Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1893

kloereu gescheurd eü afgetrapt werden De politie was machteloos en de bruiloftegoaten en familie kon den nauwelijks heelhuidp de kerk uitkomen De heer mr B I Pekelharing hoogleeraor aan do Polytechnische Scl ooi te Delft heeft zich teruggetrokken dia lid viin het comité dat do bekende oproeping voor de F iesche veroordeelden heeft ondorteükend Het schSgven waarmee hij dit aan het Sociaal ffee lad gezohden heeft uidt a dus Ofsöhoon do opvatliug weJka ng lot de raedeonderleekoning d r Oproeping bee l geleid niet ia veranderd heb ik jegens vóór mg overwegende redenen van peraoonljljken aard a als zoodanig voor openbare behandeling iniet geschif hPt besluit ganomen als lid van l et comité af b treden Wij harinneren dat toe in detlTweede Kamer hot bedenkelijke van dh oproiipiaA werd ter sprake gedacht de boer V n Kerkwijk uitriep Er is ook een hoogleeraar bS iBandeltdlad f4 F Voor een flink l eziitte zaal S ft do heer I Laging Tübiae oud gouv ii u urtj ftn Atjeh in vergadering der htdologiache Ftt rede gehouden over dijn invl vrouiv op de Indische maatschap Na eene korte Inleiding waar hij reeds voor hg als civiel ftmbt veel liiat betoonde en elegenhüid had om van nabij konitis te nemen van Inod en volk van zedun en gebruiken van Nederlaudtich Iifdié kwam spr t t zijn onderwerp De betookenis der inlandsche vrouw wordt door velen vrgwePgeBegeerd en toch beeft zg in Indie geen minder belangrijkün nvloed daij da Europeesche vrouw Werkoiyk isfhare positie ook laag uiet van Zucht naar lieerdere vrijheid beeft spr bg de inlandsche vrouw ott iets bamerkt Wel stelt de Koran de vroaw ond geschikt aan den man maar de kastijding of veratooSing vau do vrouw komt niet eoo dikwgls voor zelfs nog het meest in dichl bevolkte plaatsen uur da iijlnnder het meest met den Europeauu in aaprakiug komt Aan het openbaar leven neemt de inlandsche vrouw kvetnig direct deel haar voornaamste taak ie de regeling der huishouding bet groDt brengen der kinderen wordt geheel aan haar overkclatan en zij verlaardigt ook de eenvoudige kleeding De moeder iieorat bij den inlander do eerste plaats in wil iemand don inlander in een woordenstrijd beleedigen dan uit hg ten scheldwobrd aan bet adres van dions inoeder nooil van den vadoR Meermalen is spr getuige geweest van opstand tegen het Nederlandsch gezag en mejr dan eens heeft hij bij die gelegenheden uit den mond van gevangen gouomen gewonde inlanders oen smarlkraet gehoord om de moeder nooit om dun vader als wensohton zg van haar hulp en bgatand Do eerbied voor de moeder alleen verklaart al voldoende don invloed der inlandsche vrouw op de jnl maatschappij Doch is er meer EvenaU hier te arde zgn ook daar de macht en het gezag in banden van den man doch ook daar wordt de man in vele Opzichten geinfliienceerd door de vrouw Bij zgn ambtalgke loopbaan heeft spr daarvan meermalen de bowgzen gezien Ligt het nu niet voor de hand dat de ambtenaar op gepaste wgze gebruik maakt van don invloed der vrouw Met succes kan dit geschieden mits men daarbg de noodige kieschheid en voorzichtigheid in acht neemt Spr staafde dit met een paar belangwekkende voorbeelden uil zijn eigen loopbaan De beer Laging Tobias werd luide toegejuicht c lWfc wii te Delft eeno ivljl der Inlandsche g meedeelde dat lar in functio trad Dan 12en dezer trad de heer mr Treub ta Scheemda op met het onderwerp Het standpunt der Radicalen tegenover het liberalisme en de Sociaal Deraocrntie Omtrent het nationaal vermogen bestaat begon de spreker geene ofiicieele statistiek Houdt men zioh aan de gegevens daaromtrent geleverd in de toelichting tot de successiebelasting Üan komt men tot oen nationaal vermogen van D mitliarden dat in handen is van 800000 meerderjarige ingezetenen wijl het gebeele aantal meerderjarige ingezetenen 2 250 000 bedraagt IS Vs gadeelte van het Nedurlandsche volk bezitloos Van die 6 milliarden is iiog wi er do helft in handen van 16 000 personen j pCt der ingezetenen bezit dus 60 pCl van bet nationaal vermogen Dit is natuurlijk slechts een raming op grond van officieole cijfers en die bedroevende uitkomstan oplevert Een partij dia atreofl naar een moer gelijkmatige vardeeiing v in het nationaal rmogen wal de radicale partij doet heeft dua z reden van bestaan Ook de sociaal democratische partij beoogt hetzelfde eu kiest daarvoor nog radicaler weg Waarom kan de radicale partij dan niet met de so oiaal dcmocratische matliraan P Om twee hooidredenen Do soc democr partg wenscht opheffing van het pnvaatbozit Ze neemt daardoor deu prikkel van bet eigenbelang weg en verwacht oen heiUtflat go touwd op hetgameensohapsgevool en de naastenliefde namelijk dat een zoo logisobe kop niet inziat hoe de redeneerinu der Anti reTolutiocairen in Gouda juiit omgekeerd moet zyn Dat het bg dezen zetel uitslaitead om de Kiesreoht quaestie gout is duidelgk Üe gekozene zal uitaiuiteud aan de behandeling tan de kieswet deelnemen üebedrijfsbelastiog kan filB hg komt reeds zgn afgeloopen £ n dan staat de kieswet voor de deur Nu wenschen natuurlgk Gouda s anti revolutionairen evenals frij zekerheid dat de man dien zg iteunen in zake de kieswet voor finale uitbreiding zal zyn Wie die man is doöt er bij zoo kort mandaat minder toe Indien maar zekerheid bestuat dat de gekozene zioh niet bij de reactie voegt Zelfs of we den zetel verliezen doet er ditmaal iQioder toe daar er toob allioht een liberaal naar de Kamer t aat die althans tegen da EoomsohOonservatiere reactie zal optreden Evenals dus A v O van zijn standpunt zegl Wie de man is laat ons koud mits hij maar met de reactie mee doe zeggen wg op onze beort Wie er naar de Kamer gaat ia ons ditmaal lood om oud Ijzer mits het maar een man zij die tegen de reactie inga De Paus heeft Vrgdagmiddag in de Zaat der Landkaarten ongeveer 400 NederL pelgrims ontvangen Zij werden voorgesteld door den aartsbisschop van Utrecht die daarbg een adres voorlas Pater fieuser aanvoerder van deu pelgrimstocht las een tweede adres oor De Paus antwoordde eerst in bet Latijn daarna io het Pransch Hg sprak ovrden treurigen toestand waarin zich de kerk bevonj maar zeide dat men het vertrouwen niet moest liezen want de rouw zal in vreugde verkeeren Verder herinnerde de Paus met lof oan de Neder landers dit hun levon hadden voil geliad vooi de zaak van het werutdlgk gozag van welken er velen bg de audiëntie tegenwoordig waren De gsvoeleps der Nederlandsche Katholieken waren hem bekend maar hel maakte hem gelukkig deze door don utlrLsbisBchop te hooreu bevestigen De Paus gaf don pelgrims zijn apostoliachen zegen waar de plechtigbeid van den voetkus plaats bad gevolg door de aaobioding van de bijdrage tot den St Pieterspenn ng Zaterdag werd te s Qravenhage onder leiding den heer A W P Weilzel eeno vergadering gehouden van leden der Afd Zekerheidstelling voor ambtenaren en beambten van Ëigen hulp D ithetjaarverslag bleek dat deze bloeiende afdoeling in omvang toeneemt Ëan nieuwe leening van ƒ 260 000 ad 4 pot noodig geworden wegens he toenemend aantal aanvra ïen der zekerheidstelling slaagde uit nemend De stand der kapitaalrekening was op 31 Deo jl obtigatieleeningen 2 250 000 gi a pet inschrijving op 3 060 800 verbonden inschrijving ƒ 3 717 900 S i pot inschrgving voor het reservefonds ƒ 38 800 In 1892 werden 71 verbanden gesloten en in het geheel sedert de oprichting 637 een resultaat te bevredigender omdat sedert enkele jaren een paar andere vereentgingen hetzelfde doel beoogeode geen persojnielo borgen eisohen maar daardoor noodwendig duurder ziga oradot zy hare risico s dienen te venekeren Het totaal aantal borg getioht ziet er zoo glad en tuvreden uit als van iemand die eindelijk zgn doel bereikt waarop hg al zoo lang gevlast hoeft Kg sobgnt aangename gedachten te koesteren er speelt zelfs eeu lachje om zijn dunne lippen dat een eigenaardige uitdrukking aan zgn gelaat geeft en zijn oog flikkert ols van een kat die na lang kruipen bukken en slim zgn eeu muis In haar klauwen te pakken heeft gekregen Olivier is tegen zgn gewoonte ernstig Plotseling is hem dien eenon namiddag voor den geest gerezen waarop hij voor t eerst dezeu weg bereed Fides sat naast hem trolsch streng en met een zacht blosje getint gelijk het beeld van een heilige waarop de zon door het kerkraam een roodacbtigen schijn werpt Een zeldzaam hewonilerenswaurdige vrouw die men vereeren moet maar die men niet liefheeft Waarlgk niet Nenndersoheidt streuk met de baud over t voorhr ofd of hg een gedachte wilde wegjagen en hief t hoofd op en keek rond Wat koud en winteracbtig I Toen prijkte nog t loof in r ijke kleurenpracht aan de twijgen die sioh uu kaal en bevroren m de nevelige lucht uitstrekken en de binderen dansen om de wielen als kleine ritselende geesten die hem in den weg treden en hem toefluisteren t is hazardspel t is hazardspel Wonderlgk bg t suizen van don kouden wind en t kraken der lindetakken hoven zijn hoofd bg t ruischen der deunebooraen op zgde van den weg en bg t geluid der zwaarmoedige kerkkloktoneij van toohtpliohtigen is thont 896 De winst en verliesrekening sloot pet eén batig abldo van ƒ 880 676 De rekening werd goedgekeurd Bg anolamalie werd de heer H J H Bouwmeester ala directeur herbenoemd en tot Commissaris in plaats van den heer J L Becking die verzocht buiten aanmerking te blgven benéemd de beer C B van Lennep Men meldt Wg hebben r kspohtie ooi versterking wai in den omtrek listen bleken Intusaohen waa werd dat de komen zakte nacht de elftal tot wie met stokken ei zeedgk op de noordkant der ders niet zoudi De stoomkai Zondag hier o t Harlingen aan de N R Ct lans behalve een extra bedeeling van eon achttal marechaussees En die el noodig no fzien de landbouwers vobr zooverre behoorende tot de socialen inval in Harlingen te wutendoen Ie toeleg ontdekt en toenlflit bekend jdeüde politi uit Zutfen Ms aangeb D oed in cie ichoerien ö t moet bij h afgecolnmandeerd zijn leeu een oontra rorder met doordrong kwam zakken steenen gewapend lail ïa deu stad af zij gingön nog lanSa Aaix itad maar Veuiemende datidewroe opkomen zfb iq weer afgeJ pen loueerb cjt U hevft ord r m danir te biyven i Men zal zi he iünedii dat in No embet 1886 zekere L Ad Langelaan by arrest vatt hel H6f te Amsterd m toljiaoht j reu tughthuisstraf was voroorl wegens pgin ctt tjioodelag op d n agent van ipolitie Korfmaler I Hij had zgd koy 8 a uitgetrokken wa den lüets kwaads vermoiKlendflö agent van politiaj dié na gejdaan werk hmiswaarts keerde achteropgeloopon ieu Leeft hem loen met een knuppel hevige slagen op iet achterhoofd toegebrkcht Üe bedoelde ageut is lengevolge van de gËpleegdajgewelddadïgheden VQor iign levem ongelukkig geworc pD De veroordeelde Laugelaa is nu dezer dagen tea gevolge van eeu konihklijk bes uit voorwaardelijk in vrijheid gesield Il De heer John Wallace eeno groot vischexporteur te Kalama staat Washiugt ïi deelt in de Boston Trimicript mede dat de nieiluwo wgze van bevroren visoh per spoor te verzendpn uitstekeud voldoet Een zeer groot aantal zalmen vindt jaarlgks zijnen weg van de bevrieziRgswiribhiingen in het verre Noonlwesten naar de Ooste ijk6 Staten De hard bevroren visljli wordt zeer va t gepakt in kisten en verladen met wagehi die z o veel als mogetijk is afgekoeld zgp De bodem van die wagons is bedekt met eene lafig verscheidene duimen dik van afgekoeld zaogsell De kuten worden nu zoodanig geladen dat er eene ruimte van ettelijke duimen overolgft tuasohen de wanden en de zoldering van den wagen welke tusschenruimteu eveoeeus worden opgevuld met eene behoorlijke luag koud zaagsel Geen ijs wordt in de reservoirs der wagens gedaan en de ondervinning heeft geleerd dal visch die gedurende U a 18 dagen onderweg was zelfs bij tamelyk warm weder in uitstekenden toestand op de bestemmingsplaats aankwam Door dit procédé worden bespaard lo de kosten van het gs 2o de vracht daarep terwijl men IGOO pond visch meer kan vervoeren en dit in plaats van het vroeger benoodigde gewicht aan gs t dorpje scheen het Olivier of hg weder de heldere molodieusa stem naast zich ernstig hoorde waarsohu wdu w tspel dat gij begint eindigt niet en do kaart die ge trekt om t even of zo geluk of ongo luk voorspelt is met duizend ketoueu aan uw lot vasigesmeed Zoudt ge geduld hAbbuu uw goheele leven uit te houden zelfs als ge op hartenvrouw verloor Hoe nat is die nerel I Olivier s jas zit vol heldere droppels net tranen en t lijkt hem of elk van hen koud enzwaar op zijn hart va t Mij trekt zijn jas vaster om zich heen en overziet van uit het rijtuig met één blik do boereu hofsteden op zg van den weg en zoekt of er niets vermakelijks I aan te aanschouwen valt hg zou zoo gaaruo eeus hardop en onbedaarlijk willen lachen al ware het sleohla om dekbladeren en deu wind te tarten die zulke eentotyge en vervelende liederen zingen Er is niets te zien Een bloek in lompeu gekleed kind louni half boiroren tegen de staldeur au en taart met groote donkere oogon op do sprookjesachtige pracht van de voorbij rollende equipage Nenndcrsohoidi tast haastig in zijn nak roept de kleine en werpt oen handvol zilvergeld op den weg Hij bad gehoopt dat hij zich zou amuseeren wanneer zij zich met begeerigeu haast daarop wierp maar neen zg verzet geen voet en baide banden blijven in haar schortje gewikkeld zg kijkt hem ann als te voren van uit de hoogte mot glinsterende oogen bgna trotsch Uaarnn verliest hg do hof De Zuiderieeharingen schijnen hier te lande deerIgk miskend Jaarlgks worden er ongeveer 60 millioeu gevangen en die voedzame visch wordt in den vorm van bokking voor verreweg het grootste deel naar puitschlaud gevoegd De Duitsohe regeering verstrekt deze bokking aan het leger en verrehaft alzoo uiet enkel een goedkoop maar ook een gezond voedz aan bare soldaten als equivalent voor vleesch De leer H Joh Smid vestigt hierop de aandacht in hej Ütr Üaghl Hij vraagt of tfat niet mogelgk zou züj I de Zuidnzeeharing waarvoor de kooplieden hier l lande du nauwelijks een kwartje per 200 kunntuv bedingen niet enkel bij ons leger in voeren doch fi ik in gevangenis gestichten en in huisgezin nen t aarvoor het vleescb te duur is ingang te doen 4ndeii Volgens dflskuudigpn toch hebban haring n bokking grooler voed in rs waard e daiï rundvleesch In 1888 is intusschen indien wij ons goed herinneren door ministar Hergansius eefte proef met Zuiderzeeharing bij ons löger geno eo Ztj is toen mislukt omdijit visch nicf itt den smaak c izflr soldaten viel Veli oht lug diU echter aan de wij e im toebereiding ht lug diU echter aou de wijte im inent de f aardi val Win4o o Omtcent de ardéb va WindlojFi omtrent al de Uevelingshonden van oningin V tof ia deelden wijhet een un and me4 o tot de evbÜDgen def koningin behoorcDcilopk een ezels I Als do koBingfn eó bigon tijd i IjMiéof in Frank rijk giai doorbi ngen kan ztji ha ministers missen maar Jf haren Jritq ot niet Hij jSat altoos mee J cquOt is volgeolf de bijbelsch drukking geduldilen sterk feijli witte iou J fttöu zi JB helere obgenT mot een gni en krfng erom heen geven ietq bijzouBiers an zijujjlkop ei zijn dtaart met knoopei erin l9 een ymnUtiefctoüw wordt ê een zonder 1 lingfl fin onverfelaarDtrespelïng der natu beschouwd Jöcqudt trekt ïlen ileinenipa iier dienjlde koninginzelf rffuurt y lui en j zorgvuildjfl hetlduurtaltoos ieen tgfl eejt hij dragen wil i j zoodf a hetniet nieer noodig mk houdt hij op t VM zoo i hetde koningip i aar im zin Vé Heel anderk was vroogor Jenny zn as vtitg en gewillt maat haar tijd is voorbij is over de vijfentwintig en zoo dik geworden d Moirousrgderessen op haar als op liat breede zadiiLjKouden kunnen dansen Men zou in haar niet mmr de elegante witte ezelin herkennen die zoo groolBop er op was het rijtuigje van do koniugm te trekken De derde ezel To4fik is niet van den dienst ontheven om zijn leoftgd maar om zgn schoonheid Toen de prachtige witte ezel dien generaal Wolseley uit Egypte meegebracht had voor de eerste keer op een landbouwtentoonsteliing versoheen ging er een kreet van bewondering uit de menigte op Het was misschien uiet heel beleefd van Wolseley den naam van den votgzamen Khedive aan een ezel te geven maar er is geen aanmerking op gemaakt Het heest is prachtig groot en toch elegant met groote melancholieke oogen Zijn gebeele houding waardig majestueus als een Oostersch paohn onderscheidde hem terstond van de jolige ezelinnon en dartele jonge ezeltjes die hem omgeven Tewfik hoeft ook eeu zoon gehad maar deze is niet mooi hij wordt voor tuinwerk gebruikt Men weet dat het de gewoonte der krokodillen is na hun maaltijd een middagslaapje te doen en dat zij daarvoor de zonnigste plekjes uitkiezen Kroko stede uit het oog het rgtuig heeft een scherpen draai langs den muur gemaakt Neen daar was geen aardigheid aan I Goseck lachte oven Trek daar uw hart van af oude jongen de landelijke eenvoud bijt wel in een appel maar valt niet op klinkende munt aan I Een prettig vooruitzicht Ik stel voor om den wagen maai om te draaien en op andere veroveringen uit te gaan 1 Er kwam een scherpe uitdrukking op het boozo gezicht van den spreker Goseck ging nog meer achteruil ziften en wierp de rest van zijn aigaretie uit het portier van het rijtuig Gij werpt de vonk in het kruit Uitstekend Tot nu toe was ik steeds de kemphaan en waart gg de minnaar wat zoudt gij er van zeggen als e dat nu eens omkeerden en vrijwillig de rollen verruilden ff Wat wilt ge daarmee zeggen vGij trekt verder op veroveringen uit on ik stap in hot huwelijksbootje met gravin Herlf Olivier sink het hoofd vooruit Wat KOU Int voor zin bobben P Wat voor zin Nogmaals lachte graaf Goseck droog en luid Hoe onzinniger een strijd is boe orijjineeler en amusanter tevousl Hordt vervolgd dillen die hét ongeluk hebben io een land te leven waar zich apen ophouden worden door deze natuurgeoDoteb met allerlei guitenstruken gekweld en in hun slaap gestoord Nauwalgks heeft hot monster zgn oogen diohtgedadif of een zachte kitteling op de punt van zijn snuit bezorgt hem da torste koude Mlliog Het weet onmiddellijk dat de apen niet hun iBtroken begonnen zgn Dezen kiezen steeds biin standpunt met eep zekerbeid die bunne krggskiundige bakwaamhetjien alleeer aandoet Bevindt zich een boom ie de uabgbeidvan den krokodil dan ziet men ieder der apen opzijne beurt aau e n zijner vier handen aaneen laagstbij deh grond zlj hden tuk hangen om het monster even tussohen 2gn nuusifaten te kittelen De krokddil itoet de oqgen opeu rnnar de vlugge vgiiud is reeds in veiligheid en houdt zich gereed om dezelfde I eweging te borhal i Als de boom zoo ver van het slapende dier verwijderd is dat zelfs de beste gymuasten van den troep niej in staat zgn k t te bereikeij geven de apen elkaijder do hand een keten wordt aldus gevormd wfeldni slingert n trossen van aj nji door de lucht De aap die zich aub het eiüde van den slinger oeWndt ij vordt door zyae kame deii in staat gesteld deli krokodil even aan lo raken 7ieren de grimmt Men 3en ptech ge ld zódfhij m i y ï zich ovor Ie plagerg n iiot met rust gelaten en iddagsjaapjo in de zon Soms verliest het slachtofl er dezer ptttgerijen zijn geduld eo Üaat twee scherpe tanden zien Dan vergaan hoi reti en zien doori de vreugdekpslen dia vhi allé takken dat boomen jwoerklinken ap fD huDue overwinning dpor allerli en dolle sprongen Als i c krokodil Jtiag gelegdi gunden misschion onversohdliibeid aan op den laaien duur moe hebHJri maar n woed nd mtiakt wordt h kanL hij oiinogeiijk zg uitd S n 1 jocesseniljli erm den Ilen ijü geen van de Een welbekend t a alt d raadzaam NegwÈ Uaal van de tiei beido partgdn naar den zift Londflnsch dvocaat deell aaromt nt echter aardige uitzfijndering mede Onlangs kwiia een man zeer bobs zgn kantoor inloopén Hjj waa bij een ecbuldedaar geweest en had hem beleefd om de betaling vniHeene rekening van eoi paur guinjes gevraagd ilnaa scheldwoorden in plaalp van geld gekregen Nu veflangde lig dat de ndvic aat de schuld zou invorderen De f ocaat aarzelde Het bedrag was te garinf De ko iten van de invordering souden even hoog lijn AlB ide gebeele som DnÜkomt er niet op aan zeide de clieot vAt krijg ik er geen petiny van dat kan me niet Bchelen kl9 die veöt maar betaalt Du8 achreflf de advocaat don schuldenaar een paar brieven en die kwam dan ook blakend van toorn opdagen Hg was geen twee guinjes schuldig verklaarde hg bg hoog eu bij laag en betalen deed hg niet tfGoed zeide de advocaat dan zijn mijne instructies om te procedeeren Maar ik geloof haast niet dat gg voor zulk een kleine som de proceskoiten zult overhebben Als ik betaal wie krijgt het geld dan F vroeg de man De advocaat moest bekennet dat hy het kreeg ffO dat ia wat onders hernam da debiteur Als mijnheer het maar uiet krggt ea ik bereid het te betalen De schuld werd voldaan da advocaat stak het bedrag op en wat iets zeer ongewoons is alle drie de betrokken personen waren tevreden Van Mn fashionabet huwelijk ta New York wordt bericht William George Kobert graaf Cravm is den ISon April in Grace Church te New York mot mils Cornelia Martin getrouwd Graaf Cravin beeft een inkomen van 400 000 dollars sjaars maar miss Martin s vader is vele malen railionnair Waarvoor de dames zioh ecbiet bgzonder interesseerden was de omstandigheid dat de bruid in een 0ude japon zou trouwen althaiiB in een gedragou japon Toen namelijk eenige weken geleden de familie Martin uit Engeland kwam brachten mevrouw en de dochters een menigte elegante toiletten moe maar de heer Martin wilde geen douane betalen en verklaarde dat al Ie toiletten gedragen waren Onder d zo ook het bruidskleed en do New Yorkache bocioly vond hut nu heel erg dat miss Martin om ile schatkist te bestelen in een vuile japon zou trouwon Voor do kerk was zulk eene menigte meest vrouwen verzameld dat de politie nauwelgks oen plaats voor de bruid om uit het rijtuig te komen kon openhouden Maar toen het trouwen gedaan was en men weder de rijtuigen zou stappen woa ar geen houden Mn Door een zgdeur had men in de kerk weten to komen en hier word het eeu gedrang en gevecht awbij vele vrouwen haar hoeden verloren en vele De radicalen zijn vaa ocrdeel dat die verwaobtiag geene rekening boudt met het natuurigk karakter dar menseben en dat bg invoering van den soc dem staat weldra zou btgken dat die verwachting een droombeeld ia Een bewijs daarvoor is dat de proeven genomen mot de coöperatie op het get ied van de productie bijna altgd zijn mislukt en slechts goede uitkomtten leverden wanueer de deelbebbera elkaar kenden en vertrouwden De soo dem partg haalt wel het bi sgazin aen als voorbeeld van eena organisatie zoudEer egoistiscben grondslag maar men kan toch een m atschappg bestaande uit millioenen leden die niet door familie of andere handen vereenigd zijn niet vergelijken met een buisgesiu De tweede reden waarom de radicale partg niet met de socdemncr kan medegaan is de volgende Van Boo democr zgde boort men herhaaldelijk dat wanneer de communistischen staat is ingevoerd elk arbeider het volle prodiiot van z n nrboid zal erlangen Maar dit is eenvoudig spelen met woorden Ook in da sooiaal democratUchen staat is het onmogelijk Want niet alle arbeiders kan men gebruiken voor hot produooeren van genotmiddelen Eeu deel er van moet zorgen vtjor vernieuwing en uitbreiding Van het kapitaal de jproductiemiddelen en een ander deel voor de leiding van den arbeid en dezoi bebbeti toch ook recht op beloooing van hunnen arbeid M Ook wanneer bovengenoemde rodenon niet golden dan nog zou de radicale party niet met do boo demooratisohe kunnen meegaan omdat do laatste inons land altijd is opgetreden als een revolutionairepartij I De radicale partg kan niet alleen niet met do ssoialisten meegaan maar ze moet hen zelfs bostrgden omdat ze van oordeel is dat de verwezenlgking van de soc democr beginselen indien za al mogelgk was ons nog verder van den goeden weg brengen zon Tegenover da oud liberale paiftij is bet standpunt der radicalen even scherp aan te geven Het beginsel van de oud Hberale party is dat meu ilecbls de maatschappelijke krachten aan zich zelf bad over te laten opdat het grootste geluk voor allen verkregen zou worden Dit is het idee der grootst mogelgke vrgheid dat een tgdlang do wereld be heerschte De radicalen stellen daartegenover zoo vaak de vrijheid in strijd komt met het idea der sociale rechtvaardigheid moet de eerste voor de laatste wgken Vandaar dat er op de hoofdpunten van politiek beleid groot verschil bestaat tussohen de oudliberale en de radicale partg Hot beeld dat spr hierbij ontwerpt van de liberale partij geldt spr erkent het slechts voor een deel der liberalen Er zijn in de liborala partg werkelijk velen dia met de radicalen moegaan daarom bleven dan de radicalen niet de voorhoede vormen van de liberale partij P Omdat tie liberale partg geen partij is Want tusschen hare verschillende schakeeringen bestaat niet alteen verschil van snelheid en overeenkomst van beginsel maar wat het eene deel wil dat wil het ander deel juist niet Op geen enkel hoofdpunt van politiek beleid donken de liberalen gelijk de radicalen hebban genoeg van algemeenheden samengaan met da iinkorzijde van de liberalen ia mogelijk maar alleen wanneer de conservatieven niet meer tot de liberale partg bebooren Bg het debat wordt in de eerste plaats gevraagd waarom de spreker wel sprak ovor bet verschil van opinie in da liberale gelederen on niet over de scheuring in de radicale partjj Da heer Treub antwoordt dat er van eene scheuring in de radicale partij geen sprake kan zgn Alleon hebben sommigen die wel het plan hadden zich bij de radicale partg aan te sluiten dit opgegeven toen za zagen dat de meerderheid was voor handhaving van het beginsel van hel privaat bozit Van anti re vol utionaire zijde wordt noK gevraagd hoe mr Treub denkt over leerplicht scheiding van kerk en staat en oryAeid van onderwijs bet eerste punt vooial beschouwd in verband met den bestaanden vaccined wang De heer Treub vindt dat de radicale partij bat beginsel van da rechtvaardigheid stellende boven dat van de vrijheid voor leerplicht moet zijn maar ook in tegenstelling van de antirevolutionairen voor vacoinedwang De scheiding vau Kerk en Staat staat op het prógrgm der radicale partg De vrijheid van onderwijs wenscht mr Treub uitgebreid te zien ook tot hot middsrifcaar en hooe er onderwijs waarbij echter de Staai het recht moet houden om woarborgen te eiachen van de bekwaamheid der onderwijzers en het recht van toezicht Uit het debat Idijkt dat do anti revolutionairen deze vrijheid wenschen uit te breiden ook b v tot bat recht der vrije universitniten om graden te verleenen waarmee de beer Treub zich niet kan vereenigen BuUenlandsch Overzicht Overeenkomfllig den wensch der regeenng heeft do Fransohe Senaat met 180 tegen 107 stemmen het