Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1894

üKe spoorwegverbinding met GOUDA Wlul Söng93 M Aangevangen 1 October TUd van Greenwich n 1 18 18 58 1 184 8 68 4 60 5 88 5 66 7 10 8 88 e 4S 9 40 10 48 11 08 13 58 1 06 1 19 1 19 1 38 1 98 UOTTIRDIM 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 80 10 9 50 8 48 8 09 6 18 6 81 6 89 6 85 4 08 3 10 DBN H AA 0 BOÜDA sHage 6 48 7 90 7 43 9 98 9 4610 1411 8819 16 1 88 8 15 45 3 48 4 16 4 49 6 8 7 Voorb 6 64 10 80 1 44 4 48 7 06 N dL d6 59 1 49 7 11 Z Zcg re 08 tl 10 89 1 68 5 7 90 Bl Kr 6 14 9 04 7 86 Z M 6 19 10 41 9 09 5 00 7 31 Onuda 8 30 7 50 8 13 9 68 10 16 10 69 19 0818 45 8 0 9 45 3 16 4 18 4 43 5 90 5 51 7 49 8 35 10 01 BTKEOHTGODD Utnoht 8 38 7 60 9 9 53 11 34 19 03 19 60 3 10 8 69 4 48 6 86 7 48 Harmeien 6 47 8 03 10 09 19 19 8 4 4 06 4 56 Woerden 6 53 8 10 10 15 18 96 4 19 üode aUsr7 07 8 19 10 84 18 48 4 4 Gouda 7 0 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 1 60 4 37 6 90 7 0 AUSTEBOA U a O U D A 40 11 10 11 97 9 40 9 56 11 5 11 4 9 55 10 44 ll l lt M Mt 8 07 8 18 10 08 10 11 OOUDAOEN BiAG 1 97 3 55 4 45 t 87 5 59 7 18 8 86 9 37 10 45 11 11 11 80 9 49 9 87 10 49 19 11 19 811 01 11 01 1 18 1 18 f lit 1 88 Vooib 8 07 9 13 11 18 1 88 6 u o ao lu n Hue 8 1 9 18 9 34 10 07 11 7 1 41 18 611 481 67 4 96 6 5 6 56 6 417 43 8 6510 1511 16 11 4018 OOrDAUTBBOHT 8 81 10 19 10 66 19 48 9 93 8 18 4 18 4 47 6 98 6 01 7 46 8 3810 08 11 09 8 87 6 87 7 69 10 99 11 16 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 98 11 88 61 j 5 1 6 50 8 13 10 34 1 45 1 0 8 08 3 50 4 48 5 99 6 91 6 86 8 98 9 10 10 69 AA liaTKRDA 10 08 11 10 ll 10 66 19 19 It i tomoDnaie tyo ju ea sya schoenen Hoe hy in dezen toestand was gekomen wist mi abeer volstrekt niet waarscbijnlyk zegt de Amst heeft hg s avonds het oade jaar met wat te veel glaasjes vaarwel gesegd en is op straat gekomen door de koude bevaagen waarua h in handen is gevatlen van straatroovers Omtrent de ramp te Wiernm Toroemen wg Tan een ooggetuige den heer M Tolsma té Holwerd nog bet volgende kVaa de ramp te Wierum hebt ge zeker al t een en ander in de bladen geleKen De Tcees dat sommige der nagelaten weduwen krankzinnig zouden worden beeft zich tot nn toe gelukkig niet bewaarheid Ik ben don morgen na den storm te Wierum geweest Dien nacht waa er sneeuw gevallen en de Straten waren spiegelglad Men was den gansohen nacht op de been gewnest altyd nog hopende dat allen zouden wederkeeren Een der aken kwam juist binnen toen ik in bet dorp wai Zy bad byna een etmaal op de golven rondgezwalkt Toen de storm kwam opzetten en alle anderen den steven naar de Amelander kust richtten gai de kapitein van deze aak Tjerk Visser zyn scheepsvolk te kennen dat zy hadden te kiezen met hem de zee in te gaan of iu t gezicht van Ameland over boord te springen De bemanning blAef en men stuurde twee uur noordwaarts Toen was de zee kalm en allen bleven behouden t Was een versobrikkelyk gezicht al die schepen vlnchtende naar de kust het ééue plotseling omslaaods terwyl een ander het in wilde vaart voorby zeilde broeders en zoons Ikander ziende verdriukeu oomachtig om eene hand ter redding uit te steken Ëen joogen van 16 jaar zag van nabij het schip met zyn grootvader vader twee broers en twee neven omslaan Grootvader hing aan het roer de broers klauterden op de omgekeerde schuit en vader hield zich aan een touw vast zoo verdwenen allen iu de diepte Thans zitten de schepen negen iu getal alle nog op t strand te Ameland in t zand weggezakt Gelukkig komt er veel geld iu eo wordt er dus financieel goed geholpen Dat de geestestoestand van sommige vrouwen erg slecht is kunt ge begrypen ats ik a mededeel dat op zekeren morgen eene jouge vrouw my nariep en jammerend volgde iu de meening dat ik haar verloren echtgenoot was Hartverscheurende tooueelen zyn hier voorgevallen daarvan vertel ik misschien later Gelyk bekend is zal op de aanstaande internationale teutoonstelliug te Antwerpen een van de voornaamste aantrekkelijkheden bestaan in een vastgelegdeu bestuurbaren ballon bestemd om met een geheel geselschap boven de stad heen en weder te zweven Het Handelsblad van Antwerpen c geeft daarvan eeue breedvoerige beschryviog waaraan wij het volgende ontleeoeu Bet eigenaardige vau den ballon is hierin gelegen dat de beweegkracbt ui t iu het isobuitjec aangebracht wordt maar op den grond zal blyven en langs een slappen draad naar den ballon worden gezonden Op het tentoonsteUingsterrein zullen twee gasmotoren elk van 150 p iardenkracbten twee dynamo s van gelyke sterkte doen werken van vaar een electriache stroom gaat naar een electriBchen motor vau 125 paarde o krach ten in het schuitje van den ballon die de schroef van dezen in beweging breugt e so 8 86 3 49 8 49 8 68 9 05 7 7 8 7 S9 7 4 7 66 Oouda Uoordnwht Nieuwerkark O Bottardui Botterdun Ctpalle Nieawarkeik UoordiwU QoiuU 7 5 5 10 5 19 5 88 6 89 OouiU 7 80 0 40 9 04 ZoT M 7 48 8 59 Bl Kr 7 47 Z Za r 7 5S 9 01 N dL d 8 09 Gouda 5 86 6 40 7 66 8 09 Oudew 6 60 6 54 Woerdon 6 57 7 01 8 11 8 40 UumdeQ 6 04 7 08 8 46 Vtnoht 8 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 11 GOU 10 06 10 56 11 10 8 1 10 it 6 40 7 59 8 14 Ooada Amitatdim Wp Twee dikke kabels worden over de huizen heen van de tentoonstelling gespanuen naar de beurs van afstand tot afstand evenals Oe telephoondraden door palen gesteund Over die kabels rolt wat bet Uaodeleblad een twryfwagentjei noemt en daaraan is de bovenbedoelde slappe draad bevestigd die naar den ballon leidt Deze zal La Belgiquec heeten n op eene hoogte van honderd meters heen en weder zweven Hjj is uit ediicht door don luitenant der genie Le Clément de Saint Marck De ballon zal 80 meters lengte 16 metera doorsnee en lU OOO kubieke meters inhoud h t schuitje of liever de schuit 50 meters lengte 2 meters breedte en 3 meten hoogte hebben en naarmate het gewicht der reizigers telkens 50 25 personen meenemen Het gewicht van bet Inchtscbip de reizigers inbegrepen bedraagt 6300 kilogr De schuit ia geheel gesloten en zal van binnen ingericht zyn als salon kajuit sierlyker en gemakkelyker dan veel spoorwegcompartimenten De prys der reis is gesteld op fr Op het voor den ballon afgezonderd terrein i al voorts eene volledige tentoonstelling van luchtscheepvaartkunde worden ingericht men zal er do nieuwste en beste machines byeenbrengen en het publiek zal er de volledige inrichting van den bestuurbaren ballon in al zyue byzonderheden kunnen bestudeeren De heer Léon Ohampy ingéuieur électricien te Antwerpen leidt de geheele inricbting Hy hoopt in de eerste helft van April t beginnen met de eerste proefnemingen tot het vullen van den ballon Natnurlyk worden alle voorzorgen genomen om ongevallen te voorkomen De heer Champy vreest voor het luchtschip minder ongevallen dan op een schip of een spoorweg Hoe nauwkeuriger wy de geschiedenis onderzoeken des te meer grond vinden wy om hen t en te spreken die zich verbeelden dat onze tyd zoo ryk is aan nieuwe maatschappelyke kwalen De waarheid is echter deze dat de kwalen met nauwelyks eene enkele uitzondering al zeer oud zyn Maar nieuw is het oog dat ze opmerkt en de nieoscbetykheid die ze poogt te verdryven Maoaulat In ons land scbynt de vorst tot het nieuwe jaar te hebben gewacht alvorens zich en dan ook met groote strengheid te doen gevoelen Gisterochtend te 8 uur stond te Maastricht de thermometer op 11 gr Fahrenheit dus 21 graden vorst Te Utrecht was het slechts één graad minder koud In Oost Europa was de temperatuur Woensdag reeds zeer laag Te Moskou bad men Woensdagochtend 59 graden vorst zoodat de Fabr therm 27 graden onder nul wees Te Chemnitz stond hij op 1 dus 33 graden vorst te Muncben en Breslau slechts 3 graden hooger Aan de Oostzee was het echter een graad of 10 minder koud Zelfs in hjet noorden van Ierland vroor het een weinig Tei Nice was bet om 8 uur niet warmer dan 37 graden dus even warm of liever koud te Bodöi hoog aan de westkust van Noorwegen De koude is Dinsdag over geheel WestEuropa ingetreden De meeste livieren vun de Weicbsel tot den Eyn zyn met dryfys bedekt Op de laatste rivier en op de meeste vsn zyue zijrivieren is de scheepvaart gestremd Een snydend scherpe Noordoostenwind komt van de Oostzee Ook te Rome is het zeer koud geworden Iu den nacht van 1 op 2 Januari sneeuwde bet daar een zeer ongewoon verschyusel in de hoofdstad van Italië Op de rivier de Maas van Rotterdam tot zee licht dryfys dat de buitenlandsche scheepvaart niet hindert Naar zee vertrokken 12 en aangekomen zyn 4 stoomschepen De meeste stoombooteu te Rotterdam hebben den dienst gestaakt Dfl Maasnyfflph ï raderboot is van Brtelle aangekomen maarniet weder vertrokken De Middelharui8 bracht bet tot Schiedam en is toen teruggekeerd De Onderneming f is by de fabriek te Delfshaven binneugeloopen De boot die gisterenmorgen naar OudBeier land vertrok is niet teruggekomen 18 08 19 18 10 B5 11 01 11 09 ii ie 11 96 11 06 7 96 7 47 8 7 46 4 57 6 11 6 18 6 8 6 31 6 36 10 11 7 45 9 87 9 87 5 93 8 85 60 4 47 6 48 6 8 61 8 40 l ti 19 11 1 1 18 Voor Slikkerveer en Bolnes was heden namidduR de ri ier voor i nut drjifya bedekt De stoom bootend ienst is bijna geheel onmogelyk Eene enkt lo boot waagt er zich nog door De rivier voor Dordrecht was gistermiddag over de geheele breedte met vrg zwaar dryfijs overdekt De bootjes van de beide veren naar Zwyndrecht en Pupendrecht moesten dientengevolge tegen 5 uur den dienst staken Ter hoogte van het Zwyndrechtsche veer zat de rivier gistermiddag tegen 6 uur over de geheele breedte vast Mdt de schouwen werd nog niet overgezet Scheep eu stoomvaartverkeer zyn geheel gestremd Ken aantal stoombooteu en zeilschepen moesten heden in de haven vluchten De Beneden Merwede is voor drie vierden met drijfije bedekt De scheep en stoombootvaart heeft opgehouden Ook op den Vaartschen Rijn is de scheepvaart gestremd Voor s Gravendeel was de rivier gisteren middag voor het grootste gedeelte met drijfijs bedekt De overtocht aan het ryksveer geschiedde met de roeiboot Zoo spoedig mogelyk zal de veerpont worden oj eborgen De l ger aan het stoom booten veer is opgebroken Uit Goriochem De Merwede is voor een derde met dryfijs bedekt Slechts eene stoomboot van de reederij Fop Smit Co is van Rotterdam alhier aangekomen terwijl maar eene boot van die reedery vau hier is vertrokken De Suzanna varende tosschcn Gorinchem en Tiel vertrok van ochtend van hier doch moest wegens het vele en krachtige dryfijs te Vuren terugkeeren Andere stoombootdiensten hebben meest alle de vaart gestaakt De overtocht per veerstoombooten ging zeer moeielyk en moest des middags gestaakt worden Op de rivier Het Spui vertoont zich veel dryfijs Aan het ryksveer tusschen Hekelingen en Nieuw Beierland is de pont op den wal gehaald waardoor de overtocht voor voertu en is gestremd De gemeenschap wordt voor voetgangers nog onderhouden door eene roeiboot Uit Millingeu De Ryn dryft vol ijs De schollen worden grooter en dikker Eene enkele boot komt nog af om eene veilige haven op te zoeken Strenge koude met noordoostenwind Water vallend Uit Ingen Teder Betuwe De Ryn is geheel met ijs overdekt De schollen zyn groot en zwaar Meo verwacht dat heden nog de rivier zal gaan zitten waarmee de verbinding tusschen Utrecht en Gelderland hersteld zal zyn Het water valt Uit Nymegen De Waal is schier geheel met dryfijs bedekt er komen ysschotsen voorbydryven die de helft van de rivier beslaan De stoomen scheepvaart is uatuurlyk gestremd De schepen en booten welke in de Waal lagen konden slechts met grooten moeite iti de haven eene schuilplaats vinden doordien twee schepen voor den mond op het droge liggen Gelijk bericht werd is de gierbrug naarde haven gebracht De schipbrug aan den overkant kon wegens den l en waterstand niet geborgen worden zoodat deze van het s veel te lyden heelt De overtocht naar Lent geschiedt thans zoo mogelyk met stooombootjes of roeiboot Uit Ooijen De Maas gaat vol vrij zwaar drijfijs de pont is van de reep genomen overtocht vry moeilijk per roeiboot Te Maastricht is de Maas over twee vyfden met drylys bedekt De stoom en scheepvaart Qp het zyknnaal naar Luik Is gestremd Te Roermond zit de Roer Uit Kampen meldt men dat de rivier over de volle breedte met zwaar dryfijs overdekt is De passage per pont naar het Kamperelland is gestremd aan bet Veer te Brunuepe wordt nog met de schuit overgehaald Het Ganzeeiep is van Kampen tot boven Grafhorst dicht geschoven en gevroren de paseage aan het Grafhorster veer is geheel gestemd 5 66 6 03 a io 6 17 6 88 4 60 4 67 5 04 6 11 5 90 7 30 1 44 4 10 GOUD A 11 60 18 90 1 46 1 66 8 09 8 09 8 16 9 48 18 40 19 08 iLmitcrdamO AlciterdamWp Geiida 7 65 8 10 5 60 TJO Uit Enkbuizen De Zuiderzee is zoo ver het oog reikt rol ys Alle scheepvaart is gestremd Moord te Bainerwold Te Ruinerwold is een boerenkueubt door een kogel getroffen waardoor hyonmiddelyk overleg Of bier al dan niet aan zelfmoord moet gedacht worden is nog niet met zekerheid uitgemaakt t Is tegenwoordig gevaarlijk by avond in de Drentsche dorpenjte verkeeren want iedere boerenknecht bezit haast een revolver en gaat s avonds nooit zonder het wapen nit in de binnenlanden van Afrika u het veiliger dan in de binnenlanden van Drente Algemeen keurt men het af dat trots de wapenwet dargelyke vuurwapenen in het bezit zyn van personen die er niet veel goeds mede uitrichten Zeer belangwekkend zal de verkiezingsstryd zyn in het district Goes waar in de plaats van wyleu mr Kenchenius een lid der Tweede Kamer moet worden gekozen De heer D Stigter onlangs benoemd tot leeraar in de staatswetenschappen by het Middelbaar Onderwys te Amsterdam welke betrekking hy tot dusver te Goes bekleed heeft is niet alleen van liberale zyde maar ook door de Katholieke Kiesvereeniging tot candidaat gesteld De Katholieken te Goes die vroeger den heer Kenchenius hielpen zegevieren zyn dus nu gekant t en zyn ge tverwant en vroegeren ambtgenoot den ondminister De Savornin Lohman die candidaat is der antirevolutionairen Het is zeker opmerkelyk dat de antirevolutionairen een tegenstander van de sanhningige kiesrechtregeling in de Kamer willen brengen ofschoon hun hoofdorgaan vbor dat ontwerp yvert en dat de Katholieke Kiesverwniging een voorstander steunt In de vergadering van de afdealing Goes van de centrale liberale kiesvereeniging in het district was de vrnag gesteld of men wel een candidaat zoo stelkn Men beriep zich op den korten zittingstermyn doelende op de ontbinding der Tweede Kamer na de afdoening van de kieswet eu op de geringe kaus van een liberalen candidaat Men verwachtte dan ook dat de antirevolutiouaireu een candidaat zouden stellen die in boofdzaak de kiesrechtontwerpen zou helpen aannemen Andere leden echter waren van meening dat de tyd niet zoo kort is en er nog veel gewichtigs in de Tweede Kamer te behandelen valt De kieswetten moeten ook door de Eerste Kamer worden behandeld en met de invoering vooral het opmaken der kiezerslysten zal veel tijd gemoeid zyn Bovendien achtte men het nnttig by elke verkie zing de kracht der liberale party te maten Dit gevoelen behield te recht de overhatad het bleek by de stemming door de groote meerderheid te worden voorgestaan De heer Stigter die o a door zgn populaire geschriften op economisch gebied zich heeft onderscheiden werd met algemeene stemmen tot voorloopig candidaat gekozeUj en daar hy ook door andere afdeelingeu is gesteld zal hy wel de algemeene candidaat der liberalen zyn Nu ook de Kath Vereenigiog hem heeft gesteld zyn de kansen zeker niet gering dat hy inderdaad gekozen wordt Omtrent het omkomen van de Weener waaghalzen die het leven verloren hy eene winterbekljmming van den Grossglokner Tirol verneemt men nader dat zy voor hun roekeloos plan om dieu berg in dezen tyd van bet jaar te beklauteren wegens het Kerstfeest geen gidsen konden krygen en zy daarom besloten ondanks de waarschuwingen van velen en niettegenstaande hevige sneeuwstormen die de onderneming levensgevaarlyk maakten den tocht alleen te ondernemen Welgemoed vertrokken zy Zondag in gezelschap van een drager die echter bij de Stüdelhnt terugkeerde De toeristen gingen verder De drager bracht verontrustende berichten mede over de sneeow en deze met de hevige sneeuwstormen die ook in het plaatsje Kals woedden vermeerderden de vrees der gidsen voor het leven der reizigers 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 98 11 91 11 4 5 86 4 45 4 65 5 08 5 09 5 16 7 07 7 17 7 4 7 81 7 87 8 10 0 86 9 44 9 10 5 66 4 40 8 05 9 8 9 41 9 64 8 09 8 60 10 07 10JS4 9 04 9 1010 18 1 41 9 39 10 40 U U 8 90 t 4 10 4 91 I M 4 10 4 36 7 40 M M SM 10 zy bealot n te gun zoeken Een groote troep gidien die den berg opging Tond 50 voet diep in de sneeuw het Ijk van een det reizigers eu daaruBUt een paar handschoenen die het Termoeden wekten dat de ongelukkige die blikbaar van den eteilen bergwand afgestort WM na zjn tbI nog eenigon tp geleefd heeft Het zoeken werd bemoeiljkt door de vele aneeuwi op enkele oogenblikken zaiten de gidsen tot het middel er in Do heide andere reizigers zflu vermoedt men onder een lawine bedolven hunne Igken zgn eenige dagen later gevonden GrosBglockner heeft reeds vele offers geëiscbt waaronder ook een Nederlander den gezaot achapssecretaris te Weenen Crommehn die in 1885 by een beklimming in gezelschap van graaf FaUviciui met dezen en twee gidsen naar beneden stortte Een ander ongeluk wordt gemeld van den Haulp Twee toeristen zyn daar door een sneeuwstorm overvallen Van uitputting ten gevolge van de doorgestane koude konden zy niet voort Sen van hen werd dood de andere met een bevroren voet gevonden nadat hg 14 Dren aan de koude blootgesteld was geweest T O O IT E B Xj Bibberend van koude kwamen we in Kunstmin om te genieten van het ons reeds vroeger beloofde stuk Ue erfenis van mynheer Plnmet Waren we biyde dat we ditmaal niet werden teleurgesteld de uitvoering bg te wonen had toch een ohadowzyde ook in de zaal bevroor men bgna t Was een aardige parodie in de zaal liet men de jassen en mantel waarvan enkelen zich hadden ontdaan weer aanrnkken op het tooneel had men echynhaar geen last van de kon En toch laai ons niet egoïstiech zgn daar gaf men in zomertoUetten bewezen dat als men wil men veel vermug we bewonderen daarom deu moed der artiaten om by zoo a temperatuur zoo opgewekt te spelen Het Gezelschap heeft daardoor weer ruiinschools goed gemaakt wat het bg de vorige gelegenheid door het publiek teleur te stellen had bedorven He hebzucht van erfgenamen die allen azen op de dubbeltjes van een neef is het thema waarop het stuk is gebouwd Nu of ooit de hebzucht op walgelgker wyze is voorgesteld dan in dit etuk we kannen het niet gelooven Voor den erfgenaam geen greintje toowgding in werkelgkheid maar o zoo veel in schijn personen die elkaar niet kunnen uitstaan gaan om der wille van de smeer broederlgk te zamen J e een wenscht den andere diets te maken dat alle eigenbelang verre van hem is In het eerst heelt men een beetje sympathie voor neef Phillippe daar men meent in hem een ietwat rondborstiger wezen aan te treffen maar later blgkt integendeel dat hg niets beter is dan de rest zelfs een advokaat en een procureur spelen een hoogst dubieuze rol Er zju in de erfenis prachtige tooneeltjes echte juweeltjes maar ook geheel overbodige die deakelgk alleen zijn aangebracht om hst stuk te rekken Er ontbreekt daardoor echter eenheid die in stukken van andere echrgvers over hetzelfde onderwerp meer op den voorgrond treedt De hoofdpersoon Plnmet is o i wel een beetje kalverachtig voorgesteld lui die er zoo warmpjes inzitten zgn gewoonlgk niet zoo lichtgeloovig Dit alles neemt met weg dat die Erfenis ons goed beviel en het spel der vertolkers eveneens Had de natuur niet zoo tegengewerkt de avond van gisteren was zeker een van de meest genotvolle geweest De inhoud van het stuk is tamelijk algemeen bekend vandaar dat we die ditmaal niet zullen trachten die weer te geven Willem van Zuglen speelde zijn rol meeaterlgk Het applans bg zgn optreden is een bewys dat wg Gonwenaars zgn knust hoogschatten als aoleur neemt hg een eerste plaats in Voordracht en mimiek ze waren bg hem enig hg gaf ons een Plumet zooals de schryvers het niet beter bedoeld kunnen hebben De gebrpeders Haspels acbgnen van hun ouden dag nog geen last te hebhen met welk een jeugdig vuur vertolken ze hunne rollen eu al mocht de een voor een gedecoreerde wel wat te ruwe taal gebruiken ze stelden soldaten voor met een hart in het Ijf en dan kan er wel wat door de vingers Neef Martel Henri de Vries wist de lach pieren nog al eens in beweging te brengen ir t vooral gisteravond een byzondere verdienste was Dat we ditmaal het honnenr auï dames c niet iu toepassing brengen ligt alleen daarin dat de heeren de hoofdrollen vervulden Toch deden zg niet minder hun best om het stuk zoo genotvol mogeiyk te maken Panlin Protat mej Alida Klein bgv moetin de ewal plaats worden genoemd Met hoeveel t ct wist ze Plnmet ooClémenceover te halen om door een huwelgk tusschen die twee baar plannen ten uitvoer te konneu brengen We kunnen het begrypen dat een man als Plnmet voor hare tedeneenugen moest zwichten Ook Henriette mevr v Kerckhoven Jonkers geeft bji hue vertolking werkelgk spel Mocht de uitvoering die ons van dit Gezelschap nog rest aan deze gelgk zgn dan moeten we billgkerwgs voldaan zgn We willen het daarom hopen BDltenlandsch Overzicht Het wekt bevreemding in Duitschland dat de commissie van onderzoek by het door haar met 17 tegen 4 stemmen aangenomen beunontwerp wel den termynhandel in goederen niet dien in effecten beperken wil Het publiek dat dqor deze speculation op gemakkelyke wyze geld winnen wil c zegt de Freis Ztg c neemt by voorkeur deel aan termynhandei in fondsen Door dat spel worden jaarlijks velen te gronde gericht Voornamelyk doordat het pnbliek in zoo groote mate hieraan meedoet ontstaat die overspeculatie iu fondsen waaruit in de laatste jaren herhaaldelyk een crisis is voortgevloeid c De beurswet behoort tot de finaucieele maatregelen die door den minister Miquel zyn voorgesteld Men heeft zich gevleid dat hij zyue plannen wegens het algemeen verzet zou opgeven Doch in welingelichte kringen te Berlijn is men overtuigd dat daaraan niet te denken valt vóór hy de onmogelijkheid ze te verwezenlyken erkend heeft Endieonmogelykheid is nog niet bewezen Iq Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks het onlangs verschenen werk van Hans Blum zyu allerlei dwalingen en voorbeelden van partydigbeid ontdekt Wat van graaf Arnim aU gezant te Parys werd medegedeeld is reeds tegengesproken Graat Arnim s zoon maakt thans een brief openbaar van 8 Dec 1893 aan prins Bismarck waarin hy dezen verzocht op grond zyner kennis van de ware toedracht der zaken BUim s bewering te weerleggen als zou graaf Arnim in 1873 de onderhandelingen met Frankryk vertraagd hebbeu om met baron Hirsch speculatiën te dry ven Prins Bismarck antwoordde niet en daafom deelt graaf Arnim zelf de waarheid mede Hy zegt dat indertyd een misverstand is ontstaan doordien veldmaarschalk Yon Manteuffel zelfstandig met de Fransche regeering onderhandelde ofschoon de gezant te Parys eigenlyk daarmede wns heiast en dat deze over hetgeen de heer Von Manteuffel deed niat op de hoogte werd gehoudeo Nog steeds duren de huiszoekingen by anarchisten te Parys en in de departementen voort en arrestatiën zy het ook voor een korten tyd zyn er niet zelden het gevolg van Het is ongelooflijk tot welk eene massa het photographisch portret van Ravachol ve rkochti is Waar de commissarissen van politie het 4 vinden worden strenge huiszoekingen gedaan Iu verscheidene sloppen te Parys hebben zy het portret aan deu muur der huizen zien hangen In sommigen woningen was het om geven met groene kransen In een der woningen stond er onder geschreven Hy was een held dien lafhartige schurken gearresteerd hebben € De werkloosheid is in Engeland al niet minder groot dan by ons en ook daar zoekt men te vergeefs naar afdoende middelen ter bestrijding dezer kwaal Onlangs vergaderden de gemeenteraden van Londen en besloten zy na langdurige beraadslagingeS by de regeering aan te dringen om werk te verschaffen door het aanbrengen van lokaal spoorwegen zooals BaUour in 1891 in Ierland heeft laten maken Voorts werd der regeering de raad gegeven de plannen tot verfraaiing van Londen en de voorgestelde hervorming der gemeentelijke belastingen goed te keuren en de gemeenten te steunen met geld voor plaatselyke werkverschaffing De gemeenten meenden dat de spoorwegen zeer nuttig zullen zyn voor het vervoer van vuil afbraak enlaecalien en voor het aanvoeren van levensmiddelen waardoor deze tevens wat goedkooper zouden worden Iu Mansion House i werd Zaterdag het rapport medegedeeld der commissie die in October benoemd is om een onderzoek naar de werkloosheid in Lmden in te stellen Daarin komt deze ook hier te lande niet ongebruikelüfce Iroostrede voor dat de nood niet grooter is dan in denzelfden tytl van het vorige jaar en dat het meerendeels losse werklieden zyn die geen werk hebben hoewel door het sluiten van enkele fabrieken ook andere arbeiders getroffen worden Het rapport verwerpt als van weinig nut zijnde de voorgestelde pogingen om werk te verschaffen het eavel wordt daardoor niet weggenomen integendeel verergerd zegt de commissie En het nut dat er door gesticht wordt kan even goed en wellicht beter door armverzorgicg geschieden De commissie beveelt daarentegen aan het stichten van arbeidsinform atie bureaux alle andere middelen dienen slechts om op kunstmatige wyze ardeid te verschaffen die nit den aard der zaak niet loonend zyn kan De uitbreiding der werklotdlsheid schryft de commissie iu de eerste plaats toe aan de vele werklieden die van buiten naar de stad koi si t en die de voorkeur hebben omdat zy goed gebouwd en sterk zyn eu aan de vreemdelingen die in Londen werk komen zoeken Om den stryd tegen de eerste kategorie te kannen volhoadeu moet de Londensche arbeider lichamelyk en edelyk sterker worden gemaakt vooral door onthouding van sterken drank En dan moet de wet middelen aan de hand doen om de volle steden te sluiten voor den stroom van behoeftige buitenlanders die den toestand der Engelsche werklieden slechts erger maken Het rapport eindigt met Je bewering dat de kwaal niet noemenswaard kan verbeteren door een centrale regeling der werkverschaffing doch dat plaatselyke bemoeiiogen het meeste tot stand kunnen brengen Met voldoening wjjst het Brnsselsche Journal de Bruxelles er op dat de katholieke werklieden meer en meer zich voor de evenredige vertegenwoordiging vprklaren Op verschillende plaatsen hebben zy in dien geest getuigd en nu heeft ook de Ligue démocratique dat is het verbond van alle katholieke arbeidersvereenigingen op de aanneming van minister Beernaerts hervorming aangedrongen De Patriote meldt dat de formule van vergelyk welke door de commissie der rechterzgde van Kamer en Senaat in zake de evenredige vertegenwoordiging is voorgesteld door den ministerpresident Beeuaert wordt geweigerd De Italiaansche bladen bevatten in vooreichtige bewoordingen artikelen over het ontslag van den Minister van het Koninklyke Huis den heer Rattazzi In t kort komt de zaak hierop neer dat de heerRattazziin meer dan een opzicht misbruik heeft gemaakt van zyn positie zoowel om zijn particuliere belangen te bevorderen als om in de politiek een grootere rol te spelen dan hem toelïtvam zaken waaronder de populariteit des Konings zichtbaar begon te lyden In de beruchte Bankzaken moet Rattazzi eeu slechte rol gespeeld hebben en de val van Rudini en het optreden van Giolitti eigenlijk zyu werk zyn Men wil weten jlat Crispi tot voorwaarde voor zyn wederoptreden het ontslag van Rattazzi geëiscbt heeft Gisteren is een koninklijk besluit verschenen waarbij Sicillië in staat van beleg wordt verklaard Dit besluit was door allo ministers gecontrasigneerd Generaal Morra de bevelhebber van het bezettingsleger heeft algeheele volmacht gekregen tot het dempen van deu opstand Opnieuw ziju 12000 man tegen 9 dezer onder de wapenen geroepen om direct naar Sicilië te vertrekken De maatregelen die de Regeeriog omtr t Sicilië heeft genomen heeten een stap in de goede richting Crispi zond aan de Siciliaansche preleoten een circulaire waarin hy hun gelast toe te zien op do samenstelling der gemeentelijke belastingatoteu opdat de verdealing gelijkmatig en billyk zij verder te letten op een eveneens billyke inning der gemeenteaccijnzen voor zoover de bevolking die dragen kan Voorts zullen by de Kamer ingediend worden ontwerpen tot wyziging derplchtcontracten beperking van arbeidsduur in de myaen verplichting de loonen iu haar geld uit te betalen ter voorkoming der scbandelyke misbruiken waaraan de werkgevers zich bij het uitbelaleu in levensmiddele i schuldig maakten tegemoetkoming bij emigratie herziening der pemeeutetijice belastingstaten afschaffing van de uitvoerrechten op zwavel Ook is er sprake van een belasting op onbebouwde landeryen in districten waar bebonwing vanden grond loonend zou zyn t 1 1 ÏT ii l JlBgl i I Lllll L I I i 9eids Beurs In de gehouden zitting der Arbeids Beura giateravond meldden zich aan 2 werkeloozen en wel 1 bakker en 1 zonder beroep zoodat de Igst thaua is als volgt Arbeiders rr 2 Bakker 1 Bleekeraknecht 1 Behanger en stoffeerder 1 Bierbrouwer 1 Gepasporteerdo Militairen 1 Grofdraid 1 Grondwerker 1 Kantoor of winkelknecht 1 Kuiper 1 Loidselbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 3 Pgpmaker 1 Pottenbakker 1 Reiziger 1 Schilders 3 Schoenmaker 1 Toinman Stoker 1 Werklieden 3 Timmerman 1 Zonder beroep 1 Totaal 31 Met het oog op den ingetreden strengen winter hoopt het bestuur dat Heeren Patroons of Werkgevers zoo vriendelijk willen zgn indien zy iemand van bovengemelde werkloozen kunnen plaatsen inzage der Iget te nemen welke teeds ter lezing ligt bn de Heeren D G van Vrenmingeu Wgd traat A 49 B W van de Pavoordt Korte Tiendeweg D 80 0 Vergeer Hum O 350 m langs dezen weg het doel der Arbeids Benre te bereiken doch medewerking van Heeren Patroons en Werkgevers is in hoofdzaak noodig om hiertoe te geraken Het Bestuur Ned E K Volksb Afd Gouda A floop van Openbare Verkoopingen ▼ an Onroerende Qoederen VEILING 4 Januari 1894 Perceel 1 Bouwmanswoning o a G No 16 te Rceuwgk met ruim 4 Hectaren Wei en Hooiland uiet gegund Perceel 2 Ruim 89 aren hooiland enz als voren Ijooper J N van Spongen te Roea wgfc voor 1275 Perceel 3 Ruim 1 Hectare Hooiland enz ahvoren koopers G de Jong en A de Jong te idem voor 1575 Perceel 4 Ruim 172 Hectare Weiland enz alsvoren kooper T Ewnkernaak te idem voor ƒ 2860 Perceel 5 Een perceel Hooiland enz onder Zwammerdam groot 82 aren 82 centiaren kooper 6 Vente te idem voor f 1200 BargerlOke Stand Moordrecht GEBOREN 29 Dec Wilhelmina ouders K van den Heuvel en A Visser OVERLEDEN 30 Dec A Overegnder 20 d 3 Jan A Dekker 26 j Wollen en met umi gevimrde A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 4 JANUARI Vor kra is 99 lOÏVa 98V 78y Vl slotkoert 84 IMV As Vl l Vl 108 eo 108 B91 80V ll 88 66 87 V 100 106 68S 686 100 86 1007 S19V 149 98 10 101 187 61 80 7 98V 163 196 losy 461 49 U7V 139 60 89 103 187 108 b 107 i 78 94 108V 186 134 98V Vl OV 88V 14 103 13 109 1081 46 491 1011 1001 1141 mi 106 87 tfluiBiAND Gert Ned W a dito dito dito 8 dito dito dito S i HoNOAE OU Qoudl 1881 8S 4 Italië Insohrüving 186S 81 6 Oostenk Obl in pspior 1868 5 dito in zilver 1896 6 Portugal Oblig mat tioket 3 dito dito 8 RusLASn Obl Oost 2e Serie E dito Oeoons 1880 4 ditobüBotlil 1889 4 dito bg Hope l68 90 4 dito ia ud leoQ 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfanjs Perpet sobuM 1881 4 TüEKElJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo teeiiiug serie DGeo leenin serie O ZraDAïR EEp Beo v obl 1898 6 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Ahsteedam Obligatien 1861 8Vi Botteedak Steil leen 1886 SV Ned N Afr Hacdelsv asnd Aroncisb Tab Mü Oertdoaten DuitMaatBohsppg dito Arnh Hypothoekb pandbr 4 Gult My der Vorstenl annd s Or Hypolbeekb pandbr 4 Nederlandsoba bank aand Ned Handelmaataoh dito N W Pao Hyp b pandbr I Botl Hypolbeekb pandbr 4 irtr Hypotbeekb dito 4 OosTEh Oost Hong bank aand UusL Hypotheekbank pandb 4 Vi Abebixa Bquit hypotb pandb B 47 49 18 l 601 691 l Maiw L i Pr Lien oert 6 Neb Holl U Spoarit Mij annd Mij lotEzpl V et Spw aand NoJ Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito 5 iTALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl S Polen W arschnu Wennen Bnnd 4 EOBL Gr lluss Spw Mii aand 6 Baltiaobo dito aand 108 ïaatowa dito aand S Ikvnng Dombr dito aand 5 Korsk Cb AzowSp kap naod 6 Losowo Sewast Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk ilito oblig 6 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 97 48Vi 108 AMEElKA Oent Pao Sp Mij obl 6 Chic Il North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a UlinoisCeotral obl in goud 4 Louiav il NaabvilleCeit v aand Meiioo N Spw Mg lehyp o 6 Miss Kansaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aaed dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Oaltf le bvp in goud 5i St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col lehyp 0 6 Canada Can South Cert v aand VBN 0 R I1W tNav lob d o 0 AmsUird Omnibua Mij aand Botlord TramiragMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Bollcrdam aand 3 Beloib Stad Antworpenlt87 S l Stad Brussel 1886 i a Hono Tbeias Regullt Geaollacb 4 OusTEHR Staatsleening 1660 l 87 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Sind Madrid 8 1868 I Nin Ver Bes Hyp Spobl eert 6