vlam as zoo hevig dat vele ruiter van tüïenovor liggende perceelen sprongen en zelfs de verf van de binnenjalouzien aldaar blakerde Alles was geassureerd De oorzaak is niet bekend De spnit No 2 gaf het eerst water daarna spuit No 3 i o Met l Januari a s wordt ook hier ter stede gelijk in bijna alle groote plaatsen van ons land het geval is de straatverlichting ingevoerd onafhankelijk van den stand der maan Met erkertelijkheid zal dit bericht door de burgerij worden vernomen waardoor ïoorsjoed een einde wordt gemaakt aan de velo klachten over de FEViLLET01 K iet DuiUch a I XXIX i 115 I schaamden Graaf Von Barnowitz bracht het ein delijk zoover dat hij zich met oen rijke ba kieradochter verloofde Nu echter moet waarschijnlijk de kunstenares die zich ook in de residentie bevond Koeds destijds wekten ze achterdocht maar men kon hun niet t bewijzen hun papieren waren in ordo en men vreesde door een onbedacht optreden zich te oomproraittoeren Zoo kwam het dat dit modelpaar op zijn rooftocht op geen hinderpalen tuitte Toen het badseizoen gesloten was begaf Werner Sandhaupt zich naar de residentie stapte Onder den naam van graaf Von Barnowitz af in een hotel van den oersten rang maakte overal bezoeken bracht uit de badplaatsen aanbevelingsbrieven mede en was weldra in allo kringen een gaarne geziene aelfs gevirrde gast De aanzienlijke hoeveelheid geld die hij in deze rol zich onrechtmatig heeft toegeëigend is buiten alle berekening daar zeer Gisterenavond werd in de Zaal jKunsimin der Sccieteii Ons Genoegen de aangekoriligde vergadering met genoodiüden gehouden ter bespreking van het oprichten eeiier coöperatieve broodbakkerij alhier welke vergadering door ongeveer 600 personen werd bijgewoond Van de genoodigden waren ook eeiiige gegoede en invloet rijke ingezetenen tegenwoordig De banier van het ZieKen en Weduwenfonds ffProvidenlia was voor het toonoel opgesteld De Voorzitter de heer G Zegers opende de ver dan een vermoeden waarvoor tot dusver nog ieder bewijs ontbreekt Het signalement stemt eveneens nauwkeurig overeen Ook dit kan niet als liewijs fielden Maar het is een steun Sandhaupt hoeft in AmeflRta i raal Hohenhauscn leen n kennen en zich omtrent diens wederwaardigheden nauwkeurig doen onderrichten Daar ijinds sluiten lantlgenooten schielijk vriendschap en deze avonturier kon schielijkop het denkbeeld komen de rol va h den graaf tespelen Die gedachte kreeg nieuw voedsel toen de Maar de brief van juffrouw Sandhaupt bewijst dat do wezenlijke Hohenhausen de reis naar Europa aanvaard heeft bractt de magistraat in het njidden In gezelschap van zijn vriend Sandhaupt Is ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gadering met eene korte toespraak waarin hij igne tevredenheid betuigde over de flinke opkomst ec het hem aangenaam was dat ook de meergegoeden door hunne tegenwoordigheid blijk van belangstelling toonden Hij vindt hier juist de geschikte nelegedheid de Directie der Stearine Kaarsenfabriek openlijk dank te betuigen namens de ledon der steenkolenvereeniging voor de medewerking die zij van haar hadden ondervonden en hoopte dat ook haar steun in do op te richten broodbakkerij mogen ontbreken Ka in t kort uiteengezet te heb ien dat bij het Bestuur der stecnfcolen veraeniging na de verkregen gunstige uitkomsten het plso was gerypl eene Coöperatieve Broodbakkerij op t richten en de heer B H Heldt daartoe alle inlichtingen had verstrekt noodigde hij genoemden heer uit de vergadering verdere inlichtinijen te willen verstrekken De hr Heldt set daarop in eene zeer bevattelijke rede bet doel der coöperatie uiteen en wgst op de voordeelen welke dergelijkff Hereenigingen afwerpen In t breeile besprak rcf de oorsprong die zouals bekend is by de Uosilaélw s is ontstaan en die ook steed at de pionniers erkend wonlen Vervolg ns wijst ref op de Gentsohe CoöpenHio die door de bekende Anseelen en Edraond van Beveren is opi encht en tich tot bjjna alle vakken heeft uitgebreid zoodat daar matrazijnen en werkplaatsen zqn van manufHctiiren schoenen en laaraec sigaren metalen enz enz en zelfs eene apotheek en m at die inrirhtins eu nordt veel hooger lo n dan door particulieren iiitlietaald terwijl de arbeidsduur tot 8 uren is beperkt lief vindt het denkbeeld om ook hier eene coöperatieve broodbakkerü op te richten zeer practisoh en uitvoerbaar zelfs al begon men met 100 leden Du geleaenheid om lid ie kunnen wonlen moet voor ieder zelfs voor den nrinsten tjpenslaan waut die per week geen 5 of 10 et vour eeh aandeel kan We moejen jnffroutt Sandhaupt laten overkomen en intnsscbeu den graaf scherp bewaken ZoonU de zaken op het ooiienblik staan hebik dav iios geen recht toe De moordenaar van den matroos is veroortWld ik kan ibt vonnis slechts dan doen herroepen wanneer mij overtuigende bewijzen voor de onschuld vun den veroordeelde worden ïoorsreleïd En wat de twoêile aanklacht betreft moet mij tn voren biwozen wonlen ilat Hohenhausen werkelijk een zwendelaar is Op argwaan mag ik immers niet tegen hem optreden Oplredon zeker niet maar hem liowaken En waarmetle mot t ik dit rechtvaardigen wanneer de graaf dio bewaking ontdekt en een klaekt indient l Dat moet vermeden worden 7 Gemakkelijk gezegd Neen wanneer gij u