Goudsche Courant, dinsdag 5 juli 1892

Woensdag 6 Juli 1892 N 4877 GOÜDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe InzeixdlnK van advertentlAn kan geaohieden tot edn aur des namiddags van den dag der uitgave alles zou doen om de Parysohe tentoonstsUing van T u V plaatsen de erkenning dat Duitschland de kracht en geschiktheid heeft om dat v V Prankrqks vredelievende ge indheid aan den dag te leggen al deze overwegingen hebben er toe bydragen om te Parijs het denkbeeld eene snelle ondersteuning te doe i vinden Met eene voortvarendheid die voor ons Duitsohers diep beschamend moot zgn is de zaak binnen drie weken zoover gevorderd dat de Pargsche tentoonstelling voor het jaar 1900 zoo goed als eene in beginsel iiitgemaakte zaak is Wat zal er nu van het Berlynsche plan worden Twee tentoonslellingen in Enropa binnen zoo weinig jaren is eene onmogelijkheid en wel reeds omdat ile Fransihon op datpnnt eene betere renomme e hebben Wie geen Ünitsoher 18 zal naar Pargs en niet naar Berlyn gaan Parijs heeft als tenioonstellingsatad eene vermaardheid en of wjj ons al er ep konden toeleggen om met succes de ïransche hoofdstad dien meerderen roem te botwialen onder de thans gegeven omstandighfden schgnen we die kans te hebben verspeeld De Engelache bladen bevatten eeui ge bijzonderheden betreffende de door de cholera in ausland bezochte streken Baku ia een stadje van 15 000 inwoners Het is een ve ting en oorlojtshaven en een bedevaartsoord voor Indische en Perzische vuuraanbidders De stad staat betond wegens hare groote onreinheid en de gezondheidstoestand is er zelfs in gewone tijden allortreurigst De bevolking is er even onwillig als dom In Samarkand en Taskjend beide in Boekliara worden door de negeenog tal van maatregelen genomen touüinde het gevaarte bezweren Zoo worden in Samarkand aan de inwoners duizenden exemplaren uitgereikt van een geschrift waarin de voorzorgen worden opgegeven die ieder in h t belang der gezondheid dient te nemen Dit geschrift is gedrukt in het Russisch en in de volkstaal Te Taakjead is een groute voorraad van desinfectiemiddelen uitgedeeld en men heeft er twee gezondheidsraden opgericht De gouverneur van Samarkand heeft sterke troepenafdeelingen gezonden tot het houden van toezicht op de voorgeschreven gezondheidsmaatregelen Uit Konstantinopel wordt aan de oiwiirrf gemeld dat de cholera op de zuidehjke kust der Caspiache zen woedt De Perzische regeering hoeft voor alle havens aan de Caspische zee quarantaine afgekondigd KElXmSGEriJMG De BUBGEMEESTEB van Gouda brenat bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op deu 30n Juni 1892 is eiecutoir verklaard het Kohier voor de belasting op het Personeel No 1 dienst 1892 93 Dal voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termiju van Drie Maanden binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend GOüDA 4 Juli 1892 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN PETROLEUM IVOTEEIIIIVGEX van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast ÏMeo Tankfust ƒ 6 40 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 Angustuslevering ƒ 6 40 September October Novemberen December levering f 6 55 ADVERTENTIËN BROUWERIJ S $f f S S ken Franco Br lett L R Algem Ad Vert Bureau A J RODMA Avulerdam IIKD00R S MeUknohbeU Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwjjderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vüc A v TÜIJLL Northwestern and Pacific H3rpotheekbank Heden zfln ten overstaan van den Notaris P GBEEVË de volgende S Pandbrieven der Northwestern and Pacific Hypotheekbank uitgeloot PANDBBIEVEN Tan SOO Serie A no 13 a en b 39 a en i O no 27 a en b 28 a en b 75 a en b 142 a en b K no 35 a en b A no 2 a en 6 7 o en 6 9 a en 6 18 a en b 46 a en b ü no 20 a en b 61 a en b 88 a en b 119 a en b 122 a en b 123 a en A 146 a en b 199 a en PANDBRIEVKN van ƒ 1000Serie A no 63 65 79 83 100 106 123 125 128 148 154 165 171 180 183 189 198 221 234 241 244 245 250 251 283 285 292 294 315 348 354 357 360 372 3 74 376 420 422 423 425 426 428 484 496 B no 23 124 184 242 293 320 336 397 398 495 C no 4 19 20 55 68 76 79 86 110 116 129 134 135 167 176 190 208 218 251 252 258 261 282 291 300 316 330 345 367 398 4 5 426 444 460 483 492 D no 4 12 62 63 79 105 109 128 130 131 137 161 168 182 202 204 206 213 220 230 244 245 254 267 290 304 308 314 319 320 332 334 337 338 352 358 366 367 3 98 405 411 414 433 437 454 455 472 482 497 E no 14 53 87 94 96 98 99 107 116 120 127 130 149 151 155 191 193 194 202 209 212 213 220 228 239 243 270 280 293 314 315 338 355 362 364 371 375 415 419 459 461 477 F no 267 268 274 312 352 G no 208 265 483 5 no 11 43 107 242 254 383 458 459 486 498 J no 121 217 272 290 297 303 307 311 351 389 395 401 403 413 421 479 496 498 K no 231 387 410 L no 98 112 136 139 140 141 142 241 394 403 M no 58 105 479 A no 06 67 69 142 146 156 158 159 216 217 218 241 265 275 284 292 309 325 332 334 356 361 366 377 391 393 431 447 469 487 489 494 0 no 194 244 283 321 324 Q no 135 345 375 j r no 153 161 195 284 347 379 I 426 477 478 U no 243 251 259 iU 340 383 385 392 415 423 460 479 V no 341 400 De uitgelote Pandbrieven zgn a pari aflos baar van 1 September e k af Aan de houders van uitgelote stukken die vóór of op 31 Juli e k hunnen wensch hier toe tchri telijk aan de Directie te kennen ger met opgaaf van de nummers hunner stokken zal echter van 1 September e k af gelegenheid gegeven worden deze kosteloos tegen nieuwe 5 pet Pandbrieven in te wisselen Van de op 30 Juni 1891 uitgelote 5 pet Pandbrieven is nog uitstaande Serie G no 1496 it ƒ 500l DE DIRECTIE Amiterdam 1 Juli 1892 F1I IALE OPRlimiING m MIELEN tot Ongekend Lage Prijzen zoowel CoshioB als Gewone Banden tïj J A Vellekoop te Oudshoorn mummiv FRANSCHE E Barcelona Brandewijn BU M J DË GRAAF Een ware Schat Toor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWABII G Hollandscbe nitgave met 27 aib Prgg 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke geTolgeu van deze ondeugd Igdt moet het l zen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlagB Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zyn wii de £ chtb M el CftCao te ontvangen lesaiii sngesteld en na vela proüfiiemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Micliaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde ótabblissement van Gebra Stollwerck te Keulen elsche Eikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksoh gebruik een 2 theelepels van t pooder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevaJ van diarrhea slechts met water te gebroikea Verkrijgbaar by de voonuuunste H H Apothekers enz P b V Ko Vt Ko prcefbusje f 1 80 c 0 90 c 0 35 eneraalvértegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt I Amsterdam Kalveistraat 103 Gouda Snelpersdruk van A Buinkmak ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 dlwaderipe Nomroers VIJF CENTEN GOL DA 6 Juli 1892 Hot Veralog van dm toestand der gemeente Oouda over 1891 bevat over du Folhgaarlceukeit o a het volgende De Inrichting iverktc gedurende het afgeloopen jaar zeer gunstig het verbruik was weder grooter dan in het jaar 1890 In het geheel werden verbruikt llHSl sPort tegen 76191V in 1890 dus waa er eene vermeerdering van 35863 piirties Zonder het aantal porties aan bet personeel verstrekt mede te rekenen bedroeg het gemiddelde verbruik per dag ongeveer 380 Intusschen kan voor het dagelykBch verbruik per dag op dit cijfer niet wordon afgegaan Ware dit het geval dan zou de regeling van alles niet veel beswaren opleveren maar waar dit dikwijls zoo uiteen kan loopeu behoort et veel zorg toe ora geregatd aan de aanvragen te kunnen voldoen Het hoogste aantal porties op één dag in de zaal verbruikt bedroeg HS i en he kleinste aantal 89 i terwijl het hoogste aajital afgehaalde porties bedroog 3l51 t en het kleinste 66 Gedurende de maand Maart wns de drukte het grootst daar gemiddeld per dag 374 porties werden verbruikt of 240 per dag meer dan in het vorige jaar Het behoeft dan ook geen betoog dat er met groot overleg en met niet minder zuinigheid moet gewerkt worden ora bij een zoo niteonloopend verschil zonder groot nadeel geregeld spijzen af te leveren Het zal thans aan een ieder wel duidelijk zijn dat de Inrichting in eene bepaalde behoefte voorziet Voor het geval men daaraan twijfelen mocht wil de Commiaaie de buhoefte nog nader doen uitkomen Het grootste verbruik was over het eerste half FEVILLETOIV HAAR VADER Vit het framch Aanhoudend verdiept in een ruilhandel van bloemen linten kralen ringen braceletten van eenige stuivers en voortdurend gaan en komen van boekjes briefjes leitjes waarop zij in het geheim dwaasheden schreven karikaturen teekenden gezwegen van do jaloezie en ijdelheid waarever de leerares zich dikwijls verbaasde daar de kinderen soms zoo ver gingen dat ij onder voorwendsel naar achter te gaan in het voorhuis de voeren van elkaurs hoeden plukten Kr waren er ook die spiegeltjes flesohjes odeur kam en krulstofc mee op school brachten om vóór zij naar huis gingen het haar op te knappen Bovendien betrapte zy ze vaak bij een verschil dat niets met do school te maken had bijvoorbeeld over de kleine maat harer voeten de meer of mindere schoonheid harer zusters do nieuwe japonnen van Dorini of van andere dames En dit was nog het ergste mot zij was nog maar kort op school toen zij eene harer leerlingen in t bezit vond van eeti brief die haar door een leerling van de Burger jaar en wel hootdzakelijk door de buitengewone vraag naar aardappelen en groenten Dte waren in het begin van bet jaar zeer duur en het was zeker een uitkomst dat in spijt van die hoo e prijzen goede aardappelen en groenten niet te duur verkrijgbaar waren Ten bewijze hiervan mo e strekken dat in Haart van het afgeloopen jaar 4822 porties aardappelen werden verkocht tegen 912i i dezelfde maand van het jaar 1890 en in het eeme half jaar 24039 tegen 9263 over hetzelfde tijdvak in 1390 Als men nu nagaat dat de gemiddelde inkoopprijs der aardappelen in 1890 bedroeg 6 i cent en in het afgeloopen jaar 8 g cent dan begrijpt men dat linautieel goeue voordeelen werden beh utld maar daarentegen zy voor wie de Volksgaarkeuken is opgericht er zeer door werden gebaat Over het algemeen is door de hoogere prijzen van verschillende levenimiddelen het resultaat ofschoon er meer porties voKocht werden niet zoo gnnatig als over 1890 maar er kan geen sprake van zijn dal onguustig te noemen als meu in aanmerking neemt lo het gering bedrag van het tubaidie vergeleken met de verwaohtingea dié de testatrice daaromtrent hadj en 2o dat de prijzen niet werden verhoogd hetgeen bij versohillende gaarkeukens wel het geval is geweest Gedurende het jaar 1891 werden eenige verbeteringen aangebracht waarmede de Commissie zeer is ingenomen Vooreerst kwam het steenen fornuis gereed hoofdzakelijk tot het koken van soep en aardappelen en heeft men daarvan terstond bij de groote behoefte aan aardappelen veel dienst gehad Verder konden de kelder en de provisiekamer in gebruik worden gesteld zoodat er thans eene goede gelegenheid bestaat tot het bewaren van spijeen en het opdoen van levensmiddelen Eindelyk werd naast den ingang der keuken een overdekte gang gemaakt waardoor het gedrang van school gpschroven was on in stede van hare verontwaardiging haren lachlust opwekte daar hij door twee minnaars ondorteekend was Tegen hot einde der eerste maand zag zij zich verplicht de bloemen te verbieden die allen op vastgestelde dagen in de japon droegen wanneer een jonge geneeskundige wegens de heorschende oogvliesontsteking zijn wekelijksch bezoek op de school bracht Het gelukte baar door hare goedheid en haar flink zekor optreden in korten tijd veel gedaan te krijgen doch wat de ouders betrof was de verbetering niet zoo groot als zg zich had voorgestald Wel waren het moerendeels beschaafde lieden doch de vijf zes uitzondoruigen telden wel voor honderd Do ergste van allen was een vrouwspersoon die zich do vrouw van een stedelijk beambte noemde omdat haar man het Stadhuis veegde zij was een monster mot schele oogen en log lichaam onder haren rok die van voren veel to kort was kwamen oen paar manslaarzen uit Haar man was sjouwer en een trouw bezoeker van do kroeg zij verdiende er wat bij door bij dooden te gaan wakon en op feestdagen zat zij met een stalletje suikergoed in de buitenwijkeu der stad Zij was eveneens aan den drank verslaafd en wanneer het echtpaar beschonken tehuis kwam was het een razen en tieren waar de buurt zioh mee bemoeide en soms liep de strijd zoo huug dat de politie er bij te pas moest komen Zij haddon eene eenige dochter dio in de klasse ADVERTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels ii 50 Centen iedei regd meerlOCenten GROOTB LETTBBS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gaande en komende personen in denzelfdeo gang voorkomen wordt üver de verschillende leveranciers it de Commiasi zeer tevreden Ook over den keukenmeester en de keukenmeeaterea ea het verder dienstpersobed betuigt de Commissie hare tevredenheid In de Commissie kwam geene verandering Da heer W Begeer die volgens den rooster moest aftreden werd herkozen Zij verdient onzen dank voor de wgie waarop zü zich vao haren moeitevoUon arbeid kwjjL Do Haagsche correspondent van de N Gr Cl geeft de volgende mededeelingen omtrent de nieuwe kieswet i Hot wetsontwerp is naar ik vernam van den raad van state terug ontvangen met heel wat bedenkingen en beschouwingen maar tevens met zooveel blgkon van waardeering van t stelsel dat de heer Tak vermoedelijk maar weinig er in zal hebben te veranderen en dus stellig vóór het uiteengaan der Kamer het groote werk bij de vertegenwoordiging aanhangig zal maken Beads nu is bekend dat het nieuwe kiesrecht een soort van buismanskiesrecht zijn zal los vaa allen census los van eiken geldehjken maatstaf men weet ook dat do splitsing der meervoudige districten wordt doorgevoerd dat er pi m 800 000 kiezers zuilen komen en wij derhalve de grens van het algemeen stemrecht der meerderjarige mannelijka ingezetenen vrij wel naderen het schynt evenzeer vast te staan dat de verkiezing zal geschiMan met toepassing van het couloir stelsel invulling der stembiljetten in het kiesbureau door den kiezer zelf op één hem daar te verstrekken biljet en dal de opening der stembiljetten onmiddellijk na de inlevering zonder een nacht tusschentgd zal plaats hebben maar ik meen te weten dal al wordt in dit opzicht het Belgische systeem gevolgd do bq onze naburen gebruikelijke twee oproepingen der kiezers van Vausti a Galli zat en sommige dagen doodsbleek van den schrik over hetgeen tehuis was voorgevallen ea dood moe na den ganschen nacht goon oog te hebben gesloten op school kwam Van hot eerste oogenbiik af had de moeder een gevoel van haat tegen de leerares opgevat Tweemaal had zij haar lompheden gezegd nadat haar gevraagd was waarom het klad zoo ontdaan op school was gekomen Denkt u dat ik mijnen tijd voor het weggooien heb Wat scheelt u juffrouw dat uw muts van ochtend zoo verkeerd staat Maar nadat de onderwijzeres ter wdle van bet kind haar zachtzinnig had geantwoord was zij van toon veranderd maar nog lastiger geworden Nu kwam zy twee driemaal per week op school on verlangde dat juffrouw Galli haar te woord stond Sterk naar brandewijn riekende hing zij talereelon op van do geschillen mei baren man en spaarde haar goen enkele bijzonderheid zóó had hij haar geslagen en óóhad zij hem toegetakeld Zij stak haren arm uil en zeide Zie eens wat spieren als ijzer Hetgeen waarop zij zich het meest beroemde was uenmaal aan eenen a ent te zijn ontsnapt dio haar wegens nachtrumoer had ingerekend Hoe diep gezonken zij ook was schemerde er soms in do glazerigo slaperige oogen een vonk van vroegere goedheid die door den sterkon drank verstikt was Dan legde zj eete groote teederheid voor haar dochtertje aan den dag dai zg ge voonlyk har l