Goudsche Courant, dinsdag 16 augustus 1892

NO 4913 189S Woensdag 17 Augustus GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e inzeadlng van advertentiAu üaa geacliieden cot e6n uur des namiddags van den dag der uitgave Buiteolaodscb Overzicht De Duitüche BeidtsoHzeiger meldt dat de keizer op groDd van het versla dat hem dienaangaaade door deu r jkskanselier was uitgebracht beslist heeft dat de regeering liaren steun niet zal rerleeneo aan de plannen tot het houden eener wereldtentoonstelliog te Berlijn voor het einde dezer eeuw Tevens maakt de Reiohsanzeiger het verslag van den rijkskanselier openbaar dat op dit plan betrekking heeft In oen uitvoerig officieus artikel zet de Nordd Algg ZeituHg ie redenen uiteen waarom de keizer en de rijkskaaselier afwyz nd hebben beschikt op het plan om eene algemeene tentoonstelling te Berlijn te houden Uit een nauwkeurig onderzoek zegt het blad is gebleken dat de ngverheid meereudeels tegen het pl u is gestemd en de ooDdige opgewektheid voor de verwezenlijking daarvan dus niet aanwezig is De Duitsche nijverheid heeft geen behoefte aan eene tentoonstelling om zich nader iu de wereld bekend te maken en daartoe zou overigens de deelneming aan de tentoonstelling te Chicago doeltrelfeuder zijn dan aan die te Berlijn Nog minder behoefte heeft Duitschland er aan om door eene wereldtentoonstelling zijne stelling omlpr de verschillende staten en zijne politiek aanzien te verkoudigeu Uok onze liefde tot den vrede is door een twintigjarig streven genoegzaam bekend Het Parijsche plan is feitelijk van oudere dagtapkenlng dan bet onze en zoodra wij het houden eener tentoonstelling te Berlijn niet noodzakelijk achten kan het vooruemen der Fransche regeiring voor on geen aanleiding zijn om van gedachten te veranderen Wij kunnen zonder gevoeligheid toegeven lnt de omstandigheden te Parijs gunstiger zijn dan te Berlijn en nemen er gaarne akte van dat men ook in Frankrijk de gedachte aan staatkundige verwikkelingen meer en meer op den achtergrond schijut te scbaiven Het schijnt toch nog niet zejier te zijn dat Gladstone de koningin niet zal bezoeken voor hij de opdracht tot het vormen van eeq nieww kabinet aanvaardt De Kcgelscbe bladen toch melden dat de grijze staatsman Maandag naar Osborne vertrekt waar hij vermoedelijk den nacht zal doorbrengen Aan feitelijk nieuws over de crisis ontbreektl het daardoor geheel Beschouwingen vindt ipen echter te meer ook in de buitenlandsohe pers De Fransche pers spreekt ovfir het al emeen meteenige vdldooiiiog over den yal van het KabinetSalisbury i Toch gelooft men niet dat de buitenlaudsche politiek van Engeland gioote verandering zal ondergaan Alleen de LéerU zegt dat rankrijk thans niet meer te duchten heeft dat Engeland het drievoudig verbond zat toelonken Het liilad gelooft dat het bestnur der liberalen een waarborg zal zijn voor de goede betrekkingen tasschen Engeland en Frankryk en voor den vrede Dat de Tmip voldaan is over het wederoptreden van Gladstone is niet om internationale verhoudingen of vaderKindslievende redenen inkar omdat het liberalisme en de home rule voor Iijrland hot blad niet onverschillig laten In het JonriMl dtk liébaU z l Jules Uietz datFrankrijk geen aanleiding heeft dpn val van het kabinet te betreuren omdat het vooral ilen laatstentijd slechts matige bewijzen va hartelijkheid gaf Daaronf jsi het nieuwe kabinet in Frankrijk goed I ontvangen werden en wórden zijn eerste dadeu met levendige aandacht en eer sympathieke gevoelens te gemoet gezien 1 De Duitsche bladen onthouden j zich nog voor het j oogenblik j De FoHfkclte Zeitani echter m rkt op dat ülad stone Engeland en den vrede den grootsten dienstzal bewijzen als hij ile verwachtingen welke menin Frankrijk van een nieuw liberaal kabinet koestert teleurstelt i De Petersburgsche Aqvoiti ziet in het optreden van Gladstone eeo waarborg vooï den vrede in het aftreden van Salisbury een verlieSi voor het drievoudige verbond In het buitenland is men gerust gesteld nu zoo goed als zeker is dat lord Rosebei ry de portefeuille van buitenlaudsche zaken zal nemen De buitenlaudsche politiek vii n het ministerie Gladstone zal geen Gladstonluansclle staatkunde zijn daar lord Roseberry als voorwaarde van zijn toetreding tot het ministerie gesteld heeft dat hem in builenlandscbe aangelegenheden dd vrije hand worde gelatet Wel gelooft de Freuinn ge ZU dat als Gladstone de volle macht had idie een Britsch minister president gewoonlijk bezitl de vriendschappelijke verhourling tusschen Engelafid en het Drievoudig Verbond op een zware proef zou won en ge steld I orh door zijne al hankolijkhpid van de radicalen waartoe lord lloseberry behoort kan hij gelukkig de biiilenlaudschc politiek niet tpt proefnemingen misbruiken Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 2de helft der maand Juli welke door tusschenkomtt van het postkantoor Gouda zgn terug te bekomen Gez Haas Amsterdam H vau Dune s Graveuhage Mej Wed Herfst Kralingen Taal Zevenhuizen n Wed M Olieman Van WADDINGSVEEiSr A Giesburg Hillegersberg Van ZEVENHUIZEN J V d Starre Hilversum De waarn directeur van het Postkantoor SCHADEE Vrijwillij e Oefening IN DEN WAPËI HAIVDËL De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt op verzoek van de Militaire Autoiiteit het volgende ter kennis van belanghebbenden Jongelieden die gedbreuda den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan de vrijwillige oefeningen in den Wapenhandel ten einde bij eventueele iodeeling als militieplichtii a in aiinmerking te komen voor de gunstige bepalingen voor hunne lichting vosttestellen worden opmerkzaam gemaakt dat de Cursussen den In October zullen aanvangen en zq zich vóór den In September a s daartoe kunnen aanmelden op het Bureel van den Commandeerenden Officier der Infanterie alhier in garnizoen Gouda deu 13n Augustus 1892 De Burgemeester voornoemd J M VUOTHOVEN VIN GOOR L B ADVERTENTI KN Heden orerleed na een langdnrig doch gedaldig Igden nijjn geliefde Echtgenoot A BENNIS Tevens mynen hartelyken dank aan de Wel£kl Zeergeleerden Heeren Doctoren va N ITEEISON en LEVEDAG en verder aan Vrienden en Kennissen die belangstelling hebben getoond Wed A BEN NIS Zak L 297 De Zaak wordt op demelfdtn voet voortgezet VER8CHE HOLLANDSCHE gerookte en gebakken PALING te verkrijgen bfl A H SPARJfAAIJ Stoofateeg Gouda Q7MASI JU TE S07Si CURATOREN maken bekend dat het Examen voor hen die als Leerlingen wenschen te worden toegelaten in het begin der volgende maand zal plaats hebben Aanmelding vóór den 27 AUGUSTUS e k bij den Rector Dr A VAN IJSKNDIJK Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBjBWABlI G Hollandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Brinkman fr Zc VLOTDELEN t © ISoop voor 62 Cent per Stuk bg L van der Weiden te Krimpen a d Lek IIRDOOPS Eeltknobbels Hoornvlies Hutdoelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelis niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 50 ets Alléén ecltt ba B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TUULL 34a Staats loteriJ Trekking van Maandag 16 Augustus 1892 No 2622 ƒ 1000 No 9879 en 9962 y 400 No 2191 11940 en 17462 100 rijzen van 45 2 2652 4810 7980 10875 13068 15284 17988 50 2671 4832 7978 10903 13156 15288 18050 73 2565 4863 8006 10967 13171 15356 18074 98 2628 4868 8143 10990 13221 15393 18087 141 2688 4871 8209 11003 13234 I5t48 18266 144 2678 4883 8247 11013 18245 1546 18381 151 2746 4978 8370 11054 13276 15484 18386 197 2770 5012 8375 11096 13311 16510 18340 202 2818 5090 8377 11123 13408 15536 18487 218 2881 5217 8406 11168 13460 15697 18515 260 2873 625 8470 11171 13507 15611 18690 261 3046 5i94 8482 11191 13593 15675 18716 322 S050 5394 8497 11228 13618 167 8 18767 323 3051 5427 858 4 11248 13654 16762 18808 384 3054 6482 8606 11273 13678 15768 18864 388 3060 6685 8748 11279 13719 16784 18874 409 3082 6788 8755 11390 18780 15895 19001 427 3085 5854 8792 11459 13801 15971 19095 451 3115 5920 8801 11481 13840 16061 19130 546 3160 5924 8817 11606 13881 16075 19256 549 3211 6936 9020 11537 1 3902 16 09 19286 630 327 4 6068 9038 11576 1 S912 16180 19828 744l 330Ï 6815 846 3319 6462 9054 Il 621 13936 16282 18897 9074 11666 14009 16328 19465 936 S323 6600 9083 11710 U026 16401 19475 997 3357 6504 9108 11774 14027 16441 19481 1067 3420 6507 9125 11820 14094 16448 19612 1113 3509 8543 9183 11840 14149 16481 19621 1180 3642 6590 9324 11885 14198 16556 19660 1181 3870 6599 9394 1892 14240 16633 19656 1163 3682 6674 9443 11897 14242 16744 19668 1222 3683 6742 9496 11941 14245 18844 19669 1277 3711 6779 9600 11972 14251 16884 19785 1284 3813 6873 9659 11981 14330 17048 19808 1327 3867 927 9692 12025 14357 17060 19870 1479 3881 6936 9748 12161 14380 V IOS 19943 1683 3885 6982 9752 12204 14491 17165 19945 1609 3936 7061 9789 12226 14494 17197 19965 1690 3941 7088 9796 12297 14506 17234 19987 1697 3943 7093 9845 12377 14513 17244 19993 1761 3970 7137 10153 12398 14550 17248 20027 1766 4039 7144 10190 12445 14560 17264 20051 1840 4086 7196 10232 12450 14602 17341 20059 1855 4206 7201 10270 12476 14616 17421 20090 1892 4249 7233 10 321 12511 14622 17426 20124 1896 4329 7263 10326 12538 14624 17433 20130 2056 4 360 7282 10341 12582 14697 17449 20134 2068 4406 7301 10347 12595 14722 17460 20136 2094 4420 7372 10374 12634 14757 17487 20216 2109 4509 7385 10439 12641 14826 17491 20281 2117 4634 7430 10541 1264B 14891 17508 20291 2126 4569 7436 10558 12659 14914 17527 20834 2343 4576 7460 10613 12688 14925 175S8 20431 236 4678 7482 10637 12758 14945 17671 20558 2379 4686 7524 10660 12771 14968 17675 20827 2409 4687 7559 10665 12839 15024 17753 20676 2414 4695 7687 10700 12841 16092 17775 20741 2427 4696 7756 10717 12843 15104 17781 20801 2466 4752 7818 0736 12867 16189 17919 20 03 2468 4 56 7836 10761 12984 15286 17928 20886 2518 4777 7863 10789 12998 15260 17949 2542 4781 7929 10824 13056 15261 De aitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s pai drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 liïOttderlöke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOL DA 16 Augustus 1892 De heer R Schouten te Zevenhuizeu deed met j oeden uitslag examen Franscb lager onderwus Donderdag j l verloor de lieer M van Bergambacht tijdens de kinderkermis m de Sociëteit Ons Genoegen zijne giortefeuille met 150 aan papieren geld De tuinman T was zoo gelukkig liaar te vinden en aan den eigenaar tor hand te stellen van wien bij een flinke gift ontving De korporaal G C J van Yiersen onlangs overgekomen van het Algemeen depot van discipline thaus alkier in garnizoen is benoemd tot agent van politie te Leiden Het welbekende schilderachtig gelegen hotel Beekhuizen bij Velp werd gisteren een prooi der vlammen Even voor 12 uur brak de brand uit die vooral gevoed door liet rieten dak en de met hout bekieede muren der bovenste verdieping van het in Zwiiserschen trant opgetrokken geoouw en doordien de brandweer niet tijdig genoeg aanwezig kon zijn snel voortwoekerde Het hotel was vol logeergasten persoonlgke ongelukken zijn echter niet te betreuren Hoewel alles is verzekerd zal de schade voor den pachter dio hoofdzakelijk van de zomermaanden moot profiteeren niet gering zijn Omtrent de geldvermissing uit do branrlkast op het bureau van administratie der nalatenschap van wijlen Prins Fredorik der Nederlanden wordt gemeld Al dadelijk nadat de diefstal van p m ƒ 6000 FEVILLETOI S5 ls £ZISr ID Uil het ïramch 21 Plotseling werd hij ernstig eu legde de hand op den schouder vau zijn neef Hoe kan men hol bestaan van goede feeén ontkennen als men mijn tante ziel O ik die geen vader of moeder heb iienijd u haar En als ik zeg dat ik geen moeder heb bon ik schandelijk ondankbaar want zij heeft mij lief alsof zij mijn moeder was Nu ik weet wat dat moedertje denkt ik weet wat zij hoopt zij zal het u misschien niet zeggen maar zij hoopt oud te worden bij u fn nog iemand en grootmoeder te worden als iu die mooie tooversprookjes die gij Inatort valache goloovige die gij zijt dolende ridder die du ridderschap loochent Solis bleef stilstaan en trachtte bij het maanlicht op Paul s gezicht te lezen in hoeverre dozu vertrouwelijke mededeeling lu m ernst vvjjs Hot was dus waar De markiezin had dikwijls met baar uoof gesproken over haar uenscli het huwelijk van haar zoon Vroeger dacht zij er aan aan in do brandkast geborgen geldswaardan ontdekt was stodd iedereen die mot de localiluit bekend was verbaasd over de wijie waarop de toen nog onbekende dader te werk was gegaau Het bleek dat alle sloten onbeschadigd waren en de brandkast niet ie minste sporen vau geweld vertooude Het kon niet anders of de gzeren kast was op de gewone wijze ontsloten door isinand volkomen vertrouwd met hot geheim van l t slot Het verdere onderzoek wert aan de politie opgedragen die iu de eerste plaats inlichtingen inwon bij deu bewoner van hel huis den geëmployeerde S die zou verklaard hebben dat hy gemeend had onraad te bespeuren maar vorder daaraan geene aandacht had geschonken Onder die oraatandigheden reten tegen den beambte zware vermoedens dat hij zelf den diefstal had begaan echter niet in den afgeloopen nacht maar reeds te voren op versohilleuds tijdstippen De aanwezigheid van petroleum op deu gxoud en het branden au een gat iu deu vloer wordt verklaard uit het vermoeden dat S vreozende dat weldra het tekort in do kas zou wordeïi ontdekt heeft willen doen gelooven dat het geld door of bij den brand in het gebouw was verdwenen Dat er geen brand is uitgebroken wordt toegeschreven aan het gemis van toevoer van lucht daar bij hot verlalen van liet kantoor do deur was dichtgemaakt Hoe dit zij do politie moet iu een en ander voldoende aanwijziugm hebben gevonden om S naar het huis vau bewaring te zenden waar luj voorloopig iu hechtenis is gesteld Men zegt dat hg het dubbele misdrijf zou hebben beleden AU geëmployeerde had hij eene behoorlijke jaarwedde en voor zich en zijn gezin hut genot van vrije woning vuur eu liclit Hij mankte echter groote verteringen en leefde dat wist George maar die tijd was voorbij Dacht zij er uu nog aau Of zij er aan deukt Maar zij dankt nergens anders aan En zul ik u eens wat zeggen Gij moet u goed honden als gij ongetrouwd wilt blijven Uw moeder bekijkt de meiajes ongeveer zooals moeder Dickson de jonge lieden weegt Zij denkt er bepaald over om zich iu Trouvillo sur Mer ueu schoondochter aan te schaffen Gij zijt gek I zeide Solis O ja zukor maar niet blind En geloof mij als gij uw zwervend leven m edo zijt en als oen vrouw u behaagt niet Arabella ilie rand ik u niet aan zult iij uw moeder een groote vreugd brschaffeu als gij haar vraagt om haar als dochter aan tenemen Daar hebt gij nu hel geheim vau mijn tante Ik zeg u nogmaals zij zal er u misschien niet oversprukou Maar ik spreek er over Kn i zal u ietszegaen als inijn hijwelijk het uwe kou bevorderen ik zou o mijn woord in siaat zijn om mij pte offeren eu op een goedeu morjen op het strandmijn hart te giMbbol te u ooien Niet voor Arabella noen dio blgft er buiten Die is te mooi voor mij Pas maar op Zi ido de markies zonder op do raadgevingen vim zijn ueff te antwoordjn misschien bedreigt die u wel juist Mogelijk wel Het leven is zoo kluchtig Maar met zulk een rnchtigc inarmoren gozillin zou het minder aardig zijn Zij waren de straat ten einde en stonden voor ADVERT EN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GEOOTB LETTEE3 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt op een ruimeren voet dan zgue positie toeliet en schijnt er zoodoende toe gekomen te zijn die levenswijze te bekostigen uit de gelden die aan zyae zorgen waren toevertrouwd wegens het onbeperkte vertrouwen dat tot dusverre in hem gesteld werd Den laatsten tijd werd in verschillende plaatsen van ons land maar vooral te Amsterdam veel valsoh geld uitgegeven zonder dat men er in slagen kou de valsche munters of de verspreiders van het waardelooze geld in handen te krijgen Wel werden omstreeks 14 dagen geleden te Naarden een paar zeer vermogende te Amsterdam gevestigde vreemdelingen aangehouden maar nadat zij ondanks de werkzaamheid van hnnneu consul bgna eene week in voorloopige hechtenis badden doorgebracht werden zij weder in vrijheid gesteld De Haarlomsche politie is Zaterdagavond gelukkiger geweest Zij toch hield op de kermis een paar personen san die verdacht werden valsche mant te hebben verspreid De verdachten werden terstond uaar het politiebureau Vervoerd waar men de aangehoudpneu aaneen onderzoek onderwierp Dit had tengdtolge dat nog eenige valsche guldens en kwartjes in het bezit der arrestanten werden gevonden De personen tegen wie dus zeer bitwarende aanwijzingen bestonden worden dus in arrest gehouden Daar hot blerk dat zij uit Amsterdam afkomstig waren werd de politie aldaar terstond met de ontdekking in kennis gesteld Terstond ging de laatste op onderzoek uit waarbij men in de woning lau eender aangehoudenen een aantal voorwerpen vond welke bij de vervaardiging vau valsche munt gebruikt kuuiiüii worden Ken eu ander beuevens eenige stukken lood gips en soldeer werden iu beslag genomen Verder bleken er termen aanwezig om nog een derden persoon aan te houden die verdacht wordt het huis waar mevrouw De Solis logeerde Vaarwel George Denk aan wat ik u gezegd heb Het was mij volkomen ernst zeide Paul de Bernière Ik zal er aau denken maar ik heb er reeds laag genoeg aau gedacht üm te trouwen is het te laat Ik zai altijd bij de markiezin blijven dat is alles Het reizen is uit Ik zal aan het boekje van den baard blijven meer ken mijn moeder niet van mij verlaugen O zeker Zij wenscht Kn Bernière maakte een gebaar alsof hij een kinderkopje liefkoosde O zeide Solis opeens bitter geworden kinderen Opdat zij het genot van het loven mogen smaken De vicomle begon opnieuw hartelijk te lachen Kijk kijk Gij ver vijt mij mijn pessimisme Maar ongelukkige gij zijt zelf de ware pessimist Neen sprak Solis ernstig Integendeel Maar een verborgen liefde kan soms op misautropie gelijken Dat il zeggen Niets Maar wat bedoelt gij Solis antwoordde niet zijn neef w uschte hemgoeden nacht on zeide lachend f Tot morgen Ik ga een kaasje wagen om mü to verstrooien Kif uur Ik zou mij doodschamea als ik met de kippen op stok ging Zie ik u aan