Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1892

Over de grenzen gezet te worden P In welke richting moet dit dan gebeuren P Is het een Nederlander die een loopje neemt mei de autoriteiten en zich met oogewono volharding Tsn den domme houdt P Moet men hem als laadlooper beschoawen P Of heeft hij wellicht wat ergens op zgnen kerfstok P Gedurende de drie of vier jaar die hg in de gevingenis heeft doorgebracht heeft men geen antwoord op die vragen kannen vinden Moet hij daar nu maarbigveu Of bestaan er termen om den man op vrije vooten te laten P Hbl Voor eenige dagen word gemeld dat wijlen mevr T Marselis Hartsiock geb Wouters den 349ten Mei te Oudeschoot overleden haar buitenplaats Veenwgk aldaar bij testamentaire beschikking bestemd heeft 4ot een oude vrouwenhuis Thans blijkt dat dit bericht niet geheel juist is in zooverre namelijk dat het niet de bedoeling der erflaalster is een gewoon oude vrouwenhuis te stichten maar een asil voor bejaarde onbemiddelde dames uit den deftigen stand Alles wat zich thans in het huis bevindt hot geheele mobilair schilderijen enz moet er in blijven en ook het buiten zelf ondergaat geen veranderingen Aan tal van personen zijn legaten vermaakt o a is aan den tuinman levenslangs een inkomen van 1000 verzekerd Ook is een kapitaal rentende ƒ 100 per jaar vastgesteld tot het onderhoud van een paar honden Doch al die legaten zijn slechts Termaakt in vruchtgebruik Het kapitaal zelve valt na het overlijden der erven aan de stichting Vreesw k terug Daar de tustatrice zeer vermogend was zal deze instelling vooral na verloop van tijd van groot belang worden en zullen tal van oude dames er ren ruitigen levensavond kunnen doorbrengen Als directeuren van dit asyl zijn evenzeer bij testamentaire beschikking aangewezen de heereu mr M W de Blocq van Scheltinga te Oranjewoud en mr J van Ueloma te Arnhem Twee artilleristen en een huzaar gingen Dinsdagavond met eene kelinerin van een café nit de Haarlemmerstraat op het Galgewater bij Leiden in een achnitje varen Tusschen de spoorbrug en de zwem efaool gekomen begon de schuit laugzamerbaad te linken Een der militairen sprong er uit en zwom direct naar den kant Eeu tweede militair sprong er ook uit doch zonk dadelijk Toen de schuit bgna geheel onder water was sprong de derde er eveneens nit maar verdween ook onmiddellijk in do diepte Boor den laatstee sprong was het vaartuig waarin de vronw was blijven zitten omgeslagen maar gelukkig kon zg zich daaraan oog vasthouden ec zij werd gered door een 13 jarig meisje dat in een echuitje was gesprongen en de drenkelinge zoolang vasthield tot anderen ter hulp kwamen De twee soldaten verdronken De Vereeniging Volksonderwijs hield gisteren te Amsterdam haar algemeene vergadering De voorzitter Mr U Goeman Borgesius opende de vergadering Hij wees er op dat de overweging heeft bestaan om de Vereeniging te ontbinden wijl bet doel bereikt is dat indertijd de stichters zich etelden Er is echter nog reden genoeg om het voortbestaan der Vereeniging tp rechtvaardigen Niet tegenwerking van clericale zijde is thans de groote vgand Tan Volksonderwijs maar wel de lauwheid en het goedmoedigen toon Mij Clare wel mij deert niets als gij maar niet boos op me of afkoerig van ma zijl is het mealies wel in do wereld sprak hij stout Je kunt niet gelooveo hoe ik me er dagelijks over verheug dat jij hier in huis gekomen zijt Ik beschouw je alt mijn goede genius Zou het wel drie maanden lang duren vroeg ze met een spottend lachje dat jij zulke verhevene zulke Zondagsche gevoelens hebtP Clare sprak hij ernstig geloof me alles wat gij zegt doe het of laat het ik gehoorzaam u in alles Vertel me dan maar in de eerste plaats wanneer ben je jarig want ik heb gehoord dat dit dezer dagen is Dan wil ik eens met papa overleggen welk mooi cadeau wij je zullen geven Ge Zijt een engel en Ja dal zeiden ze Ie huis ou eveer ook maar daar zeiden ze altijd ge zijt een engel met een b er voor maar neem me niet kwalijk dat ik je in de rede val en ga voort als ik je verzoeken mag Die dat tegen je zeggen durfde eu ik hoorde bet die moest met mij duelleercn Maar biecht nu eens op wanneer ben je jarig je hebt beloofd mij in alles te zullen gehoorzamen Als je t dan volstrekt wHt weten overmorgen I Maar luister eens je vroegt mij zoo straks wat mij deerde vertel jij me nu ook eens openhartig waarom ligt er den ganschen middag een wolkje en niet als gebrek aan belangstelling bg medestanders Bovendien er is nog zeer veel voor de verbetering van het Volksonderwgs te doen Ër zgn nog te weinig scholen aldus merkte spr op de klassen zgn te groot de bezoldiging der onderwijzers is onvoldoende er is nog altgd gemis aan voldoend herhalingsonderwijs en bovenal het schoolverzuim is enorm groot Alleen door de invoering van leerplicht zoo merkte spr verder op zal dit kwaad beteugeld kunnen worden komt die leerplicht niet dan zal het als een onkruid blijven voortwoekeren Deze overtuiging wint voortdurend meer voorstanders Spr is dus ook overtuigd dat d e leerplicht zal komen de Regeering heeft eeu wet op den leerplicht in uitzicht gesteld wel ware het beter geweest indien men 15 jaar eerder hiennee gekomen was maareen verblijdend teeken is hot dun toch dat nu wellicht binnenkort verbetering in den bestaanden toeslaand komen zat Een ander verblijdend verschijnsel is d t het besef aan de noodzakelijkheid van leerplicht in de schoolwereld ingang gevonden heeft gelgk blgkt uit het ter zake van den leerplicht uitgebracht rapport van het Ned Onderwgzersgenootschnp slechts twee afdeelingen verklaarden zich tegen leerplicht Ook het feit dal gelijk uit dit rapport blgkt de overtuiging ingang vond in de schoolwereld dat de leerlingen overal niet op 12 jarigen leeftijd de school verlaten is een verschijnsel dat met vreugde mag worden begroet Behalve verbetering van wat er nog verkeerd is in het volksonderwijs is er nog veel voor de Vereeniging te doen nog tal van vragen het volksonderwijs betreffende zijn er die nog op bespreking en beantwoording wachten Er is nog veel te doen Dat de afdeelingen er zoo ook over denken bleek uit het groot aantal punten voorkomende op den beschrijvingsbrief Spr eindigde zijn rede met du hoop uit te spreken dat deze vergadering moge Igdjn om een stap nader te komen tot bet ideaal dat du oprichters der Vereeniging zich hadden gesteld Uit het jaarverslag bleek o a dat het ledental in t afgeloopen jaar gedaald is van 6688 tot 6328 terw jl het getal der afdeelingen van 110 tot 108 verminderde Het aautal correspondenischappen vermeerderde echter met 3 en bedraagt thans 36 De afdeelingen VVonseradeel Monnikendam en Veendam vielen af terwijl te s Gravenhage een tweede afdeeling werd gesticht De cofrespondentschappen Meeden Westerlee en Nieaw Buinen werden afdeelingen te Uitgeest werd een nieuwe afdeeling opgericht en in Waddingsveen en Hoogkarspel werden correspoudeotschappeo in het leven geroepen Vanwege het hoofdbestuur werden in t afgQloopen jaar twintig spreokbeurten en een achttal propsgandalezingen gehouden Slechts 41 afdeelingen zonden ditmaal verslagen im De rekening sluit met een batig saldo De ont vangsten bedroegen 6471 waarvan 4993 aan contributien der afdeelinger uitgegeven werd ƒ 5199 waarvan 2336 aan het yolkablad Betreffende de financiën waren twee voorstellen ingekomen Ten eerste een voorstel van het hoofdbestuur on de bijdrage voor ieder lid aan de algemeene kas te voldoen voor 1893 te bepalen op 0 65 en ten tweede een voorstel van Schiedam om de contributie gewoonlijk een zonneschijntje over je gelaat Als je er uu nog wat opgeruimder uitzaagt zooals je anders altijd doet dan wed ik was je van avond de schoonste van allen Craignez les officiers I lis ont Ie coeur volage Et aiment a badiner I zong Clare en stak dreigend haar wijsvinger op I Maar ze zeide toch met tegen hem waarom ze niet I zoo vroolijk was als anders Geen van beiden was oprecht geweest hoewel alle twee elkander volkomen goed begrepen waar hem of haar de schoen wrong Clare had zijn luiden uitroep van straks gehoord en roet de haar eigene slimheid begrepen dafvoor eerst geldgebrek zijn kwaal was en hij zag maar al te wel in dat door zijn opgesmukt verhaal om I trent het zoogenaamd engagement van Marie de j Valtcr en van Tbolen de gansche familie juist niet 1 in vroolijke stemming was geraakt j Zie zoo Clare sprak hij eeoigszins gedwongen ik ga afscheid van u nemen ik moet nog van kleeding verwisselen Groet tante voor me asjeblieft tot van avond en zoo vertrok hij t Was eene heele drukte dien avond bij een zeer deftig heerenhuis in zekere straat rijtuigen reden het een na hot ander naar en van dat huis De deur stond open fn op deu roet tapijten belegden trap hielden gegallouneerde knechts de wacht geholpen door een paar politieagenten die do nieuwsgierige straatjeugd en evenzeer belangstellende ouila vrouwen op ƒ 0 50 te brengen Naar aanleiding van het bestuursvoorstel merkte de penningmeester op dat het bestaand batig saldo deze vermindering toelaat Het voorstel Schiedam meende hg te moeten ontraden Nadat de afd Schiedam haar voorstel ingetrokken had werd het bestuursvoorstel met algemeens stemmen aangenomen Hetzelfde was het geval met een voorstel van het hoofdbestuur om voor het schoolfonds ook over dit jaar een bijdraga te storten uit de kas der Vereeniging Een bestuursvoorstel strekkende om het hoofdbestuur te machtigen er bg de gemengde commissie op aan lo dringen dat zg aan de bevordering van het herhalingsonderwijs hare bg oudere aandacht wijde werd ingetrokken Aan het Tijdschrift voor geneeskundigen wordt uit Shanghai geschreven dat ook daar eeu Sequah ziig intocht heeft gedaan Hij verkoopt eveneens olie tegen rheumatiek en cholera Eiken dag trekt Sequah tot groot vermaak van de straatjeugd in een vergulden wagen met een eleutrisch lampje voor zijn voorhoofd en eeu orgel als orkest naar zijne spreekplaats Daar worden de patiënten onder de oogen van het publiek door hem behandeld en worden dagelijks een duizendtal flesohjes door hem verkocht hetgeen aan de Sequahmaatschappg oen bedrag van circa 2000 gulden per dag oplevert Uit Bazel schrijft men aan de N R Ct Nog slechts weinige dagen scheiden ons van dea l4en Juni den dag waarop vóór een jaar het groote spoorwegongeluk bij Mönohenstnin een klein uur van onze stad plaats had De nieuwe brug is in de vorige week voltooid zij is voor veel zwaardere lasten berekend is veel sterker dan do vorige heeft de reglementaire beproeving goed doorstaan t n wordt nu geregeld bereden Op de geheele Tura lijn die do verbinding vormt tusschen Harijs Beru en Parijs Bazel zijn alle bruggen steviger gemaakt en alle vsrdacbta plekken nagezieo zoodat de lijn nu volkomen veilig genoemd mag worden De oude geschiedenis van ds put die gedempt werd nadat er eon kalf in verdronken was Sedert eanige dagen heeft de Bondsvergadering Ie Bern hare werkzaamheden hervat üij heeft bare gewone zomerzitting aangevangen met het behandelen der Bondsraadsrapporten De oommissie die over het verslag van het spoorweg departement berichtte geven had heeft de aandacht gevestigd op de verschrikkelijke waarheid dat er in 1891 opdeZwiltersche Ignen niet minder dan 155 menschen gedood en 849 gewond zijn Die groote eu in ons land oagthoorde cgfers zijn veroorzaakt door de rampen te Mönchenstein en te Sollikofen De commissie heeft bij deze gelegenheid ook hare afkeuring er over uitgesproken dat het verstrekken van schadevergoeding aan slaehtoffers van een ongeluk of aan hunne naaste bloedverwanten niet zelden in ooverantwoordelgka mate vertraagd wordt Het is wel waar dat het afdoen daarvan niet in de macht van den Bondsraad ligt maaV het is toch hoogst wenschelijk dat die raad alles doe wat in zijn vermogen is om aan deze kwade praktgk een eind te maken Tot toelichting dieue dat een aantal vorderingen op grond der ramp van Mönchenstein nog niet afgewikkeld zijn en het zija meest k ieine burgerlui die een jaar na het gebeurde nog op het toekomende wachten en loopmeisjss terui drongen Men verdroog zich als t ware on de prachtig gekleede dames en heeren het huis van den heer van Maeren te zien binnengaan want die woonde hier wijl z ne dochter als bruid met haar verloofde en wederzijdsche famllién recipieerden De aal waar het bruidspaar de gelukwenscheu stond af te wachten was prachtig versierd men zou met het oog op de bloemen en het vele groen niet gezegd hebben dat men zich in het hartje van den winter bevond De bruid hoewel volstrekt geene schoonheid maakte in haar prachtig toilet met de vele schitterende dames rondom haar een zeer goed effect zooals ze daar stond naast haar bruidegom een lang knap donkeruitziend man Er waren reeds meer dan de helft der vrienden en bloedverwanten die men verwachtte geweest toen de vleugeldeuren weer werden geopend en mevrouw van Breughelen met hare drie zoons en twee dochters Belle en Cateau binnenkwamen Allen zagen op toen mevrouw met bare familie binnenkwam wie men hier verwachtte en wel zoo laat z ker met do algemeen als zoo orthodox bekende mevrouw vin Breughelen Toch maakte ze eene uitmuntende figuur in die zaal met haar zwart flnweelon kleed dat haar als ware ze eene geboren vorstin al te buitensporig nasleepte Maar al ware dat laatste te ijdel voor do zich van de wereld afkeerig noemende vrouw het werd alleszins geboet door de soberheid woarin voor het onetxfa haar toilet bestond ff ordt verialgd De directe van dan Jara Simplou spoorweg wil toegeven dnt het instorten der brug het gevolg is geweest van eene grove nalatigheid in den zin der wet Dit legt haar eene veel aanzienlijker schadevergoeding op dan zij geueigd is te betalen Volgens haar beweren was de brug in goeden staat en volgens de staatsdeskundigen was dit bet geval niet de spoorweg directie heeft echter ook een rapport doen opstellen door deskundigen van harentwege benoemd en die schrgven de ramp toe aan eenen samenloop van niet te voorziene oorzaken derhalve in zekeren zin aan eene hoogere macht Het gerechthof in Bazelland hoeft nu eene derde expertise verordüud en het geschil zuu op dio manier tot in de volgende eeuw kunnen dureu indien de algemeene denkwijze zich er niet mede bemoeide Deze doet al sterker en sterker hier te Bazel hare stem ten gunste van de benadeelden hooren en al is er op den Hen Juni geen volksbetooging in den waren zin des woords te voorzien toch zal aan hel volksgevoel al is het maar op deu voorafgaanden Zondag op de kansels in do kerken uiting gegeven worden Do heer Marti een jaar geleden de onbeperkte gebieder over don Jura Liraplonspoorweg wiens iuvloed op het spoorweg departement aanzienlijk was is iiitusschen van dinn post afgedrongeu nu zeil een van de bestrijders der directie Hij is zooals ik in eeu vorigen brief gemeld heb in den regeeringsraad van het kanton Bern gekozen en zal in deze hoedanigheid zijn lievelingsdenkbeeld du naasting der spoorwegen door den staat met kracht vomrstaan Misschien zal hij nu ook het lot der slachtolftrs van de ramp bij Möucheusteiu zich aantrekken Deze treurige zaak kan een goed gevolg hebben ons volk zou Van het nadeelige van de beslaande ongelijkvormigheid onzer nationale rechtspleging niet beter overtuigd kunnen worden dan door de moeilijkheid welke de kantonale justitie ondervindt om clit spoorweggeschil tol oen einde te brengen Voor het overige zijn er voor alle Zwitsersohe spoorwegen nieuive bepalingen tot bevordering der veiligheid v astgeslold alle snel en personentreinen moeten van automatische luchtdruk remmen voorzien worden elke spoorwegmaatschappij is verplicht een voorgeschreven aantal locomolloven persoon en goederenwagens te hebben Ook tegen het overwerken der lagere beambten met name der baannachters zijn bepalingen gemaakt De treurige ervaringen van bet vorige jaar hebben wij duur genoeg moeten betalen Do brand in de Przibramer zilvermgnen werd den 1 Juni s middags ten 1 ure ontdekt Men constateerde dat het op een diepte van 950 meter in de Mariamijn brandde Aanstonds werden de reddingswerken begonnen Kort daarop steeg de rook reeds uit de Adelbertroijn Het duurde niet lang of de opeaingen der Fronz Joseph en Annamijnen gelekon insgelijks reusachtige fabrieksschoorsieeneo Men poogde natuurlgk zooveel personen mogelijk op te halen i opzichter Peschek daalde viermaal naar beneden en redde verscheidene mensohenlevens toen men hem echter de vierde maal ophaalde rond men hera dood in den ophaalbak hij was verstikt Vele werklieden werden gered maar de rook werd gedurig dikker on daaibij ontwikkelen zich gassen in de mijn die hel neerdalen onmogelijk maakten De werklieden die zich onder in de mijn bevonden vroegen door den telefoon gedurig om hulp men kon hun die ongelukkig niet verleenen Vete redders werden als Igkeu weer bovengebraoht Te één uur des nachts gaf men het op het getaldergeneu die bij do redding het leven hadden ingeschoten was grooter dan het getal geredden s Anderendaags s morgens joeg men vorsche lucht in de mijnen men vermoedde dat er zich nog levende personen in de diepte bevonden maar men moest helaas opnieuw de reddingsiverken staken Meest al d doeden zijn getrouwd en familievaders Van den eenigeu werkman die uit de Eranz Joseph schacht als door een won ler gered werd verhaalt men Ten half vijf kort voor dat men de re idingswerken staakte versoheen in den ophaalbak een man met ontsteld gelaat De omstanders herkenden in hem die aldus uit de verschrikkelijke diepte opsteeg den werkman Soukup die reeds onder de slachtoffers gerekend werd De man geraakte als door een wonder uit de met gassen gevulde mijn Toon hg eenigszins hersteld was verhaalde hij het volgende Gisteren middag was ik met mijnen werkgezel Dnpic in de 25e zone neergedaald waar ik reeds vele jafeii werk Ten half eeu toen wij begonnen te arbeiden werd ik een zonderlingen reuk gewaar en in t zelfde oogeoblik ging mgn licht uit Kort daarop hoorde ik Dupioroepen Ik heb op een beest getrapt I Ik liep naar hom toe en met ontzetting bemerkte ik dat aan onze vooten de lijken van twee werklieden uitgestrekt lagen Verschrikt traden wij achteruit maar een pogonbtik daarna slaakte Dupic eenen schreeuw en viel be wusteloos op deu grond Weinige oogenblikken daarna had hij opgehouden te leven Ik zag de walm die mgne gezellen verstikt had langzaam opkomen eu vluchtte als waanzinnig de galerij op tot ik het hoogste punt bereikt had Daar bleef ik staan omdat de weg afgesloten was ik meende reeds verloren te zijn toen mgne hand een reddingszeil voelde dat van boven afgelaten was Een kwartier later werd ik opgehaald en ik was gered Twee andere werklieden die tijdi langs de St Anna schacht vluchtten waarschuwden verscheidenen hunner gezellen iu die schacht aan den arbeid voor het dreigende gevaar Dezen lachten hen uit zeggende dat er iu die mijn nog nooit een ongeluk gebeurd was De twee arbeiders werden gered en geen enkele van al degenen die zij gewaarschuwd hebben is nog te voorsohiju gekomen Men denkt dat er in t geheel 361 werklieden verongelijkt zijn Volgens een later bericht zijn er 186 lijken opgehaald Bij de reddingswerken lieten 27 werklieden hun leven Er stijgt nog voortdurend dichte rook uit de diepte Al de lijken die nu werden opgehaald worden aanstonds begraven daar zij in vergevorderden staat van ontbinding verkeeren Vele lijken zijn geheel onkennelijk zoodat de vaststelling der identiteit zeer moeilijk wordt Men heeft zooveel stukken van lijken gevonden dat men er een heelen wagen mee vol kon laden Andere zijn zoo zeer opgezwollen dat de kisten die gereed stonden te klein waren en men nieuwe moest aanschaffen Het bloemencorso onlangs te Wonnen gehouden is ofschoon niot zoo verrassend als de twee vorige jaren weer uit rst prachtig geweest Men had het eerst bij eleotrisch licht s avonds willen houden maar de politie was daartegen het had dus s middags plaats in het Prater van de huizen en cafe s aan de Pratjrstrasse waren de batcons veranda s en gevels met bloemen versierd De toevlood onder de brandende zon was zoo groot dat talrgke toeschouwsters fiauw vielen en moesten worden weggedragen Onder de eerste rijtuigen die aankwamen waren reeds vele fraai versierde rozenprieolen geheele daken van witte en paarse serin en over het algemeen merkte men op dat de smaak meer voor rose en wit dan zooals verleden jaar voor geel was Toch waren er mooie combinaties van gooden regen en zonnebloemen een bijzonder goed effect maakten eenige rijtuigen met reusachtige roodo papavers en klaprozen Een mailcoach versierd mot slingers vau waterlelies en groote groene bl eren was geheel bezet met dames en boeren ia bel wit Daarop volgden tien rijtuigen die het comité voor de acteurs en actrices der Comédie Franpaise dio op dit oogenblik te Weenen enorm succes hebben had ter beschikking gesteld zij waren zeer toepasselijk gedecoreerd geheel in de Fransohe kleuren Boven ieder der tien verhief zica een troonhemel van bloemen waaraan driekleurige linten fladderden en waarop een witte duif zat de bloemen uan de rijtuigen waren ook rood wit en blauw de dames Reichemberg Bartet Blanche Pierson en Kalb werden luide toegejuicht Onder de mooie decoratien worden vermeld witte en bleekrose chrysanthemums reuzenorchideeen een schip zwart en geel met takelage van rozenguirlandes Edelweiss maréchal Nielrozen met j gouden regen groote geelroode tulpen acacia bloesems en hortensia s sneeuwballen bonquet ten van anjelieren in alle nuances een reusachtige oude Oostennjksohe gele postkoets waarin een gezelschap cavalorieofBoieren met vier schimmels en oude gele liveroien een koetsje met rainiatuurponies waarin een dwergenpaar rijtuigen met groote Chiueesche parasols waarvan bloemen afhingen of met groote waaiers als dak enz De leden der vorstelijke familie hadden geen versierde rijtuigen maar weerden zich ijverig in de bataille de Hours en hadden evenals de Weener dames veel toilet gemaakt Kroonprinses Stoptianie die heel blond is was in rose foulard onder een rose parasol met haar dochtertje de aartshertogin Elisabeth die in het lichtblauw was Aartshertogin Isabella was is rose faille hertogin Louise van Coburg in lioht lilas Maar do dames der hooge aristocratie hadden faieest toilut en rijtuig in harmonie genomen gravin Potocka geborduurd wit batist met witte bloemen prinses Hohonlohe rood met klaprozen vele hadden overkleedeii van luchtig licht gekleurd gaas of wit borduursel op gekeurde transparants Gravin Kiolmannsegg droeg beige zyde in een rijtuig geheel met gitten bloemen versierd de Weener schoonheden FrI Marie Renard Frau von Haas Frau Spanner lagen allen als nimfen in haar bloemwagens Er waren ook mislukkingen de parasols met bloemen bloven geen kwartier friscti de rijtuigen met hooge palmen en pisangs tieden aan bloeinistenpakwageus denken De presidente van het Corso prinses Melternich verscheen eerst toen alles in volleu gang was met hare dochter in eeu geel rijtuig met groote donkerroode papavers en klaprozen gele livereien eu een achtergrond van groote roode kapellen Er waren eenige grappige tooneeltjes Kroonprinses Stephanie wierp een bouquetje naar prinses Nigra de vrouw van den Italiaanschen gezant Het bouquetje viel do graaf liet terstond het rijtuig ophouden en trachtte het bouquetje te grijpen maar te vergeefs Toen zond hij den Ig ager van den bok om het op te rapen maar intusschen was reeds een heer tusschen de rijtuigeu gesprongen raapte het bouquetje op nam den hoed af voor den ambassadeur en verdween tusschen de menigte Toen de kroonprinces later haar rijtuig aan het Fransche restaurant liet ophouden en uitstapte om daar te dejeuneeren stortte zich de menigte op haar rijtuig en plunderde het geheel ledig Eene jonge dame boven op een mailcaach gezeten wierp nu en dan met coquetteu glimlach een bouquetje naar een heer maar als de gelukkige het wilde grgpen vloog het bouquetje aan een elastiekje bevestigd naar de hooggezeteu schoone terug BuUeoiandscb Overzicht Keizer Wilhelm is gisterenavond naar Berlijn teruggekeerd Naar aanleiding van de ontmoeting tusschen keizer Wilhelm en den ozaar te Kiel schrijft het Journ de Si Petenb Alle vrienden des vredes in Europa zullen in de ontmoeting der beide vorsten een nieuwen waarborg zien voor de handhaving en de bevestiging van den vredestoestand welke zoo duidelijk strookt met aller belangen De Fransche bladen zijn verrukt over het bezoek van den Bussischen Grootvorst Constantijn aan President Carnet te Nancy dat Nancy waarover zooveel te doen geweest is in de Duitsche bladen Natuurlijk staat het aan de Seine vast dat de Czaar van dit bezonk geweten heeft en dat het moest dienen om te maken dat het bezoek van den Czaar aan Kiel den Franschen niet te veel hinderde Men is t er echter nog niet over eens of het bezoek van den Grootvorst werkelijk zoo onverwacht geweest is als dat scheen Sommige bladen meenen te weten dat het niet onverwacht is geweest en dat het bezoek veeteer moet worden beschouwd als een diplomatiek kunststuk van den Minister van Buitenlaudsohe zaken Ribot Het aantal bezoekers uit andere plaatsen te Nancy zou op 100 000 geschat zijn Ook uit hel Rijfcsland waren velen aanwezig De bisschop van Nancy die de medegedeelde rede hield behoort tot de bisschoppon wier jaarwedde om de bekende geschillen was ingetrokken President Carrot heeft een generaal naar Couiroxéfilte gezonden om Grootvorst Constatijn voor zijn bezoek te danken Het vastgestelde reisplan van den President belel9lle hom zelf te gaan Keizer Frans Jozef Koning van Hongarije is Maandag in het feestelijk versierde Pest aangekomen en er warm ontvangen Hij was vergezeld van vele leden dor Keizerlijke familie onder wie de vermoedelijke troonopvolger Met groote plechtigheid reed r de Keizer die de uniform ven Hongaarsch generaal droeg naar den Burg voorafgegaan door een eerewacht uit de eerste Hongaarsche families Op den vorstelijken stoet volgde een groot aantal rgtuigen met voorname ingezetenen allen in nationale kleederdracht De stoet leverde een prachtigen aanblik op Aan het paleis werd de Keizer door eenige Aartshertogen ontvangen die reeds vroeger naar de feestvierende hoofdstad waren vertrokken Ook bg de gaiavoorsteltiog in den schouwburg droeg een groot deel van het publiek da nationale kteederdracht Minneapolis is in feestdos De groote republikeinsche conventie vergadert namelgk De zitting beeft plaats in eeu zaal van het gebouw der niiverheidslentoonstelling De zaal kan twaalfduizend menschen bevelen Boven aan het plafond der taal hangt eeu pagode waarin een verbazend taltijk orkest bij tusschenpoozen den afgevaardigde verschillende muziekstukken doet hooren Duizenden en nog eens duizenden Ameri anen zijn naar Minneapolis gestroomd Do inwoners der stad vreezen dat men hen te midden van al de vreemdelingen niet zal opmerken en ten einde dat te voorkomen drasren zij sjerpen waarop een meelvat en oen plank afgebeeld zijn Deze afbeeldingen zijn de symbolen van do twee voornaamste middelen van bestaan der stad t w houtzagerij en meclhandel Wie verkozen zal worden tot candidaat der republikeinschen is Onzekor Indien zo verstandig zgn kiezen ze noch president Harrison noch zijn vijand en oudminister Blaine msar een man die een goeden naam heeft en de partij vereeuigt in plaats van verdeelt Drie der voorloopige candidaien voor den pr sidentszetel n l Harrison Blaine en Alger zullen bij de eerste stemmiug formeel candidaat worden