Goudsche Courant, maandag 12 september 1892

1802 Maandag 12 September GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iPzeadlDg van advertentlto kan geaoMedan tot Mn m ir dea namiddags van den dag der uitgave Zeldzaam Aanlod Voor de Somma van 400 Gld wordt ter overname aangeboden een WATER en VüüRNEERING tevens handel in Aardappelen en Brandstoflen enz hetwelk een burger bestaan oplevert Men kan zich 14 dagen van de zaak overtuigen Brieven franco D P K E I 8 E R Korte Molenstraat No 37 den Haag LOTEi in de VERLOTING BIJ GICLEGËNUËIU DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A ltBI KMAl LAn e Tiendewegr PRUS y 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt MOit 10 Jana oei fnt miMm to tt mt mm MabnolM aU m Oenee eo Hi mt tVlrehow B s V Oletl M i Reelam LMpng t T Nnssbaum momd Hertz AimUnlim r KorCZjmsU Knlum Brandt KtauwnburB bji storingen In de kw l a 4 r l v r laat vui aam daraada varatontnc n de heden o li fcoofSpUa dalw umg Ushatd banaawdliaM koitadam IVliata fabralE aan aaUaat laa DtoZwlteenflbePiUen den Apotheker Blehard Bnndt orden om hare M bl vertd if dMr TtMvea fMfac InffeoomoB sljn to TerUeiea boven de eekorp erkend Zootea BUIer le Droppali HaBfeob nM BlV Om zich by den aankoop te beMhermen M teren Bacenaakta nrepsreten vreee men In de npotbeken eteede neer de elleen eehte Zwlta raehe Pillen van eten Apotheker Blehard Brandt iPrjt per door met gebralk MnwlJllnr 70 Cent en it tte neuwkenrlf er op dftt het blerbowen efgedrukte door de wet bmchrrmde faendelemerk of etiket het witte krnia op het roode veld ep de handteekenins Itehd Brandt ilefa op leder dooije i evind or Hoofddepot F B van Hanten Kollf te Botterdam Wl öoud Snelpersdrulc vr j A Buinkman Zoo n Aroe l aai te begevon ten einde overal waar dit ooodii mocht blyken detachementen militairen tar bescherming heen te zenden Ook de kommandant van t i arniioensbataljou majoor Schelle begaf eich naar Bindjey om de troepen voor hun vertrek te inspecteeren BultenlaDdscb Overzicbt Bg de tegenwoordige windstille op politiek gebied trekt do aanwezigheid der Frausche vloot bij de Columbusfeesten te Gmua eeaiue aandacht Toch is zy niet dan eene internationale hoffelijkheid welke tot antwoord strekt op hi t bezoek der Itniiaansche schepen te Toulon De Italianen ontvangen hun buren met hfttelykheid Ër is ook een Nederlandsoh oorlogsvaartuig te Genua nl de Johan Willem Friso De koning de koningin en de prinsen zijn te Genua aangekom Er was uene ontzaglgke menigte op de betiu l e neestdrift was groot Gladstone heeft tot eenen vriend te Duudee een schrijven gericht waarin hij zegt dat zijns inziens de beperking der werkuren in mijnen en bij andera gevaarlijke of ongezonde bedrijven cone quuestie is die overweging verdieat Op zijnen leeftijd echter voegt hij er bij zou hot overmoedig moeten lieelen verwachtingen te wekken omtrent hetgeen hij nog zou kunnen tot stand brengen nadat het lersohe vraagstuk tot oplossing zal zijn gebracht De Ier James O Connoi had een onderhoud mat den Minister voor Ierland Morley over bet herstel der uitgezette pachters Hij herinnerde den Minister dat Koninklijke commissien van onderzoek de zaak op de lange baan zouden schuiven eu volkomen overbodig waren toen de Gladstonianen in de vorige zitting voor het wetsontwerp vau James O Kelly stemden waarmede hetzelfde bedoeld werd wisten zij heel wel waarvoor zij stemden kwam het weer tot botsingen met de nieuwe pachters dan zou de Ministor genoodzaakt zijn tot geweld zijn toevlucht te nemen Ma men da meedeeling van O Connor gelooven dan heeft de heer Morley zich in woorden heel welwillend uitgelaten in zgn antwoord Hij zeide alles te zullen doen wat hg kon maar van oen uajaarszitling Van hot Parlement wilde hij niet weten Hij gaT echter te verstaan dat er ook zonder die najaarszittmn er wel kans Zou zijn do uitgezette pachters te helpen de schatkist kon met toestemming van den Geheimen Hoad hun geld voorschieten Men gelooft dat Morley hiermede O Connor m een kluitje in het riet heeft willen sturen De toestemming van don Geheimen Raad bateekent weinig want zonder toestemming van het Parlement zal GlaiKtooe wel geen gelden uitgeven die hij niet zou kunnen verantwoorden terwijl hij de macht niet bezit om landheeren te dwingen met hun voormalige onwillige pachters opnieuw c intracten aan te gaan Niettegenstaande de cholera in Hamburg zulk een gunstig gelegen middelpunt van besmetting vond verspreidt zij zich in Europa zoo langzaam dat élk land zoo ruim mogelijk den tijd heeft tot het nomen vau voorzorgen Waar die tijd niet verknoeid wordt ziet men reeds nu de gunstige gevolgen In de Vereenigde Staten en Canada werden onmiddellijk maatregelen genomen om landverhuizers te weren of te ontsmetten en in afzondering te houden alvoreDS hen toe te laten Er wordt lievig geprotesteerd maar het helpt want dagelijks sterven er nog reizigers van de besmette schepen in quarantaine aau cholera Spanje verbood dan vrijen toegang tot zijne havens reed voor schepen uit plaatsen waar verdachte gevallen waren voorgekomen en tot nog toe is in dit onzindelijke land de cholera nog niet versebenen Te Londen is de gezondheidstoestand bevredigend In de afgelooptn week zijn slechts 12 personen aan op cholera gelijkende ongesteldheden bezweken Te Hamburg blijft de toestand ongeveer dezelfde Een blijvende verbetering kam nog niet geconstateerd worden De Berlijnsche magistratuur heeft aan den ministor van binnenlandsche zaken ten dringendste verzocht vergunning ta verleeneu om op de overleden choleralijders de lijkverbranding toe te passan len einde eene latere gevaarlijke besmetting der kerkhoven te voorkomen De geneeskundige hoofdinspecteur dr Krauss te Hamburg heeft wegens de toenemende verontwaardiging over zijne tekortkomingen zijn intslag genomen Het wordt aldaar nu officieel erkend dat de tot nu toe officieel geleverde sterftecijfers valsch en beneden de nerkelijke cijfers zijn geweest Burgerliyke Stand Moordrecht GËBOKEN Christina ouders A van den Heuvel en C van der Graal ADVERTENTIËN Heineken s GERSTE BIEK perfl 9 et per fl 4V et WIENEK EXPORT 16 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIBR Gouwe C 34 35 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjs për flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genaeing b het gebruik van Prof LEFRI1 S tinctuur Attesten aanwezig Prfls per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent B SËLLE uegang 42 £ faar m Depóthouder L A de V LETTER Markt 97 uaast bet Botel ox ZALM Alom te bekomen OE mmi CLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Uroote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der béroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth Prys 80 Cents J A BRINKMAN I FRANSCHE STOOMVEEVEEU Clieiiiisclii en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoonieu en verven van alle Heereneu Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnreni Neteldoek Tnlles Kan ten Veeren ent Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en ümstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den kon ümver8iteit8 Pro £ Gehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel t en hoesten heeschheid en aandoening der ademings orfcanen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme er koude lucht is t bgzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebroikan Verpakking Geele pakjes 26 cent a doei het rsbUek aeker werkoad an oaaohadalljk Bepisefd dooTi mi Jr V Frerlchs B Hijn t V ScanZOni WOr lmrB C Wltt oop h B Zdekauer si PetMiburg SoederaUldt K ua Lambl warKtwu FOFSter BlrmkHl Onderbulks organen b lJ B tr jr a fltoalvanff voort t lt Toortioiscnde oofBSteld Alom verkrijgbaar De uitgave dezer Ooaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden it 1 25 franco per poit 1 70 Liioaderlgke Nommers VIJK CENTEM BU deze Courant behoort een BUvoegsel BINNENLAND GOUDA 10 September 1882 Gisterenavond werd door een pSar kompagnies van het alhier in garnizoeu zgnde bataillon van het 4de Beg lufanterie op den tiendweg in het Beijerdohe velddiensl gemaakt Boor de duisternis misleid geraakte een der soldaten te water welice spoedig gered werd Te Haaatreoht werd in de huishoudelyke vergadering van bet Nut als bestuurslid gekozen de heerMr J T C Viruly Uoor het lid S de Jong Jz werd voorgesteld aau d Nuts spaarbank een hulpof credietbaok te verbinden De heeran Mr J T C Viruly H J T Heijman eu do voorsteller werden uitgoQoodigd daarover iu eene volgende vergadering verslag uit te brengen Op de Tenloongtelling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Iieiden zijn o a de volgende bekroningen toeifekend voor Jonge paarden geboren in 1889 inerrién Ie prijs Ph van der Breggen te Waddiniveen Veuleamerrièn met veulen van vorii jaar 2e ptgs Pil van der Breggen Jonge paarden geboren in 1888 Ie prjjs F van der Breggen te Waddiuxreen Jonge paarden gebaren iu 1889 Ie prijs J H van der Torren Kz te Zevenhuizen Hengsten gebaren in 1889 2e prijs ü Üudgk te VVaddinxve n Vera paarden van denzelfden stamvader geborenin 1890 Ie prijs Ph v d Breggen 2e prijs J H van dor Torren Kz FEVMLLETOH iUit iet ïrameh Ken eed Welzeker sprak Norton Maar als men liefdeseeden kan vergeten waarom zou men dan andere ook met vergetenP Domkop die ik was ik meeiide bemind te worden I En ik dacht slechts Mn weelde voor die vrouw En ik die van brood IJS ï begeerde paleizen en ongehoorde schatten voor wie voor die vrouw Ja voor UI Do man een werkmaohinel En zg zg Mgde u niets en ik ben u dankbaar voor w uw toewgding Richard antwoordde Sylvia lang Hg was weer begonnen den salon op en neder te br HÜ T = og Sylvia zgn hreedo gestalte nu eens aan den eenen dan aan den anderen kant van het vertrek Hoea en weder loopende nu en dan blijvoude taan om tot baar te prekeu wond hij zich steeds leer op rDankljaarl O ja zeker Dankbaar Dank ADVEBTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gedane voorstellen Twee zijner voorstellen werden met algemeene stemmen één met 5 tegen 2 st verworpen Ken voorstel strekte om gratificatie ie verleenen aan de veldwachters die tgdens de kermis dienst hadden gedaan De Raad was daar tegen omdat volgeus verklaring van den heer Van der Leeden men den schgn wilde vermijden dat men de maatregelen door den Burgemeester tijdeus de kermis genomen goedkeurde Idem gebofen in 1891 Ie prijs J H van der Torren Kz Melkgavende koe gebaren en gefokt in Zuid Holland 2e prijs A C van den Akker Hazerswoude Stierkalf geboren in 1892 1 prijs I Sohouteu Nieuworbruiï Bamlara gebaren in 1892 2e prijs J D v d Akker Hazerswoude Kaas partij Zoetm Goudsohe Kaas 40 stuks Ie prijs D Schouten Nieuwerbrug De pas verschenen Ie afl 6o deel van het Woordenboek der Nederlaudsche taal bevat op een in legblad het volgende IN MKMOKIAM Matthias de Vries de stichter van het Nederlaudsch 9den Augustus van dit jaar l eze laatste bekroning is behaald op do weekmarkt te Leidon Woordenboek overleden Hij wist sedert lang dat hg de voltooiing van zijn werk uiet zou zien maar hij ging steeds voort in de hoop en in de overtuiging dat zijne leerlingen het zouden teu einde brengen Mocht het ons gegeven zijn die hoop te vervullen De herinnering aan onzen geliefden meester zal ons bemoedigen A BïETS A KiuyVEE J L MULLEK W L De Vbeïsb is den Bg de Donderdag te Oudewgter gehouden Landbouwtentoonstelling zgn o a prjjzen toogekend als aan D Kering te Gouda een derde prijs voor zadelmakers voorwerpen Voor de twee beste pintvaaron Ie prijs P Brunt to Bodegraven 2e prgs aan W de Koning te LangeBnigeweide Voor de besten pinkstier 4e prgs aan K Uithol tV Hekoudorp 8e prijs aan J Hoogenlioom te Héastreoht Voor de 2 boste grashuiskalvereu Ie prijs aan F Spruit te Haast gcht Voor het beste stierkalf 3e prgs An P Brunt te Bodegraven Voor den besten beer 2e prgs aau N van Dijk to Hekendorp Leiuen 1 September Bij het doorbladeren viel onze aandacht op de welke misschien sommige Voor de zeug met biggen Ie prijs aau P deQroot te Hekendorp beide volgende artikelen onzer lozers zullen interessoeren Gouw GOUWE i n w vr Mnl ouwe ln oordHolland bjnoorden Amsterdam benaming voor een weg langs eene watering of sloot soms ook voor de watering of sloot zelve Verg de rivier De Gouue in Zuid Hollaud waarvan Ter Gouw of Goada eu de Golda Goude tusschen Schouweu en Diiiveland Voor de boste Zoetemelksche kaas van 4 a 8 kilo 3e prgs aan D Schouten te Bodegraven Voor de beste welbeter 2e prijs aan D van derGrift te llaasireoht De Schoonh Ct bevat een verslag vau de laatste raadszitting van Berg Ambacbt waaruit blijkt dat de Burgetneester niet veel succes heeft met de door hem Het is een dwaasheid zeide Sylvia Ën als dit vertrek slechts een plotselinge vlucht is als uw gril tirannie wordt dan liehoeft gg niet meer aan te houden Ik zal uiet vertrekken Zij had al de kracht harer zenuwou in dit bosluit gelegd eo Norton wist boeveel energie er onder fiaar toeder uiterlijk verborgen was En toch moet ik binnen drie dagen opwegziju en ik bid u ik bid u mevrouw Norton hield hij aan dat gij mjj niet alleen laat vertrokken Ik heb niet gevraagd om naar l rankrijk te gaan Ik zal Fraukrgk niet verlaten omdat de praatjes van oen voorbijganger mgn naam hebben aangeroerd En vorder zelfs voor hen dio hier zyn voor kolonel of mevrouw Dickson gij ziet dat ik weet wie over mg praten zou mijn vertrek op oen vlucht relijken Het zou zijn alsof hun laster mij getrotfen had en ing tot don ahocht genoodzaakt Ik ga niet heeu Sylvia zeide Norton wiens bleek gelaat heftig gekleurd werd Welnu zeide zij vastberaden en zeer kalm Gij kent mg niot sprak de Yanket Gij hebt mg altgd gezien buiï eiid voor uwe grillen nederig als een kind Meent gij dat ik als mijn wil ueumaal iets bepaald hoeft daarvan afzie Gij vorgeet d U ik alles in raijii lever volbracht heb wat ik wilde Ik ben geen romanheld als raijnhoor de Solis ik lien een man die iveet waarheen hij gaat en wat hij wil Welnu Sylvia ik zweer u dat ik wil dat gg geen baar zooals meu den kruier dankbaar is die ons goed draagt Ik verlangde geen dankbaarheid van u maar liefdel Ik heb oerlgk mijn woord gehouden dat ik u eerlijk gaf zeide zjj wJa En toch weten do onverschilligen en do dwazen naar het sohgnt genoeg van uwe liefde voor mijnheer de Solis dat een toespeling of een grap mij in een badcaaino in het galaat wordt geworpen en mg iu het hart treft Zult gg mij verantwoordelgk stellen voor de dwaasheid van hen die ik niet ken en die mg niet kennen Overigens riep hij mogen do leegloopors in Frankrijk morgen zooveel als zij maar willen praten over den Araorikaan Norton eu over het vertrek van mevrouw Norton de Amerikaansche Ik hob u gezegd dat wg vertrekken Wij kunnen de boot te Havre afwachten en behoeven niet langer te Trouville to blgven Wees zoo goed uwe bevelen te geven Nu dadelijk vroeg zg verwonderd Dadelgk 0 ze plaatsen zijn besproken Dezelfde die wij op do ïNormandië gehad hebben toen wg naar Frankrijk gingen Ik moet toch eerst de weinige vriendinnen die ik hier heb vaarwel zeggen Vriendiunon Eva gaat mot ons mede Mevrouw Montgomety Die ziüt gg wel eens terug iu Amerika