Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1892

Zooils men weet ia de Seine uiet bekuid loo dat men b j het bottwen van eene brug of eeue leer frrnote opbooKiiig moet maken aan weeruyden hetgeen het oprgden seer bemoeilijkt of de bruR leor laag moet houden eu dan kunnen b j hongen waterstand groote schepen met ouiler de brug door Bg de nieuw ts bouwen brujt heeft de ingenieur B al er uu hut volgende op bedacht H j brengt slechts ivee pylers dicht bq do oevers dit geeft het voordeel dat de schepen weinig kans hebbeu tegen een pyler aan te varen en dat s winters de doorgangen niet door s verstorpt worden Maar daardoor verkrijgt de brug natuurlyk eene geweldige spanninsr en is lij in het midden in het geheel uiet ondersteund Uit bezwaar heeft E Ssal echter op de volgende wijze opgeheven Wanneer men ioh de brug in tweeen verdeeld denkt dan vormen beide helften hefboomen met ungelgjfn armen by beide helften is de kleine hefboomctam tusschen den oever en het steunpunt den pijler en de groote tusschen een pyler n het middelpunt Daar nu de groote armen wel veel langer zijn dan de kleine maar daarentegen veel lichter gebouwd z n loo is het gewicht aan weerslydon van elk der steunpunten gelykelijk verdeeld zoodat wanneer do hel boomen draaibaar aan hun steunpunten verb nden waren zij juist ir evenwicht zouden blqven Op deze w ze zal het mogelyk zijn der brug eene groote spanning te geven en haar tevens van do kanten naar het miilden zeer langzaam glooiend te doen oploopen zoodat de schepen er onder door kunnen ook zonder door te veel pijlers te worden gehinderd en de rijtuigen geen last van te sterke hellinKcn hebben l e brug die den naam van Pont Miralieau zal dragen moet dienen tot verbinding van het Quurtier Javel met het Quartier d Auteuil SUMmpoét Gelria en de Spectator weien teeds op de plagiaten van dezen auteur een onzer lezers maakt ous op een derde plagiaat opmerkzaam hy vond eene treffende ovuieeukomst tusschen eene vertelUiig uit bet Indische oorlogsleven door den heer Jaeger ouder den titel Te Caesar tuoriluri saluUmt geschreven voor Hu tM Haard jaargang 1S88 uo 20 en een verhaal vau een ongenoemde tlaarblykelyk uit hel Ëugejsch vertaald dut in do zelfde maand in het Tydsohrift Vreemd e Kige verscheeu Natuurlyk zgu de e oe s veranderd in Atjehurs kapitein Haughtou in kapitein V S do j nro Fairlio in fuselier Jansen de Kugoische kapitein sohryft een brief aan een meisje waal hy veel van hield en de Hollaudsohe vervaardigt onder precies dezelfde omstaudigfaudon eeu epistel aan zyuo vrouw Overigens kunnen de helden tot elkander zeggen muiato nomine de te fubula narratur Wy geven aan ouae geleerde genootschappen in overweging een pryavraag uit te schryvea voor eeue verhaudoliug ovor de bronnen van des hoeren Jaegors s volledige geschriften Voor eorstbegiiineude beoefenaars der vergelykende tekstcritiek zou bet beautwoordeo van zulk eenu prysvraag een aardig en uiet al Ifi moeielyk werkje zyu £ eu en ander over kaalboofdigheid In een artikel ouder ilit o chrift zegt het Uaa dblad tegen VervaUckingeH dat lange haren meer loveusvatboarheid hebtiou dan korte Arlistcu die bij voort eur lang guheud baar dragen leveren daarvan het bewys kaalhoufdighuid treft men by hen veel minder aan De vrye haargroei versterkt do haarwortels tcrwyl kort geknipt haar brua wordt Uuk is het mogelyk H i u l i 1 I dat de tucht by aldus gekuipt haar lu do haarwortelsdringt en deze losser maakt f Beschouwen wy nu het verschil in de behandeling van bet hagr by mannen eu vrouwen Voor de vrouwen bestaat uaiuurlyk de barbier salon niet waarin in letierlyken zin iedereen over ééa kam geschoren wordt waarin dus met dezelfde kammen eu schuiers zoowel gezonde als zieke baren behandeld warden De vrouwen maken üel haar te huia op hotzg zelren liel y zij dit door anderen laten doen Voorwaar een niet onbelangrijk verschil Het ts niet onwaarschyul jk dal de hatnloodendu Seborrhoe zich van uit de barbierswinkols verbreidt Ëu het is met aan te uemeu dat ook andere vyandeu van bet bebaarde hoofd zooals Herpes tonsurans Porrigo drcalvaos Favui uil de barbierswinkols voortwoekeren waar zoo vele voorwerpen aanwezig zyn waarop ri i h kunnen ontwikkelen Ku al is hot menigeen ouverscbUlig of draagt men zelfs met een soort zi Ifvoldoeuiug oen kale kruin en al tart meu met engelengeduld alle goedkoope aardigbe ten aan het adres der gletschers men bedenke dat dii uiet alleen eene onuiering is maar ernstiger opgevat behoort te worden Het pyolyke gevoel van koude aan bet hoofd in den winter veelvuldig koude vatten lastige boofdpyo ziju soms de gevolgen dor oulbrekeude booldbedekking Door pruiken verhelpt men dit slechts ten deele ze staan leelyk vallen in het oog eu zyn hinderlyk aan de vrije beweging Het branden der baren brengt eveneens kaalheid van den schedel Ie weeg Do haren worden door die bebaudeling droog bras breken af en oudergaau igtt slotte hetzelfde lot van bet kort gekuipto haar StatoQ Oeneraal Tweeuï Kam ziuii g van Woensdag U Mgi TorecSt maakte de Amsterdamscho afgevaanligde De Beaufort uit de discussie over hot Jachtreoht op dat de Kamer tijd over heeft Anders zou voorzeker zulk een academisch debat niet dien omvang aannemen Intusschen groot is de belaogsteliiug niet want men had meer oog en oor voor de telegramnen over de verkiezingen der Prov Stalen dan voor da gebreken der wetgeving op de jacht De groote fout van deze discussie is dat er geenerlei practisch nut aan is verbonden tenzij de minister van justitie er zich door geprikkeld mocht viaden tot spoedige aanbieding eenor hervorming Volledigheidshatve deolen wy me le dat de heer De Kanter met eenige zelfbeperking rle zaak dor petitionarissen bepleitte de heer Sanders zich tegen de beide couolusién verklaarde dat de heer Vau der iUay de eooclusia der meerderheid de heeren Beckers eu Oe Beaufort A nst die der minderheid verdedigde en ten slotte de heer A van Dedem eene wijziging voorstelde iu den geest dos heeren Rutgers In de Amtterdminur leest men het volgende De heer W Jaeifer wiens buitengewoon navolgiugstalent zeer oneerbiedig literarische kleptomanie is genoemd zal zich waarsehijnlijk nog op menige verrassing moeien voorbereiden Nu men eenmaal weet dat hij gaarne met andermans veeren prykt Bd men hem voorloopig wel niet met rust laieo kassen wat hooger schudde Dan ging de nog altijd vlug e dame rondom hot ledikant stopte overal do fraaie dekens fiksch om haar heen ioformeenie nog eens of de kruik wel goed warm en diobt aan da voetrn lag die straks o I zoo koud waren geweest en dan kuste Zf haar eenige malen lUg je nu wol recht emakkelyk lieve kind en naast het nachtlichije wordt nog een glas water op het bedtafehje gezel jvO ja tante opperbest ffZal je nu verstandig zijn en nergens meor over tobben lieve meid Wat ook gebeuren moog hier ben je tehuis hoor ït zal morgen reeds vroeg voor je naar mama gaan om alles wat te sussen Goedea nacht Klaartje Als het meisje haar goeden nacht terugwuoacbte bad tante reeds de kamer verlaten 1 0 dacht Clare bij zich zelve bracht mijne moeder mij ooit zoo te brri kuste zij my ooit was mama ooit vertrouwelijk met mij Ach ja een negental kinderen mag niet verwend worden maar moet dat ontaarden in onhartolijkbeid i ie zoo Clan log uw vollen kouden arm maar onder uw hoofd strek uw afgematte leden uit en geloof gerost dat ge hier oen tehuis hebt gevonden gtloof inaur hare oogleden vallen dicht haar adem gaat over tot em zacht regelmatig snuiven ze slaapt de bekoorlijke maagd en dan dau verlaten we zelfs un ustor Slaapt zo rustig vroeg eeiiigo oogeublikken later mguhaer de Back die aan de kamerdeur stond waar zijne vrouw was binnengegaan 0 ja George ze slaapt zoo kalm het laat niets te wenschen over Laten wy nu echter duodatil heengiao want voor niets ter wereld zou ik zoo n hoerlykon alaap wiUen atoren eu de i htgouooten Verwyderdeo zich mot de grootste behoedzaamheid Zeg mij nu toch in s hemelsnaam de Back wat heb je met zuaier Louizu wel gehad Bruno dat was Clare s broer is nog straks even hier geweest om naar Clare te vernemen Ik heb hom ma ir alleen I te woord gestaan omdat ik vretsile dat je opnieuw ilriftig zou worden Ër is daar au huis immers letterlijk een schandaal iceweostl Fooi Uoorge I ik dacht dat jij je fatsoen te lief had om je zoo te vergeten Uarie als je wist wat er in my omgaat hoe beroerd ik ben wezenlijk je moest mo maor liever niets vragen Louizo heeft mij woodoud gemaakt ze heeft mij de siioodalo de meest onvonliende verwijten godaan en ilat is nu zoo n vrome obriatin Maar jij boste üeorge zult baar waarschijnlijk ook niet de UHiij enanmste zaken verteld hebben antwoordde mevrouw niet zouder eouiijü ironie Ik zul volstrekt i iet zegïon datje topioltclyk deedt maar uls je driftig wordt dan ducht ik Let ergste vau je Welnu Marie laten we dan de oude spreuk laten gelden als twee kijven bobben beiden schuld Kn nu laat ons ten minste als je nog lust tot praten Daarom worden die krulle es voortditrend schraler en daarom zyu kappers tevens pruikenmakers Wie er dus op gesteld is zyn hoofdhaar te behouden doet wel het niet mot het braudyier te mishandelen het niet dikwyls en niet te kort te laten knippen on bij den kapper gaande sleedt kam en schuier medo te brengen De Usagsche correspondent van de ArHh Ct vestigt de aandacht op het volgende geval Kon lid van de eerste Kamer gekozu omdat hü tot le hoogstaangeslagouen in de provincie znuer inwoning behoort valt van de lyst dier hoofrslaaageslageuen af en moet dus als lid aftreden Ko toeo nu de Provinciale Staten die hem gekozen Imddm in de plaats van de door dien afval onverkiesbèar gewordeue een ander lid te kieten hadden kozeu i j dezelfde persoon weder die liiol verkiesbaar zijnde zoolang hy zitting had verkiesbaar was geworden als oudlid dor Kamer van het oogunblik dat hy wegens die ouverkiesbaarheid opgehouden had lid der Kamer te zyn Als dit nu geen klinkbare ongf rymdbeid is dan gelieve men iny t zeggen wat het dan wol is Eu dii is uu het gevolg van eeue wet waaraan 86 li Heu der Tweo lo Kamer medegewerkt hebben Is er onder al dio 172 neen ja toch deslyds waren er 172 oogeu die zien kondea al waren er ouder waarop an hel standpuut Her symmetrie aanmerking te maken was ia er onder die 1 72 seherpziendo oogen dan niet Séu gewamt dat deze ongerymdheid heeft bespeurd Want sen rcomble om het verouderd woord nog eens te bezigen is hel toch wel dat iemand onbevoegd om in eene electie e vergadering te zitten juist door zpe aftreding op grond van die onbevoegdheid weder wèl bevoegd wordt Aldus opgezet en het is de juiste voorstelling moet men er zelfs zyne aandacht wri geduchtig by bepalen om Ie welen wal de wetgever eigrnlyk gewild heeft Het is alles een gevolg van het in den Bijbel al veroordeeld zatten van nieuwe lappen op een oudkleed by de regeling der Ijlerste Kamer nu vijfjaar geleden men heeft verzuimd verband tr brengen tusschen de rieuwe bepalingen en de oude voorsohrjiten die alleen op de boogaangeslagonbeid betrekking hadden Baakte vroeger ecu lid van de eerste Kamer die eigenschap kwijt weg met hein I Hg word als een bedelaar die hy was uit de gemeenschap der ryku heereu gebanuen de deur uitgezet en mocht niet meer terugkomen voordat hg weer t ventje was op de lijst voorkwam en dour de Provinciale SUteu was gekozen Maar de tegenwoordige wetgeving op twee gedachten hinkende heeft ook dubbelziunige en wonderlyke gevolgen Zoo zti b v oen op grond van zyoe hoogstaaugeahiKeuheid verkozen K rsteK aerli l b v in Drente waar een betrekkelijk lage aanslag reeds verkiesbaar maakt zoo hij hmoétai wordt lot burgemeester in een groots sUd in Holland utrecht of Friesland waar de aanslagen hooger zyu bij die veiaudering zgn mandaat verliezen hoewei hy als burgemeester der groote gemeente volgens de wet van t8V0 verkiesbaar is Meu had dit alles kunnen voorkemen door de vrggevige bepaling dat de eenmaal gekozene tot zijie periodieke aftreding blijft zitting houden de kiezers nenirn een hoogstaangeslagene toch uiet voor de Eerste Kamer om zyn aanslag maar om zgu persooni hebt over iets anders sproken Neen de Back zoo meende ik het nu niet nJ ik welen wil wat jullie samen hebbeu uehad eu jy me t niet zaggon wilt stuur je my met een ktuilje in t net Noen mijn woarde dat gaat niet aan Heb je Ijouize berispt ben je baar hard gevalbn Zeg I me t maar wal het is geweest j Ik zie wel prak de Back zuchiend ik kom er toch zoo gemakkeiyk niet af Welnu dau Louize I vroeg mij op hoogen loon wel te verslaan zoodra I we alleen waren wat ik er i ii had dat ik haar dwingen wildo dat ze hanr doohler uiy zou afstaan Zoo bedaard als mij toen nog mogolgk was zeide ik haar dat on H huiselgke haard zoo eenzaam was eu dat we in de beste verstoodhoudinir zouden leven als ze ons Clare wilde afstaan Ze zei dat zo Clare do vrijheid had goïoven om te doen en te laten wat zij vorkoo maar dat zg haar gewaarschuwd had dal onze wgze van leven te wereldscb was En dat Marie besloot do Back en er trilde iets in zijne stem dat zeï die vrouw vau u I Woluu George dal weet ik Het is my sinds lang bekend dal zuster Louiae de orthodoio leer volat en ik verheel het haar niet ilat ik juist niet dio richting ben toegedaan Ia dat nu do oorzaak geweest van dat heftig ongenoegen Je sproekl er maar licht over Marie maar als je er zelf bij geweest waart dat Louizc je jjeleedigde dan WUB je voorzokor ook uiet kalm ifobleven iH ordt vrfotgd Se invloed van de elektriciteit op den groei der liewasson maakt sedert eonigeii lijrl het onderwerp VSD lalryko onderzookingen uit Een laudboiwer llarul bctudeort den invloed van do elektriciteit op nsrdappelen tomuton eu hennep Hij verzekert dat dsze luatatü pl iiit luugon tijd aan hot elektrisch dicht blootgesteld oene hoogte heeft bereikt die W oeiitimeter meer bedraagt dan in gewone omstandigheden Kon kilogram aardappelen dut gepoot on 011 den eloklrisolien stroom onderworpen werd hooft ji KG kiiollou voorigebrnoht terwyl men gewoonlijk jüüt meer dau de helft vau deze hoeveelheid verkrijgt Do üeëlektrisoordo tomaten zijn acht dugeu roeger ryp geworden dan du andere Du Jardiiiier Suisse maakt de resultaten open banr van proeven ironomen door do landbouw maatKbappij te Montbrisoii Volguna het rapport van de coiumisaie oefent hot apparaat dat du utmosforisoho loktricitoic doet werken een gunstigon invloed uit over een uurduppolveld in oen straal van 20 meter De knolion van gelijke grooie hebben een oogat gegeven van 28 000 KG per hectare iu het geelektriseorde gedoolte van bot veld eu van 18 700 KG slechts iu de audero gedeelten Uit Panheel wordt aan den N Koerier geschreven Als het Zaterdag is moot er gepoetst en geschrobd worden dat spreekt vanzelf dit wist ook Triene Ku iluar zij bij do t geuwoiirdigo drukte op het land overdag geen tijd had begon zij er in Gods naam innar des avonds mee Fluks een paar emmers waior gepompt eu door kamer en koukeu geworpen een nieuwe buzein in den steel geatokeQ en het i pelletje nam een aanvang tiet water spatte van de eene zijde naar do andure zoodat vader bot raadziutm achtte in aller ijl de deur uit te vluchten wildo hy goou gedwongen Koeipp kuur ondergaan Dat is ton minste een pluals opgeruimd dacht ona Trionoke Doch ook tafol en stoelen stonden haar iu den weg In eon ommezien waren ook deze door de bedrijvige hand der jongedochtor buiten do deur gezet Nu hiid zo ruimte De bezem schuurde dau ook over den vloer dat hooren eu zien vergingen Binnen een huif uur was de vloer van kamer en keuken zoo zindelijk dat zelfs een Koning er gerust op wandelen mocht Ons Trieneke spoedde zich dan ook naar buiten om stoelen en tafel weer naar binnen to drugoii maar een gedieiiatige hand had hun reeds oen andere plaats gegeven Hoe Trienolte ook zocht de vogel was gevloicen Zij was dus genoodzaakt het voorloopig maar zonder tafol en stcolen te doen D 8 Zondags ochleiids vonil zij hot zonder genoemde meubels toch erg ungazellig in huis Zij spoedde zich dun ook nog vódr hot lieve licht der zoo de aarde bescheec naar buiten iu do hoop haai meubels terug te vinden Doch 1190 zy ook zocht en om h t huis eu in den tuin verkenning deed zij vond ze niet Het lustige vogelkoor zong zijn morge died en schoen mol den toorn dor zoekende deern den apot te dryveu Vlies hinderde ons Trioueke Zij nam een aanlkluit van den grond en wildo die naar do zangers 111 de boomen worpen Toon zg naar boven keek ontviel biiar evenwel do aardkluit do uitdrukking van toorn verdween van baar gezicht en maakte voor een zachtere uitdrukking plants want zij bad haar menbels gezien hoog in de toppen van een pereboom waren zij in bevallige orde geraiigBchikt en de vogelen des hemels hielden er huu ronde vouss op Hot Centraal bestuur van het Alg Ned Werkl Verbond hoeft een open biief gericht aan de ministors openbare beaiurou eii particulieren om er de aandacht op te vestigen dat do hiej te lande geldendo standaard van het urboidsloou iu du verschillende boroepeu eu bedrijven te laag is om te vuorzion in de moest bescheiden beboerteii van hot gozin Dat is in t algemeen het geval zegt het hoofdbestuur maar meestal zijn du dag of weekloonen zóó gering dat van vervulling van menachelgke behoeften zelfs gren sprake kan zyn en er nuuwotgks voldoende overschiet voor t geen onmisbaar is voor dagelijkscb levenstfnderhoud voor t vervullen van heigeen icen zuiver dierlijke behoeften zou kunnen noemen Dit is zóó overbekund dat hot overbodig mag worden geacht cijfera en borekenin eti over tu leggen ufachoon diu in voldoende mulo bij do hand zijn Wie hiel van trouwens nog niet overtuigd is niuge de mt eite nemou zelf te gaan ri kinen Hij late zich door zijn huia rouw du prijzen geven vr ii do nieebl onmisbare luvensliehoeflen voor dun raonsch en vau hetgeen verder voor het gezin eii zijn leden behoeften ir n en berekeno dan lioeveel van en weekloon van 5 tot 12 nu aftrek van een bedrag voor huishuur en contribntiën aan fondsen legen iekto en overlgdeo voor een gozin van üemiddeldo grootte vader ii oedur en drie kinderen aan eten drinken en kleeren kun worden beatood Een niet oubelungryk tekort zul de uitkomst ziju van elko te maken berekening een tekort dat in de werkelykheid alléén uiet in diezelfde mate bestaat omdat nu eenmaal niet méér kan worden uitgegeven dan ar inkomt maar daarvan duo ook het zekere govolg is dat er doorloopend wordt onibeord eu somtijds totaal gebrek wordt geledeu aan wat in en uitweudigo behoeften des levens zgn voeding doelmatige klueding eu verwarming Zoo is het algemeen in du meest gewone omstandighedou Geheel anders echter wordt het als de vador en kostwinner door ziokto of werkolooaheid niet kan werken of met den beateu wil ter wereld geou werk kan viudon en ook aNuoer andero leden van hel gozin lijdende zyu of zich oiustundigheden voordoen dio buitengewone uitgaven vorderen In al zulko gevallen wordt do toostuud véél minder dau moet er nog méér bezuinigd worden op hotgoeu voor bezuiniging uiet moer vatbaar is on komt er geregeld gebrek aan het onmisbaarsto Wij wenscheu deze scheta van den algemeenen toostaiid waarin do werkliodenklasau verkeert op stoffelijk gebied eu dio haar zedclijken toestand in zoo menig opzicht liehoerscht uiet verder uil te werken wij meenen dat te kunnen nalaten vooral ook omdat wij omtrent haur juislheiil geun tegenspraak duchten zegt het hooliiboatuur dat daarna wyst op do redenen waardoor bovendion de loonBtandaard allengs nog moor daalt of op een peil wordt gehouden dat veel te lang ia voor de noodzakelijkato levensbebooflon van het gezin terwyl hot den werklieden bijna niet meer mogelijk is hom door geinoensohappolijk sirovon op te voeren Mag zulk een toestand onges oord voortdureii eu nog lunger een oorzaak blijven van ulgemeeno onte vrodeiihcid vruagt het Erkennendü dut een middel om dit kwaad afdoende te keereii niet voor du hand ligt meent het dat verschillende middelen die wèl voor de baud liggen daarom niet achterwege mogen worden gelaten Een dier middelen is zuur zekur niet meu te doen aan do algomoene strooming om altijd alles togen don minsten prijs te willen bekomen inzonderheid bij het tookennon van eoncesAieu door openbare besturon en bij het aanbesteden van Wfrken Hierbij heeft do werkgever college lichanm of persoon hot in zgn boreiK te voorkomen dat het arbeidsloon dale beneden den algemooneu murklprijs dut gewetenloozu ondoruumers hol arbeidsloon uuur een véél lukcer peil dringen dan hy bedoelt of wensoht en veeltijds geheel togen zgn wil Daarom vruagt het hoofdbestuur dat in zulke gevuUon bepalingen worden voorgeschreven waurby den werklieden in de daarby betrokken bedrgvou de uitbetaling verzekerd worde van een minste loonb driu en oen grens worde geateld uuii den dagolyksclien eii wekolgkschen werktijd zoodanig als pluutaelijk gebruikelijk is uls gemiddeld in elk bodrijf wordt uitbetualdr f kan worden bedongen en waarvan het bedrug voldoende bekend is alsook en dit vooral dat de uitbetaling vuu het aldus borekeiidu loon deoi werkliedeu worde verzekerd i p Hulieulandscb Ovcrziebt Lord Salisbury en de beur J A Balfour Ontviiigeu gialoren numiddng de Londensche deputatie der stedolyke werkliedonvereenigingen welke op de noodzakelgkheiil der invooriug van den achtuurawerkdag kwam aandringen De rudeuaars der deputatie verklaardeu dat do werkliudeuvuruonigingeu besloten hadden deze hervormini door te zottni en haar by do verkiezingen tot een punt aii beslissing te maken Lord Salisbury be uigde zijbe ingenomenheid met het door de voroenigiugen beoogde doel houwul hg met huar van gevoelen versehiido Hg bevul dur deputatie aan de openbare ineeniug lungzumerhund voor huur ilonkbeold te wmuen er zou nog veel overleg uuu de eveutueele wetgevende bepaling moeten vuürbfgaun Hy verklaarde zich tei ou het afdwingen van den aohtuurswerkdag door middel van werkslaking on waurschuwdo tegen het ernstig govaar du werkgevers door wettelijke bopaliugon te bemooilgken en hen daardoor uit het land te drijven De heer Balfour antwoordile in denzelfden geest Do minister Goschen ontving eeue invloodrijku deputatie welke het wenschelijke eonur intoroutionale overeuukomat in de quaeslie van liet bimelallismu beloogde De ministers antwoordde dat do Britsobe regeering do nitiioodi iug dor Vereenigdo Staten van Noord Aiuiriku had aangenomi n tpt hut houden eener conferentie welke zou beraadslagen over het gr otor gebruik van zilver in hot muntverkeer Hij hoopte dut do conferentie de zaak in bovredigeiiden zin zou oplossen 1 0 beide slachloffers der laatato ontploffing te Parijs zijn ibniia overleden Du regui ring heeft besloten by de Kamer eene kfudietaunvruge in te dieneu tot vergoeding der schude veroorzuakt door de drie dynaraiet aausla en u Purija Hut krediet zul ten bydrage zgn van bijna 800 000 fr als 160 000 fr voo den eigenaar van het huia in de Bue ile Clichy en 72 000 fr voorde bu oners 50 000 tfr voor den eigenaar en de bew4taere van het huis in do Bue Saint Gormaiu en verder eene som voor den eigenaar en de bewoners van het kofUehuis op den Boulevard Ma entil Voorts wil do regeuring hetzij eeue som in eens hetzg oen jaargold toekennen aan de weduwe en de dochter vau Very Dit alles zal geachiedon zonder dat de regeering zich voor het vervolg verbindt ingeval van herhaling dier misdudeu Du regeering heelt alsmede liealoteu liet aantal politiodienuren te Parijs te versterken en de bezoldiging te verboogen Evenala voor Hamond geschied is zal de begrafenis van Very op staatskoaten ploals hebben Du minister president zal do begrafenis bijwouen nu aan hut graf eene rede houden De president der republiek zal zich bij de plechtigheid laten vertegen woordigeu Do Hongaarscho minister van koophandel Baroas is op 44 jarigen leeftijd plotseling overleden Hg waa een energiek verdediger der specietik Hongaarscho bulaugeu ec ilaarom zeer populair Hij is het dio op de spoorwegen het gordeltarief heeft ingevoerd eu die in net boluiig van de ontluikende Hongaarscho nijverhuid aan don Ooatenrijjcachen Iloyd eu do Donau sloomvaartinualschappy den steun uit do Honguurache achatkiat Mftnum Door allerlei tegemoelkominguu in de tarieven trachtte hij bet verkeer over do Hongaarecho spoorwegen te leiden en zelfs kwan hij daardoor in conflict mol de bepalingen van het Duitsch Oosleiiryksche handelsverdrag Verklaarbaar is het dut Bursos de afgod was der Houguarsche chauvioiatun eu Hongarije verliest dan ook vefl door zijnen dood Zijn overlijden is naar meu zegt 00c gevolg van overwerken De groote energie eu doorluslendheid welke het kenmerk van zyn karakter waren heeft Baross geheel iu den dien t van zijn Iwd gestold Koning Humbeit heeft het verzoek om ontslag van het minislorie Di Budini aungeoomen en de heer Gioletle met de aamenatelling van een nieuw kabinet belast De heer Giolette behoort tot de groep der Piemontuezeu en staat bij koning Humbert zeer goed aaogeacbrevon Kr beataat ia Italië altijd nog groote naijver tusschen io afgovaardiüden der zuidelijke en middenprovinciën eu do Piemonieozen Wellicht zal het overwicht van deze in het ministerie aanleiding tot moeilijkheden geven Koning Huiubett heeft de overtuiging dat in tyden van aiorm on drang zijn koninklijk huis het best op de loewgding en le zelfverloochening der Piemonloezen zal knnuon rekenen en dit is een van do redenen waarom het hem gouoegon zal doen dat Giolette de opdracht tot vorming vun een kabinet heeft aangenomou Afloop van Openbare Verkoopingea van Onroerende Goederen VEILING 12 MEI 12 Perceolon Weiland in den Zuidplaspoldor onder Waddiniveen S2626 k Corstiaan Oudyk te Waddiuïveen Y ff T MARB TBERICHTBM Gouda 12 Mei 1392 Do aanvoeren van granen was heden minder ruim dan de vorige weken Prijzen ongeveer zonder verandering Tarwe Zueuwsche 8 25 a ƒ 8 80 Mindere dito ƒ 7 60 a ƒ 8 Afwykendo 6 25 a ƒ 6 75 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 75 fioode ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Bogge Zeeuwsohe ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Polder ƒ 6 60 a 6 2 5 Gerst Winter 4 n J 4 40 Zomer ƒ 3 60 a 4 20 Chovalior ƒ 4 60 a ƒ 6 60 Haver per heet 3 25 a 4 10 per 100 kilo ƒ 7 25 a 8 Hennepzaad Inlandsoh f 9 50 a ƒ 9 75 Buiteulandsoh ƒ 7 ü ƒ 7 50 Kanariezaad 6 25 i ƒ 7 50 Boenen Bruine boonen ƒ 7 50 a ƒ 9 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 26 Paardenboorien ƒ 5 90 a ƒ 6 40 Erwten Buicenlandscho voererwten por 80 K 6 50 a ƒ 7 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansche f 6 20 a ƒ 6 40 Cinqunntine 8 a ƒ 8 50 Veemakkt Melkvee redel aanvoer handel en prgzen vlugger Vette varkens goede aanvoer handel re el 22 a 25 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 82 et per half K G Magere Biggen gooile aanvoer han del redel 0 75 a ƒ 30 por week Vette schapen goede aanvoer handel flauw 16 a 25 Lam raoron goede uanvoor bundel vlugaer 4 a 10 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel flauw 3 a ƒ 6 Fokknlveren ƒ 8 a 12 Aangevoerd 91 partyen kaaa handel vlug Isio Quul 25 a ƒ 27 2du u d f 22 ü ƒ 24 Noord Hollaudache 26 è SO