Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1892

te trekken nu het blijkt dat de geleerden daarvan zoo n verschrikkelijke perturbatie op maatschappolgk gebied vreezen Wel komt het rag in alle bescheidenheid voor dat er hier wat overdrgving bestaat want die pertubstie welke vooral hen zou moeten troffen die zooals de geleerden het uitdrukken bij de klok leven zou zich toch eigenlijk alloen bepalen tot hen die bij de zon leven waartoe ik wel hanen kippen en andere tamme dieren reken doch allerminst het gezellig dier tot welks geslacht ik de eer heb te bohooren In den regel staaii de raonschen niet met het opgaanvan de zon op noch kruipen te kooi wanneer dedagtoorls in den Westelijken Oceaan wordt uitgebluscht En wanneer men nu in alle bedaardheid in den nacht van 30 April op 1 Mei alleklokken twintig minuten kon stilzetten ik weddat geen enkel Nederlander den volgenden morgenbij het uit de vederen verrijzen zou merken dit eriets abnormaals was gebourd Alleen de nachtbrakerszouden het buitengowoon voordooi genieten van twintig minuten langer aan hot werk te blijven on tochop don gewonee tgd t iuis te komen Daar zonsopen ondergang zich voorts noch aan de openbareuurwerken noch aan stntionsklokken storen kan deverandering t relim Judidarüa niols afdoen daarmen aldaar alleen met hot astronomisch feit te rekenen hoeft Men mag er echter in September welop bedacht zijn dat men de opening van de Kamerswel terdege twintig minuten later stolt anders vertoont de Óranjozon haar gewenscht glimlachje wanneer do plechtigheid afgeloopen is lang gekibbel en om zulk een soliden klant niet te 1 verliezen wordt aan het verzoek voldaan Wat doet nu de man Hy neemt de rekoning in ontvangst telt het bedrag na en zegt heel kalmpjes Ziezoo hier heb ik het wart op wit j ge hebt aan mij jenever verkocht en nu krijgt ge niets Wilt ge mg aanklagen ga uw gang maar dan tal ik aangifte doen van het tappen van jenever zonder vergunning Zoo sprak hij en verdween Tot heden wacht de kruidenier nog steeds op de betaling van de 70 Mk Hoewel zeldzaam is het toch niet geheel zonder voorbeeld dat het hard dichtgooien van spoorportieren kleinere of grootere onheilen aanricht Dit ondervond de Engelsche werkman French die zich op 12 Januari jl vergezeld van oen vriend naar het Cusiomhouso station begaf om eene kleine reis te ondernemen De vriend nam het eerst plaats in een derde klasse wagon en French volgde zgn voorbeeld Hg had echter nog geen tijd gehad om te gaan zitten of de conducteur wierp het rijtuigportier met een slag dicht en een der vingers van French die zijne hand nog niet van het portier had kunnen wegnemen werd gruwelijk gekneld en bijna verpletterd Men was zoo beleefd den trein niet te laten vertrekken alvorens de gekwetste vinger door een der andere passagiers was verbonden French leed veel pijn en was den top van zijn vinger kwyt Dezü zaak diende dezer dagen voor het Hof der City waar de verdediger dw GreatEastern spoor wegmaatschappij beweerde dat aan deze geene nalatigheid kon worden ton laste gelegd en dat klager toen het portier gesloten werd had bohooren te zitlon doch de commissioner sloeg daar weinig acht op en veroordeelde de maatschappij tot 20 pond sterling boete en de kosten Nog een finanoieol schandaal Ëeii van dü administrateurs der r Baaque de chemins du for te Parijs is Vrijdag in hechtenis genomen Tot dezen raaiitregel die reeds sedert lang was voorzien giii men over nadat een der adrainistratüurs zelfmoord pleegde ep twee anderen gevlucht waren Het pnssiet der bank bedraagt mew dun 120 milioen francs terwijl het actief dat iB aandeelon van steenkolenmijnen bestaat op ten hooiCHte 3 miltioou wordt geschat De bedoelde bank heette oorspronkolgk Banque de l unioa syndicate des porteurs de titres De oorzaak vaa haar val moet gezocht worden in ünancieele operatiën op groote schanl voornamelijk wat betn ft Je laatste Spaanscho leeuinjf eü de 3 pCts Fransclie leentng vau Januari 189 f Uit s Ha e schrijft mea san het Utr Dagbl f wNioraand heeft voorafgaand verlof noodiï oBr door de drukpers gedachten of gevoelens te openkbaren behoudens ieders verantwoordelijkheid volgeoi de wet I I Aldus zooals ieder weet art 7 der grondwet I Verbeeld u dat men in een wetgevend lichaam bezig was eene vrijzinnige grondwet te maken zo j I als bij ons ia 1848 en dat ter ver4iekerin van de drukpers vrijheid dus niet alleen van de bevriende I maar vooral van de opp 8itiü l r8 bovenstuanda j I omschrijving was voorgejragen m jir een lid der uiterste linkerzijde daartegen kwam aanvoeren dat j het niet genoeg waarborgen bevatte niet duidelijk genoeg was gt legenheifl zou geven tot censuur en 1 willekeur tot onderdrukking an do prc paganda voor nieuwe meeningen zou men dien wantrouwenden opposant quand mömo dan niet rer iletterd hebben Aan hot laatste ur van de brieven uit de hofstad in de Arni Ct ontloenon wij het volgende Ik heb nooit geweten dat or zooveel vast i aan het goedgaan van een horloge als nu ik gelezen heb wat er al geschreven is over het stout bestaan van den Minister Tak die als een moderne Jozua onze nationale Nedorlandsche zon heeft golnst op L Mei aanstaande twintig minuten lang stil to staan Ik wist niet dat een achiergoan van een uurwerk van twintig minuten hetgeen mot zoo n stilstand gelijkstaat zulke ontzettende gevolgen van demoralisatiü on geldejjjk verlies met zich brengt als een Utrechtsch professor dat dezer dagen duidelijk heeft I gemaakt Dat men tengevolge daarvan twintig raij nuten va dien goud in den mond hebbanden ochI tendstond verslaapt nu dat weet ik wel Eerlijk I gesproken is t mij daarom wel eens to doen goI woest wanneer ik mij voor mij zelf hield als o ibewust van het achtergaan van l t voor mijne slfiapstedo liggend horloge maar dat ik en mijns j gelijken ons evosredig deel dr igen in een jaar lijksch verlies van zoo ongeveer 2Va raillioen gulden neen dat wist ik niet on ik kan eigenlijk nog uiet best golooven dat het wèl zoo is Mij j dunkt de Minister zou beter doen met de circulaire aan de Gemeentebesturen betrekkelijk het doen stil staan van den als zoo onrustig en rusteloos bekend ataandeu Tijd op 1 Mei eep nog bezi iarlijker werkstaking dan die welke op industrieel nobied aan dien datum verbonden is inaar slillukens in dekking iedereen waa er nu eenmaal aan gewend hem te beschouwen als den eenigen erfijenaam in het bezit van dit fortuin een lucifertje oen beetje rook een heel klein beetje asch on alles wag voor bij uiemand zou ooit te welen komen dat kapiteini Sixte de legataris van Gaston was geweest Niemand behnlve bij die hei papiei had ve brand en dat was voldoende om Barinc deze een voudige oplossing voor zichzelveu onaanneombawlte doen zijn Bij zijn talrijke processen had hij zijn togenstan ders zich zoo dikwijls dit mogelijk was zien bedie non van oneerlijke middelen en altijd was hy be streden geworden door het gebrniken van leuzen met valschheid en met nagemaakte of vernietigd stukken nooit had hij er in toegestemd hen op dit voetspoor to volgen oit vortoor hij ir steöd door zijn eef bleef gered Twintig jaar lang had deze getuigenis van zijn geweten hem staande gehouden een slecht handelaar maar een eerlijk mao i Kn de eerlijke man die hij altijd geweest was die hij altijd wilde blijven kon dit testament nirf j verbranden dan nadat hij do overtuigin had Ifregen dat zijn broqiler het van j t ris Hébénaffhad teruggevraagd omdat het niet lo uitdrukkiaÉjwas van zijn wil J I IFordt vermlgi S dien toestand in de waag schaal te stoilfn je ziek i te maken Wat zou er van ons worden als jo oui gesteld werd Hoe zou het gaan met je aken met jo vpfbeteringen pX zou tot armoede voeren En je begrijpt dat ik dien laatsten slag niet zou te boven komen Omtrent mijzelve maak ik mij geen illusies meer ik bon een vrouw afgetobd door het verdriet de hardheid van het leven en de strijd tegen de onrechtvaardigheid van hot lot waarvan wij Ie slachtüfftjrs zijn geweest Ik zou geen nieuwe schokken meer kunnen verdrajjen Zodan het goed gaat houd ik mij staande Zoodra het slecht ging zou ik in i m vernieuwden strijd ondergaan Tracht dus mij niet te verontrusten door jezelven kwellingen te bezorgen vooral niet indien je er geen reden oor hebt Hi herbaalde slechts wat hij reeds gezegd had bij facht niet dat hij ziek wa s iij gevoelde niets hij wist zeker dat hem niets scheelde Kohier verkeerde hij in zulk eon toestand van opgewondenheid dat hij dien avond den slaap niet kon vatten Onder den eersten indruk van ontsteltenis bad hij het met zi chzelven niet ei ng kunnen worden en nu moest hij oen besluit nemen en niet blijvea verkceren in onvordediijbaro laffe besluiteloosheid Monizeen zon ef zich in zijn plaats missohien op een eenvou li e ej3 afdoend wijze van af hebben gemaakt niemand wist er van dat het testament bestond niemand was getuige geweest van do ont ten niet in tastbaren vorm voor onzen geest en als lij na vele wederwaardigheden vereenigd worden en de slotwoorden hebben gezongen van hun duo Hoe goed is de hemel hoe schoon is de aard Dat dit gelak ons werd bewaard I slotwoorden die aan het ritournel doen denken van eene ouderwetsohe vandevilla met zang en dans dan zeggen wij daar zondjr eenige ontroering wel te ruste op Wg prijzen het niet alleen in onze Nederlaudsche musici dat zij op Hotlandschen tekst componeeren neen wij gelooven dat slechts op deze voorwaarde iets wezenlijk gevoelds kan te voorschijn komen iets dat van een eigen karakter getuigt maar een gekaischte smaak dient bij do keuze van den tekst voorop te staan De muziek van den heer van Milligen verheft zichin verschillende opzichten boven de woorden Welbetrapt men den componist oenige malen op een stelselmatiü aanschroeven van de muzikale expressie waardoor eene zekere gewrongenheid in de harmonieën en den vorm der melodie niet uitblijft maaraan den anderen kant bevatten de liederen gedeelten idie van Van Milligen s begaafdheid een gunstig getuigenis geven j Opmerking verdient dat in die pommers vanden cyclus welke wat don tekst aangaat het gelukkigst zijn Qjndat de diehter zijne stof daar meester was oen eenvoudig ütdeke schreef gelijk zijn hart buiten alle Roemeensche preoccupatie om het hem ingaf dat ook in die nomraers de componist den rechten toon heeft getroffen Ik herinner aan het frissche Neem zusje mijn schoentjes enz en hM van weemoed overvloeiende ifToen mijn geliefae week uit dit laad Bit laatste lied is muzikaal zóó fraai geteekend en fijn gedetaii eerd zonder de stemming te verbrokkelen dat het ongetwijfeld tot de beste nommers van den cyclus mag worden gerekend Ook de Sennade liet nitt na groeten indruk te maken voor een deel door do heerlijke voordracht van den hoor Messchaert Eindelijk stippen wij nog aan het negende nommer van don cyclus waarin do heer Van Milligen op ïelnkkige wijze door zijne onverwachte modulaties het onheilspellende van den inhoud wist weer to geven Eene nieuwe soort van oplichterij en tevens eene wa schuwing voor onvoorzichtige winkeliers is t Tolfende Een paar wekou geleden kwam een bekend persoon in een kruidenierswinkel te Duisburg Rijnpr en vroeg of hij voor een bedrag van 70 Mk aan winkelwaar kon krijgen op 14 dagen crediet De winkelier had daar niets tegen en het bestelde werd bfzorgd eortien dagen later verschijnt de klant s avonds in den winkel rammelt met gelil in zijn eak en vraagt den koopman heel beleefd eene gospecificeerde rekening de man was zeer op orde gesteld en zou dan dadelijk betalen Terwijl de rekening in orde werd gemaakt werd den klant een glaasje jenever aangeboden Dit vond bij zóó lekker dat hij nog een groot glas verzocht van lietzelfde vocht Do winkelier weigerde eerst omdat in don winkel geen jenever werd verkocht maar ten laatste gaf hij toch hqf gevraagde onder voorwaarde dat er niets voor betaald weM Do klant wilde echter niets geschonken hebben en verzocht het glas jenever ook op de rekening te zetten Na ruepen i Ik heb niets ik ben niet ziek Waarom ben je lan niet gerust t Is d ergste van alle kwalen zich te verbeelden xiek tezijn terwijl men het uiet is Hoe je iaat ons ophet land wonen opdat je er de gezondheid en derust zult terug vinden er oen verstandigen leufregolZuU volgen zooals je het noemt en nauwelijks zijnwij iffer een poos of je buut plotseling heelemar lorasekeerd somber afgutrokken gedrukt door zorgen en ongesieldheden die je niet wilt die je iiietkunt verklaren In ons huwelijk heb je mü totmijn ongeluk irowend aan die wanhopige geaéliter maar t ien begreep ik het minste en nam m deelaan Toen je streedt tegen Sauval toen jo allerleionaangenaamheden hadt te verduren bij Chaberton kon ik litjt jo niet kwalijk nemen dat je niet vrooHjk waart Je haat recht gehad mij indien ik je verwijten had gedaaru te spreken ocer de zorgen voor den volgende dag Mnar nu je wüder je zelf zijt ti u de zaken uitstekend gaan nu wij van onze Keldzijrgen en vernetlerid en zijn ontheven nu wij onzen rang in do maatschappij eder hebben ingenomen I DU het heden kalm en do toekomst verzekerd is kortom nu wij slechts hebben te genieten van ons forlnin vind ik het nxerijmd somber ü estemil ttj zijn zonder reden omdat men niet kan slaat maken op den dag van morgen Maar wie is daar zoo zeker van als wij Kr is slechts één manier om onder eenparige minachting voor zijij kwaadden kondheid En gesteld dat mei he 8j dan gesteld b d Toor de taak om dan eene betirot formuleeriug aan to geven hoe had die dan bij mogelijkheid kunnen Initlen Mij dunkt de man zou met don mond vol tanden hebben gestaan Toen onze grondwet van 48 boventtaandjO formule had aangenomen schreef dan ook Boissevain mr J H G in 1851 in zijne aanteekeningon Dit artikel do vrijheid der ilrukpers waarborgende belet dat censuur of eenigerlei prcTsntievo maatregelen op de per worden ingevoerd Ieder schrgft drukt geeft uit en verspreidt wat hij wil doch blijft voor zijne daden aansprakelijk Eene aansprakelijkheid die door de gewone wet wordt geregeld Zoo dacht een tijdgenoot in on nabij het revolutiejaar 1848 er over zoo was de slotsom van een autoriteit die de bedoeling dor grondwetgovers nog beter kende dan wij tegenwoordig en in een tijd toen itie drukpersvrijheid nog iets nieuws was een schrikbeeld voor velen dat men heel wat strijd vorworven was moeten worder Is hot dan niet haast ongelooflijk dat veertig jaren later hot gemeentebestuur van s Gravenhage op voorstel van mannen als mr Koest en mr do Brauw deze grondwetsbepaling bij plaatselijke verordening ter zgde schoof door in de plaats daarvan te stellen Ieder heeft voorafgaand verlof van den burgemoes ter noodig om door de drukpers gedachten of gevoolens to openbaren boven on liohalve ieders verantwoordelijkheid volgens do wet Is het ntbt ongeloofbaar dat de groote meerderheid van den gemeonloraad niettegenstaande het protest van mr Van Kaalte met die verdraaiing van de grondwet moeging on dat ook God Staten de wachters voor de wet geen termen vonden om te voldoen aan het adres dat hun verzocht die verordening te dragen Maar vooral is het niet ondenkbaar dat er nadat de kantonrechter do ongrondwettelijkheid dier bepuling had uitgesproken toch nog menschen en overigens liberale meusolien zijn die evonwel nog volhouden dat t er toch nou wol mee door kou Mijn hemel I verstiuin al Mo menschen dan hunne eigen taal niot meor datAij zelfs oene zoo duidelijke zinsnede niot meer bogrijpeu en voor tweeërlei uitlegging vntbaat achten Dat mon op het stadhuis een aangenaam oogenblik heeft doorgebraclu na het bekend worden van de uitspraak des kanioiiroclitois zal ik niet beweren t Is een bittere pil voor het gemoentobestuur dor derde stad dos rijks Maar daarentegen is t eene groote voldoening voor do Uaagichti Ct want torwijl het Fadrrlaf d en mr Van Kaalte in den raad eveogens hot belrukkou artikel bestrij leude de ongrofidwettighoid loslieten en alleen bowoorde dat hot niet extra grondwettig was het uit eon practiach en ntilitcits oogpunt bestreden als omioodig bu onverstandig was öorstgenooind blad do oenigo die van den beginne af volhield en bleef vollioudeii dat or strijil mot art 7 der grondwet bestond Juist alleen op Jut punt door den kantonrechter in i feelijk te worden gesteld is dus wel eene satisfactie in dezen strijd voor dn rechten van een vrij volk Of hot O M t bij do uitspraak zal laten rustendan wel cassatie aanteekenen Voor hut vestigenvan do jurisprudentie ware het laatste wel wenschoKjk Maar toch schynt het niet te gesehioden wantanders sou het O M er denkelgk wel geen twoedagen mede hobbon gedraald en zouden de couranten van dat beroep op den lloogon Raad al welmelding hebben gemaakt A Berust men er dus in dan is het nu te Iiopon dat do uilgevors van Itec it voor allen dan op hunne beurt ook tevreden zullen zijn met deze uitspraak der klassenjustitie en nu geen verdere ostentatie zullen ten toon spreiden Want zij konden in den lafttsto i tijd luni orgaan luidruohtig uitveiiton verkocht word er toch weinig of niets van Do arroiid rechtbank to s Gravenhajie gisteren nitsprafik doende ip do don loden Maart door haar behandelde zaak van M J den Hartigh zich ook Doemende Den Hartigh van Eek zich uitgovondo voor directeur der Verzekering en landbouwmaatschappij Be Eerslelini voorheen gevestigd lo Utrecht en Amsterdam on laatstelijk to s Gravenhage veroordeelde den beklaagde tot twee jaren govangfnisstraf Het vonnis overwoog o a dat beklaagde bij het opmakon der akte verleden voor den notnfis VV K te Arasterdara aldaar tor irriffio van do arrond reohtbWik ingeschreven en gepubliceerd m Ae Staatscourant van 8 April 18111 wist dat de daarin gedane opnaven in strijd waren mot de waarheid oveiizoo de nami n van do personen die in hot maatschappelijk kapitaal doi vennootsclia i zondoü hebbeu deelgenoraen en dot hij va i die akti gebruik hooft gemaaluplls ware die aktij in overeenstoraming met de waarheid terwgl uit het gebruik daarvan nadeel kon ontstaan en ook is ontstaan voor personen die TBibintenisson aangingen met de vennootschap De Zuiderzee vereeniging heeft bericht van haar plannen en werkzaamheden aan verschillende hooggeplaatste personen gezonden wier belangstelling in deze va dorlandsche zaak ze kent H K H de Groothertogin vaa Saksen heeft een opmerkelgk antwoord gezonden waarvan ons een en en ander is medegedeeld Zij spreekt hare waardeeriiig uit van het streven der Vereeniging en verklaart hare warme belangstelling iu het zeer gewichtige ernstige nationale vraagstuk dat ia zijno gevolgen zoo belansrijk kan worden voor de ontwikkeling van Nederland Prinses Sophie vertrouwt dat nu do zaak zooveelzijdig is onderzocht geworden on met do verschillende belangen rekening gehouden is eerlang totden aanvang van het groote werk zal kunnen worden ovorgogaaj waardoor zij een barer liefste weuschen zoude in vervulling zien komen HU BuUenlaQdscü Overzicht Het schgnt dat de Pruisischo ministor crisis is opgelost in dien zin dat Von Zedlitz aftreedt en dat Von Caprivi rijkskanselier blijft Zooveel is zeker dat het ontslag van Von Zedlitz als minister van eeredionst on openbaar onderwijs ia aniigenomon maar dat het door Caprivi aangeboden ontslag op boslisto wijze is van do hand gewezen Kr wordt nu nog onderhandeld over do vraag ondor welke omstandigheden laatstgenoemde aan het bewind zal blijven Men schrijlt afgezien te hebben van het in alle staatkundige kringen afgekeurde denkbeeld dat hij alleen rijkskanselier en uiet langer minister president van Pruisen zou zijn Men keurt dit denkbeeld af omdat oen rijkskónsülier die niet tevens minister president is onmachtig zou zijn wanneer do Pruisisoho minister president eene zelfstandige politiek drijft Men zoekt nu naar een andoren uitweg om Caprivi s aanblijven in behoorlijken vorm mogelijk to maken Als opvolger van den minister van eeredionst en openbaar onderwijs worden zooveel nanioii genoemd dat men hunne vermelding voorloopig gorust achterwege kan laten Do Duitsche conservatieven en het centrum kuu nen over deu val dor schoolwet nauwelijks hun spijt verkroppen Was er niet in het Pruisische parlement een flinko meerderheid voor hot schoolwotsontwerp Had dat ontwerp niet den bijval van allo ministers uitgezonderd Miquol verkregen Had de commissie van oiiderzook niet punt voor punt aangoiiomen zonder noemonswaardigo veranderingen Als men bedenkt hoe do keizer zich uitliet in zijn verraaardo rode en hoo Caprivi sprak in den Pruisischen landdag dan kunnen wg begrijpen dat het besluit des keizers om do wet buiten behandeling te stellen den GonservatioveBTon het centrum overyiol als een donderslag bij helderen hemel Het is nooit goed 10 vroeg victoria te roepen Het moest hen reeds opmerkzaam hebben gomaakt dat de heer Von Rauchhaupt de leider vau een kleine club conservatieven een paar dageu geleden verklaarde dat luj niet voor de wet zou steminon tuniij tr eonigszins to genioet werd gekomen aan de wenschen der liberalen Dit kwamen roods zeer onverwacht want men zag tot heden in Kauchhaupt ooa der gveriaste loorstandors on verdedigrer van het ontwerp llauohhaoptVhandeling was oohter slechls het voorstel va i de grooto daad des keizers Do fmes gelooft dut de koi er zeer gu d opgemerkt heeft dat eene groote Jilasso der bevolking on voornamehjfe de beschaafde bur Aérstand do wet beschouwde als roaotiomiair aarom wilde de keizer uiet dat de ivet tot stand zon komen dodr eeno t evalligo nioordorheid van ctj fers bij de stemming Wetten van zulk een gewicht en zou groote boteekenis moeten zoo mogelijk tot i stand komen met algemeono iiistomining der natie In allen gevalle mag als qf een minderheid bestaat I die minderheid nimmer zrer groot wezen In het Huis air afgevaardigden bg het bohan delen van het ontwerp betreffende het Wdfeiifonds verlangde Richter verdere mededeelingen omtrent de kostgangers van hflt Welfenfonds en stelde oene I beraadslaging in comité voor l o minister van 1 financiën antwoordde dat oen comité de gewenschie verdere openbaringen niet zou kunnen versehaff Van het Welfenfünds zal het ganscho kapitaal K I handen der Pruisische Kroon blijven Schikkingen betrotroiide hot behoor er van kunnen slechts met goodkouring vpu den Landdag getroffen w rden I De hertog van Cumberland geniet terstond de nkomstou uit het fonds dot het in fidri comnm zich buvindeude vermogen van het VVelfeiihuis uitmaakt Andere bodragon uit het In den loop van het debat verklaarde de minister dat de regeerinz op zichzelf geen bezwaar had tegen eene commissie Zg ducht echter vertraging vaa de aangelegenheid Ten slotte verwees het Hui het ontwerp naai oene commissie van 21 leden Het besluit der Engelsche mijnweikers om slecht vgf d gen s weeks te arbeiden en zich voortaan de weelète van oenen blauwen Maandag te gunnen zal nog niet terstond maar eerst op 11 April in werking treden Voorts werd besloten de leden vaa deu Bond te stellen op eene wekelijksohe bijdrage van dertig cent makende 4000 doll week ten einde het volk in Durham dat afzonderlijk en voor eigen rekening eeno werkstoking omhanden heeft daarbij te steunen Ongetwijfeld zegt de Daily News zal door het besnoeien van de week tot slechts vijf werkdagen de voortbrenging van steenkolen regelmatig beperkt worden doch het is niet zoo zeker dat op deze manier de prijzen en de loonen op de tegenwoordige hoogte zullen kunnen gehouden worden De duurte der steenkolen is op zichzelve geeno reden om de loonen hoog te houden Waro dit wèl het geval dan zouden de mijnwerkers de steenkolen slechts even schaarsch als diamanten behoeven te doen zijn om binnon korten tijd allen van hunne renten te kunnen gaan loven Indien er minder steenkool wordt voortgebracht moot er ook minder verkocht worden en spijt oenen kunstmatig opgedreven prgs zal er bijnu atollig minder gold te venleelon vallen ondor oen gegeven aantal personen Zóó denken wij en met ons velen er over doch blijkbaar niet de mijnwerkers Niets dein de uitkomst zal ten slotte doen blijken wie er dan nu op dit stuk de zaak bij het rechte wie bij be verkeerde eind heeft De Portuzeesohe minister van financiën toekende gisteren de voorstellen welke door de gedelegoorden aan do comité s der obligatiehouders zullen worden overgelegd Do voornaamste puuleu waarop do voorstoUou heruiten zijn lo Vermindering van de rente der buitenlandscho schuld tot 50 pCt betaalbaar in goud 2o Behoud der amortisatie van do allosbare schuld 3o Het kapitaal dor schuld blijftifnveranderd en do in omloop zijnde titels worden afgestempeid 4n Eon leeuing van 100 millioon francs wordt gecreëerd tot aflossing der vlottende schuld en voor den dienst gudurende twee jaren de rogeering kan gedurende twee jaren de coupon betalen met voorloopigo bons dezer loei iug 5 De inkomsten der douane worden voo den dienst dezer leoning on do buitenlandsohe schuld bestemd de inkomsten zullen worden gestert bij de Bank van Portugal en alle wokon aan do buitenlandsche vertegenwoordigers worden afgegeven 6o on 7o De loonina ven 100 millioej zal in 15 jaren wor len afgelost en de uitgestelde helft der rento worden terugbetaald uit het surplus van de inkomsten der douane De comité s dor obligatiehouders to Parijs on Londen hebbon oen volledigen tekst dor overeenkomst Do gedelegeerden zullon boden Lissabon verlaten PETROLEUi l OÏEfc m GE van de Makelaars Caiitzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 6 75 Geimport erd fust ƒ 6 S0Maartlevering f 6 65 April Mei Juni en ïulilevering ƒ 6 60 Burgeriyke Stand GEBOREN i8 Maart Marie Charlotte Josephine ouders H van der Linden en C D P dotier 19 Matthijs Thuodorns Josophus ouders 11 J Vonk en E van Willigen Aogidius ouders L Lankhorst en D van Wijk Vagje ouders T Broekhniseu en M Krugt i Herman ouders B T 111 ïoiigerhio en P Eordmaus Adriana ouder H Brenkman en J Jongoneel Herman oudersJ II CrobJs en C W Heesterman 20 Constaneia Maria Jilsephina ouders A T Wiidtnbi gen C S W liusen Bastianus ouders H deBruijn en M Goudriaiin 31 Gijsbertus oudersA J Blanker en 1 C van der Voer Jozvia oudersJ de long e G nders Gerardus Jacobus ouders G Zovorboom en M R ebeen Johannes ouders J do Rotte on P de Mol Gerritje ouder J Goudkamp on J Heijwouen Maria ouder A Kompier en J de Jong w OVERLEDEN 19 Maart E de Lange huisvr van A Dekker 53 j A van Wgk 51 j G vau den Heuvel huisvr van J Roraeijn 27 j U m 30 J M vt n Tok 8 w 21 VV Schiebroük 9 m Zevenhuizen ONDERTROUWD B v u der Bepk én J van Koenen Jf