Goudsche Courant, maandag 1 januari 1894

No 6230 33ste Jaargang Maandag 1 Januari J804 miwm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regel k 60 Centen iedere regel meei10 Centen Groete letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tet 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÊBonderUjke Nommers VU F CENTEN medegewerkt financieel of actief aan dat kiugang van 1 Februari 1894 eervol ontslag te derfeest dat niet alleen de kinderen eenige erleenen aan den heer J Spek onderwözer genotvolle oogenblikken verschafte maar ook de ouders in t bizonder de meer behoeftigen yo c v w mrua nciu uimi nuuiaiumg van dankbaar stemde voor het genot dat hun kinw 0eze vacature bepaald eene oproeping voor f I It S s I BINNENLAND GOUDA 30 December 1893 Op eenvoudige daarom niet minder plechtige wyze werd heden het atoffelgk overschot T n n len deu heer G A Oudgk grafwaarts bracht De Burgemeester de meeste leden van den Raad de Gemeente ontvanger de Secretaris een tweetal predikanten der Herr Gem en vele belangsteUendea hadden zioh op den doodeaakker vereenigd om den hooggeachteu overledene de laatate eer te bewyzen Gesproken werd er niet alleen de heide zwagers de hhr Dr De Baftrt en Vervenne legden ieder een NÏeriyke krans op de kiat neder De eerste bedankte daarop de aanwezigen voor hunne betoonde beUngstelling Aan uiterl ke praal hechtte de overledene niet merkte een der Ewagers op wij gelooven daarom ook dat zonder de soms zoo opgeschroefde verheerlyking zgn nagedachtenis even goed in eere zal biyven by zjjie stadgenooten Deootlectett in 1893 bij het voltrekken van huwelgken ieo raadhnize gehouden hebben opgebracht 217 89 tüji limlrij verhoogd met 7 80 zyode hei te veel gezondene voor eene uit Batavia aangevraagde akte van den Burgeriyken Stand b welke toezending het verzoek was gevoegd om het eventneele overschot in de armenbas diw gemeente ie storten Naar men verneemt zal de heer A L Akkerhuijs van Delft Zaierdag 6 Janoari a s mei een vrg uil ebteid programma als spreker optreden voor de leden en donateurs der afd Gouda van den Bond van Oud Onderofficieren met hunne dames De goede naam die genoemde heer zich op dat gebied reeds heeft verworven doet een genotvollen avond verwachten ifen tombola met pryzen voor de denies zal den avond besluiten Wegens den drassige toestand van het Exercitie terrein heeft het bestuur van Olympia tydelijk een veld gehnurd in de Eorle Akkeren n st het Kerkhof Van 31 Dec af kan hiervan wordeu gebruik gemaakt Materieel sleutel eu gatde robe blgven in t gewone club loka l Men schr gft uit Moordrecht Maandagavond hadden we het genoegen in onza nntslezing die goed bez cht was te zien optreden den heer W CJtto van Amsterdam met eene komiache lezii over Het lachverwekkendec en achetseJTuit zijn Bb dag en nacht € schetsen uit jpt leven van een telegraafbeambte Spreker ifiel zeer in deu smaak zoowel om zgne voordi acht als om de behandelde stof zoodat tdan ook een avondje van lachen en genoegen was en men hem later weer eens met genoegen terug zal zien Aan den biljartwedatr d welkej I Dinsdagavond bg de wed D Zoidervliet te Polsbroek werd gehouden namen acht spelers deel de priJB werd behaald door D Zuidervliet Jzn van Stolwgk terw l de premie ten deel viel aan R Strien aldaar Een genotvollen avond smaakten oen tachtigtal catechisanten van 8 tot 12 jaren te Beeuwyk den tweeden Kerstavond in het kerkgebouw aldaar Daartoe door giften zoo vau daar als van elders m staat gesteld werden zij door ds van Daalen met behulp ran eenige dames in bijzyn van oaders en vele belangstellenden onthaald op diverse versnaperingen Bovendien ontving elk kind nog een prentenboek en een of ander kleedingstok naar behoefte In de ttfis8chGnbedrg e2t hield d ran a an de kinderen aangenaam bezig met een kerstvertelling of werd door da toeschouwers een toepasselgk psalmlied gezongen De kinderen gaven proeven van hun genoten onderwas Een woord van wanrdeering komt toe zoowel aan den wwrdigen predikant als aan allen die hebben deren smaakten Dinsdagavond had de melkboer A woonacbr tig in tBeiersche het ongeluk met paard en melkwagen in den Goowvliet te geraken Hoe het ongeluk gebeurd is weet men niet retnit doch zeker is t dat het den eigenaar die daar stond zonder de minste hulp slechts gelukte zyn paard op het droge te brengen Den volgenden morgen werd de wagen met de melkkannen uit het natte element opgevischt De heer J G Sander hoofd eener openb tosschenschool te Schiedam vervulde op Donderdag 28 Dee in de Vereeniging Winterle zingeu te Berg Ambacht de spreekbeurt Hy drod twee novellen voor van den beer A A Beekman n l de De Oveste en Moeders pappot De toejuichiagvan het publiek toonde ingenomenheid met deze voordrachten Tol afslager op de Zalmmarkt aan de Vis Bchery d6 Suackert te Ammerstol is in nlaata van den hoogbejaarden heer A van Noortwgk Sr benoemd de heer A van Koortwijk Jr 1 1 trad m de vergadering van Nut en Genoegen te Ammerstol als spreker op de heer J C Sander hoofd eener school te Schiedam met eene lezing getiteld Ohiiétmas Carol by Dickens De lezing werd door het talryk publiek met onverdeelde aandacht gevolgd en lokte een daverend applaus uit evenals de bydragen die na de pauze werden ten beste gegeven Voor een talrijk publiek trad Donderdagavond il de vergadering van het Nutsdepartement te Schoonhoven ala spreker op de heerA A Beekman van Schiedam Twee novellenvan de hand des sprekers zelve werden doorhem voorgedragen en wel de eerste getiteld Luitetfants c en de laatste De Taal der Liefde Beide schetsen bevatten tooneeltjes die uit hetijeyen gegrepen zyn en wajren eer onderhoudend waartoe de losse en aangename voordrachtzeker veel bydroeg I RJjdaar die als zoodanig is benoemd te Haam de Vervolgens werd naar aanleiding van In de op 28 dezer te Hekeudorp gehouden raadsvergadering werd o m beslotfln met in sollicitanten te doen op eene jaarwedde van f 550 onder nadere goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten De heer J Wiltenburg werd wederom met algemeene stemmen tot armmeester benoemd Men meldt ons uit Waddingsveen Een vreeselyk ongeluk had Donderdagmorgen ten half acht uur in de machine van den Middelburgsche polder plaats De achttienjnnge Jan Anthonie de Man kostwinner zyner bejaarde ouders was bezig de machine te smeren Staande op de kast van het scheprad zakte de kast ineen De Man neemt een sprong doch komt te recht in het vliegwiel Met de armen van hei lijf gescheurd en het lichaam tegeg den muur verpletterd vond de beklagenswaardige vader zyn ongelukkig kind terug Te St Anna Parochie werd Zond door de politie nit Onde Biltzyi een reeds bcrjaard man gebracht met woest uiterlyk en havelooze kleeding die zyoe vrouw eene ernstige wonde met een mes iD het gezicht had toegebracht en ook den gemeeteveldwachter had varwoud Hy had echter weten te ontsnappen nit het cachot in de kazerne der marechaussees fay had nomelgk een paar steenen uit den manr weten te krygen waarop hy de grendels had losgemaakt en verder door een dakvenfter ia verdwenen Na lang zoeken is het aan de politie gelukt hem weder te vatten H is nu naar Leeuwarden overgebracht Door de politie ifl procefl verbul 0M ewMkt tegen iemand nit WiUeakop die verleen week een hond slachtte en het vleeach voor seh penvleesoh heeft verkocht In de te Montfoort gebonden nadsvurgsdering is besloten om aan den heer F tau den Berg 150 uit te betalen waarmede bij minnelyke schikking een einde wordt gemaakt aan een proces dat der gemeente rrada veel geld gekost en vele onaangename verhondiogim tnescben ingezetenen veroorzaakt heeft i Terwyl de Beun te Parys in vollen gang WM verhaalt de Figaro hoorde men te midden van andere kreten een effecten makelaar roepen Ik heb dynamiet Eensklaps voelde hy twee yzeren handen op zyn schouders Hy keerde zich om en zag twee politieagenten Verzet baatte niet de man moest mede naar den commissaris hoewel hy niet wist wat hg misdreven had By den commissaris gekomen zeide een der agenten Mynheer heefl dynamiet hy riep dat daareven op de beurs Daar barste de effecten handelaar los ineen onbedwingbaar lachen waarmede ook de commissaris en de agenten instemden toen hy ophelderde dat hy inderdaad dynamiet had maar dynamiet in aandeelenl Door de marechaussee te Echt is onder eenen houten vloer iu de keet alwaar H S thans te Roermond achter slot verdacht van poging tot manslag naby Echt woont een geweer gevonden Het lydt geen twnfel of 8 heeft van dat wapen op den lOden dezer gebruik gemaakt om op den spoorwegwachter B te schieten FEVILLETOM Een alledaagsche descliiedenis Overgeoomen uit bet ffRotterd Kieuwsblad De hald van het atuk en Garard de artiat die die rol rervalde ze waren ia haar ocf éea Zy gaf Etoh daarvan zelf geen rokansohap en zij had hem rjifds twee weken bemind tonder bet zelf te vermoeden De kus van Gerard aan het eind der derde aete waa voor baar een openbaring geweest te Iaat evenwel om niet te verdwgaen in im afgrond lUe sich voor haar voeten f opend had Wat Gerard betreft hy bad zeer spoedig zyn koelbfoedigfaoid herkregen eu de verwarriag van Marie onder zija brosqufl omhelzing waa ook voor hem een openbaring geweest een oponbaring dat hij macht over haar beiat Ën Marie P Zy was niet in staat zioh tu verdedigen tfgen hem vooral niet tegen ziok zelve de ontknooping die volleen moest bleef niet uit en de arme Marie waa radeloos daarna II Théi was het niot ontgaan dat hare mater sedert enigen tijd zoo veranderd was Dan was Marie vroolfjk en opgewonden dan was zij stil en oheen het alsof zy gebroken was naar lichaam en ziel Theresa eohrwf dal toa aan de koortsachtige orersDanning die het gevolg was van haar optreden avond aan avond voor een volle lasl met monsohea Zij was niet sterk Marie en de rol die ij te vervullen had was lang met gemakkelijk Eens s avonds toen eij thuis kwam kreeg zij het vreeael k op haar zenuwen en barstte zij in snikken uit Ongerust gewordea trachtte Thérést haar zoo goed en kwaad als het gmg met moederlyke teederheld tot kalmte te brengen legde ze daarna ta bed en bleef bij haar wachten tot zij slapen zou Terwyl Marie hare zustor aldus bezig zog met moederlgke zorg over haar wakend kon zij zich met langer goed h uden zij trok Théréaa naar zich toe en fluisterde kftar snikkend de bekeatenia in t oor dat zij OerSfd den premier aan het theatei beminde en dat die liefde woarachijnlyk niet zonder gevolgen zou blijven De wanhoop van Thérése was vreeselgk Nooit zal ik het Victor durven zeggen riep z j schreiend uit och hg had helaas we gelgk toen hg niet wilde dat gij en engagement aan den schouwburg aannaamt Toch was het onmogelijk Ung de waarheid verborgen te houden en Thérése bezat te weinig macht over zioh zelve om het droef geheim te bewaren dat haar dag en nacht bezig hield Ik had het verwacht zeide baar man eenvoudig toen hij haat woord voor woord de bekentenisbad ontlokt Zoo inoest het eindigen I Dan ziende dat zgn vrouw bgna ontroostbaar was voegde de brave man er bg Enfin wat gebeurd is is gebeurd we kunMOonzen tijd niet verbenzelcn met lamenteereny laèdient tot niets zen ik denken Uf Zult ge het niet op haar wreken F vnigThérése Op liaar Op dat arme kind Het is waarlyk meer mgne schuld tlan de hara Ale ik denmoed maar gehad had u beiden ta weerstaan toenzg over een engagement aan den schouwburg sprak ware het met gebeurd Aob wat ztjt gg toch goed I zeide Théréaehaar man omhelsead Het oontraot waarbg Marie zioh verbonden had bepaalde dat zg het met verbraken kon tenzg een som van tweeduizend gulden betaald werd men moest dus wel dulden dut de ongelukkige lederen avond voor het voetlicht trad met den man die haar ten verderve was geweest Eerst een maand later toen het stuk ran het répertoire werd a evoerd kon Marie thuis bigven of liever kon tij bij een oude tante buiten de stad haar intrek nemen tot herstel van gezondheid zooals aan de menschen werd medegedeeld die van hun ffbelangstelhog bli k gaven Ifl Teruggekeerd werd zg door haar zuster en zwager met de gewone hartelg khuid ontvangen zg betrok weder haar otlde kamer waar niets gedurende haar afwezigheid was eranderd Daags daarna begaf zg zich naar Oerard die toen h tegenover haar stond zg n misnoegen en zgn verwarring tevens maar zenr moeilgk kon verbergen Stoor ik u vroeg Marie Nu ik verwachtten niet ik wilde juist uitgaan Oh I ik zal u met lang ophouden ik komtt alleen zeggen dat ik twrug ben en u vragen wat uw plaaoen ijja Ach I antwoordde Gerard dat valt nu al heel slecht Op toogenblik ben ik uiterst sleoht bg kas Later misschien Zeer weinig gevoelde hg aioh op zgn gemak t rwgl bg dralende tgd traohtte ta wiDoen Hg wist nog met hoe t stond net z in engagement aan den schouwburg en kon dus vooralsnog oiots beloven De arme Marie bleef echter aandringen niet voor haar helaas doch juist dit gaf haar moed zioh te vernederen voor deu lafaard die haar oogelok was geweest Deze pgnlgke scène duurde lang herhaaldelgk het Gerard blijken dat hij ongeduldig begon te worden terwgl hg steelsgawgze naar de deur eener z kamar keek iu welke voetstappen hoorbaar waren Ëindelgk gmg Maria heen met de wanhoop iu hot hart met geen ander succes dan dat zH hem eenige vage beloften had afgedwongen wankelend f liep zg de trap af en wilde juist de straat opgaan toen zg andermaal nadacht over de houding van Oerard die haar zeer zonderling voorkwam Missobien Doch neen zg wilde zich overtuigeu en verschool zich dus in een boek vau de donkere gang achter een wand waar zfj wachtte Eenige minuten tater ging Gerard de trap af hg was niet alleen eeu elegant gekleede dame vergezelde bem Marie kromp ineen zg volgde ben tot aan de straat waar zjj een rgtuig namen Bedden lachten en schenen zeer vroolgk miuohien wet ok haar zoo dacht zg En zioh vasthoudend aan hel hekwerk voor een der huizen want zg zou gevallen zgn vroeg de ongelukkige zioh af of zg wsrkelgk niet krankzinnigwu of worden ura 8l i ntfl