Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1892

Donderdag 4 Febroari o 4750 189S Oe ondergeteekende verklaart te herroepen wat zg ten nadeele van J M GELISSKN J heeft gezegd Dk Wüd va klaveren GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken 1 Oe inzending van advertentiön luin gesohieden tot e6n nor des namiddags van den dag der nltgar hieruit dat het pogram der regeering en ilat der gematigde oppositie slecht s teer weinig reracl illen Ooic is de oppositie volstrekt niet tot verzet gourongen door de hervorming in het administratiestel el die de regeering wil invoeren Tot hare leiders bchooren enkele der meest verlichte mannen In Hongarije die evenzeer als de leden der regeeringspartij overtuigd z n dat administratieve hervorming dringend Doodig is Sind bg het bekende proces Tisza Ëslet groote schandalen in de rechtspleging aan den dag kwamen is veel gedaan om de rechtspraak te verbeteren maar zoowel iu deze als in andere takken vtn administratie moet nog veel hervormd worden 338 Staats loterij Se Klasse Trokking van Dinsdag 2 Februari No 8062ft ƒ 100 000 No 10777 ƒ 2000 No 4872 ƒ 1000 No 1874 2930 6181 en 20324 400 No 866 3798 8122 en 10793 200 No 5246 6966 luOOl 1296 13788 13956 en 18228 100 Prezen van 70 60 2624 5435 7768 10362 13163 16377 18428 73 2633 5448 7799 10421 13256 16391 18451 169 2716 5580 7850 10459 13272 15400 18484 180 2749 6721 7851 1061S 13301 16671 ls672 184 2786 5868 8018 10626 13382 15784 18729 284 2861 5970 8048 10795 13421 15862 18794 396 2912 6U13 8439 10874 13534 16562 18893 404 2986 6046 8490 10906 13688 16918 18943 449 3133 6232 8549 11014 13780 16206 19099 466 3163 6286 8558 11057 13844 16280 19114 491 3232 6312 8596 11270 13897 16376 19288 651 3270 6354 8658 11290 14142 16609 19290 694 8292 6422 8761 11419 14177 18576 19436 710 8372 6638 8764 11500 14179 16883 19607 1034 3389 6613 8767 11671 14216 16743 19646 1097 3699 6837 8770 11753 14267 16806 19737 1130 3648 6671 8879 11757 14270 16904 19805 1211 3811 6693 9069 11765 14286 16912 19812 1387 381 6724 9224 11808 14416 16939 19854 1403 3824 5821 9239 11908 14445 16978 19866 1533 4014 6847 9342 11914 14688 17043 19910 1611 4025 6943 9432 12012 14666 17203 20200 1712 4167 6973 9624 12196 14833 17298 20224 1921 4175 6978 9567 12262 14876 17379 20239 1942 4242 6982 9666 12416 14900 17437 20257 1993 4377 7053 9787 12436 14981 17466 20259 1999 4 7 7162 9967 12603 149 7 17467 20293 2110 4443 7238 1 TO32 12540 1609 17515 20386 21J2 4525 7415 10067 12614 15092 17627 20893 2190 4601 7426 lOlU 12 27 16166 17697 20419 219 4879 7662 10118 12690 16222 17730 20433 2315 4882 7571i0248 12726 16234 17793 20598 2358 5124 757210302 12754 15296 17980 20974 2366 5166 7602 10345 12794 16306 18183 20976 2682 5336 7763 PETROLBUM NOTEEKINPE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tapkfust ƒ 7 60 Februarilevering 7 35 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni levering 7 Jali leverinsj 7 05 Augustuslevering 7 15 September Ooiober November en December levering ƒ 7 25 CORBESFONDENTIE Het artikel Onze koloniea wordt m odb volgend Nr gei lutat Dl KiDAcrni Burgerlülce Stand GEBOKEN 28 J n Mam Hargaretl ouden P P BouruBDa eo A C bertels 80 Mattbija Johanaea ouden M 1 de Jong en J C Priuenbeig 31 Fieter ooderi P de Jong en O Nieowveld OVEBLEDEN 31 Jid N VerbMf 84 j 1 Februari P 1 de Jong 9 m D Nleuwland huuv an P v kaïk 50 j ADVERTENTIEN Voorspoedig Jjevallen van eene Dochter H A A 8PARNAAIJLahpe Gouda 2 Februari 1898 Gouda Snelpersdruk van A BaraKHAN SiZooK Ten overstaan van den te Moordrecht gévestigden Notaris NIC TREURNIET zal aldaar iu rist Posthuisi bewoond door Mej de Wed dkn BBABER op WOENSDAG 24 FEBRUARI 1892 s morgens te elf uren bg veiling Terhoogiog en afslag in bet openbaar worden verkocht tengevolge van het orerIgden van den eigenaar Een W00NHÜI8 boven met flinken ZOLDER en beschoten KAP SLACHTERIJ beneden met rorstvrjjen KELDER SCHUUR met SNUIVER en ERF zeer gunstig staande en liggende te MOORDRECHT op het dorp kadaster Sectie C No 1181 groot 1 are 37 centiaren Grondlasten over 1891 4 74 Betaling en aanvaarding op 16 Maart 1892 of zooveel vroeger als zal kannen worden overeengekomen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris Openlsare Verkooping Be BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op MAANDAG den 8 FEBRUARI 1892 des middags ten 12 nre onf contant geld op het Raadbnis te VERKOOPEN i6 S op stam utaande BOO XSJf als No 1 25 Jifienwe Haven LageGonween Bolwerk by de Jankattenbrug No 26 50 Vest Rotterdamsche Veer Raam en Tarfmarkt tot wyk U 71a N o 51 73 Turfmarkt No 74 99 Kattensingel en Toegangsweg No 100 124 Bleekerssingel No 125 145 Flttweelen Singel Manége Spieringstraat en Zeugstraat No 146 162 St Antoniklooster Varkensmarkt en Hontmansgracht De voorwaarden znllen dagelgks de ZondaguHgezonderd des voormiddags van 10 tot desnamiddags 1 Ure ter Plaatdelgke Secretarie terlezing liggen Men vraagt tegen 1 MEI een llllSTEHltlR in of nabg Gouda Men worat verzocht brieven te zenden onder No 2169 bg den uitgever dezer Courant Hf Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zjjn de oplossende en verzachtende SALMIAK FAaTILLES van Kraepelien Holm i Apothekers te Zeist Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten ia □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bij de Heer A H TJIEPE voori n C THIM Sociëteit Ons Gfenoegea te GOUDA Tournee Artistique van de Prinses LILLY DOLGOKOUKT Violiste van H M de Keizerin van Rusland en haar Russiscb Dames en Heeren Orkest Zaterdag 6 Februari 1892 Een enkel COITCEET Entree 75 cent Leden 50 cent Aanvang 8 uur Prinses DOLGOROUKY zal zelf haar orkest dirigeeren en zich als soliste doen hooren Steinkolen Depot Staatsspoor ËDgelscbe Anthracit DIK Gwaon Cae 6urwefl ollierj €oiDpagy is een der beste en voordeeligste brandstof voor Amerikaansche Kachels en zeer aan te bevelen voor ziekekamers per HL franco thuis f 1 60 Voor buiten de stad franco aan boord van den schipper S D BOON Cliristelijke VolkslDond te s Oraverihage Afdeèng WERKBUaEAU Aan bovengenoemd W RKBUREAU zö beschikbaar Een aantal geschikte Metselaars Timtnerlieden Schilders Grondwerkers Schippers enz Het Bureau werkt geheel kosteloos Het doel van genoemd Werkbureau it Het plaatsen van werklieden bg patroons De werklieden worden zonder onderscheid van Godsdienstige gezindte ingeschrevenjf Alle inlichtingen worden gratis verschaft ddor het Bureau fan den CHR VOLKSBOND Z 0 BlJITENÜllEL m te s Graveoliage TE HUUR tegen 1 MAART op de Flnweelen Singel het B0VE HUI8 Wgk R No 5fl a bevattende 3 Kamers Alcove Keuken Meidenkamer en groote Zolder tevens voorzien van W rleiding Te bevragen bg den eigenaar J SMIT Kleiweg E 32 fc van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroem Extract van P pf LEFRIES Prgg per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij he gebruik vao Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penserf Hoofdagent H SELLB A negang 42 ffaarfem J ep6t houder L A de VLETTJEB I Markt 97 naast het Holel cde ZALM Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prtjs per drie maanden it 1 5 franco per post t 1 70 Mïoaderljjke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Februari 1S82 In Januari bedroeg de iuleit in de Nutsqpaarbank ƒ 16401 82Vi in 712 poBten A a teruggaaf 10715 42 in 243 posten Donderdag 11 Februari a at heeft in de Sociëteit Ona Oenoegeo de vgfde abonnementsvoor stelling plaats Het gezelsohap van dén Tivoli Scbouwburg uit Botterdam voert dan op Dl Rxdjekijkeb blijipel in B bedrijven door Willem van Zuylen Daarin treden o a op de hh Willem van Zoijlen van den Heuvel Boijaards Alex Faasaen Toa van Biene Wagemans en de daiAea Aug yao Biene Poolman van Korlaar van Westerboven en van Bossum Als nastukje wordt g even het gunstig bekende bigspel EiN Pabtu Piket waarin Willem van Zaglen de hoofdrol vervult In de zitting der Bo terdamwhs Arr Becbt iik van gisteren werd o a veroordeeld J V V jager te Beeutvijk wegens diefsfa van 2 tamme zwanen tot 16 dagen gev M L C koopman en D Q hvr van M L C zonder beroep wonende te Gouda beklaagd van djebtal worden vrijgesproken Daarop stond terecht wegens mishandeling van ambti naren J A wed van B C v Z 47 jaar vroeger tapster wonend te Gouda Bekl bad twee agenten van politie die in den gaoht van 6 op 6 December bare herberg binnentraden en de gaston die er zich nog na verboden tyd in hevonden verwijderden in het gezicht geslagen Eisoh 16 dagen gev Uitspraak Dinsdag e k FEVILLETOIM m h w UU ktt Reliek 1 Misschien iB t een verstandige beweging al geMbiedde ze zonder opzet In het sombere dofie licht van den lantaren boven haar is haar gelaat zóó bl ek zóó diep bedroefd en zóó rampzalig dat mr Mc Dermot al ziJn toorn vergeet rAlles wel beschouwd zegt hg met een stem di aanmerkelijk zachter klinkt ris er toch iets dat in je voordeel pleit Toen het beslissende oogenblik daar was ben je niet meegegaan Ter goeder ure ben je teruggedeinsd en geen wonder ooIc Je was toch ook te gapd om met zoo n snuiter weg te loopen Dulci bkte meid doe dat nu niet Ga n niet huilen dat geeft niets Houdt je nu goed laat alles maar aan mij over ik zal je er wel doorhelpen Ik z het met je vader wel in orde maken als hij t ontdekt en ik ben bang dat hij er wel Oohter zal komen wan je bent niet alleen van dea weg maar ook van de wgs Op deite manier tracht hij haar op te vroolijken ttoar Dulcinea is te ongelulikig dan dat het helpen zon Zjj sohroit De 2 luitenant W J Print van het 4 regiment intanterie die gedurende de ntaandeii October November December en Januari bij het 1 regiment veetiogartllleria te Utrecht wM gedetacheerd is 1 Februari naar zijn Garnizoen alhier teruggekeerd Aanstaanden Vrijdag den Sn dezer zullen voor de Bechtbauk te Botterdam de pleidooien plaats hebben in het proces vau het Hoogheemraadschap Schieland contra de Gemeente Gouda ia zake de verzwaring van Schielauds Hoogen Zeedgk Uit Bleiswyk schrijft men ons dd 1 Februari Heden ij erd alhier door den Baad tot gemeenteontvanger benoemd de heer v d Plas secretaris de zerGemaente ter vervanging van den Heer N Treurniet die op zyn verzoek eervpl ontslag als zoodanig ontving uithoofde zgner benoeming tot Notaris te Moordrecht Laatstgenoemde genoot in de veelvuldige betrok kingeu die hg hier bekleedde wel verdiende achting en onbeperkt vettrpuwen onmisbare voorrechten die men hoopt dat hlm in de uitoefening van het geWishlif ambt t weÜCh xWnta beUeadt even rtiimscboots mogeu ten deel vallen In aansluiting aan hetgeen wg gisteren mededeelden aangaande het Kinderfeesl in tQm Oenoegenu kunnen wij thans mededeelen dat het einde volksmen beantwoordde aan het begin en dat dit eigenaardige feest volkomen naar wensch slaagde Als men de feestzaal binnentrad werd men aangenaam verrast door de nette zaal versiering de smaakvol met bloemen versierde feestdisch en niet het minst door de jeugdige gaston die zoo van gansoher harte mochten genieten De muziek van onze Schutterg luisterde deu feestmaal g d op De menu bestond uit vleesch groenten en aardappelen met een glas bier gevolgd door rg st met beaaensap en tot dessert een sinaasappel en een tablet chocolade Ala je je nu niet inhoudt dan krijg j zoo meteen een zenuwtoeval zegt hg doodsbenauwd Pas toch op en hg ziet bezorgd om zich heen de menschen zullen het merken als ja zoo te keer gaat Ik wou ook wel dat we op de een of andere manier gauw naar buis konden komen dan konden we het veilig op de wol schuiven manr bg den hemel roept hij opeens verrast daar heb je sir Balph WatP zegt Dulcinea Zij blijft staan alsof ze in steen veranderd is Schreien doet ze niet moer Zg heeft een gevoel of haar de dood bevangt Hij mqpt hij dair nu ZJjn I Hg heelt alles gezien vermoed Sir Balph r Höe vreemd zegt Andy Waar Daar ginds hij is blijkbaar pas gekomen Sir Ralph was nodat hij alle i gezien had van hetperron weggegaan en op het laatste oogenblik teruggekomen als om iets aan den portier te vragen Toen Andy hem in toog kreeg had het dan ookallen schgn of hg pas aankwam Dat is nog eens oen buitenkansje Natuurlgk zal hg wel het een of ander voertuig bg zich hebben Hij zal je naar huis rijden Ik zeg dot Anketell 0 Andyl en zij pakt hem bij defa arm Q Andy Doe het niet doe het niet Wnt niet vraagt hij boos Laat me niet met hem naar huis gaan I fluistert zij in doodsangst ADVERTENTIËN worden geplaatai van 1 5 regels ik 50 Centen iedere rsgal eer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend qaar plaataruimta Bovendien worden alle AdverteatiSB grait opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk det Maandags vertchünt dal mede naar huis werd genomen Dio chocolade had men te danken aan de welwillendaeid van des heer H M Karia te Botterdam wiens fabriekaat zoo gunstig bekend is zoodat ook buiten drze gemeente belangstelling werd getoond in dit feest Toen de maaltgd was afgeloopen hield de Voorzitter der Club de heer J van Galen de volgindt toespraak Geachte aanwezigen I Door de milde gaveu van Gouda s ingezetenen daartoe in staat gesteld heeft de IJsclub tot oodersteuhing van minvermogenden heden wederom aan een 120 tal kindoren uit de meest behoefiige gezinnen in deze gemeente eea feestje kunnen bereiden ja enals andere jaren mochten wg opnieuw ondervinden dat ons beroep op Uwe finaneieele medewerking niette vergeefs as een som toch van p m ƒ 1500 weril aan onze zorgen toevertrouwd en gaarne kwjjten wg ons van den plicht dit bedrag zoo goed mogelgk aan de minder bedeelden in deze gemeente te bestaden ik zeg zoo goed mogelijk want gaarne zullen wg de eersten zgu om te erkennen dat ook OBS werk wat betreft anteaxor varra vaa vat aakt ia Men komt dikwerf voor feiten en omstandighedta te staan waarin de een zou oordeelen niet te bedee len en de ander wel onnoodig is het U aan te flto toonen wat de redenen zg o waardoor zooveel ar mc de geleden wordt ik behoef U sl ehis te wijiea op het misbruik maken van sterken drank de bron van zooveel jammer en ellende doch aan den aoderea kant treft men ook zooveel armoede aan wat niet aan eigen schuld te wgten is en dan behoef iÜ U niet te zeggen dat wg daar onze gaven uitreikaa met een dankbaar hart aan hen die ooa daartoe ia staat stelden en dat ook veraangenaamt en vargsr irakkelg kt ons werk zeer Veel ja zeer veel kan er nog op dat arbeidsveld gedaan worden doch niet alleen armbestuien of Maar waarom niet waarom niet klinkt hei ongeduldig O niet met hem Denk eens als bg er een al dien tijd geweest is en gezien heeft Onzin H j is blgkbaar zooeven aangekomen Ik wil niet met hem naar huis segt tij met gesmoorde steic Ik wil niet Wees toch niet mal zegt haar neef kwaad Jo moet met hem gaan Dat zal alle praaijfa voorkomen Je moet wel gek zijn zulk een kant om ongedaan te maken wat je deedt niet aan tt nemen Hij doet een schrede voorwaarts Andy roept ze wanhopig Maar hij rokt liek los en gaat naar Aakotell Ze wiaajien een paai woorden on dan komen te beiden naar de plaatt waar ze meer dood dan levend is higven staan Hier ia sir Balph Dulcie zegt Andy een bee ezenuwachtig Bijdt ge soms naar huis Ankelell Jn P Miaaohien kunt ge mgne nioht e n pUat tgeven f Zeker klinkt het somber Xr rijdt onze deur voobg ziet ge en wedaohtton niet dat we zoover zouden gaan toen we nog even uitgingen dat en dat het zoo laat zou worden let ge en toen waren we de leugen hokt hem vreeselgk in zjja keel aan het station eer we het v isten Dat begrijp ik ontwoordl Anketelell ijskoud Het sngdt hem door de ziel dien jongen man zoo 1 hooren liegen