Goudsche Courant, dinsdag 6 maart 1894

Ter Torvangiog Tan de onooglijke svrarte wollen handschoenen hg de landmacht in gebruik zal n meer prscüseh model Tan grgze wol verTaard d wprdea ingeroerd Sene proef op uitgebreide schaal zal hiermede genomen worden In de Jezoistenkerk te Shanghai is onlangs een orgel ingewyd dat door een Cbinwsch ordebroeder is gemaakt Het pgpwerk van dit instrument is niet nit metaal Tervaardigd maar uit bamboes en de klank moet onvergeiykelijk schoon zgn Meo heeft zoo schrgft de berichtgerer van een Ëogelsch blad in Saropa nog nooit iets lieflykera en welluidender geboord De klank en volheid van toon zgn slechts als borenmensche ijk als engelachtig te faeatempelen Het bamboes oi el levert ook nog een ander voordeel op bet kost slechts bet derde van den prgs der metalen orgels die in Europa gebmikelgk zgn Het adres Tan het Werkliedenverbond gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal waarin aangedrongen wordt op spoedige afdoening der kiesrechthervorming in den geest als door de regeering is voorgeateld en ten slotte herinnerd wordt aan de motie aangenomen door de vergadering Tan rert enwoordigers van werkl en en andere Tereeoigiogen op 23 Juli Tan bet Tongjaar te sOraTenhage is ondersteund door adhaesie adressen Tan 40 arbeidersTereen igingen Zooals gemeld werd is op last van de justitie eene voorloopige instructie ingesteld tegen mr Troelatra w ens uitdrukkingen gebezigd in de protestmeeting welke Zondag 18 Februari jl door den Ned Bond Toor spoor en tramweg personeel Steeds Voorwaartsi te Amsterdam is gehouden De incrimineerende woorden zgn ongcTeer deze Wat zullen we er tegen doen Qeweld kounen we nog niet gebruiken niet omdat we dat te gemeen vinden maar omdat we nog niet sterk genoeg zgn Konden we de Spoorweg Maatscbappgen met dyuamiet iu de lucht laten springen dan zon dat nainorlgk een heele omkeer teweeg brengen Heden werden een Tiertal verslaggevers van dagbladen door den commissaris van politie mr Van Kaalte op last van den officier van justitie als getuigen gehoord Het Hoofdbestuur van den lOranjebond vau Orde hee t z ch tot de firma s A Siakel O H vsn der Sandt Co H van inkoop en Schlater C Hoyng J J Harte A Maseland H Wille Co en W A Schrarendgk te Utrecht gewend met een scfargven waarin het deze firma s uitnoodigt om de in bare winkels behulpzame juffroowen tot zitten iu de gelegenheid te stellen Beantwoord is de brief door de vier eerstgenoemde niet beantwoord werd hg door de vier laatstgenoemde firma De firma A Sinkel gaf te kennen dat reeds sinds vgf jaren in hare winkels voor alle winkeljaffrouwen stoelen ter beacbikking zgn De firma H van Winkoop en Schlflter gaf gelgke mededeeling De firma Q H Tan der Sandt Co gaf de verzekering van hare sympathie met dit optredea Tan het boofdbeatuur eu verklaarde dat van baar kant niets verzuimd wordt om de aangewende pogingen in die richting te steunen Ook had zy de beleefdheid het hoofdbestuur uit te noodigen tot een bezoek ten harent ten einde te laten zien wat reeds in dit opzicht door haar gedaan is enz De firma 0 Hoyng deelt mede dat bg haar de winkeljuffrouwen steeds gebruik hebben mogen maken van de in den winkel aanwezige stoelen voor zoover de te Terrichten werkzaamheden dit toelaten en dat zg zich overigens Try mogen bewegen en aan geen bepaalde staanplaatsen in den winkol gebonden zgn Directe SpoorweKverbindIng net GOIDA WlDterdlenst 1893 94 Aan evaDgeD 1 October TUd vao GreeDWlcb 18 88 1 08 1 18 1 18 8 88 1 88 II0TT1ID4II 81 10 17 10 87 10 84 10 41 10 4T 10 10 t oi IS 11 8t Goud 7 80 8 40 8 04 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 17 8 88 4 48 8 87 6 6 7 18 8 88 8 87 10 48 11 11 11 80 ZeT U 7 48 8 81 Bl Kr 7 47 Z Keiw 7 68 8 01 N dL d 8 08 ThiI ull M 10 07 Il77 l8 41 18 81 L4Ï1 6 7 4 86 6 88 8 88 8 41 7 48 8 88 10 16 11 16 11 40 18 Ooidt 6 86 8 40 7 68 8 08 8 11 10 18 10 68 11 48 8 88 8 18 4 16 4 47 8 18 8 01 7 46 8 8810 08 0 d 8 80 8 64 11 0 8 87 Wo d 8 67 7 01 8 1 8 40 11 18 8 U JJf J I MmMlw 8 04 7 08 8 48 11 88 1 61 8 18 8 60 8 1 10 84 uUwkl n 7 88 8 18 8 41 10 81 11 46 1 80 8 08 8 80 4 48 6 8 8 81 8 86 8 18 0 10 61 eODUl lHBTIIKDAIi Oa d 8 40 8 11 10 06 10 86 11 11 8 61 4 47 8 18 7 48 16 08 AutHduiWr T 6 10 10 86 18 1 1 8 40 M6 8 86 7 U IO Ci 1 18 M 11 1 1 1 18 M6 8 68 8 8 U 88 Omtnnt h t bUd De VliacUri hX m Komt het tot een straiTerTolging en dit is waarsohynl k dan staat er een waar eehandaat proces te wachten Naar aanleiding eener siusnede in bet rerll g der commissie Tan onderzoek scbrgft de heer Van t Lindenbont in zgn krooielt ran deze week Dertig jaar hing is onder meer den 2600 kinderen meisjes en jongens die tamelgk n met elkander hebben omgegaan nog nooit een geral Toorgekomen dat een meisje op NeerDosch ten val is gebracht Dit is te dankeu aan de aanbondende zorg en liefde mgner geliefde Tronw Had deze niet dag en nacht gewaakt roor de eerbaarheid Tan de weesmeisjes wees daarran Terzekerd er zon wat meer op Neer botch hebben plaats gebad waar men met meer grond OTer bad knnnen lasteren dan no geInkkig het goTal is Natnorlgk en dit zal elk huismoeder moeten toeetemmen die op dit pnnt esnige rrariog heeft gemaakt loopt men bierdoor gevaar niet altgd als de liefste te worden besoooowd en dikwerf woont nog jaren daarna wraak in het harte ook hg r e Trouwen waar een ondere in jaren hen haar jengd heeft tegengehouden om een groote dwaasheid te begaan en zich in ellende te storten Dankbaarheid oogst men op dit gebied zelden en toch is dit een zeer voorname factor bg de opToeding der meisjes Sen koopman kwam des ocbtens om zeTen nar op syn kantoor en f t minuten nadat hg aan zgn fcchryftafBl zat trad een knaap binnen met een slim prettig gezicht De koopman Us en de jongen stond met de hoed in de hand in een afwachtende bonding doch zeide niets Na Tsrloop Tsn twee minuten kuchte byeTSn en seide Vergeef me mynheer maar ik heb haut De koopmui keek op Wat moetje Troeg hy Ik zon gaarne eene betrekking bgu hebben ab ge er een Toor mg hebt c O 100 1 c lachte de koopman en is daar BOOTeel haast bgff tZeker mgnheer Ik heb gisteren arond Toor goed de school Terlatep om aan het werk te r n ik heb nog geen plaats en kan me niet rrgbeid Teroorloren tgd te yerliezen Als ge niets TOor mg kunt doen wees zoo goed J mg dan te leggen en ik ga weg Deeenige betrekking welke ik laag kan honden is die mar men er mg Toor betaalt De koopman keek op de klok Wanneer kont gg komen c rroeg hg tik behoef niet meer te komen mynheer antwoordde de knaap ik ben hier thans ik r ku dadelgk aan den slas c Een half nni later had men hem een plaats langeweten en zeer waaischgnlgk ui hg wel lorgen Tooruit te komen 01 8 Si 8 l 01 7 7 8S 7 7 7 61 9oada 8 8 HoatdrMlit NlNimkark OmU IMmiMa 1 1 10 i lO s ie i gi Bolterdu diwlla Kbanrlmk UooidiMkl OOUDA 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 l SS 11 10 U ll B j beschikking Tan den minister ran binnenlandscbe laken syn benoemd in de oommiisiën in hot Toorjaar ran 1894 belast met het afnemen der examnni ter rerkrijgiog van de akte Tan bekwaamheid bedoeld in art 56 onder a van de wet tot regeling Tan b t lager onderwgs in Zuidholland a tot lid en Toorzitter de inspecteur Tanhet lager onderwgs in de tweede inspectie b tot leden de schoolopzieners in de arrondissementen Leiden Gouda VUardingen enDordrecht e tot leden plaatsTerTangers de schcolopzieners in het dïftrict s OraTonbage en in de arrondissementen sOraTonbage Delft Kotterdam Noordelgk Schiedam en SommeUdgk De massa tulpen en het weiuigje crocuuen zgn van onder bet sneeuwdek prachtig te Toorschgn gekomen De kweekers hebben er Toel moeten opplsnten doordat de vraag naar droge bollen jl zomer niet groot was en daorby de prgzen van algemeene of meest bekende sooiïen dooreen 25 yp daalden R deo wsarom de groene Teilingen dit jsar aanraerkelgk grooter zullen zgn Ruim Tier hectaren zgn ervoor ingeschreven waarvan de verkoop over 4 dsgen verdeeld wordt Ieder die met den toestand dezer gemeente bekend is zal met de kweekers die ook groentetelers zgn hopen dat de prgzen zich weer herstellen zullen want anders zou het eenige wat n winstgevend was en waarmee de vele tekorten gedokt worden ook nog voor hen verloren n £ en anachronisme m zeker wel heeten het richten in 1894 Tan een brief tot de Synode Tan Dordt Toch kwam dit onlangs yoor Een bedeelde die nog wel op meer dan ÖO jarige leefigd lidmaat geworden was om ran de diaconie te kunnen trekken meende zich OTor het bedn sgner bedeeling te mogen beklagen Flnks Tatte hg de pen en deed zgn beklag aan het boofdbeatuur der Synode van Dordt De brief werd niet als onstelbaar teruggezon den daar jaiat te Dordrecht de aecretaris van het proTiDciaal kerkbestuur van Zuid Holland woont die hem deed toekomen aan den kerkeraad der gemeente ran den klager Onmiddellgk nadat Galland ze in Europa had bekend gemaakt genoten de Duizend en één Nacht ook in het Westen zulk eene Torsproiding dat baars gelgke voor dien tijd nog slechts aan de gedichten van lIoqjjgrnB was ten deel gerallen en eze aantrekkingskracht zullen die sprookjes behouden zoolang do mensch met kinderlyk genoegen genot schept in de Torsohgningen uit een rgke tooverwereld en geboeid wordt door de bewegeiyike gestalten eener argeloos spelende verbeeldingskracht Ëeo nstanrmenschc heeft in een boscbje bg BVOnsvgk zgn tent opgealagen een hutje van latten en rgs slechts met een bed en een itoel geirenbileerd Hg iit atrikt vegetariër en kleedt zieh naar de mode van t Paradgs De igrober Unfug paragraaf zal zeker vroeger of later dezen modernen Diogenes wel nit cgne idyllische rust opschrikken Ëeue bepaalde richting voor dé Toorjaarsmode ia nog aiet aan te wyzeo zegt het groene Weekblad voorloopig zgn het enkel kleinigheden Vooreerst zendt Pargs thaus in menigte de renaachtige strikken van zwart moiré die wg eenige weken geleden vermeldden en die er hun tgd reeds weer bijna gehad bobben Dan schijnt het voorjaar de hoeden te zullen overladen met zooveel Teeren en bloemen als de draagster maar torsen kan De geliefkoosde bloemen daar TOor zgn Tiooltjes Tooral de zwarto en zeer donker paarse vgf of zes bouquetten daar van Tier boTOn op den hoed en twee er onder sobgnt niet te veel 18 08 10 88 tl Oi ii oa 11 18 11 88 7 47 18 88 1I 0 7 18 8 8 18 10 08 10 11 8 07 4 AS 7 46 DIN 48 4 87 4 11 8 18 8 18 8 81 8 88 8 08 6 80 8 68 10 11 Men combineert daarmede gaarne eenige groote lichte roien of strikken Tan rose lint Capotes maakt men wel van een enkele roos als bol en violen en reeren aan beide zijden In de Apeld Ct Tan 17 Febr lezen wg Gisterenavond 15 Februari had de aangekondigde lesing pUata van den BgkslandboQwleeraar Dr A M Prins te Deventer In het eerste gedeelte zgner voordracht behandelde bg de groenroedercuUnur hg beval aan in de plaats waar de omstandigheden zulks toelieten of anders bg de gebmikelgke gewassen sporrie knollen en sngrogge de serradelta of zandklaver en de zandwikken en wet voornamelyk om de volgende redenen i 1 o omdat deze beide laatste gewassen bepaaldelijk met behulp van kunstmest kunnen worden geteeld en 2o omdat sg de eigenaardigheid bezitten om een krachtige stoppel na te laten d w z de grond door hunne wortels te verrijken met bestanddeelen die zg voor een groot gedeelte uit de Incht hebben ogenomen Door de groote voedemo d in het vorige jaar was de prgs ran bet zandwikkezaad tot f 120 per 100 kilo gestegen en ook thans DOg ta hoog in prgs om groote oppervlakten mede te bezaaien De spreker raadde evenwel aan thans met kleine hoeveelheden een proef te nemen ten einde ook zelf het noodige zaaizaad te kunnen winnen Bij de cultuur van beide gewuseu de aerradella en zandwikke stond de spreker stil en gaf de noodi wenken om het beate resultaat te verkrggen Het tweede gedeelte der rede waa aan het conserveeren van groen voer door persen gewgd De conclusie van deze beschouwing was deze dat men niet moest persen als men goed hooien ksn en dat men zich omtrent de roederwanrde van het geperste groenvoer vooralsnog geen te groote ilIusiSn moelf maken goed persvoer zal tn geen geval volgens spreker in Toederwaarde het van dat zelfde gewas ie maken boui kunnen overtrefièn Overigeua bad dit gedeelte der voordracht voor hier minder waarde daar de gebeele perskwestie iu deze afdeeling tengevolge van de bew ing door den heer Bertela het vorig jaar in het leven go roepen reeds herhaaldelyk was beaproken en bet voor en tegen behandeld Ook velen hadden zich persoonlgk bg den heer Bertels of door het lezen zgner geschriften op de booste Besteld Uit hetgeen de spreker seide bleek ons dat ook hg evenals de meesten zgner hoorders goed op de hoogte was van hetgeen door de in deze genomen proeven van den heer Bertela te Barneveld is aan het licht gebracht al werd ook het noemen van den naam Bertels zorgTuldig vermeden Al gaat men niet zoo ver door met overdreven btiwondering van een syeteom Bertels te spreken eu al wil men geen standbeeld voor hem oprichten zooala wg dezen zomer nit den mond van een der bezoekers hoorden dan kan toch op de meest bescheiden wyze de rer dienste erkend worden van den man die op zgne wgze het groenvoeder persej in een jaar meer heeft gepopulariseeerd iu ons land dan ooit iemand voor hem heeft kunnen doen Wg hadden deze kleine holde gaarne gehoord uit den mond van den RgkslandbonwleeraSr gedachtig aan het spreekwoord dat eerst hg groot is die niet alleen door eigen oogen ziet doch ook de verdienste van een ander naar waarde weet te erkeunen en te waardeeren Donderdagarond werd in de stoomdrukkerg ran Gebrs Oukoop te Breda een veertienjarige knasp door de machine gegrepen Hoewel deze onmiddellgk tot stiletaan werd gebracht wss bet reeds te laat en kun men slechts bet ver minkte lyk van den knaap te voorschyn halen De befaamde gedachten lezer Stuart Cumberland is weer te Brussel en verbaast het publiek dat zgne vertooningen bywoont als voor tien jaren met zgne verroasende proeven Na zgne voordracht zgn bet gewoonlgk de onde toeren welke hg herhaalt Iemand verbergt een voorwerp of denkt aan een voorwerp Cumberland geblinddoekt neemt hem U 7 10 10 48 4 0 4 87 8 04 8 11 t SO S 5 8 08 8 10 8 17 8 M 8 40 9 47 0 64 10 1 10 10 11 11 S iS 7 80 08 11 01 11 18 114 1 44 4 10 8 80 48 4 10 8 86 4 48 4 88 8 08 6 08 8 18 1 48 1 88 8 08 1 08 8 18 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 18 8 44 M t IC e O D D A U 80 11 80 I 8 10 4 08 4 DEN H iAG GOUDA Hh 8 487 10 7 488 88 8 4610 1411 8818 161 88 8 16 1 46 8 48 4 16 4 48 8 81 7 8 06 8 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 7 08 7 11 7 80 7 18 7 81 8 48 8 64 Voorb 8 64 N d L d6 6 Z Z gw 08 Bl Kr e l4 Zat K e ll 6 0 10 41 Omidi 8 80 7 60 8 18 8 88 10 1810 68 11 0818 461 80 1 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 86 10 08 B T K B C H T 6 ODD 8 0 8 60 10 07 10JI4 04 10 10 18 t l 8 41 8 88 10 40 11J6 Ulnoht 8 88 7 60 8 68 11 84 11 08 18 10 8 10 3 68 4 48 6 86 7 48 HtniMlM 8 47 8 08 10 08 18 1 8 14 4 08 4 68 Woardra 6 68 8 10 10 16 11 88 4 18 Uidewiler 7 07 8 1 10 14 11 41 4 14 Ooiuli 7 10 8 88 8 84 10 87 18 08 18 66 1 11 8 60 4 87 8 80 7 08 8 10 AHSTIBDAM SODDl AnuUrduaCa 7 88 8 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 H 1 47 AutatauWp 6 80 8 10 8 68 11 18 11 4 8 88 4J8 4 86 T 40 18 08 7J0 8 18 18 44 IMt li ll 8 M M 8 81 Ml IMO dan bg da band en km groot is igne ge Toeligheid roof d schier ontaerkbare zenawtrillingen welke hg in de vaatgehonden hand waanieemt en welke hem den weg moeten wgzec dat bg ah ware het in een oogenblik en reebtaf op bet doel afgaat Cumberland houdt vaat aan zgne theorie ran onzichtbare bewegingen huidtrilliDgen spiertrillingen en wil niet weten Tan eene suggestie welke bg u kannen ODdervinden Met Cumberland vertoont miss Phyllis Bentley hare verrasaeude krachttoeren het opheffen Tan Tier personen die op een roetstnk hebben plaatsgenomen de onmacht om eene biljardqnen welke zg lichtlegk vasthoudt naar den grond te buigen enz Cumberland heelt in de laatste jaren veel f ereiad en weet er aardig Tan te rertellen ig een Nieuw Zeelander raadde hij de gedachte dat de kannibaal hem opeten wilde Daarna had Cumberland genoeg van proeven te nemen op wilden Van beschaafden om ben eren zoo te noemen had hg dikwgls bet verzoek gekregen voor hen te raden welk nummer uit de loterg zon komen Hg zou dan 5 pet Tan de winst ontvangen Door da politie is aangehouden een ISjarige jongen die door den banketbakker P U M in de Oldebarneveldstruat te Rotterdam uitgezonden roet eenige quitantien tot een bedrag van ongeveer ƒ 8 niut terugkeerde en het geld in eigen gebruik nam De overbekende Zrfigtman van Noppen bet vroegere raaslid van Kraliogen die sedert eenigen t id te Chicago woont en die onlangs door bemiddeling van een anderen Hollander aldaar in een medisch blad hier te lande een advertentie plaatste waarbg een schitterende doktersplaats in PennsylTanië werd aangeboden moet aan onzen consul den beer G fiirkhoff Terklaard hebben dat bg niets anders dan een Igst trachtte to krggen Tan Hollandsche doctoren die slechts op gunsiige gelegenheid wachten om onder goede omstandigheden het vaderland te Terlaten Jawel als men t gelooven wil I Meer dan 30 antwoorden met diploma s waren reeds in zgn handen de consul heeft deze naar Holland teruggezonden met de niet overbodig gebleken wasrschuwiug om in bet verrolg niet zoo spoedig deze documenten af te geven De te Chicago verschijnende Tribune meent dat er alle kans bestaat dat men Zwigtman van Noppen wagens deze poging tot oplichting in moeilgkheden kan brengen indien de misleiden werk van de zaak willwi D en Te Ter Apel is in eene sloot achter de woning van den bakker Pais het Igk gevonden van zekeren Jan Vos die de laatste dagen al bedelend langs de huizen ging Vermoe lelijk had de man te Teel drank gedronken waarvan hg een liefhebber wa en is hg zoodoende TM den weg geraakt In eene beschouwing over kleptomania staeldwaog bespreekt de Tgd de klacht ran den heer William Whitely den eigenaar eener bazar in Londen waarin men alles kan bekomen Tan een potje mosterd tot een rgtuig Volgens deze grenst het anu het ougelooUgke zooTeel als daar gestolen wordt maar deze diefstallen worden niiat rervolgd dan wanneer een zelfde persoon rerscheidene malen daarop betrapt is Al die dieren uu zgn volgens ham Trouwen tegenover één man staan riebonderd vrouwen uit alle rangen der maatseuappg Die ni de hoogere en middenstanden beweren dat zg aan kleptomanie Igden dia uit den geringen stand kennen dia ziekte niet eens en voeren ze dan ook niet als verlachtande omstandigheid aan Ook in ons land doet zg zich voor nl is het niet in zoo sterke mate en de Tgd ziet daarvan da oorzaak in de opvoeding De kinderen worden bedorven in dien zin dat da ouders te weinig aan hunne kinderen weigereo zelfs niet datgene wat hun soms zware offers kost Gewende men de kinderen meer aan outhoodiug ook van datgene wat zg gaarne zouden bezitten of genieten dan zon voor ben later de Terzoeking minder groot zijn en de kleptomanie die voortspruit uit de bevrediging Tan alle wenscben iu da jengd minder voorkomen Brieven uit Twenthe Hat kan niet anders ik jmoet mgne belofte in mguen Torigan gedaan wat asnhouden De diaoBuiSn in onze Tweede Kamer der StatenGeneraal hebban mg warm gemaakt Dür in dat hooge staatalicbaam is o a wedar gesproken ran stemree Heeft jhr Rutgers ran Kozenburg zgne itaathudige r kening niet reeda eenmaal geloeg daarmede bezwaard Mg dunkt dia aanstaande nieuwe kiezers geren doorslaand bigk in OTerrloed dat zg allee behalve stemvee zgn door kalm 411 waardig de discosaiën en bealissiagen der mtagtnwoordiging gade te slaan om naar gelang ran den afloop ta oordeslen an te handelen Die Tolksvertegenvoordigers die iets anders die onverschilligheid bg de arbeidende klasse raeenen te herkennen door hare kalme rustige houding dragen geeue kennis van den geest des volks Bgua zonder uitzondering zgn zg begaarig met het kiesrecht te worden vereerd en algemeen zulleu zg er een meer gverig gebruik van maken dan het maereudeel der tegenwoordige kiesgerechtigden Wat eerst haar amendeuieuten allemaal om het algemeen zeer verdienstelgke en echt vaderlandslievende ontwerp Tak te ondermgnen het getal kiezers tot het kleinst mogetgkeminimum te brengen van sommige zelfsnog een voorstel tot behoud van den census ilsof dia met reeds lange jaren scherp genoegveroordeeld ware Man staat verbaasd ala a w leest hoe bet zoo algemeen te hoek staande liberale lid van Houten een strjjd op leven en dood voert om de zoo rechtvaardige nieuwe kieswet van de baan te kuikkereo Zonderling zulk een liberaal althans zoo geheeten tegen den tydgeest tegen den algemee len volkswensch te zien strgdeu zonderling nog eens I Ëu dan het geachte lid Vrolik zaliger nagedachtenis hier van wege de Lo aal dienst Almelo Zwolle No 6 waardoor hg zich bier al zeer onpopulair maakte ocdertusschen komt nu als hd der Tweede Kamer met bet allergeksta amendement op da nieuwe kieswet ten doel hebbenden allen die boven dezeventig jaren oud zgn van het kiesrecht uittealoiten juist de mannen op rgpeu leeftgd rgk aan ondervinding in voor en tegenspoed geleefd en geleerd hebbende onder allerlei regeeringS Stelsels grgsaards die doorhunne jongere medeburgers veelal geraadpleegdworden grgzemaus haren die hun vaderland trouw en met eere hebben gediend of 30 40 50 achtereenvolgende jaren getrouwhunne patroons dieuden of eene halve eeuwof korter of langer aan t hoofd van belangrgke baudelBiorichtingen industriën alsanderzins hebben gestaan die mannen zoorjjk aan ervaring wil de heer Vrolik uitsluitenvan het nieuwe kiesrecht Treurig voorwaar I ia het te moeten aantoonen dat een zoo geacht man met zoodanig absurd voorstel durft optreden Zgu er onder de amendeinenten die ook o i eenige mogelgke verbeteringen anu het ontwerpkieswet toevoegon zjjn er die o i scherpe afkeuring verdienen dat van den heer Vrolik is het meest afkeuringswaardig van allen Naast Vrolik s voorstel zou dan ook passen dat men geeue Ministers geeue leden van de Ie of 2e kamer geeuerlei ambtenaren boven 70 jaren tellende mocht hebben Geene burgemeesters hoe zeer verdienstelgk ook die 50 jaren en langer nog met eere bun ambt bekif eden Kortom geen knechts geene dienstboden geene bazen I nochden een noch den ander meer die bovende 70 jaren telt Wg weten niet juist denouderdom van den heer Vrolik maar dezeheer dient zeker op stal ta worden gezet elsZEd 70 jaren en één dag oud is Wg levenin t vrije Nederland Wg behoeven ter hcrinuering de namen niet in gebreide kousen voor t nageslacht te bewaren Wg knnnen ze gerusthier boekstaven opdat onze kinderen enkleinkinderen weten wie het thans hier goedmet het volk meenden en wie niet Wie denmoed en de Inst had het volk zgn heiligsterecht het kiesrecht te gunnen en wieniet Do Nederlanders verlangen algemeen naar dat kiesrecht en men kan ons bezadigd volk gerust dat recht in volle mate toekennen Die daartoe medewerken doen een echt Vaderlandslievend werk au de hoogste eere kome daarvoor teu eenwigen dagen toe aan den Minister Tak van Poortvliet I B Bultenlandscb Overzicht Officieel wordt uit Londen gemeld dat de Koningin het ontslag van Gladstone heeft aangenomen en dat lord Roaebery tot etrsteminister ia benoemd Lord Roaebery beeft onderhandelingen met veracbillende ataatalieden aangeknoopt Hg beeft reede toezeggingen gekregen van leden van het kabinet Gladstone en zal beden een audiëntie bg de koningin hebben Men ver zekert dat lord Kimberloy met de portefeaile van buitenUndsche zaken zal worden belasten dat Morlej laatsl enoemde zal vervangen ala minister voor Indië Humbert Gladstone zou dan in de plaats komen van Morley Lord flosebery zou een schrgren van sir W Harconrt hebben ontvangen warrin deze bevestigt dat hg op het eenstemming verlangen van zgn ambtgenooten zgn tegenwoordige betrekking zal bigven waarnemen en de leiding der partg iu het Lftgerhnis zal aanvaarden De eerste bgeenknmst van het nieuwe kabinet ouder voorzitterschap van lord Roaebery heeft gisterennamiddeg plaats gehad Lord Rosebery heeft aan de koningin geseind dat het nieuwe kabinet voltallig was en de namen der nieuwe niinistera aan hare goedkeuring onderworpeu Gladstone s laatste redevoering in het Lagerboia hehelnde eeue oorlogsverklaring aan het Huis der Lords Zg betrofeen paar amendementen van het Hoogerhuis op de Local Government BilU amendementen met welke zoo zeide de Premier de Regeering zich iet vereenigen kan doch die zg om een einde te maken aan het heen en weer zenden van het outwerp tuaschen de beide Huizen thans aanvaardde ouder proleet in de hoop dat er zich spoedig eene gelegenheid zou voordoen om ze weder te schrappen en te verwgdoren Aan deze mededeeling nu voegde Gladstone de verklaring toe dat de verschillen ie opvatting en streven tnsachen de beide Huizen in dit jaar eeuen staat van zaken hadden veroorzaakt welke volgens sprekers oordeel niet kon voortduren luide toejuichingen vsn de ministerieelen De strgd zoo voert Gladstone voort waa er een die eenmaat aangevangen tot het einde toe moest gevoerd worden om in laatste ressort te worden beslecht door bet gezag der natie Doch de tgd en de omstandigheden op en onder welken het oordeel der natie zou moeten worden ingeroepen vormden natuurlgk eene quaestie van den ernstigen aard welke slechts het Uitvoerend Bewind van de dag zou kunnen overwegen en uitwgzeu Iu elk geval zou dit vraagstuk binnen korten tgd door het hoogste gezag moeten opgelost worden Hierop antwoordde de beer BaHour dat de Regeering inderdaad zeer wgs bad gedaan met baar besluit aaugezien het tot in het groteske ongergmd zoo zgu geweest eene billc van zóó grooten omvang te laten varen om geene andere redeu dan dnt de Lords in een hoekje van een artikel eene der oorspronkelgke bepalingen van het ontwerp weder hadden iugelascht en dit dan nog wel in eenen zeer gequaliO ceerden vorm Het tweede gedeelte van des Premiera redevoering waa zeide hg niets meer of minder dan eeue oorlogsverklaring tegen de aloude constttntie des R ks Hg voor zich overtuigd dat juist in het afgeloopen jaarde groote massa der Engelache en Schotschebevolking opnieuw van de nuttigheid derKamer von Pairs was doordrongen geworden zag met volkomen gerustheid de gevolgendier oorlogsverklaring en bet verdere verloopder agitutie tegen het Hoogerbuis tegemoet Men verwacht de openbare behandeling van proces tegeu den anarchist Ëmile Henry te Pargs De recbler van instructie ia met zgn onderzoek gereed eii zou als er geen nieuwe onthullingen gedaan werden zgn dossier aan het parket zeuden Toen de anarchist het laatst zou verboord worden weigerde hjj naar het kabinet van den rechter van instructie ta aau züodat bet verhoor in de cel plaats bad Indien zich geen nieuwe incident voordoet zal Henry in de tweede helft dezer maand voor het bof van assises terechtstaan voor heide door hem gepleegde aanslagen die van 1892 in de crue des Bona Ënfants en die in het café Terminus Van eene vervolging zjinpr vermoedelijke medeplichtigen schgot met ts hebben afgei en Omtrent de latere aanslagen de bommen welke door een anarchist iu de hotels crue Saint Jftcqoes en den P aabourg Saint Germain warelf geplaatst is men nog even wgs het onderzoek heeft iiofr niet tot de ontdekking van den dader geleid De rechter Meyer die met de instructie van deze zaak is belast heeft nog geen enkel nauwkeurig gegeven dat hem in staat stelt den een of ander viyi deze misdaad te beacholdigeo De aanwgzingen welke de politie hem heeit verschaft spreken elkaar tegen Al de bekende anarchisten die op den dag van den aanslag Pargs hebben VPrUten worden gverig gezocht maar de politie heeft nog steeds hun spoor niet kunnen terug vinden IntuBscheu gaan de arrestatiën op groote schaal voort bet Dépót raakt langzamerhand vol anarchisten In de Fransche Kamer it weder een rumoerige zitting geweest De radicale afgevaardigde Peltetan stelde eene motie voor waarin de regeeriog werd nitgeooodigd terugbetaling te vorderen van de 8000 francs welke de heer Dupuy destijds minister van binnenlandsche zaken uit de geheime fondsen had betaald aan den heer Dueret als subsidie aan de iCoearde na de veroordeeling van Dueret in zake de valscbe papieren van Norton Pellétan vroeg de urgentie voor dit voorstel De Kamer verwierp het voorstel echter met 286 tegen 126 stemmen De radicaal Pasebal Grousset stelde eene motie voor waarbg de beer Dupuy werd uitgenoodigd het voorzitterscbud neer te le en Deze motie kwam echter niet in behandeling daar de prealabele quaestie door het centrum gesteld met 346 tegen 63 stemmen werd aangenomen Éen langdurig debat ontstond daarna over de interpellatie van den reactionairen afgevaardigde Denys Cochin over het verbod van den gemeenteraad van Saint Dénis betreffende het omdragen van godsdienstige emblemen De rainister prMÏdent Cosimir Prerier beantwoordde dme interpellatie met eene nit Toeriga rede waarin hg aanraadde eandraehtig ta agu met da katholieken maar tarans Ttrklaarde dat de regeering met vastberadenheid alle rechten ran den leekaastaat aal handharen Da republikein Barthon stelde eene motie Tan orda Toor welke door da regeering aanTaard werd en door de Kamar mat 302 tegen 119 stemmen werd aangenomen In de Italiaansche Kamer hield de minister president Crispi eene redaToering Hjj Tardedigde het Huis ran Saronie dat boren alle verdenking verheren ia en het parlementeire stelsel dat alleen ItaliS tot Toorspoed kan breugea Met rertrouwan Tsrklaanle Crispi het Totum der Kamer af te wachten mocht dit niet gunstig z jn dan zou hij weten wat hem te doen stond Wat de onlusten op Sicilië betreft de rernntwoordeliikheid TOor het bloed dat ta Siade en elders gestort was komt neer op de onrust stokers waut de troepen handelden iu wettige zelfTardediging Voorta trok Spreker te relde tegen het socialisme Ten slotte stelde Ciispi de quaestie T n Tertrouwen De afgevaardigde Damiani stelde de toIgende motie roor De Kamer het optreden der regeering op SioiliS goedkeurende en ver trouwende dat de regeering de openbare orda zal weten te Torzekeren door gepaste wettalyke maatregelen gaat orer tot de orde van den dage Deze motie werd met 342 tegen 45 steramen aangenomen 22 leden blered buiten stemming t IEUWË ll MALDFAEAFLUZES A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amsterdam Vor krs lOl l losVi m 7 M 10 5 ♦ M s 5Vs 1Q V 101 V 87 100 100 104 ia 17 101 7 s 10 uy i V 95 y 10 l los ise au M Sl s loiV leiv MO ISO 104 4 47 4 i 70 104 UI 108 IU 7 V 108 18 UJ V 47 87 13 H s 108 76V 111 108 O 4 y 18 106 108 10 lOl s 101 114 117 81 107 i 8 MAART alotkoen SO 108 y 79 6BV 108 O l 89 floiaUNn Gert Nsd W 8 t dito dito dito 8 dito dito dito 8 lloxoik Obl Ooudl 1881 88 4 iTALll IllscbriJTiDg ISSS Sl 6 OosTlNa Obl in papier 1868 ft dito In silTei 1868 8 PoaiDOAL Oblig met tioket i dito dito S Rosuno UU Oost ia Serie 6 diio GaeoDs 1880 4 ditobgBotks l88l 4 dito bü Hope 1889 00 4 dito ia Koud leen 188S 6 dito dito dito 1884 I iiLviM Ferpet sehuld 1881 4 Tuaaiu Oepr Conv Isen 1890 4 Gee leaning MrieD God Isenia Berie C ZuinAra Blp Beo v obl 1899 5 Msiioo Obl Uuit Sofa 1890 6 VsNBZUKLA Obl 4 onbep 1881 AllSTEBDAM ObligstisD 1861 8 BoTTlloui Sleil leen 1886 8 NtD N Afr Hacdeln aand Arsndsb Tali Mn Crtifioaten DtiU MaatMihappiJ dito Amh llvpotfaoekb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb psudbr 4 NederlandBohe baak saod Keil Handelmaatwb dito N W il Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 4 991 Ulr Hypotheekb dito 4 OoaTBKa Oo t HoQg bank aand BusL Hypotbeekbank pandb 4 s Ahbeika Ëquit hypotb pandb 6 Muw L O Fr lien eert 6 I io Holl U Spoarir M j aand Mij lol Eipl r SI Spw aand Ked lad Spoorwegm aand Nfld Zuid Alrik Spm aand 6 44 47 y 184f 14 61 71 dito dilo dito 1891 dito 6 lTU II Spoorwl 1887 89 A liobl S Zoid Iul Spwmü A H obl 8 PoLBH Warujhau Weeuen aand 4 Rdsl Gr RusB Spw My aand 5 BaUisohe dito aand Kastowa dito aand 6 IiriDff Dombr dito aand 6 Kurak Ch Asow Sp kap aaad 6 I oBowo Sewast Sp Mij oblig 6 11 V Orel Vitebsk dito oblig 6 Zoid Weit dito aand 6 dito dito oblig 4 AHBalKA Cent Pso Sp Mij obl 6 OS 10 Vs Ohio k North W pr C v aand dito dilo Win SI Peter obl 7 Deurer k Bio Qr Spm eert v a IlliaoiaCflDtral obl iu goud 4 Lottiav k Na hvilleGert v aand Mexico N Spw Mif lehyp o 6 Mias Kaasas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie brp iu goud B St Faal Mian fc Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 i V 101 114 dilo dilo Line Ooi la byp O 6 C NAOA Can Sonth Osrt v aaod Via 0 Rallw k Nav Ie h d o O Amalerd Omnibua Mij aand Botlerd TramwegMaats aand Nao Stad AmBterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BiLOll Slad Antirerpenl887 8V Slad Bniasel 1886 HoNO Theist Begullr Oeaellaeh 4 OoaTBüR StaaUlsaning 1860 I K K Oost B Cr 1880 S SrAiin Stad Madrid 8 1868 Sta Var Bes Ujp BpobI estt t