Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1893

6 80 7 J5 8 35 9 01 9 40 10 46 10 55 Mooniroolil T M 8 42 g f 11 02 Nieuwsrkwk 7 8 8 49 H Capella 7 46 8 56 11 16 Rotterdim 7 7 65 9 05 g io 10 11 05 U 5 jLotterdatn 6 6 01 7 6 7 47 Gapglle S IO 6 18 Nigumrkark 6 19 6 21 If Dordraobt 5 86 6 29 n Ooada 5 89 6 35 7 46 8 07 OOUDA DBN H S lampions was verlicht en dat aan boord daarvan vuurwerk werd afgestoken wat een prach tig effect maakte op de wateren van Lek en Maas De Noord Brabnntsche bond van de vafeeniging Het Metalen Krais gevestigd te sHertogenbosch heeft het plan gevormd dit jaar een réunie van oud stryders ia Tilburg op 12 September te houden yt die gerechtigd zgn tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadel medaille en daartoe lust en opgewektheid gevoelen kunnen zich tot deelneming aanmelden bij den voorzitter van den Bond den heer J N Winter te sHertogenbosch of bg den ceremoniemeester den heer A A Vorsterman van Oijen te Oosterwyk by wien tevens nadere inlichtingen te verkrygen zyn Het voornemen bestaat om by die gelegenheid eeneu krans te hechten aan het monument van wyien koning Willem U den grooten veldmaarschalk De bekende komiek Michel Solser is te Amsterdam op nog geen dertigjarigen leeftijd aan longtering overleden Michel Bolser was niet wat men noemt geschoold Reeds van jongsaf openbaarde zich echter zyn groote aanleg voor het komische waarin hy by krachtiger gestel ook ais tooneelspeler wellicht zou hebben uitgemunt De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten tot toelating der nieuwe leden Het onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht welke het gerucht bev tigen dat er stembriefjes opzettelyk vervalscht zouden zyn De man die oorspronkelyk beweerde daaromtrent 1 vernomen te hebben verklaart nu zich ditviiet meer te herinneren daar hy destyds beschonken was Men meldt nit Deventer Zondag kwam bier eene boot met een tweehonderdtal Zwollenaars enz aan ter bywoning der protestmoe ting die op eene weide by de stad gehoudeii werd en waarin de houding van sommige ledeQ der Tweede Kamer bij de behandeling van het kieswetontwerp zou Ixtaproken worden Op de boot stond met groote Jetters het woord stemvee c te lezen het vaartuig was overigens met verschillende roode vlaggen versierd Het aantal der aanwezigen wordt op circa 2000 ge schat Cohen uit Zwolle Schaper uit Groningen en van Helsdingen uit Rotterdam voerden het woord Wanneer men om wetenschap te beoefeneoj naar Limburg gaat kan men met allerlei tegenspoeden te kampen hebben Dat ondervonden de leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging die te Venloo vergaderd van daar uit excursiën in den omtrek maakten Zaterdag 26 dezer van Venloo naar Well vertrokken met het plan daar te overnachten was men genoodzaakt weer naar Venloo te gaan want te Well was geen plaatsje in het logemen te bekomen door de kermis Den volgenden Zondag wilde men per rytuig gaan naar Venraai om daar in den omtrek te botaniseeren maar o jammer te Venloo wos geen rytuig te krggen want alles wut loopen en ryden kon was reeds s morgens vroeg vertrokken het was de dag der procesie naar Kevelaar Door een en ander niet ontmoedigd spoorden de leden noar Venraai en bezochten van daar uit den omtrek van Well en in het byzonder de omstreken van de Wellsche hut in de onmiddellyke nabyheid der Pruisiöche grenzen gelegen ook nn waren het weer veenplassen en heuvelen bosschen en heidevelden die men doorzocht en die zeer belangryke plantenvormen bleken te bevatten Weer tem ekeerd noar Veuloo overnachtte men daar den volgenden morgen keerden de leden huiswaarts na van elkander afscheid genomen te hebben met een tot weerziens op het eiland Directe SpoorweRVcrbln ding met GOtÜA Zoiiierdlenst 1893 AaiiRcvangen Mei ÏUd van Greenwich 12 58 1 06 1 18 1 19 1 2 l 38 KOTTBRDA M l O 11 D A 10 22 10 38 10 8 10 46 10 52 18 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 5 15 6 55 7 37 8 30 10 DRN HAAO OOUbA allK itS 58 7 80 7 43 9 83 9 46 10 1911 3318 16 1 48 8 15 8 46 3 43 4 16 4 48 5 81 7 04 8 05 9 30 10 10 Voori 5 68 n 10 85 1 48 f 4 48 7 10 Z Zeifir6 lO 10 37 8 6 88 9 46 M M 10 46 8 09 6 09 7 81 Gmiih 6 30 7 SU 8 13 9 68 10 18 10 57 18 03 18 45 8 80 8 46 S 16 4 13 4 43 80 5 51 7 48 8 85 10 03 10 S6 DTRBOHT flOÜD A 9 64 11 34 18 03 18 60 8 56 3 3 68 4 43 6 03 6 36 a7 4 8 09 8 0 10 07 10J 4 10 08 18 80 3 80 4 07 6 01 6 18 u n 9 05 10 15 gn 18 34 4 16 5 38 9 1110 84 10 83 f 18 48 y ir 4 84 6 40 n t 9 1B B IB 10 03 lO U Gouda 7 80 8 40 9 04 9 47 10 49 12 U 12 21 l Ol 1 27 S 8 45 4 46 5 95 5 59 7 13 8 25 g iS 10 45 11 1111 80 iSov M 7 42 8 62 HOI 1 13 4 57 6 U 9 50 Z i w 7 519 01 11 10 1 S8 5 08 6 10 9 59 Hag e 8 089 18 9 34 10 07 11 27 12 11 U 51 l s9 1 67 3 56 4 1 5 5 25 5 55 6 37 7 43 8 65 10 16 11 15 11 40 12 AILeD ap Zoo n Küoitdagen t n 16 Juni tot 15 SspteinlMrnn I TIA II TRKflHT Gouda 6 S606 407 66 8 OB08 8I lO lÖoU 12 48 8 83 8 18 4 18 4 47 6 8 6 017 45 8 38 10 08 10 385 60 8 54 11 14 8 87 5 87 n 7 69 10 83 6 69 7 03 8 18 11 88 8 46 5 J I nï 6 06 7 11 ir 8 41 11 89 8 58 5 15 5 55 8 14 J J 6 16 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 50 1 80 8 08 3 50 4 48 5 89 6 81 6 35 8 88 9 10 10 58 U 10 GOU Ü A A M HTR BD A M 6 40 8 91 10 06 II 19 11 8 61 4 47 5 93 10 08 Amtterdam Wp 7 69 9 10 10 55 18 19 l 8 40 5 45 8 36 U IO ABsUriaaOi 8 U 9 lUO 18 S4 1 10 S 65 6 7 80 8 32 9 34 10 86 18 OS 18 55 1 88 S 87 3 40 4 37 6 80 5 58 7 08 8 80 8 41 9 S8 10 40 U 86 AMSTBRDA M 0 O U D A Aiast rdsin 0 8 7 65 9 40 11 10 11 87 8 30 4 10 JVic torUm Wp 5 50 8 10 9 56 11 35 11 48 8 46 4 86 Oauda 7 80 8 59 10 44 18 16 18 KS 8 40 S tO 6 50 11 85 Omt HwMtlM iUMB a KlMM $ 8t pt Wmhéh to Wm 4 oon den Schiemond No 46 DelftshaTen waar zy verple d wordt Ia het geheel hebben zich das na 10 gerallen van cholera aldaar Toorgedaan waarvan 6 met doodeiyicen afloop tenryl nog 4 lydera ia behandeling blgven Alrorens Donderdi aansb naar Weimar terug U keeren zal de grooihertog van Saksen Weimar per staatsspoor van 9 28 uit den Haag via Amsterdam naar Het Loo vertrekken ter gelegenheid van Harer Majegteite verjaardag By de opening der tentoongtelliog der Afd s Hertogenbosch van de Noord brabantsche MaatBchappjj van Landbouw voegde de Voorzitter der K gelingpi commisste de hr J W R van Qulik een woord van byzonderen dank toe aan den heer M J Ogier den verdiensteIgken directenr van het festival die eeue b zondere ooverture heeft gecomponeerd welke onmiddeliyk na de opening zou ten geboore gebracht worden I Genoemde heer Ogier ii gedurende eene reeks van jaren ala soligt een sieraad van de kapel der grenadiers en jagers te 8 Gravenbage geweevt zoowel onder Dunckler ala onder diens opvolger en heeft thans als directeur der Schnttery te u Bosch in korten tyd dit korps gebeei gereorganiseerd en zich daardoor groote verdiensten verworven Hoewel de veldbataljons van het Aa regiment infanterie en een bataljon van het 7e regiment infanterie uit Hoorn eerst den 30en Augustus a 8 in de legerplaats by Laren aankomen zal toch de verjaardag van H M de Koningin daar niet onopgemerkt voorbij gaan Ëene commissie van officieren heeft 7 ich ten doel gesteld dien dag in de legerplants te vieren met een generaal assaut en volksspeten iu den voormiddag voordrachten concert en groote militaire taptoe met fakkellicht en vuurwerk des avonds Te Leeuwarden is gearresteerd de persoon van J H oud 70jaar nadat by opheeterdnad was betrapt op diefstal van een blikken emmer ten nadeele van eeneii winkelier Hy bleek zonder vaste woonplaats te zyn en gaf op den diefstal te hebbeu gepleegd om maar te wordün opgenomen De man heeft een veel bewogen leven achter zich Na te Kampen te hebbeu gestudeerd werd hy op 23 jangeii teeftyd als predikant op een klein plaatsje in Zuid Holland beroepen Lang hield hy het daar niet uit Op 26 jarigen leeftyd werdhy wegens wangedrag uit znn ambt ontzet Hu trad hierop in dienst ny de lanciers wau spoedig wachtmeester en bleef 18 jaren by dat korpe Later werd by ergens boodschapper vervolgens opzichter doch is nu reeds jaren lang zwervende Door de rechtbanken te tiotterdam Utrecht VGravenhage en Groningen werd hy onderscheidene malen wegens diefstal en bedelary veroordeeld Pas twee maanden geleden werd hy uit de werkinrichting onisl en De vanwege de zeilvereeniging Lekkerkerk uitgeschreven wimpeltocht had Zondag j 1 plaats Niettegenstaande het ongunstige wedei waren toch nog van de afvoartplaats te Lekkerkerk een 14 tal met vlaggen en wimpel versierde jachten aanwezig Ten half een werd van de Culemborg ann boord waarvan zich het bestuur benevens vele leden van bovengenoemde Tereeniging met hunne dames bevonden het sein gegeven aan de deelnemendu jachten om de zeilen te byschen Onder du tonen der muziek eene flinke regenbui en het geratel van den donder werd de tocht van Lekkerkerk naar Schoonhoven aanvaard Het geheel is het slechte weder in aanmerking genomen goed geslaagd Oudew Woardea Hsrmelen trtreohi Gouda Byzouder verdient vermelding dat het llotterdamsche zeiljacht Elizabeth eigenaar en schipper de beer Hooykoaa des avonds gedurende de terugreis naar Rottnrdam pehcï met Schouwen c waar de volgende zomervergadering zal worden gehouden Het bericht dat de vermaarde dierenhandelaar Hagenbeck overleden zou zijn onlangs door Iverschetdene Duitscbe bladen vermeld blykt up een mtsverataod te hebben berust en ge lieel en al ongegrond te zijn geweest De Heer lagenbeck is spinglevend en gezond te Chicago e byzonderheden in het doodsbericbt over Papa Hagenbeck medegedeeld betroffen den ader van het tegenwoordig hoofd der flrma lie zes jaren geleden is gestorven Te Clermont Ferrand is een moord gepleegd a den Braziliaanachen Circusc gedurende een ooratolling De man van een derryderesaen taron von Rabden een gewezen Russisch tfficier heeft daar uit yverzncht een Deenchen o£Bcier Cantenkiold een bewonderaar van Barones von Rahdon die haar uit Denenarken was gevolgd neergeschoten Hy loste mverhoeds een revolver op den officier terwyl leze stond te praten met de rijderes die juist paard steeg De toestand van den gewonde is hopeloos rolgeus sommige bladen is hy reeds overleden Luitenant Castenkiold bad in Denemarken fal eene gednelleerd met Baron von Rabden en hem met een sabelh mw aan het hoofd gewond Volgens een andere lezing van het gebeurde heeft luit Caatenkiold toen hy v Rahdenzag komen blykbaar met hnt doel om door dezen gehoord te worden totde paardrydster gezegd da kommt Ihr veraoffener Gemahl en v Rabden toen deze op hem toetrad met zyn rotting op het hoofd geslagen Daarop schoot de beleedigde man hem neer Von Rabden moet voorzien hebben dat de gedurige onaangenaam heden met den officier een noodlottig eind zouden hebben Hy had de politie al verzocbt luitenant Oastenkiold den toegang tot den circus te verbieden Men sohryft nit A rasterdam Het weder is den deelnemers aan den wedloop naar Utrecht uitgeschreven door de Am8terd Athletiscbe Club niet gunstig gebleven By het aanbreken vaU den dag kwam eene stortbui los van buitengewone hevigheid en bijzonder langen duur zoodat de wegen byna onbegaanbaar werden Toch heeft deze teleurstelling den wedstryd niet doen mislukkeu want de geraamde tyd van 8 uur ia maar weinig overschreden De heer G Adolfs de overwinnaar uit den wandel wedstryd van Juni heeft ook nn het kamDioengch De prfls bestond in een gouden kampioeosmedaille en sjerp A ls eerstaankoraend lid van de A A 0 ontving hy nog de groote bronzen medaille uitgeloofd door H M de Regentes en als eerst aankomend lid van den Ned Voetbalen Athletifitenbond de bronzen medaille door dien bond beschikbaar gesteld Verder waren nog 7 andere medailles uitgeloofd welke behaald werden door de heeren M Aldewereld in 8 n 54 qi f d G Brok man in 9 u 16 m J H Schwarze in 9 n 17 m J H Södmeier in 9 u 24 ra J Verhoe2 in 9 u 32 m G H van Gyn Jr in 10 u 3 m en H de Vries iu 10 u 11 m allen van hier Aan den wedstryd werd door 30 personen deelgenomen onder wie 26 Amstenlammers By de aankomst der mededingers was de be langstelling van de zyde van het groote publiek veel minder dan de vorige maal De sportwereld toonde echter zyne belangstelling in den strgd door reeds vroeg op het terrein te zyn Het feest is des avonds met mnziek en bal besloten A M 8 42 5 66 6 03 6 10 6 17 6 26 4 50 4 57 5 04 5 11 5 20 7 10 1 44 1 45 1 56 2 02 2 09 1 15 11 50 Utraclit o6 33 7 60 9 Hsrmelen 6 48 S 04 ffoeraoD 6 68 8 11 Üuilawatcr 7 07 8 19 Oau la Voor 22 jaren verloor iemand te Bolsward een gouden ring met 3uweelep bezet Toevallig daar komende werd hem ter kennis gebracht dnt die rinf gevonden is voor vijfjaren Tegen den daarvoor gevraagden prys een bagatel werd de verliezer weer eigenaar van het koetbaar kleinood it 300 De commissaris van politie in de 3e sectie te Amsterdam verzoekt de aanhouding van Sillebrand Blom zich ook noemende de Winter vromer glazenwasscher en zeeman tluns zonder werk 35 jaar Hy wordt verdacht medeplichtig te zyn aan den diefstal ten huize van den beer W N Avis te Amsterdam gepleegd door bniteaen binnenbraak Hy is zwervende Gisteren werd in de Avenue Concordia te Kralingen een zesjarig meisje door eenen wielryder in wilde vaart t en den grond gereden tengevolge waarvan het kind aan hoofd en armen belangryk we verwond De wielryder de heer v d M te Kralingen maakte zich op zyn rywiel roo spoed mogelyk uit de voeten zonder naar het van py n kermende kind om te zien Door eenen voorbyganger werd het kind naar de ouderlyke woning gebracht Door H M de Koning Regentes isvei nning verleend tot het tpn bate der vereeniging Weldadigheid naar vermogen te Haarlem honden vao eene lotery onder voorwaarde dat de te verloten voorwerpen om niet worden byeengebracht en dat het aantal en de prys der loten zullen worden vastf teld door den commissaris der Koningin in Noord Holland Uit Millingen meldt men dat de monitor Rhenas niet Merva zooals in sommige bladen werd gemeld na gelicht te zyn en nadat met baggerbeugels het zand vóór het vaartuig was of eruimd Zaterdagmorgen vlot is gekomen onder losbranding van het kanon en het hoerageroep der bemanning Drie sleepbooten hebben het vaartuig van de plaat afgesleept De monitor ligt nn met gebroken schroef tegenover Millingen op strbom De uitslag van den ie Siitard gehondea internationale clubv datryd 6000 meter is deze Ie pr zilveren lanwerkrans Kettinggangersc Haarlem met 411 p 2e pr zilv med iThor Rotterdam met 360 p 3e pr bronzen med Rhenaniac Arnhem met 338 p Rhenensche W C was 4e met 319 p De 3 ryders die de meeste punten behaalden waren Jaap Ëdeb 208 Griend 203 Witteveen 184 die resp eene zilveren eene verg zilveren en eene herinneringsmedaille ontvingen Nog werd gereden 25 kilometer wedstryd Deelnemers Siep Feilh De Haas Van Ees Nüsaen Witteveeo uitslag ie pr Feïth Amsterdam 2e pr Nyssen Sittard 3e pr Witteveen Utrecht Siep kreeg de leidingsmedaille Omtrent het treurige lot van het kindje dat in bet Winthagen onder Voerendaal door horzels werd doodgestoken verneemt de Limb Koerier nog het volgende Vier kinderen der echtelieden Heuts resp 12 6 3 en 1 jaar oud speelde samen in de weide van een buurman Ze zagen hazelnoten ataan ze besloten die te plukken en zetten zoolang het kleine broertje op korten afstand van een boom neer Toen t kindje daar zat kwamen een paar horzels die in den boom hun nest hadden om zyn hoofdje rondvli n Het kind sloeg argeloos naar de brommende dieren Als op een sein viel toen de geheele zwerm horzels op t arme schepseltje aan In een oogwenk was het bedekt door het bruine ongedierte en wel 200 scherpe giftige angels deden hun moordend werk in de bloote licfaaamsdeelen van thulpelooze wicht Beentjes anntpjes ooren neus mond heel i hoofdje toonde Wond by wond Vreeselijke pynen moet t arme kind hebben uitgestaan Schreeuwend en kermend trachtte het de leelyke dieren van zich af te weren De andere kinderen waren intusschen te hnip ge sneld Het oudste een knaapje z t hache 3 9 35 10 42 9 42 9 49 9 56 3 10 05 11 02 4 45 5 86 7 07 4 65 7 17 5 02 7 24 5 09 7 81 5 IS 5 66 7 37 11 18 4 85 7 86 9 SS 4 40 7 40 10 80 ft l8 81 U Oi 9 50 lyke van den toestand iu en spoedde zich naar huis om de hulp des vaders in te roepen De beide anderen meisjes kleedden zich tot op t hemdje uit en wierpen baar broertje de kleedjes en schortjes toe Ook zy werden daarby op deerlyke wyze gestoken Toen eindelyk de vader kwam moest hy zyn kindje met een mestboak wegrollen uit de macht der vreeselyke dieren liedding kon h y t arme wicht met meer brengen Ouder oubeschryfelyke pyn bezweek het kind aan de gevolgen van bloedvergiftiging door de vetesteken veroorzaakt De 8t Gt c bracht Zaterdagavond het officieel verslag omtrent de verwachtiogen van dOn oogst in Znid Holland waaruit blykt dat men zich alweer noodeloos bekommerd heeft gemaakt over de dro te De tarwe staat in de meeste deelen der provincie goed zoodat een gunstige o t verwacht wordt De berichten omtrent de ro luiden overal gunstig Op de lichtere gronden in het Westland duingronden is het stroo der ro e zeer kort De gerst belooft o a in het Westlandeene redelyke opbrengst De haver staat overal slecht Op de lichtere gronden is het stroo kort op de zware gronden het gewas veel te dnn De opbrengst der erwten zal bevredigend die der boonen middelmatig zyn Door meer dan honderd d en droogte na het uitzaaien zyn vele l nzoden niet opgekomen of te laat om gewas te kunnen geven Het groene vlas op het veld in Voorne en Putten is echter zeer duur verkocht Op de lichtere gronden was het vlas over het geheel goed en werden flinke pryzen besteed Het koolzaad stond overal goed te velde en beloofde eene goede opbrengst De toestand der aardappelen is overal bevredigend In het Westland was de opbrengst der vroege soorten niet zoo groot als bet vorige jaar doch niettemin voldoende De aardappelen bleven van de ziekte verschoond Van de suikerbieten ia de opbrengst middelmatig doordat het zaad niet op tyd ontkiemd is Algemeen werd geklaagd over den toestand der weien booilanden De aanhoudende droogte heeft de weilanden zeer doen lyden zoodat er weinig gras as Na het vallen van den r en is er echter eene gunstige verandering in gekomen zoodat de weilanden voor den nazomer redelyk voedsel voor het voe beloven De eerste snede van het hooi was overal sleeht terwijl ook de tweede snede niet mag worden geroemd Als een gevolg daarvan hebben de merate landbouwers te weinig voorraad voor hunne paarden en vee gedurende den aanstaanden winter In het Westland wordt intusschen de hoop gekoesterd dat het nahooi nog voor een gedeelte in het wintervoeder zal voorzien Bij geringe opbrengst was de qualiteit van het hooi meerendeels goed Appelen en peren zyn overvloedig doch het gewas is vroeg ryp en klein van stuk Ook de pruiraenboomen zyn goed geladen De druiven in het Westland staan goed en zyn door het warme weder veel verder in groei dan andere jaren Perziken zyu er voldoende Kruis en aalbessen gaven wel eene goede opbrengst doch de pryzen die er voor besteed werden waren uiterst laag In bet Westland geven de verschillende groenten geen reden tot klagen doch de marktpryzen zyn niet boog Uit het bovenstaande zoo luidt de conclusie van bet verslag valt af te leiden dat met uitzondering van de wei en booilanden de toestand over het algemeen bevredigend en de oogstverwachtingen niet ongunstig zyn Te Amsterdam vergaderde Vrydag avond eene kieavereenigmg om een candidaat te proclaitieeren voor de 8teten Op het bepaalde uur waa één lid in de zaal waarin achten dertig stoelen waren klaar gezet na vyf minuten kwam er nog één lid Andermaal vyl minuten later traden drie bestuurders binnen Be voorzitter hield daarop een toespraak die concludeerde met het voorstel om den candidaat van iBnrgerptichtc over te nemen Aldus geschiedde by stilzwygende acclamatie door hoofdbuigiog der twee aanwezige leden waarop de heeren werden bedankt voor hunne trouwe opkomst en de talgemeenet vei adering werd gesloten Voor t geval men hieruit een argument mocht willen maken tegen kietrechtnitbreiding zy vermeld dat de bodoelde kiesvereeniging is de conservatief liberale Grondwet de deftige vereeniging der deftige Amsterdammers dns de fine fleurt der kern van het tegenwoordige kiezerskorpB dat volgens sommigen de zaken zooveel beter zal behartigen dan het stemvee c BalteBlaDdsch Overzicht In afwachting van de herstemmingen op a s Zondag polemiseeren de Parysche bladen reeds over de vermoedelijke party ver bondingen in de nieuwe Franache Kamer Volgens het Journal des Débatflc zallen de kracht en de kern der toekomstige regeerings meerderheid vooral in het Linkercentrum liggen en dus butaan uit opportunisten en rallies Volgens Clemenceau s ijusticec en Banc s Paris ygil de meerderheid hoofdzakelyk steaneft op ae radicale groep met de opportunisten rechts en de socialisten links De radicalen b aan daar bij echter de font dat zy alle sociatisten voor zich in rekening brengen hoewel het een publiek geheim is dat de radicale groep Clemeoceau geen feller vyanden heeft dan juist de socialisten Ook worden de nieuw gekozen leden veelal op lichtvaardige wyze bij deze of geue groep ingedeeld zoodat in October als de nieuwe Kamer zitting neemt in deze voorbarige classificatie heel wat wyziging zal komen De Tem sc berekent dat by de herstemmingen zullen gekozen worden 64 republikeinen van de regeeringsparty 31 radicalen van de groep Clémenceao 30 socialisten 9 rallies en 29 zoogenaamde reactionairen d i monarcbalen en imperialisten Deze cyfera gevoed bij die der eerste stemming geven 305 ledsn der regeeringsparty opportunisten gematigden en ralli tegen 276 leden der gezameqlyke overige partyen zoodat dus de Regeering weder even sterk zou zyn als tydens het driejarig bf wind van Jules Ferry In Engeland heeft men het altyd nog ovtir de homernle we die binnenkort in het Huis der Lords aan de orde zal komen De bekende ond mioister Lord Hartington heeft evenals ten onzent vele Kamerleden vooraf zich over de kieswet verklaarden zich ook thans en wel in ongunstigen zin over de wet van Gladstone uitgesproken Hy opende namelyk een nieuwe unionistische club te Otley en voerde het woord in een openbare vergadering Binnenkort zeide hy zou hy tot het Huis der Lords het verzoek moeten richten om de home rule bill te verwerpen en dit wel op de volgeode gronden 1 Omdat zy onveibeterbuar slecht was inhaar beginsel en in hare onderdeelen 2 omdat haar in het Lagerhuis niet die mate vandiscussie was ten deel gevallen welke de belangrijkheid en de omvang harer strekkingvereiscbten en 3 omdat men noch heeft noch op het oogenblik hebben kan de wetenschap dat het beginsel en de onderdeelendezer bill de goedkeunug wegdragen van demeerderheid des volbé De spreker bettfmgde voorts dtff bt Huirt der Lords het recht heeft om te eischen dat dit vraagstuk duidelyk en verstaanbaar gesteld onderworpen worde aan de kalme en onpartijdige beoordeeling van het Bntscbe volk Ongetwijfeld zou er tegen het HoogerhniB wanneer het deze bill verwierp uitgevaren worden wegens het trotseeren van dea volkiTwil doch deze beschuldiging zou volslagen valsch wezen want de volkswil had zich op dit stuk nog volstrekt niet kenbaar gemaakt Indien zoo eindigde de hertog deze Horae Rule Bill voor Ierland ooit tot wet mocht worden verheven dan zouden de Engelsche unionisten Home Eule verlangen ook voor Engeland Mt men de Pali Mall gelooven dan zal de 8e September de dag zyn waarop het Huis der Lords het wetsontwerp verwerpen zal Volgens het Berl Tagebl hoeft de Rmsiscbe minister van financiën de heer Witte op de jaarmarkt te Nischni Novgorod in antwoord op de begroeting door het comité van de jaarmarkt een uitvoerige toespraak gehouden waarin hy in hoofdzaak het volgeode mededeelde De minister had gewenscht dat de voor beide partyen zoo nadeelige tarievenoorlog met Üuischlaod zou zijn vermeden maar deze wensch ontsloeg bem niet van den plicht aan de toekomst te denken bet zou lichtvaardig zyn geweest ten einde voor het heden een gunstigen toestand in het leven te roepen verplichtingen aan te gaan welke de Russische nyverbeid ten ondei ang konden voeren Rusland verlangde van Duitschland geen offers maar het eischte alleen dat de Russische invoer in dat lacd waar men met bet Russische ryk zoo langjarige vriendschapsbetrekkingen onderhield op dezelfde wyze zou worden behandeld als de invoeren van andere landen Voor Duitschland was het volkomen onverschillig of het de noodige producten invoerde uit Rusland of uit eenig ander land Rusland bad gelyke tarieven voor alle landen Duitschland echter eischte de verlaging van deze tarieven die slechts opgemaakt z jn volgens de binneulandsche behoeften van Rusland Die eisch leidde tot oneenigheid en willekeur Behalve het beginsel van gelykstelling van alle bevriende staten bestaan geen andere grondslagen voor de douanentarieven dan de eischen van rechtvaardige internationale betrekkingen De afwijking van dat beginsel kon een antagonisme en ook onvoorziene omstandigheden voor den handel in het leven roepen Het zoo byv kunnen gebeuren dat de tariefverlagingen welke Duitschland verlangde in werkelykheid in hooge mate diens mededingers op de Russische markt ten goede konden komen Ongetwyfeld echter is de tegenwoordige staat van zaken slechts in het belang der concurrenten van Duitschland en van Rusland abx er is geen ongeluk of er is een gelok by De tegenwoordige gebeurtenissen hebben zonneklaar getoondt hoezeer de openbare meening in Bus land en in Duitschland behoefte gevoelt aan vrede en rust Dat is een trooatryk verschijnsel en doet hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en een overeenkomst zal tot stand komen vaarby de wederzydsche belangen ten volle tot bun recht zullen komen De Russische minister merkt de Freis Zeit t naar aanleiding hiervan op heeft zeer verstandig gesproken en zyn ïerklanngen stekeu gunstig af by de chauvinistische redevoeringen vau zoovele heethoofden in Duitschland De conservatieve Duitsche cReichsbote achtte zich in haar nationale gevoeligheid getroffen omdat in Saksen Coburg Gotlia een Engeisch hertog en admiraal de hertog van Edinburgh als regent is opgevolgd in plaats van zyn zoon den jongen prins die in Duitschland opgevoed en niet in Engelschen dienst is Wy gelooven niet dat het volk van CoburgGotba beklaagd moet worden schryft Richter in zyne cFreisiunige Zeitung comdat in plaats van een jong officier een man van rype politieke ervaring opvolgt die gelegenheid bod de wereld in het algemeen te leeren kennen Als de hertog van Edinburgh de Engelsche coostitntionneele begrippen betreffende den plicht van een vorst invoert mag het volk van het hertogdom zyn gelukster danken De pnns uit een Üuitsch vorstenhuis komt nu in Duitschland de ervaringen terugbrengen die zyn geslacht gedurende 5 menschenleeftyden iu het sinds eeuwen constitution neel geregeerde Engeland heeft oj edaan Volgens berichten uit Rome die natuurlyk altyd moeilyk te coutroleeren zyn is de Paus volstrekt niet ontdaan over den afloop vau de Franache verkiezingen Z H zou gezegd hebben dat zyn adviezen aan de Katholieken die met heel de monarchale party in het zand beten eent later vruchten zullen dragen want hy volgt steeds een politiek van ver vooruitziende gevolgen Daarentegen zouden eenige kardinalen van hun spyt over de groote nederlaag der rallies geen geheim ge maakt hebben en erkend dat de Paus t verkeerd had aangelegd de Paus bod t by de eerste aanbeveling van de erkenning der Republiek moeten laten en niet telkens daarop moeten terugkomen aandringend dat er een nieuwe conservatieve party moest worden gemaakt de kiezers vonden dat bemoeiziek en werden er boofl om of begonnen het advies te wantrou wen de Paus zou echter hebben te kennen gegeven dat de politiek van het Vaticoan tegenover Frankryk na deze verkiezingen altijd nog een verandering zou kunnen ondergaan De commissie van onderzoek naar de betoogingen tegen het gebouw van het Fransche gezantschap te Rome heeft den prefect van jRome en de geschorate ambtenaren geboord Uit hun verklaringen bleek dat de bevelen der Regeering stipt uitgevoerd zyn maar dat de beschikbare macht niet toereikend was om met goed gevolg tegen de betoogers te kunnen optreden Sommige vallen de Regeering hevig aan over de onlusten te Napels en het in beslag nemen der berichten De prefect van Napels heeft bekend gemaakt dat by den staat van beleg zal afkondigen indien de rust niet spoedig hersteld wordt Üe opgewondenheid duurde nog steeds voort seint DaUiel maar von het groote oproer schynt toch nietsgeko men De werkstaking der koetsiers daurt nog steeds oltyd voort en met moeite wordt steeds door de gewapende macht de orde gehandhaafd INGEZONDEN M de R Beleefd verzoek ik u het onderstaande in nw blad op te nemen In de Bchoonb Cour c van Zat 26 Aug lees ik een advertentie waarin de heeren A K en P B misschien op hooger bevel op boogdravenden toon hun dank betuigen aan de WelEdelGeb Vrouwe Mevrouw de Wed Le Fevre de Montigoy geb Bisdom van Vliet haar tevens een lang leven toewenschende Nu dat laatste doe ik ieder rechtschapen mensch Eu wat deed bet hart van die landbouwers zoo van dankbaarheid overvloeien dat ze het in de courant moesten uitstorten Doodeenvoudig deze zaak bovengenoemde landbouwers huurden ieder een hofstede van Mevr de Montigny doch zoodanig dat ze ieder jaar geld te kort kwamen op hun boerdery volgens ban eigen verklaring Natunrlyk wilden de heeren A K en P B nu gaarne iets minder hnur betalen en zie waar velen vergeefs om lager buurprys vroegen is het dezen landbouwers gelukt zooveel van de huur af te krygen dat ze er dit jaar misschien van kunnen komen Maar nn vraag ik ieder weldenkend mensch is dat nu een reden tot zoo n verheerlijking Eerst dacht ik dat het spotterny was en waarlyk het heeft er veel van In een tyd als deze waarin de ontevredenheid reeds een zeet groote rol speelt waarin de bezittende klasse met wangunstigeoogen wordt aangezien moest men dergelyke ergerniswekkende dingen nalaten En het verwekt ergenis dat weet ik men weet toch dat een verhuorder of verhunrster van hofsteden het niet doet ten voordeele van de huurders alleen doch ook het eigenbelang in t oog houdt Wy leven in ernstige tydeu latea wjj dan de haat tegen het kapitaal niet vergrooten door het op ongepaste wyze te aanbidden M de R n dankzeggende voor de plaatsruimte teekeo ik C i0 dimstto dn EMANCIPATIA BurgerlUke Stand GEBOREN 25 Aug Hülegonda Gerarda ouders P van der Klis en W Nolte 26 Johannes Jacobus ouders J J van der Kleijn en M H van Waas Frederikus Theodorus ouders C J Koot en C van Wieringen 28 Albertus ouders R van Veen en 0 J Verscliut OVEHLEDKN 27 Aug B J Nieowenhu zeu 16 j 28 P J Endenburg 59 j J C vau Bork 2 j 11 in Beurs van Amslerdam S8 AUGUSTUS Vor krs slotkoor 81 lOO 921 791 76 u 21 l 21 8 93 4 98 101 8 76 12 2 103 65 85 98 99 9IS 68 604 100 76 100 208 99 100 101 131 951 100 34 98 91 161 118 100 60 62 1 V 120 67 l 97 120 1 0 102 O 88 V 108 130 18U lO l 99 88 18 12 101 79 107 102 62 8 184 160 108 1067 99 99 113 116 100 79V 76 6 l 98 987 85 IM 99 99 NlMKliNB Curt N l W S SVi dito dito dtts S dito dito dito 3Vi HoNOi Obl tioudl 1881 88 4 It llib Iiiiolirgviiig 1862 81 üosTBNa Obl lupapiur 1868 5 dito III zilier 1868 5 CoRTLO l Oblig met ticket 3 dito dito 3 Rusland übl üoBt 2e Stirie 5 dito Ooooni 1880 4 ditob Bolbi 1889 4 ilito bij lliipe 1889 90 4 dito in f oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 i Spanje Perpet loliuld 1831 4 TuaKElJ üepr Conï leen 1390 4 Geo loeuiiig serie D Geo leeaio serie C ZOID AKH BEP Ike ï oM 1892 5 Mexico Obl Uuil Soh 1890 6 VENEZTJELi Obl 4 oubep 1881 Ahstebüam ObUxstieii 1881 3Vi BoTTEKDiii Steil leoD 1886 3 i Nbü N Afr Handelsv ftsild AroDilsb Tub Mg OertitiOHtcii Deli Maatsotiappli dito Ariih Hypothuelcb pandbr 4 Cult Mij der Vorstenl nanil s Gr Uyiiothuulib paiidbr 4 Nedurlaiidsoliü baiilc aand Neil lianiLelinaatseli dito N W i Pao Hyp b paiidbr 6 Hott llypotlicukb pandbr 4 Ulr llypolUeelcb dito 4 OoaTENa Oost Kong baak naiid UusL liyputbeokbaiik paadb 4 AuEKIKjt Kquit liypotb paiidb 5 60 BS m 121 66 Maxw h G Pr Lien oort Ned HoU iJ Spoorw Mij aand Mi tot Eipl f Si Spw aand Ne l Ind Spoorwogm aaiid Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dilo dilol89i ililo 5 ITILIB Spoorvrl 1887 89 A KobI 3 Zuid Ital Spivmg A H obl 3 I OLEK Warscbnii Weenun aand 4RusL Gr Russ Spw Mg aand 5 Baltisobe dito aand 102 69 Fastoffa dito aand 6 laranKDombr dito aand 6 Kursk Cli zow 3p kap aand 6 liOsowo Sowast Sp Mg obliii 6Orel Vitebsk dit ohlig 5 ZuidWest dito annii b dito dito oblig 4 lOV U 17 12 44 8 AHEBlKA Ceiit l ao Sp M obl 6 Oliio It Norlb W pr C aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Rio Jr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisr Sc KnshiilieOert v aanil Mexico N Spw M j lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Peniis Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 5 St Paal Minn Manit obl 7 Un Pao lioofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le byp O 6 CanaBA Can 8outb Cert v aand Vm C Rail k Ka le h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aaad 3 Stad Rotterdam aand 8 Beloie Slail Antworpent887 2 i Slad Brusael 1886 i i HoNO Theiss Begullr Gcsollsch 4 OosTENR Staatslesoing 1860 5 30 80 107 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Slad Madrid 3 1868 Ned Vet Bez Hyp Spobl eert B Watergetij deu Hoog Ijaag Hoog 7 42 4 07 8 02 4 47 8 39 6 25 9 19 9 88 6 08 10 01 10 24 6 49 11 1611 26 04 A Ug Woansd 30 Dodderd 31 1 2 3 4 5 22 Vrijdag Zsterd Zond Maand Uinsd Laag 4 27 6 04 B 44 6 26 7 40 7 BI 11 46 8 10 8 29 52 9 17 Springtij 12 en 37 Sept Maan Zon Aug Opg M Onderg A Opg Onderg 30 7 B9 8 43 7 Aug 4 30 7 89 SI 8 13 10 08 18 4 40 7 28 8 8 30A l 86 M 19 4 60 7 IB 8 63 1 07A 2B B 7 02 7 88 2 35 L K 31 6 10 6 49 10 20 8 61 B 11 82 4 Bl