Goudsche Courant, dinsdag 24 mei 1892

1 I botsing had tusscheu beide treinen plaats De beide looomotiercD zijn geheel vernield de wagens lyn dooreen geworpen en de rails over een afstand van 100 voet opgescheurd Alle passagiers en het personeel van beide treinen kregen min of meer letsel versoheiden personen zgn bq de ramp omgekomen o a de machinisten en stokers van beide treinen en de bagagemeester van den exprestrein Nog worden echter versoheiden personen vermist en reeds ztjn een tweetal vreeseIgk verminkte lijken onder het puin weggehaald De remmer van den goederentrein bevond rich op een der wagens toen de botsing plaats had de schok was zoo hevig dat hij over de telegraallün in een op 40 voet afstand gelegen rivier werd geworpen De materieele schade wordt op 100 000 dollars geraamd Be bewoners van Cleves strebpiden onmiddellijk naar de plaats van de ramp J kwamen nog tgdig genoeg om te voorkomen dat da treinen in brand vlogen en verleenden de eerste hulp aan de gekwetsten Prettige meuschen Iedereen heeA gaarne dat men op zijn gezelschap gesteld is en daarvoor moet men zich aangenaam weten te maken Hoe doet men dat In de aerste plaats vergeet nooit u ielveo Hond altgd in het oog dat gg de eerste zijt en dat andere menschen voor u moeten onderdoen Pas op No 1 Overleg by alles wat voor n hetgemakkolgksteia Uei komt er niet op aan wien gij daardoor moeite veroorzaakt als gg maar tevreden zijt Breek u er t hoofd niet meè om het gevoel van anderen te ontzien Laat ze hun gevoel maar voor lich boaden als zij niet willen dat er spot meé gedreven wordt Voer in gezelschap altijd het hoogste woord Als gij iets wilt zeggen zeg het zonder u er aan te storen wien het kwetst Zij behoeven het zich niet aan te trekken als zij het niet verdienen Het komt er niet op aan of een ander spreekt gg segt maar wat gq te zengen hebt gij hebt evengoed recht van spreken als ieder ander Wanneer gij een idee hebt kom er dadelijk voor it als gij er te lang mee wacht mocht het u eens ontsnappen en de wereld zou er bij verliezen Spreek aanhoudend Vul alle gapingen in bet gesprek san De kostbare lijd mag niet verspild worden Val iemand altgd in de rede als gij het gepast oordeelt Dat leert den menschen zich t haasten en niet langdriulig te worden Als iemand iet interessants vertelt glimlach dan veelbeteekenend onder zijn verhaal en ala hij aan de ontknooping is roep dan uit O die geschiedenis heb ik jaren geleden al gekoord Dat t elet den vcrhaler zich al te gewichtig te gevoelen en het Is uw plicht altijd een geest van nederigheid aan te kweekeu bij anderen Als iemand iets vertelt dat bijzonder treffend is vertel er dan dadelijk iets bovenop dat nóg treffender is Bedenk maar wat en laat u niet uit het veld slaan Neem altijd de plaats het dichtst bij den haard in beslag Dat bewijst uwe onafhankelijkheid 6roote mannen zijn altijd los van de conventioneele banden Snuffel in al de boeken en haal wat er zoo al op in hem dat gemis aan goeden toon niet moeten bespeuren on dat vor af ziJE van ploertigheid lieden ui de geringere volksklasse die booger stijgen is het ploettige veelal zoo eigen zou mij in hem den waren kanstenaar den man van genie doen kennen Ik wil dit maar zeggen als hij in alles gentlemen is ga ik gaarne mot hem om om t even hoe hij zijn kost verdient Je zeidei aar zoo even het woord ploert of ploertig Ilwbv eens in een akademiestad gelogeerd eq de enkffiMfodcnten die ik er ontmoette kwalificeerden alle liiet studeerende menschen als ploerten Onder al die jongelui zag ik maar een eu tel die men een fashionable jongmensch kon nftemeo hun gesprek was met provincialismen doorspekt en hunne aardigheden waarop ze van onze zijde lachen eischten kon ik maar zelden aardig vin en Toen nu die menschen zich zelf kennelijk als uietploerten beschouwden kreeg ik onwillekeurig beter idee van hen die men ploerten noemde Zoodat ik ben ten einde raad wien ik eigenlijk naar verdienste den naam vau ploert moet geven Wat die heeren aangaat die ttudenten namelijk waarmee n kennis maakte u weet ik ben ge n studiosus en ik kan uus kwalijk over hun zienswijze oordeelen Ik beschouw echter ploertig te zijn hetzelfde uts misplaatsten hoogmr ed en om op ons gesprek van daareven terug te komun ik geloof artistes gaan veelal aan dat euvel wat mank Heb j j took al klaar met jutvr uw de Valter f d tafel ligt door elkaar danjiaeft iemand wper iets te doen om alles weer terecht te leggen Volg getrouw deze eenfoudige wenken en is men dan niet op uw gezelschap gesteld dan is een vkn beide leker gjj z t o te vroeg of te laat geboreb en de wereld is niet in staat u te waardeereu Duid dat dan aan do wereld ten kwade maiuzelven niet I 6 j bad het natunrljjk b j het reoh euule I Zornhgaiaj Voor iemand die belang stelt in ngverheid en kunstvlgt is het geen vpweükende gedachte dat van de duitenden éóu groote en kleine voorwerpen die in kramergwinkels en bazaars gereeden aftrek vinden zoo weinig hier te lande vervaardigd wordt Maar des te aangenamer wordt hg dan ook verrast bg de ontdekking van een jonge inrichting waar wel degoIgk partg wordt getrokken van den heerscbesden smaak voor een of ander artikel Zulk eene inrichting is dia van Kitié en De Vries in de Willemsparkstraat onder Nieuwer Amstel Zg is daar eerst gevestigd sinds April il maar bestond reeds gedurende een zestal jaren op nog bescheidener voel te Amsterdam riateelsohildering en kooldruk zgn de hoofdbronnen harer werkzaamheid Men kent de stadsgezichtjes en portretten op melkglas in met peluche omkleede IgsI de schotels met navo gingen in olieverf van een of andere gezochte schilderg de groote en kleine tegels mei een la dscbapje uf bloemversiering de scbildergijes eindelgk op doek ot paneel die in den bazaar voor twee gulden worden verkocht De groote beschilderde tegels zijn prijswaardiger maar vallen eveneens ouder veler bereik Het is niet de vraag in hoever de kunst rechtstreeks door deze min of meer fabriekmatig behandelde voorwerpen gediend wordt het komt hier in de eente plaats aan op hel feit dat dergelgke artikelen hier of elders bgzonder in den smaak vallen en dat het buitenland vooral Weenen se bg duizenden over degehoele wereld verspreidt Waarom zou de eigen landgenoot dus niet mededingen en voor jongelui in ottte scholen voor het kunstambacht opgeleid een heel of gedeeltelgk middel van bestaan scheppen i Vervolgens ligt het voor de hand dat op deze wijze langzamerhand vaardige plateelschilders worden gevormd die zoodra er vraag is uaar een meer ernstig behandeld voorwerp in staat zijn het te leveren Baeds uu vindt een viertal schilders en even zoovele schilderessen in deze inrichliug geregeld bezigheid en gelegenheid zich verder te bekwamen Van de jonge meisjes gepoot een hare opleiding aan de Hijkaakadeniie Overigens leverde de Quellinusscbool de Jacob van Campen school en de Normaalschool voor Teekeconderwijzers haar aandeel Het streven vau den bestuurder der inrichting den heer Fdtie is het aantal medewerkers en medewerksters voortdurend uit te breiden en den meestbegaafden steeds beter werk te verschaffen Blgven de voortbrengselen zijner inrichting gelijken bijval vinden als thans dan zullen we mettertijd aan de boorden vau de Schinkel een nieuw Amstelpor selein zien vervaardigen Moii kent ilie roomkleurige eet en drinkserviezen met gekleurde voorstellingen die thans met goud betaald worden Die Amstel porseleinfabriek ging na hare vestiging aan den Overtoom hare overbrenging naar Loosdrecht mengde zich op eens mijnheer de Back in hun gesprek Hoe zegt u raynheer vroeg van Tholen en Marie kleurde een weinig Och mijn looze neef van Braem heeft Clare reeds gevraagd haar naar t rgtuig te mogen brengen en mijnheer de Valter die de chapeau is van Clare beeft het haar toegestemd Mag ik mij houden sprak van Tholen balllnid doch haastig als of ook wij dit overeengekomen aren O ja antwoordde zij en een straal van blgdschap schitterde in bare oogen maar wees u zoo goed dat even aan db oude heereu te vragen Neem me niet kwalijk mijnheer sprak van Tholen dat ik u wat op antwoonl liet wachten maar jufvrouw de Valter ik wilde zeggen ik heb Ie jufvrouw ook reeds gevraagd baar te mogen geleiden en zij stemt toe natuurlijk als baar papa en u dat mede goetikeureu Och de Valter sprak mijnheer de Back op gemaakt klagenden toon nu kunnen we toch zien dat we oud worden Daar dringen die jonge heeren ons maar zoo op een op zgde II faut que jeuiiesse passa 1 antwoordde de Valter en baalde even glimlachend zijuo schouders op Nu heeren sprak mijnheer de Back iende dat ze zich gereed maakten te vertrekken ik zal me maar niet houden nf ik boos ben anders worden wij oudjca nog uitgelachen o k maar als jullie straks na Weesp en den Amsteldijk in betiekkelgk korten tijd te niet De igdsomstandigheden waren haar niet gunstig en haar fabrikaat was voor een klein land zoo der de goedkoope gemeenschapsmiddelen van hedta met het buitenland te duur Thans zou zy zeker meer kans van slagen hebben vooral indien een bloeiende inrichting er aanvankeljjk geen hoofdbestaan van behoeft te maken maar de vervaardiging als een eere artikel kan beschouwen tot 4iet tgdstip waarop het voldoende levensvathsarheid blgkt te bezitten Daarenboven behoeven hier geen kostbare proefnemingen gedaan te worden Porselein bakken en beschilderen is een werk van veel zeer veel ervaring Die ervaring wordt hier thans spelenderwijs bij kleine goedkoope voorwerpen opgedaan en de heer Estié kont ons voor wel de schrandere practisrhe man daartoe te zijn Geboren in het Overgselsche bracht het toeval hem als jongmaatje bij het verversvak in aanraking met Brusselscbe kamerschildera Hun goede smaak voor kleur bun vaardigheid in bet teekenen prikkelden zgn eerzucht met het gevolg dat hg door rusteloozeu arbeid zgn eigen hand en oog meer geoefend zijn eigen zin voor kleur meer ontwikkeld had Zgne medewerking bg de wandbeachilderiog van bet Rgksmuseum en bet Centraalstation onder toezicht van een lastig maar bevoegd man als dr Cuypsrs bewees hem daarbij onsobatharo diensten Zgn aandeel in het handwerk aan zgne eigene inrichting bestaat thans in het overbrengen van den kooldruk op verschillende grondstoffen als hout glas kunstivoor porselein enz Vervolgens kiest hq de onderwerpen voor het penseel zijne modellen voor kaders en doozen die hier gemaakt en bekleed worden voor lijsteo die bier wel verstekt worden msar tot dusver uit Duitscbland betrokken Ook dat hoeft niet daar onze groote spieirelfabrikanteu tegenwoordig zelf hunne lijsten trekken en ze dus bier evengoed verkrggbaar zgn Behalve hier te lande vinden zgne voortbrengselen afnemers in onze koloniën in Engeland en aan Dnitsche en Belgische badplaatsen Voor deze laatsteu spelen natuurlgk de lieschilderde paarlmoerscbelpen een groote rol Voor Engeland komen daarbij met waterverf uit de vrge hand liescbilderde kaarten gelijk daar te lande met enkele feestdagen bg duizenden verzanden worden voor ons land de iusgelgks met sapverf gekleurde photogravures Ê de inrichting is een uitgebreide werkplaats htilruk en een oven moffel verbonden om Idering onder bet Men schrijft uit Rozeudaal aan da Prov X Br CL In de wachtkamer 2 klasse trof ik verleden week drie kinderen aan twee jongentjes van 9 en twaalf jaar en een meisje van 5 jaar oud Zg waien fatsoenlijk gekleed en zagen er zipderlijk uit Niemand I afloop der opera lust hebben bij mg aan buis te konten souperen zal me dat zeer aangenaam zijn I U vindt betzelfde gezelschap daar weer Behoeft het bog gezegd te worden dat de uitnoo I digtng van den gulhartigen de Back met blijdschap werd aangenomen De jongelui verwijderden zich daarna dadelijk cm plaats te maken voor meer bezoekers want Mar eade Valter had tal van kennissen Hoe is het amice vroeg een kennis aan den luitenant van Braem toen bij in het parterre terugkwam heb je ook wpor eens naar het goudviscbje gehengeld Maar zeg eens nie is die liuve blondine die naast haar zit Als zo even veel fortuin meebrengt als jufvrouw de Valter dai kies ik haar Ja ie is dat toch mengde zich een ander in het gesprek ik peloof ik heb haar meer gezien t Is geen vreemde is zo wel Wel neen maar ik zeg je va avond nog niet wie ze is Als je echter Marie tie Valter een rijke partij noemt nuem haar dan gerust een schatrijke naut Marie krijgt in vergelijking vim t kapitaal vermogen dat het blondiuntje heeft maar een bur gormnnsfortuintju jokte ondeugend de spotzieke van Braem Je hebt natuurlijk weer oen couquête gemankt sprak een ander Wel v in Braam wat liep daar van dvonil bij je kwartier oen aardig deerntje op en I neer heb jo daar alweer genoeg van P I Wordt termlgd zou het jeugdigen schepsels aangezien hebben dat zij reeds zooveel ellende zooveel ongelukken en tegenspoed ondervonden hebben Laat ik bun wedervaren zooals zg dat verhaalden in t kort mededeelen Den 16 Augustus 1890 vertrok uit Kruiningen Zeeland de familie Blok oen gezin bestaande uit man vrouw en vgf kinderen om in do nieuwe wereld hun geluk te beproeven De beloften dat in Amerika volop werk en veel geld te verdienen was hadden er hen toe doen besluiten Hoe groot was echter hunne teleurstelling Ëe Engelsche taal niet machtig gelukte bet met de weinige spaarcenten dio zg badden een schamel onderkomen te vinden maar geen werk Zg vertrokken naar Bio de Janeiro Brazilië en ook daar geen uitkomst ziende verhuisden zg naar da stad Santos Santo In plaats van het geluk zou hier do ellende aanvangen Vader zoo verhaalden de kinderen kon na veel ameeken werk krijgen met schepen te helpen lossen hg werkte vau des morgens vroug tot des avonds laut maar verdiende weinig meer dan de hubhuur die daar zeer hoog is Onze oudste broeder kwam op eeno houtzngerg on moest den ganschen dag planken dragen terwgl een der kleinen aan eene steenliakkerij oenige stuivers kon verdienen Hier werkten zg onder allerlei slag van volk dat zg niet verstonden Doch wij waren tevreden er was brood in huis Op den dag dèt vader beter werk zou krijgen gevoelde moeder zich niet goed zij werd erg ziek en de dokter noemde het gole koorts dio aan dat land eigen is Zij stierf Niet lang daarna werd ook vader door de gevreesde ziekte tianQ etast en ook hij bezweek zonder eeoige hulp Wg waren weezen zonder eenige redding in een vreemd land zouder kenuis der taal en der personen die om ons woonden Niemand trok zich ons lot aan en de ellende werd met den dag grooter Onze oudste broer kwam op een Zaterdagavond mot zijn weekgeld twee gulden 60 cent thuis en viel doodmoe op de bank hij kon ons spreken niet terdragen murmelde zoo iets over vader eu moeder en ons vroeger thuis en begon te weenen als een kind Den beelen nacht bad hg bet erg benauwd en ook bij moest ons na een smartvol lijden van 6 dagen verlaten Doch de besmetting der gele koorts die bier met cholera op ééa lijn kan staan ontrhkte ons ook onze lievelinge ons jongste zusje want ook zij stierf Vader moeder onze oudste broer die 17 jaar oud was en ons zusje hadden we dus verloren eu wg met ons drieën bleven over Daar stonden wij in Amerika zonder eenige kennis of vriend en zonder geld Zeker waren ook wij van honger en ellende omgekomen ware bet niet dat bet bestuur der stad Santos ons treurig wedervaren aan den Nederlandschen consul te Bio Janeiro had bekend gemaakt Als arme landverhuizers en diep ongelukkige weezen werden wjjidoor do goedheid van dien consul in staat gesteld do reis naar ons vaderland naar Kruiningen terug te aanvaarden Den dag dat wij uit Santos vertrokken hadden wij juist 18 maanden in die stad vertoefd Door de zorg van den Nederlandschen consul zijn wij vóór ons vertrek van nieuwe kleederen en schoenen voorzien en hebben met een pas van dien heer de reis ir 31 dagen waarvan 28 op zee van Brazilië naar hier gemaakt Te Kruiningen woont onze grootvader bg wien we gelukkig mogen kom jn inwonen De tentoonstelling voor tooneel en muziek thans te Weenen geopend is oorspronkelijk uit een zeer bescheiden plan ontstaan Bij den Moaartgedenkdag in 1891 had men te Weenen een kleine tentoonstelling van muziekinstrumenten autografen oude drukken en portretten willen houden maar men was er wat laat mee en onder de besprekingen er over wenl het plan al meer en uitgebreid Waarom enkel muziek en niut ook tooneel Waarom enkel Weener enkel Oostenrijksoh en niet internationaal Langzamerhand werd prinses Metterniob steeds warmer voor het plan en wist er steeds meer sympathieën vogr te vereenigen vooral toen besloten was dat het historische een gedeelte manr het levende do reeks van uitvoeringen voorstellingen en concerten be andere gedeelte zou vormen Mot prinses Metternich ia de ziel van de tentoonstelling eene gravin Kielmannsegg president is markgraaf Pailaviciüi voor het ordenen der ingezonden voorwerpen heeft vooral proftssor A Ier zich verdienstelijk gemaakt De tentoonstelling kan men in tweeen verdeeld achten in het park amusement in de rotonde do wetenschap Ce rotonde binnentredende en links gaande vindt men ncliteraonvolgens wat muziek betreft 1 Du ethno raphisoho rauziektentoonstelling wonderlgke on primitieve instrumenten documenten der voorschriftolijke muziok o a oen pnpyrusrol die tekst eu paititnur initramentaal en vocaalnoteuring bevat van een koor uit do tragedie Oresta bij behoort tot den papyrus Erz herzog Kainer en ia uit bet begin onzer jaartelling Voorts de muziektheoretiqi en historici van Griekenland Van Rome niet veel van de Middeleeuwen des te meer wel een honderdtal Heilige Caecilia s tallooze handschriften van Gregoriaansoh gezang neumen koraalmuziek mensuraalmuziek ook met prachtige miniatuuren Minnezang en meestergezang een liederboek van den Tiroler minnezanger Oswald vau Wolkenstoin uit de collectie van den keizer een antiphonarium van Matthias Corvinus i i Het eerste stadium der contrapunctische muziek de Nederlandera Het Oosteurgksoh ministerie van Onderwgs heeft daarvoor den beroemden Tridentiner Codex bet liedeiboek van Johann Wiser te Trient afgestaan Belangrgk zijn de opvolgende proeven van noteudruk lilurgisohe werken met gedrukte balken en geschreven noten dan gestempelde noten eindelgk houtsnede en daarna metalen typen waarvoor Ottavio Pelrucci te Venetië in U98 pauselgk octrooi verkreeg 3 Begin van opera en oratorium interessante Ilaliaansche madrigalen eerste ijramma in musioa De koninklijke bibliotheek te Berlijn zond daarvan fraaie documenten in de Euridice 1600 van Caccini en die van Pori de Orfeo van Monteverde 1607 voorts is er in dien tijd een Hamburger groep en een bloeiperiode der Nederlaodsche muziek onder Orlando Lasso aan bet Beiersehe hof i ludtrumentaal muziek orgel en klavier in de XVIIe en XVIlIe eeuw hierbg behooren vier afzonderlijke tentoonstellingiA die van het koninklgk museum van muziekiustrumenteu van baron Nathaniel de Rothschild die van aartshertog Frans Ferdinand d Este en eene collectie beroemde violen eigendom van den Weener instrumentmaker Zach De afdeeling gaat met Bach en Handel tot de volgende over In deze afdeeling schitteren Haydn Mozart Beethoven en Schubert zg is vol reliquién documenten herinneringen brieven autographen portretten geheele opera s in manuscript Afzonderlijk van deze is do achttiende eeuw der Italianen ill Duitscbland gehouden Porpora Hasse Salieri Scarlatti en zoo gaat men langzamerhand in dennieuweren tijd over waar de namen en merkwaardigheden te vele zijn om te vermelden OverLiszt is er veel uit Budapest en Woimnr gekomen van Meyerbeer is er een interressant kinderportret voor Wagner is een afzonderlijk paviljoen in den tuin opgericht men beeft op dezewgze vol tact de quaestie aér préséance ontdoken Naarmate mon in later tijd komt worden de portretten en souvenirs van componisten zaugers en zangeressen virtuozen enz ontelbaar Een geheel eigenaardige afdeeling vormtbet interieur Hababurg Lotharingeu geheel gewijd aan de vorsten uit de Oostenrijksche regeeringsfamilie die aan muziek deden en dit warener zeer vele Er zgn portretten bg van Maximiliaaii I en II Ferdinand I en III Leo old I Jozef I Karel VI Maria Theresia Jozef tl Frans I ook verschillende composities van Oostenrijksche vorsten voorts het spinet van MariaTheresia do harp van Marie Antoinette de luitvan Jozef I de cilber van Keizerin Elisabeth Dit alles geld alleen de voornaamste afdeeling Oosteiirgk en Duitscbland afzonderlijk zijn Frankrijk Italië Rusland Engeland en de muzikale paedagogio ingekwartierd Dezer dagen is te Veszprim in Hongarije een ware Croesus gestorven Hij heette Von Freistaedter Nog onlang had hij aan den minister van openbaar onderwgs eene som van 1 000 000 florgnen gezonden waarvan de intrest moest worden besteed tot de instandhouding van een Israëlitisch gymnasium Omtrent den overledene wordt nog de volgende anecdote verhaald waaruit zijn rijkdom voldpende blijkt Hij begon zijne loopbaan als officier bij de huzaren in Bosnië maar gaf zoo ongehoord veel geld uit dat zijn huisbaas bang dat hem do buur niet zou kunnen worden betaald een brief naar den ouden heer schreef om hem van do uitspattingen van zoontjelief op de hoogte te stellen en hem tevens te vragen hoeveel dat jougmens h toch wel verteren mocht per jaar Hij ontving het volgende antwoord Niet meer dau 1 000 000 florijnen De heer mr H Ph de Kantor Weeft dezer dagen in de JV R Crt aan zijaa 15 000 mede adressanten i rekenschap gegeven van den uitslag zijner beinoeim igw ter zake de jachtwet als chef adressant thans i fov oiis lid der Tweede kamer en lid der commissie aie over de inlichtingen der regeering verslag heeft uitajebracbt Hij komt er tegen op dat va het mislukken der beweging is gesproken Niemand toch zal bet in het hoofd ign gekomen dat de jachtwet op staanden voet zou worden gewijzigd Ten hoogste kon men verkrggen 6f een toezegging der regeering of een vingerwgzing op wie men rekenen kon in geval uit de kamer zelve een voorstel tot wijziging der wet werd gedaan Daarnaar is gestreefd Gebleken is dat de regeering daartoe ongezind is on tevens dat van de 78 leden die stemden 38 de heer Levy medegerekend aan de zgde der adressanten staan Door een verandering dor conclusie ware gemakkelgk een meerderheid te verkrggen geweest maar dan had de meerderheid der commissie hare conclusie moeten verwateren Liever heele tegenstanders dan halve vrienden Het is meent de beer De Kanter waarlijk geen resultaat zonder beteekeuis dat 38 leden zich voor de scherp geformuleerde conclusie hebben verklaard en dat niemand de hoofdgrief ontkend beeft de schade aan land en tuinbouw door bet wild toegebracht De bestaande wet is door niemand in bescherming genomen Er IS daarom geen reden om den moed te laten zinken De mokerslagen die op de jachtwet zijn neergekomen schreef hij ook van de zgde van hen die tegen onze conclusie hebben gestemd komt dit overblijfsel van middeleeuwsch recht nooit te boven en het kan maar een quaestie van korten tijd meer zijn dan gaat zij Laat ons onder dien indruk voorloopig afscheid van elkander nemen Ik voor mij altlians geef hun dankzeggend voor de verleende assistentie de band met een tot weerziens Wij wenschen zegt hierop het Uandild den heer De Kanter geluk met zijn optimisme maar volstrekt niet met zijn verdediging Waarom was het den adressanten te doen Immers om hetgeen ook de heer De Kanter nu weder noemt bet hoofdbezwaar waartegen wij optrokken do schade aan land en tuinbouw Hij constateert tevens dat ook de bestrijders volmondig hebben erkend dat dit hoofdbezwaar niet is te loochenen Waarom zich dan niet bepaald tot een conclusie waarin de wenscb naar wetswijziging ter wcgneming van dit hoofdbezwaar werd uitgesproken Voor zolk een conclusie zou stellig de overgrooto meerderheid wellicht nagenoeg de geheele kamer hebben gestemd en op de regeering zou daarmee een krachtige aandrang zijn geoefend om weldra met een hertieniog te berde te komen Nu is niet eens de weusch naar e n wetswijziging uitgesproken maar alleen naar een mildere verleening van de buitengewone vergunningen waarmede da landbouw niet gebaat is Men wilde gaarne de heele vrienden tellen Maar dia telling is niet meegevallen Van de honderd kamerleden weet men enkel dat 38 zich hebben verllaard voor hei onbeperkte recht van den grondeigenaar om zich van bet wild meester te maken Is dit voldoende om het initiatief te rechtvaardigen voor een wetsvoorstel in dien geest En waren er onder die 38 niet nog die om bet hoofdbeginsel over de bezwaren heensiapten maar over het onbeperkte recht volstrekt niet eenstemmig oordeelden Dit zou meenen wg spoedig genoeg blijken wanneer een voordracht werd ingediend Door te weigeren een meer algemeene conclusie voor te atellan zich bepalende tot het hoofdbezwaar beeft men de onmisbare hulp afgewezen van de 3 4 7 8 en 16 16 vrienden en daardoor aan de goede zaak die beoogd word geen goed gedaan Onze meening dat het vraagstuk eener betere regeling van bet jacbtrecht door de gevoerde beraadslagingen zeker niet nader aan zgn oplossing is gebracht en dat de commissie zelre niet zonder schuld is aan dit resultaat moeten wij dan ook ten volle handhaven besluit het Amsterdamsche blad Buiteoiandscb Overzicht De Fransche Regeering beeft gemeeend dat bet ijzer moei worden gesmeed terwijl het heet is en daarom een wetsontwerp ingediend tot beteugeling der pers terwijl de vrees voor de dynaniietma nnen nog levend is Een drietal artikelen van de wet van 1881 lietretfeuJe het aansporen tot misdaden en waubofirijven worden verscherpt Ook worden aansporingen tot ongehoorzaamheid aan soldaten strafbaar igesteld en aan de autoriteiten het recht toege keud om preventief kranten in beslag te nemen eu preventief krantonschnjvers in do voortzetting van hun werk Ie verhinderen door hen op zekere plaats te brengen Men zou zoo zeggen dat zgn praciische maatregelen de fatsoenlijke pers zal ze goedkeuren en er ook nooit last van hebben eu alleen de vluile pers wordt er door op de vingers getikt Do ttlgemeeno indruk van bet ontwerp is echter heel anders Da meerderheid der Kamer heeft bet ontwerp zeer koel ontvangen de radicalen willen in geen geval en onder welke omstai dighe len ook iets van verandering of wiiziging weten want de pers is heilig De monarchalen ign van oordeel Ia men