Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1892

N 4833 Donderdag 12 Mei 189S WATERLEIDING MAATSCHAPPI De Algemeene Verg adering van Aandeelhouders zal gehouden worden op WOENSDAG 25 MEI a s des namiddags ten 1 uur ten kantore der Maatschappij TIEND E WEG D 13 D C W van der LAAH Dz Directeur GOUDSCHE COURANT ISfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekett De inzending van advertentlén kan geachioden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Haastreoht Woerden Waarder Barwoutswsarder Rietveld Oudewater Hekendorp Papekop Lfcuge Buige Weide Waddinxveen Beeuwijk Schoonhoven Vlist Stolwijk Ouderkerk a d IJsel Berkenwoude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkeriierk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsol Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN OROOGLEBVER voorgenoemd Het ter verkoop aangekondigde Winkelhuis aan de Wijdstraat wordt met verkocht Koning reeds de presidenten van de Kamer en T n den Senaat ontTinj spreekt vanjolf dat behoort tot de regelen Wat het eind sal tija weet men niet wordt ook in ernst niet pfejtiat Misschien li t er eenige beteekenis iu de bewering van de Fnnfulla dat de noeerderheid die ile motie van vertrouwen erwierp eigenlijk alleen heeft willen ze a en dat het Ministerie in zijn te enwooriliije sanionatollinif niet bg machte was het nlj emoen j ebillgkto program van Rudini jfoed te keuren De beraadslagingen over de Belf ische groudwotsherzieninjr zijn in de Kamer Zaterdag ten einde gebracht Daar er over 13 vorklaringea het aantal artikelen hetwelk in de herziening begrepen zal zijn hoofilelijk moet worden gesleund waarmode raeu verwacht dat ongeve r l j uur gemoeid zullen zyii heeft de voorzitter Zaterdag tegen het einde der zitting welke toch reeds tot 6 j uur duurde oorgesteld dat de stemming over de herziening in de zitting van Dinsdag plaats hebbeu zal Over hot beginsel der herziening zal das heden door do Kamer gestemd worden de Senaat zal er onmiildellijk ilaarua zijne goedkeuring aan hechten daarop gaan de Kamers uiteen Sn begint ile verkiezingsstrijd Keeren do katholieken met dezelfde meerderheid welke m nu bezitten terug in do Kamers dan z a zg bg mactite de nieuwe grondwetsartikelen naar hun goeddunken op te stellen Dit is echter met te voorzien want om in de nieuwe Kamers de twee tierden der stemmen to bezitten zouden zg Brussel mooten behouden en dit is alleronwaarschijnIgkst Bezitten zij de twee der len niet dan is het kwalgk te voorzien op welke wijze men tot eene overeenkomst zal geraken en zon het nu voorbarig en vermetel zijn hieromtrent eene gissing te opperen aSS Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 10 Mei No 2213 4663 en 10127 400 Nd 8376 14704 19603 19653 en 20071 200 No 2358 8327 7356 8228 9963 11257 12326 12661 17049 en 1769 100 Prijzen van ƒ 70 61 3255 596 8387 12128 14375 16663 18747 204 32S6 5971 8839 12141 14444 16757 18962 261 3360 5980 8846 12160 14545 16797 18989 277 3958 6211 9252 12248 146B7 16829 18994 531 3999 6218 9713 12271 14772 16975 19288 660 4261 6221 9823 12S84 14785 16983 19325 687 4398 8308 10034 12453 14797 17035 19471 709 4519 6421 10197 12497 14847 17068 19646 788 4548 6586 10296 12580 14936 17183 19702 839 4680 6593 10371 12868 15100 17277 19758 9Ï4 4748 6706 10409 12678 15160 17337 1976S 936 4814 6352 10428 12706 15372 17 396 19780 1598 4840 6925 10732 12826 16438 17534 19964 1696 4997 7059 107 9 12986 15630 17725 19982 1890 5008 7310 10848 ItllS 16027 17989 20076 1963 5016 743111163 13290 16108 18168 20369 2164 5253 7609 11389 13320 16261 18392 20378 2587 5291 7635 11477 13354 16365 18436 20648 2807 5315 8087 11600 13625 16637 18457 20719 3106 5558 8180 1192 13872 16650 18513 20930 3145 5611 Burgerlüke Stand GEBOREN 6 Mei Franciscus Johannes ouders ¥ van Riemsbergon en G van Kleeff 7 Isaak Jan ouders J van I eeuwen en G E van der Vlis Gecrtruida Gerdina ouders J M de Jong en G G van Monster 8 Dirkje Johanna ouders H Burger en A Verboom Johannes ouders C van der Tuiju en K van der VVillik OVERLKDEN 7 Mei P Prince huisvr van D Havezaad 66 j H van Tongerloo 22 m C Oudijk 2 w 8 J H Viezer huisvr van M Boot 43 j A Verhoek 4 j 8 m 9 L G Boulogne 2 j 4 m G Verdouw huisvr van H J Blaazer 26 j APVERTENTIEW ZiJ die iets te vorderen hebbep van of verschuldigd z n aan den gemeenschappeljjken boedel en de Nalatenschap van wjjlen den Heer JOHANNES HERMANUS vah ECHTEN in leven Opzichter van de Waterstaat gewoond hebb de te Gouda en aldaar den 19e April j jverleden worden verzocht daarvan vóór deu 25 Mei a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜI IN DKOOGLEEVER te Gouda Gouda Snelpersdrul van A Bbinkman zoox Tegen hoog loon wordt met 1 AUGUSTUS of eerder gevraagd in een Klein Gezin eene Fatsoenlgke als MEID ALLEEN van middelbaren leeftijd 25 of 30 jaar bekwaam in bet Koken en goed kunnende Werken Liefst P G Adres bareaa dezer courant Openbare Verkooping te Gouda op MAANDAG lö MEI 1892 des morgens te elf uren in bet koflSehnis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FÜKÏÜiJN DROÜGLKBVEB van No 1 Een op goeden stand gelegen goe l onderhouden en ERF waarin met goed gevolg de Broodbakkerij I wordt uitgeoefend staande en liggende aan den Korten Tiendeweg in de nabgheid der Markt te Gouda wgk D Nu 6 met den geheelen IS VESXAUIH der Bakkerjj en van den Winkel I Het Hnis van waterleiding en vele ge makken voorzien bevat beneden de WinI kei 2 Kamera de Bakkery eene OpenPlaats en 2 Schuren en bnen 5 Ka mers Keuken en Zolder Het Bovenhuis I t welk ook een afzonderlijke opgang heelt I is tot 1 October 1892 verhuurd voor 175 per jaar Het Benedenhnis is te aanvaarden 1 Juni a s De verkooper is genegen ƒ 4000 tegen den interest van 4 s jaars onder eerste hypothekair verband op dit perceel gevestigd te houden I No 2 Een WINKELHÜIS met een atzonderlyken opgang hebbend BOVENHUIS j aan den Raam te Gouda wgk O No 442 en I 442a Verhuurd bg de week beneden voor ƒ 3 en boven voor 1 I En No 3 Ken enkele jaren geleden gei bouwd PAKHUIS ERF en TUIN met af zonderlgk aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N ziau eill Ve i Mei a 8 van lopdag van 9 No 134 en 134a Te aanvaarden 1 Junia s Het Pakhuis is ingericht tot Magazgn droogplaats en berging voor tabak en werkplaats het Bovenhuis bevat 3 kamera keuken en zolder en is van waterleiding en vele gemakken voorzij De perceelen zgn 12 13 ei 12 tot 4 uren en op den Vei tot 11 uren te zieu Heden Dinsdags avond te half 8 uren EUNSTVEILING in het Koffiehuis HARMONIE aandeMatki t © CI 0 a d a Ëerste i ederlandsche r ni nnFiin iii imnnr i op hel Leven TEGEÜIIPA HDITEIT M U mmil s Gravcnhage KneutcrdIJk 11 BÜKANTORBN AMSTERDAM Keizersgracht 190 ROTTERDAM Plan C 4 Gelderscbestraat DiBKCTïORi Mr H GOEMAN BORGESIDS en Jhr Mr W SIX Verzekeringen op het Leven op een of meer hoofden gewone en gemengde Verzekeriogeit Studiebeurzen enz enz Dadelgk ingaande en uitgestelde Lgfrentea r OORBEELDEN Iemand van 25 jaren verzekert 10 000 uit te betalen op zgn 60e jaar of bg vroeger overlgden tegen eene jaarpremie van ƒ 245 Zonder aandeel in de winst bedraagt die jaarpremie 233 Iemand van G5 jaren verzekert zich eene dadelgk ingaande jaarlgksche Igfrente van ƒ 109 50 door de storting ineens vau 1000 Zonder aandeel in de winst is die rente 111 90 Deze Maatschappvj is de eenige in Nederland die wanneer de verzekerde in gebreks mocht bigven zgne premie te voldoen niet overgaat tot het royeeren der Polis dan drie maanden na den vervaldag der premie VERZEKERD KAPITAAL 1 Januari 1891 ƒ 7 421 934 79 1 Januari 1892 9 123 826 87 Stilwerkende Agenten of Agentessen gevraagd die de v o 11 e Provisie genieten Zich aan te melden met franco brieven bg den Generaal Agent A K vAir DEB GARDEN te GOUDA Raas Expori Een kaashandel en gros die veel zaken naar Duitschlam doet en aldaar een groot aantal clientelle en respectable agenten er op na houdt zal uit bi izondere omstandigheden voor eenen billijken prijs verkocht worden Reflectanten gelieven hun adres onder motto Kaas Export intezenden aan ADOIP STEINEKte Hamburg De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Mei 1892 X e uitslaK der verkiezing voor 3 Leden van de Provinciale Staten in bet hoofdkiesdistriot Gouda is aldus L itgebracht 3676 stemmenYaa onwaarde 22 8664 Geldige Volstrekte meerderheid 1778 Daarvan vreenigden op zioh de beeren A Knijff Hz 1879 stemmenMr D N Brouwer 1781 P van der Hoog 1680 A van WaUum K 1896 3 Lazouder 1682 J P Havelaar 1109 A J Th Hofman 666 Zoodat gekozen is de heer A Knqff Az terwijt kerstemming moet plaats hebben tasscheu de heeren Brouwer v d Hoog Lazonder en van Walsum In April is in de Nutsspaarbank ingelegd f 13646 34 en Uruggegeveu ƒ 14391 82 Sedert 1 Januari was ingelegd 44401 44 en teruggegeven ƒ 46424 73 In den Haag werden tot leden van de Provinciale Staten verkozen de hh Van der Kemp met 3822 De Vries met 2692 Kvers met 2622 Van Roijen met 2462 en Snouck Hurgronje met 2427 stemmen FEUILLETON ¥ ÊR1EWÏ6 Pw het Iramch IIL 111 Bevende stond Clare op en stamelend stemde zetoe dat ze maar moesten gaan Mevrouw de Backkuste haar hartelyk en vermaande haar dat allestoch 800 zacht mogelijk mocht afloopen en dat zeoom onderweg vooral moest verzoeken niet heftigtegen mama te n Weenende beloofde het meisje haar dat en na ging ze met baar oom in het rijtuig Volgens nare gedane belofte trachtte ze dan ook om oom zoo kalm mogelijk te stemmen en de man was ook uiterlijk bedaard beloofde dat te zullen blijven maar toch hij had iets sombers over zioh zooals Clare nog nooit hij hem had bespeurd en dal drukte haar Was mevrouw van Breughelen niet gewoon zioh ooit te verbazon ten minste dal niet te laten blijken dezen keer zag ze erg vreemd op toen het rijtuig van de Back voor hare deur siilhield on daaruit Clare en haar oom zag komen die alras in de huiskamer traden Bij de verkiezing voor 3 leden van de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistriot Gouda zijn uitgebracht Getal Uitgebrachte Kiezers stemmen 1163 974 179 132 401 340 85 74 53 44 51 46 276 245 65 35 39 30 66 42 808 216 237 132 iU 260 64 34 219 143 193 147 64 33 117 69 266 157 70 49 286 185 160 62 87 128 4737 3576 In eene gisterenavond gehouden vergadering van het Departement Gouda der Maatscliappt tot Nut van iAlc aneen werd tot Bestuurslid benoemd de heer J W Vorster tot Commissaris van de Spaaren Hulpbank de heer A van Veen tot afgevaardigden ter Alg Vergadering de hh D Euijter en C W van de Velde tol plsatsver afgevaardigden de hr C D Julius en J A P Montijn De in eene vorige vergadering benoemde Com De Back 1 Glare sprak ze stamelend terwijl ze ging opstaan nen en Clare gekleed f Ik wist niet meisje dal je uit geweest waart Ook al de andore kinderen keken niet minder vreemd op toen Clare die nog niemand had gemist zoo op eoDS met haar oom in de kamer trad Clare beefde als een riet en hield zioh aan de leuning van een stoel vast Ik zal u in korte woorden zeggen sprak oom nadat de gewone beleefdheden waren gewisseld en hij gezeten was vhoe het komi dat je Clare zoo mot mij hier tiet komen Clare had verdriet en ze is baar hart bij ons komen uitstorten en nu heb ik gemeend moest ik hier eens haar verdediger wezen U zuster Louize wil ik in t bijzijn uwer kinderen volstrekt niets verwijten maar ik viuJ het erg onhartelijk zelfs gevoelloos dat al hare broers en zusters in de twee dagen tijda die het meisje tot beraad bad of ze bij ons zou komen wonen of niet geen vriendelijk woord of goeden raad voor haar over hadden Ik moet u wel zeggen dat ik het niet rijmen kan dat meu de achterbuurten ailoopt om arme havelooze en niet zelden zedelooze zieke vrouwen of mannen te vertroosten en zijn zuster in haar verdriet vergeet of dat gaat verergoren Indien dal christelijk is wat je hier toch zoo gaarne op den voorgrond stelt dan moet ik je zeggen dat is mijn leer niet Oom I sprak Belle met eeu toornigen blos op de wangen maar toch bedwong ze zich kalm te zyn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt missie van onderzoek omtrent een in Gouda op te richten volksleeszaal bracht rapport uit waaruit bleek dat de commissie beslaande uit de hh D Uuijter H Enno van Gelder en J H van der Voort op grond van inlichtingen elders ingewonnen als te Amsterdam Haarlem enz de zaak zeer goed uit te voeren achtte Bij hel rapport was een begrooting van kosten en eene memorie van toelichting gevoegd die met het rapport ter visie zijn gelegd en in eene volgende vergadering nader zullen worden behandeld De ervaring in vele andere gemeenten leert dat dergelijke volksleeszaal uitstekend kan werken Zg houdt velen van de straat en uit de kroeg Ons nutsdepartemenl zou dan ook naar bet ons voorkomt een zeer nuttig werk verrichten met de oprichting daarvan en wij hopen dat iu de volgende vergadering daal toe zal besloten worden Gisterenavond werd door het Dept Gouda der Mij tot Nut van t Algemeen goedgekeurd de rekening over 1391 van de Spaar en Hulpbank We ontleeneu daaraan hel volgende DE HULPBANK Er werden gesloten 1 leening a ƒ 40 ƒ 40 9 leeningen 60 450 8 60 180 3 70 210 2 80 160 16 100 1600 1 leening 130 130 4 ieeniugen 160 600 1 leenmg 180 180 7 leeningen 200 1400 1 leening 25o 260 3 leeningen 350 1060 1 leening 500 500 ƒ 6660 u zeide niet tot mama te willen spreken zoo lang wij er bij waren ik moet dus wel veronderstellen dat het zoogenaamd afloopen der achterbuurten alleen mg belieft wyl alleen mama en ik daar soms heengaan Ik zal mijn gedrag dienaangaande niet bij u verschoonen of verdedigen maar ik geloof dat uw drift u te hevige woorden doet zeggen Ik kan mij v ok niet recht begrijpen hoe CIsre u zoo legen ons allen heeft ingenomen Clare is voor zoover ik haar ken altgd ten minste waarheidlierend geweest en laat ze nu zelve spreken of ik m deze twee dagen niet veel met haar besproken heb Ja sprak oom met dat bittere in zgne stem dat men bijna nooit bij hem waarnam dat je Clare erg wildet bemoedigen in haar besluit om bij ons te komen dat weet ik Clare zei hel zelve niet maar je zult drogredenen genoeg gebezigd hebben om je afgunst e bevredigen Belle begon te weeiien on mevrouw klemde hare rechterhand krampachtig om de leuning van haar stoel Belle sprak ze op zalvenden toon het is een erkende droeve waarheid de vromen zullen hier niet anders dan verdrukking kennen maar wat is het 1 den van tegonwoordigen tgd bg de heerlgkhüid die ü ie wachten slaat dat weet je maar al te goed niet wanr ga vooreerst naar je kamer lievs ik had gaarne dal jullie allen even heen giagt ging ze voort tot de kinderen sprekend ik vertrouw dal zwager de Back mei mij alleen zal willen spr ken