Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1892

Donderdag 4 Augustus l o 4908 1898 60UDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inEeadinu van advortontién kan geschieden tot eto uur des namiddags van den dag der uitgave Ugen den Emir van Afgbaniatao lioh moer uitbreiden Vsnchaidaoa sUmmen T n bateeksnia haddan zich bij de beweging aangesloten Het Indische Gouvernerae nt heeft nu eea kleine afdeeling trospeu naar de grens geienden De onvertrouwboarheid ren ramingen betreffende de kasten van gro ite werken is selden op zoo teleuratelleude wijze gebleken als bq den aanleg van het scheepakanaal van Manchester naar zee De oorspronkelijke raming van dit werk nu zeven jaar geleden door het Parlement goedgekeurd bedroeg 6 600 000 P St Tot dusver echter is er reeds 15 000 000 uitgegeven En thans bl jkt uit het pas verschenen verslag van de Kanaal oommissie uit den Manchesterschen gemeenteraad dat er wederom een bagatel van 1 500 000 moet bggepast worden om het werk te voltooien Zal het na daarbij blijveu Waarschijnlijk niet Men zot deu aandeelhouders en het gemeentebestuur van Manchester eenvoudig het mes op de keel Willen zg niet tot het eind toe blijven opdokken dan is geheel hel reusachtige kapitaal dat tot dusver in deu grond gestoken werd ie beschouwen aU verloren üe vooruitzichten zyu dus voor al de bij deze onderneming geldelijk betrokkenen allertreurigst Toen het kiinaalplan geopperd werd trachtten bezadigde lieden die niet door den naijver tusschen Manchester en Liverpool mede aangestoken waren te doen uitkomen dat er luswsheu de beide steden reeds twee kanalen en drie spoorweglijuen bestonden Deze waarschuwende stemmen werden echter in den wind geslagen Manchester moest met alle geweld eene zeehaven warden en de eerste spade ging onder groot gejubel in den grond Thans zitten de aandeelhouders iu zak eu asoh Zij kunnen niet meer terug om niet alles te verliezen moeten zij steeds nog meer ofteren spijt de zekerheid dat het reusachtige werk wanneer het dan toch eenmaal voltooid zal zijn geene uoameuswaardiga rente op het daaraan ten koste gelegde kapitaal zal kunnen afwerpen INGEZONDEN Oeachte M de R Zou ik eene kleine plaatsruimte in uw veel gelezen blad mogen verzoeten ter opname van onderstaande Een liefhebber van visscheu zijnde had ik mg een plaatsje gezocht op den Bleekorssingel tegenover de kaierue Het was omstreeks half vier ia den morgenstond Mijn aandacht werd op eens van mijn dobber naar het kazerneplein getrokken De hoornblazer der v ai n l liet midden voor de kazerne staande een aaneenschakeling van klagende toueii nit zijn hoorn te voorschijn komen In minder dan geen tyd verschenen er uit beide ingangen eene massa soldaten zoowel onderofficieren als korporaals en soldaten Alles snelde naar het midden van het plein Beo ieder wilde zich overtuigen waar de brand was Het rumoer eu gekakel was verschrikketgk allen schreeuwden door elkaur De stem van den adjudant der week klonk boven allen uit Aantreden aantroilen op twee gelederen Zoo langzaam mogelijk voldeden de soldaten aan dit bevel Toen zij eindelijk goed en wel aangetreden stonden zag ik den adjudant het gelid langs loopen die er hier en daar eentje uitpikte Dit waren volgans gedado onderzoek de oude mtinschappen m a w vrijwilligers en lichting 91 De overigen konden inrukken en hun bed weder opzoeken wat door de meesten uiet gedaan werd De overgeblevenen een veertiental manschappen met twee korporaals stelden zich twee aan twee op Deze veertien soldaten dus moesten twee spuiten bedienen Als ik mij niet vergis zijn er op zijn minst achttien noodig en dan is er nog geen eens een aflossing Met pompen houdt men het toch niet langer dan een kwartier vol Het is wol te betreuren dat de jonge manschappen no f niets naar hon eigen zeggen van de brandspuitoefeningen afwisten het oponthoud was bepaald zoo groot dan niet geweest want toen de brandspuiten gereedstonden om te vertrekken waren er reeds twintig minuten verloopen sedert de hoornblazer geblazen had Bent u het niet met mij eens M de R dat in dat tijdsverloop bij een eenigszins feilen brand er heel wal kan verbranden Ëtt waar toch kan de orde en tucht beter zijndan bij militairen Er zou geen een brandspuitcorps zijn die het tegen de militairon zou kunnenuithouden zoo deze laatste slechts een weing geoefend is Maar hierbij komt toch een verontschuldiging deze n l al de oude waren op een aarna mat groot verlof vertrokken daarentegen zagik ook dat er tamboers en hoornblazers mee uitrukten ik herkende er twee leze hebben immersnet zoo min brandspuit oefeningen bijgewoond alsde lichting 92 U bij voorbaat reeds dankzeggende M do R voor de rog verleende plaatsruimte ver iiyf ik met de meeste hoogaohting Oio du Dr ALFKED Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Juli Neellje Johanna Clara ouders F C Bik en B Rookhuizen 31 Petrus Johannes ouders C H Koemans en M G Bniystens Cornells Gerarduf Johannes ouders J Dongelmans en M van Straalen 1 Aug Margaretha oudersU Hilgera en M Brussé OVERLEDEN 30 Juli J Q Raastrop 6 m 31 W C A Dikhooff 8 m l Aug E H Goedhardt 14 m Moordrecht GEBOREN Geertrui Lena ouders J Bosloper en A van Oosterom Margaretha Anna ouders A Bouwman en J A Torken OVERI EDEN C Bloot 1 m ONDERTROUWD J da Bruin ÏO j en J de Jong 18 j GEHUWD J do Jong 8B j en M Bloot 89 j ADVERTENTIEN muis TE miL Wassenbeelden Standplaats GBOOTE MAEKT over den Heer OVERBOSCH Gedurende de Kermi alle dotgen te Bezichtigen ENTREE ie Rang 25 et 2e Rang 15 et C 8POKK Kermis Ie Gouda L UlUll Standplaats Oroote Markt Buitepge vone VOOESTELLINGm DOOR HET Uollandsch Tooneelgezelschap Directie A VAN LIER van Ameterdam Woensdag 3 Augustus tot OPENING van het TOONEEL Groot Succes in Nederland Beroemd biyspel in 6 bedreven naar deu roman van F Reutkb door A JoMKEBHA N Donderdag 4 Augpustus H SOOste OPVOERING VAN Menscli erger je niet Bl spel met zang in 4 bedreven door C P T BIGOT Adnvang 8 uur P bijzbn ƒ 1 25 ƒ 0 75 ƒ 0 40 Heineken s GER8TE BIER perfl 9 et p s A g et WIElJfeR EXPORT 15 Vi 7 Specialiteit 7aii Tafelbieren Depet A NORTIEK Gouwe C 34 35 I Gouda Snelpersdruk van A Buij Kan Zoon FEMSCHE STOOMVEEVERU Chemische en Zwitsersehe Wasscberij Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen H OppeDbeimer Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en verren tbd alle Heeren en DameskleedingBtnkken 0 A alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafel kleeden Trgpen met nieuwe patronen geperat Kwasteu Garnituren Neteldoek Tulles Kan ten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 34 0 Staats loteii Trekking van Maandag 1 Augustus 1892 No 18697 ƒ IBOO No 903 9036 en 1123 + ƒ 1000 No 11239 en 18430 400 No 13987 ƒ 200 No 7799 10868 13227 en 1B221 ƒ 100 Prijzen van 30 41 2823 5580 8140 10471 13279 159tl 18400 86 2872 6585 8177 10503 13290 16010 18 IS 96 2949 5 i9 8299 1II5S6 13293 16182 18516 132 3099 5750 8338 15050 13328 16313 18582 135 3176 5773 8367 10596 13357 16374 18711 155 3221 5785 8386 10612 13377 16406 1874 225 3297 57fe7 8390 10630 13446 18506 1887 289 33U 5f91 8418 10678 13447 16516 1888 434 S341 5813 8444 10740 13608 16681 1 901 628 3437 5831 8493 10783 13746 16584 18914 537 3460 6909 8529 10839 1 3885 16697 18934 548 3462 5921 8600 10973 13919 16644 18964 593 3466 5943 8616 10986 14004 16703 19010 654 3553 5960 8633 10987 14007 16783 19024 704 3677 6Uï8 8874 11018 14039 18736 19026 743 3621 6047 8703 11051 14095 16747 19027 795 3622 6066 8710 11163 14157 18775 19157 802 3645 6092 8718 11172 14210 16804 19174 860 3649 6103 8726 11263 14117 16842 19184 895 3854 6175 S730 11307 14247 16881 19200 916 3881 6188 8789 11320 14308 16898 L9Ï11 M22 3698 6218 8846 11381 14343 18919 1934i 937 3727 6283 8878 ll4S0 14345 18948 1988T 975 3736 6295 8900 11488 14400 16995 19993 1257 3768 6338 8906 ri522 14417 17004 19412 1342 3805 6384 9085 11608 14578 17047 19431 1353 3638 6392 9156 11845 14597 17062 19432 1374 3964 6478 9217 11707 14680 J7096 19469 1376 3975 6614 9266 11723 14707 17119 19583 1380 8999 6564 9284 1805 14735 17242 19608 1471 4007 6665 9290 11855 14769 17272 19618 1474 4010 6776 931 11948 14769 17278 19899 1481 4130 8822 9341 11989 14814 1733a 19726 1497 4173 6858 9361 12008 14873 17386 19788 1500 4217 6895 940 12013 14884 17394 19798 1636 4266 6895 9463 12068 14885 H420 19856 1868 42 6 6903 9529 12088 1 4886 17429 19998 1724 4318 696 9530 12U2 978 17436 20016 1729 4380 7053 9619 12142 14993 17575 20082 1780 4435 7085 9878 12151 15011 17605 20098 1797 4491 7145 9716 12208 16069 17635 ÜOIOS 1885 1557 7159 9774 12265 15108 1765 20128 1928 4686 7165 9823 12309 15119 17746 20162 1964 4694 7250 9837 12364 15132 17749 20289 2079 4892 7266 9844 12378 15181 17808 202 0 2089 4919 7299 9860 12402 15326 17816 20330 2131 4966 7315 9881 124 J0 15312 17889 20360 2196 6011 7S4S 9918 12568 15321 17870 20390 2219 5054 7360 10028 12644 15338 17872 20417 2225 6088 7 486 10033 12781 15357 17937 20418 2246 5091 7631 10140 12924 15473 17948 20523 2257 5118 7851 10149 12988 16518 17969 30568 2520 5119 7718 10188 12992 15601 18O09 20708 2526 6170 7906 10238 13001 15648 18079 20746 2530 5240 7927 10261 13022 15756 18138 20802 2673 5308 7954 10308 13029 15771 18291 20894 2586 5334 7970 1032U 18135 16796 18348 20902 2651 5372 8014 10331 13147 16810 18360 20909 2670 5472 8P58 10402 13217 16936 18415 20966 2684 6474 80 9 1041B 13218 16969 18444 20987 274 5504 810010468 13261 15973 18453 7157 9331 X e uitgave dezer Coarant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Alzoaderlöke Nommers VIJF OEN TE N BINNENLAND GOITDA 3 Augustus 1892 VEBG A DERING vak uen GEMEENTEEAAÜ op Vrijdag den 5 Augustus 1892 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Uekenlng en Verantwoording van den Kassier der Bank van Leeniug over het boekjaar 1891 92 Een voorstel betreffende het houden an eene Tentoonstelling van Gastoestellen Eea voorstel betreffende het ophalen van de haarden koleaasoh Het adres van het Departement Gouda der Maatsohappij Tot Nut van t algemeen houdende verzoek om subsidie ten behoeve van zgnen Cursus voor volivassenen Bij kon besluit is aan dr D Terpsira op zijn verzoek eervol ontslag verleend als schoolopziener in het arrondissement ouda De bij het 4o reg inf nieuirbeDoemde 2e luit J van Greuningen wordt ingedeeld bij het 5e bat van dat korps te Gouda De Zutph CH houdt vol dat het perron kaartjesstelsel door de Expl Mij zal worden afgeschaft Moge het blad gelijk krijgen I In de laatste 14 dagen zgu te Botterdam geen gevallen van pokken voorgekomen Aangenomen het beroep naar Kapelle a d IJssel door ds Meerbuig te Kethel FEVl LETOISl CfU het rramci I U In een hoek van den salon waar men door een open raam den sterrenhemel en een lanje rij gouden slippen de lichten van Hilvre in den verren nacht kon zien onder groote groene waterplanten uit Nizza blinkend en frisch zat Sylvia met mevrouw Montgomery te praten terwijl een mooie brunette nog jong en ree r een weinig gezet met een sprekend Israëlielisch type en de fraaie gulden teint eener jodin in een album bladeide en met den eenigszins verbaasden dokter Fargeas over geneeskunde sprak E n mooi meisje die juffrouw Offenburger had Liliane Montgomery straks tot mevrouw Norton gezegd HeeF mooi En geleerd O zoo geleerd Ik wed dat z den dokter zijn baocaïaurt nat nog een laat verdienen Toen de kolonolsvrouw Dickson haar groote oogen Het Nederlandsche Volkslied zooals dit door een stadgenoot gewijiigd werd werd gisteren in eenevereeniging alhier met succes aangeheven Het luidtaldus Wien Nêerlandsch bloed door d ad ren vloeit Die stemme met ons in Een lied dat harl en ziel ontgloeit Voor Land en Koningin Dat lied zij ons een leus oen beê j Het geve ons kracht en jaoed Het klinke in oorlogstijd en v reê In voor en tegenspoed Het vure ons aan als vreemde vaas Bedreigen grens of strand Opdat we pal en moedig staan Voor t lieve Vaderland Het dompe frat en tweedrachtsvuur Het kweeke broedermin j Dan daalt Gods zegen ieder uur Op Land en Koningin Oranje en Neerland bljjven een 1 W j zweren houw ap 4rf9UW Aan Wilhelmina als voorheen Aan Willem van Nassau Wg leven voor het Vaderland i Wij minnen zijn vorstin En wijden daarom hart en hand Aan Land en Koningin Bescherm u God bewaar den grond Ons boven alles waard Voor hem wiens wieg er eenmaal stond De liefste plek op aard Wij bidden ook voor s lands vorstin Geef Heer met milde hand Uw zegen aan de Koningin Tot iiei van t Vaderland Onder de bekroqnden op de internationale tentoonstelling voor boekhandel en aanverwante vakkon van haar dochter afwendde om ze op mejuffrouw Offenijurger te richten roerde zij wat harder met haar lepeltje in baar thee Als belangstellende moeder had zij een flauw vermoeden dit de dochter van den bankier dien dikken mijnbeer Offenburger die daar ginds zoo schor hichte wijl hy zich over Arabella s muziek boog ja zij gevoelde dat dat mooie Duitsche Jodinnetje aan dien m jnheer de Bernière dacht die zich op dit ougenblik weinig om haiir bekommerde Een knappe jongen die Bernière Beminnelijk geestig en vicomte Hij zon misschien oen goede man voor Arabella zijn Hij was een der twee of driehonderd mogelijke kandidaten die de schoone AmerikaaDsche reeds aan ile baüplaats ontmoet had Hy ijohaagde voornamelük aan mevrouw Dickson omdat hij pessimist was en do kolontilsvrouw na eenigu telourstelüngei het leven bitter zeer titter vond Daarom deed de kolunelsvrouw zelcer zooveel suiker in baar thee dat die leel eleok op siroop met alkohol En met voor do eerste maal bemerTtte de kolonelsvrouw de eigenaardige blikken die meji ffrouw Otfenburi er de Bernière toewierp Zeker zeker de jojjge vicomte was der mooie Semitische niet onverschillig en Bernièi e die Maar mevrouw Dickson rekende op de schouders van Arabella de prachtigste schouders die een mooi meisje van twintig jaar kon vertoonen BojendiSn bij de vergelij mg van Arabella met AD VERTEN TIEN worden geplaatst an 1 5 regels it 50 Centen iedere regd meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVËRTENTIEBLiAD t welk des Maandags verschgnt komt ook voor de Goudsohe finma G B van Goor Zonan met een zilveren medaille Een nieuwigheid op het gebied der journalistiek is de OoudtcAe Ketmücourmt die gratis verspreid Tvordt onder degenen die de Kermis bezoeken Waarschgnlijk is bet de afdruk van een blad dat met veranderd hoofd en gewijzigde locale sanknndigingen ook in andere steden dienst doet Hoofdzaak schijnt te zijn de aandacht te vestigen op de goilsdieuslige samenkomsten tijdens de kermis in de lokalen Heil des Volks in ia Pepursir en Vogelenzang Deze meetings schijnen volgens het blad zoo druV bezocht te worden dat het lokaal in de Peperstraat wel een zoo groot mocht zijn Of het echte kermisgasten zijn wordt niet gemeld maar mag betwijfeld worden althans gisterenavond was het op de Markt bijzonder druk en bemerkte men niets van deze concurrentie Ook t Oudewater zal van 8 tot 11 Augustus ter gelegenheid van de keripis op deze wjjs gewerkt worden O s zullen aldaar Ds Wildeboer de he IW A dB Raadt en H Toen en wellicht Ds War tena als sprekers optreden Wg ontvingen het Ie ontwerp van de dienstregeling der Nederlandsche StaatsspooJWegen aa iyangéhde 1 October e k Daaruit blijkt dat de uren van vertrek en aankomst weinig verschillen met die van den zomerdienst De meeste treinen blijven loopen e kele een paar minuten vroeger of later Opgeüeven worden de treinen van 9 2 v m en 10 15n m naar Rotterdam 9 38 v m en 10 18 n m naar s Hage terwijl de trein van 4 54 naar Amsterdam om 6 18 vertrekt De treinen vervallen die in Gouda aankomen uit Rotterdam 12 24 4 33 en 10 40 s avonds en die uit s Hage hior aankomen 9 22 12 29 en 10 46 s avonds juffrouw Offenburger was mevrouw Dickson niet ongerust Zooals Hélèno Offenburger daar onder de lamp bij den dokter stond was zij allerliefst met h iar groote zachte zwarte oogen en lange oogharen haar frissche roode lippen haar Arabisch profiel en haar fijne ooren die onder haar zware vlochten uitkwamen maar Arabella daar ginds bij de piano groot trotsch met haar hoofd als van een Grieksck standbeeld gep aatst op een schitterend biauken boczi tn die rauwelijks even roze getint werd door het licht der waskaarsen de schoone Vrabella wier kopi rkleorige zijden baron een gouden Jielm vormden was onweerstaanbaar JVrabella met haar rgkdom van schoonheid geEonilheid en kracht stehie als men haar maar aanzag het rijke jodinnetje in de schaduw die bij de Vergelijking met dit levend marraorheeld ineeugedronged lêein en lee ijk scheen Over Eva dacht de kolonelsvrouw zelfs niet Vlug en vroolijk linp miss Meredith hoen èn wetler van de canapé waar Sylvia en Liliane zaten te praten naar de piano waar Arabella operetteliedjes en Amertkaansche rumanoes dooreen zong en naar het raam waar Norion met defi kolonel stond te rooken en opgeruimd goedhartig beminnelijk wierp zy hier en diar een vonkje van haar geest of een ndaugenden ftjt en een uitbarsting van haar vrociljjkheid En dan Die brunette Kva slank spottend amusant kon in de oogen van movniuw Djckson ifeenszins wedijvertn met juffrouw Offenburger of Vrabella