Goudsche Courant, woensdag 4 april 1894

Donderdag 5 April 1804 J o 6310 S2sie Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tTitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BurserlUk stand aEBOBEN 30 Maart Elizabeth onders E W da KeJMr n J C BSmer 31 Petrni Joaapbos onden C Zwauenborg en J E van Klavaren 1 April Adriaans JohanneR oadera A Verschoor en J Zorg 3 Alida Barbara onden A Lexsmond en J fu Sgn OVERLEDEN 31 Maart M de Jong 11 d 2 April E C Kahle 6 m V Zilver huisrr vao A B Voorzanger 73 j C Verhoef 90 j SPECIALITEIT in Dames en fleeren Handschoenen A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 8 AFBIL Vor kra 88 10011 10 n 78 78y IVa 961 98 los 617 841 m 106 617 891 100 lOO a 98 6891 685 101 861 109 817 149V 9 l 101 108 189 80l 81 1081 108 171 189 108 4B 49y 187 189 84 slotkoera 88 101 108 Il 78 78 791 881 88f M s 9 BV 98 641 8 As 7 7 871 96 Nisiuum Gert Ked W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Hoi au Obl Ooadl 188188 iTALll Inuhr nng 1862 81 B DotnMB Obl iapapior 1868 8 dito in zilier 1868 5 FonnaAL Oblig met tiolcet 8 dito dito 8 BmiaND Obl Ooat Se Serie S dito Oaooni 1880 i ditobqRothi l88 4 dito bü Hope 18811 90 4 dltoio goud lw 1868 6 dito dito dito 1884 5 Spahii Ferpet ubuld 1881 4 Tduuj aepr GoDT leen 1890 4 3eo leeoiog lerie B Geo leeaiog serie C Znn An BiF Beo r obl 189 8 Uuioo Obl Buit Bob 1880 6 TiNlluiu Obl 4 onbep 1881 AurnDAH Obligstien 1861 8 i BomtsAH Sted leee 1886 NlD N Afr Hscdelsr aand Areodib Tab Mij Oerti oatea DoiiMaatsohappg dito Arab Hypotbeelcb pandbr 4 Ottlt Mij der Vorateol aand s Gr Ilysolbeekb paudbr 4 Nederlandsobe banlc aand Ned Hsndelmaatsoh dito N W b Pao Hjp b psndbr I Bott Hypotheelib psndbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 OosTBKK Oost Hong bank aand BiJSL Hypotbeekbsnk pandb 4 AMXanu Equit hypotti pandb 6 50 140 64V Vl Maiw L G Pr Lion oert 6 NlD Hon U 8poorw Mij sand My tot Eipl V 8t Spw aand Ned Xnd Dpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm ssnd 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALll 8pooT l 1887 89 A Eobl S Znid Ital 8pwmij A H obl 8 PoLiN Wsnohsu Weeneo ssnd 4 BuaL Gr BuH Bpw Mg ssnd 6 Balliaohe dito ssnd Vi 1041 1841 losy 111 94 108 188 184 Vl 991 siv 87 18 j lOj 81 a 1081 Bl a Vl 900 108 lOl loiv UBV 88 108 94y lÏÏ 51 S6V 18V 811 Fastova dito ssnd 8 Iwaog Dombr dito sand 8 Kunk Ob AEOw Sp kBp ssnd 8 Lofowo SewsaI Sp Hij oblig S Orel Tilebik dito oblig 6 ZnidWeet dito ssnd t dito dito oblig 4 181 AlUKli A Oenl Fso Bp Mjj obl 8 Ohio North W pr O v sand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm oert t b lUinoia Central obl in goud 4 Louiar NBahrilloCert T ssnd Mexico N 8pw M j lebyp o 6 Miss Kansas T 4 pet pref aand N ïork Ontario ti West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 8 8t Faul Minn k Mauit obl 7 Un Fso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O Oahada Cao 8outh Cert r aand Tin O Ballv k Nar Ie b d o O Amsterd Omnibua Mij aand Botterd Trsmweg Msata sand NlD 8tad Amatordsm aand 8 Stad Bolterdam ssnd 8 BlU II Stad Antwerpenl887 Stad Brussel 1886 S i HoNG Theisa Eegullr Gesellsob 4 OosTIHR Staatsleening 1880 6 K K Ooat B Gr 1880 8 BrANJl Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bes Hyp Spobl eert 6 ADVERTENTXfiN GEBR TERWINDT Waalsteenrabrikanten JAARL1JK8CHB PRODDCTIK van j 26 Millioen Steenen Fraaie Klear Scherp gevormd ii üitmuntMde Ktoalitêü i 1 Ooncarreerende Frasen 1 Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland t Vra€igt Printten en Monsters IftftM Et eiaiiM tt Um In eene bijeenkomst van Kiezers uit bet HoofdKiesdistrict Gouda welke eene zeer ruime uitbreidin r der kiesbevoegfdheid wenschen maar tevens overtuigfd zijn dat de Grondwet eene uitbreiding als door de Kegeeringp werd voorg esleld verbledl is als Lid der Tweede Kamer bij de verkiezingr op 10 APRIL a s als GANDIDAAT g esteld de Heer Mr C J E graaf van Bylandt Lid der Qedeputeerde Staten van Zaid HoUand te s Qravenliage die met aandrang den Kiezers wordt aanbevolen Het Comité K VAX D TORREN Jzi lfa M M Mii H W O KONING Gouda Voorzitter L EXALTO Moordrecht A MUNLIEFF L Pz Oud aid IJtel Vioe Vrz L TOL Nuumrkerk aid IJ ui H W F BONTE Qouda Secretaris A SMIT Azs Lekkerkerlc Mr D N BROUWER Gouda A STREEFLAND Az Ukkirkerk O B LDLID8 va QOOB F MUNLIEFF Ouderkerk o d IJul A ROOZEBOOM A C VA HOÜWENINGE Gouderak Dr H IJ8SBL Dl SCHEPPER E J VELDHÜUZEN Boekoop Men lette vooral op den saam Mr C J M graaf van Bylandt te Granenhage Gebr ± Stollwerck s Chocolade en Cacao Dmlraaüge door de nieuwste uityiudingon op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fgnste grondstoffen garandoeroi jon verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oon aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firnm behaalde 27 BreretB als Hofleverancier 44 Eere Dlploma B gouden enz Medailles een bewgs van nitmimtend Qjn bbriluitt Keeds 1874 schreef de Accedemie national de Paris Nona TOiu d camons nne Hedatlle d or prenalire elaaae en oonaldératloo de votre azoellsnt tebrlcation de Ohooolat bonbons varies eto eto Stoilwarok t labrikaat is verkrügbaar bjj H H ConQsenrs Banietbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Kederland Jnliiu Hattenklodt Am rdam Kalverstraat 103 Rijk worden door de 1001 Nacht I r Bericht aan het publiek G br B M 00 HEK maken bokend dftt door beu van de koo fraaie uitgnre De volledige Vertellingen der lOOl Nacht mei oiroa 8000 illuitratiSn tekst vao GËEA B D KËLLKE eeae cieuwe uUgsve renchgat in 100 AFLEVERINGEN n 86 CENT per afleïering Op dene nieuwe uitgave worden aan duixend inteekenaren cadeau gegeven honderd orlgineele Premieloten waarbij vele van eene directe handelswaarde van f 100 tot 300 Deu loten geren door hun menigte van 100 stoks KOLOSSA L VEEL KAN3 dat daarop pry a Tallen ran 200 000 100 000 ƒ 60 000 f 2B 000 10 000 enz enz Elk inteekenaar ontrAngt onmiddellijk eone aote op formaat zegel geteokend door do Uilgorera en door den te Kgmegen roatdeerendea Kotaris W E HIJXKK waarin da 100 pramialoten mot Dummar en serie rermetd ataan soodat men elke ia da ooaranten roorkomenile uilloting tetf kan oontroleeren Om elk id e rau eigenbelang vreg te nemen rarklaren de Uitgeven dat de gonoemdo premieloten in rollen eigendom ook met de durop intuseohao geraüen prjjzoo aan de lOCO inteokenareu worden afgestaan Z j behouden dua nooh de toten nooh de daarop allende ommen self maar geren deze aan het genoemde getal inteekenaren bg loting Mdeaa Alle in den tusseheulgd daarop gevallen rijzen blijren tot het einde der inteekenïng bewaard Aladan beeft de verloting der premieloten onder de ioteake area plaats zoooala die in het certificaat mot titel nummer en serie worden aaugegeren ten orerataan van den te Nijmegen resideereuden Notaria W B HIJINK in wiens handen wij borengenoemde loten stelden en welke loten gedepopoerd zyn in den brandvrgen kelder der Nqmeegsohe Baukrereeniging Vao Engelenburg en 9ohippen teNgmegen De 1001 Nacht ia het meest ïntereasante werk over de geheele wereld De rijkdom weelde en pracht die in de rerhalea der 1001 nacht op zulk eone eigenaardige en be koorlijke wjjse beaohreren wordt deden ona het bealuit nemen om aan ds intsekonaren op dit zoo aantrokkelgke werk eene aahitterende en aanlokkende kaas te geren en do gelegenheid te openen om op gemakkelijke en minst kostbare wüze ryk te worden tegen eene betaling van slechts 86 cent weklüks waarvoor men in 8 jaar tgds een hoogst iotereaaant eo fraai werk bekomt en tevens een kepilaal ran 200 000 100 000 60 000 86 000 enz eni kao maohtig worden Kansrijker solieder en billyker aaabieding is wet oooit bjj eenig boekwerk gedaan By deie loten berinden er zich toch die onmiddellijk verhandelbaar zya roor eene waarde van 100 800 800 en meer en de inteekenaren alleen moeten daarvan in het bezit komen Fill Het moga misicbien bevreemden dat wy legen betaling ran slechts SS oent per week eene zoo in het oog rallende kans geren on by sluiting via het Wkrk zulke koatbare premies De rede daarvan ia eaavoudig dat het ons slechts te doec is het fraaie boek dat de waarde goed vertegenwoordigt te verkoopen en w j niet tooals de kantoren die daarvan nitaluiteod werk maken door oombinalie der loten eean winst trachten te behalen Deze loten als premiSn te geren heeft aleohls ten doel de exploitatie ran een mooi werk te bororderen Uitgebreid prospeotus met duidelyke onuohrijring in eiken fitnken Boekhandel rerkrygbaar en bij de uitgevers Qelïr B M OOHEN Ie N jm n en te Arnhem Effectenveiling De eerstvolgende Veiling 7an AANDEËLEN in NaatschappUeo ObligatlèDenz VAH Hcr Ontvangp en Betaalkantoor L Mïi llJi e BOTTEBDAil lal plaats bebben Hff in den loop dezer Maand Opgaaf van stokken wordt ingewacht vöór 15 APRIL a s Uen biede het Qehk de hand 500 000 Mark ala hoofdprijs iu het gelukkigst geval biedt de nieuw ste groote Geldverloting dia door de Hooge Begeering van Hamburg goedgckeard en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop raa slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 110 000 to ten 66 400 prigzen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige iMsliasing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van erenluoel fiOO 000 Hark by uitnemendheid echter Iprys aM 300 000 Iprys a M 800 000 1 prys il U 100 000 8 prijzen M 76 000 1 prys M 70 000 Iprys iU 66 000 1 prijs aM 60 000 1 prijs aU 66 000 3 prijzOQ Èi M 60 000 1 prya a M 40 000 6pryzeQ I 80 000 Da prystrokkingen lyn volgens plan ran ambtswege rastgeateld Voor de aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgdo Oeldrefloting kost 1 geheel orig lot slechts M 6 of 3 601 half ff ff 8 ff 1 80 5 prijzen a M 16000 26 prijzen H 10000 66pryzen M 6000 lOOprysenaM 3000 863 prijzen iM 8000 6 prijzen it M 1600 766prgzeaïtM 1000 1887pryzen M BOO 38960 prijzen M U8 18991 prgzeaaMSOO 200 160 127 100 94 67 40 20 IV 90 1 kwart tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona do met het wapen van don Staat voorziene Origtneele Loten zelf in handen By iedere bestelling wordt hetrereisohteoffi cieele plan waaruit de verdoelicg der pryeen op de rersohillende klassen ala ook de netrefp fende inleggolden te vernemen ia gratis bygevoogd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officioele lyaten De uitbetaling der pry en geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eo kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belangbobbeoden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzon hebben wy meermalen rotgena offioieule bewyzen de eerste Hoofdtreffers vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 86Ü G00 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze tip den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en vereoeken derbalre om alle commissies te kunnen uitroeren de bestelUogen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APHIL e k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaari in HAMBUKG P S Hiennede danken wjj roor het rerttouwan ons tot hiertoe geschonken en danr wy by het begin der nieuwe rerloting ter deelneming inritaeren zullen w j ook voor het vervolg b moeid zijn door een stipte en reëele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Begunatigers te verwerven Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJIV onder Redactie der beste Eatb Letterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectunr als Bomanê Novellen Bistoritehe Varhalen Poè ig JUerlelyBaadêeU Logogrlef Bébu en n voor den zeer lagen prijs van 6S CBST per 3 maanden franco per post 80 cent G edkoopsl maandsolirift vu Nederlud P STOKVIS WATBBBEDS DiTOivm VBoBCH Oouda Bnelpersdnik vai A Binixxiii k Zooir DE VERKIEZING Als wjj acht dagen verder zijn zal het geheele land in spanmng den uitslag afwachten van de algemeene verkiezingen die voor de naaste toekomst over onze staatkunde beslissen Qeen wonder dat alles overal in de weer is om zieh toe te rusten tot den grooten strgd waarvoor zoo korte tijd van voorbereiding gegeven is Met genoegen zien wij dat overal het gewicht der zaak wordt ingezien men wenscht een duidelijk antwoord te geven op de vraag die de Regeering gesteld heeft Natuurlijk vallen de gewone partg verhoudingen thans weg dnar zooals terecht is aangetoond in en bg de voordracht van den heer Yalette in alle partijen voor en tegenstanders van de wet Tak gevonden worden Een natuurlijk gevolg is daarvan dat vroegero medestanders thans elk hun weg gaan in de hoop natuurlijk zich weldra weer onder één banier te scharen als de thans han gende quaestie is opgelost Een treffend voorbeeld levert de briefwisseling der heeren Knijper en Lohman welke de Standaard gisteren publiceerde Der gdgke gevaUen kunnen wij ook in b midden opmerken nu door liberalen dia niet met Tak meegaan een anderen candidaat gesteld is tegenover den afgetreden volksvertegenwoordiger Wij houden het voor zeker dat dit velen moeite heeft gekost en in onzen kring kennen wij voorbeelden van mannen die een kwarteeuw samenwerkten en nu tegen elkander komen te staan Maar dit kan nu eenmaal niet anders en het beste is zeker elkanders goede bedoelingen en vader landslievende gevoelens te waardeeren In Rotterdam en den Haag en vele andere plaatsen is het als hier liberale candidaten vóór en tegen Tak die elkander den zetel betwisten Wij achten dit een gewenschte zaak want daardoor alleen kan men te weten komen hoe de natie denkt Ieder kiezer behoort beslist partij te kiezen en niet angstvallig vragen of hij daarbü vrienden ontstemt of personen moet bestrijden die hij hoogacht Aan de kiesvereeniging waarvan men lid is is men in dit exceptioneel geval fEVILLETOK PBIlfSES VEEA 18 ffO 1 labelde Vera myn geluk ia reeds volkomen t Zij riel Natalie met beide armen schreiend ran vreugde om den hals en riep uit Gy zijt mijne moederlyke vriendin gebleven tot op de laatste klip gij zult mijne goede moeder zyn in de toekomst van mynien armen vader eene gade die de zon zal worden van zijn leven 1 Plots ng trad elix Bodenbnrg nader en omhelsde zjjne bruid aan wiens hart Tera de geheele wereld rergat in het gevoel vaii dat onbescbrljfelyk geluk hetwelk der reina liefde is betoboren Veertien dagen waren rerrlogen Graaf OHnsky had zyn koffer gepakt en zou den volgenden morgen naar St Petersburg afreizen om aan het Hof ran dan Czaar genade td tragen Felix zon hem veivezellen Haar Helmntb de altyd voortvarende man ran het recht en de wet waa hen voor geweest I Ademlooa kwam hij by graaf Olinaky en reikte deo verbaasden edelman zwygend een document over Het waa een door den Czaar eigenhandig geteekend atnk waarin aan graaf Staphan Olinsky den niet gebonden alle richtingen zijn het daaromtrent vrij wel eens Waar wij zoo meenen dat de kiezers goed doen voor hun meening uit te komen kan het niet anders of deze Courant acht zich ook verplicht een duidelijk antwoorci te geven op de vraag die alle gemoederen bezighoudt Dit blad heeft verscheiden malen zijne bezwaren tegen de kieswet zooals die waa voorgesteld uiteengezet wjj kunnen niet zeggen dat de manier van den minister van binnenlandsche zaken om de wet te verdedigen en de ontbinding uit te lokken onze goedkeuring wegdraagt dat hebben wij reeds vroeger gezegd Maar daarmede is niet alles uit Men moet op de toekomst letten en berekenen wat het meeste resultaten belooft voor het land Krjjgt de Regeering eene meerderheid dan komt spoedig een kieswet tot stand die voor goed een einde maakt aan de kiesquaestie en men kan over andere nuttige dingen gaan denken terwijl het liberale ministene aan het bewind blijft hetwelk al zooveel goeds heeft tot stand gebracht Ljjdt Tak echter de nederlaag dan moet hij aftreden en plaats maken voor een ministerie dat steunen moet op oonservatief liberalen katholieken en behoudende antirevolutionairen die samen weinig zullen kunnen uitrichten een zwak bewind zullen bijeenbrengen en spoedig voor den drang naar uitgebreider stemrecht zullen moeten wijken Uit dien hoofde komt het ons zekerlijk doelmatig voor het tegenwoordig ministerie te steunen Bij ons weegt het zwaarst de toekomst van ons land dat al sedert jaren op allerlei verbeteringen wacht Het nieuwe kiesstelsel moet er komen het gezond verstand zegt dat zulks beter zal gaan met den minister Tak die op de hoogte is en nu een eind wil maken aan alle verdere gezeur over dat onderwerp dan met nieuwe mannen die zelfs nog niet weten hoe zij dat varken zullen wasscben Het standpunt van ons blad is dus het best te vergelijken met dat van het Algemeen Handelsblad dat ook afdoening der zaak wil eu dat verlangt te probeeren met Tak ondanks de vele bezwaren die dit liberale faoofdorgaan heeft tegen de vryen terugkeer in zijn Vdderland toegestaan en de directe teruggave ran zijne verbeurd verklaarde goederen verzekerd werd De Fooi stond verstomd maar uit zjjne oogen straalde de innigste dankbaarheid den brenger der Uijde tyding tegen vDat heb ik aan n te danken vriend I Bene nieuwe illustratie van uwen mensohenhaat heer graaf I lachte Helmntb in stille berredigïng Als ik u nu een goeden raad mag geven dan zon het deze zyn u zoo spoedig mogeljjlc voor te stellen aan bet Bof te St Petersburg Niet zonder myne vrouw sprak de graaf yKu dan maar voortgemaakt met het huwelijk elke dag uitstel ia verlies van den tijd des geluksl kommandeetde Helmutb ffDat is ook mijn gevoelen ff En waar blyf ik danP vroeg Eelix Hetzelfde uur zal ook uwe echtrerbintenia aansohouwen Katóra is dood Olinsky leeft wy hebben lang genoeg gehaat wij willen eindelyk beminnen myn zoon Felix 1 Bea storm van zyn rreugde wekte de vertooning vaa het document ia den familiekring De dubbele bruiloft werd zoo spoedig mogelyk gorierd en aan den fentdisch zaten de gelukkigen vsamen met hunne guten met vader en grootvader Gotthardt Vera s gelukkige pleegouders den sluwen braven Helmnth Karel B imann en zyne bruid en den hoedenmaker van Altona en zyne vrouw Dan vlogen de jonggehuwden heen op de huwelyksreis Folii met zgne jeugdige gade naar het zonnige Zuiden Olinsky en Natalie naar de CWeDitad laatste formuleering Wijgelooven dat een paar aanhalingen daaruit onze bedoeling duidelijker zullen maken dan wij het zelven konden nederschrijven Waarom ijveren wij voor libei ale candidaten die het tegenwoordig liberaal ministerie willen steunen om een ontwerp in te dienen tot hervorming van het kiesrecht in denzelfden geest als het vorige maar beter geredigeerd Niet omdat wij blind zijn voor begane fouten of meenen dat het verongelukken der kieswet alleen de schuld is van hen die eigen stelsel verkozen boven dat van den Minister Maar omdat wij onder de tegenwoordige omstandigheden nieuw uitstel en het optreden van een ministerie van oonservatiefliberalen antirevolutionairen en katholieken een gevaar vinden voor de vreedzame ontwikkeling van ons land Men vergete toch vooral niet dat zoowel rechterzijde als linkerzijde voor een groote kiesrecbtuitbreiding is Deze krijgen wij dus in elk geval I Doch zoo we liberalen afvaardigen die het ministerie Tak steunen verkrijgen wij een beslissende oplossing van een vraag euk welks freotst gei sr jniBt ligt in zijn verdaging Wanneer daarentegen de conservatieveliberalen antirevolutionairenen katholiekenzegepralen dan blijft de agitatie voortduren dan zullen de eischen telkensgrooter en scherper worden en ala danten slotte de finale uitbreiding na eenjaar drie vier natuurlijk ten slottetoch komt dan zal afgedwongen zijndoor een verbitterd volk wat nu nogaangeboden kan worden aan een eeduldis volk Wij steunen dit liberale ministerie dat door zijn ontwerp en de toelichting er van getoond heeft wat het wilde Wij moeten daarom voor eenigen tijd de zijde verlaten van eenige onzer beste vrienden mannen van ervaring van karakter van kennis die het vaderland innig liefhebben en trouw dienden Is er iemand die er aan twijfelt dat dit ons hard zeer hard gevallen is We aarzelden zoo moeilijk viel het ons mannen als De Beaufort en Qleich De ontvangst van bet statige paar osn het Bussisohe Hof wos zoo dat de graaf en de gravin zioh bewogen gevoelden roortaan o hunne goederen in Polen te blyren eu te zorgen roor het welzyn van hunne arme onderhoorigen die een langen ty d van rerdrukking en lyden hadden doorleefd maar roor wie in de edele Natalie de blyde dageraad van een schooner dag oprees Nu zuchtte de bankier dikwyla nu ben ik geheel van myne eenige dochter af maar werd hy dan lachend getroost door zyne vrionden daarvoor zijt gy nu ook de sohoonpapa van een hooggeboren graaf geworden 1 Maar de troost bleef hem ook ii prinses Vera zooals zij thans met recht door hem genoemd werd eene nieuwe dochter gevonden te hebben daar Felix Bodenburg de oude firma te Hamburg weer opgericht had Pelix bewoonde met zyne lieftallige gemalin de onderlyke villa op den Uilenhorst waar ook madame Borner tot hare groote vreugde weder een plaatsje rond Nu luister eens mijn goede vriendin I sprak juffrouw Móller tot juffrouw Henning onder een kopje echte Mocca wat was dat een deftige bruiloft he De graaf die nu om zoo te ze en familie ran ons is geworden plaatste mij aan zyne rechterhand op het dubbele feest terwyl myn Heinrich ndast onze Vera kwam te zitten I Want waarom Omdat wij het kind niet naar het weeshuis zondjon maar als ons eigen aannamen Wel doen draagt renten I En wat onzen soboonBoon Pelix Rodenburg betreft on Ven b d ala man eeret weder te kunnen steunen na de behandeling der kieswet Maar wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen Hun herkiezing op dit oogenblik zou het gevaar doen ontstaan dat de crisis voortduurde dat de gisting toenam En is er iemand die gelooft dat de besliBsende uitbreiding in welk geval ook tot na 1900 kan uitgesteld worden Wat wint men dus door deze aarzeling door dit uitstel Dat als de conservatieven winnen de uitbreiding over een paar jaar plaats heeft onder dr Kuypor premier van een radicaal tirevolutionair ministerie in plaats van onder het liberaal ministerie TakPiersonl Met deze beschouwingen vereenigt de Goudsche Courant zich ten volle BINNENLAND GOUDA 4 April 1894 VERGADEEIN vam dim GfEMEENTEEAAD op Yrnilag den 6 Ap 1894 des namiddags ten I nre Aaq de orde De rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken dieast 1893 Het voorstel tot wgziging der be rooting van het Vereenigd Wees en ffilemoeseniershais dienst 1893 Het voorstel tot wgzigun d r begrooting van het IiraSlietisoli Armbestuor dienst 1893 Het voorstel tot wjjziging der Verordening op het verkoopen van viach Het adres van de Bestnren dor Afdeelingen Qonda van het Alg Ned Werklieden Verbond het Werklieden verbond Patrimonium en den R K Volksbond betreffende do keuring van het vleescfa on de visch en het onderzoek van levensmiddelen enz Het adres van T N Jomten betreffende vergoeding van schade door hem geleden by hot snoeien der boomen op de Algemeene Begraafplaats De benoeming van eonen Lykdrager De benoeming van oenen Voorzitter en vier Leden en hunne plaatsvervangers in de Stembnreanr voor de verkiezing van een Lid voor do Tweodo Kamer der Staten Qoneraal graiendoohter wel eea prins kunnen krijgen want wanrom P maar joed is hij dat verzeker ik n en gelukkif i onze Vera noen moor nog want waarom P hü draagt haar op de haadon ome mannen konden daaraan een voorbeeld nemen Bon jhril gelach dded de ijverige iprookrtor ventommon haar Ueinrich stond in de deur urU op de handen dragen P Oe waart roe to zwaar moedertje I Ooh man I ge voritaat het te woordelijk go zult van uw leven niet beaohaafd worden ik bedoel hot fignnrlgk I uurl jkP Ooddank moeder dat gij benohaving voor ons beiden hebt 1 Nu ander zou het er ook erg met de opvoeding van onze Veto hebben uitgezien niet waar lieve vriendin P vO zeker zeker I nikte deze eerbiedig on dronk het zooveeUta kopje ledig Ku juffrouw Moller blikte met stillen triomf op haren onbesohaafden oohtrrieod