Goudsche Courant, dinsdag 23 februari 1892

i tmt TcrclieDt nog vermeldiu dat in bet tweede ontwerp het oTergangsrecbt van vaste goederen onder bezwarenden titel van 4 pCt wordt verminderd tot 2 pCt Het recht van overschr ving wordt van 0 75 tot ƒ 0 15 per l lO gulden gebracht Het derde ontwerp schaft de zeep uccgu i af en stelt de zachte groene nep van inkomende rechten vrg alle andere zeep wordt bij invoermet 5 pCt der waarde belast Het vierde ontwerp treft weder de liefhebbers van sterkeu drank De accijns stjjgt van 60 op 65 een vermeerdering dus met 8l i percent Uit de nadere racdedeelingen bljjkt nog dat de bedoeling van den minister is het perfentage der heffing bij de grondbelasting te verlagen tot 6 pCt zonder opcenten en dat de zontaccjjns van ƒ 9 op 100 KG daalt tot ƒ 4 Wjj zullen spoedig in de gelegenheid zyn op deze voorstellen terug te komen In de pers zullen ze worden besproken door belanghebbenden van alle zijden bekeken In en hniten de kamer met ongeduld verwacht kan het niet anders of deze ontwerpen Clten tegenstand uitlokken er zullen er zjja ie onvoldaan Egn of die iets anders vefwacht hadden Het is te hopen dat de bezadigdeu uit alle partijen thans het goede zullen aannemen dat bereikbaar is en niet zullen blgven zoeken naar het volmaakte dat niet bestaat BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1892 De Burgemeester dezer gemeente heefl mor de voorstelUng ran Prof Gauthier van de ontkoofding WH MX Inend mtrucA de rereischte toestemming geweigerd Bg koninklijk beiluit is bepaald dat de nieuwe KMtwet op 1 April a s ia werking treedt Door bet Bestour van den Zaidplaspolder is aan den heer ran der Breggen A als blijk ran aardeering roer de reeljarige werkzaamheid bg bet beatuur aan den dag gelegd een bronzen groep vereerd voorstellende gde oogêt De aanbieding heeft plaats gehad onder toepasseIgke toespraak in het Bible Hdtel te Amsterdam Iwaar door het bestuur eeo feest maaltijd aan den getreden dijkgraaf was bereid De regeering heeft naar men verneemt hare emorie ran antwoord op het versUg orer de dienstverlengiug der militie mrt eene wgziging in den geest als reeds eeiii e maanden eeledeo werd Tsrmeld aan de Tweede Kamer ingezonden De byeenroeping der Kamer t eo 1 Maart kan nu spoedig worden tegemoet gezien Hel voornemen bestaat in het laatst der week van de wederbgeenkomst orer te gaan tot het opmaken ran caudidatenigtten voor het lidmaatschap van den Uoogen Baad en de Algemeene Bekenkamer omdat hij den man bg de Office cosmopolilain menigen dienst bad bewezen Zij as uu rijk maar eertgds had ook zg de armoede gekend ió6 zelfs dat haar dochter tien jaar lang veroordeeld was geweest als naaister baar brood te verdienen en die herinnering meende hij moest haar medelgdend stemmen tegenover de armoede van anderen en daarenboven wat waren roor haar vgf entwintig gulden I Eenmaal tot een besluit gekomen bracht bij haar naar de hall en terwgl zij met kleine slokjes een kop cbocolaad uitdronk du Barnab haar had aangeboden bracht hij aarzelend en met gesmoorde stem ign verzoek nit Maar juist omdat zg ds armoede gekend had bezat zg een zeldzame gave om bg het eerste woord te voorzien dat het op leenen zou uitdraaien Hoe 1 lie beweerde erfgenaam was genoodzaakt bg baar te komen leenen terwijl hij het geld bij den eersten den besten bankier zou kunnen opnemen Daar stak iets achter Naast den wettigen erfgenaam tsat dikwijls de beroorreehto legataris Het was dus zaak op zijn heede te zgn Nauwelijks was hij begonnen o er zijn broeder te preken of zij viel hem in do rede Zeker t was beldhattig dansmuziek te spelen voor qjn vrienden in een dergelijk oogenblik Welk een moed 1 Welk een wilskracht Zg had hem aan de piano gadegeslagen en als zg zag hoeveel moeite het hem kostte zich goed te houden waren haar de Naar laatatgemelda betrekking M llioiteor n vele gepensioneenle en aotiere hoofüoffieieren en ook eenige leden van de Tweede Kamer uil de katholieke partg De korporaal der jagers S die met bet toezicht belast zgnde in de soldatenkenken den kok overhaalde om eenige stukken ran het voor de soep bestemde vloesch af te snijden om dit te braden werd te dier zake tot jager gedegradeerd Het Hoog Militair gerechtshof dat kennis van deze zaak bek wam doordien eens klacht tegen den kok was ingediend was echter van oordeel dat die korporaal er niet met eene disciplinaire bestraffing mocht afkomen doch evenals de kok voor den krygeraad moest terecht staan Naar aanleiding hiervan werd hij door den krggsraad te s Hage wegens medeplichtigheid aan genoemd feit veroordeeld tot 3 maanden militaire gevangenis welk vonnis door het Hoog Militair Gerechtshof is goedgekeurd Te Utrecht is dezer dagen een 18 Jarigo knaap gestolen door Zigeuners Zg stapten den jongen een prop in den mond bonden hem en namen hem mede Zij sloegen hem om hem het schreeuwen te verleeren Maar te Peronne maakte de knaap een zoo hevig Biisbaar dal zgn beu en hem loslieten Ka een gehaelen nacht omzworrens kwam hg weer thuis tot vreugd van zgne moeder die iu den grootsteu angst verkeerde De justitio doet onderzoek Te Oudenaarde is oen gereohtolgke verrolgingingesteld tegen een woekeraarster die geld leendetegen zeer hoogen interest tot Sn pCt toe Zg hadklanten door het geheele land Ongeveer 600 menachen moeten het siachtolfer van deze afzetster geworden zijn r Tgdena de Sport tentonnstelling te Schereningen zal de Heer Lafcbre iu de Noordzee proeven nemen met twee door hem uitgevonden toestellen tol redding van sobipbreukeliugen bij stranding aau de kust Sequah s optreden ta Dordtecbt beeft nog een eigenaardig naspeUuje gehad Zooals bekend is bad men zijnen apotheker S genoodzaakt bg zgne apotheek alzoo in de bestuurskamer van Musis Sacrum te wouen Toen de man nu ziek werd on geen behoorlgk bed bezat wist men de vrouw bg wie hij aanvankalnk s jn intrek had genomen te bewegen hem haéi af te staan wanneer U beter werd of onverhoopt kwam te overlij leD zou hg haar wel schadeloos stellen Toen de oude man dan ook 3gn einde voelde naderen stelde hg edelmoedig een bankbiljet van 1000 mark te harer beschikking als belooning voor de liufderüke verpleging en als schadeloosstelling roor het geheel bedorven bed Verleden week begaf de vrouw zich opgetogen naar het beddeumagazijn van den heer Keuss overtuigd dat zg zich daar eetaa flink kon inspannen Wie beschrijft echter bare teleurstelling toen haar werd medegedeeld dat het vermeende bankbiljet niett anders was dai eeo rjsclameprentje in den vorm van een bankbiljet ivan 106o mark als souvenir voor dengeur die fou meenen dat het een echt biljet was Natuuiigk had de heer Keuss geen lust in ruil voor da souvenir het gekochte bed af tranen in de oogen gekomen Zg zou er zeker niet haar verwondffring ovbr uitspreken zooala sommige personen wel deden dat men VrOol k kon zijn in zulke droevige omstaddighedau Aldus aangemoedigd had bg zonder al te veel omwegen de quaeatie van bet geld op hel tapgt gebracht Dadelijk bod z j toen haar grooten spijt betuigd Hoe jammer dat z j nu juist slechts eenig kleingeld in haar beurs had Gelukkig kon dat nog hersteld worden als hg tegen den volgenden middag bij haar kon komen zou zg met haar man gesproken hebben en het zou hun genoegen doen zooveel geld voor hem beschikbaar te stellen als bg mocht verlangen Dat zij eerst van middags sprak kwam omdat baar echtgenoot niet heel wel was en eerst tegen half twaalf opstond Daar bij nadrukkelijk gezegd had met den ocbtendtrein van negen uur te willen vertrekken was de weigering beslisi genoeg om niet meer aan te dringen Hij bedankte haar en zoodra haar kopje leeg was geleidde hij haar naar hel salon terug I Tot wieu zich nu te wenden I Deze gedaohts hield hem onophoudelijk bezig terwgl hg zgn blik doelloos door de kamer liet waren toen Bsruabé die met een presenteerblad in de I band van groep tot groep ging hem wenkte in de I keuken te komen Bariuc volgde hom Barnab was zoo bedremmeld dal de huisheer te staan maar ried by der koopster san zich onmiddellijk tot Sequah te wenden die zeker ook wel edehnoedig genoeg zou zgn de vergissing van den overleden apotheker wiens Igden en verdrukking hem reeds zoozeer ter harte waren gegaan goed te maken Da vrouw moest zich echter troosten met het antwoord dat Sequah met zijnen apotheker reedt geheel had afgerekend terwijl van andere zgdo der vrouw nog eenige liefelgkheden ten aanzien van s apothekers bezittingen werden toegevoegd Dordr a Voor de rechtbank te Rotterdam werd Zaterdag behandeld het hooger beroep ingesteld door G A Davenport Sequali oud 37 jaren masseur tegen het vonnis gewezen den 3den November 1891 door den rechter bg het 2de kanton te Rotterdam waarbg hg werd veroordeeld lot ƒ 100 boeto subsidiair tien dagen hechtenis Mü Jos van Kaalte trad op sis gemachtigde en als verdediger van beklaagde Omtrenl hot ten laste gelegde feit dat bekl op 8 Augustus 1891 eeno juffrouw onderzoclit heeft en geneesmiddelen 4eeft voorgBschreron verklaart gemachtigde in hoofdzaak te blij venbg zijne antwoorden aan deu voorzitter zooals door hem in eersten aanleg is verklaard Het O M waargenomen door mr Ënderlein requireert bevestiging van het vonnis van den kantonrechter Beklaagde s advocaat zeide dat ook wanneer men bet ten laste gelegde omtrent de bebandoliug van juffrouw B ais bewezen aanneemt die daad niet oplevert de overtreding van ari 436 Well van Strafreohl het onbevoegd uitoefenen van het beroep van ganoeskundige Wil men al niet aannemen hoewel pleiter dit als het juiste systeem beschouwt dal voot uitoefenen ran een beroep eene ve lheid van handelingen vereischt wordt dan zol de vraag moeten worden beantwoord is ééne daad van onbevoegde geneeskunstuitoefening altijd strafbaar of alleen indien ilie enkele daad gepleegd is onder zulke omstandigheden dat zij wgzen op eene voortdurende reeks van handelingen reeds gepleegd of noi te plegen Pleiter is vaa oorileel dat de laatste opvatting ook door den Hoogen Raad gedeeld de eenig asnnemelqke is Zonde iemand die zijn rriend don pols voelt en hem eenig geneesmiddel aanraadt strafbaar wezen Dat zou absurd zijn De geschiedenis der wel nuch de woorden der wet motiveeren eene dergelgke beslissing hoewel a bet vonnis van den kantonrechter op beiden e beroep wordt gedaan Bij gelegenheid der Invoeringswet dus vele jaren na de totstandkoming van art 436 Strafwetboek heeft de rraag een onderwerp ran beraadslaging uitgemaakt iu de Tweede Kamer en de aanneming ran eeu amendement is jo bet ronnia a ijuo ook in dal ran den Amsterdamschen kantoureehter een bewgs dat men ééae daad roldoende achtte Pleiter wgst er op dat dit amendement is aangenomen tegen den wil va den toenmaligeo minister van binnenlandache zaken mr Heemskerk die de andere opvatting ala de juiste verdedigde en dat ook de Eerste Kamer zich hierover niet heeft uitgesproken zoodat van eene bedoeling dea wetgevers hier niet kan gesproken worden Kn de woorden van artikel 436 Strafwetboek f Wel is alleen de uitoefening buiten noodzaak straf baar maar mee kan ook eene reeks van handelingen het beriohl van een of ander ongeval vreesde te hooren Wat scheelt je Heb je iets gebroken De groote karaf maar dat ia het niet Wat dan 1 K jk ik hoorde zonder te luisteren en toen kwam hel mij voor dat ge in de war zat over uw reis Indien het dal alleen is kan ik u morgen vgftig gulden bezorgen en met genoegen mgnheer Barinc dat verzeker ik u Als iedereen vertrokken is zal ik ze gaan halen en u hel geld brengen De tranen kwamen Barinc in de oogen en voor hg zgn aandoening meester was had Barnabé zlbb uit de voeten gemaakt met zgn presenteerblaadje in de band Toen de gastheer z jn plaats san de piano weder innam vonden zg die zich geërgerd hadden over het entrain waarmede hij dansmuziek speelde dat de blijdschap over de erfenis schandelijk was Men betreurt toch een broeder wat drommel I althans eisohl de betamelijkheid dat men zich niet zoo opisnIgk orer zijn dood rerheugt Nu bleef nog slechte de zorg orer zgn valies ie pakken en op tijd klaar te z jn Voor negen uur Op zijne vrouw behoefde hg niet te rekenen want als de laatste gasten bij het opgaan van ile zon vertrokken zouden zijn bleef haar nog juist kracht genoog over om naar bed te gaan irori vervolgd verrichten die tot de uitoefening der geneeskunst behooren ten gevolge van noodzakelijke omstandigheden zoodat ook de woorden buiten noodzaak geen bewgs opleveren dat ééoe daud reeds strafbaar soude wezen En waar het nu van algemoene bekendheid is dat beklaagde steeds handelde onder toezicht en in bgziju ran een bevoegd geneeskundige kan men niet beweren dat de enkele maal dat Davenport wreef zouder dien geneeskundige op eene voortdurende reeks van onbevoegde bundelingen wgst Pleiter eoncludeerile dus tot vernietiging van het vonnis vau den kantonrechter en tot vrijspraak vau beklaagde Het O M oohtta dnarenlegon hot vonnis juist gewezen en meende dnt de éuniuulige daad vau beklaagde ondor de strafwut valt al werkte hij ook in het algemeen onder toezicht van een dokter l e wyzo wanrop Davouport vrouw 13 behanilolde verscbiit hemelsbreed van eeti vriendachappeigivun geneeskundigen raad en levert op uitoefening van het beroep van geneeskundige Bij dupliek hield pleiter zgn systeem vol Hij zsg geen verschil in één eenmalig onderzoek van eeu Igder door Davenport en een dito door een particulieren vriend van den palient Uitspraak Zaterdag a si In de Voreeni de Staten zijn volgens de laatste volkstelling vgf en zestig percent in het vak ran onderwijs vrouwen Het totale cgfer ia 238 333 Er zgn onderwijzeressen uitsluitend voor jongens maar meestal voor jongens en meisjes bij elkander In Cticago zijn niet anders dan gemengde scholen In Boston geven vrouwen in al de takken op al de openbarb scholen onderwijs aan kinderen van eiken leeftijd en staud In het rapport der opvoedingscomraissie wordt betreffende het meerder of minder welslagen van onderwijzen en onderwijzeresseu gezegd Over I algemeen kan men aannemen dat vrouwen meer werk van leerlingen van allerlei soort gedaan krijgen dan mannen Daardoor geven z j in zekeren zin eeue betere verstandelijke opvoeding dan de mannen Zij weten ook de tucht beter te handhaven dan mannen zonder licbamelgkestraffeu In eeu der diamaotslgperijen te Antwerpen is men op t oogenblik bezig met bol slijpen ran fen diamant die niet minder dau 474 karaten weegt Hg is 7 cM lang en 4 75 oM in dwarssnede Waaneer b j eenmaal geslepen is zil li j tocli nog een gewicht hebben ran meer dan 200 karaat Deze steen is dan na den Groot Mogol die in het bezit is ran dau Sbah de grootste diamsut ter wereld De waarde van den diamant die weldra in Antwerpen zal ter bezichtiging gesteld worden is vooralsnog niet te bepalen In den laatsten Igd is er weer ernstig sprake van dat Sarah jBernbsrdt tot de Oomédie I ran9aise zal lerugkeeren Iedereen weet trouwens dat zij zeer gaarne de hoofdrol zou vervullen in het nieuwe drama van P rodi Reine juana en man is zoo gewend dal de gevierde topneelspeelstar alles doet wat sg wil dat men baar ierugkeer waarechgnlgk acht Ëpn verslaggever van do Qauloii zegt dal ig raeds Jules Claretie den directeur had laten polsen Claretie leide dat hg Sarah Bernhardt zeer gaarne zou willen verbondec zien nan de Comédie maar dat zij dan waarborgen moosi weten te geven dal z j niet over een korten t jd weder heen zal gaan Ds M F van Lennep baefi zooals wij indertgd reeds mededeelden Ie Haarlem een Werkverschaffing iiigerioht Do aanvankelgke uitkomsten zijn naarhg aan de Aaarl Ort scbrgfl niet ongunstig Sindszeven weken is hg san den gang en van 4 Jan tot 13 Pebr ia san loon uitbetaald 543 terwijl hetaan het eind dezer waek oagevesr ƒ 700 sul bedragen Be vorige week had hg meer dan 60 man aan het werk de SMesten gedurende wee of drie dafgen Zooveel mogel k wordt onderzocht bij de verschillende predikantett besturen ratt liefdadigheid en bij de patropns waar zg workleh of zjj ondersteuning waardig zijn Dat men zich desniettagenstaande toch dikwgla vergist lijdt geen twgfel doch wie die voor armen iets wezen wil ondervindt dit niel Zeer spoedig heeft b j niet alleen armen uit zgn eigen wgk maar uit alle wgken aangenomen en thans wordt daarin goCn onderscheidt meer gemaakt Ook verscheidenen Koomjch Katholieken verschafte hg werk üit het overzicht van het vervoer op de tramwegen blgkt dat op 31 December 1890 negen enveertig tramweg ondernemingen in exploitatie waren De gesamenlgke lengte van de Ignen der od 31 December 1890 iu exploitatie üyde tramwegooiier nomiugen bedroeg 9 7 606 klomster Bij 16 oudernemingen met een gezamenlijke lengte van 127 052 kilometer waarin niet begrepen de lengte van den Dordrochtschen tramweg werden trekdiuren bg 27 ondernemingen met 539 193 kilometer werden locomotieven gebezigd terwijl 6 ondernemingen roet 301 359 kilometer zoowel trekdiereu slsloeumotieven bezigilen Hel gezamoftlijk getal vervoerde reizigers bedroeg 30 086 112 waarin niet begrepen het aantal door de StooinslramwegMuatscha ppij Oldainbt Pekela de Gorselsohe Paurdeutramweg Maatschappg de Ooster Stoomtram Maatachiippij de üooische StoomlrainwegMaatschappij da Tramwag Mantschappij Zandvoort de Huagsche Tramweg Maalsoliappij de üordscbe Tramiven Maatschappij en de Akeu Maastriohisohe SponrwegMaataohappg vervoerd daar de opgaven dauromtreut ontbroken Do opgaven betreffende don Leidsohuii Traiuweg zijn opgenomen onder die van de Kotterdiirasctïc l ramwog M iatschappij Het cgfiT der vervoerde reizigers ia als bg benadering te beschouwen omdat hij sommige ondernemingen waar pluatsknurteu vooruit verkrijgbaar worden gesteld hut getnl der verroerde reizigers uit dat Ier verkochte plaatskiinrlen moet worden afgeleid Goederen werden vervoerd tot eeu gewicht van 242 018 714 ton tegen 259 094 685 ton in 1889 bovendien werden vervoerd 42 796 colli 640 wagenla lingen vrachtgood en i l stuics vee wtiarvan het gewicht niet is opgegeven Do gezamenlijke opbrengst bedroeg van de reizigers 3 586 101 38 vangoederea 360 908 27 3 te zamen met inbegrip van 50 308 86i j aan direrse ontvangsten ƒ 3 997 318 62 Bultenlaodscb Overzictit Als zeker wordt uit Pargs gemeld dalf president Carnot den heer Uibot het vormen van een nieuw Kabinet heeft opgedragen De heer Kibot was minister van buitenlandsche zaken in bet afgetreden kabinet Volgens ilü Oermania heeft de Keizer op het laatste parlementaire diner de hoop geuit dat de wet op het liiger onderwijs ongewijzigd aangenomen moge worden Tegen alle andere berichten dienaangaande in beweert de KrevzieUvng van welingelichte zgde te hebben vernomen dat Bismarck onlangs het vaste voornemen moei hebben te kennen gegeven nog in doze zitting z ne plaats in het Heeremiuis in te nemen Kugeu Riohier s Freiainmge Zeitu ig zegt hieromtrent dst indien Bismarck in het Heerenhuis optreden wilde als bestrgiler vau het ontwerp sohoolwet hg daardoor ift eene bom zeer gunstige positie zoude geraken tenfijl die van Caprivi en van minister Zedlitz nog ontfunstiger zoude wordeu Bij de Belgische posterijen is eene categorie van ambtenaren in de benaming samengevat van auiiliaires du service des Fostes die kantoorwerkzaamheden verrichten hooger slaan dan de bestellers maar zelden of nooit commiezen dor posterijen worden Zondag 11 zgn dezen te Brussel vergaderd geweest om over hunne stoffelijke belangen van gedachten te wisselen en zoo mogalgk Ie komen tot het vormen oener vereeniging om de gemeenschappelijke belangen te behartigen en een onderling ondersteuninirsfonds op te richten en te beheeren Deze vergadering heeft don minister van den Peereboom die zich zelven oog wel den vader zijner ambtenaren noemt zeer mishaagd en hem aanleiding gelieven tot hel uitvaardigen van enne soortgelgke ukase als waarmede h j in bel vorige jaar het tot stand komen belette van de vakvereenigiug der bestellers Onder dagleekening van den ISden heeft hg eene circulaire aan de chefs van dienst gezonden inhoudende Er zijn geémploieer den en werklieden die tegen de discipline gehandeld hebben door bonden op to rioliien met het doel om over de reglementen en de ToorscliriftCn der administratie von gedachten te wisselen Deze bonden zgn van dil oogenblik ontbonden en bet is verboden nieuwe op Ie richten Dit besluit betreft in bet bijzonder den bond der hulpcommiezen en dien der spoorwegarbeiders De personen die iu strgd met deze beslissing handelen zullen terstond uit het kader geschrapt worden Heeren adminislratouren van de spoorwegen en beeren direoteurs generaal der posterijen zullen van deze beslissing mededeeling doen aan het personeel onder herinnering dot allen die persoonlijke grieven hebben zich kunnen wenden hetzg tot hun onmiddellijken chef hetzij tot dpn minister die zich steeds te hunner beschikking houdt om hunne klachten aan te hooren on de middelen te overwegen om er aan tegemoet te komen Toch is het recht van vereeniging bg de grond I wet aan de Belgen gewaarborgd maar voor da ambtenaren bg do spoorwegen poslerg en telegraaf schijnt de heer Van den Poereboom te meenen dat de grondwet niel geldt In een uitvoerig artikel over de anarchistische woelingen in Spanje betoogt de Matiit dat in strgd met de ervaringen iu alle overige land n in Spanje Ie plattelandsbevolking en deze zelfs in groote getale in de socialistische beweging belrokken is De meeste schuld daaraan is hel bestaan van de groote grondeigendommen en het zuiver kapitalistisch beheer daarover Deze landerijen worden niet verpacht maar door de eigenaars op do volronde wgze beheerd In den tijd van het zaaien en van deo oogst worden telkens gedurende een paar maanden honderden van arbeiders braceroB aangeworvon om bet werk op het land te verrichten om na afloop van dien weder te worden ontslagen Hun loon ontvangen zij eerst dan dit wordt hun dus ineens uitbitaald wat hen in verzoeking breugt het spoedig ie verkwisten waarna zij aan do groorste ellende zijn prijs gegeven Meestentijds blgl t bun dan niets anders orer dan luierend te wachten tot een nieuw arbeidstijdperk is oangebroken I i dien tusschontijd wordt er op het land volstrekt uiot gearbeid men stelt zich torreden er door enkele opzichters toezicht over Ie loten houden Ten overvloede worden de armen door woekeraars op ongéloofelijke wgzo geëxploiteerd waardoor da haat tegen de rijken nog aanmerkelijk wordt verstrekt De anarchistische uitbarstingen der luetste weken moeten niets anders zgn dan een poging der armen tot verzet egen do rijken want bun bestaan moet zoo ellendig zijn dat men het zich niet kan voorstelUn Met de socialistische of anarchistische leer zou deze beweging oorspronkelijk niets te makenhebben Al staan deze uitbarstingen tot heden ook ieder op zich zelf bet is de vraag of dit ook voortaan zoo zal blijven alles duidt aan dat metterlgd systeem in de beweging zal komen Onder de geheele arbeiders bevolking der prorincicu Andalusie Estramadura Valencia Aragon en Castiliè heerscht groote gisting die des te gevsarlgker Belangrijk in verband met dozen kritieken economiscbeo toestand lu Spanje is nog hetgeen de Maim over de houding en den invloed der geestelijkheid mededeelt Zij moet zich tot heden volstrekt niel bekommerd hebben om het lijden der arme borolking en uiets gedaan hebben om de ten hemel schreiende oyende die zoowel onder de plattelandsarbei ders als onder de fabrieksarbeiders valt waar te nemen to lenigen Ondanks den machtigen invloed dien zg op de ovethoidspersonen en nog meer op de werkgevers uitoefent heeft z j er nog geen oogenblik aan gedacht dazen invloed aun te wenden om het lot der arbeiders iets menschelijker te maken waardoor zij bij de arbeiders zeer in discrediet zijn geraakt PËTROLBÜM IVOTEERI GE van de Makelaars Cantzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was boden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 25 Maartlevering f 7 10 April Mei Juni lerering ƒ 6 90 Joli lerering ƒ 696 Augustus levering ƒ 7 September October Norember en December levering 7 10 I NGEZONDEN Geachte Stadgenoolen Onderstaande commissie voldoende bekend met wal zij in den bijua afgeloopen wintertijd beoogde acht zich verplicht u mee te deelen dat zg weldra haar werk als geëindigd beschouwt Ook met het oig op de arme kleinen zien w j met blijdschap da lieve lente te gemoel en ouse kas dringt ons tot afscheid nemen Maar nog eenmaal moet ons een hartelijk woord van dank ran het hart want mild vloeiden ons uwe gaven toe en 460 kinderen zijn er door welgedaan Menig gelukkig uur hebben w j mei hen doorgebracht en wij meenen in hunne jeugdige harten zoowel gver tot den arbeid als dankbaarheid voor uwe liefde te hebben aangekweekt De laatste dagen waarop wij hen verzamelen z jn Woensdag en Donderdagavond 24 on 25 Februari en dit afscheid nemen doen wg in het Lokaal Tot Heil des Volks in de Peperstraat van half zes lot zeven uur en ja ons doel is bereikt wg kunnen hen huiswaarts zenden met een nieuw hemd Hel was ous eene verrassing uwe onmisbare hulp zoo welwillend aangeboden te zien lo het gereed makeu van de hemden de 460 geknipte vlogen ons binnen enkele dagen uit de hand In dat eendrachtig samenwerken gedrongen door de liefde ligt een zegen en kracht waar egoistischa pruttelaars nooit