Goudsche Courant, dinsdag 6 december 1892

omdat Tele mensehen die we uit den aard der ief e tot de anlire olutionaire party mogen rekenen é niet le en ot er niet in udverteeren Zoo helpen 2 ous volk mede verwoesten door vaak slechte lectuur Met eene krachtige en bezielde opwekkiug tot aaneensluiting en voiootmoedigiog besloot spr iiiae laakrgke rede die van het begin tot het einde met de grootste aandacht werd aangehoord De heer Brouwer hoofd der Chrletelgke sqhool te Ouderkerk die de vergadering met gebed en het lezen van Jesaja 55 geopend bad en haar met daukzegging sloot was de tolk der tairgke vergadering de Chr school was overvol toen hy den spreker harlelyk dank zeide voor zijn ernstig en opwekkend woord Onder de nouveautés die dezer dagen bfi gelegenheid van bot St Nicolaas feest geètaleertt worden is er één dat vermelding verdient Hot is een uit Engeland inzevoerd nacht uurwerk dat zeer practisoh is Uut bestaat uit een candelabra met groote beweegbare doorschgnende wijzerplaat waarachter een kaars Zoodra men deze laatste aansteekt dniait meo de wijzerplaat zóó dat de wgcer aanwgst hoe laat het op dat oogenblik is en dan begiet de wgzer langzaam te draaien en den tgd aan te wgzeu Blaast men de kaars uit dan staat de wgzer plotseling stil Dit nieuw soort nacht licht verspreidt een eigenaardig zacht licht door de kamer en zal voor velen eeu welkom geschenk zijn Het is verkrijgbaar bg den heer Th Schmidt op de Hoogstraat Ouze vroegere stadgenoot de beer S 1 W Veldhorst thans rgks ontvanger te Goedureede is als zoodanig benoemd te Montfoort De zoogenaamde reisbelasting der dames mevr Taleton mevr Weaselink en mej Ëlink Schuurman te Utrecht heeft dit jaar 2762 opgebracht 71 personen hebben daarvoor gedurende korteren of langeren tgd de buitenlucht genoten Het correal ndentieblaadje van Ttêt Uciade m lAt Ui hoeren scheidslieden door het boofdbestuut in de afdeeling Amsterdam gekozeu om de quaestie te btislisseo aan wie het legaat door mej Zegers Yeeckeos aan TeueUchade vermaakt moest warden toegewezen hebben uitgespraak gedaan dat dit der gtiheele Vereeni ng toekomt èn omdat dit waarachijntgk de bedoeling dor erflaatster is geweest èn omdat mocht dit ook twijfelachtig blgven dan nog dezelfde beslissing zog voortvloeien uit het organiek recht der Vereenigicg zelve daar alle afdeelingen en eorrespondentschappen zich verbonden hebben da statuten en het buishoudelgk reglement op te volgen waarvan ééue bepaling luidt Alle legaten der Tereeniging vermaakt komen in de algemeene kas tenzij de erflater een bepaalde afdeeling of oorreapoudentschap hebbe aangewezen TeneUckade is dus thans io het bezit van kapitaal Toch zou zej t bet hoofilbeetuor dit kapitaal ons meer nadeel dan voordeel breogen als het onze loden tot do conclusie dreef onze bijdragen kunnen dus nu wel gemist worden Want het ka pitaal bezitten wij maar v n de renten zijn nssao veel uitkeeringea van toelagen voorgeschr reo dat i waar gevoel overtrof De tijd die nu bei on was de verschrikkelgktte Tan mijn leven en zelfs wanneer ik nu nog die onmaiige dageu terug denk is het of ik nog iets van de koortsige op eHoodenheid gevoel dia mg toen hel bezonnen denken onmogelijk maakte Tot mgue verontschuldiging kan ik er bijvoegen dat het werkelijk een harde tijd voor mg was Ik moost aanzien hoe de Jonker sedert den avond bij de ruïne steeds een welkome gast was in het huis Tan den majcor ik moest hem telkens aan de zijde Tan het Princesje aantreffen bg wie hg reeds scheen te behooren ik moest het beleven dat d vriendelijk groet die mij weken lang tot de gelukkigste storvelins had gemaakt in eeue vluchtige onverschillig veranderde torirql aan ieder daidelijk werd dat de koele houding die zij ook nog wel tegeaover den begunstigden gast aannam alechu de laatste pogin was van het trotsche meisjeshart om zich voor de algeheele overgave te beschermen Menig joug meusch zal misschien lachen o er de diepe ernst waarmee ik mijne hopolooze liefde opnam maar ik had voor dien tgd nooit bemind en ook lat r niet meer Ik had een les gegeven wat er in mij was en daar ik niets terug ontving stond ik daar doodarm tenminste aim aan liefde maar des te rijker san baat en verbittering die geen gelegenheid om zich te vertoonen lieten voorbijgaan Dat de beminnelijke wijje waarop de jonker een overwiunaar is gemakkelijk grootmoedig mijne de Vareeniging Tooreerst niet anders dan penningmeesteresse is en oattrok men ons den steun dien wij tot tot hiertoe mochten ondervinden dan zouden wg den Toorraad in onze depots niet kuanen aanvullen dan zou zoo menige candidate die nu op eenige toelage Toor hare studiën hoopt niet kunnen worden geholpen Te Berlgn ga thaus de eerste huurrgtuigen mat automatiaoheo prjjsaanwij er ingevoerd De prgaaauwgzer staat gedurende het rgdou met een der wielen in verband en gedurende het stilstaan mot eeu gewoon uurwerk Dientengevolge wordt de prijs berekend in het eene geval naar deu afgulrgden afstand en by bet wachten naar het tgdsuur De passagier behoeft dit niet afzouderlyk uit te rekenen dit doet de prgsaanwgzer voor hem die het geheole bedrag op eene verdeelde schyf aangeeft De minister Fierson beweert te meenen dat zyne Vermogensbelasting als zy wordt ingevoerd 8 millioen zal opbrengen en heeft voorts dj Bedrijfsbelastiog noodig om de i millioen te vergoeden die nu het Patent opbrengt Samen dus 12 millioen Prof Van Geer berekent nu echter in een belangwekkend artikel in de Vragen des Tgds dat het gezamenlgk inkomen der 335 000 gezinnen die de nieuwe belastingen zoudon hebben op te brengen ontvoer 684 millioen bedraagt en da opbrengst dus is te ramea op minstens 16 millioen waarby dan nog 2 8 4 surplus is te rekenen om verschillende redenen £ r zou dus ten minste 6 millioen s jaars meer worden ontvangen dan geraamd is en prof Van Geer vreest dat ook die millioeuen wee in den bodemloozen put der militaire uitgaven zullen verzinken De hoogleeraar bigft bg zgn overtuiging dat een zuivere ryksinkomstenbelsating beter ware geweest vooral ook om de gemeenten die nu op andere wyza moeten worden geholpen eeu reuzentaak waaraan geen minister van Financiën zich mag onttrekken Internationaal congres van draaitollen Aldus wordt aohertsander wgze genoemd eene tentoonstelling in het Westminster Aquarium Londen van draaitollen en speelgoed uit Ëugeland Duitschland Zwitaerland on voor zooveel mogelyk ook van elders bgeeagebracht De F ygelsehen zyn verbaasd over de vele vreemde tullen en al het buitenlaudsohe speelgoed Toor kinderen waarTan Teel het oude Kngelsche heeft verdrongen Üit Neurenberg is eene groote inzending en Neareiibtrg spant de kloon met metalen tollen looden eu aiiken aoldautjes trompeljes en zwaardan Berlijn Leipzig Sonneberg en Fiosterwald hebben ook collecties gezonden Aandacht tiekt het vooral dat jin het Franache en Duitsche spaeK goed de militaire vdlksneiging op den voorgrond treedt De hertog Van Porkland heeft in zgn onderaardsch paleis van Welhoek Abbey een bal gegeven aan eenige duizenden genoodigdeo De zalen en onderaardjwhe gangen men kan ze wel straten noemen waren door zooveel groen en bloamen versierd dat de verbaasde gasten waanden in toovertuioen te wandelen Daar hadden de vgfiig tuiniers van den hertog voor gezorgd Spiegels en verlichting verhoogden den indrulc In sommige zalen trokken de lompheden en hatelijke aanmerkingen verdroeg eindelgk Toor ergeluis plaats maakte zal niemand Terwonderen Daar hg echter elke oneenigbeid wilde vermijden ontweek h mg en da anderen die raqn tempursment en mgn vechtlust keüdeD deden hun best om ons van elkaar verwgderd te houden Ik was in dezen lijd mijne omgeving lot laat en ik dank nu nog met dankbaarheid aan de goedmoedigheid waarmede mijne vrienden die last rerdroeicen Dat mgne woede urn bekoelen wannotr ik den joncer zoo weinig mog lgk aantrof daarin vergisten zy zich Juist het geroel dat Inea my als oen irild dier bahandelde voor wien men het voorwerp zgner woede uit den weg neemt was voor my ondragelijk en was oorzaak van eefea uitbartling dia ieder adder zou hebben vermeden Wg zaten op een rond in den kleinen Inin van eene herberg buiten de stad dia otai de heerlijke viseb die er even heetlgk erd klaargemaakt dmk bezocht werd Hen had een paar kaarsen op de tafsl geplaatst en wij zatea zeer gezellig te priiten Ik was juist I dien avond aangenaam gestemd Ik had het Princesje in veertien dagen niet gezien en mijne liefde en myn ergernis hiKtden dus geen nieuw voedsel ontvangen De jonker was nog niet verschenen en ik lachte en zei dwaasheden evenals de andoren Juist sloeg de lani e Clemens my op de schouder en zeide Bravo Beer nu zijt gg weder da oude antieke meubels en beroemde schililoryeu zeer de aandacht Maar in eenige vertrekken en garigeu werd het zonderling klinkende geluid van rgtuigen en andere bovenaardsche geruchten vernomen hetgeen volgeus oen verslaggever een huiveringwokkenden indruk op de gasten maakte Dr Palb ile Oostoiirgkeoho weerkundige wiens voorspoUingen tot nu toe meestal merkwaardig juist zyn aitgakoman heeft er weer eonigti gegeven voor 1893 Zeer groote dampkriiigsstoriugeu zullen volgens dr Falb te wachten zgn op 16 Febr 18 Maart 16 April 16 Mei 10 eu 25 Sept 25 Oct en 23 Vov Groote storingen komen volgens zijue berekoniugen op 2 Jan 1 Pebr 2 Maart 1 April U Juni 18 Juli 11 en 27 Augustus 9 Dot en 28 Deo Voorts zullen er kleinere storingen zgn op 18 Jan A en 80 Mei 29 Juni 28 Juli en 8 December Nuderlandsohe Schaatsonrgders Bond Dezer Aa tn is eene nieuwe uitgaaf van de Statuten en het Reglement van den Bond rondgezonden Wg maken van deze gelegenheid gebruik schaatsenrgders of liefhebbers van gssport te herinneren lat zij door als lid of donateur tot don Bond too to treden de beoefening van dit echt Uollandsche wiuterrermaak kunnen bevorderen De Bond is goestigd tJ Amsterdam en stelt zich ten doel a het scliaatseurgden te bevorderen eu aan te moedigen b nationale hardrijderijeii op de lange baan en internationale hardryd rgen in Nederland aan tamoedigen te steunen en te leiden waar dit doorleden van den Bond verlangd wordt en indien bg het Bondsbestuur daartegen geuu bezwaar bestaat c het deelnemen aan internationale wedstrgdenop sohaataen in het buitenland In de Engelsche bladen komt eeu oproepioz voor om geld te geren onderteekuud door Henri A Campbell eu deu bekenden boekhandelaar JuIid Murrey ten einde bet eerste graf van Jezus hot graf in den hof te koopon Er wordt voor het stuk grond 4 Engelsche acres groot met de oiflcieele goedkeuring 80 000 M govraastd Verder wordt er 40 000 M voor overdrachlskoslen het klaarmaken voor de omgeving en den aanleg van den tuin gerekend zoodst met de uitgaaf van 120 000 M het echte graf van den stichter van Aan Christulijkeu godsdienst in de handen van de Aaglikaansche Christenen kan warden gebracht Maar is het graf nu werkelgkecbt Voor het aannemen hiervan hebban wq slechts de volgende bewijzen Laurence Oliphant een erkende autoriteit beschrijft de plaau van het graf in zgn bekend boek Kaifa aldus Hen komt bg het graf door een tuin heen die zeven voel in het vierkant is twee ateenen zgn zoo geplaatst dat men den indruk krijgt als waren zij daar ia do plaaU van den van het graf weggerolden steen Hechts in een zgingang die op een ruimte met loculos en verder in een hol van 8 bg 10 voet leidt Gaat men daarentegen recht vooruit I wee treden naar beaedeu dau komt men in een vertrek 7 bg 9 voet groot Van ieder der twee zijmuren en den achtcrmuar uit loopen drie nauwe gangen naar blyf co zoo en leer onzen jonker verdragen toen de genoemde in ons midden trad De kleine poort in de muur was met klimop begroeid waarvan de ranken naar beneden hingen Ik zie nog boe de slanke gestalte zich bukte opdat de moki rt tijlW muts niet zouden raken Hij zag er zeer gelukkig uit In zijne korte studentenjas stak eeae wilde rozenknop Hy groette ons en nam plasts op de eenige ledige stoel ongelukkig juut tegenover mij De knecht bracht hem een glas van de landerijen die ocs alle reeds ieta naar het hoofd gestegen was en hoc gesprek werd voortKczet t Was alsof mij de duivel inblies om voortdurend die roos aan te staren en ofschoon ik mg voorgenomen had om op dezen avond alle aanleiding tot twist te vermijden kon ik niat nalaten om te vragen Jocker hoe komt gij aan die rooaP Hy lachte zonder te antwoorden en dal zag ik Geplukt P vroeg ik verder lutressrert u dat zoo antwoordde hg ongeduldig gesteld eensl Ja zei ik en gevoelde weder de oude verbittering oftkomen waartegen ik mg voorgenomen had dezen avond te strijden Nu dan s igl het mij dat ik uwe nieuwsgierigheid niet kan bevredigen zeide hy bedaard en keerde zich naar du audure zijde om te toopen dat hg dii gesprek niet wenschte voort te zutteti ifforit vertolgi drie andere uauwe kamers ieder zeven voet lang en zcb voet breed eu aau iudore zydo bevinden zich Btoenan en banken waarop lp n galegd kouden worden met een nauw gangetje er tusachou Het geheele graf kon daardoor zes lykeu buvntteu ü it dit het eerste graf is geweest beweert Uliphaut niet Hij zegt alleen dat het eenige Joodsche graf dicht bij de muren der stad aan de noordzyde ia en niet ver van de plaats welke met tamulyke zekerheid als Golgotha wordt aangewezen Uat graf is dicht bg de plaats welke iemand voor eenige jnron voor 60 Napoleons kocht en korten tyd daarna aan de Latynen weer verkocht voor de sora van 1000 Napoleons omilat daar do oveililgfselen van du knpel van Stephuuus den martelaar gevonden wurdun Generaal Gordon dtu even voor zgn vurtrek naar Khartoem waar hij sooal bekend is gedood werd laugeii tijd in Jeruzalem vertoefde beeft deze plaats bezocht en voor het echto graf vau ai a gehouden De vereering welke deze man met oi u zeer mystiacho natuur begaafd in Engeland guuiet was wol voldoende om aan zyn overtuiging oloof to doen schenken en het is dus iii t zoer verrassend dat do aartsbisschop van Caiitorburv mot oen geiolg vau bisschoppen kanunniken dekenen on predikanten van de Anglicaaasoho High Churoh du oproeping van do heeron Campbell en Murrey onderstuuiit Meu mott niet ouopgemorkt latun dat dezer dagen ilo spoorweg van Jaffa tot het dal van do Luute niet ver van de Jalfu poort geopend is dat oen mystieke aandrift de nglikaansche kerk onweerstaanbaar naar het Oosten drgt t sinds do ritualistische richting do overhand verkregen heeft dat het echte graf van Jezus Christus als bedevaartplaats een Zier jcoedu speculatie is ook als men voor die paar oores ivonveel moet betalen als voor bouwterrein in etu uolto voorstad van Londen Een grafkerk in Anglikaansclien slijl buiten de poort vau Damaskus om het pretoiitieuse etublissumont binnen de muren concurrentie aan te doen is zoo kwaad niet bedacht Er zgn inimLT zoouls men weet ook twee tuinen van Getlisemane om vau andere dubbeltalleii niet te sprekou In De Gidt van Dooombor die vorsohenen is zet prof Bugs zgn beschouwingen voort over het kiesrecht Hy handelt eerst ujtvoerig over het referendum het beroep op het volk op do kiezers uiot over de samenstolliug dor Vertegenwoordiging maar over maatregelen van wetgeving Dat middel oin de te groote macht van oen Parlement te beperken acht de hoogleeraar eer een gevaarlyk middel dat budüolonde hel Parlement een steunsol geveii tugou topzwaar worden den val van het parleraouiaire stelsol maakt tot een reeds vntdongeu f it Een beter standpunt vindt hg in een goed georganiseerde eu zelfstandii e Eerste Kamer welke ook recht van initiatief en van amendement beult Maar het laatste heeft men haar bg de Grondwetsherziening niet toegestaan eu in audere opzichten niet begrepen wolke btteekeiiis der Eersto Kamer by eon zeer uitgebreid kiesrecht behoort te erlaugon Tegenover de macht der Tweede Kamer ontbreekt dus schier alle tegenwicht en ook de zrdelijke invloed van de Kroon om redenen welke iedereen begrypt ook zonder dat ik ze noem zegt de boogleeraar zal zich Termoedelyk in een lange reeks TSD jaren niet in ziju volle kracht kunnen doen gelden Dit maakt de beslissing over de kiesrechtrugeling een hoogst gewichtige zaak Geleidelgke ontwikkeling ware veiliger Wil men eenerzyds zoo weinig mogelyk zelfstandige personen van de slembus weren anderzyds de belangen van den Staat ui t verwaarloozen dan ware misschien de beste wyze om tot overeenstemming te komuc dat men deze twee eischen stelt lo dat zij do beschaving bezitte welke de lagere school voor elkeen beschikbaar hnudt en 2a dat hy zyn aandeel groot of klein in de lasten van het Ryk bydragen Waren de rijks directe bebutingcn thans reed herzien dan zou men eeu goeden grondslag bezitten De bezwaren van verband tusscheu kiesrecht en belasting erkent de schrgver maar zg waren al zeer gering als men eiken aanslag ook den kleinste voldoende acht Nog veel grooter is het bezwaar dat de Regeeriiig de bedeelingslystea wil laten beslissen Het grondwettige bezwaar tagea da onlwerpet der Eegeering geopperd beaamt prof Bugs niet Hg erkent dat de gewone wetgever eigenlgk gohoel vrg is ill het bepalen iler koiitoekonen Verwerping der vmntHlHi zou aooilhittig waaen daarom hoopt hij dat Eegeering on Vertegenwoordiging niel oD gpMeAl uilsli 4ittua om oh v r oen anderen en meof WiWÜgeii maamstaf van wdsiand teTarstaan Slaagt men daarin met dan zou hij zelf de veractwoordelijkheid voor de wet niet durver aanvaarden maar hij erkonl dat het moeilyk is te zeggen welk kwaad dan het ergste ware In allen gevalle acht hg twee voorwaardeu noodig nl dat tevens het kiesrecht voor do fcmeenteradenwordt geregeld en dan ouk do kiesdistricteu voor de Proiiiiciale St teai wal van eewicht is voor de oiiufhnnkelijkiieiil ilor Eersto Kamer Dut mogo cenigen tijd kosten maar het vaderland is toch met veiloren vraagt prof B als deze ijverigeRegeering nog een jaar langer haar arbeiil magvoortzetten f Butteolaoüsch Overzicht Uit Pargs wordt bericht Casimir Périer heeft van het vormen van een nieuw kabinet afgezien Tweemaal had president Carnot een onderhoud met Bourgeois en iii de o iuloirs werd verhaald dat laalblgeiioemdo zwichtende voor deu aandrang van Carnot bureid zou zijn de portefeuille van binnetilandscho zaken te aanvaarden doch nu ook Casimir Péiier uls kabinetsformeerder bedankte verliezen dezü berichten liuiitie waiirile President Carnot heeft na de woigeriug van Casimir Périer opnieuw Bourg ois outbodoii doch het bericht dat hem du samenstelling van een miiiisteriu is opgodraguu worilt tegougesproken De cjuslimtKiiieelu rochturzyde besloot elk kabinet te bestrgduii dat zou toestemmen iti du verdaging van den arbeid dor euquêtecommissiu en dat niet voornemens zou zijn het volle licht in Ie Panamazaak lü verspreiden Aangaande de enquête commissie wordt gemeld dat zij tweu barer leduu heeft afgevaardigd om de nuderieekenuars van de hedenmorgen in besla r genomen 26 cheques uit te noodigen voor haar te verschijnen Iiitussohen heeft de commissie na voorlezing van hoi procesverbaal heireffonde do inbeslagnoming der cheques busloteii de zaak geheim te houden totdat du oiiderteekenaara zullen guhooid zijn Dit besluit hoeft algemeene verwonderiuj gewekt uu men g lüuft dat het aanstaande Maandag door den heer Juliou in lie Kamer ter sprake zat gebracht worden Zoover men weet is Keen enkel liit der tegenwoordige Kamer van Afge aardiji deii in de Panamazaak betrokken maar wel leden van de vorige Kamer Men spreekt meet bepaaldelyk van oen afgevaardigde der conservatieve partij en aii één of meer senatoren De repuUlikeinscho partij zou niet hit ergst bg de zaak zgn betrokken Terwgl de boveugeiioemde twee leden der commissie zioli van hunne taak kveteu ontving de voorzitter Brissou een briif van Martin waarin wordt verklaard dat geen enkel algevoardigde gidd heeft ontvan eii noch voor gn sJtuiutiQch om invloed op het Parlement te oefenen ij is de Panamamaat schappg schrglt hy die du aandacht tracht af te leiden iloor het Parlement te beschuldieen De schrgver woiischt geconfronteerd te worden met Charles de Lesseps en Foutaiies De afgevaardigde Germain voorzitter van den raad vau bestuur von het Crédit lyonnais spreekt de beweringen tegen laatstelijk in de Kamer van Afgevaardigden ten opzichte vau deze instelling door Provost Launay gedaan Blykeus de Igst der in beslag benamen cheques ontving Cornelius Herz 2 millioeu Cliabort 335 000 Davoust 60 000 Mohu Keiuiich 40 000 Duvergé 40 000 Farro 40 000 Kloim 25 000 Simoon 26 000 Crédit Mobilior 20 000 Aigraar 20 0DU Castolnau 20 000 Bustur 20 000 Praslon 20 000 Albert Grévy senator 20 000 Léon Renaud id 25 000 Paul Smit bedrag onbekend Chevillard ontving ten behoet e van don oud iuinister Barbu vijf cheques waarvan het bedrag niet wordt opgegeven De Cocante maakt melding vau een gerucht dat de naam vau Adolpho Cariiot voorkwam op d lijst van de houders der cheques De Jgence Ham kan dit ten stelligste tegenspieken Gelijk in hel telographisch bericht uit Beriyn isgemeld heeft de rijkskaoselier in den Rijksdag irprekrnde over het legerplaii onder anderen te kennen goKeveu dat hy de mau ia wien men het heeftte danken dat er is afs ozien vau eene vorhuoging der tabaksbel atins Ofschoon h t nu genoeg bekend is hoe het logerplan in verband staat met belasting pbuuuu is het uiut aadienstig Utiu ui eulijken zin dezer verklariog raa Oaprivi tmiiawiil juader ta omachriiveu Do afgovaardigdij Bickert had gezegd dat m itairen in hunne eischen slechts acht geven op hunne militaire aangelegenheden en niet op de eoonomiaohe om8tandiK len Hierop antwoordde Caprivi Ik kan du geei e juistp opvatting noemen vooral niet mat b rtnkkiiig tatibiri letierpiaji U kiW aiy b roopon op het getuiifenis myner ooilega s dat er in het logerplan op een veel hooger bedrag van jaarlyksche uitgaven was gerekend dan thans er in wordt govrangd Toen ben ik het geweest die hoeft weten te vinden op welke punten het plan zoodanig kon worden beprkt dat l et ken worden voorsfi dr igon zooals het thans is inge liend welke beperking zich zoover hoeft uitgestrek dat men heeft kunnen afzien vau eene vurhooging dor tabaksbelasting Derhalve voor zoover het woord militairen ook op my gemuut mocht zya kan ik verklaren dal in die za ik de militair wel dei olgk heeft achi guj veu op de economische omstandigheden In deu loop van bet debat was onder anderen ook besproken van een vroui er legrrplau namelijk dat vau den voorraaligen miuisler van oorlog Verdy De rijkskanselier verklaarde dat dit geen ei eulyk ontwerp was geweest doch slechts eene schets ter beoordeeling voor hot Pruisische ministerie Ia dat stuk was als uisch gesteld UO nieuwe batteryen Thans worden er slechis 60 gevraagd Verder liep het nog uit op oenj formatie van 9 nieuwe regimenten cavalerie terwgl er thans slechu aanvraag wordt gedaau om 12 eskadrons Ook bestonden er bij het plau vau Verdy motieven die op het tegenwoordige logerplan met kunueu worden toegepast De heer Bobel vund het wel van belang dat er thans veel minder wordt gevraagd doch was men nu verzekerd dat hrt daarbij zou blijven Volstrekt niet Na verloop van eenige jar n zoudeu er toch wel alweer verder strekkende plannen worden ingediend Voor het oogenblik wns hiermede dit punt afgedaan Gelijk men weet was het legrrplan uok mat aau de orde maar werd het slechts aangeroerd in de algemeene bescliouwiugon over de rijksbegrooting Du Italiaansche bladen dealen thans meile hoe het geschii tusscheu den Senaat en de Ke eering is ontstaan over de Senaatsbeuoomingeu ZooaU men weet werd door den Senaat de benoeming vau een der nieuwe leden den heer Zuccaro Floresta met 69 tegeu 52 steramen nietig verklaard Deze minder gebruikelijke daad geschiedde op y ioxiA van een overeeukoms door den benoemde met den Minister president Giolitti aangedaan Kort vóór de algemeene verkiezingen haJ do Minister don heer Zuccaro verzocht in hot disirict Prnncoillo zijn candidatuur ia te trekken ten einde plaats te maken voor den heer Pulei waarin do hoer Zuccaro alleen wilde toestemmen indien hora een geschreven toezegging werd gedaan van een benoeming tot lid van den Senaat en die was hem dan ook verstrekt De zaak kwam tor kennis van vorsohilloiide leden van den Senaat die er bg den heer Gioliti op aandrongen zijn belofte niet gustand te doen en ook do Koning moet zich in dien geest met het geval bemoeid hebben Do heer Gioliti echter moendo anders te moeten baudolen Mon zal moeten erkennou dat dil verkiezingsgeknoei ten minste nieuw is Jay Gould Ue sphinx van Wallatwst die S3 jaren lang de Aiiierikaauscho spoorweginarkt emyslideerd en geleid heeft ia eindelijk dood Kiiidelgk want honderden malen is het doodsbericht reeds ongegrond verspreid Ais gewetenlooze boheudigheid eeu groote Wi edele eigenschap is was hij een der grootste mannen vau dezen tgd Na een avontuurlyk leven begon hij in 1859 zijne spoorwegapeculatien In korten tyd bracht hg enkoio kleine maatschappijen die in staat van bankroet verkeenlen tot bloei leilera aandacht trok een dergelijk talent om langs een neeidaltud rad omhooit lo klimmen Hrt meest berucht was Gould s groote goudhausse omstreeks 1869 die bg hare ineenstorting millioeoen benadeelde of geheel ruiuoerde terwijl Gould zelf het geld in zgn schatkist zag vloeiLn Met d crisis vap 1873 inde spoorwegen maidite bg een ongehoorde wipst Gould bouwde of bebeerschie 20 000 KM spoorweg met 660 000 000 dolls kapitaal en had het voornaamste aandeel der New ïori Triituu eoa der b a lepublikeinsohe bladen REXXlSGEytXG De BCBGjSMEESTKE van Gouda brengt bg deze teir k unis van do belangltabbeaden dat door dep Heer JProvipctalen Inspecteur der Directe Belastipgen enz te Rotterdam op den 29sten November 1892 18 executoir verklaard het Kohier van het Pateutrecht No 7 dienst 1892 9S 2de kwartaal Dat voormeld Kohier ter invardenng ia gesteld in handen v n den Heer Ontvanger dat iedur Aip daarop voark9S t verpliobt is zynei aanslag op dun bg de wet bepaalilen voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclaim s bohoorun te worden ingeiliend G0UD4 lcn 5 if b i 1392 De Bul genieester voornoemd VAN BEHGE V IJZKNDOORN Da Cbolera kan moestftl voprkomen worden door bü de EERSTE dunne OnUasting OENEESEOMDiaE HDUP in te roepen Gebruik tooh alles gekookt