Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1892

1892 VrUdag 3 Juni K 4851 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu De inzending van advertentiön kan gesotaleden tot ddn uur des namiddags van den dag der uitgave Sociëteit ONS QENOECfEN De Coupons der LEENING 1885 zgn bptaalbaar gesteld bg de Heeren Firma Wed RI OX DÜRTLAND alhier A VAN VEEN Penningmeester Gouda 1 Juni 1892 Stoomboot Maatschappij DE volhahdiivg Tijdelijke Wijzing der Dienst met 1 JUin zoNDAc 7 Van G O ü D A Leiden 40 n r éTskoo P l O naar Boskoop 5 30 na den lIonLTLlo naar Boskoop 5 30 naar Lei maanYa g 2 3 AMSTERDAM en verder eiken werlli mT de b otTan l r Z 2e PINK8TBBDAG Extra Dienst van GoudaV v m naar Alfen en des avonds terng DE DIRECTIE evengoed van een onverstandig anti liberaal kan afkomstig zyn dan van een kwajongensaohtig liberaal Tot nader orde blijven wy het zenden van dien brief besohouweu als ecne misplaatste aardigheid van een individu dat met zjjn leegen t jd geen raad weet en niets beseft van den ernst die in een verkiezingsstrijd over beginselen gelegen is Alleen verwondert bet ons dat de goadressaurde eou sphrgven dat zoo geheel de ianerlyke bewyzen draagt van eene fopperg ernstig opnam nog meer dat de Standaard er eeno intimidatie in ziet en dat de Tertfoumcie het een satanisch schrijven noemt Zulke opgeschroefde taal kan moeieljjk ernstig gameend z jn Zij bewijst dat voor een antirevolutionair elke stok goe l genoeg is om een liberaal te slaan ook ftl kleeft er zooveel vuilnis aan dat een niet door partydrift verblind man het beneden zich sou achten hem op te rapen Zouden de antirevolutionaire hoeren van de pers elkander zonder lachen kunnen aanzien als zij bezig zgn hun expectoratien te schryven naar aanleiding van dezen dreigbrief van een dynamiotman Hartelijk hopen wij voor de eer der verkiezingen in Nederland dat practgken die niet het licht kunnen verdragen voortaan vóór en na den strijd achterwege zullen blijven Laat ons ook in de hitte van den strijd eerlyk en fatsoenigk bigven EEN LIBERAAL KIEZER FOXjZTTEi GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden April en Mei 1892 zijn do volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan Eet bureau van politie 1 stukje gomelastiek 1 srhoenmakers instrument 1 das aauteekonboekje 1 donkerblauw handschoentje 1 S C Kerkboekje 1 boute muts een riem en twee witte boordjes 1 sigarenpijpje 1 poitemonuaie ioh ƒ 0 61 1 caoutchoucnaamstempel 1 gouden oorbelletje 1 gouden ring 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 bloedkoralen armband met defect gouden sluiting 1 onderstuk van een gonden oorbel 2 blauwkoralen armbandjes met gouden sluiting I zwart laken pantoffel 1 degenstok 1 rozenkrans met dop 1 rozenkrans eon zwarte omslagdoek 1 lilvereu oorbelletje 1 gouden ring 1 mandje waarin een blikken tol en en een ledige portemonnaie de afl April 1892 v h Tijd chnjft deGids 1 honden balsband met Feniüng 1892 No 144 1 wollen doek 1 nieuwe portemonnaie 1 gouden oorbelletje 1 werkmandje eenige zwarte lappen japonstof 1 portemonnaie iuh 3 beleenbneQes en 1 sleutel 1 dameshandschoen bruin glacé 1 militaire handschoen 1 portemonnaie inh ƒ 0 43 1 rozenkrans 1 duimstok 1 notitieboekje 1 onderstuk van een gouden oorbel met blauwateentjj 1 knipmes 1 kinderichoeiitje 1 andelsCokje De in de maand November 1891 gevonden voorwerpen welke niet door de verliezers zqn afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van bet bepaalde bij art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur a morgens De Coramisaaris an Politie te Qoutla W N viiN GARDEEEN 339 Staats loterïJ 5e Klasse Trekking van Wusnsdag 1 Juni No 14600 en 16156 1000 No 2406 8715 16893 18086 en 20027 400 No 19357 ƒ 200 No 1221 2190 3108 3906 5710 7831 9481 10519 11062 14342 15079 16020 en 20773 ƒ lUO Prijzen van 70 39 2363 4798 7353 11288 13948 16604 18692 60 2381 4807 7417 11239 14025 16792 18698 77 2686 4919 7533 11313 14067 16889 18692 90 2590 4969 7552 11435 14095 17114 187 O 130 2766 4971 7563 11504 14009 17182 18968 230 2767 5105 7726 11539 14134 17199 19057 311 2769 5108 8322 11773 14256 17201 19117 431 2821 5144 8340 11894 14406 17238 19146 497 2832 5205 8409 11929 14475 17299 19156 499 2887 6274 8511 12013 14480 17310 19210 553 2942 5801 8536 12046 14802 17322 19285 562 3054 6383 8560 J2097 14914 17345 19399 655 3084 5476 8732 12183 14950 17521 19456 685 3169 5588 9162 12299 14983 17635 19489 721 3234 5823 9255 12346 15060 17692 19513 846 3237 5851 9327 12365 15055 17790 19754 887 3296 5899 9334 12509 15066 17841 19948 929 3305 6078 9387 18001 15098 17891 19950 1062 3412 6154 9425 13013 15216 17975 19975 1110 3460 6369 9666 13058 15370 17980 20056 1152 3586 6388 9715 1 3094 15378 18005 20063 Gouda Snelpersdruk van A Beinkmak k Zoon 1268 1305 1809 1767 1774 1977 2043 2074 2189 2244 2283 3600 8718 3861 3966 3974 4011 4047 4165 4623 4787 4790 13186 13223 13309 13313 13339 13841 13416 13483 13883 13884 13911 15678 15684 16795 16848 15862 16971 16195 16212 16445 16488 16693 18022 18072 18097 181B5 18219 18294 18366 18404 18446 18486 18497 20132 20312 20346 20541 20641 20701 20716 20821 20884 9934 6400 9779 6454 9857 6519 9876 666910640 8574 10679 6640 10604 6664 10628 6698 10801 7101 10838 7168 10966 719711045 ADVERTENTIËN In LOSSIINQ eene lading EKRSTË QUALITBIT Grove MACHINËKOLËIM üestellingen worden Toor elke hoeveelheid tegen Concarreereude Prys ingewacht bg P Krijgrsman Kantoor V est O 161 Openbare Vrijwillige Verkooping wegens eterfgeTal IB GOUDA op NAAIMDAG 27 JUIVl 1892 ten 11 ure s morgens in t Schaikbosd aldaar van mi mMÈSim met WINKEL en WOONHUIS P 357 en Eeo Wlokel en Woonbufs P 356 naast elkander gelegen aan de üeerenkade binnen Gouda P 357 is verhuurd tegen ƒ 4 per week en bg de week P 356 is in eigen gebruik Betaling en aanvaarding op 1 Augustas 1892 Te bezichtigen op de gewone dagenen aren I Breeder in biljetten Nader informatiën ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxreen Prijstrekking 9 Juni 500 dÖÖ Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt da nieuwste groote fieldverloting die door dg Uooge Regeering van Haiubnrg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inriolitin van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop vanslechU weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 OM loten 80 800 prUïeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen duaronder zün kapitale prgzen van eventueel 900 000 Hark bg uitnemendheid echter Iprijj 1 prgs 1 prijs 1 prijs Ipriji 1 prijs a M 300 000 a M 200 000 èM 100 000 M 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 30 000 8 prgzen a M 16000 26 prijzen a M 10000 66 prjjzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 aM iM 203 prijzen a M SOOO 6 prijzen a M 1600 2 prijzen a M 1 prgs a M 1 pi a a M 1 prijs a M 1 prijs a M 606 prgzen a M 1000 1060 prgzen a M 500 30930 prijzen ilM 148 17188prijzennM800 200 150 127 100 94 67 40 2 De aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde üeldverlntinj is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 8 JUNI e k en ko t hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 8 801 kalf 3 1 80 1 kwart l i 0 90 tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per poatwissel Alle oomraissiea worden onmiddellijk matdt grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orif ioeele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling worill het veroisohte olficieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggeldeo te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wü aan onze Begunstigers oaaaogevraagd na elke trrkking de oflioieele lijsten Do uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofBoieele bewijieu de eerste Hoofdtreffbrs verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Jlark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreoksch te zonden aan KAUFMANJV SIMON Bankiers en ieldwisselaars in Haiuburn P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bü het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 fcitonderlgke Nommers TUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1892 Tot secretaris en ontvanger der gemeente Sassenheim i benoemd de heer J H Bömmelingh ambtenaar ter Secretarie te Reeuwijk Dinsdagavond is aan den Winterdijk alhier de bliksem in een boom geslagen Voor hoofd ingeland plaatsvervanger in het 6de district van het groot waterschap van Woerden is gekozen de heer B Brak te Zegveld in plaats van den heer A Bruggraaf die als zoodanig had bedankt Dinsdag avond werd de nieuwe burgemeester van Kapelle a d IJsel de heer Bakker geïnstalleerd Daar hij reeds 6 jaren als gemeente secretaris werkzaam ia geweeiit waarbij hy zich als een ijverig en bekwaam man heeft doen kennen is zyne benoeming tot burgemeester over het geheel met vreugde begroet Oistereo werd de Sport tentoonstelling te Sobeveningen geopend in tegenwoordigheid van generaal Verspijck vertegenwoordiger van H M de Koningin ministers van Tienhoven en Picreon leden van lo en 2e Kamer en tal van andere autoriteiten Maakt al dadelijk de gevel die een fraai decoratief karakter draagt een gunstigen indruk de tentoonstelling zelve geeft ofschoon nog verre van voltooid reeds nu vele bezienswaardige zaken te zien Door den hoofdingang komt men eerst in eene ruime vestibule gedecoreerd met prachtige wapentropeeen van het kor j8 grenadiers en jagers Daar was een bijzondere versiering aangebracht een Leve Koningin Wilhelmina gevormd van bajonetten Ter linkerzijde heeft men de sa ons voor de Koninginnen en vorstelijke bezoekers en tor rechterzijde de ver FEVILLETOK W het Frcmch V Niet dat de verschuldigde eerbied voor ouderen en meerderen haar ontbrak o neon maar wilde men liaar naderen met een zeker overwicht met die schijnbare onderwerping aan zoovele jonge mannen eigen en dat juist zoozeer hun te groote eigenliefde en hoogmoed kenmerkt tegenover de vronw dan als t ware stelde zij zich partij En deze gebroken dat trotsch zijn op zijne meerderheid als man on als bizondor schoon man had haar tegen van Braem nu haar neef al dadelijk ingenomen Toch was het haar zonderling te moede als zijne groote oogen die fonkelden als robgnen haar beurtelings zoo smeekend zoo zacht en dan weer zoo verteerend aanstaarden Zo noemde zich zelve laf wanneer ze zich s avonds ter ruste legde an zijn beeld onophoudelijk voor hare oogen versoheen dat zo dat gehate en soms geliefd verschijnsol niet van zich kon weren Maar het einde van hare overdenkingen was altijd een fier besluit en wel om onder gompaktheid steeds meerdere trekken van den regeerings commissaria der Tentoonstelling baron Van Brienen het persbureau en het publiek telefoon itation hot post en telegraafkantoor is aan de oversijde De eereplaats vlak tegenover den hoofdingang is afgestaan aan Scheveningen d een met witte er zwarte netten sierlijk gedrapeerde pink tentoonstelti met allo tot de vissoherij behooronde voorwerpen Aan de versiering is veel zorg besteed evenzeer als aan de daarop volgende inzending van Vlaardiugen dat een klein model visschersvaartuig in volle zee tentoonstelt een volledig beeld van de haringvisscherij Verder komt men bij de rg sport waartoe o a behoort de inzending van het departement van Oorlog de harnachementen der bereden wapens In de bergsport vindt men een goed geslaagde nabootsing van de gletsoher bestijging Voor de zaal der schoone kunsten prijkt een groote schilderij van Te Gempt Mazeppa en vlak daarbij een artistiek bewerkt tegelwhitderij vau de firma Thooft on Labouchcre In den tuin staat te fiiddoii van bloemperken een Noonoh jaahfhnia ffr in bet midden een muziektent die s avonds elektrisch wordt verlicht De tuin is omgeven an gaanderijen waarin vele winkels cafés restaurants en verscheidene inrichtingen voor publieke vermakelijkheden waarvan gisteren middag en avond reeds druk gebruik werd gemaakt Ken onzer Goudsche firma s heeft in een dier gaanderijen ook een étalage die ten volle waard is gezien te worden nl Gebr Kamphuizen die daar hun gunstig bekende Goudsche Sprits en Stroopwafeltjes doen verkoopen In het midden van de étalage staat een reusachtige kristallen vaas die BI pond bitterkoekjes bevat en daaromheen elegant gerangschikt andere artikelen dier firma Voorts bevat ook de tfntoonstelling zelve nog ieta der vermelding waardig nl een herinnering aan den Goudschen Vliegerwedstrijd van het jaar 1884 de geestkracht te toouen Soms vergeleek ze hem met den eifen kalmen Izaak van Tholen de twee eenige jongehueren der schepping met wie ze tot heden bfpaald in aanraking was geweest dan vond ze dat van Braem zich trotsch voor den stillen koopmanszoon plaatste als duldde hü niet dat de betere gedachten en gevoelens die in hem in van Tholen huisden haar duidelijk worden Zoo stond ze ook nu weer eenige oogenblikken bij de piano e droomen toen de stem baars vadera haar tot de werkelijkheid riep Hoe kom je zoo verstrooid lieve vroeg mijnheer de Back die zijne vrouw in deii arm hield om haar naar de eetzaal te brengen Verrast zag het meisje op en bespeurde dat van Braem reeds hare zuster Belle geleidde en o tegenstrijdig vrouwelijk hart dat beviel haar niet op die eer toch had zü gerekend Stil Clare I Laat het kloppen van uw jong hartje bedaren oefen u in moed te bezitten als de man zoo vaak voorgeeft te hebben toon oen krachtig karakter en scherpzinnig verstand Denk eens na moest uw neef niet de regelen der welvoegelykheid in ao it nemen en der oudste zuster de eer van zijn geleide bewijzen wijl ze bovendieu in de woning gast en gij zelve dochter huisgenoot zijt Sla uw blik niet neer Glare alles is zeer natuurlijk zijn gang gegaan wees sterk en let immer op de u omringende zaken raaar nauwkeurig immer billijk oordeelende ADVEBTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eerste naar men weet van geheel federland Oe heer C Prince jr behaalde bij die gelegenheid den eersten prijs voor Hoogstaan 428 Meter met zijn vlieger die hij op deze expositie aan de Sport gewijd inzond met een kolossalen staart waarop al die bijzonderheden vermeld staan Bebalven dezen zagen wij nog eeu vlieger met het portret van H M de Koningin Wy kunnen onze stadgenooten zeer aanraden eens spoedig een kijkje te gaan nemen op de Tentoonstelling waar zeker vaak een gezellige drukte zal heerschen en die dus een reden te meer is voor velen om dezen zomer eens dikwijls naar Scheveningen te gaan üit Utrecht schrijft men aan de N R a van gisteren Heden avond was eene vergadering belegd door de sociaal democratische studenten vereeniging in welke F v d Goes en Triebels als sprekers zouden optreden Do vergadering welke oorspronkelijk in do Loefbergmakersstraat gehouden zou worden welk lokaal echter door omstandigheden niet disponibel kon gesteld worden had plaats aan de Bgnkade op den grens der zoogenaamde Oranjebuurt Beeds vroeg was eene opgepakte menigte present en hoorde men hier en daar liefelijkheden aan het adres der aooialisten Te ongeveer 8 uur nam de zaak een dreigender aanzien Een 60 man had zich gewapend met een Oranjevlag in een slop grenzende aan het vurgaderlokaal opgesteld en voerde daar een allerafschuwelijkste kelel muziek uit ntusscheu was do volksmenigte grooter en grooter geworden Zingende trok men gedost in Oranjekleuren en voorafgegaan door eone vrouw mot een aan een ragebol gebonden vlag door de straten en langs de herborg Wij Hollanders zei van Braem tot Clare die hij links naast zich had hebben toch een gulden lijfspreuk oost west t huis best I Ik hoop je zult me niet verdenken van een banaliteit daardoor te hebben gezegd maar nu we hier zoo gezellig zitten drinstt zich dat onwillekeurig in mijn geest op En wie weet hoe gaarne je ergens elders bij voorbeeld onder je vrienden en karnuiten zoudl zijn Dat mogen we geloof ik niet aannemen Clare i sprak Belle als t ware de joogero zuster terechtwijzende rm nheer is toch geheel vrij tn zijn komen en wegblijven hier Ik dank u jufvrouw antwoordde hij dat u me zoo vriendelijk wilt helpen het komt me uitstekend te pas want ik heb gewoonlijk moeite genoeg mij tegenover mijn nieuwe nichtje to verdedigen lk geloof u gaarne sprak Belle wü warea te huis ook lang niet altijd oensdenkond ofschoon ik het lang niet goed keur wijl het niet christelijk is eindigde j ij op devoton toon Lieve hemel Belle I ik hoop niet dat je mij van ketterii zult beschuldigen sprak Clare niet zonder heftigheid op welk terrein breng je t uu Ik heb in t geheel nog geen ruzie gehad met mijn nieuwen neef zal ik maar wederkeerig zeggen alleen wil ik hem zoo nu en dan maar eens voor oogen houden dat wij meisjes niet zoo peilloos diep beneden de heeren der schepping staan als zij het meesttijds gelooven Clare mijn kind sprak ietwat afkeurend me