Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1893

Vrijdag 20 October J893 3Sste Jaargang Vo 6179 fiOüMlHE COHAOT NteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ondergeteekende maakt zyne geachU Clientèle bekend met de ONTVANGST van een Pijne Collectie nèm mmms en beveelt zich by het paderend Sint NIGOL AS EEST twyfald waren de ouderB een weinig beangst Toor bonnen lieveliog Onderweg werd het kiod door een wagen aangereden het taimeldo omver maar kwam gelukkig niet onder de wielen Het meisje cheen een oogenfohk geheel Tergeten te z d dat ze voor dat kind zorg moest dragen tenminste ze deed nog wei en dertig passen voordat ze het onheil bemerkte Waarvoor dient nu zulk geleide Id den tyd der kinderwagentjes behoeft mou woariyk niet scberpEiende te zyn om zich menigmaal te ergeren over de roekelooze wyze waarop soms met de hun toevertrouwde kinderen wordt rondgesprongen Gelukkig zyti niet allen zoo maar het gros toch wel Ouders die er eenigszius buiten kunnen zouden we aanraden van zulk geleide geengebruik te maken Liever zelf een van beideeven uit te loopen of een meer vertrouwdpersoon te zenden Ëen ongeluk zit in eenklein hoekje J Oct WatergetUden Hoog haag Hoog Laag Donderd 19 8 25 40 9 06 Vri d f SO 1 21 9 48 S 03 10 28 Zaterd 81 S 46 U 10 8 12 11 87 Zond 8Z 8 40 06 4 26 Muod S3 4 21 46 4 88 1 08 Din i S4 4 66 1 21 6 18 1 38 Woemd 26 6 31 1 66 6 49 2 14 Maan Zon Sprlngtij 27 Oot en 10 Nov Oot Opg A Onderg A Opg Onder 19 8 25 11 48 19 Oct 6 34 4 66 SO 8 40 M 25 6 46 4 48 SI s ts 1 08 31 6 66 4 31 S2 4 02 2 29 S3 4 13 3 68 24 4 6 B 1 25 4 89 6 47 V M APVERTENTIfiN Voor de vele blyken van belaogstelliDg TOor en by hun huweiyk zoo van hier als elders ontrangen betuigen ondergeteekenden hunnen harteiyken dank C D WILDE M E BB wildeVos Gouda 17 October 1893 De Heer en Mevrouw GOEDEWAAOEN HaaiiENs betuigeu hun hartelgken dank roor de blgken van belangstelling by de geboorte ran hun Zoon ontvangen Kralingen 18 October 1893 W J en Lion Blitz TAMUAIITSKIV NIEUWENDIJK 241 bij den Dam Amsterdam TE CONSÜLTEEBEN iederen WOENSDAG van 2 uur tot en met VRIJDAG 4 uur U Gouda Markt IM Operatiën op verlangen pynloos Algemcene Expedilie Onderiieining 7M aEUO LOOS H COLIGNO Co De Administratie heeft de eer te berichten dat zg een groot aantal nieuwe overeenkomsten heeft aangegaan met verschillende middelen van vervoer Daardoor is zy in de gelegenheid naar de meeste plaatsen in het binnenland tot vervoer aan te nemen PAKEËTTKN tot 5 Kilo s tegen het tarief van de Poat en boren dit gewicht tegen zeer laag gestelde pry zen Stee3a 3iE olexL Aangekomen en in lossing de Lading GROVE SUES mmm waaruit wfl lot 68 Cent per Bed contant zonder korting afleveren vry in buis bezorgd Stee4s in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Bchte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels a M 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turfmarkt B lOI Qokda 17 Ootober 1893 Bij gelegeliheid van de Woerdensche Jaarmarkt loopt op Maandag 23 en Woensdag 25 October 1893 voor DERDE Klasse Reizigers onderstaande EXTRA TREIN Vertrek Aank 2 uur n m WOEftDEN 2 15 2 34 2 50 2 57 3 04 3 15 OUDEWATER GOUDA MOORDRECHT NIEUWEHKERK CAPELLE ROTTERDAM M Met dezen Trein kunnen ook Wag éns Paarden en Vee tegen verhoogd tarief bevracht verzonden worden üfederlandsche Stoomboot ülaalschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J SAÜEH vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen De GABNIZ0ENS V0EDING C0MMIS8IE te Gouda zal den len NOVEMBER as des voormiddags ten 12 ure stadstyd precies ten boreele van den Heer Majoor OarnizoensCora mand nt in het openbaar AAITBESTEDElSr ten behoeve van de troepen van het Garnizoen minzaam aan Ho achtentl De LEVEBING van VLEKSCH VET en SPEK over het tijdvak y van 1 Januari 1884 tot en met 30 iC Juni 1894 l Ui Ui UilUllilUj tfitj flrmaGez üohostih en van STEENKOLEN en TURF over het tijdvak van 1 Januari 1894 tot en met 31 December 1894 De voorwaarden liggen dagelgks ter lezing op gemeld bureel WIJNEN ZUIVERE FRAINSCHE De bekende BORDEAOX i f 87 per 48 Flessohen met aooyns fi auoo huig geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen irerkrljgbaar Voorts alle MEBKEN Prijscouranten gratis en franoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eonig Depot van Eeynwit s Eoonekamp Elizter Kraepelien en Holm s Qiiina LapochcQ u SISocSE Is de oieest Kraclitige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEHEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons f 1 90 en i Depot te Gouda by den Heer A B TEEFE Apotheker roorlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist toriawdÉer ui f de VïctoriaBron f e Oberlahnsfein by£m Tafeldrank Van h£ ninklykef u s c erjifecfer andm Maats appij tot Exploitatie der Victoria Bros teOberlahnsl tievesligd te Rotterdam Zuidblaak 8 Openbare Vrt wlHigeV rkMpti te GOUDA op MAANDAG 23 OCTOBKR 1893 s nam een uur in bet Hotel oa Zaut aan de Markt ten overstaan van de Notarissen P M MONTIJN t Goun en Mr J D SCHÜLTZ VAN HAEGBN te Dokdekoht van Sen zeer solide gebouwd bevattende diverse Zit en Slaapkamers D enstbodenkamer Badkamer ruime Zolders en Vlieringen Kelders Bergplaatsen en Kcnken met üRF eu daarachter gelegen XVXS aan de Westhaven wp B No 177 te Gouda kad Sectie D No 1382 groot 6 A 18 cA met een afzonderlijken gang naar de Westhaven kad Sectie D No 1381 groot 22 cA Grondbelasting over 1893 62 63 Aanvaarding dadelgk na betaling der koop penningen Betaling 4 December 1893 Te bezichtigen op iederen werkdag van 1 4 uur s nam mits men voorssien zy van een toegangsbiljet afgegeven door den heerD na JONG Tapvjtmagazijn Gouwe C Nq 200 Nadere iniormatien verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd Kleiweg £ 21 te Godoa Het geachte Publiek wordt herinnerd dat Boodschappen en Bestellingen en Geldelijke Zaken kunnen worden bezorgd bg den Heer K va VUET Mr Kleermaker Kleiweg te öoarfa A LEWENSTEHI inNaaiDiaéine8 Aiii8l ifdaiii Uen biede het Gleluk de hand 500 000 Mark bU hoofdpriJB in het olukkigit geval biedt de nieuwste groote GeldverlotUMk iUq door daUoogo Eegeerin vaa Haiub goedgekeurden gewaarborgd ia De rooriieelige inriolitin vaa et nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran sleohta weinige maanden in 7 veilotingon van 110 000 loteu 55 400 prtjzen bedragende 10 452 4 5 Mark ter vDtledijfe bosUBsing ultflii komen daaronder zgn kapitale prgzea Titn eveatueei fiOO OM JHark bu uUnemendheid echter 1 pr j 5 M 800 000 l prjjs a M 200 000 prijs o M 100 000 prijzen a M 76 000 1 prijs a M 1 prijs è M 1 prijs a M l prijs a M prijzon it M 1 prijs a M 6 prijsen ft M 70 000 86 000 60 000 66 000 60 000 40 000 80 000 f j jonnnn 8 prijian M 16000 29prijzeaÈM 10000 B6 prijzen a M SQOO 106 prezen a M 30OO 263 prijzen a M MM 6 prijzen a U 1600 766 prijzen i M 1000 1237prgzensM 600 33t60priJEeoaU 148 18991 priJzeuaMSOD SOO 160 Ii7 100 94 67 40 90 Ou prijslrekkio en ziju volgens plan van ambtswege vastgesteld Vool de aanstaande eerste prijstrekking deser groote door den Staat gewaarborgde Getdvorloting kost 1 geheel origineel lot sleelits M 6 of S SO 1 half 8 I l M 0 90 1 1 kwart tegen inzending vaa bet bedrag iu bankpapier of por postwissel Alle oommisBies worden onmiddollgk mat de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder apeter ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlf Ineelc Loteli zelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet veruiBcbta offi ieelü plan waaruit de verdoeling der prijsen op de versohiltende klassen atsook de betrcffuude inleggelden te vernemen is gratia b gevpegd en Bendon w aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trvkking de officieole lijsten l o uitbetaling der pryzen gesohiedt eteed prompt onder waarborg vbq den Staat en kan door directe toezending of ook naar rarkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataen van Nederland bewerkstellii d worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben wij meerma o volgena offioieele benijteo de eerste Hoofdbvffora verkregen en once Begumtigera eelt aitbetaald o a Mark 1950 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ene Het is te voorsien dat b deze op den hoobtsten grondslag gevestigde qndernoming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om allo oomminies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig uogel k in elk geval voor den 1 NOVËMfifiR O k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldvtemaain in Hunbnif P S Hiermede danken wy voor het wtronwen ons tot biertoe gesobonken es daar w biy het begin der nieuwe verlotibg ter deelneming inriteeren zullen wy ook vow het verrolg bemoeid zyn door een tipte en roëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gooda Snelpersdruk nn A BunviunIc Zoon BINNENLAND GOUDA 19 October 1893 Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk te Maasslais door ds J Osïnga te Gouda Dr J fi Oonning te Leiden staat op het drietal teAmaterdam vacat ire Teruooy Apel By Min Beschikking ia benoemd tot ryksklerk toegevoegd aan de controle Goudn J Hulshof ingaaode 1 Norember a fl De commies der 3e klasse L Stoagie van Hoek van Holland en de comraien 48 klaaso H Boelhonwer van Rotterdam jj tydciyk geplaatst te Gouda Gisteren werd aan het Centraalbureau der maatachappy tot exploitatie van stoatsspoor wi en nanbesteed Bestek No 637 Het maken van een gebouwde voor privaten en waterplaatsen en het inrichten van een bureel van den stationschef en de posterijen op bet station Gouda Raming ƒ 2600 Ingekomen waren 12 biljetten minste inscfarlJTor was de heer G J Koot te Gouda Toor J 189a Schipper A Krootjes gezagvoerder van bet Triartnig Bernard komende met steenkolen van de Roer had Maandag bet ongeluk nabij Werkendam door den slag van het water tegen het roer by onotiiimig weer over boord te vallen By het verder afdrflven vau het vaartuii geraakte hij daardoor in een hacheiyken toestand doch had toch nog het geluk ofschoon gekleed zgnde met een zware jas zwemmende het roer te grijpen en zoodoende weer aan boord te komen et eigenaardigste van deze zaak is datdü knecht die aan de tok werkzaam was van het geheele geval niets heeft opgemerkt Benoemd tot poldermeester in den polder Honard te Haastrecht den Heer C Raaphorst in plaats van den beer C Mulder overleden Te Woerden is by de aanbesteding van aardappelen ten behoeve van het garnizoen hetlai st ingeschreven door den Heer W Oostrunialduir voor f 1 78 per hectoliter i Te Gouderak is een geval van Oholerfi asiatica geconstateerd bü de vrouw van J FEVILLETOIi Ëlïï UIT DUIZEM VIII U N aar buiten F een mooi din l Al geven zemo honderd giu Aen opslag mg kr ze niet mee Naar buiten I Niks as boomen on beesten en water I Qeeii fa£aoen1jjk mensch om mee te praten Naarbuiten I om van segrljn te krimpeeren s vintors onje dood te kmozon somera Ëu ga jg P vWdl zoker I en van vreugtl sprong ze oen voet in de lucbt ivJe bent er mal genoeg toe Ik liet mg lieverik weet niet wal doen en hebben ze jou omgepraat ik zal wet wigzer zijnl Bu met de kalmte die t hebben van een vast bo sluit elk rodelyk Bohepssl geeft zette zij zich op een stoel neer plaatste haar voeten op oen stoof waarin een Januari glom spalkte baar koieèR zoo wyd uit als mogelgk was drukte vervolgens eon groeit gesokildarde houten bak in haar schoot wroef met hot bovendeel van haar hand tegen baar nous begou vervolgens met grooto bpdrgvi heid aardappelen te BOhillen en róór de eerste schil in de bak terug en do uitgekleede aardappel in de rooden aarden pot met water gevallen was had zij zeker wel zes maal binnensmonds gepreveld Z e is mal 1 mü krjjgen ze er uiet toe al gaaa zo op er kop staan I Treuwaoi hars itandvattigheid werd niet op de Koot 26 jaar oud De aangetaste is iu den nacht van 16 op 17 dezer overieden Gedurende het aanstaande winterseizoen zullen in de vergaderingen van bet Departement Schoonhoven der Maatschappö tot Nut van t Algemeen als sprekers optreden Op 31 Octofcwr de heer Henri M Dekking van Rotterdam op 28 November de heer P M Keiler van Hoorn van Dordrecht op 28 December de heer A A Beekman van Hchiüdara op 30 Januari de heer B Ter Haar van Nymegen en op 27 Februari Jhr Mr W Klont van Soeterwoude van s Gravenhagi Laatstgenoemde komt van wego het Hoofd bur stuur Tengevolge van het ongunstige herfstwed wordt te Waddinxveen door verscheidene boeren een proef genomen met het gras zoodrnhet is afgemaaid in groote schelven op heterf te plaatsen Daarna wordt er zooveel gewicht opgebracht dat het een zekeren warrategraad bereikt op een daartoe bestemdenwarmtemeter aangegeven Het aldus verkregen veevoeder moet zeer smakelyk en tevetilzeer melkrgk zyn Slaagt men er nu in hetvoor bederf te bewaren dan kan men dezeverandering weder eene verbetering noemen f De gemaeitferaad te Haastrecht heeft besloV ten by eveotueelen brand eene premie van If BfMeiï lfr gs WSii Ban de ttpol Qiwteiï dor ttWw aanwezige spuit In de gehouden vi rgadering van de ysclub te Haastrecht zyn tot bestuursleden herkozen du heeren G C Raatelund P C Den Hartog P Blanken en J Willemse In plaats va i de heerrn J H Muller euC Straver die bedankt hadden werden gekozen de heereu P C Muller en L Jansen De heer D Roneman werd tot voorzitter en de heer G C Raateland tot penningmeester benoemd Onder de vele wonderproducten te Ammerstol die akkers en tuinen dit jaar opleveren behoort dat de heer Joh v L alhier in hi t bezit is van een kool die niet minder dan 1 haWe kilogrammen weegt Voor het herbaliogs onderwgs dat door hut hoofd der achool te Araraerstol gedurende twee avonden per week zal gegeven worden hebben zich 10 leerlingen doen inuchryveii Het dijkscoltege van de Krimpenerwaai d heeft afwyzeud beschikt op een adres uit Lek kerkerk om te planten een op aanden boom proef gesteld In den loop van denzelfdeii dag wer den baar officieel de voorgenomm veranderingen aangekondigd zonder ernigo aandoening werden ze vernomen ze bad er van geboord de JufTiouw on do Hoeren moslen woten wat ze deden Aan diensten geon gebfok voor deun aen ander IX Wig moeten oen paar dageo teruggaan en brongen u op ds itaat waar de comparaties gehouden roerden die Mina reeds zolke donkere vermoeders van do waarhoid der zaak badden gegeven en haar roorberoid hadden op de lots wissel ing dor familie waaraan zjj door zulke nauwe banden gehecht was Wij vinden met de hoeren en juffrouw Truida een drietal heoron aan de groote ronde tatel gezeten Die oude heer met dat oerwaardig grijze haar is een vriend en tijdgenoot van hun vader doch die do laatste jaren van diens leren niot zoo ver trouwelijk meer mst hem had omgegaan omdat hunne opvattingen iu sommige punten vaak homeUbreod versobilden De heer Selbarat boboordo tot die degelijke handelaon die een kloin winstje een zoet winstje aohtte die liever één vogel m ds hand dan tiou in de lucht had on die wel bot opgespaarde geld oïet renteloos liot liggen maar een kleine doch vaste iotoroat verkoos boven meerdere porcenlon door een gewaagde ondernoming of papier zonder innerlgke waarde hem voorgespiegeld Zonder zeker te weten dat de heer van Selm speouleerdo vermoedde hg bet toch wol en ontwikkelde zjju denkbeelden op dit punt meer dan cgn aan de buitenzyde van den Lekdyk Mcii verneemt dat adressant op verzoek van onderscheidene eigenaren en kiezers voor de Staten in beroep komt by Provinciale Staten Met beiangsteliing ziet men deze besliBsing te gtmoet Gisteren is te Dordrecht overleden de heer Smits van Nieuwerkerk een man die zich op velerlei gebied heeft onderscheiden Gedurende een lange reeks van jaren was de heer Smiti lid van de Pipv Staten van Zuid Holland voor welke betrekkrag hy nu dezer dngen wegens ziekte had bedankt Voorts was de overledene oud kommandant van de dd schuttery te Dordrecht militiecommissaris in Zuid Hollaml officier van de orde van de Eikekroon euA Als penningkundige had hg veel naam by bezat dan ook een zeldzame verzameling oude penningen en munten enz Do overledene bereikte den leeftyd van 73 jaren De verkiezing voor de Staten ter vervanging van den overleilene is bepaald oj Dinsdag 14 November Vaawege hgt Departement van Ooriog z jn aan de verschillende korpsen van het legerde standmodelleu toogezonden van het onlan vastgestelde paardentuig voor de bereden oilicieren Het zadel ia vau Engelsch model Aan deu ÏMililtirbpom y twee stt u met gleuven waaraan door opslmi innen eeu losse lepel wordt bevestigd Aan weerszyden van d a stiften zgn aan den achterboom twee krammen om de overjas door middel van de mnntelriemen te beventigen Ter rechterzyde zjju twee ringen tot het ophangen van de kaarten tasch By elk zadel behooren twee zadeltnssched een paar stygriemen stygbeugels on singels een voortuig benevens een zadeldek vervaardigd van vilt met trïcotlaken ov i trokken De horlogemaker S te Haarlemmer mei r heeft de gewoonte aan de horloges welke hjj ter reparatie ontvangt een briefje te hechten met den naam van den eigenaar en het diui voor het raam te hangen Verleden week kwam een man even vour het raam kyken ging daarop naar binnen vroeg om het horloge van N N betaalde tU kosten en vettrok Dienzelfden avond kwam de eigenaar zelf om zyn horloge maar het was reeds afgehaald I S gaf een nieuw horloge waarmed hy genoegen nam Van den oplichter is noij niets bekend Vermoedelijk zal de horlogemaker voortaan vrienil Hef was on daardoor wna hun omgang in do laatste jaren ook minder vortrouwelgk goworden Toen na hot overlgdon van hun vador de zoons zutko ingrgpende maatrogelon van bezuiniging namen begreep de Heer Selbart de wars reden er van al sprak hij er nooit met hen over en 1 vermoedde hij ook Qiot den omvang van hunne teleurstelling Sinds dien tijd wai hij weer een trouwe bezoeker van do fftmilie goworden atelde vaak op kieache wgs 2gn rgtuig ter hunner besohikking en woa niut tevreden als zij dos zomers niet oonige weken op zgn bnitenverblgf vertoefden Naast Koes zien wg oon jong monsob zitten dion wij Ooorge zullen noemen Hg ook ataat aan bot hoofd van eon groote handelszaak en boeft ala oudste zoon van een groot gezin de ernst des levens al vroeg loeren konnon on zgn vriendtohap mot Kpos op le Hihool al begooatu ia daardoor hechter en inniger geworden Ëindolgk merkt g or dien vrooljjkeu opgeruimden jongen man op die nu tusschen Truida en Gerard geplaatst niet begrijpt wat allen soo ernstig doet kgken en er zich noodo van onthoudt een kwinkslag tusschen het gesprek te gooien dat zoolang Mina in de kamer is ovor allorloi allodnngsche zaken loopt Hij ia een dagelgksohe bozoekor van de familis noemde de oude Mevrouw altijd Mamnljo en vond bot vroolgke opgswokto gezin van zgn vriend Oerard veel aaugouamflr dan zga eigen t huis 2gu vadei die vroeg zgn vrouw verloor waa somber eu monachensohuw en tante Doortjo mocht een goede huiahoudater e n van de behoeften van een kinderen jongenahart begreep zH nieta Of in den laatatea t d Traida ook niet wel ds nagnset vu gawMttf den naam van deu eigenaar wel niet meer ten toon hangen Ken Reuter telegram meldt nit Saint Cloud dat Gonnod gisterenmorgen kwartier overzeaseu omringd door z oe ecbtgenoote syne kinderen en andere familieleden den geest heeft gegeven In de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad te Hoorn is besloten aan dr 0 A Tebbenhoff directeur der H B school op zyn verzoek eervol ontslag te verleenen onder toekenning vau een pensioeo groot 450 s jaars In zgne plaats werd vervolgens tot directeur benoemd dr Van Hyu van Alkemade leeraar in de wis en natuurkundige vakken an die inrichting Sinds eenigeu tyd wordt langs de kusten van Texel weer een vogel opgemerkt die voort durend tusschen de meeuwen en andere zeevogels rondvliegt om op die wgze aan den kost te komen De naam van den vogel zooals hy in den mond der viasohers en kustbewoners luidt is van dien aard dat hy niet in eei courant kan genoemd worden Deze vieze zeeschuimer die zeer snel vliegt vervolgt zoolang andere vogels tot v nit angst hun faeces laten vallen Daarop loert de gore vervolger die ze in de lucht opvangt en verorbert Bgna alle vogels zgn vreeselgk bang voor den viezen kameraad die fagna zoo groot is ala een gewone meeuw doch ranker en vlugger in zyne bewegingen Zgn kleur isbgnazwait Dezer dagen werd een exemplaar in een der wieken geschoten en daarna levend buitgemaakt De gevangene is opgezonden naar Artis Betreffende het treurig ongeval van verleden Week te i Haantje gem Sleea Dr wordt het volgende gemeld De 17 jariga zoon van Aaldert Huizing liep met een geladen geweer in een slootje WMrin geen water stond om Igsters te bemachtigen Zgne 12ii 13 jari zuster kwam spelenderwgs naast hem Ioo mu en zei cje kunt ze toch niet raken schiet mij maar als je durft Meteen greep zij den loop van het geweer en trok aan terwijl haar broeder de kolf in dH band hield Op hetzelfde oogenblik ging hot schot af en trof het meisje in de borat mtt hbt treurig gevolg dat zg terstond neerstortte en oogenblikkelgk dood was Uit wanhoop en veralagetiheid sprong haar broeder in het Oran jekanaal te Groningen doch werd gered die Herman dagel ks naar de Keiiengracht deed komon zal ik niul looohenen maar zeker ia het dat zgn opftewektheid zgn luolithartigheid door Qjn gevoel getemperd en geleid hun oamisbiuir waren geworden en al verwaohtte men van hem juist geen raad z n bemoediging zgn vriendaobap was hun oumiaboarder dan ooit geworden Ik bagrgp mg beat zeida de oude Heervan Selliarst toen Mina na den w n klaar gezet tehebben de kamer had vortaten dk bogrijp mij hwt dat hot boaluit van Z M uw zaak een ergen knakgeofl maar uw uitroep Kees ik ben geruïneerd I is dunkt mij toch wel wat overdreven l Ja zoo ia hg altijdi aprak Herman maardan kan hot meevallen Doe opening van zaken man t vervolgde hg op spottende toon on Huistarde tegen Truida schoon ik er wel niut voet van zal snappen I Kees zat met oon stapel papieren voor ziob mot een somberen blik en bleef zoo onbewegei k en in zich zelf gekeerd dat zijn zuster opaiond hem een kus op het voorhoofd drukte on sprak Kom moed gehouden I Het is immers ooieaohuld niet F Dat is het juist 1 riep Kees uit ik moet don uaam van onzon vader zoo met onteeren dan tooh vernederen eu dat is soo hard I uVt begrijp je mgn jongen I sprak do Hoer Solharst en legde hem den hand op den schouder fgg spreekt slechts uit wat ik reeds vermoedde Oy vond by dan dood van uw vader veel minderkapitaal dan gij daoht