Goudsche Courant, donderdag 21 april 1892

o 4816 Vrijdag 22 April 1898 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D Meadlng v dvertmtim k g i M l tot Mn om ae niai i v dm d der M8 7 EXCELLENT Het door ons ter slooping aangekochlt ENGELSCH OORLOGSSCHIP EXCELLEJST gebouwd in 1810 en in t kort omschreven onder de Zeeberichten N R C van 14 April 2e blad zal van af Maandag 2e Paasehdag tot en met 30 April uitgezonderd Zondfig 24 April ter bezichtiging zijn tegen betalingvan 25 Cents de persoon Kinderen beneden 12 jaren 10 Cents De aanlegplaats der STOOMBOOT REEDERIJ FOP SMIT Co is in de onmiddellijke nabijheid van onze Werf men raadplege daarom voor een bezoek hare dienstregeling De Conducteurs belassen zich met de uitgifte van toegangsbewijzen welke ook Wj de ingangen van het Schip te verkrijgen zijn Bolnes 4fl April 1892 G B PAS ZONEN KiiliP iL§ii è HOLÜ S EikelCac Aan bevoleD door 11 11 Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren HedaHles Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt zeer aa te bevelen voor dagelijkscli gebruik by kinderen zwakke personen en Iflierachtige gestellen V Met water toebereid is zg als ujenopskraclitlife drank uitstekend bg diarrhée Ij ook voor zuigelingen en kleine kinderen e echte Ëikcl Cacao van Ki aepelien Holm is alom verkrijgbaar in vierkante bussen van Kgr f 1 70 m Kgr a f 0 90 en n Kgr f 0 50 voorzien van Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrikanten SiWT Kü tEPKLIKN en H 1 M te ZEIST Het te Brussel gehouden congres der progressisten heeft aangenomen bet eenroudig algemeen stemrecht zonder meer Toor alle progressistische candidaten bij de aanstaande verkiezin$ ec In de namiddagzitting heeft het congres onder zeker voorbehoud wenaohen geuit ten opzichte van de proportion eele vertegenwoordiging en met bgna algemeen slfmmen zich verklaard voor het Koninklijk referendum en voor de hervorming van den Senaat De correspondent van Oaili Aiw meldt dat het vry zeker is dat de Czaar wanneer hij uit Kopenhagen naar Kusland terugkeert zyn we over Duitschland zal nemen en den keizer van Duitacilaiid een bezoek zal brengen De Duitsche bladen zoowel de onafhankelijke als de heel en half offioieele haasten zich te beweren dat deze gebeurtenis volstrekt geen politiek karakter lal dragen en dat het bezoek eenvoudig een beleefdheidsvisite is reeds lang geleden toegezegd De correspondent van Daü News zegt In zeker opzicht hebben de Duitsche bladeu misschien gelijk maar sg moeten er altijd rekening mede houden dat de persoonlijke gevoelens van den czaar een belangrijk deel uitmaken van de BussiscUe politiek Het kan zeer goed gebeuren dat de czaar van Berign de overtuiging medeneemt dat Duitschland volstrekt niet vijandi tegen Rusland gestemd is zooals de Panslavisten steeds beweren Indien het aan graaf Caprivi gelukt ilen czaar tot de overtuiging te brengen dal Duitschland ernstig den vrede wenscht dan zou dit bezoek zeer zeker politieke beteekenis krggen vooral in den tegenwoordigen tijd nu de czaar waarschijnlijk spoedig eea anderen ininister van buiteulandsche zaken oen opvolger voor Von Giors zal moeten kiezen Er is geen twgfel aan of de Fanslavisten trachten een der hunnen tot die post te verheffen maar voor het oogenblik schgut do Philo Duitsche partg die aangevoerd wordt door den groothertog Wladimir en ioor graaf Sohouwaloff den grootsten invloed te hebben Deze Philo Uuitsche partg is natuurlijk veel sterker gewordm sedert het stelsel der beschermende rechten van Wychnegradski geheel schipbreuk heeft geleden De 6de Mei wordt in Engelsche parlementaire kringen met zekere spanning tegemoetgezien Tegen dien dag toch staat een motie aangekondigd van den heer Blaine luidende als volgt Dat volgens de meening van hot Huis de tijd aangebroken is tot het vestigen van oen lersch Parlement te Dublin voor het bestuur en beheer der aangelegenheden van Ierland met inbegrip van agrarische wetgeving rechterlijke benoemingen en de Koninklijke lerschejjjkspolilie Deze motie omvat drie van de vier voorwaarden door Parnell in zgn Homerule ontwerp geformuleerd De vierde dat de handelingen van het lersohe Parlement niet anders zullen kunnen worden tenietgedaa dan door aen vtto van de Kroon uitgebracht onder de verantwoordelij hei l van een lersch Kabinet staat in de motie wel niet uitgedrukt doch ligt er van zelf in opgesloten aangezien zonder haar de besluiten van het lersche Parlement onderworpen zonden zijn aan herziening door het Rijksparlcnent hetgeen natuurlijk de bedoeling van den voorsteller en van de partg wier tolk hij is nooit zou kunnen wezen Van kans op aanneming kan er voor Blaine s motie op bet oogenblik i een sprake zijn doch zij zal door hare beslistheid tot levendige gedachtenwisseling aanleiding kunnen geven en overigens eene niet ongewenachte gelegenheid aan de hand kunnen doen om het eigenlijke standpunt der partijou ten opzichte van de kern der lersche quaestia te toetsen Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VEILING 20 APEIL Woonhuis en Erf Westhaven B No 147 ƒ 3720 k I Cats Huis en Erf Jïinderbroedersteeg B No 101 ƒ 765 k D Hoogendijk 4 Burgerlljke Stand Moordrecht 5B0EEN Arie Jacobus ouders A H lling en J Verdoold Arie ouder H Bikkers en M van Schajik OVERLEDEN M A Verboom 4 w GEHUWD J van Geest 31 j en K de Jong 33 j ONDERTROUWD P Z de Jong 39 j enG A J de Vos 21 j Uaastrecht OVERLEDEN C M Oskam 21 j N C Dekker 14 j Vlist GEBOREN Arie ouders A B Slingerland en M Wenk i Qouda Snelpersdruk van A Beinsman S Zoon ADVERTElfTIfiW Heden overleed onze geliefde Echtgenoot Vader Behavdvsder en Grootvader de Heer J H van ECHTEN in den ouderdom van byna tachtig jaren Uit aller naam Wbd J H van ECHTEN Adams Eenige kennUgeving Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Gouda 19 April 1892 STEENKOLËlt Tegen voordeeligen prgs zoolang de voorraad strekt a contant TE KOOP aangeboden eene party puike KOLEN voor Machine en Kachelgebruik Voor elke hoeveelheid gelieve men pr js aan te vragen onder motto SteeiiKOLSNc aan het Bareau dezer Coarant FRMSCEE STOOMVËEVEEU Ghemischu eu Zwitserscbe Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeobeiiner Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Üameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onachadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Qoada en Omstrckea A VAN OS Az Z Fabrieksmerk Kleiweg A No 73 OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG den 3en MEI 1892 des morgens te 9 uren aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperstraat van Eenen betten Inkedel waaronder Mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED gewerkt GOUD en ZILVER enz Te zien daags vóór de verkoopiof s morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C POKTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopinp te GOUDA op Düudiig 26 April 1893 des morgens te 9 uren aan het Huis Wijk O No 1 aan het Nonnenwater ten overstaan van den Notarii G C FORTÜIJN ÖROOGLEEVER van Eenen netten en goed onderhouden INBOEDEL bestaande uit Mahoniehouten en andere Meubelen Bedden en Beddengoed Gewerkt Goud en Zilverwerk en zoo voorts De goederen zgn daags vóór de Verkooping te ïien des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Tegcen Mei biedt zich aan een WEDUWE F O zonder kinderen als Dienstbode of als Huishoudster Adres onder No 188 Bareau dezer couruti De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mïonderlëke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 April 1892 De firma K Jonker en Zoon is op de 11e Toorjaarstentoonstelling dor s Gravenhaagsolie tuinbouwvereeniging bekroond met eene verguld zilrereu medaille TOor oene verzameling bloempotien zandpannen enz Mej A M Kruijt to Reeuwyk en de hoer A Tsn Leeuwen te Nieuwetkerk a cl IJsel doden met gunttifc gevolg het examen vrije en ordeoefeningen in de gymnastiek In verband met den in den naoht van 28 op 29 Maan alhier op de weduwe Oudshoorn gepleegdeu moord zijn gisteren in het huis van bewaring aan de JMt Hoogstraat te Botterdam een aantal GoudBcheljlfezetenen als getuigen door den rechter comI gehoord aaohnmaudag had in De Zalm de jaarlqkeohe vergadering van den Ned Zwembond plaata Tot bestuursleden werden gekozen de hh W E Bredius WEzu te Amsterdam en i M Reuchlin te Tiel in de plaats van de hh Westerman en Bader die niet horkiesbaar waren Op voorstel van de Amsterdam tcheZwemclub erd besloten dat de Ned Zwembond in beginsel zich voor sohoolbaden zou verklaren De kampioenswedstrijd voor duiken en de korte baan zal du jaar plaats hebben te Amsterdam 9 en 10 Juli terwijl die voor het zwemmen op den rug te Gouda en die op de lange baan Ie Tiel zal gehouden worden De behandeling van de overige punten der agenda werd tot een volgende vergadering uitgesteld FEUILLETON iVffior hei Iratiéch DETOE GEDEELTE VIII 2 Is het niet afgesproken wij zouden immersblijven verdubbelen antwoSrdde Sixte Afgesproken totdat wij verandering zouden brengen in deze overeenkomst Er volgde een oogenblik van benauwend stilzwijgen Bd ik geloof zei D Avignac op denzelfden harden toon dat het oogenblik gekomen is om daar verandering in te brengen Hoe staan wij nu Hij telde de fiches die voor hem lagen Ik heb zeven partijen gewonnen Is datniet zoo Ja antwoordde Sixto met gesmoorde tem Wij zijn begonnen met drieduizend gulden verdubbeld maakt dat dus zesduizend dan twaalfduizend dan ïier en twiatigduizend dan acht enveeriigduizend dan zcs en negentigduizend dan honde dtwee en negentigduizend en eindelijk drie HH MM de Koningin en KoninginBegen tes begaven zich gisterenmiddag met gevolg naar Delft ten einde de Gist en Spiritusfabriek directeuren de heeren van Marken en Waller meer in t bijzonder het daarbij gelogen Agneta park te bezichtigen Met do meeste belangstelling namen HH MM de verschillende inrichtingen van industrie in oogenschouw waarna zij rondgeleid door de hoofden der inrichting in het park met zgn arbeiderswoningen geruimen tijd vertoefden do boen Overal zoowel van de fabrieksgebouwen als van de huisjes der werklieden wto de driekleur gehoBohen Ben grooie menigte Tas op juichte de Vorstinnen luide toe Gisteren had te s Gravenhagp eene gecombineerde vergadering plaats van ledoo de verschillende comités tot het bevorderen der nanslu ing van Nederland bij de MiddenEuropeesche tijdrsaling Omler de opgekomeoen be Wtaden zich leden der beide Kamers vun de Staten C Voeraal leden van het dagelijksch bestuur van eenige groote gemeenten leden van kamers van koophandel enz In deze bijeenkomst werd een centraal comité be noemd mot dr A A W Hubrecht hoogloeraar te Utrecht als voorzitter en den heer F A Hoefer te Rotterdam als secretaris Voorts worden vorsohilleiide sab oomités benoemd om te onderhandelen met de regeering en de spoor wegautoriteiten tot het verzaaaolen van gegevens omtrent de gevolgen na 1 Mei a s vau het rekenen met twee tijden tot het maken van propaganda tot het bijeenbrengen van fondsen uoodig voor eventueele uitgaven tot voorlioliting van het publiek tot het houden van verbinding met belanghebbenden in den handel honderd vier en tachtigduizend gulden waarop wij nu staan Hij zweeg en scheen met den blik zijn gasten tot getuige te roepen van de juistheid zijner berekening dio luj zonder haperen had gemaakt maar niemand dacht er aan toestemmend te knikken daar ieder te zeer werd bozigj ohouden door hot drama dat zich hier ontspon en waarvan men al het verschrikkelijke govoalde zonder ich rekenschap to geven hoe het was begonnen en waarop het zou uitloopeo Spelen wij als kinderun of als mannen hernam D Avignac Sixte antwoordde niet hij zag nu in hue verkeerd hij had geoordreld over de bedoelingen van D Avignau die in plaats van te trachten hem de twintigduizend gulden to la m terugwinnen geen ander dool bleek to hebben gehad dan hem integendeel mede te slepen om nog veel aanzienlijker som te verspelen terzelfder tijd werd hij getrotfen door een feil schijnbaar onbeduidend maar dat toch oen belangrijke beteekenis verkreeg de zorgvuldigheid waarmode do baron vermoed rechtstreeks tot hem het woord te richten De baron hernam Al ligt ons geld niet op tafel wij verpandden ons woord ik kan vijfduizend gulden verspelen en zelfs driehondord vier en lachtig duizend gulden op m n eciewoord geen evenhonderd acht en zestigduizend dic het mij misschien onmogelijk zouden maken mijn verbintenis nu te komen ADVEBTENTIEN rorden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Naar men verneemt zou Vos die reeds eenmaal verdacht van het plegen van den moord op de Prinsengracht te Amsterdam in heohtenis werd genomen opnieuw gearresteerd zijn en zou hij thans bekend hebben De adelborst K die de Faaschvacantie bij zijn familie te Ede doorbracht hield zich gisterenmiddag bezig met in dfu tuin op vogels te schieten Bij het klimmen in een boom hing h j het geweer aan een tak maar ontving door het een of ander toeval het volle schot in t hoofd zoodat hij onmiddellijk dood was De 19 jarige Knudde die verdacht wordt eenige dagen geleden aan vrouw r d L in de Hemsterhuisstraat te s Hage een messteek in den buik te hebben toegebracht en deswege sinds den dag van het misdrijf in verzekerde bewaring zat is Toorloopig op vrije voeten gesteld Naar aanleiding van het bezoek in de vorige week door den minister van justitie gebracht aan betrekt gesticht te Ommersclians verneemt men thans dat aan het derde opvoedingsgesticht voor jongens daar te stichten de naam gegeven zal worden ran Gesticht Avereest Er zal een geheel nieuw gesticht worden gebouwd ingericht voor 160 jongens in het hoofdgebouw en voor 80 in z jgobouwen met alkoven voor slaapzalen Verder zal bet gebouw bevatten eene ziekenzaal en woningen voor directeur adjunctdireoiour en 1 bewaarder Ook wordt er eenetouWslagerij ingericht waarvoor oene geheel nieuwe baan wordt gemaakt Gisteren ochtend zijn te Haarlem in een huisje in de Lombardsteeg twee oude menschen door kolendamp gestikt gevonden De man marskramer Hij zweeg en ieder koek voor zicb uH vrees van zijn indrukken te verraden eenij e voorzichtige gasten Maar niets in de houding van Sixte wees er op dat hij het tot een uitbarsting zou laten komen hij geleek meer op iemand die is neergeveld onder een zwaren slag Na enkele oogeubiikken stond hij op t Spreekt van zelf sprak hij dat ik die drie honderdvier en tachtig duizand gulden niet in mgnzak heb Is het gefn gewoonte onder eerl jte lieden dat me vier en twintig uren heeft om zgn woonlin te wisselen IX Zoodra Sixte de voordeur uit was voelde hg dat iemand hem bij den arm greep hij keenio zich om het as D hi Vigne Hoe heb je je zoo laten meeslepen vroeg deze Ja il oo Z g Ja dan niet dat het een tevoren beraamdplan was Te laat Gaan wij naar huis