Goudsche Courant, maandag 9 mei 1892

NO 4831 Dinsdag 10 Mei 1893 ê GOUDSGHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e mzeadlng van advertentien kan geschieden tot m nnr des namiddags van den dag der oitgave Neem eens de proef met onze W nen en vergelijk dan de prezen wj zgn overtuigd dat de uitslag zoowel in L r belang ala het onze zal z a Per Anker Per Plesch Geurige PRANSCHE BORDEAUX WIJNEN 25 50 ƒ 90 0 60 2 Ü0 ROODE PORTWIJNEN 1 40 lüC l 250 WITTE Dito 52 100 1 30 250 MADERA 35 80 0 90 2 Cognac van de goedkoopste tot de fijnste merken Specialiteit in direct in Flesschen geïmporteerde Spaansche Cognac origineele verpakking Onze uitmuntende Lager én Gerstebieren leveren wj in lieele en halve literflesschen Princesse Lager Deli Haantjes eu Phoenix Lager Dubbel Gerstebier en NieuwHoUandsch per Literfleach ƒ 0 12 per Llterfl 0 06 Gewoon Gerste puik O 10 en ƒ 0 05 Vollanbovens Stout per V El ƒ 0 15 Deli Stout 0 13 Haantjes Extra Stout 0 12 Brown Stout wordt door ons niet verkocht Tan PRAITKEITHUIJSEIT Co Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 1 60 0 86 en 0 46 GAGiO lIIlUU 1 liu Westzaan UlitVVAAIM Opgericht 182 5 ZUIVERE FRAINSCHE Vf IJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Plessolien öiet aooüns franco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gl aüs dn fraaoo Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 3 Gonda Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elixter Te KC a iJLr 1 C M PÜIJE Kleermaker Met P AUGUSTUS te Hunr op een der Lange Tiendeweg D 39 geheel gerestaureerd beste standen te Gouda een eerst kortelings V 7Kilf mi ¥ naill dp bevattende 6 Kamers Keuken Zolder met Dienstbodenkamer Wateren Gasleiding Hnnrprgs 350 Te bezichtigen Dinsdag en Donderdag 1 3 nnr ENSELSCHE EAZAfi MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in lleeren Mode enSport Artiiceieii Groote keuze in Engelsche en Schotsche StoSe n Abonnement fl 95 ptr jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DKMI SAISON Het tweede jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kaartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTEEJAS en het tweede jaar DEMI SAISON 4kd betaalt men fl 100 het eerste jaar en h tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Jf tumrwollen Ondergoederen teem Prof JAEGER P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda mtetiendewesiios boven e TAN WIJNGAARDEN Het bepte Poetsmiddel is thans POm PASTA DE SABEL Gedepoi omdat daarin VBBBBKiai is wat toinutoe niet wat verkregen een onovertroffen PoetBmiddel voor Metalen en aimmvrerlten teffeWk dat niet vlekt niet tuift de voorwerpen niet aantast geen vei ft bevat en daarbU vlug en zindelijk werkt Het beate voor ieder die te poetaen heelt Alom verkrijgbaar 6 oenta per stukje met voiledige Kollandache gebruikaaanwUzin Generaal Agenten voor Nederland en Koloniën JT F PiaPMR ZONEN te Wormerveer Voor enkele Erootcrc plaatsen worden nog uiisliijicnde engroaverkoonera ztiocht Condiuen op wnvraag van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend finezen door het gebruik van het beroemde itract van Prof LEFRIES PrQB per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLB Anegang 42 5aaWem Depóthouder L A de V LETT MB Markt 97 naast het Hotel coi ZALM C F BUSCH Iv£axlct OJVTVANGEN Nieuwe Zending ZO ËRMAi TËLS Nieuwe Tricol tailles De echte FRANSCHE Biscui Petit Beurre L ïï is bü gewicht en in elegante doosjes verkrggbaar bjj de firma T CREBAS Men vrage en lette op t merk L U Kenig importeur D J DONKEKy JoWerrfom i Fabriek van iVlincraalwater en LIMONADES Systeem BSiyS absolunt metaalvrjj Bereid met vloeibaar Soolznur Per Plae per 25 PlaoCitroen Limon Gazense Champagne Cider Frambozen Limonade Gember Bier Sodawater 0 06 1 40 Spuitwater 0 05 1 ld per Syphon 0 10 2 40 Abonnementskaartjes voor 25 dypb Spuitwater of 25 Flac Limonade tegen verminderde prgzen Verder alle soorten vin Bron en Medicinal i Wateren Zeer aan te velen Dtanawa ter tafeldrank van den eersten rang overtreft in smaak het Victoriawater van Frankenbuijscii Co TRADEMARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVBLD Gouwe C V VLIET Markt Te Al en by M vam NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boekoop by Oudahuom bg M TOM Oudewater W VEBHOOREN Schoonhoven D de JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert e v p SOÜCHON THEE No 3 k f 1 25 per WIo Zeer Uette Gesteendrukte NAümMES worden GELEVERD door A Bm KMA en Zn Oouda Snelpersdruk van A Bkinkuak Se Zook De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met aitzondering van Zon en Feestdagen De prflB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN VEmËZING Wy herinneren den Kiezers dat a s Dinsdag 10 Mei de keuze plaats heeft van drie leden van de Provinciale Staten In den regel bestaat voor die verkieiing niet de belangstelling welke men voor andere colleges toont Dit is verkeerd daar aan ben de behartiging der stofieiyke belangen van bet gewest het toezicht op vaarten en wegen is opgedragen en zg tevens door het verkiezen van Leden der Eerste Kamer belangrgken politiekan invloed hebben Thans vooral nu het geldt een inwoner onzer gemeente het mandaat op te dragen behoort niemand thuis te blgven Onze gemeente secretaris verdient niat alleen om zgn persoon een blgk van sympathie maar zyne verkiezing lal zgn in het wezenlgk belang der stad Onder verwgzing naar hetgeen wg daaromtrent zeiden in ons laatste hoofdartikel venoeken wg nogmaals dringend dat ieder zich met gver opmake ten strgde om de keuze te bevorderen van de heeren Mr D IM Broüwer A Knijff Hz P van der Hoog Uit het Framch n Laten we nu met het oog op de groote zaak niet alles bederven want liet is nog in lang niet zeker dat we Claro hier krijaen Zou het rijtuig voor zgn ik heb het ton minsto om tien uur besteld fO ik dacht dat van Tholen do meisjes even te huis zou brengen maar n kan hij hier blgven aoupeereo niet wsat iiOoh mgnheor ik weet niet ot mevrouw dat voegt antwoordde de aangesprokene p Wel zeker vraag je dat nog van Tholen t is me hier toch eenzaam genoeg Je doet me dus bepaald pldzier door nog em poosje te blijven Niet te laat dat jt je wel we zgn reedÉwudo luidjes Dat wt spreekt uw beider uiterlgk maar al te zeer tnntotji sprak Clare maar wanneer hobbeu we uw dertigjarig bruiloftsfeest In l begin van Maaft Clare Tegen dion tijd moet ik je bepaald eenige woken hier hebben zelfs al mocht je hier niet komen wonen voegde za er die de candidaten zgn van alle vrgzinnige kiesvereenigingen in ons district BINNENLAND L GOUDA 9 Mei 1892 De eerste uitvoering 1892 9IJ van de oudsohe Zang oreeuiging ia bepaald op Diusdagl M oi aanst Het programma lal naar wij ermoedeii met bolangatoUing door ons muiiokaal publiek wordan vernomen en velen die nog geuii deel uitmaken vau de Zangvereenisïing aanleiding geven mTich b j het bestuur ala buitengewoon Lid ooatrjbutie ƒ 8 60 of al Donateur bijdrage van miu ena ƒ 5 aan te melden Van de drie mutiekwerken die ten gehoore tullen worden gebracht Bijn er twee die Uier roor het eerst worden uitgevoerd Sulamik van ChaBKiïB en Prmze m Ilte van Kïamsb beide werken voor vrouwenkoor en aoli i l atetgenoapde met declamatie Do solopartijen zoowel van deze nu inmors al van het werk voor gemengd koor rfa4 Mdrcten von der schonen Melutine van Hofmann zijn aan talentvolle zangeressen en zangers toevertrouwd Wij noemen de dames B v F v M S H G B werkende l den van de Zangvereeniging en de Heeren M Orelio van de Nederiandaohe Opera H P Brinkman uit s Hage ei M J t Vani uit Utrecht Wij vertrouwen dat deze raedodeeling een talrgk auditorium naar da zaal A en Vermaak zal doen opgaan Op Cynophilia s 4e internationale tentoonstelling te Amsterdam zijn o a honden van de UH Dr J H Bakker Niemeijor en A Steensma alhier bekroond zachter bij iWil je wel bij ons komen llovo meid sprak oom en hield haar poezele kin in zijne hand r Ik wil je heel heel gaarne voor mgn lief dochtertje aannemen Ik wil gaarne oom maar Ik weet wat je wilt zeggen maar laat je nioimeer verleiden zulke bqoze briefje te schrgven al je heden middag deed gelukkig dat mgn bedrijvig vrouwtje er dadelijk werk van maakte om recht tewelen hoe de vork aan en steel stak Ik begreepwel waar het kwaad schuilde en heb miji o opinie dadelijk gezegd maar tante moest er visch of vloesohvan hebben Goeden nacht lieve oom we dtfrven waarlijk niet langer blijven zeiden do beide meisjes Tot weerziens kinderen sprak hij doet de groete aan mama en aan je broers en zusjes En zoodrn sprak hij alleen tot Clare als jo besluit genomen is schrgf je bot ons dadelijk niet waar III Twee dagen daarna verliepen en inCabdien tijd was Clare in tweestrijd met zich z lve cAare was een meisje mot een open braaf karakter Doordat zo betrekkelgk weinig in de wereld verkeerd had was haar di oera somi vvnt hoekig maar hare manieren wareji goed on nimmer sprak ze beuzelachtigeii onzin Dat meêsaniida dat gezochte lief z ju waarop zoivohi V ê ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere i gel meerlOCenten GROOTE LETTKBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Morgen heeft een Huishoudelgke Schietwedstrijd plaats der Weerbaarheids Vereeniging y urgerplicht ter viering vau het 25 Jarig Bestaan dier Verccniging en wel des namiddags ten 4 ure op het Schtetterrein aan den Rotterdamschen dijk Des avonds S j ure heeft de Prijsuitdeeling plaat ia eene feestelijke bijeenkomst in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Gedurende den Wedstrijd zal er gelegenheid i JB tot het schieten op vrije baan met flobertgeweer op de gewone conditién De ZuidhoUandache Gymnastiek onderirgzersvei eeniging zat eene algemeene vergadering houden op Donderdag 26 Mei des voormiddag ten IP i uur Greenwichtijd in het gymnastieklokaal te 8chiedara O a zal de verkiezing plaats hebben van twee bestuursleden de volgens rooster aft redenden zijn de heeren Joh ïuinenburg en J S G Disae Als plaat voor de volgende vergadering stelt het bestuur voor Geudn en Dea H aj r Voorts worden behandeld de v olgendo onderwerpen De practgk der vrije en orde oefeningen en van het bewegingsspel op de lagere school door den heer J H Reij Nu de wat op de vrije en ordo oefeningen er i wat moet er nu verder gebeuren door den heer C D Boeloman Op de Woensdag a te houden vergadering van het Departement Gouda van de Nederl Maatsohappg tot bevordering van Ngvorheid zal gesproken worden over Brandèluschmiddelen voor woonhuizen enz in te leiden door den heer I r H IJssel de Schepper Haden middag werd door Diakenen der Ked malle moederdes hare meisjes zoo dringend attent maken wa haar niet eigen Za verschilde van hare moeder te veel in aar en meening om hare stille manieren en otfan anstocratischen toon zich zoo dadelijk eigen te maken en over t gedrag van hare deftige zuster Belle oordeelde ze immer veel o kritisch om zicli daarnaar te vormen t Werd noodig tijd voor ha tr dat ze eanigen tijd zou vertoeven in dien stillau vriendelgken huiselgken kring van de familie de Back waar ze bovpndien da gevierde en beminde hoofdpersoon van het gezi fou wonlen Dan kinderplicht en zucht om hare eigene neigingte iolgen atreden een heftigon strijd in haar envan daar dat ie beide nachten slapeloos op haarleger zat Hare moeder was togen haar stroef nafgolrokkan en Bolle hield erg piëtistische r leneeringon tegen het arma meisje De broer hieldenzich neutraal dat wil zeggen ze ZTegen tegenover het meisje zelve maar deelden desniettemin hunne bekommering aan Belle mode dat ala Clare dooroom en tante al kind werd aangenomen dan ging ïij ook voor het grootstfll eelte met hun aanzienlijke erfenis een strijken Men moest geen mevrouw van Brenghelen gn om niot veel modelijden met de arma Clare te hehbeii Men moest egoïstisch zgn cooal de strengheid dar moeder Belle had gemaakt om na gemaakt vrome aanspraken en daarna scherpe vprwgMngen nog koel tegen het meisje 10 bigvan d don ïanschen dag alleen op hare knraor zat en slechts dan lu dea