Goudsche Courant, zaterdag 24 maart 1894

I i Direete Spoorwegverblndlog met GOUDA W nteNieiist 1893 94 AaDgevangeo 1 Oetober TUd vao Greeowlcli KOTTIISAU 8 60 8 4 7 46 8 07 8 18 10 0 10 11 87 10 4 U 11 ia 81 0 lT 7 8J6V46 6 87 6 7 1 10 46 11 11 11 80 4 08 4 40 H A A Q OOV DA H g 5 467 807 48 9 t8 9 4610 1411 88 ll lfi 1 88 8 15 8 46 8 48 4 1S 4 48 B 81 7 8 01 9 8 Voorb 5 54 f t 10 30 1 44 ir 4 48 7 0S g N dL a6 69 t B f M t 1 49 f ir 7 11 Z ZeKwS 08 t f 10 88 1 88 fff K ff 7 0 ff 48 BI Kr 8 l4 fff f fff 8 04 f f f f ff 7 86 Z r lC 6 19 f ff ff 10 41 ff 8 09 ff 8 09 7 81 9 84 Good 6 80 7 50 8 18 9 58 10 1610 5118 0818 45 8 90 8 45 8 15 4 18 4 48 8 90 5 51 7 48 8 88 10 0 t T B E C B T 0 O D D i Utraoht 0 88 7 50 9 9 58 U 84 18 08 18 50 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 C 8 09 8 5010 0710 84 Harmelen 6 47 8 08 10 09 19 19 8 84 4 06 4 86 ff f 9 04 Woerden 6 68 8 10 10 18 18 86 4 19 v ff m ff 10 10 18 g Ottdewiter 7 07 8 19 10 84 19 49 f 4 84 f f ff ir ff ff ffGoada 7 80 8 88 8 84 10 87 19 06 18 88 l U 8 80 4 87 5 80 7 08 8 80 8 41 9 88 10 40 llj AMSTIBDA M fl O V D A AButordamO 8 7 88 9 40 ll ro 11 87 8 40 i 10 4 10 M 0 47 AsMwdma Wp 8 80 8 10 9 88 11 98 11 4 t 8i 4JB 446 T 40 10 tl fJO M 10 44 1I 10 18 U 1 10 UO Ut 4I UJO bied maar tot de zeer ingewikkelde en koogat moeilgke taak van armenzorg op zichzelf reeds eene studie waarbg de minste licbtvaardigheid zichzelf moet straffen En waar de leerling de school verlaat en voortgezet onderwgs mag ontvangen zal dat allee weinig baten indien niet van andere zgde hem eene vaste levensbeschouwing wordt meegegeven met nog wat meer dan enkel zedelgke wetten Na nog een woord te hebben gesproken over de waardeeriug der onderwgzers voor de zgde van het pnbliek een onderwerp minder geschikt voor o enbaarheid in de bladen beelnit de beer Verslnys zgne rede met eene opmerking over de opleiding Hg wenscht er eene die den aanstaanden onderwgzer aanvankelgk in do voordeelen doet deelen van het middelbaar onderwgs maar wil verder doordien niet al te groote financieele opofferingen worden gevraagd het vak blgven openstellen van de energie van ieder die werken wil lu het debat wordt van de sgde der soc dem onderwgzers vooral geprotesteerd tegen de meening dat zg in de openb school niet op hunne plaats zonden zgn terwgl die dat geen leden der partg staatsbetrekkingeu zouden kunnen bekleeden door de ondervinding in Frankrgk en Zwitserland wordt gelogenstraft Verder betwist men den inleider het recht enkele uitingen bgv die over het gezin als specifiek locisaldemocratisch voor Ie stellen Tegenover de opinie als zou de soc democraat een hart hebben vol haat wordt de meening gesteld dat hyjnist door liefde gedreven wordt De kosten der meest zorgvuldige opleiding moet niemand dragen dan de staat zelf De ontevredenheid eindelgk die der party wordt ten laste gelegd i niet die kleinziehge die den ander alles bengdt maar de ontevredenheid tegen de inrichting der msatschappg Nadat nog van andere zgde wordt aangeraden hg den treurigen toestand van zoo menig gezin toch het terrein der school niet al te scherp af Ie bakenen en gewaarschuwd is in de herediteit geen oorkussen te zoeken waarop de ontmoedigde opvoeder bet hoofd ter ruste legge wordt door spreker een en ander beantwoord toegelicht of verklaard Ten slotte dankt de voorzitter den heer Verslngs voor de inleiding van dit onderwerp en neemt deze gelegenheid te baat hem namens de Rotterd afd hulde te brengen voor het vele door hem op dit gebied van onderwgs tot stand gebracht Ia de ImM gthoadtn nrgidning ran d ifd Rott rd m Tsn bet N O G trad ali prdcer op de heer J Venlngs ran Aouterdam met het ooderirerp ede pUati van de lagere chool In de nuaiK happg Spreker begon met te conitateeren dat bn de behandeling Tau zooreel paaten als tegenwoordig ten opzichte der lagere icbool ter prake komen de meeet Terraaeende meeningen worden gehoord zoodat ali ran zelf de vraag moet ryzen of de oprattiagen totnogtoe daaromtrent geholdigd de juiste zyn of voor nieuwere inzichten behoorden plaats te maken De inleider rerklaarde al dadelgk dat dit z i niet het geral behoeft te zjjn In een historisch overzicht waarbg sedert de 16de eeow de Toornitgang van het onderwgs eerst naar zgn innerlyk gehalte werd gesohetat toonde de heer Verslngs duidelijk an dat die voortgang tot op heden een geleidelijke was geweest onder den invloed van de denkbeelden der groote opvoedkundigen met name Roosi tn maar waarbg van eene inwerking ran de ideein der kapitalisten zooals tegenwoordig dikwgls beweerd wordt niets te bespeuren Talt Evenmin schyut dat spreker het geval waar hg nagaat wat er na de Fransebe revolntie in ons land door de Maatschappij tot Nut Tan bet algemeen en den staat zelf ii tot stand gebracht Men meldt uit Den Haag In het Hotel des Indesc alhier gaf Woensdagavond pater h de Sonnaville professor en moziek directeur aan het gymnasium te Ksltwgk a d Itgn eene conferentie waarin hg z n bekend synteera tot het aanleeren der noten uitlegde Het auditorium waaronder musici van naam en vertegenwoordigers der onderwgswereld was opgetogen zoowel over het practische en aansohouvelijke van hot systeem als over de veruuttige leermiddelen welke spr er voor nitgedacht heeft Hg herinnert in het breede hoe de lagere chool volgens de wet van 18Ü6 rerdraagzaaoibeid moest kweeken boe langzamerhand de partgen de school en bare onzgdigheid aanvielen hoe de strgd steeds heviger werd zoodat by de laatste wetswgziging de school zelf de dope er van is gevvorden maar boe toch altijd de meening bleef voorzitten dat de openbare chool moest gn de plaats waar ieders overtaiging werd geëerbiedigd Hoe voorte hiermede in verband stond de bepaling dat geen onderwgzer ambten of bedieningen mocht aanvaarden onder toestemming van Gedeputeerde Staten daar men meende dat een te sterk prononceeren ran eigen overtuiging zelfs bniten de school hare neutraliteit moest in gevaar brengen Volgens spreker had niemand hierin ooit eene beperking gezien van de vrgheid des onder jj en tot nu onlangs het rgkstoezicbt naar dataeUda beginsel handelend een sociaaldemocratisoh onderwgzer welke het al te bont had gemaakt het zwggen had opgelegd en de party hiertegen in verzet was gekomen Beter dan dat verzet ware voorzeker de overweging geweest of de sociaal democraat nog op igne plaats is in de openbare school die Toor allee het vertrouwen moet bezitten der onders en waaronder meer de deugden van nderlandsliefde en tevredenheid moeten worden aangekweekt wat met een hart vol haat tooh wel onmogelük lal syn katholieke leden van de Eerste Kamer en van de ontbonden Tweede Kamer zullen eene vereenigde vergadering honden ter bespreking van de gedragslijn die de katholieke party in den lande bij de aanst verkiezingen behoort te volgen Die vergadering zal aanst Dinsdag in Den Haag in het Hotel de Twee Steden t plaata hebben In verband met de Zondagsrust voor bakkers verneemt men dat de bakkersknecht te Schiedam reeds sedert onhenglgke tgden des Zondsgs vrguf hebben Het brood voor Zondag wordt den avond te voren rondgebracht en behoudens eene enkele uitzondering beginnen de werkzaamheden niet eer voor Maandagnacht De Zoo min als de staat een soc burgemeester of rechter in zgneu dienst zal houden kan hg dat een onderwgzer doen Achten de sociaaldemocraten bij den dreigenden klassenstrgd de neutraliteit der school eene kleinigheid en trachten ze de school in dien strijd mee te sleepen aan voontanders onser school de anaamheid daartegen op hunne hoede te ign arbeider van Akkrnm heeft Zondagop de Palmpaardenmarkt te Utrecht bg in dienst van eenen handelaar uit eenige paarden begeleidde van een Een avond waar n Akkrnm 18 0 1 68 1 06 1 1 l U 1 88 10 66 11 08 11 0 11 18 11 16 0 40 10 46 t 0 8 86 8 48 8 40 8 68 0 06 7 8 7 8 7 7 4 7 66 Oenda Meeidreekl Ntsawerkerk Oapelle Botlerdam Bottetdaa OapeUe Mienwerkark Moordreokt eoada 11 0 10 11 06 7 0 46 8 61 10 17 10 17 10 14 10 41 10 47 7 86 7 47 O 8 1 a 8e 6 t lO i lO t K 4 67 6 08 Gohda 7 10 8 40 04 Zav U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z £egw 7 68a 01 £ N dL d 8 08 11 01 ll lO 4 s 1 68 9 U o ts a 81 8 88 1 18 1 18 l i4 1 ïSS8 iV iV 4 10 7 lViVl Jl U Ji l u t n i M t h loiU ll l6 401 eo I D4 0I 10H J M 01 7 46 8810 08 87 6 87 7 6 1 44 6 04 6 44 17 08 f 61 6 1 6 60 VIreekt Maar over die lagere school zelf is het oordeel somtgds hard en ongunstig zoodat het Toor alles laak is zich ernstig af te vragen wat ca wel wal ze niet kan doen We beleven de reactie op hare vroegere vergodiug Allereerst wijst spreker hierbg op de beperkingen welke door de herediteit aan de opvoeding in het algemeen worden gesteld om daarna te doen uitkomen hoe klein het aandeel is dat de school in degebeele opvoeding heeft H spreekt daarbij als zgne opinie uit dat het gecin het grootste deel moet blgven toegewezen en betreurt het dat met name de sociaaldemocratie daarin ten opzichte van vele ge innen verandering wenscht Te veel meent de inleider wordt trouwens de school opgedragen en y geroepen iedere leemte aan te Tsllw Dit dat oogpunt verklssrt hg hoewel geen principieel tegenstander van kindervoeding en schoolbaden zich tegen de annexatie dezer by da school Zg behooren niet tot haar ge 00 10 18 10 88 10 84 Ooida 6 6 40 7 66 8 0 8 81 10 19 10 66 Oudew 6 60 64 ff 11 09 Weerden 6 67 7 018 11 8 40 U K 1 1 S ÏJ Jj8 j 8 4 l o 6i l i i oÏ 5J o4 48 6 ï j m ïo1 j Oovda 4 lo or ï t ï ïl tl A sts a wp y ja 1 ij tJÏ Mi t ü lüï vreemd paard dat voorby hem draafde een zoo hevigen slag tegen de borst ontvangen dat hg naar hst Ziekenhuis moest worden vervoerd en daar nog dien eigen avond overleed De T de merkt bg de bespreking der houding van Burgerpli ïht te Amsterdam op dat de aanneming van de candidatnor der Tweede Kamer door den heer Tak iets bnitengewoons mag beeten vooral wanneer men bedenkt dat de sanstsande Kamer eene zeer buitengewone opdracht zal hebben en de minister dus zal worden afgevaardigd om een oordeel uit te spreken over zgn eigen werk Op die wgze wordt de persoon des ministers meer en meer de spit waarom zich de geheele politieke quaealie beweegt Als de minister gevolg mocht geven aan de van radicale zgde tot hem gerichte uitnoodigiDg om in eigen persoon zgn program te komen uiteenzetten dan kan het niet zyu om nit zynen mond iets nieuws te vernemen doch omdat men eene aanleiding zoekt tot demonstratiën Er moet beweging zgn dit bigkt ook uit de aansporiog tot buitengewoon bnldebetoon aan de Kegentes bg haar bezoek aan de hoofdstad Gelden die oratiën hare geSerbiedigde persoon Of zonden zg in tegenovergestelden zin even luidruchtig zyn als door de Kroon besluiten waren genomen die de goedkeuring der betoogers niet kouden verwerven Het zal Tak zgn en niemand anders dien men toejuicht Men jniche echter niet te vroeg straks moet misschien H M den premier het beleid uit de banden nemen Er zgn lieden die beweren met de verkiezingsgeographie van ons land goed bekend te zgn en welke den heer Tak bg de sanstsande verkiezingen eene besliste nederlaag voorspellen Burgerplicht en Amsterdam zgn nog heel Nederland niet Zw iar zal de strgd zgn maar allengs verkrggt de te honden verkiezing een zuiverder karakter Voor of tegen Tak is de ware leuze Valt Tak dan is althans het uitzicht op eene min schodelgke oplossing van bet kiesrechtvraagstnk niet uitgesloten Triomfeert Tak dan zgn wg voorgoed gebonden aan een ongroudwettig kiesrecht en gaan wg boogstwaarschgnlgk een tgdvak van ministerieele dictatuur tegemoet zooals er sinds 1815 in ons land nog niet is voorgekomen De radicale kiesvereeniging Burgerplicht c te Leeuwarden beeft Woensdagavond met algemeene stemmen tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld den heer C V Gerritsen In Friesland is eene Vereenigiog opgericht hoofdzakelgk uit landbouwers handwerkslieden en arbeiders bestaande ten doel hebbende te onderhandelen of emigratie door kolonisatie ook mogelgk is en zoo ja waarheen de stroom dan het best zal kunnen worden geleid Daartoe wenscht zg eene commissie van practiscbe mannen naar Noord Amerika te zenden om eenige staten te bereicen en hg terugkomst over verschillende zaken haar bij instructie aangeduid uitvoerig te rapporteeren Mocht het rspport der oommissie gunstig luiden dan wenscht zg ter verbetering van de maatschappelyke toestanden in deze provincie emigratie op groote schaal té bevorderen De Vereeniging die den naam Onderzoekf draagt is begonnen te trachten gelden voor de uitzending van l edoelde commissie benoodigd bgeen te brengen Door de politie te Utrecht is Woensdag aangehouden de adsistent bg de postergen Te T verdacht van in zyne hoedanigheid aan het postpakketteokantoor reeds gebruikte postzegels te hebben schoongemaakt en die als waren ze nieuw weder gebruikt op postkaarten zoodat het ryk Iwnadeeld moet zgn 7 10 6 60 08 8 10 17 l 4 6i 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 0 1 44 S O n D 1 ll 0 18 80 B 0 1 46 1 66 I OS S 0 8 16 ll Ot 11 40 8 48 8 10 DEN De persoon in Den Haag wiens huisvrouw in de vorige week dood bleef hg eenen twist tusschen hen heiden is in vrgheid gesteld Uit de Igkschnaw moet zgn geUAen dat de dood veroorzaakt is door slagaderbreuk in de hersenen ten gevolge van hevige genoedaaandoening doch niet van geweld Gisteren kon verstrakt worden Akte A voor de oivere toepassing van het Correspondentieecbriit en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéryc aan de heeren J H Albrecht 2e Luitenant luf Arnhem J Bennink Hoofd eener School Arnhem A Blewanns Employj Osch J Mekking Volontair Arnhem H Posthumus CandidaatNotaris Giekerk J Raemaekers Commies Telegrapbte Nijmegen Akte B tot het geven van onderwgs in de Stenographie volgens het stelsel StoIze W ry aan de Heeren A Franken Onderwgzer Eralingen J Th Hulshof Handelaar Groenloo F Vollewens Procureorsklork sBerto genboech en A J Wentzel Ambtenaar ter Secretarie Dalfsen Over de proefschriften van 4 Candidatenvoor Diploma A en 1 voor Diploma B moeetafwgzend worden beschikt De terugkeer van den echtgenoot Zeven jaar geleden vertrok uit Gastiglione Italië een metselaar met name Pietro Zaccharia naar ZoidAmerika terwgl hij zgne vrouw toevertrouwde aan dea zorgen zijns broeders Leone en zgn schoonzuster Dezer dagen kwam hg onverwachts terug met een sommetje van vgf en veertig duizend lires dat hg verdiend had door hard werken Hoe groot was echter zgne verwondering zgne vrouw te zien omringd door vgf kinderen Hg riep haar ter verantwoording en zy bekende dat Leone zgn broeder de vader der kinderen was Woedend greep de metselaar daarop een bgl en verbrgzelde zyne vrouw den schedel waarop by zich bg de politie ging aangeven In eene vrij druk bezochte vergadering van de liberale kiesvereeniging teMeppel werd door bet bestunr voorgesteld aan mr H Smeenge afgevaardigde ter Tweede Kamer voor dat district dauk te betuigen voor zijne hooding in zake het kiesrechtontwerp Tak Met algemeene stemmen werd daartoe beslopen De heer Smeenge werd vervolgens ook met algemeene stemmen wederom oandidaat gesteld voor het lidmaatschap der Kamer Een aardig viachje is te Lyon gevangen nl een karper van 12 kilo Het beest is voor 225 francs verkocht en zal tentoongesteld worden Donderdagmorgen is de wed M te Reenen die verdacht werd kaar pasgeboren kind te hebben gedood naar de gevangenis te Arnhem overgebracht Bg het verhoor voor den burgemeester heeft zg bekend haar kind te hebben doen stikken door het de hand op het mondje te leggen Te Gorinchem heeft in eene vergadering der liberale kiesvereeniging Algemeen Belang van Gorinchem c de voorzitter Mr A C Visser eene rede gehouden over den staatkundigen toestand De spreker was van oordeel dat de houding van den Minister Tak In elk opzicht streng moest worden afgekeurd Hg noemde diens kieswet ontwerp het slechtste stuk dat ooit kon worden in behandeling genomen en Wees op de ongemotiveerde bonding van dien Minister na de aanneming vsn het amendementDe Megier Een minister zeide spreker moet boren de partgen staan en moet zelf leiden doch niet geleid worden Spieker noemde den Minister een slecht staatsman en achtte de hulde welke hem in den laataten tgd toegebracht werd onverdiend en geheel misplaatst S 40 10 4 9 47 64 ff 10 1 ff 8 10 10 11 0 4 48 6 6 7 07 4 66 7 17 6 0 7 84 6 0Ï 7 81 6 16 6 61 7 7 8 81 11 0 Il t 11 M 1A 44 iO ie J0 10 Daarentegen bracht hg hulde aan den heer De Megier voor diens eerlijke en royale ban delwQM Hg noemde dion a eratrdigde een man ait ééu stok een man met een vast beffinBel een man die gehandeld heeft met ToUe orertniging Dit oordeel over den Minister werd bestreden door de heeren Kuipera en Noordoijn rooral da eerste kwam op tegen de vele beflchnldigingen en verweet veeleer aan de con servatief Hberalen hunne handelingen dan aan den Minister die zijns inziens fliok heeft gehandeld De heer Visser beantwoordde de sprekers waarna de vergadering te middernacht uiteen ging De Hunze IX varende van Groningen op Hamborg lag in de nacht van Zaterdag op Zo ndag aldaar gereed om den volgenden ochtend naar Groningen te vertrekken Tegen 3 unr zonden echter nog eenige weinige goederen geladen worden Kapitein D Oeisema deelde het volk dat zich op het dek bevond mede dat hg nog een hali uurtje naar de kooi giog waarna men da goederen begon te laden Te dien einde wertTde stoomher in beweging gesteld Tengevolge van de groote hitte sprongen eenige baizen die door de kajuit van den kapitein en onder diens kooi Hepen waardoor in een be trekkeiyk kort oogenblik de kleine ruimte vol toom kwam De ongelukkifre kapitein bgna blind door den stoom kon de deur niet open krggen zoodat het geruimen l d duurde voor hg naar buiten was gebracht Onder vreeselgk lyden is de heer Reitsema Zondagavond oierleden Dep ISen dezer overleed te East Dulwisch Londen op negentig jarigen leeftgd de heer P I Marcus Gedurende ruim 24 jaren 1847 1872 was hg predikant bg de Waalsche gemeente te Rotterdam Hg sleet de jaren van zijn emeritaat eerst te Koudekerke toen te Gouda en de laatste jaren in Engeland waar zgn zoons gevestigd waren Te Groningen stond terecht de ingenieur A Je V L t M 46 j chef van het mouvement en loco chef van dienst bg de MaatBohappg tot exploitatie van staatss poor wegen woiiende te Utrecht ter zake dat aan zyne sohnld te wgten ia dat te Winsom in den namiddag van 27 September 1893 gevaar is ontstaan voor het verkeer door stoomvermogen over den spoorweg Sauwerb Boode cbool zgnde namelgk op genoemden dag een trein bestaande uit eene locomotief en eenige wagens van het station Winaum in de richting Roodeschool vertrokken en gereden over wissel 3 liggende in het hoofdspoor of een der hoofdsporeu op en behoorende tot het station of de halte aldaar en door den trein in quaestjie tegen de poot in bereden wordende welke trein door verkeerden stand van wissel 3 is gederailleerd in dier voege dat de locomotief en de beide eerste wagens op het bavenapoor zgnde verkeerd spoor zgn geloopeu en de 2e waggon van achteron dit is met de achterste wielen is ontspoord bestaande zgne schuld hierin dat faij als looo ohef van dienst bg de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwogen onder dagteekening van 8 Augustus 1893 aan deo inspecteur der exploitatie van die maatschappg te Zwolle mede ter instructie van de ambtenaren op de bedoelde lijn in strgd met de bepaling van artikel 68 van deel A van het reglement opden dienst op de spoorwegen bedoeld in artikel 1 der wet van 28 October 1889 Stbl No 146 waartoe de spoorlgn in qnaeetie behoort vastgesteld bg feou besl van 26 Mei 1890 iStbl No 93 dat voor wissels lüfl onderhavige verplichte bewaking of sloiting Toorschrgft bg het doorgaan van treinen heeft gericht eene aanschrgring houdende dat de raad van toezicht op de spoorwegdiensten het verzoek van de maatschappg betreffende de bewaking van wissels op de Ign 3auwerdBoodeschool geweigerd had en dat de tegen de punt in bereden wissels in de hoofdsporen dus bewaakt moesten worden bg de binnenkomst van treinen waarvan het gevolg is gewmst dat de stationschef of halteohefte Wiusum aan wien deze instructie door den iospectear te Zwolle was overgebracht heeft nagelaten den msaA No 3 bedoeld in het hoofd dezer op bovenomschreven plaats en tgd te bewaken of te sluiten of te toen bewaken Of te sluiten toen die wiseel zon bereden worden door den naar Winanm vertrekkenden trein in quaestie De getuige P v d JB inspecteur Expl Staatasp verklaarde aan den president dat naar gne opvatting nit de aanschrgving niet te halen was eene afwgking van art 68 van het D machinist S H die den dag van het ongeluk den trein bestuurde had denverkeerden ftand van den wissel eerst beapeurd toen de trein reeda op het verkeerde spoor geloopen was De haltechef nit Winsnm had nit de circulaire die hem door den inspecteur van de Expl Staatsflp was toegezonden begrepen dat in het vervolg alleen bg het binnenkomen niet bg het vertrek der treinen de verplichte bewajciü of slaiting noodig was Het O M acht bg den beklaagde aanwezig calpa lata De bekhiagde geUitte bewaking bg het binnenkomen van den trein Zeer zeker was deze term voor tweeërlei nitl iug vatbaar al wordt er nu ook beweerd dat de bedoeling geweest was nit te drukken het binnenkomen van den trein in de wissels Op grond van art 165 eischt het O M 100 boete Mr J A Teilegen wgst in zgn uitvoerig pleidooi er op dat de eigenigke schuldigen hier niet terechtstaan Immera werklieden die langs den wissel liepen hebben dece een anderen stand gegeven Het ongeluk dat gevolgd was was tevens vail luttele beteekenis geweest Eu de brief was duidelgk De halteohef hedenmorgen gehoord verklaart thans in strgd met vroegere verklaring dat hg er uit bt repen had dat bewaking etc alleen noodig zou zgn bg aankomst in het station Dan had die chef ook in allen gevalle moeten berichten aan zgne superieuren dal deze aanschrgving in strgd was met artikel 6H en dat door die aausohrgring gevaar TOor het verkeer ontstond Buitendien de brief was van 8 Aug 93 aan den inspecteur Deze zond den 12 den Aug aan ztjne ondergeschikten de circulaire die zooals pleiter aantoont niet overeenstemt uet den brief Ten onrechte wordt door het O M asDgenomen dat binnenkomen staat tegenover vertrek Pleiter concludeert tot vrgapraak omdat niet bewezen ia dat door den brief gevaar is ontstaan Donderdag 29 e k uitspraak Dezer dagen hield Dr G C J Voamaer uit Utrecht in Artis te Amsterdam een voordracht over dit sponzen en stond vooreerst geruimen tgd stil bg de organisatie en de soorten van spousdieren Zoo onderscheidt men in hoofdzaak glasaponzen en hoornachtige sponzen waarvan het skelet uit een vezeiacbtige stof spongine bestaat welk skelet dan in het inwendige van de spons versterkt wordt met vreemde lichameo vooral deelen van andere sponzen Van de vele honderden spons lieren welke men thans reeds kent zgn er slechts twee die voor de huishouding kunnen worden toegepast espongia officinalis Eerst in het laatst der vorige eeuw werd aangetoond dat de spons geen plant maar een dier of juister nt eeu kolonie van dieren is Wat men in het dagelgksch leven als spons gebruikt is niets dan het skelet van een sponsdier waarvan de fijne organen en vertakkingen zgn weggenomen Spr gaf een duidelgke beachrgving van de ontwikkeling van zulk een sponsdier dat aativankelgk rondzwemt maar zich ten slotte ergens vastzet voor zgn geheele verdere bestaan Wordt een spons onder water handig doorgesneden dan groeieu beide deelen weer tot een geheele spons aan een eigenschap waarop een soort van sponzencultuur ia gebaseerd De verzameling geschiedt met harpoenen door middel van sleepnetten of door duiken De visschers doen de sponzen onmiddeltgk na de vaagst een reiniging ondergaan door eerst het buitenste hulsel weg te nemen en daarna de weeke deelen door slaan of dlrukken te verwgderen De sponzen worden na een tweede reiniging verzonden en wel zoo droog mogelgk omdat anders een soort van bederf intreedt merkbaar aan een oranje tiut Zg worden in het groot bg het gewicht verkocht een wgze van verkoop welke te gelijk een verklaring geeft van de omstandigheid dat vele sponsen dikwgls zand bevatten De sleepnetten worden op diepere plaatsen aan de Aziatische kust toegepast Het duiken geschiedt vooral in den Griekschen Archipel het voornaamste veld voor de sponzenvangst Het eiland Aegena vormt het middenpunt van de rgkste viodplnataen Uit die streek wordt per jaar ongeveer 1 40 000 K G verzonden een waarde vertegenwoordigende van circa 3 millioen gulden cgfera echter welke van eenige jaren her dateereu Het bedrgf van den sponzenduiker is zeer gevaarlgk en weinig loonend Toch is het iu die streken zeer in aanzien zoodat de jonge meisjes het zelfs een vereischte achtten dat haar aanstaande minstens eenige malen moet gedoken hebben De vangst doort van Mei tot September waarna de duikers den verderen tgd in ledigheid doorbrengen Men maakt een groot aantal onderscheidingen bg de verschillende soorten in den handel hoofdzakelgk die van Dalmatineoschwamm Levautinenschwamm éponge dur en Pferdeschwamm éponge commune De allerbeste soort is de Ostropalaea spons van welke variëteit jaarlgks iu den Griekschen Archipel van 10 tot 20 000 exemplaren worden uitgevosrd Voorts heeft men de sponsen van Kandia de Syrische soort en de kleine en zachte champignons De gele kleur is altgd gezocht maar daarom dikwgls kunstmatig aangebracht hetgeen niet geheel onschadelijk is Een volkomen doeltreffende reiniging van een oude en vervuilde spons kan alleen geschieden door langdurig koken in verdund citroensap Spr stond ten slotte nog eenigen tgd stil bg de diena wdka om veraohillende redenen huu verblgf opslaan iu een spona en noemde daorbg o a poliepen wormen en krabben inzonderheid de Dromia een groote krab welke tgdelgk huisvesting zoekt in platte sponzen aU een middel om aan zijn vganden te ontkomen In het bgsonder behandelde hg daarbg ook de zoogenaamde booraponzen zeer kleine organismen welke onder mosselen en oesters langzaam maar onverstoorbaar eene groote slachting aanrichten De aantrek kei gkheid dezer voordracht werd verhoogd door een aantal lichtbeelden en andere afbeeldingen benevens vele merkwaardige pracparaten uit de rgke verzamelingen van het genootscha f Roode Kruis HULP COMITÉ TE GOUDA 1893 94 Als naar gewoonte geeft het Bestuur van het Hulp Comité het Roode Kruis c te Gouda aan de Leden gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende ovQr het eenentwintigste dienstjaar Beleefdelijk verzoekende dat ook niet leden daarvan inzage willen nemen zoo noodig is den steun van velen zal er kunnen voortgegaan worden met bedeeling van zieken wier getal voortdurend groot blgft Zeer wordt gewaardeert de ware belangstelling van vele leden vooral ook die der leden buiten ds stad en dubbel welkom waren de iften die mochten ontvangen worden waar r het mogelgk was te kunnen blgven bedeelen Met weigemeenden dank wordt gaarne melding gemaakt vuu de volgeode giften als vorige jaren met opgave van plaats tgd en bedrag In Maart mocht ontvangen worden uit Gonda 1 50 uit Fegenoord 3 uit Beetgumermoien 1 50 uit Scboonhoven 3 van N N 2 uit Gouda l In April uit Amsterdam 10 In Mei uit Haarlem een coup 14 85 uit G I 3 Nov mocht van een belangstellend lid alhier ontvangen worden de belangrgke gift ïh 200 benevens een Bon voor 50 fl wgn 23 Nov uit Amsterdam 10 van Mevrouw de H alhier ontvangen twee Wollen dekens 24 Nov van een belangstellend lid alhier 52 van N N 1 50 uit Leiden f 5 In Dec van N N 2 50 Van Mevrouw V alhier eene soeplgst In Januari 1894 van N N 60 15 Februari nit Haarlem eene Coup k 3 46 van N N 1 van den heer D alhier duizend quitantiëu Gaarne brengen wg openigk onzen bizonderen dank aan allen die door hunne gewaardeerde welwillende gaven ons gesteund bebbeu Op aanvrage van Ü H Geneeskundigen werden 243 zieken bedeeld Aan hen werden uitgereikt Aan vleesch voor lSO 87 liter melk 559 93 eieren 113 95 8 soeplgsten 24 brood 8 53 steenkolen 3 39 stroo enz 7 26 materieel 6 33 De ziekenstoelen wiodkussens vooral de ringkussens enz wordendoor Bestuurdereaaen waar noodig in gebruik gegeven Van de dekens wordt een goed gebruik gemaakt ook de soep kolen en broodkaarljes worden gaarne ontvangen De rekening is nagezien en goedgekeurd door dea WelEd beer W Werninck en Mevrouw A J Montgn Schelling Door bet Hoold Comité der Nederlsndsche Vereeniging ontvingen wg de gewone berichten en verslagen Wg bevelen ons tot elke gift hetig in geld oud linnen neteldoek of gebruikt beddcgoed beleefdelgk aan Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons verslag over bet een en twintigste dienatjaar te kunnen eindigen met de herinnering aan de zóó laag mogelgk gestelde contributie jaarlgks minstens 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J tzn BOSCH Scholtbn Presidente Mej G W DB JONGiPenningmeesteresse Mej C SaLTZËR Secretaresse Mej C M E DdTlHL Bestuurslid Mei J M SaLTZER Mej N J SCHELLING Me D lïUAAT Bulteolandsch Overzicht Overal in Pesth hangt de zwarte vlag nit De onafhankelgkheidspartg van 48 biésloot Vrgdag in het Huis van afgevaardigden een voorstel in te dienen waarbg zg aan hare eischen omtrent de aan Kossuth te verleenen eere b rafenis vasthoudt De Beurs is gesloten geweest en zal op tfen dog vau Kossuth s teraardebestelling eveneens dicht zgn De studenten bielden gisterenavond een betooging voor den koninklgkeu schouwburg en de Opera uit verontwaardiging over het feit dat de roorstellingen siettagenstaande den dood van Konoth doorgingen De menigte drong de sohouwbnifpsalen binnen en rerdroef de toeschouwers er nit De politie de menigte uiteen Wat de Kossuth quaestifl betreft de miniaterpresideut Wekerie heeft wel verschillende maatregelen voorgesteld waaruit de sympathie voor Kossuth bIgkt maar weigert toestemming te geven tot eene begrafenis op kosten van dSi Staat Algemeen is het leedvermaak der Franeche bladen over Gasimïr Perier s overwinning op den Senaat Einde goed al goed schrgft de Rappel maar de Senaat heeft door Maandag met een zuur gezicht te ifrinken wac bg Zaterdag wilde wegwerpen zgn gezag niet vermeerderd De SoleiI vraagt of de Senaat niet getoond heeft dat hg met zweep en teugel geregeerd behoort te worden De Estafette is bgzonder verheugd dat de Senaat zgn woorden heeft moeten intrekken en ziet in het gebeurde een zegepraal van Ferry i koloniale politiek Dat de bekwame begrootingarapporteat nit den Senaat Boulanger geen familie van wglen den geneiaalc geplaatst is aan het hoofd vao het nieuwe departement iaeenigermate een schadeloosstelling hoewel het geval te geljjker tgd niet geheel zonder ironie is Boolsnger heeft verklaard dat hij geen aanvallende koloniale politiek wil volgen Hg acht Frankrgk s koloniaal bezit groot genoeg en is van oordeel dat allereenii de ontvfikkeling der koloniën zoodanig moet wbrden bevorderd dat de nationale handel versterkt wordt tegen de mededinging der Engvlschen en Duitschera Steeds zoekend naar auarchiaten vindt de Pargacbe politie ook een menigte dieven zooveel dat haar activiteit weer in e n niet zeer gunstig licht rerschgnt Zoo ontving iemand dezer dagen een dreigbrief waarin verzocht werd om een zekere som poate restante De ontvanger van den brief behoorde toevallig niet tot het gewone soort der hangen hg gaf den brief aan de politie en toen de brutale rekel aan het postkautoor kwam om te vragen of er eeu brief voof hem was werd hg ingerekend De man zeide uit Praag te zgn en Hrabe te heeten Zgnhelper zekero Budimir een Hongaar werd insgelgks gevangen genomen In beider woning werden een menigte valsche passen formulieren voor bedel en dreigbrieven en eenige reeds klaargemaakte brieven gevonden Beiden hadden tal tePargs wonende aanaienlgke buitenlanders op die wyze opgelicht Ten gevolge der onthnllingen van Hraba en Budimir is een bende van 22 buiten1an4sche oplichters en dieven gevangen genomen Ouder hen zgn 9 Russen 3 Hongaren 2 Turken 2 Doitschers en 3 Grieken Het Hof van Cassatie te Rome heeft uitspraak gedaan in de zaak van Moünari tot 23 jaar opsluiting veroordeeld wegens deelneming aau de woelingen iu MaaaaCar rara Het Hof weigerde de bevoegheid van den krggsraad te erkennen aangaande feiten voor de afkondiging van den staat van beleg voorgevallen dientengevolge zullen tal van nitspraken in Carrara en ook op Sicilië door de krggsiraden gedaan moeten worden herzien De staat van beleg op Sicilië schgnt te zullen worden bestendigd tot de krij iraden al de processen hebben afgedaan Tot dusver zijn 420 personen veroordeeld tot opsluiting van een tot dertig jaren 3 tot dwangarbeid en 80 tot mindere straSen Schoon er bepaald w e dat de financieele commissie den mond zou houden lekt nu en dan iets van haar werk uit Zoo moet de belasting op het kapitaal van 20 pCt door de commissie gebracht zgn op 14 pOt en van de door de Üegeering gevraagde belastingsom 50 millioen afgenomen zgn terwgl voor leger en marine nog 29 millioen besparingen worden verlangd De Minister van Financiën zou geweigerd hebben hiermee genoegen te nemen Terwgl het tusschen Rusland en Duitschland gesloten handelstractaat Dinsdag in werking is getreden wachten de voorloopige overeenkomsten tusschen Oostenrijk en zgn RuBsischen buurman nog steeds op bun uit voöriog Iu uen loop dezer maand zgn die overeenkomilen goedgekeurd door den Oostenrgkschen Rgksraad zoowel als door tiet Hongaariche Parlement Zg moeten dienen om tot het einde dezes jaars eene voorloopige regeling te vormen in afwachting vau het tot tand komen van een definitief handeUtiuctaat waarover reeds geruimen tgd onderhandeld is Nu had men zich in Oosteurgk en Hongarge er mede gevleid vooral de fabrikanten daar te lande dat denzelfden dag waarop het Duitsch Uuiqsische handelstractaat in werking trad ook de voorloopige handelsovereenkomsten tusschen Rusland eu Oostenrgk Hongarge van kracht zonden worden maar in die verwachting is men deerlgk teleurgesteld Het schgnt dat het llussisohe gouvernement de voorloopige regeling niet aan wil voordat de grondslagen van het definitieve tractaat gelegd zijn Baartoe behoort het tarief der graanrechtsn elTBusIand verlangt zulks la r gesteld te zien dan de Hongaarsche regeering wil toegeven Zg meent Ut niet te kunnen doen om het Parlement te Badapeot aolk