Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1892

o betwistbaar saocet lijn laatste Fran üe optteT mocht slechts enkele opToeriugen beleven en wq vreezen dat Clara weinig er toe zal medewerken zijn roem als tooneelsohrgver te verhoogen Dank zy het meesterlgk spel van Mevr Beersmans die uitstekend werd ter zgde gestaan door Alida Klein en Henri de Vries werd er na ieder bedrgf druk geapplaudisseerd doch dit gold meer bet Bp l dan bet stuk Enkele tooneelen in het 2e en Se bedrgf maken iudruk en pakken doch het stuk als geheel boeit weinig en het 4e bedrijf verveelt door de flauwe praatjes van een keukenmeid De korte inhoud is aldus Clara Kjijusburg Altda Klti is V er oofd niet Emile van Doorn Hatri de Friaj jong advocaat te s Hage die een losziunig leven leidt en door het huwelg met een rgk meisje den treurigen toestand zgner finantien hoopt te verbeteren Is i tudent had hg een liaison die niet zonder gevolge u bleef met eeu burgermeisje wier moeder mevr Beermum bet den jongen advocaat lastig maakt en hem geld wil aftroggelen Komt hg uiet over den brug dan zal zij zijn vroeger leven publiek maken lig weigert en daaiop deelt het wgf dat uit de schande barer dochter geld wil slaan ui een hoogst pijnlijk onderhoud aan Clara mede wat Smtle alzoo op zgn geweten heeft Het meisje weigert vol verontwaardiging iets van hare mededeelingen te geloo en doch de vrouw heeft eeu portret eu een ouden brief tot bewgs Het engagement raakt daarop af en Clara die vroeger geen wederliefde meende te kunaen schenken aau den ingenieur George Westland Tartamt ziet in hoeveel meer deze hare liefde en achting waardig is dan Ëmilu en belooft hem hart en hand Een barer vriendinnen Suphie Verduiju Uarie v Eijtden Futk speelt in het stuk een hoogst edele ral iloor niet alleen nieu te laten blijken van hare liefde oor George eu hem hare hand te weigeren maar zelfs de verloving van dezen mei Clara ia de haod te werken Het spel van alle artisten die in het stak optraden was goed verzorgd De dames Beersmans Kleine en van Eijsilea werden bouquetteu vereerd dlbr de auteun vao bet stuk welke ten volle verdiend waren Dit laatste evenals de proporlioneele vertegenwoordigen werd door den heer Woeste bestreden De minister Boornaert reide in antwoord aan dcii beer Woeste dat do Kamer natuurlijk vrg is alle of slechts oen doel der regeeringsvoorstellen aan la nomen maar de regeering weuscht dat al hare vooretelten omtrent de punten waaromtrout zij moont dal er nu tegelijkertijd aanleiding bestaat eene herziening uit te lokken in discussie zullen worden gebracht Mot algemeene stcmmon besloot de Kamer dat de berzieoiugsvoorstellcn der regeering lot onderzoek naar de afdeelingon zullen worden verwezen I NGEZONOEN Onze Koloniën Het is helaas een treurig feit dat het Nederlandscho Volk niot die belangsloUing voor de Koloniën toont welke deze in zoo ruime mate verdienen Wat hfeh Nederland al niet te danken aan zgiie Kolomen Hoeveel schatten zijn er niet uit de verre Oost in de staatskas on de zakken der kooplieden komen vloeien Hoeveel grootsche werken zijn niot ten uitvoer gebracht van de baten uit Indiè Ën toob hoo geiing is de konnis der Bezittingen die voor Nederland van zoo n groot belang zijn Hol opgroeiende geslacht zal dank zij de Hoogere Burgorscholon er wol meer van woleo maar wat welen er do raoosteii van die thans bevoegd zijn Vortogecwoordigers voor do Tweede Kamer te kiezen voor een Tweede Kamer Hie geroepen i ook over het lot der Kolomen to beslissen P Ik héb mij dikwijls afgevraagd wat daarvan do schuld mag zijn Het valt niot te loochenen dat do verwoede strijd tusschen liberalen en anti liberalen in de laatste jaren alle gemoederen in bewoging houdt en weinig rust laat om do oogen naar hot schoone Insulinde te wonilen Wol worden er rodevoenugen gehouden door dé verschillende partijen om hol partijbelang Ie bevorderen aan don volke wordt verkondigt hoo goddeloos alle liboraliste zijn of wolk oen wanbostuurders do anti liberalen waren maar hoe zelden hoort het volk iets over zgno Koloniën I Zou het niet moor dan tgd zijn dot de Liberale Partg begint mot hot volk eens beter in to lichten omtrent hot heden en het verleden onzer Uezillingen met meer kennis aan te kwoekon omtrent de ons geheel vreemde en onbekende j oliruikon en zoden dier verre gewesten Mot die kennis zou dan ook de sympathie wet komen want hot Onbekend maakt onbeminil is hier zeker ook van toepassing Een goede stap in deze richting is thans gedaan door Dr Torwogt den bekenden schrgver van De yader iles Vaderlands Hg toch heeft het reuzenwerk ondernoraon ons een geschiedenis van Indie te leveren dio mot haar duidelijkheid van stijl en uangoiiamon verhaaltrant zeker eenig in haar soort is en wüllicht zal blijven Ik bedoel Hot Land von Jan Pielorsz Coon Geschiedenis der Nedorlanders in Ooallndie aan hot Nodorlandsche Volk verhaald Do royulo uitgave met keurige letter gedrukt de sierlgko van smaak getuigende prachlband zou hem die hot work slechts oppervlakkig bekijkt allicht doen vermoeden dot hg te doen heeft met oen aardig fecitgoschonk mot een lieve salonversioring Zulle Bou mooning zou ik betreuren uit den grond vfin mijn hart het zou mij spijten én voor den Schrijver én voor den Uitgever én voor het Nederlandscho volk Voorwaar hot boek verdient een beter lot het b ek hoeft een andere rol te vervullen dan die van een salonvorsiering Hei moet konnis van en liefde voor de Koloniën aankweekeii bg heel hot Nederlandscho volk bij allen van welke partg ook die het wel meenen met het Vaderland bg allen die do belangen ran Nederland hoogor schatten dau dia van do eigen partij of von een vreemdeling overdo Borgen De gekozene zoowel als de kioier dione te weten hoo de Koloniën het boste geregeerd moeten worden welke belastingen er kunnen geheven worden zonder handel on wolvaart te vernietigen waar de zendelingen kunnen worden toegelaten zonder gevaar te loopen dat do altijd op do loer liggende Moharaodaanscho priesters een bloodigen opstand tegeu ons zullen Torwekken Wanneer die kennis or eenmaal is gevolgd door do onmisbare sympathie dan zal het voortaan ono ogelgk zgn dat onze Koloniën v Oost of West bestuurd worden door mannen die alleen door partijbelang tot die booge butrekking benoemd volslagen ongeschikt zgn om haar naar behooren te vervullen Daarom begroet ik dan ook het pas voleindigde wetk mot do moeste sympathie on ik hoop dal geheel het Nodorlandsche Volk eu onze tegenwoordige Uit Dordrecht meldt men Het was Maandagavond weer propvol bq Sequah Zelfs geen zuigeling rn die waren er kou er meer bg Van het tooneel gezien was het eon aardige aanblik die hoofdenzee in voortdurende golviug Iets andeii was het oo midden onder do maasa te zijn Menig droppeltje ziiaet werd er gelaten en geen avond KaaC er om of er gaau minder sterkeu van bun krukje Sequah waarschuwde er tegen om standjes te maken tegen den apotheker Sillevis Zoo dit toch gebeurde zou hg moeten aMen van zijn plan om margen weder aan 60 vrouwen en 10 mannen middageten te verschaffer Hij kan na ernstige overweging er niet loe besluiten om dit na te laten ter wille van dien éénen apotheker Er werden 4 patiënten behandeld allen Igdende aan het spil Ka de natnnriijk volgende genezing maakten zg in vereeniging met nog 2 genezen patiënten een dansje Daarua werd de geestdrift ten top gevoerd Door F van Dgk de vorige week behandeld werd aan den heer Davenport namens eon groot aantal Dordi che ingezetenen een krans vereerd Dit meesterstuk vau bloejuenschakeering bestond uit maar een zoo kleinen dienst als een plaatsje in het rgtuig van dien man aan dien hij bezig is zoo mot opzet te bedriegen het zou meer zgn dan hg verdragi n kon t Is een mooie avond en de wandeling beteekeat voor mg niets Hij wuift lot afscheid en gaat weg doch nu Pulcinea dal merkt ontwaakt ze uit hare verdooving Andy roept ze woest en haar geheel uiterlijk drukt een koortsachtige opgewondenheid uit Andy 1 ga met me mee kom Doch hij is doof voor hare bede Hij schudt het hoofd en loopt haastig in de duisternis voorf Ik wed dat ik nog eerder thuis beo dan jullie roept hij ergens van daan ze zien hem al uiet meer t Is een uur loopen dwars door het vel maar wel twee uur rijden ik heb dus kans T ee uren inderdaad do twee langste uren die Dulcinea ooit beleefd heeft Soms zegt ze tot zich zelve dat ze onmogelijk zoo lang zou kunnen rijden over dien toch zoo korten weg en zo vraagt zich af of Anketell zicb niet vergist heeft en den een of andoren onbekeuden weg is ingeslagen t Is daarbij zoo 4cnker dat zij onmogelijk kan zien waar ze is En toch is t zoo n heerlijke nacht geen spoor Tan regen of wind De maan schuilt wel weK eu de sterren schijnen haren plicht te Torgoten maar de wind die langs Dulcinea s wangen blaast is buitengewoon zoel on zacht toor den tijd van het jaar Geen geluid verbreekt de eentonige stilte dio haar en haar metgezel omringt Nu on dan verraadt een Uitgegeven bij den heer P Georts te Hoorn in 20 aflevoringou imperiaal 8 formaat ieder van 2 vollen druks a ƒ 0 65 de aflevering Elke aflevering beval eeno artistieke in kleuren uitgevoerde plaat Een linnen prachlband a ƒ 1 26 Ook al nam hij Kndare inateUingen Titn weldadigheid moeten zich Qiislttitend met die taak belasten ieder Uwer per oonlgk kan veel dnen om het lot van den minder gegoede te verzachten een goed woord een vermaning soms kan reeds veel doen doch boveoal ik noemde ree l8 het misbruik maken van sterken drank de oorzaak vau zooveel armoede welnu help daartegen strijden zooveel in Uw vermogen is en de voordeelen Tan Uw werk zullen niet uitblijven Doch laat ik van dat onderwerp afstappen en V medede len wat onze plannen zgn omtrent onze bedeelingen en een woord van dank richten lot hen die ons in zoovele opzichten wederom verplicht hebben In de eerste plaats dan dank aan onzen Burgemeester die ons wederom vrijheid gaf inteekenlijsten te doen circuteeren eu die herhaalde malen blijk geeft onze vereeniging een warm hart toe te dragen Een woord vau dank aan de Heeren Breobsart en Dorlland die evenals vorige jaren ops wederom gratis behulpzaam waren tot het in orde brengen van den maaltgd eu ieder Uwer bier tegenwoordig kan er zich Tan overtuigen dat wij die heeren veel verplicht zqn üe heeren van Veen IJpelaar v d Laar die ons vlaggen verschaften om deze zaal een feetteljjk aanzien te doen geven da heer J Nederhorst die ons van zijn personeel afstond om de zaal in orde te brengen De versiering van de tafel hebben wij aan de alhier ter stede zoo gunstig bekende firma jebr Steensma te danken De heer Vermaat die ons weJerom zqne loealiteit afstond om ons te doen bijeenkomen De muziek der dd Schutterij alhier die onze tocht naar hier door het spelen van eeuige flinke marscbeq opvroolykle Met dankbaarheid kunnen w ook wederom melding maken van giften als van de heeren v d 3teeD Thier van Praag en van Os die van de artikelen die in hunne zoo gunstig bekende magazijnen worden aangetroffen caudeauz maakten de firma G B van Goor Zonen die ons wederom gratis het noodige drukwerk leverde den heer E L K van Dantzig die ons prachtig gebonden boeken schonk den heer Karis te Eotterdam die ons chocolade zond Allen betuig ik mijn hartelijken dank i Daarop had de uitreiking der prijzen aan de kinderen plaats en de uitdeeling aan de ouders terwgl éefi voii eiidun dai dus heden 285f behoefliKeo eene be eeling zouilen ontvangen die Dinsdag 9 Februarigevolgd wordt door eene bedeeling aan waarschijnlgk tbO gezinnen l Vergissen wij ons niet dan bestaat do IJtelub tot ouderêtirunmff van nimwrmoffenden reeds ran af bet jaar 1876 en jaren achtereen maakte zg zich dus verdienstelijk op het gebied van armenzorg Als bewgs hoezeer de Goudsche ingezetenen haar werk op prgs stelt moge dienen dat de geldelijke bijdragen ieder jaar booger worden Het feest van gisteren deed in geen enkel opzicht ouder voor dal van vroegere jaren en derhalve komt de heeren die genoemde Club vormin opnieuw een harteljjk woord van dank toe voor hunne goode zorgen in het belang onzer minder bevoorrechte naiuurgenooton Gisterenavond werd in den grooten Schouwburg te Rotterdam de premSre gegeven van het tooneelstuk Clara door Justus van Maurik jr en Jo van Sloten den lezers van de Atuterdammer wel bekend Had Tan Maurik met zijn eerste tukken een on Eyre ging van avond naar den trein zeit Andy met een zenuwachtig lachje Wij Ik bfegrijp hel zegt Anketell schamper Gij wildet hem weg zien gaan t Is zoo n lange weg voor Dulcie om terug te loopen zegt haar aeef nog aarzelender dan straks Haar als Ik kan uwe nicht eene plaaU aanbieden zegt Anketell Hij richt zich uitsluiteuil tot Mc Dermot en doet alsof hg Uulcinea in t geheel niet ziel Dit en een zeker ieU in zgn stem doen Andy bet hari bloeden Dulcinea daarentegen is nu door een soort van roekeloosheid bevangen die de plaats van moed ioneamt Hare tranen zijn bedwongen Zij kijkt onwrikbaar naar den grond toch voelt zij zeer goed dat Anketell zich niet vorw iardigd heeft haar aan te Z on Zeer gaarne zegt Andy onderdanig En hij houdt even op a s ge soms langs de achterdeur rijdt en haar daar wildet afzetten dat was misschien t beste Wilt go Ziet ge als de oude beer het Ie weten kwam dal ik zoo laat met haar uit ben geweest hg zou t mg zoo kwalijk nemen lis heelemaal mijn schuld Ik hegrgp alles zegt Anketell ernstig zooals t Toren Maar wat ik zeggen wil ik heb Toor u ook wel een plaatsje Neen dank u liever niet werkelgk I Ik wandel graag De urne jongen achaamt óoh eene aaneenheohting Tan laurierbladen waartusschen een groot aantal gele theerozen De krans is wel een meter in dodfsiieê Twee linten ééa met de Dordtsche kleuren en de ander met die van de Amerikaansche vlag waren in keungen strik er aan verbonden Zij droegen in hot Hollandsch en in het Engelsoh het volgende opschrift Bij uwe komsl in Nederland riep men gelooft hem niet hg mocht u dooden I Ben groot aantal ingezetenen van Dordrecht roepen u toe O God jrbescherm den redder der aan rheumatiok Igdende menschheid den weldoener der armen Aan het gejuich kwam schier geen einde En toen Sequah zich dwars door de menigte een weg wilde baneu naar zijne apotlieek was I g in een oogwenk van deu grond getild en in triomf naar de plaats zgner bestemming gedragen Na afloop der séance trok hot publiek vermeerderd met hen die buiten hadden gewacht naar het Hoiel Ponsen waar Sequah na korten tijd op het balkon verscheen Eerst nadat gedurende enkele minuten een oorverdoovend gejuich uit de monschenmasss tot hem was opgestegen kon hg zich lateu hooren Er werd medegeileeld dat hg na aftrek der zaalhuur aan Musis ad ƒ 70 s weeks al de ontregelden zou bostedou aan de armen In do allereerste plaats door weer voort te gaan met het geven aan maaltijden Morgen zooals gezegd aan 100 lieden Woensdag aan 50 mannen Donderdag aan 50 vrouwen Vrijdag aan 60 mannen eu Zaterdag aan 100 kinderen De dag van zijn vertrek is nog niet vastgesteld Is bet hem moiielijk nog een paar dagen langer te blijven dan tot Zaterdag dan zal het gebenreu Hg bracht dank aan de dames eu heeren die hem den lauwerkrans hadden geschonken Hg heeft er veel ontvangen in Holland zoowel als in Engeland maar éia zoo mooi nog niet De krans werd daarna gedurende een uur ter bezichtiginz gesteld in de groote benedenzaal van het hotel Eene groote menigte maakte vau deze gelegenheid gebruik Eeu aantal volksliederen werden gezongen Alles liep in de beste orde af TJit Zsvenhuizeu schrgft men ons van gisteren Gisterenavond brak bij den koopman H de B alhier brand uit die 300 spoedig in hevigheid toenam dat bet gezin zich met moeite kon rtdden De geheele inboedel met uitzonderiug van een tafel met R stoelen verbrandde dan ook terwijl ook een paard een geit ea eenige kippen in de vlammen omkwamen Alles was matig verzekerd de ooreaak is onbekend Zondag had te Utrecht de algemeene jaarvergadering van bet Ned Gymnastiek verbood plaats De vergadering werd door meer dan honderd leden bijgewoond Besloten werd dal de zetel van hot Verbond voortaan te Amstenlam zal gevestigd zgn alwaar de leden van het hoofdbestuur moeten woonachtig wezen De rekening over 1891 sloot met een naiïeelig saldo van ƒ 361 88 Er hestaat eoh er vooruitzicht dal de rekening over 1892 een voordeelig saldo zal I kunnen aanwqzen Voor de rechtbank te Spaandau werd Terladan week een zaak behandeld welker afloop een waarschuwend voorbeeld is voor sommige winkeliers Een koopman die in genoeaide stad een bazaar geruisoh in de struiken langt den weg het klappen van vleugels on een slaperig piep piep de tegenwoor ligheid van levende woz ns maar andere geluiden worden niet gehoord Stom van schaamte angst en vermoeienii zit Dulcie in het rgtuig O was ze ma ir Toilig thuis Of hare eigen kamer buiten hot bereik van loerende oogen waa ze maar ergens waar veilig haar gemoed kon verlichten I O die vreeselijke afschuwoIgke rit 1 zou hij dan nooit eindigen En hg waarom zwijgt hij Weet hij het misschien Zg krimpt ineen van schrik bij die gedachte doch verwerpt die als iets afschuwelijks Neen duizendmaitl neen I Als hg heli wist zou hij niet bij haar zjjn gebleven Hij zou niet dulden dat zij naast hem zat O I als hij het ooit eens boorde wat dan f Maar als hij niets weet waarom spreekt hg dau geen woord Weer komt die martelende twijfel bg haar op En wat Anketell betreft hg is zich niet bewust dat hij zoo lang reeds zwijgt zoozeer zijn zijce gedachten bezig met al wat in dat vreeselijke uur gebeurd is Het is alsof hij weer staat in dien donkeren hoek van het station weer ziel hij haar langzaam komen de snelle nadering van Eyre boa ze hem begroet zonder eenige verrassing te toonen hom het kleine taschje overhandigt wat is dat alles duidelijk in zijn geest geprent Wordt ttvolffd hfoft had in de winkelkast o a eene pet opgehangen welke voor 30 et was geprijsd Nu kwam onlangs een arbeider deu winkel binnen vroeg eene pet als die welke in de étalai e hing legde 30 et op de toonbank en verwijderde zich in weerwil van het protest van dec koopman die een Mk 60 cl voor de pet eiechte De kooper was bekend en de zaak kwam voor het gerecht Du rechter sprak echter don arbeider vrg en Toroordeelde den winkelier in de kosten na do afgelegde verklaring dat hij de uitgestiilde gooderon zoo laag had gepreisd om koopers te lokken In navolging van do Amsterdamsoho en de Scheveiiingsche poppentontoonstelliug houdt men nu ook zulk oen tentoonstelling te Brussel Zg gaat uit van de Nederlandscho Vereeniging vau Weldadigheid aU daar Het Nederlandsch gezantschap ea de voor naamste leden der Hollandsche kolonie worlten mede bg deze onderneming De tenloonslelling werd ZaterdaEmorgon geopend en bezocht door een uitgelezen publiek van belangstellenden onder welke Ministers leden van het Nedorlandsch Gezantschap een aantal kunstenaars enz Zg wordt Hl Bmeon als zeur wel t slaagd beschouwd Houderden poppen van alle landen en tijdperken zgn er in te zien De tentoonstelling wordt gehouden in do beneden zalifn van het huis van den Prins de Ligne Hue de la Science wclwillone werden deze door don Prins daartoe afgestaan De lokalun worden electrisch verlicht Driomaal in de week geefi er do Heer Adriani Edison s vorteïenwoordiger te Brussel vermakelijke phonügrapgsche uitvoeringen Tot de nuttigste instellingen te Rotterdam mag voorzeker gerokenil worden de inrichting voor kostelooze spgsuitdeeling van don beer A Koene In de laatste 2 dagen werden niet minder dan 45 561 middngma en aan schoolkinderen uitgereikt alzoo gemiddeld 1426 per dag Eeu ten behoove dezer instelling gehouden tombola bracht 1411 80 op De voorganger der Oud gereformeerde geineeento te Goes zoekt zoo sohtijft men vandaar zgn kracht iu zijn solemeiit want ladat het kerkbestuur hem had doen wulon dat het van zijn optreden niet moor gediend wilde zijn heeft op bet predikbourtenIgslje doen vermeMon dat hg Zondag 81 Januari toch zou optreden Twee kerkeraadsleden trachtten dit te voorkomen doch slaagdon daarin wijl het Igstji reeds gedrukt was on zij tegen oeu contra tgding per omroeper of circulaire opzagen i Te negen ureu reeds oen half uWr voor den aanvang slapte Zondaii de voorganger heen ontsloot hot kerkgebouw op de Johannes Anihonides van iler Goeskade en plaatst zich op de preekgostoelio liet kerkbestuur was g heel afwezig en van de overige gemeenteleden waren er slechts enkelen maar daarentegen veel nieuwsuierigeu die achter iu do kerk plaatsnamen Doch spoedig bleek dat do predikant goen hulp noodig had hij las zelf deed toveiis dienst als voorzanger en koos voor zijne positie toepasselgko psalmen Hij koos zijn tekst uit ps 23 vs 4 on 6 Naar aanleiding hiervan zette hg uiteen dal hg do verdrukte partg whs en 6ieo hol erop had toegelegd hem ten val te breugeii Hij deelde verder mode niet uit zgn ambt ontzei te zgn wgl de kerkeraad daartoe goen recht had Des middags waren minder nieuwsgierigen opgekomeu doch meer aanhangers dan des morgens Dosavonds was de opkomst zeer gering De inoeslo nieuwsgierigen namen een kijkje en gingen woer heen T 7 = I n riarSïrr Rotteniaodscb Overzicht Het begin van het nieuwe Igdperk in do handelsgeschiedenis wordt door de Fransche bladen met oen salvo van ariikulon begroot Iu uitvoerige tolegrammen wordt medegedeeld wat bg deze gelegenheid aan de grenzen gebeurd is want do Franscho journaliston welen zelfs aan handelstarieven interessante oorvalleii te verbinden Zoo woWt verhaald van eee stoomboot do Agaëter die klokslag 6 uur in de haven van Pauillac binnenliep ep dio 160 000 frs meer aan inkomende rechten had moeten betalen indien ze ecu minuut la er was geweost De proteolionistische bladen bevatten lange artikelen waarin zg trachten te betoogen dat de uitsluitende handelspolitiek die Frankrijk volgt volstrekt niet do levensmiddelen duurder zal maken en het publiek sanspoMn zich te verzetten tegen de opgehoorde prgsverhoogingen die reeds nu door gierige winkeliers en bandeliers worden aangekondigd Maar onafhankelgke of vrijziuniiro bladen als de Tempè wijzen opnieuw op do ernstige gevolgen die de nieuwe handelsstaatkuiide voor Frankrijk zal hebben Slechts ééa land Zweden in Noorwegen hoeft toe gestemd met Frankrijk een overeenkomst te sluiten waarbij asn den Franschon handel eenige zekerheid wordt gegereo Geen dor andore mot ons door handelsverdragen verbonden landen zogt do Temp heeft er maar een oogenblik over gedacht ons voor hoo korten duur en tegen welke voorwaarden ook het voordooi zgner laagste tarieven Ie geven Na 1 februari zijn wg aau allo maatregelen van weerwraak blootgesteld Onze nieuwe verdragen zijn onaannomolijk verklaard alleen uit eerbied voor vroegere betrekkingen laat men ons zooals Zwitserland en Bolgie doen den tijd over do gevolgen van een handelsooriog na to donken Onze proiectionistou kunnen trolsch zijn I Handel en nijverheid hebben vü 5r alles behoefte aan zokerheiil maar voortaan zal or juist niet anders zijn dan onzekerheid on voorldurendu verandoriugeu De tarieven waaraan Franselie goederen zullen worden onderworpen zulleu voortaan gelijk do TeBtp aantoont in vele govallen geregeld worden door do handelsverdragen die door Duitschland zijn gesloten Waar dus Duitschland jn zijne bondgeuooten het niet wenschelijk geacht bibben van weerszijden conGussicn te doen zulleniFrauscho uitvoorbandelaars hoogo rechten hebben W betalen Tot dusverre gaf Frankrgk den toon aan op haudelsgobied nu wordt Duitschlands handelsstelsel de toetssteen voor den internalionnlon handel Wij zijn pijnlijk getroffen zogt do Tempa uiot alleen in onze belangen maar in onzen rechtmatigen trots in onze vaderlttndsliofde De oommissie tot onderzoek van de Pruisische schoülwot bestaat uit 9 conservatieven 2 vrijzinnigon 4 vrijconserTatieven 6 nationaal liberalen 6 ultramontanoii 1 Pool De heeren zullen 8 dezer hun eerste vergadering hebben en zijn voornemens iwee lezingen te houden eeu zaak dus van langen duur Zijn de gemoederen na de zitting van Zatorilag kalmer geword n Heeft het berouw van den Rijkskunaelier olie gegoten op de stormachtige polilioko baren Tot beden is er niet veel van Ie bomerken Sommige kranten zooals bijv ile Nationaal Zeil gewagen wol van erstigo pogingen tot een verzoening maar zouder op te goven hoo die in do gegeven omstandigheden zou moeten lot stand komen Ook wordt als i on vrodesyniptoom aangevoerd dal do uiterst beweoglijko Keiior Zaterdagavond weer eenige boeren bg zich gonoodigd bad waaronder de Miuislors Zedlitz en Miquel dozrn heeft te kennen gegeven dal hij hoopte dat do heeren tot een vergelijk oudec komen Men begrijpt dat de sociaal democraten zich do ha iden wrijven van pleizier over den loop dor ztil zulk een verdeeldheid in hot politieke kamp hadiieai ij juist gewenscht on de gelegenheid is tchooajlam is gehate bourgeoiste nog meer aan den wand te dnplcisn Bezitten de vrijzinnig denkendöti in het koninkrijk Pruisen tegenwoordig woinig roden tot tevredenheid over den nieuwen koers ook de Hongaarsche regoering hoeft geen urond tot voldaanheid over do gebourtenisaon der laatste diigen In strijd met aller verwachting is do uitslag der algenieeue verliozingen Toor haar verro van gunstig Wol zal zij ook in het aieuwe huis van afgevaardigden over oen meerderheid beschikken doch haar overwinning bg do stembus gelgkt op den keper beschouwd veel op een nederlaag Niet alleen dolven in verscheidene arrondissementen de aanhnngecs dor regoering ondanks den krachligen otfioioelen steun het onderspit maar in de districten waar do oppositie niet zugovierde bleef zij met zulke aanzienlijke cijfers in do minderheid dat do overwinning van hot ministerie eoiio a la Pyrrhm is Bovendien is do oppositie door hot behaald succes zoo aanjjomoodigd dal zg bij do horstemmingen nog op nieuwe triomfen rekent In do regeeringskringon te Post heerscht diepe verslagouboid over dezen ouvorwachlon uitslag der verkiezingen zelfs loopen or Koruchten over een rainisterieolo crisis Dit bericht verdient echtor bevestiging want hel is in Hongarije een gewoon verschijnsel dat er bg do algeio one Verkiezingen bloed vorgo ten wordt en dooden en gekwetsten vallen doch dat een ministerie er het leven bij zou inschieten ia minder overeenkomstig de traditie Maar brengt de uilslag der stemming ook geen verandering in do samenstelling of de politiek dor regeering eu al vindt zij nog oen moorderheid in het parlement 1 het blijft niettemin eon feit dat haar betrekkelijke nederlaag haar prestige hooft aangetast on een gevoeligen knak hooft toegebracht aan haar raoroele meerderheid Blijkens den in do Belgische Kamer voorgelezen tekst van het roge ring voor8tel loopt dit over do artikelen boiruffendo het kiesrecht eu do wijze van verkiezing door verlegenwoortliging dor mfndiij Qedeu botreffüude do sohadeloosslolliiig iler afgrvilaB gden betreffende da troonsopvolging on de liuwel Bln van prinsen bolreffondo het recht van referendum voor de Kroon enz