Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1892

Zaterdag 16 April 189d N 481S Voor de vele en harteljjke bewezen van deelneming ontvangen bg het overlijden van onze geliefde Echtgenoote Moeder Zuster en Behuwdznster Mevrouw JOBANNA WILHELMINA VAN MAAKSEVJCEN geb Bokhoven betuigen wg door deze onzen weigemeenden dank Uit aller naam P F VAN MAARSEVEEN GOUDSCHE COURANT i JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Amsterdam Parijs Gouda Nijmegen den Haag 13 April 1892 Oudergeteekende heelt bjj deze de eer ü kennis te geven dat hg met 15 APRIL a s zgu zaak heeft overgedaan aan de firma A van 7EE1T die deze op denzelfden voet zal voortzetten in hare reods bestaande zaak WI IÜSTRAAT A 168 Dankzeggende voor het genoten vertrouwen beveelt hg de firma ten zeerste in UEd gunst De Inzeading van advertentiën kan gesobieden tot ción uur des namiddags van den dag der uitgave Hoogachtend Uw dw dienaar SA OEHBlEIt Under referte aan bovenstaande annonce hebben wg de eer U bg deze kennis te geven dat j wg met 15 APRIL a a bg onze zaak hebben I overgenomen de zaak in Koloniale ff aren en COMESTIBLES van den Heer P SAUERUIER Ons bg voortduring minzaamst aanbevelende Hoogachtend Uwe dw dienaren j Firma A VAN VEEN OPEHBARIVEBKOOPIliG Se Notaris HIC TEEUEHIET resideerende te Moordrecht zal aldaar op Woenih dag O April lH9a s morgens te elf uren ten voormalige kantore van den Heer A KLUIT in het openbaar tegen contant geld verkoopen een LOKETKAST een SCHRUFJJÜRBAÜ een KANÏOORLEööENAAR een ANTIEK KABINET en andere MEl UËL£i en UUISKAAÜ Alle voor de verkoopin te bezichtigen van 9 tot 11 uren Nadere inforiuatien geeft Notaris TREURNIET voornoemd S van weikeu aard ook en tanden hol of aange istoken worden oogenbhkkelgk en voortdurend igenezen door het gebruik van het beroemde iExtract van Prof LEFRIEÖ i Prgs per flacon 35 Cents @ Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van j 1 Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig j Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 ffao em j Depóthouder L A d e VLEITEB Markt 97 naast het Hotel on ZALMi Gouda Snelpersdruk van A BiuMiMan St Zoon 1 goede aauïoer handel vlug 20 a 20 ot per half K G Magere Biggen goede aanroer handel redel ƒ 0 76 a ƒ 20 per week Vette schapen reilel naiivoer handel traag 14 a ƒ 18 Nuchtere kalveren goede aanvoer hand vlngjjpr dan de voriiro week ƒ 3 a ƒ 6 Fokkaheren 6 a ƒ 11 Aangevoerd 43 partijen knas handel vrijwel Islo Qual ƒ 25 a ƒ 27 2de Qual ƒ 23 a ƒ 25 Noord Hollaudsoho ƒ 26 A 39 Boter goede aanvoer handel redui Goeboter 1 10 a ƒ 1 20 per kilo Weiboter 0 85 a 1 00 per kilo I=OSTElK XJ £IIsr LIJST van brieven guadrussoerd aan onbekeuden gedurende de 2o helft dor maand iVlaart 1892 en terug to verkrijgen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda J V d Kleijn imaterdam M L Kiut Gouda Neerlandia Leiden J de Jons Miiarseu Van GOÜDEKAK C de Bruin den Haa Van MOOEUEECHT G van Eijn Houtrijk en Polanen Gouda 14 April 1892 De Directeur van het Po3tk ütoor VOKSTEE 339 Staats loter Tan Üondordag 14 April 3e Klasse Trekking No 8331 100 45 13652 13760 13797 14741 16203 16476 158S3 15960 16979 1677 16904 1707B VBU ƒ 10771 10871 11224 11933 12067 12114 12322 12913 12943 13039 13 47 13203 17177 17209 1739 17775 17870 18004 18194 18343 18901 18911 18986 19133 19197 19887 19594 19767 19S22 19908 20002 20041 20469 20666 20936 8241 8383 9645 9735 9893 Prijzen S6 2638 7066 9018 45 3288 7474 9288 115 3363 7599 b31 3553 7695 749 3636 7696 950 4214 7889 1584 4627 8115 10038 1677 4697 8191 1O061 2J55 470H 8575 10058 2304 4834 8687 10454 2328 5495 8764 10641 2612 6166 8799 10654 2626 6417 8862 Burgerlijke Stand GEBOREN 9 April Johanna Alida ouders V J Nuvclstijn en A J Hulst 11 Leandert ouders B Punsehe eu J K Bik 12 Hendrikus Johannes ouders M J H van den Bosch eu M A Scholten Oijsbertus Karel ouder O K Niou laud en V vun Geut Petrus ouders J Vermeulen eu C Suabel Alexander ouders M van leeuwen en W de Jong OVEELEÜEN U April C C vsu Berkenslijn wed P C Verspnij 70 j 11 m 12 A Bakker 3 m Stolwijk GEBOEEN Dirk Cornelis Willem oudere G Anker eu C A Dekker Mamgje ouders D I Palsuraaf en T G Buiger ÜVEELEDEN H Stout 62 j M Dekker 88 j Beeuwijk GEBOEEN Koosjo Cornelia ouders M Schouten eu K van Es Pietortju ouder A Pcrdijk en G Steen Cornells Antonms oudeis C T de Goeii en N de Kruijf Cornelis Johannes oi ders J C Bunnik en A Bosman Johannes ouders J Verlaau en J Blom Eva ouders K Jongcneel eu J Dortland OVEELEÜEN K van Es 31 j A Bontenbal Il m C W Smit Hm M C Kram 44 j G Heij 19 m ONUEETROUWD C Korevaar en A Nap T J Kusters en E C Jauknsgt AD VERTËMTIEiW LEGER DES HEILS O OTJJDJii GOEDE VRIJDAG 15 April zullen drie groote Bijeenkomsten zgu s morgens 10 uur u namiddags 3 uni en s avonds 8 uar Iedere bijeeokonist 5 cent toegang kapt V Tongeren EZTBATMJOUDi Cirque Ed WÜLF F aotterdam ZaUrdagfavond 8 uur EXTRA TOOBSTELUVG met expresaelgk zaamgesteld programma Werkzaamheden van de 50 Hengsten gedresseerd en in vrgheid voorgesteld door de Heer B WÜLFF De Hollandsche STIEIl in 12 dagen gedresseerd Optreden van alle Artisten en Specialiteiten Loge 2 Stalles f 1 50 Ie Rang ƒ 1 en ie Rang ƒ O 50 Na afloop der voornteUing vertrekt een Extra Trein naar Gouda Vertrek van Rott 12 uur Aank Gouda 12 30 Gewone Retourbiljetten zgn GELDIG ARCHITECT PLANNEN BEGRüOTINGEN en BESTEKKEN voor verbouwingen van Woonhnizet en Fabrieken worden gemaakt door H PAUL logenienr Arcbitect te Gouda Iemand tot nog toe eigen zaken in de Kauhandel gedreven hebbende zoekt eene hem passende betrekking Fr br lett K Boekb MAASKANT Gouda De SPAANSCHE COONAC van de firma van HOLK en te KUILE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Gouda alleen te verkrggen bg J van OIJE per flesch 185 Wie zeker zija wii de EcMo £ lkel CacaO te outvan V n lesaniïu gesteld en na velo projfnomingen in den handol gekomen onde den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd j op de beste machines in het wereldbe I roemde ótabblissement van Gebrg StoU I werck te Keulen eische Eïkel Êacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao s met melk gekookt ecne aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor oen kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhoo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz P V Ko V Eo proetbusjeg f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoiiderlgke Nommers VUP CENTEN Dr ZAAUER in Burgerpliclit De belastingvoorstellen van den heer Pierson worden ook in kieavereenigingeii druk besproken En terecht Den steun der jjublieke opinie kau niemand ontberen die in een vrg land hervormingen van zoo ingrgpenden aard weuscht tot stand te brengen hg heeft tegelijk te vreezen het eigenbelang dergenen die tot dus ver vrij uitgingen zooals de Standaard in haar eigenaardigen stijl zegt van de couponknippende kapitalisten en de gverzucht der vjjandige politieke partgen welke aan eeu tegenstander niet de eer gunnen groote zaken te doen Aan die beide kan alleen het zwggen worden opgelegd door de volksstem Niet dat geen critiek zou mogen geoefend worden integendeel Daartoe dient de publiciteit die in onze politieke zeden is doorgedrongen Maar wanneer de richting waarin voorstellen als de aanhangige zich bewegen goed is dan brengt men zjjne bezwaren in ten einde de zaak zelve des te beter te doen slagen en prkent dat men ze desnoods zon willen aanvaarden in den vorm waarin ze worden aangeboden Van dergelgke opbouwende critiek hebben wg eergisteren twee uitnemende voorbeelden gezien van Dr Zaaijer die hier in Burgerplicht en van Mr Van Houten die in de Amsterdamsche vereeniging van denzelfden naam het woord voerde Voor hen di gewoon zgn in verschillende binden de politiek van den dag te volgen be FEViLLETOlM iNaar het Framch DEEÜE GEDEELTE VI 58 Go zijt ten minste boiden in goeden welstand dat it het voornaamste on het is prettig dnt penu bij ons blijft eten Manuel ga gauw in dekeuken zeggen dat de kinderen hier blgven Ikheb juisi van ochtend een prachtigo zalm klaar gelegd om je to zenden die zullen wij nu samenopeten Hij trok zijn dochter noar zich toe en vroeg Kan je het niet zeggen zonder dat mama erbij is t Is beter Laten wij dan dadelijk naar haar toegaan Zij traden hot salon binnen waar mtivrouw Bnrinc by bet licht vau een lamp bezig was een tijdschrift open te snijden dat zij nooil las maar waarop zij alleen geabonneerd was omdat zij meende dat als tfsiotvrouw aoodig te hebbon Anie heeft ons iets mede te deelen sprak vatten de redevoeringen niet veel nieuws De heer Van Houten had reeds hetzelfde onderwerp op heldere wgze in de Haagsche I iberale kies vereeniging behandeld zoojlat hij te Amsterdam weinig daarbg te voegen haÖ tenzg eene scherpe terechtwijzing aan den h er Treub dien hij onder zijn gehoor had en die een centrum van oppositie vertegenwoordigcle de heer Zaaijer had als voorzitter de bgoenkomst en het debat geleid waar de heer vaB Houten het eerst deze quaestie inleidde zoodat het niet te verwonderen ia zoo er in dei gang van het betoog en de keus der argumenten groote overeenkomst is op te merken Toch was het zeker voor allen en niet het minst voor hen die niet dagelgks aan staatkunde doen een genot zulk een duidelgk overzicht te hooren van de deugden en gebreken van de financieele plannen van onzen t enwoordigen minister van financiën Uit de redevoeringen dezer bekwame vertegenwoordigers der liberale partij blijkt dat hunne geestverwanten over het algemeen vrede hebben met het hoofddenkbeeld der nieuwe belasting eene heffing die het kapitaal tot grondslag heeft Het groote voordeel daarvan is haar practische bruikbaarheid Ieder kan gemakkelijk volgens de regelen van het ontwerp het bedrag van zijn kapitaal berekenen terwgl daarentegen het inkomen vooral van handeldrijvendc lieden die uit het laatje hun verteringen betalen niet zoo gemakkelijk te berekenen is Meubelen en kunstvoorwerpen die een liAudelsartikelen zijn rekenen niet mede Barine Er viel nu uiet meer aan terugtreden te denken Een ongeval begon Anie dat gisteravond aanSixte is voorkomen Een ongeval riepen mynheer en mevrouwBarine tegelijk uit Bij een diner ten huize van D Avignac hijis medfigeeileept geworden om te spelen en h j verloor Ï rie en l ert igduiz6nd gulden voltooide Sixte ürie en dertig luizend truiden herhaalde mevrouw Barine terwijl zij haar tijdschrift en haarveuwbeen op don grond liet vallen Die wij van u komen vragen papa sprakAnie met een blik op haar vader t Is duidelijk dat gij dat uiet kunt betttlon sprak Barine op gullen toon En speelschulden worden binnen vieren twintiguren betaald ging Anie voort Dal il foo Gedunen e het huwelijk haror dochter dat zoo gelukkig bleek te zijn was mevrouw Barxnc steeds zachter gestemd geworden ten opzichte van Sixte dien zij uu sleohts mijn waarden Valentin mijn besten schoonzoon of ook kort af fffliju jongen noemde ijoaar de drie en dertigduizend gulden maakten hn ar woe lend Hoe mijnheer gij verliest dr ie en dertigduizend gulden I riep ij uit Helaqs ja mama ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt effecten tellen naar den koers van den dag de waarde van huizen en landerijen vindt men door de getaxeerde huurwaarde met 15 of 20 te vermenigvuldigen hypotheken enz trekt men af er wordt dus niets meer gevorderd van een kapitalist dan wat hij zelf doen kan en dagelijks in zijn eigen zaken doet Er is behoorlijk gezorgd dat de kleine bezitters vrg blijven hetgeen vooral voor landbouwers van gewicht is ieder die na aftrek der hypotheeken andere vaste schulden geen 13 duizend gulden bezit betaalt niets volgens deze wet Geheimhouding is door tal vau maatregelen zooveel doenlijk gewaarborgd terwijl onderscheiden wegen openstaan om redres van grieven te krjjgen Een matige progressie waakt er voor dat de groeten wier draagkracht meerdere lasten veroorlooft houger worden aangeslagen dan de kleine man De bezwaren die tegen dit plan zgn ingebracht werden terecht onder tweederlei rubriek gerangschikt die welke het beginsel onaannemelijk verklaren en die welke alleen de uitvoering betreffen Tot de eerste behooren de tegenwerpingen der heeren Cort van der Linden en Treub die van goen kapitaalsbelasting willen hooren en in de dwaaste overdrijvingen vervallen om de meerdere voortreffelijkheid of de alleenzaligmakende kracht van de inkomstenbelasting t bewijzen Vermakelijk zijn de berekeningen die de heeren Zaager en Vau Houten ten beste gaven om de onhoudbaarheid aan te toonen van de bewering dat deze matige ja zeer geringe kapitaalsbelasting ten slotte het gebeele kapitaal zou En hoe hebt ge die drieen dertigduizendgulden verloren Het hoe doet er niet toe viel Anie in Integendeel dat doet er wel toe ge zijt duseen speler mijnheer Men is geen speler omdat men bg toeval eenzekere som bij het spet verhost ging Anie voort Zonder haar dochter te antwoorden stond mevrouw Barine op en wendde zich tot haar echtgenoot Ge hebt uw dochter dus aan oen speler gegeven sprak zij Maar lieve vrouw T Ik maak je er geen verwijt van je beut a ongelukkig genoeg door je eigen schuld arme vader maar je hebt baar toch opgenfferd Vervolgens keerde zij ich plotseling tot haar schoonzoon met de woorden Waarom ben je niet zoo eerlijk geweest onstü waarschuwen dat je een speler waart Maar mama viel Anie in Valentin Is geenspeler in tien jaren heeft hij geen kaart aangeraakt Weizoo als hij er dan tanraakt komt het onsduur te staan Barine vond dat hij nu wel een einde mocht maken aan dit tooneel dat in zyn ooi Eoovoel te onrechtvaardiger was omdat hg bij iichzolvep moistzeggen dat Sixte toch wol het recht haii te verliezen wat hem toebtjhoorde Er is niets beters aan te doen dan tebet ilen besloot hij