Goudsche Courant, maandag 4 juni 1894

Directe SpoorwegverWodlog mei GülÜA ZomenJIenst 1894 95j AangevaDgeo 1 Mei TUd van GreeDWlcli e os a io 17 I I M 1 10 1 41 11 01 li ll li iO l K S ii i o 1 1 11 11 I M l ii 1 44 OTTIHDAM SODDA t a S 10 4 08 4 40 DEW HAAO GOUUA aUage 5 487 807 489 88 9 4610 18 11 88 II IS 1 88 8 15 8 45 3 484 16 4 48 6 1 7 8 05 f l 10 10 1 44 t f f 4 48 7 06 f s f 1 49 f f § a 7 U 10 80 t 1 68 5 f 7 80 V 10 86 t a 04 w t 7 16 0 w Ê 10 41 8 09 t ft 5 09 V 7 81 10 8 18 9 58 10 1610 58 19 0818 45 9 80 8 46 8 16 4 18 4 48 5 80 5 47 7 48 8 86 10 10 10 86 DTBBOBTGOUDA msm IUlreekt 6 88 7 60 9 9 58 11 84 18 09 18 50 9 66 8 10 8 59 4 48 6 86 8 00 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 19 S4 4 16 9 1110 61 ündevster 7 07 8 1 10 94 18 48 t w 4 84 9 18 GottOa 7 80 8 88 0 8410 87 18 0618 55 1 98 3 97 8 60 4 87 5 90 7 08 8 419 8911 07 llfSTSKDA M O O U D A ABsterdaaC 8 8 0 40t ll lOt 11 97 9 40t 4 10 4 10 7 88 AKsterdaaWp 5 50 1 16 9 15 11 85 11 48 9 55 4 85 4 85 7 50 TJO 9 04 10 18 11 18 16 gekleurde raasen De Demoeratiaehe Club diep verontwaardigd brandrorrkte by resolutie de door Miss Wells gewraakte haodelwyze der Vereenigde Staten als eener democratische maatachappg onwaardig Dit zoo vertrouwt zy aal wel balen TAa btt KmTioMu moer Rcngtld bttioektn bet Philharmonisch orkest ryue uitvoeriogeD b Dt wKt ent OTer md ang of reftrtwii fA gflschieden mukteo toch reeds vete gesbonneerdaa gebruik tad de gelegeofaeid om bg het concert wêa de Htagecbe chotteryoittEiek ia de raim balie te vertoefen De internationale tentoonstelling tot bevorderiog der photoftraphie van 2 tot 10 Juni te Groningen te houden mag uitstekend geslaagd nenoemd worden Zg telt niet minder dan 130 inzendiogen een ffetal tot dnsverre in Nederland niet bereikt De eerste afdeeliog rak phot afen internationaal bevkt 22 nommers uit alle landen van Earopa van de amateurs intern vinden we 70 inzendingen van de aroatears Lationaal eveneens fraaie groepen soowel van de seniores als joniorea en van dames amateur photografen Vervolgens prachtitj e reproducties verkregen naar pbotograpbiBcbe negaUeven door mecbnoische drnkmethndoo apparaten en otensiliën enz De bovenzalen der Harmonie zgn bgionder voor dfze tentoonstelling geschikt die ontegenzeggelgk een druk bezoek alleszins verdient De Korbauidirectie beeft Tan de tancheopoou sedert da sloUing in bH rorige jnar gflbraik gemaakt om in het gebouw ea op bH terras rerbeteriDgen aan te breogeo waaronder do uitbreiding van de OTordekie warande op het terras aan de zgde au den rmtauraot Terwgl de gebeele rettanrant thans inwendig is gedecoreerd door de steeoen wanden mft hont te bekleedeu en dsarop een versiering aan te brengen tao gi schilderde vakkeo in eene omliJstiDg Tan bamboeswerk is de sywand links waar Toorheen da gasten achter een hekwerk aren gfseien in denzelfde stgl Tsrsierd en geheel overdekt De Bongordijnen voor de warande vensters EJjjn vervangen door eeu sonneKherm over de fMwbe breedte Dinsdagavond en nacht weni een gouden broilolt gevierd in de open lucht Ken echtpaar dat in de Jonkerstraat te Amsterdam woonde vierde syn 50 jarige ecbtvereeniging Daar de financiën uiet toelieten een zaal te haren badden sy besloten bet teeat maar op straat voor hun deur te doen plaats bebbeo De buren badden onderling iets byeengobracht voor moziek en nu draaide een orgelman er lustig op los terwyl verschillende paren de vrouwen in jakjes en de mannen in bon boezeroen een dansje pakten Dit feest duurde tot s morgens half vier toen ieder voldaan zyn trap opklom Het nieuwe ovferdekte gedeelte is door de directie Pavilion des nittions gedoopt omdat de soldering met de wapens der verschillende nation is betcbilderd De groote glazen deuren van de Kunaal by dm ingang kunueu thans naar buiten opengedraaid worden een maatregel in bet belang der veiligheid van bet publiek Nog andere berrorraiogen getuigen van het strtven van den directeur generaal den beer OoUbcck om a n rechtmatige en aelfs kleine wensehen van het publiek te voldoen ondankn groote opofferingen Ook san bet strand is er veel veranderd Ia htt bureau van den badmeester agn meer gnichets aangebraofat en de bouw van een reeks MU booten winkeltjes op het strand langs kat Kurhaua ii reeds vroeger besebreven Aan de Arnh Ct c wordt medegedeeld dat een jongmensch voor de landmacht twee malen werd goedgekeurd en daarna voor de marine a ekeurd wegens platvoeten Bg de landmacht in casu infanterie komt t in hoofdzaak op goede voeten aan terwyl eon zeeofficier toch waarlyk niet zooveel mar cbeeren zal Toch zijn voor de infanterie de voeten goed genoeg maar voor de zeemacht niet 11 Zoo iets wekt wrevel op te meer daar men maohtelooa staat tegenover de uitspraak omdat by de marine geene berkeuring wordt toegelaten merkt het b ad terecht op Door een opktl per wonende aan de Gedempte Gracht te Gravenbage was eene party patroonhulzen van Lafaucheux geweren afkomstig opgekocht Daaronder btvonden zich echter nog een paar onafgeachoten patronen die in handen van kinderen kwameu Deze gtugen er mee npelen eene patroon ontplofte en een der kleinen werd daardoor zoodanig in het gelaat en aan de handen verwond dat het kind naar het ziekenhuis moest worden overgebracht Eene zonderlinge rechts quaestie is thans san de orde by eene der Duitsche rechtbanken Het geldt namelyk de vraag of een uitgetrokken tand den tandmeester dan wel den patiSnt toebehoort De quamtie is ontstaan doordat een tandmeester die aan een uitgetrokken tand eene merkwaardigheid bespeurde dezen weigerde terng te geven aan den patiënt die ook meende er recht op te hebben en de aak aan de beslissing van den rechter onderwierp Iets over Odul Aan een aan het N v d D toegezonden artikel van den heer J A van Ketel tandarts te Amsterdam ontleenen wy bet volgende Voorop zy gesteld dat er tot dusverre geen mondwater bestaat dat door éen ofmeermalig gebruik per dag in staat is de caries z g wolf der tanden waar die ontstaan wil tegen te houden nog veel minder een dat beftaande caries het voortsaan belet Vermelding verdient het thans reeds dat het aatttal kaarten door geabonneerden niet onbelangrük overtreft bet getal ten vorige jare op dit tydstip genomen Bet bg de Tweede Kamer der Staten Generaal Mnhangig geweest ijjnde ontwerp van wet houdende bepalingen tot beveiliging van per onen die in fabrieken eu werkplaatsen arbeid varriofaten tegen aiekte of ougeTaJlen is opl uw ingediend Het wetsontwerp komt orer tn met het door de vorige regeering aange Aan de Maataobi tot opvoeding vsn Weesen ia bet Hai geain is door de beer A Stoop van Zwyodreeht eene gift van t 200 vermaakt De 25 000 loten van de bekende jaarlyksebe Haarlemsohe verloting van paarden rgtaigen eus agn ruim 17 maal geplaats soodat er eene pondspondsgeffgw verdeeling heeft pUati gehad Eene dochter Cham s Miss Ida Wells hield deser dagen in de Democratische Club te Londen eeoe voordracht over de ongerechtigheden welke hare swarte broeders en zusters in het democratisch Amerika te verduren hebben Er is in dat land der rrgheid en der ongeIgkheid een sobromelgk meten met twee maten zoodat een zwarte man met levenslange gevangenis gestraft of eenvoudig gelyncht wordt wegens vargrgpen welke zynea blanken medeburger als louter kleine afdwalingen of licht vergeeflyke struikeliogon worden toegerekend Waarom no echter soo vro Miss Wells aelve deze grief aan den boom geepi kerd in Engeland dst immers t ae band niet steken kan tusschen de witte en de zwarte bevolking der groote Republiek En Miss Wells antwoordt Omdat de Anwriinnen ten teerste Blqjverig ayn op boane goede laam in de reld en omdat derhalve bitterder dan gal en alsem vaor hen weten moet door de meest beeebaafile natie op aarde beneden paric geeehk te wonlen by hunne bejegening van t to jm lO ti ll Ot 11 00 11 10 ll li M 7 it 7 7 10 7 M 7 5t ÜMHlrHlll ItiMinrktrk OirtU KotMtdua 11 01 7 7 I 10 7 M a si t t I 01 0 11 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 47 01 11 11 15 Hiwimfark MooidMiikt 1 10 i lO i i Ml 1 07 1 11 lO OI l tl 7 4 Ml ODDA DIM B Ooud 7 50 5 40 0 00 7 10 4 11 11 H ll 101 1 17 I M 155 4 45 1 17 1 5 7 U M7 11 05 11 18 t T l 7 411 51 11 01 1 1 4 57 0 11 4 Bl lCr 7 47 l i H Agw 7 5l 01 11 10 1 14 5 0 Ml 10 10 h mi mi M 10 Ó7 IIJ 11 41 IMl i 4l 1 7 1 65 4J5 5 11 5 55 Ml 7 4 10 15 U M 11 41 Oeeda M 110 7 M 8 08 I ll lO l 10 11 41 1 18 i 8 18 4 47 5 18 5 57 7 48 8 8810 1410 88 OHda i 10 6 54 Ê 11 09 8 87 r s v 8 87 7 1 s 10 87 wÏÏrf J IB 108 5 18 l M 11 17 8 45 8 11 5 04 5 45 8 35 8 07 8 5B 10 85 V Ï MM8 8 41 0 1 10 51 1145 1 80 8 08 8 88 8 50 5 80 Ml 8 58 8 88 8 1110 58 lUO 0 rf ê 40 8 81 10 08 10 55 18 Us J 51 4 47e MJ 7 48 0 14 Ansleidam W 7 5 I0 f5 18 11 1 ♦ 8 Ml MJ U 18 Zuted 0 C 8 14 831 IhW Xf 84 IJl Ml 1 MO 8 87 1U8 Het bacteriologisch ondersoek heeft doen uitkomen dat dan ook Odol aan deze ver wachting niet beantwoordt Een mondwater kan slechts d ar metsucces werken waar het lonter en alleen gebruikt wordt om een frisscheo smaak in den mond te krygen of als aangenaam poetsmiddel waar met den tandborstel de mecbaoiscbe reiniging der tanden wordt ondernomen hoewel hiervoor goede laodpoeder of pasta weer verre te verkiezen is Wie tot dit doel mondwater gebruikt of zou willen gebruiken zou ook Odol kunnen uemeU want het scheikundig onderzoek bracht geen voor het gebit sohadelyke c stoffen san het licht Atl en bedenke men wel dat Odol zoomin als eeoig ander mondwater bat ontstaan van caries tegenhondt of bestaande caries het voortwoekeren belet Is een tand of kies eenmaat door caries aangetast dan kunnen wg bet verdere ziektep occs door bsetetiën doodende middelen niet stuiten I Bet eenige ons ten dienste staand middel is in zolke gevallen een goed gelegde vulling Bg de te Ameide gehouden publieke verkoopittg van kersen werd besteed 6 a 8 cent per kilo op bet bout de opbrengst der vrucht zal bier slechts zeer middelmatig zyn Voor binnenhooi werd besteed f 13 per 500 kilo op het land de Prof J ï Doedes te Utrecht deelt in ïEerkelyke Coaraotc bet volgende mede Hedenmorgen ontving ik uit Chicago het nr van 10 Mei jl van the Chicago Herald my door dr Barrows gezonden waarin het bericht is t e lezen dat mevr Haskall aan de curatoren der nniveraiteit vun Chicago de som van 20 000 dollars heeft aangeboden tnt stichting van eeu fonds voor bet bonden van lezingen over vergelykende godsdiena eschiedenis Ër moeten jaarlijks zes lezingen over dat onderwerp gehouden worden voor studenten professoren en vrienden der universiteit De milde geefster ia opgewekt door de algemeene belangstelling welke in het parlement der godsdiensten ten vorigen jare ia betoond Dr Barrows hoopt de eerste zes lezingen te houden Vraagt men nu onder ons wat dat parlement der godsdiensten gegeven c heelt dan kan ten minste op dit fonds worden gewezen en deze stichting voor zulk eene jaarlyksohe serie van lezingen worden genoemd De boot van geheel nieuwe oonatmctie an den heer W Kooy te Huizen welk vaartuig aldaar in den Buiten Amstel ter bezichtiging beeft gelegen is giateren langs den BuiteoAmstel naar Rotterdam gealeedt om vandaar naar Engeland te worden overgebracht Het gedane bod voor de nieuwe uitvinding moet onlangs met f 10 000 verhoogd en tot f 40 000 gebracht zyn doch t is door den eigenaar niet aangenomen Uit de omstreken van Budel N Br gaan elk jaar nog at veel personen buitenlands om daar met een ambacht of met bet boerenbedryf den kost te verdienen Eeu pasr jaar geleden ging eene boerendochter uit Bndel naar Duitschland by een landbouwer iu dienst Nu is in Pruisen iedere dienstbode die langer dan zes weken dient verplicht tot een zoogenaamd iBerufsgenossenschaft toe te traden en een maandelyksche bydrage te storten waardoor men dan by een ongeluk in en door den dieuat recht krügt up een jaarlyksoh pensioen alles gegarandeerd door den Staat De bedoelde dienstbode kwam nu met een dorschmachioe in aanraking waardoor zy met gebroken arm en been in het gasthuis verpleegd moest worden Van totale genezing waa geen sprake zoodat zy na eenigen tyd naar Budel tsrogkeerde met rechtop pensioen 4 0 4 87 S 04 S I1 to U IO 11 10 1 41 1 51 1 01 I M 1 11 11 01 11 40 10 16 Toorb 1 54 N dLul5 69 Z £esw6 08 £ Bl Kr O U Z6V U 8 1B Gouda 8 807 6 Reeds kort daarna kreeg zy kennis van het besluit waarbg haar de keuze werd gelaten tusschen een pensioen vnn 221 Mnrks HJaarB of een nitkeering in eens van 1800 Mark Zg koos bet laatste w ens de lastige formalituten welke aan de jaarlykacbe invordering vaa het pensioen verlranden zouden zyn In de laatst gehouden algemeene vergadering van de Onderlinge Brand waar borgmaatsehappy Ne rtandia gevestigd te Leeowardrn in werking getreden 1 Jnlï 1880 werd o a verslag nitgebracbt omtrent de werkwanheden en den toestand der Vereeniging over bet boekjaar 1893 Daaruit bleek dat de Maatschappy opnieuw belcngryk was vooruitgegaan daar de registers voor 1893 openden met een ingeschreven kapitaal van 1 14 669 818 en die van 1894 met een kapitaal van f 15 185 133 loodat de vermeerdering meer dan een half millioen n l f515 315 bedraagt De brandschaden over 1893 beliepen f 13 000 334 waarvan door herverzekering was gedekt eene som van f 924 51 1 zoodat de Vereeniging in die schaden had te dragen f 12 081 82 Die uitkomst is gunstig te noemen in 1892 toch bedroegen de schaden f 1829057ViOvereenkomstig art 39 voorlaatste alinea van het reglemunt werden in de op 8 Mei 1893 gehouden algemeene vergadering de contributiën volgens de vooratelfeo vanhetbeBtaur oiHii6nw geregeld en vastgesteld Naar het voorschrift van het reglement had het bestuur de nieowe tarieven ontworpen in verband metde uitgaven die aedert de oprichting der Vereeniging voor iedere afdeeling hadden plaats gehad Die herziening moet voortaan om de tien jaar geschieden en de bedoeling dsarvan is om te bevorderen dat elk jaar een nageoo gelyke premie worde betaald Ofschoon eene onderlinge maatschappy zynde is bet toch wenscbelijk zooveel mogelijk stabiliteit Ce brengen in hetgeen jaarlyks voor elke f lUOO in in iedere afdeeling en klasse moet worden bygedr en Geeft dit een overschot dan kan een goed jaar allicht een kwaad jaar dekken en het overschot blyft in elk geval tm bate van de deelnemers De nieuwe contributiën zyn nagenoeg grifk aan het bedrag dat gemiddeld over de verloo pen jaren aan coutribotie en omslag te zemen moest worden betaald De rekening opneming heeft jaarlyks plaats door zes deelnemers welke door de algemeene vergadering worden benoemd Deze Maatschappy geeft van hare werkzaamheid en haren toestand de meest volledig mededeetingen aan de deelnemers daar bet jaarlyks verslag wordt gedrukt en voor de deelnemers gratis verkrygbaar wordt gesteld In Friesland zlJn in de laatste dagen on eveer 400 Duitsche grasmaaiers aangekomen een get l belangryk minder dan andere jaren in dezen tyd Deze vermindering is een gevolg van de omatandigbeid dat in de provincie vele greidboeren hunne buitelandsche grasmaaiera dit jaar hebben afgeschreven omdat sy ter voorziening in het bestaande gebrek aan werk bet maaien en hooien door eigen volk wilde doen verrichten De Meimaand die gisteren haar afleid nam be ft de scfaoone verwachtingen door de vroege lente gewekt teleurgesteld met hare aanhoudende Noordenwinden Maar wij hebben geen recht tot kl en De vroegere lente was abnormaal een Zuiderlente en de Mei was normaal onze gore Noordsche Mei c waarvan De Genestet spreekt Eu dat ook onze vaderen in de golden 17e eeuw het metzoo n Meimaand moesten doen getuigt o a het bekende danklicht aan Boreas van Vondel die in een Meimaand zong 7 10 1 41 1 40 1 47 1 14 10 01 10 10 11 10 0 IIJO 7 07 7 17 7 14 7 11 7 17 7 10 U M 1 10 0 41 MO M 1 10 10 00 4 41 4 55 5 01 5 11 5 51 8 11 4 10 00 11 00 M I N MS M Noordewind die lang ons stroomen Knaagt den bloeaem op de boomen De opgeloken bloemen achenkt Wildzang steurt en lieve Lent En den Mei die met zyn zonnen Kwam aanminnig aangeronnen Wy kunnen nu Boreasc precies hetzelfde verwyten XHGSBONDEN GIDS voor GOUDA M nkttr de RedaeUurl Tot myn spyt zie ik my genoodzaakt eenige plaataruimte in Uw veelgelezen blad te verzoeken en dit om een misverstand te voorkomen Dezer dagen wordt er by b t adverteerand publiek van Gouda gewerkt om advertentiëo te verzamelen voor een uit te geven Gids voor Gouda c en nu verneem ik dat menigeen in de meening verkeert dat die annonces zulleu worden oj enomeu in den geïllostreerden Wonioggids van Gouda c die sedert by na twee jaren door my wordt uitgegeven De colporteur van den Gida voor Gouda weet te vertellen dat duizend exemplaren gra tie zullen worden verspreid maar hy vergeet er by te voegen dat die gids by wyze van eeuwigdureuden kalender slechts eens wordt nitgegeven dat meerdere exemplaren verkocht zullen moeten worden maar nu vraag ik wie zal ooit een Gids voor Gouda koopen De getllustreerde Wooinggids die eene beBchryving van Gouda bevat waaraan myns inziena zeer weinig zal toe te voegen zyn rer scbgnt elke maand met de noodige veranderingen dos twaalf malen per jaar van dien gitlfl worden elke maaud duizend of meer exemplaren geheel kosteloos verspreid door het geheele ryk naar Oost en WestJudië op de mailbooten enz en ik geloof dus met recht te kunnen zeggen dat het adverteerend publiek door in mynen Woninggids zyne annonces te doen opnemen alle kans heeft daarvan resultaat te verwachten vooral omdat die gida in handen komt van doizeuden woningzoekenden eu van allep die zich bier metterwoon komen vestigen Wat de heeren die den gids wenschen nit te geven op toog hebben begryp ik niet Vinden ze den door my uitgegeven gids niet voldoende waarom mij dan niet op die tekortkomingen gewezen Willen ze my t enwerken dan geloof ik dat ze de belangen van Gouda al zeer slecht behartigen want wie zal t tegenspreken dat door my gedaan wordt wat gedaan kan wor den om de belangen van Gouda te bevorderen in de hoop dat daarvan door my later eenige vruchten gepinkt znllen kunnen worden Wie zal t geld voor de uitgave van den Woninggids veil hebben om dat misschien terng te kunnen verdienen met veel moeite en inspanning Ik geloof dat de heeren niet weten waar voor Gouda da schoen knelt de ondervinding heeft my reeds veel geleerd zoodat ik durf beweren zulks heiet te kunnen beoordeelen dan iemand anders Ik beschouw ieder die myne onderneming niet steunt als een man die alleen voor eigen beurs en niet voor de belangen van Gouda opkomt Meer plaatsruimte durf ik niet vragen alleen hoop ik dat het Goudsche publiek zal inzien dat het op zyo zacbtat uitgedrukt j uld vermor8en ia als de Gids voor Gouda It licht mocht zien en dat dit geld in het weritelyk belang van Gouda beter zoude besteed kunnen worden UEd dankzeggende voor Uwe welwillendbeid Mynheer de Redacteor heb ik de eer met de meeste hoogachting te ztjn UEd s Dienstw Vak bolhuis HOITSEMA De Gommittie van Redactie van den tGids voor Gouda heeft zich ernstig afgevraagd of bovenstaand atuk eenig antwoord barerzyda verdient Nu zy een antwoord geeft geschiedt dit uitsluitend in het belang van den Gids en bet doel dat zy zich met dien Gids voorstelt nl Vreemdelingen naar Gouda te lokken Had de heer van Bolhuis Hoitaema ook maar eenig bi rip gehad en de daarover gebonden diacnssies in decomité vergadering van 1892 geboord dan zoo hy zich wel tweemaal bedacht hebben alvorens zyn onbekookt en beleedigend stok te pnbliceeren Onbdiookt omdat de gebeele Toorvtelliog VMS den heer van B H onwaar en onjuist is aangezien sy op dit groote misverstand bernat ale zou de Commiasie hem tegenwerken terwyl juist in zyn voordeel gewerkt wordt io dien de Commissie er in mocht slagen door baar Gids rolstrdit geen woninggids vreemdelingen naar Gouda te lokken Beleedigend in de hoogste mate omdat geen enkel lid der Commissie eenig geldelyk voordeel bg de samenstelling van den Gids heeft integendeel byna alle leden hebben daarvoor ved van hun tyd moeten opofferen en zelfs de kosten van vergadering enz voor eigen rekening genomen Ziedaar M de Redacteur waarom de Commiasie geaarzeld beeft het stuk van den heer van B H te beantwoorden Uwe lezers kunnen thans beoordeelen ef de heer v B H het recht bad ook maar iets te schreven van wat in bovenstaand stok te le en staat Wy doen dan ook by deze opnieuw een beroep op de Oondecbe in zetenen ons door iele advertenties te stennen opdat de voorgenomen uitgaaf van den Gids kan plaats hebben in bet belang der neringdoenden en in bet belang der gekeele stad Gouda U M de Redacteur danki nJe voor de verleende plaatsruimte en Uw zeer gewaardeerden steun Achtend De Commissie t B V d Gids V Gouda BnlteDlaodsch Overzicht De keizer van Ooatenryk heeft het ontslag van WeckerM en du andere Hongaarsohen ministen aangenomen Graaf Khfin Hedervary is belast met de vorming van een nieuw kabinet Het nieuwe kabinet wordt als anti liberaal beschouwd Zyne samenstelling maakt een diepen indruk De strengste befelen tot handhaving der orde te Sofia zyo gegeven De politie is door soldaten vervangen en de stad is militair bezet Deze maatregel ïs een gevolg van de gewelddadige tooneelen waardoor de afgeloopen nacht werdt gekenmerkt De vice president der Kamer is door het gepenpel vóór bet paleis gelyncht en voor dood achtei elaten De procureur Drasnoff werd mishandeld Herhaaldelyk kwam het gepeupel in den afgeloopen nacht in botsing met de politie die van hare vuurwapenen gebruik maakte Het Ëngelsche ministerie brengt thans geen aangename dagen door al bad het Donderdag nog by een partyatemming van gewicht eeu meerderheid van zeventien stemmen aan zyuzyde Balfour aprak dezer dagen ala zyn meening nit dat bet Kabinet behoort tot die ongeneealyken die nog wat korter of langer tyd van leven hebben maar die al dezen tyd te bed moeten doorbrengen niet in staat iets van belang uit te richten Dit moge ala afkomstig van een leider der oppositie wat donker gekleord zyn bet is niet te ontkennen dat het met de liberale partij in Engeland niet rooskleurig gesteld is Lord Rosebery ondervindt evenala indertijd Caprivi in Duitschland wat het zegt de opvolger te zyo van een groot man die alleen reeds een party waard is en voor een levend program kan gelden Vooral in bet Parlement komt het uit dat Rosebery zeer ver by zyn voorganger aohfer staat Allereerat tn kennis wat hg zeer openhartig dikwyia genoeg toegeeft maar verder ook in ervaring en behendigheid Toch mag men hem dep lof niet ontbonden van een goeden dosis moed te hebben Dat bleek nit zyo zeggen indertyd dat hij niet wyken zou als hy nog één atem meerderheid had En ook ia by hem evenals by zyn collega s er de wil om met energie de dingen aan te vatten Gisteren kwam het vooratel van Harcourt in behandeling om gedurende het overige van deze zitting den voorrang in het debat te geven aan de regeeringsvooratellen Alle hens was aan dek getrommeld Het aiond 234 tegen 217 stemmen zoodat bet voorstel aangenomen werd De oppositie hief een gejuich aan over deze geringe meerderheid maar men weet dat vroeger de meerderheid slechts 14 stemmen bedroeg zoodat er no nog enige winat ia Blgkhaar hebbeo de Parnellisten zich weer tegen de r eering verklaard Overigens viel over de homogeniteit der liberale meerderheid niet te klagen Met dat al blyft de toestand der regeering critiek De hoop dat de afgescheiden liberalen de unionisten zich weer by de regeeringsparty zouden aansluiten nu de homerole qnaestie voorloopig van de baan is wordt niet vervuld Ze blijveu aan de zyde der cooaervatieveo staan Thans doet de regeering haar best om de radicalen en de mannen der arbeidersparty nauwer aan zich te verbinden het voorstel van Harcourt is daarvan een nieuw bewys Door den Senaat in België ia het wetsontwerp tot goedkeoring der overeenkomst met de firma A Hard Co om België te verlossen van de Fransche kopermunt waardoor het overstroomd ia aangenomen met 35 tegen 8 stemmen De Senaat heeft daarop besloten zich tot Dinsdag te verdien daar de begroeting van binneulandsche zaken aan de bsnrt van behandeling is eu de tegenwoordigheid van den minister van binnenlandscbe zaken vereischt wordt in de Kamer zoolang deze nog niet met de kieswet geree is Aan bet slot der beraadalaging over de begrooting van spoorwegen postery en tel fraphie welke Woensdag zonder faoofdelyke stemming werd aangenomen heeft de minister Van den Peereboom tot groote verbazing van de leden van den Senaat by zyne Weid verklaring om hy de vaststelling der spoorwegtarieven rekening te houden met de landbouwbelangen o a gezegd dat by den landbouw een warm hart toedraagt maar mu onwrikbaar tegenstander is van beschermende rechten op voedingsmiddelen en op dit pnut nooit ransigeeren zal En sda a te voren dieoden zyne ambtgenooten voor financiën en landbouw eeu wetsontwerp in hetwelk boter margarine mee verdnuroaamde groenten enz met een invovi recht treft De Kamer is met de beraadslagingen over de ki wet gisteren gevorderd tot de strafbepalingen onder welke die waardoor de ver pUebte stemming rersekerd zal moeten worden De beer Woeste bestreed nog eens die verplichte stemming en bel ogde tereoht dat de poenale sanctie welke in de wet gesteld wordt er feitelijk geen is omdat de ryken gemakkelyk die een of twee franken betalen zullen terwyl de armen niet znllen betalen en er ook niet toe gedwongen kannen worden De minister De Burlet antwoordde dat vraar niets iB selfa de Keizer zyo recht verliest maar de opmerking van den heer Woeste blyft niettemin waar dat er derhalve feitelyk geen verplichte stemming bestaat en trouwens ook uiet kan worden toegepast De nieuwe grondwet evenwel schryft de verplichte stemming voor dos zy moet lo de wet worden neergeschreven al is zy dan ook iu de toepassing oomo lyk In één opzicht werden de straffen tegen het verznimen der stemming bedreigd cog iets verzacht nl dat by overtreding voor de vierde maal het tydsverloop van 6 op 10 jaren werd gesteld binnen hetwelk de vier overtredingen moeten b pMn zyn En met een byna lachwekkend gewicht verklaarde de minister De Borlet dat hy ernatig had overwogen of op de veroordeeiiógen w ens het verzuimen eener stemming de straf voorwaardelyk zou kannen worden uitgesproken wat hy in ontkennendeu zin meende te moeten beantwoorden Het ia inderdaad wel het overwin waard waar het boeten betreft van enkele franken slechts en straffen waarvan de minister erkent dat sy tegenover de onverm nden toch niet kunnen worden toeorepast mSS MSOLS voor Dames en Heeren A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam Tor kra 8 V lOO 108 78 8 lös l a 88V 4 80 87 loof 100 94 841 860 101 87V 108 08 147 97 101 I8S 98 60 O 108 108 180 181 104 467 B0 186 148 687 Jl 164 V 188 I 108 111 687 ♦ 108 186 188 5 88 88 18 10 V 76 111 108 48 49 18 18B lö 107 101 loiy 114 m 88 alotkoera 89 100 109V 78 njf isV 103 ISV 1 JUNI NunuNB Oert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito HOHGU OU Ooudl 1881 88 i Itaui Inioliry ing ISSS Sl B OosTlNK Obl in papior 1868 6 dito in nlrar 1888 6 PolTCSiL Oblig mat boket S dito dito 8 auauxi Ubl Oou Sa Sana dito aaooni 1880 4 ditob jKoths l88a 4 ditobgHop 18SV90i dito in goud Jaaa 1888 6 dito dito dito 1884 8 Sp hi Ferpat uhuld 1881 4 Ttiu Oepr Oon laao IStO 4 Oeo laauiog aaria D Gao leaaÏDK aeria 0 ZuiDAn QlP Beo tr obl 18H 8 UniDO Obl Buit Bah 1810 Vbnbzcila Obl 4 onbap 1881 AHnilDU Obligatian 1881 8 i BoTTntDAH Stad leen 1888 3 NlD N Afr Hkcdalsr und Araodab TBb H Gertilieateii DaiiMaataohappq dito Arah Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstanl aaod a Or Hypothealib paudbr 4 Nadarlandaohe bank aaad Nad HaDdalmaataah dito N W Il Pao Hyp b pandbf B Bott Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotbaekb dito 4 OoaTINB Ooat Hong bank aand ROSL Hypotbaekbank pandb 4 i AHXui Ëquit bypoth pandb B Maxw L O Fr Lien oert 6 Nb Holl U Spoorw Mij aand Hij tot Bipl T 8t fyw aand Nad Ind Bpoorwagni aand Nad Zuid Afrik Spm aand O dito dito dito 1891 dito t iTtULSpoorwl 1887 8 A Eobl 8 148 8 Zaid Iul Spwmij A H obl i PouiN Waraobau Woanen aand 4 Bvn Or Bnaa 8p Mg aand S Baltiaohe dito aand 108 öy 94 Faatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand BKarak Ch AsowSp kap aand fi Loaowo Sevaat 8p lii oblig B Oral Titabak dito oblig B iMdWaat dita aand B dito dito oblig 4 9 iHnilA Cant Pao gp Hij obl Ohio fc North W pr C auid dito dito Win 8t Fator obl 7 Dan ar k Bio Gr Spm aart rjL Illinoia Ceatral obl in goud 4 Louiav Ie NaabrillaGert T aand Haxioo N Spir Hy lehyp o A Hiaa Kanaaa r 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weu aand dito Fanna Ohio oblig 6 Oragon Cllf la hyp in goud B 8t Fanl Hino fc Hanit obL 7 Un Fat Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col la hyp O B CiMADA Can South Cart r aand Tik C Ballw k Nar la h d o O Amalard Omoibai H aand Botterd Tramirag Maata aand NlD Stad Amaterdam aand S Stad Boitardam aand 8 BiLSII 8tadAnt erpenl887 Vi gtad Broaaal 1888 i i a lla ThoiaaBegallrGeaallach 4 Ooarfinif aiaauleepi i l880 B K K Oml 1880 S Staiui SXË Hadnd f 1888 Tar NltOac Hyf 1 1 aart B lO V NiaBact FOX J L Jm J GEVONDEN VOORWERPEN In de maasd Uti 1894 xga de Tolgend roorirerpen ali geronden gedeponeerd en uigegoTen aan het bnreaa tan politie 1 Fantasie broche l linnea lak inh Torkan lepela en een atrgkijier bg dan heer Jiigeni won Markt in bewaring 1 aniaiaie ring 1 portemonnaia 1 R C Kerkboekje 1 dafeot bloadkoralen armbandje 1 bloed koralen baliketting 1 dames horloge ketting 1 agden foulard 1 gntta percha band 1 jongenapet 1 ulieren oorbel 1 kinderboeielaar 3 atnka linnen goed 1 boek behandelende orer geneeakande 1 gele dameahandschoan 1 gooden ring 1 paalmboekje en 1 defect fantaisie armband De geronden voorwerpen in de maand December 18 3 en niet door de rerlieaera af haald ign ter dispoaitie der reanotieTelgke indera met inachtneming ran art 2014 Bnrgl wetboek Bnrean roor geronden roorwerpan geopend ran 11 I nar a moigena Gouda 1 Juni 1894 De Commisaaria ran politie W N YAM GARDEBEN 345 Staats loter Be Klaaaa Trekking ran Zaterdag i Jani 1894 No 8910 Fremia 8000 No 4184 400 Prijaan fan 70 807 8418 BB61 9471 18098 18974 18848 184 476 8881 888011499 18144 16098 17866 19441 1610 4771 696111841 18979 1798S 1760B 104878097 6498 7900 16a Lgal te Klaaaa No 8811 noet ajia S9BI 100 S9=9gsa99S=9SSSSSSSB9BgBMW Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Mei Johanna Cornelia ouders P M ran der Griend en L A M ran den Hoek OVERLEDEN 31 Mei N J ran der Heg 10 w ONDERTROUWD 1 Jani J Markaa te Kralingen 22 jaar en O Franken 21 j P M Hornet 25 j en 6 Jne 22 jaar ADVERTENTIBN Voor de rele bewgten ran deelneming onderronden bg hei orerlgden ran ODU geliefde Moeder en Behuwdmoeder Merronw da Wed C J 8MITS geboren SiiBwaats betuigen wg onzen hartalgken dank I P Air Di VBLDEGouda Sum I Coai WITTE DiVBIiDK D FIJAN Shits Dr 8 FIJAN JAN SMITS CJin A SMITS Haarlem i Ooiuaii FaiD SMITS J 8MIT8 TAK D Kannu A J W SMITS C F 8MITS DB Bon f J W SMITS Smarang j ü SMITS KooH Haarlem 4 Juni 1894 V Hartelgk dank roor de rele bewgaaaTan belangstelling op 29 Mei jl ontrangan I Vak SCHOUWENBURG in heele en halve flesschen VERKRIJGBAAR BIJ Firma A 7M VEEN Bf wnreEL ot Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAN te Goote DELFTSCHE