Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1892

V 180 V 1 t i t l 4732 Vrijdag 1 Jüiuarl GOUDSGHE GO ISieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken i th mtgrnre dazeT Courant geiohiadt dogeiyki jnet uitEondering Tan Zon en Feeitdagen O prgi p er drie maanden ii 1 25 fnaco per poit 1 70 lltoaderlgke Nomuart VIJF CENTEN ADVEBTENTIËN vorden geplaatat van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt oe inaending van advertenttón kan geschieden tot 6én aur des namiddags van don dag der uitgave u i voor onze gemeente voor ons Isnd voor Europa In onze stad viel er niet vetl vermeldenawaardigs voor Wg gingen nie in toog vallendvoornit doch wfl hadden ook gecu reden totklagen Onze welvaart bleef stationn lir Watdaaromtrent overigens te zeggen valt is onlangs by de bebaudeliug der begrootiug besproken Wellicht IS het een zegen dat de geschiedenisvan onze goede stad zoo weinig te boekstavenheeft De belangrijkste vraag die pennen enhoofden in b weging bracht is tot dus veronbeslist gebleven te weten welke verbeteringen er kunnen worden aangebracht in hetonderwfls voor meisjes Wg hebben indertijdonze meening nitgesptakea doch erkennengaarne dat er voor eene andere zienswijze veelte zeggeh in Vy hopeii maar dat er spoediggehandeld zal worden da zaak is nu genoegbekeken Moge het jaar t i ons de oplossinff dier qtuss brengt elke het meestin bet belang is der gemeente en van h éopkomend geglaoht a Wij kunnen nog vermelden dat liet tweaWj Huffmansgesticht in den loop des jaars 1 geopend op zoodanige grondslagen dat h èt eene aanwinst zal blgken voor de gemeente en zeker zal beantwoorden aan de goede bedoelingen der stichteres Het gymnasium leverde zgne eerste leerlingen aan de onivfersiteit en wel met den meeslen lof Moge deze instelling zich steeds weer ontwikkelen en het hare toebrengen tot den bloe der gemeente Op het gebied der binnenlaudsche staatkunde bracht het jaar 91 ons eene werkwaardige I tl i Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BL4D HET IHETJWE JAAR Wjj kwgten ons weder van eene oude en goede gewoonte nu W j onzen lezers op dezen eersten tnorgen dfs jaar onzen groet brengen en hun alles goeds toewenscbpn De meesten onzer hebben in den huiseljjken kring waar het juist in deze donkere ir istige dagen zoo jezellig is als de lamp is opgestoken en het baard unr flikkert de jaarverwisseling op gepaste w ze herdacht Voor hun oog gleden de herinneringen voorbij lan liet en laed dat bun in het afgeloopeo jaar te beurt viel zy Terwglden met weemoed hg diegenen die Vfoeger met hen vereenTgd waren en wïer plaats nu ledig stond Zy vergeleken hetgeen zg gewerkt en gedaan hadden met de goede voornemens waarmede zvj den tocht hadden anvaard en in de meeste gevallen schaamden ifl zich over het resultaat Het is stellig goed op een dergel k rus j i at eens den blik achterwaarts te wenden jits men er leering uit trekke voor de toeko 4 In dien geest hopen wy dat allen hun uudejaarsavondmymering gehad zullen hebben Doch in een blad als het onze denken wij niet in de eerste plaats aan persoonlijke rvaringen Onze aandacht is bjj vo irkeur gericht op de publieke zaak Wat was 1891 verandering die in ons oog een gewenschte vooruitgang is De kunstmatig verkregen samenw jrking der anti revolutionairen en der katholieken nam een einde het monsterverbond spatte uiteen en daarmede was de weg gebaand tot een vrijzinnig kabinet De mogelijkheid bestaat thans dat er iets komt van de hervormingen waartoe de laatste grondwetsherziening den weg gebaand heeft De liberale partij heeft thans even de meerderheid in de kamer terwijl tegen haar over eene in twee vyandige Iractiën verdeelde minderheid staat De begrootings discussiën die pas achter oni liggen hebben getoond dat de nieuwe ministers als administrateurs het vertrouwen bezitten der geheele wetgevende macht Zij kunnen nu in ernst aan den arbeid gaan en in 1892 mogen de vruchten van hun arbeid verwacht worden In de eerste plaats belastinglierzienipg Hat kan chter nie worden ontkend dat de meer derheid met beleid en tact zal moeten te werk l aan want de tegenpartij zal niet nalaten van Al hare fouten gebruik te maken Wg wen schen ons land dan ook toe dat het pas ingetreden jaar bewgzen moge dit wij naast een bekwaam en krachtig ministerie hebben eene volksvertegenwoordiging die op de hoogte is van haar taak die weet te geven en te nemen die niet strijdt voor eene klasse of voor bijzondere belangen maar dio steeds bedenkt dat zi het geheele Nederlandsche volk representeert Mbge de onderlinge samenwerking niet ontbreken en aldus 1892 op pirlementair gebied een vruchtbaar jaar zijn j FEVILLETOIM mt ktt Ouümi XXXII ï Maar tot dusver werden noi all wissels do r Bomberg prompt voldaan en dit hield den storm nog tegen maar de crediteuren stonden toch f ereed de bankier wist dit zeer goed en hij wist ook dat zijn personeel het onbegrijpelijk vond dat hg nog geen stappen had Kedaan om de inbrekers te vervolgen maar hg waagde het niel de diereu te tarten Eindelijk kwam bet bericht dat Theodoor de terugreis aanvaard had Hg zou den volgenden dag arriveeren Toen Theodoor binnentrad was één blik voldoende om Romberg te doen zien dat hg zich met geen hoop behoefde te vleien Zijn zo failliet vroeg hg Nog mot maar over eenige dagen antwoorddeTheodoor Er was niets meer aan te doen wgHebben te lang gewacht Hebt gij in het geheel niet ontvangen Neeni In s hemels naam dan zoide de bankier Maar de tgden kunnen reranderen Met de fionvrbank is het met zoo erg al men g looft de aandeelen moeien rijzen Daarop rust nu oiuQ geheele hoop zij zullea gns redden als het ons gelukt ze goed te verknopen I Is dsar dan kan qp Ja al W j maar eenige dagen tijd hebbep Wanneer uiterlgk moet het faillissement losbarsten Ër kunnen altgd nog acht dagen moe verloopen Pan heW en wij tijd genoeg Voor nieuwe ops hën aan de beurs Ken anderei uitveeg zio ik niet JJ spijslt hoog ipel vader zoide Theodoor Uat hebben er meer gedaan Wie uit het spelal oïerwin uiar ta voorschgn treodl dien noemt meneen verstandig man Eii de ver ezcT Kora ini u speelt alleen zoo hoog als mca niets meer te verliepen heeft Dan moet men zijn eer insetlen Ik zal wel het best weten wat geschiedenmoet om hol gevaar af te venden Weet jg eunbeter muldel Wij konden een beooord aanbieden Yï Dat kan later altijd nog pesohiedonL fMaarbovendien na de inbraak blijft er met vfiol méoi over Die inbraak begrgp ik nog altijd niet Uschreef dat het verhes ongevear een ton bedroeg Eer meer dan minder En is van de misdadigers nog geen spoor ontdekt Noen De vervolging is in goede banden maar hoop om iets van het geld terug te krijgen koester ik niet Zgn het dezelfde aohurk die de documenten weatnlHn i uüon Ja Ik dacht hot wel Hebben ze de papieren nog altgd Helaas zuchtte de oude heer Maar zooalsgezegd 19 WIJ moeten tijd winnen hernam liij naeen kor B poos wg moeten het gerucht verspreiden dat gij bevredigend nieuws meegebracht hebt Eudan lioop ik dat h gelukken zal onze Bouwbankaandeelen gotd te verknopen ik zul eerst belangry 1 lukoonen doen en stel mij van deze operatieeen n uiiciilijke winst voor En anderen worden voor die som epgelioht I zeide Theodoor Wie aan de beurs zaken wil doen moet eenruim geweten hebben Op dit oogenblik werd het gesprek afgebroken door hbt binnenkomen van Hoheuhausen Theodoor ontstelde over de verandering die met dezen had plaats gegrepen Dat was niet meer de trotsche houding de voorname minachtende blik Qftsar het voorkomen van iemand die door een zware schuld werd gedrukt De graaf zag vermoedelgk den indruk dien hg op de beide hoeren bad teweeg gebracht