Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1892

N 4881 189S Maandag 11 Juli GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Om treket De Inzending van advertentiön kan gescliieden tot e6n uur des namiddags van den dag der uitgave Ook zgii de GladatoDianen teleurgesteld dat z te Londen niet meer dan S zetels wonnen Londen is dus nog altijd der vroegere regeeringsparly getrouw gebleven Dat haiir aaubang daar eabter aanmerkelyk verminderd is bewyien de oijfors In een menigte districten is het stemraental van Gladstone s aanhangers aanzienlek vermeerderd Opmerkelijk is het lot van de oandidaten der zoogenaamde arbeiderspartij wat zegt de Fall Mall Gazette bewijst dat de arbeiders waar zij met de liberaler samengingen wonnen torwjjl ze in strijd mot hen verloren l e heer Uardio die door de Gladstonianen werd gesteund won met aanzieul ke meerderheid is West Ham terw jl daarentegen Broadhurkt ïillett en Champien die op de tegenpart vertrouwden verslagen werden Do arbeiders met name de Trade Unions in Engeland doen reerls lang pogingen om erne zelfstandige arbeidspartij te vormen die noch tories noch iladstonianen naar de oogen zal hebben te zien Da uitslag der verkiezingen schijnt echter te bewyzen dat deze jonge partij nog niet sterk genoeg is om zieh zonder hulp op de been te houden Te Christiania had voor het paleis van don Koning een groote betooging plaats waaraan door een twaalfduizend personen werd deelgenomen Een commissie uit den optocht bood den Konmg een adres aan waarin wordt verklaard dat het volk overtuigd is dat do Koning steeds de eer eu de rechten van Noorwegen zal verde ligen rn de gelijkstelling van beide landen bevorderen Ue Koning die met de Koningin den Kroonprins en de Kroonprinsos op het balkon verscheen werd zeer levendig toegejuicht terwijl het publiek dat op 50 000 personen werd geschat met ontbloot het hoofd het Koningslied zong De Koning zal nog een maand te Christiania vertoeven en alleen als de Czaar hetgeen nog onzeker ia Stoukbolm bezoekt voor eenige dagen naar de residentie vertrekken INGEZONDEN MIjaheer de Redacteur Door dr H IJssol de Schepper is beweerd dat ziju voorstel betreffeude dn 2e Burgerschool voor Meisjes h twelk in de verj aderinf van den liaad van 1 Juli iokivam en door de meerderheid onmiddeltijk ter behandeling eu afdoeDini f eschikt werd geacht geheel overeenkomt met zijn eerste voorstel Doch is dat juist Vols ens mijn bescheiden oordeel niet Aan het slot vuu alinea 3 van zijn voorstel wordt bepaald de school te bestemmen voor meisjes van 12 tot 16jari8 en leeftijd ZEd bepaalt weder zoouls vroeger hoo oud le meisjes moeten ziju om ter school te komen maar bepaalt nu tevens dat zij op I6jarigen leeftijd deze school moetsn verlaten Het eerste voorschrift toelating is conform hr t eerste voorstel hut tweede voorschrift tot IG Jarigen leeftijd ia diput Bij de laatste wijziging der Wet op het Lagor Onderwijs is daarin opi enomeu art i9 alinea e f den leeftijd welken de klnde en moeten bereikt ff hebbeu vóór zij op de openbare school worden toeffgelateo en van dien waarop zij die school moeten i erlaten Een verplichting tot vaststelling van den leeftijd waarop de kinderen de school moeien verlaten wordt den Gemeentebesturen daariu met opgelegd men bleef vrij doch door die wijzigiu wordt de bevoegdbeid erkend om iadien men dat nuttig en noodig oordeelt den leeftijd te kunnen bepalen waarop men de school moet verlaten ZooaU nu bet Besluit van den Baad luidt zullen dus kinderen van 16jarigen leeftijd de 2e Burgerschool voor Meisjes moeten verlaten Op gee der scholen in onze Gemeetite bestaat een dergelijke bepaling noch bij het Lager noch Middelbaar noch Hooger Onderwijs on ik veroorloof mij zelf de vraag was het wol de bedoeling van den goachten Voorsteller dat te bepalen Dankzeggend voor de opr ame Hoogachtend J M NOOTHOVEN van GOOR Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Adriaua ouders J Trommel en M Pronk KElXmSGEFING De HUBGEMEESÏER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van do belanghebbendfn dat door de Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastii n enz te Rotterdam op den 5don Juli 1892 is executoir verklaard het Kohier van het Patentrecht No 2 dienst 1892 93 Wijken A D Dat voormeld Kohier ter iuvordering is gestold in handen j van den Heer Ontranger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zynen aanslag op den b de wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de tern ün van Drie Maanden binnen welken de reclames behoooeu te worden ingediend GOÜD I den 8 Juli 1892 De Hurgomeester v oornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Ondertrouwd S F TEELING laatst Wed van M C va Nbs en K KROMHOUT Gouda 7 Jnli 1802 SB Ondertrouwd C a GABRY BN I C V D KIEBOOM Gouda ADV£RTENTI£N Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS a s te Gouda Kene Fatsoendeljike f goed kunnende Koken en Werken en van goede getoigen voorzien Hrieven franco onder letter D bij de Courantiers A BRINKMAN ZOON te Gouda ELIZSLACEHSENECHT bekend en ervaren voor Nienw Werk en Reparation kan direct geplaatst worden bg CBOES Spni 181 den Haag Heineken s GERSTE BIER perfl 9 ei per fl 4 et WIENER EXPORT I5 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Wie zeker zijn wii de Echte Elkel Cacao te ontvangen tesani ngpsteld BD na vele proofaemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Ghebrs Stoll werok te Keulen elsche Ctkel eacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken j Verkrijgbaar by de voonuuunste H H Apothekere enz PrÜR Vi Ko V Ko proBfbusjes f 1 80 c 0 90 c 0 85 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Internationale SPORT VISSCHEEIJ en Paarden Tentüonstelling Juni 1892 October Beschermvrouw Hare Majesteit de KoninginRegentes X ioterij van Voorwerpen aangekocht op bovengenoemde Tentoonstelling Goedgekeurd bü Kon Besluit van 27 Mei 1892 No 85 Verdeeld in 5 Seriën elk van 200 000 Loteibl ELKE SERIE zal afzonderlyk getrokken wo den en ruim 700 Prgzen bevatten waaronder 1 Bootdprgs ter waarde van ƒ 50004 Prjjzen elk ter waarde van ƒ 250010 ƒ 1000 30 500 40 ƒ 250 enz Prijs per Lot 50 CentsJ verkrijgbaar bg alle voorname Boekhandelnren en tegen overmaking van het bedrag by het Comité De loterij commissie Sclieveningen 6 Juli 1892 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanweidg Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE A negang 42 i aarfem Depóthouder L A de V LETT EB Markt 97 naast het Hotel ok ZALM f Sf PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP M NB Verkrijgbaar bjj PEETERS Jz Als bewijs van echtheid U cachet en kurk steeds voor zien van don naam der Firma P HOPPE Zeer Nette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Snelpersdruk van A Brinkkan zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 ilzotiderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 9 Juli 1892 In de Volkaatem een te Pretoria ZuidAfri ücaansche Hepubliek verschijnend blad lozen w dat ene vroegere stadgenoote die ons eertijds op menig concert te dezer stede zooveel kunstgenot deed smaken daar is opgetreden op een concert on tooneeluitvoeriiig ten bate der Duilsch Evangelische kerk Uit een verslag over die uitvooring in genoemd blad nemen wij het volgende over f Van de ziing soli hoorden wij alleen die van Mevrouw van Trotsenburg daar wij tot ons leedwezen bij de beide andere nummers niet in de zaal konden z n Mevrouw van Trotsenburg zong met haar f aai sympathiek alt geluid de irSerenade van Bi aga op zoo muzikaal juiste gevoelvolle wijze als wij nog nimmer in Pretoria mochten hooren en al is deze Serenade reeds eenigzins verouderd zal zg ons toch steeds nieuw blijven indien w haar op die wijze mogen hooreu als Mevrouw van Trotsenburg haar heeft gegeven l er tioldene Hochzeitsmorgen werd door Mevrouw van Trotsenburg en den heer Balfoort op uitstekende wijze voorgedragen en gaf Mevrouw van Trotsenburg hierdoor tevens blijken ook op het geoied van muzikaal comische voordracht veel talent te bezitten ffDie Tapfern Landsoldaten gavon de aanwezigen zoowel door do coupletten als door hun goed oomisch spel herhaaldelijk aanleiding tot lachen In één woord de avond was een bepaald succes en zekor zal het hun die deze uitvoering bijwoonden hoogst aangenaam zyn indien zij meerdere malen in de gelegenheid worden gosteld dergelijke avonden by te wonen Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1891 ontleenen wij nog hel volgende FEVMLLETOM HAAR VADER Uit het Fratuck 7 De man zweeg een oogenblik verlegen Ik ben overtuigd sprak hy ten laatste Doch als ik u vriendelijk verzocht ter wille van den vrede mg dit genoegen te doen Het meisje vermoedde wat hierover tusschen hem en zijne vrouw was voorgevallen de dame wilde haar op deze maniei dwingen Zij zag heip aan doch hy vermeed haren blik Zjj raadde in hem den zwakken man in wien de waardigheid van den echtgenoot en ieder mannelijk gevoel behalve de liefde voor zijn kind was uitge oofd Ik kan u verzekeren mijnheer Orvoggi datik niet uit willekeur of kwaden wil geweigerd heb sprak zij zacht Ik heb er later nog over nagedacht Het meisje is een allerliefst kind dat zeer aan uwdochtertje gehecht is Zjj heeft begrepen wat ergaande is en ook de andere meisjes hebbeu het geraden Eene plaatsverandering zou eene beleedigingzijn welke zij niet verdient Als ik ten minsteeenig voorwendsel had Maar waarlp mijn geweten Nationale Militie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1891 bedroeg 43 man Hot getal ingeschrevenen voor de Natiopale Militie was 163 Daarvan werden 96 om verschillende redenen vr gesteld en 67 voor den dienst geschikt bevonden Negen lotelingon werden na hunne inlijving afgekeurd en moesten door hoogere nommers vervangen worden Bij de Militie te land zyn ingelijfd Lotolingen 29 Nummerverwisselaars 3 Plaatsvervangers 7 Bij de Zeemilitie lotelingen 4 Te zamen 43 Sc mtterij De werkelijke sterkte dor dienstdoendo Schutterij die uit drie Compagnién bestaat was 617 manschappenwaarvan Actief 321 Keservo 296 De bij de Wet bepaalde actieve sterkte is 296 De eerste ban telde Officieren 6 1 189 176 Onderofficieren 8 Korporaals Tamboers Actieve Schutters Te zam eii 384 man Het Officierskorps onderging weinig verandering Bij Koninklijk beslnit van den lldon Mei 1891 No 48 word tot 2n Luitenant ü la suite benoemd de Schutter G B Lulius van Goor De zomeroofeningen werden voor zooveel het ongunstige weder dit niet belette op de daarvoor aangewezen dagen gehouden Het schijfschietea werd gelijktijdig beoefend door laat het mij niet toe ik gevoel dat ik aan mijne waardigheid to kort zou doen Ik zou u zoo gaarne tevreden stellen maar ik kan ik mag het niet doen Geloof mij dat het mij zeer leed doet De vader zag verlegen voor zich en zeide ten laatste Gq hebt gelijk Vergeef mij dat ik u lastig viel Wij spreken er niet verder over Dit ging echter van een zoo diepen ucht vergezeld on de schrik voor hetgeen hem tehuis wachtte stond zoo duidelijk op zyn gelaat te lezen hij was zulk een gebroken oude man die zoo zichtbaar gebogen ging onder zijn huiselijk leed dat een diep medelijdon zich van het jonge meisje meester maakte zij hom torugriep en in haast toefluisterde Ik heb er iets op gevonden Onmiddellijk kan ik het niet doen om niet den schijn te hebben dat men er roy om gevraagd heeft Ik zal wachten totdat alle plaatsen veranderd worden wanneer de kachel wordt weggenomen Ik zal doen wat u verlangt Tot weerzien Terstond gevoelde zij berouw over de gedane belofte doch de goede man helderde zichtbaar op en dankte haar mei zooveel warmte dat zij zich zelve bijna haro zwakheid kwijt schold De dame nam dien avond en verscheidene dagen daarna de houding aan van iemand die eene halve overwinning heeft behaald en op de andere helft rekent zij ing voort mot zich druk met den heer Vinini bezig te houden met hora lachende naar het ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOUenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de daartoe aangewezen onderofficieren en schutters Bovendien oefenden de officieren zich daariu lederen Woensdag het kader lederen Zondagochtend en op den vrijen Maandag zij die om de eene of andere reden van de veerlicndaagsche oefening waren vrqgesteld De resultaten der schietoefeningen vooral van het kader waren bijzonder bevredigend Gedurende de wintermaanden werden door den Majoor Koramandant met de Officieren om de veertien dagen theoretische en door don In Luitenant fungeorend Adjudant met het kader wekelijks theoretische en prnctische oefeningen gehouden Over de opkomst en belangstelling was de Majoor Koramandant steeds zeer tevreden De vrijwillige winteroefaningen voor de Schutters der nieuwe lichting die nimmer aediond hebhen worden gehouden iaderen Dinsdagavond van 8 tot 10 uur Zij blijven steeds belangstelling wekken zoodat bijna allen die daartoe in de gelegenheid waren daaraan voortdurend deelnamen De kleeding enz werd over het algemeen goed sehooagehoaUea en verwaarl ozip kwam niet voor De instrumouten der muzikanten verkeeren in goeden staat Hot muziekkorps gaat steeds vooruit wat te danken is aan den ijver der leden en niet minder aan de goede leiding van den 2n Luitenant Kapelmeester J G Arentz De Majoor Kommandant verklaart in oen verslag dat hij ons toezond dat de goede geest de orde en de tucht bij de Schutterij niets te wenschen hebben overgelaten Vereetiiging tot oefming in Jen Wapenhandel De Vereeniging opgericht op den lOn Mei 1867 is als rechtspersoon erkend bii Koninklijk besluit van den 28n Juli daaraanvolgende No 12 Zij telde aan het einde van het afgeloopen jaar 85 gewone leden 18 begunstigers 2 eereleden en scheen over het leelijke gezicht van het eene of andere meisje en over de kleeding van sommige onderwijzeressen zacht samen sprekeude met eene vertrouwelijkheid welke in het oog liep en onder anderen ook Dorini niet ontging die haar gedrag de la dernière effronterie vond en de directrice evenmin wier verontwaardiging nog overtroffeivwerd dttr hare verbazing dal beiden door hare blikken ilCn verpletterd werden Het scheen veeleer alsof zij ook met haar den draak staken zoowel als met de kleine Vinini die naast haren vader staande de dame den rug toedraaide en haar van ter ryde uitdagend eu minachtend i 44 i oO onderhoudend was het i esprek niet of zij K l i zoodra zij Galli in het oog kreeg om Jx W lacht op haar smaakvol toilet te vestigen Sj m pmet een blik lau de gedane belofte te her o rti Weldra bood ich eene onvoorziene gelegenheid aan om er met aandrang op terug te komen Er was eene leerling iu de klasse gekomen die wegens verhuizing harer ouders uit eene andere afdeeling naar hier was overstegaan Het meisje was bijziende en hare moeder kwam openlijk verzoeken lat men haar zoo dicht raogelyk bij het bord eene plaats zou geven De ieerares voldeed terstond aan dit verlangen en plaatste het kind als b j toeval op de plaats van Georgina aan wie zij de eenige open plaats voor de kleine Vinini aanwees De kleine Orveggi hield zich goed maar har vriendin barstte in t aneu uit en was den iicheelcn