Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1892

laatste slechts eene gedeeltelijke vergoeding is van de onderhouds en bodieningskosten vau de vaart door de stad die zullen bedragen minstens ƒ 12 000 en die Gedeputeerde Staten ten laste van de Gemeente wenschen te laten Dus eene vergoeding van ongeveer ƒ 18 000 voor het gemis van het thans geraamde bedrag van ƒ 89 000 Uwe Vergadering zal ons wel willen toestemmen dat dit bedrag den naam van schadevergoeding niet verdient en dat dit aanbod voor ons onaannemelijk is Wg moenon naar billijkheid aanspraak te mogen maken op eene jaarlijksche inkomst van ± ƒ 58 000 het in 1869 door de Regeering en Gedeputeerde Stalen goedgekeurde bedrag Gedeputeerde Staten zeggen eu zij legden daarop een bijzonderen nadruk dat het door onze Gemeente te lijden verlies niet is te wijten aan het Provinciale werk maar aan den aard der heffing on aan de veranderde omstandigheden die eene lage heffing dringend gebieden Maar hoe kan men dit beweren Ware tot het Provinciale werk niet besloten dan had onze Gemeente tegen het einde van 1894 aan de Hooge Begeoring continuftitio der heffing met een verlaagd tarief gevraagd en zeker wel verkregen dat haar ongeveer eene opbrengst verzekerde gelijk aan die welke in 1869 door Gedeputeerile Siaten zoowel als door de Begeeriug ds reciitmatig erkend werd Wij begrijpen ook niet hoe Gedeputeerde Stalen kunnen ge 1igen van hot vicieuse stelsel in 1869 aangenomen Dat stelsol was het stelsel der Gemeontewet tolheffing lot dekking der kosten van aanleg onderhoud en bediening Eun ander stelsel ware met de billijkheid mot overeen te brengen Mocht tolheffing niet meer strooken met de denkbeelden van onzen tijd men schaffe ze af maar stelle de rechthebbenden daarvoor schadeloos En dan de veranderde omstandigheden die zijn de concurrentie van Rijn en Schie en van het Merwedekanaal Gedeputeerde Stateu vreezen dat deze een groeten invloed zullen hebben op hel scheepvaartverkeer langs Gouda Wij vreezen die niet zoozeer De vaart langs onze Gemeente biedt voor do scheepvaart zoo vele geriefolijkhedeu aan dat de schippers die niet zullen opofferen voor een eenigszins legeren tol aan den Leiflsehendam of het lolvrije Merwedekanaal waarop de vaart zooveel oponthoud zal ondervindeit Wij zijn voor die concurrenlie niet beducht enmocht zij werkelijk voor onze vaart later nadeeligblijken men verlage dan het tarief maar niet nu terwijl vermindering van scheepvaart hier bg gedurige toeneming in het algemeen nog zetr problematiet is Als ons geeu biligke schadevergoeding wordt toegekend dan moeten wij ernstig bezwaar maken tegen den afstand van de Turfsingelgracht niet om betbedrag d r daar te beffen rechten maar omdat hetons andors onmogelijk wordt gemaakt rechten teheffen op de vaart door de binnenstad De Turfsingelgracht en de vaart door de binnenstad loepen evenwijdig En uu spreekt het van zelf dat geeuschipper zal vareu door ae stad als daar naast ligteen vrije of bijna vrije vaart door die Singelgracht Wij meeoeo met te meer vrijmoedigheid ie mogen vragen behoud voor ouze Gemeente van de Turfsingelgracht omdat die geheel ligl buiten het Provinciaal werk eu er geen vouruemeu bestaat daaraaniets te wijzigen Wij hebben de eer aan Uwe Vergadering te verzoeken aan de Gemeente Gouda eno schadevergoeding te verleeuen van 58 000 per jaar welk bedrag althans voor een gedeelte wellicht op de volgende wijze kan worden gevonden Aan de Gemeente Gouda wordt jaarlgks uitgekeerd I De rente van het bedrag door de Gedeputeerde Sta en uange wezen voor het overnemen van de Gouwe en Turfsingelgracht 9 808 i Het bedrag dor kosten van onderhoud en bediening vau de vaart door de binnenstad De rente van hel in 1869 verwerkie kapitaal hiervoren bedeeld ad ƒ i 62 00 De verhooging van het tarief met een cent geschat op of bij eveutueele opheffing van dat tarief een daaraan geSvenredigd kapi l 12 000 10 480 28 420 To zamen ƒ 55 208 af te trekken de kosten van onderhoud en bediening der binnenvaart hierboven genoemd 12 000 Blijft 48 20 Op die wijze zou Gouda vergeleken met de tegenwooriligti opbrengst een verlies lijden van circa f 30 DÏÏp s jaars Een hoogst aanzienlijk verlies voor Wne Gemeente van nog geen 20 000 zielen waar 40 opcenten op de gebouwde eigendommen 10 rvtt d worden door iemand b ien ik wellicht in bekwaamheid ec vjver achter zal staan maar ik bedoelde steeds bet goede voor onze stad en doe daarin voor niemand ouder Het is mij een behoefte een woord van dank te spreken tot u M de Voeraitter tot de beide Wethouders en tot de raadsleden wien ik hartelgk dank leg voor hun welwillende ontvangst Ik beveel my in hunne vriendschap ten zeerste aan I Openl k wil ik ten slotte een woord van dank spreken tot die Ooilegies in den Baad die op my hunne tem voor Ontvanger dezer gemeente hebben uitge bracht eeue betrekking waarmede ik zeer ben ingenomen Ik hoop dat ik hun vertrouwen niet zal beschamen en zal trachten door qver ea plichtsbetrachting steeda ook de achting van die raadsleden te verdienen die op mg hun stem niet hebben uitgebracht Ik beveel mij zeer aan in den steun van raadsleden leden van het Dagelijksch fiestuur en ge meentesecretaris Nieta meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Ten gevolge van het dezer dagen gehouden overgangsexamen aan hot gymnasium zgc heden door curatoren bevorderd Uit I naar II A ten Bosch C G Bugs G K Fortuijn Droogleever A C Heij H J F Ueijman A Overbosob A C van Bossum en M J van üven Uit II naar III T Hagen G J A de Mooij H W Overbosch N van Schouwenburg J A Svanback E J Swaab Uit III naar IV H M E Leopold en M Bosbergen Niet bevorderd 2 Uit IV naar V W N J A Brandt van atraaten C S van Dobben de Bruijn voorwj tdelgk J H van dor Meulen D C van de Voort E Wolff Niet bevorderd 2 Uit V naar VI H T F Borwafcr Stennekes oorw J J Cramer K F Sparnaiij C G N de Vooijs A G Wieutjes Deze opgaven zijn atphabetisch Onze vroegere stadgenoot M J Punselie is van de 3e tot de 4de klasse aan het stedelijk Gymnasium te Doetichem bevorderd Op den 8n Juli 1 1 had alhier eene vergadfring plaats van belangstellenden waarin is besloten tot de oprichting van do Nederlandsche Aanneming maatschappij Naamloozo Vennootschap gevestigd te Gouda Het doel der Vennootschap is a Het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van water burgerhjke eu vestingbouwkunde enz zoowel bij contracten bij openbare aanbesteding als onderhands aan te nepaen l Het drijven van handel in zaken uit het sub a voortvloeiende In genoemde vergadering werd het ontwerp Statuten behandeld en besloten dit aan de koninklijke goedkeuring te onderwerpen Voorts werden de commissarissen en de directeur benoemd en voor een belangrijk bedrag in het maat8chapp lijk kapitaal hetwelk honderd duizend gulden bediaagt ingeschreven Belangstellenden en zij die nog in de tweede helft van het maatschappelijk kapitaal zouden wen geene tien woorden spreken zonder uwe leege plaats te zien eti ik zie u in mijne gedachte altgd voor mg mtt uwe lieve donkere kijkers ik spreek tot u alsof gij er waart want ik zou geene les kuonen geven zonder dat mijne kleine lieveling er bij was Kind ik houd van u alsof ik uwe eigene moeder was Het meisje zag haar met onuitsprekelijke dankbaarheid aan en streek met haar handje langs hare wang f aarop zeide zij treurig En toch zal ik niet tetagkomen Maar dadelijk liet zij naar de deur ziende er overluid op volgen Ik ben o looveel beter Haar vader keerde gerustgesteld terug Het kind lachte hem toe maar men zag dat hij te vroeg was weergekomeu dat zg oog ieU wilde zeggen De onderwijzeres menda dit te raden en vroeg met at hare macht hare stem beheersohende Ik mag oog eens terug komen niet waar Vader eu kind keken elkander vragend aan als om te zeggen dat dit niet zoo gemakkelijk zou gaan Beiden antwoordden toestemmend doch juffrouw Galli begreep dat dit bezoek wellicht het eerste en het laatste zou wezen En Georgina vroeg de zieke met een neemoedig lachje Zy dacht aan hare kleine vriendin die haar zoo missen zou Georgina is heel bedroefd antwoordde de andere zü ziet met ongeduld naar u uit zij zal blij zijn te hooren dat gij wat boter zijt en dat ge sohen deel t nemso Vuniien zich tot het bwomen van inlichtingen wenden tot den he r C J ti Hoogeudgk te Bergen op Zoom Te Oudewater most voor den gemeeuteraad een herslemming plaats hebben toaaohen de beereu J C Verheul en K Sille De burgemeester van Katwijk a Z kennis genomen hebbende van de overdreven berichten voorkomende in enkele dagbladen betrelFeudc den toestand der typhus maakt namens de beide aldaar prdlliseerende geneesheeren bekend dat er te Katwgk aan Zee slechts vier huishoudens zgn waar typhus heerscht eu dat er in het geheel tien personen daaraan lijdende zijn De toestand mag als vrij gunstig beschouwd worden en niemand behoeft atgesehrikt te warden om de badplaats te bezoeken Uit Ouderkerk a d Usel schrgft men dd 14 Juli In de gisteren uvoud gehouden raadsvergadering was ingekomen een sohrgven van den minister van waterstaat handel en nijverheid inhoudende dat tot de vestiging van een rijkstelephooukantoor in het hulppostkantoor alhier zal moeten worden overgegaau Naar aanleiding van dit bericht is door den raad besloten lo de jaarwedde van den kantoorhouder te bepalen op ƒ lUO 2o het bestelloon vast te stellen op 10 eenis per telegram voor de geheele gemeente 3o du diensturen te regelen geheel lu overeenstemming met die van de kantoren e Krimpen a d Lek eu Krimpen a d IJsel Ter vervanging van de bestaande voorschriften werd door den Baad het ontnerp aangeboden van eene nieuwe verordening voor de openbare lagere scholen en voor het onJerwgzend personeel aan die scholen welk ontwerp met algemeeno stammen onveranderd werd vastgesteld Tot bestrijding vau willekeurig schoolverzuim en belooning vau trouw schoolbezoek zijn do volgende regelen aangenomen Jaarlgks worden de vorderingen Uer leerlingen in het openbaar en in tegenwoordigheid vau den gemeenteraad onderzocht Indien hierti e termen bestaan worden du leerlingen dan op gesbhenkeu versnaperingen of op andere wgM onthaalu mor rekening der gemeente Ue leerlingen echter die gedurende een geheel jaar een zeker aantal schoaltgdrn door burgemeester on wethouders bepalea willekeurig verzuimd hebbeo blijven van du onthaal geheel often deele verstoken Aan leerliugen die zich onderscheiden hebben door trouw schoolbezoek goed gedrag eu flinke vorderingen wordt bg het verlatuu der school een eereblijk uitgereikt Ten einde de aanspraak op deze beloouingen en eereblijken te kunnen üeuordeelen worat in overeenstemming met art 82 der wet op het lager onderwijs aan de hoofden der openbaVu eu bijzondere scholen voorgeschreven het aanleggen en bijhouden van eene lijst der kinderen die zich aau willekeurig schoolverzuim schuldig maken met aauwgzing vau het aantal dier verzuimen De nieuwe verordening zal den Sisten Augustus a s in werking treden Gevolj gevende aau de haar opgedragen taak is door do centrale commissie van het Nederlandsch WerkliedenVerbond Patrimonium aau de Tweede Kamer der Staten Geueraal een adres gezonden met de volgende conclusie aan haar gedacht hebt Wat zou ik haar gaarne zien riep zij alsiemand die een onmogelijken wensch uitspreekt De onderwijzeres bad haar nog veel te zeggen maar ziende dat de vader naar het vensier g ng en onopgemerkt op zgn horloge zag begreep zij dat het tijd was om te gaan Het meisje sloau B ogenblik een arm om haren hals eu gi JPU l ere hare hand terwijl zij haar in etoarfluMvde Ik dank u lieve juffrouw Deze voelde iets tusschen hare vingers glijden zij drukte het eu stak het haastig in den zak De vader kwam aau het bed tenig Ik moot nog iets aan juffrouw Galli zeggen sprak het kind met een glimlach Maar dit iseen geheimpje tusschen ons beiden Zij trok haar naar zich toe en fluisterde aan haar oor Ik vergeef iedereen De onderwijzeres rilde alsof de vleugel des doods haar had aangeraakt Groet Georgina van mij ging het kind watInider sprekende voort steeds met den arm om baren hals Tot weerzien En heel zacht als eenzucht kbnk Vaarwel De ouderwijzer3 kustebaar innig met mbeite een snik onderdrukkende zij snelde been geene hand voor oogen ziende zichin haar eigen kleed verwarrende langs den muurtastende om staande Ie blijven Bij geluk was hétdonker op het portaal waardoor de heer Orvpggi l dat het kiesrecht zich uitstrekke tot alle gezinshoofden die niet op wettelyke gronden van het burgerschapsrecht verstoken zijn 2 dat de stemming geheim zg opdat de persoonlijke vrijheid bg de uitoefening ervau ten volle gewaarborgd zü S dat de stemhureaux ook des avonds geopend zijn om hun die door hun arbeid des daags verhinderd zijn de uitoefening van het kiesrecht mogelijk te maken 4 dat verordend worde dat aan allen die in welke qaulittit ook bij Staat provincie of gemeente in dienst zijn gelegenheid moet worden gegeven cm van hun kiesrecht gebruik te maken 5 dat de dag voor stemming nooit op een Zondag of een algemeen erkenden ohristolijken feestdag worde gesteld en eindelgk 6 dat het stelsel van enkelvoudige kiesdistricten tot alle gemeenten worde uitgestrekt Staten Qeneraal Tweeue KiMEn ziiting van Donderdag 14 Juli 1892 Slechts een klein stapje vooruit ging het debat De Kamer die zich door hoofdzaken nog al spoedig wist heen te werken blgft nu dood op kleinigheden Het debat liep over drio artikelen het aangehouden art 4 en de daarmede in verband staande art 16 en 17 De artikelen 16 en 17 regelen de aangifte terwijl art 4 Hen regel stelt dat de man voor het geheele vermogen van man en vrouw gezamenlijk belastingschuldig is doch in geval vau scheiding van tafel en bed do vrouw afzonderlijk voor de waarde an haar vermogen De aangifte worde nu in t Begeeriogsstelsel gedaan door den belastiugschuldige dus door den man en alleen in het tweede geval door de vrouw lutusschen voorzag art 17 in het geval dat de vrouw het beheer over haar eigen goederen heeft en de man niet van beider vermogens gezamenlijk als wellicht daartoe onbokwuam aangifte heeft gedaan in welk geval dan de vrouw gehouden zal zijn haar eigen vermogen tau te geven Op voorstel van den hoer BiAgeri is daarin deie verandering gebracht dat de vrouw die het beheer haar eigen goederen heeft i hetzij tengevolge van scheiding van goederen hetzij omdat zij zich het beheer heeft voorbehouden persoonlijk belastingschuldig zal zijn Daarbij gezorgd dat de schatkist geen schade lijdt daar de vermogens bijeengevoegd worde voor dec aanslag Art 4 werd daarop goedgekeurd De andere artt werden vastgesteld omdat het amendement Rutgers eene kleine wgziging in art 16 noodig maakt die de minister beden zal voordragen Door den Gemeenteraad van Gouda is aan de Staten der Provincie Zuid Holland het volgende adres ingediend Aan de State deb Pbovincie Zuiu Holland M ne Beeren Uwe Vergadering heeft ten vorigen jare aan Gedeputeerde St ten opgedragen te onderzoeken of en zoo ja welke redenen van billijkheid zouden kunnen pleiten voor hnt toekeunen van schadeloosstelling aan de Gemeente Gouda wegens het verlies dat zij oa 1894 mocht komen te lijden door het te niet gaan van het recht tot tolheffing voor het gebruik van het vaarwater van de Mallegatsluis tot den Egn haar gelaat niet kon zien Zij vond nog kracht om te zeggen Houd maar goeden moed zij gaat vooruit terwijl hij haar tot afscheid dankbaar de band kuste Zoodra zij alleen was op de trap bezag zij het voorwerp dat zij in den zak had verborgen toen ontglped de lang onderdrukte kreet van smart aan hare lippen het was reeds de groet van een doode een vlok van Giulij s h ar Den volgeuden dag was de kleine zieke wat beter maar na een paar dagen ging zij schielijk achteruit Juffrouw Galli verschrikte hevig toen zij een avond bij het verlaten der school de huishoudster hoorde zeggen dat er gten hoop meer was bp haar behoud Zg spoedde zich Saar de woning der Orveggi s maar na eenige passen fs hebben gedaan stond zg stil bij het denkbeeld mevrouw Orveggi te moeten weerzien dooh haar meilelijden en hare liefde voor Giulia drongen die gedachte aanstonds op den achtergrond In de vestibule gekomen trad zg aan het venster der portierster en vroeg de kleine Orveggi De vrouw die met de polenta bij het vuur bezig was keek om en antwoordde met eene bedaardheid welke Galli een goed voorteeken toescheen Toen ik vijf minuten geleden boven kwam om te vragen was zij juist gestorven Jf ordt vermlgd tengevolge van het in beheer nemen door bet Provinciaal gezag Die tollen zijn tweeledig I Voor het bevaren van de Gouwe van den Eijn af lot aan de grens van onze Gemeente en II Voor do vaart door de Gemeente welke zich in twee dejen splitst en waarvan de eene loopt door da binnenstad meestal gebruikt door kleinere schepen en do andere voor groeiere schepen door de Turfsingelgracht Op de Gouwe wordt het recht geheven vroeger volgens het Octrooi der Staten van Holland eu latei volgens Koninklgke besluiten het laatst volgens het Koninklijk Besluit van 21 Januari 1870 en binnen de Gemeente eerst volgens verschillende Hesolutiéu laatstelijk krachtens het Koninklijk besluit vau 15 December 1869 De gezamenlijke opbrengst werd bij de begrooting van 1892 geraamd op 89000 doch zal waarschijnlijk niet onbelangrijk hooger zijn Naar aanleiding van bovenvermelde opdracht hebben Gedeputeerde Staten U de slotsom medegedeeld waartoe hunne overwegingen na onze zienswijze vernomen te hebben hen hebben geleid Deze komt hierop neder dat de billgkheid jegens Gouda vordert dat aan haar boren de sera waarop de waarde van het eigendomsrecht van de ten haren name staande perceelen mocht worden bepaald worde vergoed het gemis van hetgeen de Gemeente volgens de beginselen vnn art 264 der Gemeentewet in rekening zou kunnen brengen bijaldien zij het beheer behield van Gouwe on Turfsingelgracht en dat dus de scbadeloosstelling aan Gouda boven de onteigeningssom uittekeeren mocst bestaan in een kapitaal groot ƒ 232 692 60 of in eene jaarlijksche uitkeering vau ƒ 9308 terwijl haar zouden worden vergoed de kosten van onderhoud eu bediening der werken binnen de stad die in beheer zouden blijven bij de Gemeente tot een bedrag van ƒ 9460 De Gemeente zou dus in het geheel jaarlijks ontvangen een bedrag van ƒ 18 758 waartegenover zü belast blijft met het onderhoud en de bediening vdW al de werkeu aan den IJsel en van de doorvaart binnen door de stad zonder eenige andere vergoeding Wg kunnen ons Mijne Heeren met deze vooistellen niet vereenigen en nemen de vrijheid U eerbiedig onze bezwaren daartegen te doen kennen liedeputeerde Staten erkennen ile billijkheid onzer aanspraak op schadevergoeding maar het bedrag dat zij voorstfllen staat daannede volstrekt niet in verhouding Gouda heeft zooals reeds in de dezerzijdsche missive van 18 April l891 aan Gedeputeerde Staten werd aangetoond zich van oude tgden af voor de scheepvaart groote opofferingen getroost Zij heeft behalve den aanleg van den ouden waterweg midden deer de stad krachtig bijgedragen lot het bouwen van de voormalige en de tegenwoordige Mallegatsluis zij heeft op verlangen van Prins Willem I de vaart buiten om de stad geschikt gemaakt voor schepen van oorlog ten behoeve der defensie zg heeft gezamenlijk met Amsterdam eene vaart gegraven en een trekpad aangelegd tusschen do beide steden zij heeft in later tijd dpn door de stad loopendeu arm van de Gouwe voor de passage van groote schepen met staande masten ingerioht zij heeft voor S 8 bijgedragen in de kosten van herstel en het grootendeels nieuw aanleggen der kaden langs de geheele Gouwe en zich voortdorend belast met het onderhoud der vaart en alles wat daartoe behoort II III De Gemeente vond in verschillende heffingen eene tegemoetkoming voor de kosten van aanleg en onderhoud van al deze werken welke na de invoering der Gemeentewet met de voorschriften van deze en speciaal met art 254 in overeeustemming werden gebracht en nader geregeld ia 1869 in welk jaar het tarief vroeger telkens voor 6 jarenjtoedgekeurd werd vastgesteld voor 25 jaren omdat do Gemeente bezwaar maakte de anuzienlgko uitgaven van 262 000 namelijk ƒ 132 000 voor het openmaken der binnenstad en 180 000 voor de Gouwekaden die toen moesten plaats hebben te doen zonder zekerheid dat in de eerste jaren hel tarief niet zou worden gewijzigd en IV De opbrengst van de op de Gouwe en in de Gemeente geheven rechten werd in 1869 geraamd op ƒ 58 000 wolk bedrag zoowel door de Gedeputeerda Staten als door de Hooge Begeering die het tarief g dkeurde als eeue billgko vergoeding werd beschouwd voor de kosten van aanleg onderhoud en bediening De kosten van aanleg werden in overleg met de Begeering en Gedeputeerde Staten geschat op di Kwaarvan ƒ 830 000 waaraan moesten werden toegevoegd die van onderhoud en bediening zooals wij reeds boven deden uitkomen Nu stellen Gedj puteerde Staten voor om gelijk wg reeds opmerk voor het in beheer overnemen van de Gouwe n de Turfsingelgracht aan Gouda uit te keeren een kapitaal groot ƒ 233 693 60 of de rente daarvan ten bedrage van 9308 per ja ir en verder eene som van 9450 jaarlgks welke op de ongebouwde en 60 op de personeele belasting worden gtheven benevens een hoofdelgke omslag van ƒ 42 000 zijnde ongeveer 2 pCt van het belastbaar inkomen De scheepvaart zou bij aanneming van dit voorstel slechts 1 cent per ton meer moeten betalen dan volgens het door Gedeputeerde Staten voorgestelde tarief en toch eene vermindering van l j ceit per ton genieten Wordt do schadevergoeding zoo geregeld dan zou Gouda ofschoon de belastingschuldigen tweemaal zooveel dan thans zoud n moeien betalen misschien kunnen blijven wat ze is onder voorwaarde van afschaffing van wat niet geheel onmisbaar is maar wordt het voorstel van Gedeputeerde Staten aangenomen dan gaat de Gemeente zeker met rassche schreden haren ondergang tegemoet Verbetering van vaarten is zeker een groot belang wel waardig dat het door de Provincie krachtig wordt bevorderd maar als die bevordering ten gevolge moet hebben dat eene uiet onaanzienlijke Gemeente te gronde gaat terwijl do voordeolen grootendeels door bewoners van andere gewesten wordt genoten en in de naburige Provincie waardoor d vi gttook loopt en misschien over een grooteren SffmMi geen rechten worden afgeschaft en geene v rlsi Sègen aangebracht dan kan dunkt oas voor de Staten van ZuidHüllaud het voorstel van Gedeputeenle Staten niet dan aanmerkelijk gewijzigd aannemelijk tgn t Welk doende De Gemeenteraad van GOUDA VAN BERGEN IJZENDOOEN Fooriitkr BROUWER Secretam GOUDA 1 Juli 1892 Balteolandsch Overzicht Zooals reeds is gebleken was het Woensdag een zeer gelukkige dag voor de aanhangers van Gladstone In de Engelsche graafschappen winnen zijn 8 zetels en zelfs roet een meerderheid van 1488 stemInen Ook de andere overwiuDicgeii waren niet twijfelachtig Hiertegenover stond één verliespost maar de minderheid bedroeg slechts 82 stemmen In Wales winnen de Gladsionianen 1 zetel en in Schotland vier Verliezen werden daar niet geleden Donderdag word in 37 4fficten verkiezing gehouden Daar er 23 Gladsionianen en slechts 14 conservatieven aftreden is vuor de Gtadstonianen een groote vooruitgang te verwachten Het laatste bericht v n Reuter luidt aldus Tot dusver zgn gekozen 243 conservatieven 44 unionisten 235 Gladsteniauen 51 antiParlisten 7 Parneliisten De conservatieven winnen 15 unionisten 7 de Gladsionianen 70 tetels Een talrijke schare toehoorders op de tribunes bewees Dinsdag dat men aan de opening van de zitting der Belgische kamers althans van de tijde van het publiek groote beteekenis toekende Aau de zijde der regeeriug scheen deze belangstelling niet Ie bestaan althans de constituaute werd er twee uren geopend zonder troonrede in een woord zonder eenig officieel ceremonieel Onmiddellijk werd overgegaan lot het onderzoek der geloofsbrieven Tegen vijf verkiezingen voorde kamer zijn bezwaren ingediei d legen die van Ostende door de olericalen tegen die van Nyvel eensdeels door de liberalen anderdeels door do clericalen bestreden terwijl eerder nog geprotesteerd wordt tegen de geldigheid i H erkiezingtn te Thuin Doornik en Charletoi In den senaat waren beswaren ingediend tegen de verkiezingen te Antwerpen door de liberalen tegen die te Ostende door de clericalen en tegen die te Nyvel door liberalen en clecicalen maar de verkiezing te Antwerpen is reeds zonder eenige tegenkanting goedgekeurd In de kamer werden het meerendeel der verkiezingen wier geldigheid niet bestreden was eveneens goedgekeurd fla deze werkzaamheden hief de rechterzijde weder het liedje van verlangen aan Ondanks hetkrachtig verzet der linkerzijde werd besloten hedengeen zitting te honden De linkerzijde stemde eenparig tegen de reuhtertijde voor Deze vrije dag was bestemd voor eene partgvergadering der meerderheid De vergadering der rechterzijde W kalm afgeloopen De minister president Beenfaeri hield een lauge r de waarin hij mededeelde dat hij berud was af te zien van de invoering van het Engelsche huis manskiesrecht en elk ander stelsel voor te slaan dat der stemmen van de Kamer noodig voor de aanneming ep zich koa vereenigen De regeering heeft het vraagstuk vnn het referendum niet opgegeven de kabinets quaestie is niet ge ld en het conflict tusschen den minister Beernaert en den kathdlieken leider Woeste is vermeden Vorst Bismarck gaat voort ook waar e regeering verder het zwijgen schijnt te willeu bezwaren op f