Goudsche Courant, maandag 23 mei 1892

rbeteriog ter hand genomen en zullen niet usten voor die tot een goed einde gebracht 8 gelgk troowens hun plicht voorschrift Dtaarait volgt onmiddellgk dat bet voor Gouda van bet allergrootsta gewicht is zgn invloed in de Staten te versterken Een man als Mr Brouwer is daar de rechte man op de rechte plaats Hg zal met den Burgemeester het recht der stad voorstaan onze aanspraken op Tergoeding voor het aan het algemeen belang te brengen offer in het juiste licht stellen en zoodoende de tegenstrijdige belangen met elkander in overeenstemming trachten te brengen Wij zonden niemand in ons midden weten aan te wgzen aan wien wg met meer gerustheid het mandaat van advocaat van Gouda in de Staten konden opdragen Wg durven zonder vrees van tegenspraak zeggen alle Go dsche kiezers zullen in bnn welbegrepen belang handelen indien zg voor ditmaal aan alle staatkundige overwegingen het zwggen opleggen en den naam van onzen verdienstelijken secretaris invullen op hun stembiljet 3 Geeft den tweeden beschikbaren zetel aan den heer P van der Hoog die van de drie in herstemming zgnde personen uit de Krimpenerwaard het meest met onze gemeente in betrekking staat Hg behoort vooreerst ook tot bet kiesdistrict Gouda voor de Tweede Kamer en heeft steeds gverig medegewerkt voor goede keuzen in dat staatslichaam Ten andere hg is als reeder en belanghebbende bg de scheepvaart hei best in steat om onze belangen te begrgpen en ter harte te nemen Teu derde heeft hij getoond doordrongen te zgn van het gewicht der taak die hem zou wachten en is hij vol gver voor de zaken die hem in den Haag ter behandeling zouden worden voorgelegd zijn optreden in de verschillende deelen van het district heeft den besten indruk achtergelaten Dringend verzoeken wg den kiezers deze beschouwingen aandachtig te overwegen en wg twgfelen niet of a 3 Dinsdag zullen zg met ons bnn stem uitbrengen op de heeren Mr D J Brouwer en P van der Hoog BINNENLAND GOUDA 21 Hei 18 2 Meden is rerschenoD de Gid voor de deetnenun aan den Promnaalen SchutKedttrijd ter Tiering tan het 25 jarig bestaan der WeerbaarheidS Vereenigiug fBurgerpIicbi alhier van 26 28 Juni en 10 Juli a 8 Daaruit blijkt o a dat twee groote gouden dat in der haast toeging Jnis t was ik op mqn manier gereed toen er op de deur werd geklopt ik riep binnen en daar was tante s kamenier om mg ta zeggen dat de kapper er waa voor mij Ik had bijna mijn verbazing te kennen gegeven maar op eens bedacht ik me wql ik anders io de oogen ran die kamenier al te groen zou achgnen en ik zei leer bedaard laat hem hier komen O I wat was die man verbazend vlug Te huis kon ik altijd t eerste klaar zijn met mijn kapsel maar zoo rlug als hg kan ik bet niet dat verzeker ik je En hij heeft je keurig gekapt ma ohèra I Dat bloode haar zoo hoog opgewerkt en die twee volle zware krullen van achteren wezenlqk t staat je klassiek t is a rarir Marie je bespot me omdat ik ja dat ailes zoo onschuldig vertel ffNeen heusch niet Clare al de binocles zijn op je goriobt en erreweg de meeste heeren die je niet kennen vragen allen bepaald wie do beauté is die naast me zit Marie sprak Clare en er was iets misnoegdein haar stem je kunt beter oomplimenten makendan ik dus ik kan js niet in oprechtheid zooveelof meor mooie dingen terug zeggen Je weet hetechter al te goed dat ik bg u vergeleken niets beteeken als ze ons zoo aanzien denk ik maar niet anders als dat de mpnschen het onverklaarbaar vinden dat zoo n eenvoudig meisje naast een dame alsjy zit I medaillaa zgu uitgeloofd voor de Korpsweditrgden voor Beaununt en voor alle jewere Ëén door de vereeniging Burgerplicht en ééo door den heer O J Steens Z uen president der Sooiatelt de Itóunie Uit het feeat programma bigkt dat verschillende oouoarteu zalleo worden gegeven Zondagavond 26 Juni zal in de sociëteit Ona Oenoegen een groot militair concert worden gegeven door de Kon Hiliiaire Kapel van hst Keg Orenadiers en Jagers en voorts tal onze Schutterij muiiek direct Arentz en de muziek 4e Bag Inf direct Hann bg afwisi seling in 0ns Genoegen en op bet feestterrein zich doen hooren De Gida bevat tal van advertoutien die voor de vele vreemdelingen die dan onze gemeente zullen komen bezoeken een welkome handleiding zullen zgn Als het weet mag meewerken ataan onseenige recht genoeglgke dagen te wachten waartoe de Giih ons het uitzicht opent Door de firma wed Quant alhier wordt een nieuwe reeks photografien van Oouda in den handel gebracht vervaardigd door den heer O Joohmann Deze munten uit door fraaie bewerking en gelukkige keuze zoodat wg gaarne de aandacht onzer stadgenooten daarop vestigen Zij zgn in veel grooter formaat gemaakt dan die welke vroeger door andere photografen in den handel werden gebracht waardoor alles duidelgker uitkomt en vormen een aardige reeka kgkjes iu onte stad die zoo vele schilderaohtige plekjes rgk is De geheele collectie kan uitstekend dienen voor eeo souvenir aan onze gemeente bg hen die hier vroeger woonden terwgl enkele nrs daaruit tot opluistering onzer salons en haiskamera kunnen strekken Voor verdere bgionderheden verwgien wg naar eene in dit nr voorkomende advertentie Men leest in de Maoêiode De Katholieken moeten zich thans onthouden geen enkele hunner behoort naar de stembus te gaan De antirerolutiooairea willen van ona niets weten welnu laat beo dan nu alleen huune aftredende oandidaten weder in de Staten brengen Laat hen nu alleen den atrjd met de liberalen uitvechten Als zg ODS niet willen moetan wg ons dan opdringen P t Zou een ware schande zijn Vallen nu drie antirevolutionairen te Gouda als baksteeoen dan zal dr Kuyper voortaan roorgoed genezen ign van zijn waan dat wij ons als stippedragers laten gebruiken Gntt hem KatboIi bg van £ ouda au eens het genoagen dat zgna atmUiten Meen gzbeel aj i ezh oprukken en als lammeren geslacht worden f geen twgfel of eeo volgenden keer kiest hg eieren voor zgn geld en zal hg gaan geluoven dat ook de Katholieken zich als stoere mannen kunnen gedragen Te Kampen had hg ook gaarne Da Sarornin Ix bman gekozen gezieu maar hg heeft moeten zwiehten en zich nu met den gespikkelden Maokay moeten vergenoegen Dr Kuyper ia een man uit ééa stuk zoolang men hem niet onder da oogen durft zien zoodra men dit echter doet toont hg van Groen geleerd te hebben hoe men stukken vernagelen moet Dua Katholieken van het district niemand uwer ga Dinsdag naar de stembus BIgft allen thuis eo toont nu eens door niets ta doen flinke politieke mannen met heldere koppen en goede harten te zgn m Wasrigkf O je hebt goed praten van geen complimenten te kneuen maken en geen aangename dingen te kunnen zeggen Ik dank je wal oor al den lof dien je mij gelieft te geven an ik bewonder je tact van complimenteus ta zijn Neen Mario wezenlijk zoo maar de gordijn ging op en de babbelaarsters moesten vooreent zwggen O hoe verrast zag Clare op en met welk ongekend genot luUterde ze naar de zoo welbekende en zeer goed uitgevoerde muziek Toch ontdekte haar scherp gehoor weid wijl ze kalm genoeg vas om kritiesch te luisteren dat de koren zwak waren en met zelden te lang zongen ook de bas die enkele moegolgke partgen had was niet vrg van schorheid Maar de tenorzangor was uiutekend wat aan het ensemble ontbrak vergoedde hg zoo goed als geheel agzig van gestalte en niet met dat verkommerde uitgeputte vaalbleeke gelaat dat zoo menig in ons land nog altijd zwervend kunstenaar kenmerkt deed zgn jeugdig gezond voorkomen hem reeds aanbevelen als acteur Zijn geluid was als hij zelf jong en dus OD versleten zonder oenige moeite bleef zijne stem vol en omvangrgk hoe hoog zij ook moest gaan Vind je dat nu niet een Adonis Clare vroeg Marie toen de tweede akte was afgeloopen Je bedoelt natuurlijk dien tenorzanger Marie I O ja ik vind bet den type van een kunstenaar Jij vindt een kunstenaar zeker ook een mensch Donderdag avond trad te Ouderkerk a d Uaet dg heer Tb O 6 Valette voorzitter van de libenla kiesvereeniging BurgerpUcU alhier voor de kitzera op met eaae politieke rede Bekwaam en Vaardig woordvoerder als hg ii warden de voornaamste onderwerpen van staattbe stuur als belastinghervorming leger organisatie eo onderwijs op voor ieder bevattelgke wgza besproken en aangetoond dat die taken door da tegenwoordiKs regeering op dagelijko wgza worden beharligl Tegelgk trad da spreker in aene weerlegging vso da grieven door den oud miuistar Lohman in zgne rede van 28 April 1 1 tegen de liberalen aangevoerd aana weerlegging waarin aohtereenvolgeu da onderwarpen kazemeering prostitutie vaccine krankzinnigeuverpleging en annarchisten dom de revue passeerden Met kracht kwam spr op tegen de gewoonte van da tegenstanders om God en godidienst in vergaderingen als deze als strgdmiddelen te bezigen Wilde men eene leuze welke van wauaobtigen ernst getuigde die van De Genestet moeit aller richtsnoer zgn waar deze schreef Strgd mee in onzer dngen strgd I Maar met uw leven wandel werk O zeg niet wat uw mond belgdt O zag niet van wat naam of kerk Haar toon van welken geest gg zyt I Met eena warme aanbeveling dar beide hbertle oandidaten de heeren mr D N Brouwer en F van der Hoc besloot spreker zgne boeiende en door eea talrgk publiek met groote aandacht gevolgde en herhasldelgk toegejuichte improvisatie Van de gelegenheid tot d at die in ruime mate geschonken werd ia gebruik gemaakt door de heerea H M Deroksen uil Gouda en K van Waleum ki van Krimpen a d IJeel Na repliek van den inleider werd de zeer gesnimeerde vergadering te half elf gesloten N s a Ta Utrecht ia tot arts bevorderd de beer H Ideaburg Bg dan heer C P W Desaing alhier wordt eeo groote feesttont gemaakt die moet dienen voor receptie zaal ta Groningen bg het bezoek van H M de Koningin Da beer H Assoheman kweekeltng aan de Chr school ta Waddingsveen die onlangs de akte vso ooderwgzer verkreeg is als zoodanig benoemd aso de Chr school te Boskoop en beeft die benoemiog aangenomen e leeraren aan de gymnasia te Amersfoort Aissn Dauticham Gouda Hiddelburg Sneek Tiel Wioachotan en Zntfen hebben in aan varzoaksohrift aanU H de Koningin Weduwe verzocht om eveoalide leeraren aan de verplichte gymnasia io grootere steden als burgerlijk ambtenaar te mogeu worden aangemerkt en als zoodanig ook deelgenoot te worden in bet weduwen en weezeofonds voor burgerlgktambtenaren S Door eaoige kaashandelaren te Amst amis in verband met het weldra afloopen van het NederlandsokSpaansoh handelsverdrag een poging aangeweod bg vaatstelling van nieuwe tarieven het artikel Hollandsche kaas zonder invoerrecht te doen toelatniiin de Spaansche koloniën Op grond van den ruimeo van minder gehalte dan een koopman een officier of zoo iets niet waar Hé Marie hoe kom je daar zop op eens bg f Ik heb immers nog niet eens tgd gehad zgn talent naar verilienatc te prgzen 0 sprak Marie geprezen wordt hg genoej zooUng hg amuzaert maar t is da vraag of je hem mat ja zelf of beter gezegd met ja oom of ja broers gelijk stelt Dat vind ik een heel moeielgke vraag Marie Va mijn oom en broers kan ik da antecedenten teo minste vela maar van dien zanger weet ik immers hoegenaamd niets Zoo bedoel ik het nu niet ik maan eigenigkof je hem om zgn beroep carrière of hoe je t noemen wilt ook minder acht dan wanneer hij in eenigo andere maatschappelgka positie verkeerde Zooals ik je zei Marie als acteur vind ik hem Neem me niet kwalijk Clare dat ifc je in de rode val maar prepareer je we zujlen worden aangesproken Door wie door wie dan Marie vroeg het meisje ietwat angstig Maar eer Marie het kon zeggen werd de achterdeur der loge geopend en twee heeren traden binnen Het waren van Tholen en een jong officier van do kavallerie IfTordi temlfd uitvoer derwaarts vleit de haudel zich dat aan dit Hollaudech proJuot gelgk voorrecht zal worden toegekend als aan dat van Amerikaansohe afkomst Staten Oeneraal Tweeub Kixee Zitting van Vrgdsg 20 Mei 18i 2 De zitting was merkwaardig omdat man radicale onbeauisdheid in haar volle kracht aan het werk kon tien De heer Tijdens heeft door zijn ruwe uitvallen de Kamer vermaakt of liever geërgerd Eerst een dadelijk ongegrond gebleken beschuldiging dat de koningin voordeel trok uit de Billitou concessie toen het verwijten van ongeoorloofde en gemeene handelingen aan de directie der Billitou maatsohappij die zich niet verdedigen kou terwgl hij zelf door zijne onschendbaarheid gedekt is eindelijk het uitmaken van den heer Zaager die hem een schatteraar genoemd had voor een huurling omdat deze de Kameroverzichten in de N Bott Courant stelt In ééa woord de heer Tgdens was vreeselijk op zijn paardje doch toonde door zgn gemis aan zalfbedwang dat hij in de Kamer niet op zgn plaats is doch veeleer thuis behoort in de vergadering der radicale kiesvereeniging e Amsterdam waar hg naast den heer Tindal en consorten een goed figuur zou maken Ue heer Levy verdedigde bet nieuwe contract warm tegen de aanvallen des heeren Keuchenius De heer Sanders bleef voor staats exploitatie ijveren terwijl de beer Mackay hoewul zijn eerste contract in bescherming nemende het werk zijns opvolgers achtte in s lands belang Den minister van Dedem viel da verdediging gemakkelgk terwgl hij eerlgk genoeg was te erkennen dat hg staande op de schouders van den minister Maokay veel aan het werk zgns voorgangere te danken had Tegen het contract waren 16 stemmen van da antirevolutionairen Keucheniua Sols Seret vau de Katholiekea Bahlmann overigens liberalen De Spaansche Sequah heeft te Valladolid aanleidinic gegeven tot studenten ongeregeldheden De politie en de gendarmerie moestan mei getrokken sabels tusschenbeide komen om den wonilerdokter te beschermen Maar deze moest eindelijk aftrekken omdat hg niet kon bewijzen dat hg gerechtigd was tot het verkoopen van zijn medicgnen Bij het afnemen van de eind examens der hoogere burgersobool schriftelgk gedeelte zal dit jaar voor het eerst eene nieuwe regeling worden ingevoerd Terwijl vroeger die examens op achtereenvolgende dagen werden gehouden zullen zg thans in twee gedeelten worden gesplitst met een tusschenruimto van 11 dagen Het doel dezer regeling is aan de cacdidaten den tgd te luten zich alsnog voor het tweede gedeelte dat o a scheikunde werktuigkunda en beschrgrende meetkunde omvat genoegzaam voor la bereiden Het twaaltde jaarverslag der maatschappij Een nationaal Belang die zich ten doel stolt de beplanting mot boomen en andera gewassen van de bermen an glooiingen langs spoorwegen openbare rg en voetwegen en vaarten en van andere gronden die daarvoor geschikt zijn luidt gunstig Snel gaan ds inkomsten vooruit nu al da beplantingen langzamerhand tot ontwikkeling komen Hoezeer de vruchtenoogst dit jaar weder zéér matig uitviel zioals tronwens in ons geheele land t geval was peren uitgezonderd zoo vergoedden andere opbrengsten dat gemis niet alleen maar brachten zelts zooveel op dat de inkomsten een veel grooter batig slot aantoonen dan ooit te voren De zeer hooge prgzen voor het teen en grieadhout verkregeu oofeiiden daarop een overwegenden invloed uit De plantages te Kuilenburg en te Zwijndrecbt bleven verpacht evenals te voren De overgang van een deel der spoorwaglgnen door de maatschappg geplant geeft gelukkig voor haar tot gcnn bezwaren aanleiding Ook van de ambtenaren der Holl Spoorweg maatg ondervond zij de grootste welwillendheid Door het overgaan van de Bijuspoorweg maatsohappij aan de Maatechappg tot exploitatie van Staatsspoorwegeu vroeg men ook toestemming om de daarvoor geschikt scbgnende bermen te beplanten Het vorig jaar werd de toestemming verkregen tot het beplanten van een deel der hermen onder Harinelen en in het voorjaar van 1892 werd ook de Iga Gouda Den Haag in beheer gegeven om de daar aan ezige beplantingen weer in goeden toestand te brenüon I at werk is aangevangen voorloopig op bescheiden schaal Het aanschaffen van boomeu struiken het planten en bemesten daarvan alsmede het aanleggen van grienden heeft sedert de oprichting der maatschappij een bedrag van ƒ 64 936 065 gevorderd De exploitaiie kosten der beplantingen hebbon dit jaar 1704 776 bedragen tegen ƒ 1463 235 in 1890 en er werd eene winst behaald van ƒ 6930 436 tegen 4203 83 tn 1890 zoodat er na uitkeering aan de Exploitatie maatschappij en aac de Holl IJz Spoorwegmaatsoh van een bedrag van 2828 49 een bedrag van 4101 935 ter verdeeling overblijft tegen ƒ 2400 in 1890 hetgeen eene uitkeering van ruim 5 pet over het maatschappelijk kapitaal toelaat Op grond van de gedurende het jaar 1891 verkregen gunstige uitkomst wordt aan da algemeene vergadering van aandeelhouders voorgesteld het dividend voor dat jaar op pel te bepalen zgcde 6 voor alk aandeel groot ƒ 100 I NQEZONDEN Mijnheer de Bedacteur Tot mgne verwondering en spijt las ik in uwe Courant van 19 Mei j t dat de heer van Löben Sels in do vergadering dar anti revolutionnairo kiesvereeniging 9 Mei alhier gehouden een onwaarheid aan de aanwezigen heeft medegedeeld dit n l dat de heer Havelaar voor de kiezers zou optreden Tot mijne verwondering omdat ik dacht dat een A B nooit een onwaarheid sprak en zoo hij toen dacht zulks niet te doen is bel veel gewaagd zonder dat de heer Havelaar er iets van wist diens naam te noemen Tot mijne spijt omdat wij daardoor weer buiten de gelegenheid blgven om eens met onzen afgevaardigde van de Tweede Kamer persoonlijk kennis te maken immers al is hij geen partggenoot geloof ik dat er een groot deel liberalen tegenwoordig zoude zijs om hem eens te hooren Wij hebben indertijd gehad do heeren Kugper en Fabius maar ooJc indertijd bleef onze eigen afgevaardigde Baron van Wasseneer weg van dezezeiiie men dat hij geen spreker was en van dien kant beschouwd is het dan ook maar beter om niet te verschijnen maar ik geloof dat dit niet het geval is met den keer Havelaar Mgnheer de Bedacteur ik hoop dat dit scbrgren aanleiding moge geven tot een uitnoodiging van wege het bestuur der A B Kiesvereenigiug aan den herr Havelaar om hier een politieke rede te houden mei debat en dan geloof ik zeker dat Dr Zaager nogmaals geinviteerd zal worden door bet bestuur der Liberale Kiesvereeniging om met hem te debatteeren U M de B dankzeggende voor de plaatsing Een Libeeaax Kiezek Gouda 21 Mei 1892 ADVERTENTIÊN Voor de vele blgkeu van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne Familie mgn hartelgken dank Wed J H VAN ECHTEN Adams Gouda 20 Mei 1892 Firma J WELTEB Orthopedische CORSiïïËN en REGTHOÜDERS uitzetten voor de LUIERMAND Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 24 MEI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf huize van den Ueer A SMITS aan de Westhaven Wgk B No 14 van een goed onderhouden L BOËDEL waaronder een bizonder mooie antieke Pers goed gevulde Bedden en Beddegoed een complest Eetservies eene groote partg gewerktGond Zilver en Juweelen als Zilveren Milieude Table Presenteertrommels en Blaadjes Tabakspot en Comfoor Olie en Azgnstel Peperen ontstellen Gedreven Kandelaars oudZilveren Lepels en Vorken Zilver Kinderspeelgoed antieke Goud n en Zilveren voorwerpenen sieraden met 7 iiU Sc gemonteerd Porcelein enz Te zien Maandag 23 Mei van 9totönjf vV in OPENBARE VRUWILLIGE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 30 MEI 1892 s voorm II nur in het Eoffiebnis Hn Schaakbord bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van PïEc 1 3 DRIE FLINKE BDRGERWOONHDIZEN met Erven en Tuinen gunstig staande en gelegen naast elkander aan de Wachtelstraat Wgk P nos 220 221 en 222 te Gouda kad Sectie E no 1496 groot 2 A 35 c A no 1497 groot 2 A 66 c A en no 1498 groot 2 A 94 c A Bet pand Wgk P no 221 is verhuurd aan den Heer J W Molgn voor ƒ 250 en het buis no 222 aan den Heer F J Boer voor ƒ 225 per jaar Pkrc 4 Een WOONHUIS met ERF en Tuintje staande en gelegen als voren Wgk P no 216 kad Sectie E no 1490 groot 84 e A Verhuurd aan W M van Zee Exalto voor ƒ 1 40 per week Perc 5 Een LIJNBAAN gelegen naast pers 4 kad Sectie E no 120 groot 2 A 40 c A In gebruik bg den Heer C Lafeber Fz Pbec 6 DRIE HUIZEN en ERVEN aan en bg elkander gelegen achter de Wachtelstraat en uitkomende aan het Moordrechtsche Verlaat Wgk P nos 205 tot en met 208 kad Sectie E nos 112 831 en 1493 te zamen groot 1 A 54 c A In drie gedeelten verhuurd resp voor ƒ 0 80 ƒ 1 25 en O 65 per week Perc 7 Een perceel OPEN GROND gelegen achter perceel 6 Kad Sectie E no 1492 groot 68 c A Perc 8 TWEE HOEZEN met Erf en Grond aan de Korte Akkeren bg het Moordrechtsche Verlaat Wgk P nos 284 en 285 kad Sectie E nos 610 1064 en 1065 geheel en 879 en 1066 ged te zamen groot 2 A 33 c A Gedeeltelgk in gebruik bg den heer C Lafeber Pz overigens verhuurd voor 1 20 en ƒ 0 50 per week Perc 9 13 VIJF PERCEELEN BOUWTERREIN aan elkander gelegen onmiddellgk ten Zuiden van perc 8 kad Sectie E no 878 geheel en 879 en 1066 ged te zamen groot 51 A 9 c A Als bouwland verhuurd aan G Verheul voor f 100 sjaars tot nltimo Dec 1892 Pbrc 14 Een HUIS WAARIN TAPPERIJ MET VERGUNNING met Erf staande en gelegen aan de Keizerstraat Wgk K no 195 te Gouda kad Sectie D nos 1686 en 1687 te zamen groot 36 c A Verhuurd aan Groenendaal voor ƒ 25 per week Perc 15 Een WOONHUIS en ERF naast perc 16 Wgk K no 196 kad Sectie D no 287 groot 44 c A en 1308 ged ter grootte van ongeveer 7 c A Verhuurd aan Biezervoor ƒ 1 80 per week Aanvaarding en betaling 16 Juni 1892 Te bezichtigen gedurende de drie laatete werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping Nadere informatiën verstrekken voornoemde notaris MONTIJN alsmede de HH notarissen W VAN TRA A te Rotterdam en G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Breeder bg biljetten