Goudsche Courant, dinsdag 4 april 1893

Heeren Liefhebbers van een pittig Glas BIER worden hiermede bekend gemaakt dat mijne Bierhalle cüe Posthoorn van af 1 APRIL geheel nieuw gerestaureerd zal zijn en den naam zal dra baandag en Dinsdag 5 © n 4 April 1893 gen van ü s sïiia4iLiL alwaar diverse soorten HEIMEHEll fil BIEREN versch van het vat onder Koolzuurdruk lot een matige prijs gelapt zullen worden EEd lot een bezoek ten zeerste uitnoodigende verblijf ik onder aanbeveling Hoogachtend VEd Dw Dienaar A H ROODE Heineken s Bierhandel ZEUGSTRAAT No 85 OPENBARE VKIJWILLIGE van Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden den 29 MAART 18ö3 in de Sociëteit Ons Genoeg en Tot Candidaat voor de Verkiezing op a s DINSDAG 4 APRIL is gesteld de Heer G J STEE S ZIJ1 E1 die alzoo met den meesten acndrang wordt aanbevolen Namens het Comité T G G VALETTE Voorzitter P J BELLAARTj Secretaris P 8 Het Stembureau is geopend a s DINSDAG van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur DE NIEUWSTÜ MODELLEN Zomermantels Stofmantels VOORJAARS m REGËNIHANTELS SBOOTE mSE JAfONSTOFFEN VERDER ALLE Nouveauté s ZlLanL Saisoen Gouda Bahlmann mt Co C Schouten Eapelle ajd Usel levert alle aoorten VEEBROOD Paike Kwaliteit Lage Prgien Voor Gouda verkrijgbaar bg de Heer A van rUBlf Wljdgtraat Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgfon voor f 70 frauco alle Stations der Toormalige Ned Rhjnspoorweg Maatschappg franco aan huis 76 A KAPTIJIT Gouda Soelpondruk u A 3ki xhan Zoon Oouda April 93 Flnweelensingel 630 De Notaris J P MAHI STEDE te Bergambacht is Tooroemens als lasthebber van zLJD principaal op MAANDAG den lün APRIL 1893 des Yootmiddags ten 11 ure in het Koffiehais Hm ScHjlAKBOBDf aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar te reilen en te verkoopen H£T mwm geteekelid H 66 aan de Turfmarkt te GOUDA bevattende 6 Kamers Keuken Kelder Meidenkamer Zolder en Waterleiding Voorts TUIN waarin Berg loods Om te aanvaarden 1 Mei 1893 0p aanvrager b den Heer eigenaar en beiwoner iederen Maandag Woenad en Doqiderdag vóór den nerkoop des voormiddagste bezichtigen c Breeder bg biljetten en inlichtingen bg den Notaris Openbare rrifmUUge VERKOOPING 13 in De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is Toornemens op WOENSDAG 26 APRIL 1893 des voormiddags ten 9 nre aan de Boowmanswoning geteekend O nr Benedenkerk naby het dorp in het openbaar te verkoopen 6 gekalfd hebbende K KOEIEJX H PINK 2 KUISKALVEREN 1 GEIT eenige KIPPEN en eene partij Hooi Voorts allerlei MELKERIJ en BOOWBRIJGEREED8CHAPPEN HORDEN PALEN BRANDHOUT en vele andere goederen meep BDltenlandsch Overzicht By 1 opruimiQg der PaDsn a Kaak was de rooroutnste hmderpis voor een zuivereo toealand het ppportuaistiach railioaal mmiiterie gel le¥eu Zooïaag de ratteeriug RiM er was kon nooit een eind komen aan de aanvallen in de pers aan hetroortdurend gebarrewar mat andito laadeu over leagea m laatar Pe Senaat zaf in dat eene krachtige leidiojf ontbrak en nam do teujrela ia handen aan hel fcoofd der herlevende beweftine van het jrematigd oonservatiare deel dor republikeinsche party Voor Ribot i aftreden zija twee verkUrinfren Ziende dat het middelpunt van gtnafi eich aldus gaat rerplaatsen hebben de opportunisten die moerderheidsmaanen van nature zijn ich aan de ijjüb ïer moerderheid van de toekomst geschaard bij elke hnn eenige kam li t bg de algMneene verkiezingen Of erkennende dat zyo tijd voorbij ib en het ge vaar willende voorkomen door de herlevende gema tigd oonserratief repablikaiDsohe fractie omvergeworpen ta worden heeft het miniaterie lynreoht in atrjid met zyne houding van enkele dagen geleden door partij te trekken voor het besluit van den Seaaat om de drankbelssting van de middeten af te voeren zioheetf uit dan weg geruimd Dit opzet bleek boo duidel k mogelp en het was vergeefs dat enkele afgevaardigden poogden den minister Bibot op zfja besluit te doen tenigkomen i boa begrüpelijk dit ook was ia leden eener Kamer die maar niet atorvcn wil Db Mormttg Poit merkt op dat het voor geheel Europa van groot belang is of Frankryk op kalme en oordeelkundige wijze de nieuwe ministers kiest Iedereen moet wensohen dat het land zioh zoo spoedig mogelijk uit den verwarden toestand redt waarin bet tengerolge irui een reelu mn ongelukkige gabeorteniiaen geraakt is President Carnot ontving de roorzittera der Kamers Man verzekert dat Gamot syn miDiater president niet zal kiezeu uit den Senaat De oorzaak van het conflict tussohen de Kamers betreft de begrooting F rier heeft varldaard het presidentschap van den ministerraad niet ta zullen aannemen als Camot het hem aaabiadt In een vry breedsprakig artikel zonder evenwel iets fltelligs te zeggen schrijfl het officieube Journal de BrtixeUet ovor de herziening van art 47 der grondwet waarvoor het beshasead oogenblik gekomen ia v e quarf cPheure de grdce a êonné Bij allen staat het vast dat er thans een oinda aau moet komen de t jd van praten voorbü is Het blad erkfot dat bet initiatief tot een vei elgk te danken ia aan den heer Féron en bet SOtal onderteekenaara zijner rarklaring en dat deta als een aolieutief voorstel den grondslag van nader ovarleg kan vormen Dit ontbreekt by de gematigde linkHrtijde wil zy zegt het blad dat het tot ovrrleg niet te laat zy dan moet zij aanatonris zioh rerstaaa orer een ooUeotief voorstel hetwelk aeonamelyk is voor de meerderheid man kan zicU niet langer bezighouden met do verklaringen der pArlementaletien die zeegen alleen voor fich zelren te spreken Sedert de redevoenug zon der eenigen ecbo van den heer Van der Kindere is ons geloof met weinig aan het wankelen gebracht Wat nu het voorstel aangaat van de radicale Hn kerzijda dit is uatuurlyk te beperkt en onvolledig Indien de witpeltarigbeden en de handigheden der gematigden ons het bondgenootaohap met de radioalen moeaten doen Eoeken dan zou inderdaad het meeiToudig kieareeht door het hoofd van het Kabinet aanbevolen een grondalag voor transactie kunnen zijn maar dan zou dit denkbeeld reeds voor de hoofdan van huisgezinnen aangenomen nog moeten worden uitgebreid tot bet bezit en de bekwaamheid De overeenstemming tussohen de partyen is er stellig nog niet maar alle bladen zyn het er tooh over eens dat sedert de Kamerzitting van Woensdag de grondwetshenieniog een geheel oieawe phrase ii ingetreden Omtrent Engeland eu Egypte lyn nadere inliobtiogen gegeven aan het parlement Het thans uitgegeven Witboek bevat het telegram van lord Hosebary aan den geiant Cromer van den löen Februari Een ovensicbt wordt gegeven van de jongiie gffaflortmiMiD io MgjpU en vmtn voxdt I gezegd ff Als op bet lerzet van Kngeland tegen de bandelwyze van den Kbediva geen aoht was geslagen dan zou dat venier reikende meer ernstige gevolgen gehad hebben dte nu doordat de Khedive wyaelijk tgdelyk zgn besluit hernop voorkomen zyn Men raag echter niet te stellig veronderstellen dat er nu in het gei eel gaeu moeilykbodan meer in hat vooraitziobt zyn ir dudeo nog wal gabeurtenissen kunnen voerhome i avaarby bet uoodig it ta overwegen of ze niet gaBohikt zyn om daarover met Suzerein en do Guropeasihe mogendheden te beraadslagen Tegenwoordig s het nutteloos voorstallan te bespreken welke he gewenacht zou zyn in dit geval in te dienen maar zeer zeker zal Egypte m geen geval bevryd worden van de Europeesoheoontróie die zelfs nog wel eens strenger en onaangenamer zou kunnen worden dan ze nu is Kostelouze Geneei kuodlge Hulp BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouds brengen ter algemeene keoois dat de beer H J Voogt dia op zyn verzoek aervo ontslag verkreeg on Iteden nis Gemeente Arts in de tweede wyk namel k in hot gedeelte der Gemeente gelegen ten wensten en ten zuiden tan da Haren en da Gouwe ranrangan wordt doordeu heer P de Boer die voorloipig zynen intrek genomen beeft in het h6tel De Zalm op de Markt en digelyks op het St Catharioa Gaitbuis of Ziekenhuis voor de Stada Pabentan i te apreken zsl syn d a mollens van 9 tot half 10 bar OOUDA l April 1898 Baigemeeater en Wathoudars voornoemd VAN BiBBOEN IJZENDOORN D Seoiatiiris BEO UWER Burgerltiko Stand GEBOREN 30 Maart Garardus ouden H Verkerk en H de Jong Piatef Jacobus ouden A Stolk on A Schouten INeellje Maria ouders A van Utrecht en A Lugienberg 3i Jobaonas Leonardus ouders W Krtwdera en J M GellMen OVERLEDEN 89 MHari F T Pnpe 2j U m 30 H L van der Sluds 19 m ONDERTROUWD SlJMaart H van Maanen te Helder 38 j en M P de Wilde S7 j H Wynbof 22 j en G J lan Loon 24 j J H van de Werken 23 j en W A Hoogerbceta 33 j J de Lange 20 j ed J ran der Louw 20 j gV Hat Bureau van den Burgerlijken Stand zal a s Maandag 2e Paaschdag van des voormiddags U tot dea namiddags i uur geopend zyn tot h0 doen van angifteo van geboorte au overlijjjen sts Advertenliën Jongmetisch wenBcht onderw a in Cürreapondentie en conrersatie Daitsche taal Br met offerten onder No 2264 aan het Boreaa ran dit blad VAN J T SWAEÏSENBÏÏEG E 92 Kleiveg E 92 ONTVANGEN een ojttOOTE COLLECTIE mwmi 1 da amroNiBTur èlevrouw IWE8 rraagt een NETKINOERfflEISJE Tan 9 5 nor s middag Te KOOP of ie BUUR geTraagd EEN Overal verkrijgbaar op een netten stand te Gouda Adres aan het Burean Tan dit Blad onder No 2263 AirrOMATISCH CORSET voor corpulente Dames Firma J WKLTEA Mevrouw Montljn Kleiweg Traagt wegens ziekte Tan de KEUKENMEID EENE NOODHULP Zich aan te melden a aronds tnsachen 7 en 8 uur STEEEOm lEFOT STJi A 1 SSFOOR Hibemia en Shamrock STEEK KOLEilf branden schoon weg en geTen zeer weinig walm Prima groTt EACHELKOLEN Trg thnis per H I 0 70 StotioiKsliei Btutnfoor