Goudsche Courant, maandag 1 februari 1892

s imSB m f 7 3 J S 8 ADVERTENTIËN o 474 itfaandag Tebraari 180S goudsche courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDseadlng van advertentiön lian gesoluecten tot een uur des namiddags van den dag der uitgave riiriiiir imn nirniiiiiii iiMiti j Goedkoop Solied Elegant VV rn J HERZOQ p dozijn d 68 I LINCOLN B p dozijn 11 3tf Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZIMGEK Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS MErkt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand fiescliaft Leipzig Plagwitz benoemd diende bij de Kamer een nieuw ontwerp in dat door hare commissie in vele opzichten gew zigd is Volgens de aldus veranderde voordracht zullen er soheidsgerechten voor bepaalde takken van nijverheid bij koninklijk besluit op voordracht van den minister van koophandel en na de Kamers van koophandel en de gemeenteraden in het district geboord te hebben opgericht worden Het schoidsgerecht zal voor de helft bestaan uit patroons en voor de andere helft uit werklieden beiden te verkiezen door hunne vakgenooten De voorzitter wordt benoemd door den minister van koophandel doch niet uit den kring der kiesbovoegden Het scheidegerechl treedt op als verzoeningsraad bg alle e8chillen tusschec beide partijen en doet uitspraak zonder dat booger beroep toegelaten is in alle financieele zaken waarby het erne som van minder dan 100 lire geldt De uitspraak van den gewonen rechter in geschillen kan slechts dan ingeroepen worden als de verzoeningsraad vergeefs getracht heeft eene bemiddeling tot stand te brengen Naar het zich laat aanzien zal de Kamer hare goedkeuring schenken aan het aldus gewijzigde ontwerp LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de Isto helft der maand Januari 1893 welke door tusschenkomst van het postkantoor Gouda zijn terug te bekomen Van der Pol Amsterdam H H WiUemars den Haag C Palm Botterdam Alewijn Kadder Zevenhuizen P de Waal den Haag A Hildebrandt finschhafen N Guinea Van MOOEDRECHT J Kooiman Gouda Gouda 28 Januari 1892 De Directeur van het Postkantoor VORSTER SSS Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Vrijdag 29 Januari No 223 8626 10754 ƒ 1000 No 2618 14884 15178 19518 ƒ 400 No 729 1945 3196 9305 9570 10455 200 No 35 929 1484 1540 5828 5887 6260 8255 888110481 11747 13212 16678 17i 68 eu 19457 100 Prijzen van ƒ 70 01 2497 4923 7159 18400 12823 16881 18505 68 2530 6011 7317 10506 12857 16917 18510 301 2639 5038 7444 10641 12887 16018 18529 445 2736 6095 7628 lOSOO 12957 16020 18629 498 2841 5158 7636 10947 13154 16317 18775 552 2860 5372 7682 10948 13160 16564 18791 590 3006 5377 7742 U024 13399 16584 18800 646 3094 5392 7833 11095 13410 16811 18915 687 3200 5446 7848 11239 13535 16847 19025 769 3398 5613 7980 11255 13621 17231 19181 774 3460 5613 8029 11293 13707 17301 19236 810 3555 5727 8160 11297 13736 17360 19346 829 3597 5755 8275 11303 13763 17370 19386 971 3694 5856 8679 11453 13888 17378 19483 993 3724 5980 8616 11483 14024 17428 19489 1190 3807 6170 8643 11605 14064 17431 19674 1363 3862 6194 8714 11932 J4198 17486 19921 1380 3988 6217 8914 12052 14364 17649 20000 1398 4030 6249 8986 12078 14501 17709 20186 1565 4077 6255 8991 12104 14975 17710 20371 1612 4089 6290 9049 12180 162n 17876 20514 1819 4200 6399 9057 12216 15314 17902 20586 1858 4326 6469 9480 12400 15363 17904 20599 1882 4370 6621 9647 12428 16435 17922 20646 1916 4381 6737 9753 12468 15498 17992 20761 1928 4490 6780 9947 12478 16698 18049 20852 8042 4631 6893 9968 12514 15724 18085 20935 2143 4666 6973 10021 12524 15732 18184 20968 2168 4686 6998 10044 12363 15777 18368 20982 2257 4736 7072 10058 12699 1680S 18384 2098S 2488 4787 7142 10134 Vorige Lijst No 9905 m z niet PETaOLEUM lNOTEEKIINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw I oco Tankfust ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 85 Fehruari levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 10 Apnl Mei Juni levering ƒ 7 J i levering 7 05 Augustus levering 7 15 September Oclober November en December levering ƒ 7 25 Gouda Suelpersdruk van A Beinkman k Zoon I re Ondertrouwd P JOZEF ROOD HENRIETTE tan AALST P Gouda 28 Janoari 1892 6CTgiagwBWgwgïp Big gQig CT aCTpgawinzgBa rol Tot droefheid van mö en mijne 6 kinderen te jong om het Terlies te beseffen overleed heden mgne geliefde Echtgenoote £ M M ERENTIA SIBBES geb ds Jong in den onderdom van 33 jaar G SIBBES Goiida 28 Jan 92 Heden overleed mjjn ondate Dochter EMMERENTIA SIBBES geb du Jono in den ouderdom van 33 jaar B DE JONG Oouda 28 Jan 92 Heden overleed m ne Aanbehnwd dochter EMMERENTIA SIBBES geb d Jono in den onderdom van 33 jaar Wed SIBBES Oouda 28 Jan 92 Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon üniversiteitB Prof Gehm Hofrad Dr Harleas Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend nitddel tegen hoesten j heeechheid en aandoening der ademings j organen uitsteekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van varme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonboii te gebruiken Verpakking Qeele paljes 25 cent gji ia Gangbaarste GOETHE p dozij ill 5 AliBIOir p doziJnS 44 WAONBB p do2 piMr0 75 Alom verkrijgbaar Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s CLFBEWABIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjj 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Algemeen erkend ais hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten Moals het los ivorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgkt gebruik van het echte K K Hof Tandarta Cr P O P P Anatherlii Wr rwrr S ondvmÉer in aanmerkelijk vergroote flesschel voor 60 cenU 1 20 en 1 7S hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr raPP Tandpoeder of TaudpaKta steeds de tanden getond en schoon houdt Ur POPP s Tandplomheersel l r POPP Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Konnebloemea zeep POrPS ekrlst lll s erde en fraiisparan Cil vcerluezeepen van de fijnste Toilet on gezondhei l8zeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen i0t De namaaksels van ADatherin Nondwater venropstcn do tanden binnen korten tgd W Dr J Q POPP Weenen Depots te OOUDA J C ZELDENRIJK Drogist modellen S SCHIIXEB OOSTALIA P Jouj p dozijn 0 ba TBANKUN STBPHAN p dozijnfi 60 p doz paar fl 7 ft 99 D mtgave dezer Ooarant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 liEoaderlgke Nommeri VIJF CËNTSN BU deze Courant behoort een Byvoeesel BINNENLAND GOUDA 80 Jannari 18 8 Dinsdag 2 Februari a si heeft in de Sociëteit Ons Genoegen het kinderteest plaats van wege de IJtclub lot onderëteuning van minnermogendm De morgeni om 10 uur vereenigt men zich in het hotel de Zalm van waar een 120 tal kinderen begeleid door de Commissie en voorafgegaan door het Muziekoorp der d d Schutterij t daartoe welwillend werd aangeboden in optocht door de stad trekkeu naar Ons Genoegen Daar hebben verschillende kinderspelen plaats en wedstrijden waarby kleedingstukken dekens enz als prijzen dienen De middag om 2 uur heeft aene warme maaltijd plaats voor de kinderen Het feest eindigt mot een flinke bedeeling in le vensmiddelen voor de ouders der kinderen Woenedag S Februari heeft een tweede bedeeling plaats aan 150 andero gezinnen bestaande in uitreiking van levensmiddelen eu brandstoffen Wij kunnen uit ervaring vorige jaren opgedaan onze stadgenooteu alleszins aanbevelen Dinsdagmiddag eens een bezoek te brengen aan Ons Oenoogen Vroolijke kiudergezichten onbezorgde jongenspret m meisjesvreugde zqn daar te aanschouwen en een feestmaaltijd die menig toeschouwer om de feestvreugde die er heersoht moer genoegen zal schenken dan hg oppervlakkig wel donken zou Te Leiden toegelaten Ie ged artsexamen de heer A Mijnlieff De heer E ten Broeke te Wadilingsveen komt op het drietal voor als Ie onderwijzer te Enschedé FEVILLETOIV CT het Ent ehch 9 t Is waar Andy dat mr Eyre mij ten huweIp gevraagd heeft en ik heb niet ja gezegd omdat Enfin dat komt er eigenlijk niet op aan Maar hy ging naar vader en vader schijnt erg ruw geweest te zijn en te hebben gezegd Enfin besluit ze zuchtend dat komt er eigenlijk niet op aan Is er misschien vraagt hg zachtzinnig ook iet dat er wel op aankomt Ja dit zegt zij terwijl ze boos wordt hij liet mij bij zich komen ff Hij Eyre Net zoo n onbeschaamdheid voor beni Hij is niet onbeschaamd neen vader liet mij roepen Om je een flink standje te maken hoop ik Als je dat hoopt ze tracht op te staan behoef ik je verder niets te vertellen ffJa zeker dat behoef je wel Vroeg of laat moet ik me er toch mee bemoeien dat zie ik wel aankomen en dus is het noodzakelgk om de zaak goed te doorzien Kom vertel maar verder I Later kunnen wij dat dan wel uitvechten Wat heeft de Bij den buraieraeeater van Stolwijk werd deze week gedeponeerd een rijksposlspaarbankboekje tot eehvrij aanzienlijk bedrag dat half onder de sneeuwbedolven gevonden was door den kweekeling O v d V De eigenaar was spoedig opgespoord en deze was natuurlijk in de wolken van blijdschap toen hem bericht werd dat het verloren schaap in veilige handen was Schoonh Ct Ds Ij Doedes Dz predikant by de Ned Herv Gemeente te Capelle a d IJsel zal tegen het voorjaar zijn emeritaat aanvragen wagens hoogen ouderdom en zwakte In bijna eens eenw tgd sal dit alhier de 2e vaoatuie zijn Den 20sten Februari zal de aanbesteding plaats hebben van den bouw van dea Stadsschouwburg te Amsterdam De politie te Scheveningen ritH een onderzoek iniMar d n plolsriiage d d ijfaa een I9 jarig tneiaje dat gisteren nacht na hevige brskiugen overleed Naar de publieke opmie moet er van vergiftiging sprake zijn Amndp t it Zevenaar wordt a in de Amh Ct gemeld Bij een bierhuishouder in deze gemeente trad dezer dagen een man binnen welke daar 45 cent verteerde zonder in staat te zy n te kunnen betalen Zijn horloge werd in pand gegeven en genomen Den volgenden morgen trad een arbeider binnen voorgnvende zijn broeder te zijn betaalde de 45 cent en bestelde een borrel De kastelein hoewel geen vergunning hebbende gal die waarna de arbeider zich bekend maakt als rijksveldwachter en proi oa verbaal opmaakte wegens verkoop van sterken drank zonder vergunning en het houden van een pandjeshuis gestrenge beer je gezegd Dat ik sir Ralph zou huwen of ik van hom hield of niet dat niets mij kon ontslaan van mijn belofte Hij ze werd bleek gaf mij to verstaan dat ik zelfs sir Ralph zou moeten huwen al walgde ik van hem ffZoo erg is het toch niet Ik weet het niet vervolgde zij hartstochtelijk ik geloof zeker dat hg vader opgestookt heeft om mg te straffen omdat ik soms een beetje je weet wel een beetje Jawel ik begrijp het zegt Andy en knikt toestemmend Nu om me daarvoor te straffen neemt hij ook deel aan de samenzwering om mij te dwingen tot hot huwelijk met hem Wat een kletspraat zegt Audy kort maar krachtig al is t met zeer galant Dat is niets voor Anketell Je moet malend zijn om zoo over hem te kunnon praten Je kent hem iiiut zooals ik Je denkt dat hij dot op me is Nu en ik zij licht het hoofd op on iet haar neef met fonkelende oogon aan ik weet at hij me haat Kom je ti bii eens wat ijs op het hoofd hebben I Gauw kom maar li n typhus aaiijjjü denk ik zooZie je er uit 1 i i Onzin I ft meen elk amK dii ik zeg Bij het laatste onderhoud nog datjikv iret iiete had was hij ruw en onverschillig en lig heeft mij zelfs ge j ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Wat uiterst zelden geschiedt viel gister voor it de gemeente Schoterland We vermeldden het roeds kortelp het bureau van slemopneming voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad besliste op grond van art 66 der kieswet dat de gehouden verkiezing ongeldig was en volgens art 70 zal eene nieuwe verkiezing volgen In de gemeente heeft meu 4 st rabureaui bij de opening van de bus van het bureau to Heerenveen vond men daarin 150 briefjes terwgl volgens het proces verbaal van het bureau 148 kiezer hun biljet hadden ingeleverd alzoo twee briefjes over Bij opsomming bleek dat 236 briefjes te zamen in de bussen gevonden werden 234 kiezers hadden gestemd Het bureau begon te openen en wat bleek nu 4 briefjes waren ongeldig 232 geldige ttemmeu waren uitgebracht op den candidaat der volkspartij len heer L S ten Cate 66 op dien der liberale kiesvereeniging in het westelijk deel deV gemeente den heer Kool van Horens 61 op den candidaat der liberala kiMverMnigiBg te Knüp de heer Snijder 59 op den heer J Smit candidaat der antirevolutionairen 42 op 4 andere hoeren ieder eene stem De twee briefjes die te veel waren hadden dus invloed kunnen hebben op den uitslag daar het verschil gtusschen de hh Horens en Snijder slechts 2 stemmen bedroeg en het bureau moest dus de gehouden verkiezing voor ongeldig verklaren Deze verkiezing is wel eene met hindernissen want toen de leden der stemburoaiix te Mildam en Jubbega gisteravond do stembussen per rijtuig naar Heerenveen brachten sprong het paard door de glazen van een horiogemaker on verbrijzelde pendule enz De stembureau leden bleven ongedeerd Vtr DajUaU knepen Hij zal verzuimd hebben je een paar complimentjes te maken zegt haar neef peinzend Je mag zooveel spotten als je wilt zegt zij en staat op Ik dacht Andy zg ziet hem verwijtend aan dat ik bij jou op eenige sympathie en hulp had mogen rekenen Ik geloof niet dat ik je goed begrijp zegt hij voorzichtig Je wilt Eyre huwen en je wilt Ank tell niet huwen Is t zoo Neen zegt ze nukkig Ik wensch geen van beiden te huwen Eyre niet vraagt hij twijfelend Volstrekt niet Ik wil alleen vrij zijn Ik wil mijn vader laleu zien dat ik niet wil gecommandeerd worden om iemand te trouwen Andy vervolgt ze smeekend help me Spreek eens met vader doe dat Help me om dat afschuwelijke engagement te verbreken En om je dan vrg te laten om dien spreeuw te trouwen Daar bedank ik voor zegt Andy beslist Sir Ralph is honderdmaal beter Denk je dat ik je niet doorzie Je bent Verliefd geworden op dien Italiaan die er zonder aap en zonder orgel belachelijk uitziet en nu wil je beweren dat je alleen je vrijheid begeert Je weigert dus me te helpen vraagt zij met een ernstig gezicht Om je ongelukkig te n aken Ja Heel goed Nu jullie allemaal me ia den ttad