Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1894

den snbst officier voa jnatil e gebracht die hem mededeelde dat hy nit de ggzeling was ontelagen en er het beleefde verzoek bgvoegde Wanneer u ons op de hoogte kunt brengen wie der raadsleden bet geheim verklapt heeft honden wg ons bg n aanbevolen In zgn adres aan de Tweede Kamer klaagt hg nu dat hg onwettig ia geggzeld omdit hg niet geweigerd had getuigenis der waarheid af te leggen en in alle gevallen zoodra hg zgn zegsman had genoemd de reden voor de verdere gijzeling vervallen was Het Weekblad van het Recht merkt op dat de Kamer niete aan het geval doen kan omdat het een verkeerde toepassing der wet geldt De adressant had in hooger beroep kunnen komen ofschoon dan toch het vOnnis intuHschen ten uitvoer gelegd ware geworden Het Weekblad is echter tevens van meening dat de adressant werkelgk recht heeft tot beklag als de feiton zich hebben toegedragen zooals bg ze mededeelt De wetg eft in de ggzfling een middel om do getuigen te nopen tot het beantwoorden der tot hen gerichte vragen een dwangmiddel om hen te doen spreken niet om de waarheid te doen spreken 0f deze onderscheiding te Zieriksee wel in acht ia genomen bg het in ggzeling stellen althans het in ggzeling honden van den adressant mag altgd in de onderstelling dat de feiten door hem joist en volledig zgn medegedeeld ernstig werden betwijfeld In het Algemeen Politieblad wordt gesignaleerd een persoon zich noemende barou Ernest d Ungern Sternberg geboren 27 Febr 1867 te Neathoutschuogé Rasland lengte iets meer dun middelmatig vrg gezet haar blond sleepeode gang de punten der voeten zeer buitenwaarts gekeerd hanglippen half geopend en sterk vooruitetekend zelfs als hg niet spreekt zich ophoudende onder vaïache namen terwgl hg zich vermomt ala metselaar en meohanicua zich kleedende in wgde broek van bembaz n vrg korte blauwe kiel waarover een veraleten jas met bruine rotten en dragende een effên grgzen pet Hg wordt verdacht van te 7gn dader of medeplichtige van de op 21 April en 28 April en 3 Mei jl te Luik gepleegde dynamietaanslagen Op grond van een verzoek van eene Belgische autoriteit vraagt de officier van justitie te Maastricht opsporing aanhouding en bericht De kustbewoners van Newfoundland schgoen niet te vertrouwen te zgn Althaas de inwoners van Grates Cove hebben onlangs het Engelache schip Calitro dat io de nabgheid van die plaate op een klip was vaal eraakt geheel uitgeplonderd De kapitein en de bemanning kwamen in booten aan land om hulp te vragen van de dorpelingen Maar in plaate van de schipbreukelingen te helpen gingen ongeveer 100 mannen naar het achip en stalen er alles wat er te stelen was tot de houten wanden en het sngwerk van de kapiteiuskajuit en het salon toe De schepelingen werden er zoo slecht behandeld dat zg blijde waren het roofnest den rug toe te keeren De kapitein zal de roovers gerechtelgk vervolgen Een wedloop op stelten van Fargs naar Trouville is het nieuwste op het gebied der aport mode Zg zal eerstdaags gehouden worden Maaudagavond kwamen twintig steltloopers en steltloopsters nit de Landea die zich voor dien wedstrgd oefenen cop hooge beenen te Fargs aan waar zg door de lanterfanters der boulevardav ala gewenscbte nieuwigheid zeer werden toegejuicht Ofschoon het schooue jnargeigde reeds aangebroken is blgft de trek van hen die tot opzending naar de Rgkswerkinrichting te Veenhnizen yqn veroordeeld niet minder groot Directe Spoorwegverblodlog met GülüA JÈomerdleDSt 1894 95 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao GreeDWlch K 0 40 10 4 10 8 U 1 0 04 8 B 7 10 8 48 40 11 08 U l 18 18 18 88 1 84 1 08 1 18 1 1 18 88 18 88 1 S8 1 44 4 10 IIOTTIRSA U O O D S 1 8 61 10 17 11 80 lf SO 8tet n 0 ll nMl Ie Eunw Zitting nn Donderdag 7 Janl Do beer Vao TieohoTen werd als nieuw lid roor Noord Holland beöedigd en nam siititig Twee ÏBterpelktifiD werden Mngevrugd en toegestaan Ie Tin den heer FrauBsen van de Patte die inlichtingen wenacbt orer de ontbinding der Tweede Kamer 2e van den beer Pgnaoker Hordyk die het particnliere bericht ait de N R Ot betrdfende eene expeditie naar Iiombok wil ter sprake brengen Heclen weder sitting waarin deze interpellatiën znllen geschieden Het boofdbeatnnr ran den Oranjebond van Orde te Utrecht heeit aan de Pror Stoten Tan Friesland een adrm ingediend waarin wordt verzocht eeae commissie te benoemen ten einde te onderzoeken wat elders op het gebied der tnriindugtrie wordt verricht eu verkregen om nier gelang van den uitslag van dat onderzoek te komen tot het openen vati nieawe weg n ter bevordering van den bloei en de welvaart van Friesland geven door de directies der totezploiiatte van Staatsspoorwegen en der Holl IJzeren Spoorweg Mj Die van het logies en de vertering door den heer J Martgn aecretoria van het HoUandsch Comité dat de bezoekers nit Nederland wil Toorthelpen en hun alle gewenscbte inlichtingen geven Wie dus van bovengenoemde lage prgzen ifil gebruik maken stelle sich in betrekking tot het HoUandsch Comité De heer J Martgn achrgft nog De toegangsprijs tot de tautoonstelling bedraagt 50 et waarvoor men toegang heeft tot alle afdeelingen der wereld de machioegalerg de tentoonstelling van scheepvaart enz alle zaken vAd practiach nut Ue vermekelgkheden ala de Oosterache afdeelingen het Doolhof Jeruzalem theaters enz varieeren van 25 tot 50 centa OudAntwer pen kan buzichtigd worden a 5 cent De tentoonateihng van acboone konsten achildergen en bedden en bet ateddgk muaeum atollen elk een eutréepros van 50 cent De etdeeljng Haarlemmermeer van de vereenigiug Ht t Witte Ernie c ii tot dusver DOg niet gelukkig geweeat in haer streven De enkele jaren geleden gebonwde en later Terbeterde gskelder blykt ongeschikt te zgn van het dezen winter daarin gebrachte ys is niets meer aanwezig bevonden Wg kuuneo echter verzekeren dat voor deöprga van 50 ceat nllea kao bezichtigd wordenwat eenigszins merkwaardig ia to noemen envan nut kan zgn toor da door u bedoeldebezoekers Sen aantal ondero£Scieren van de versobitlende wapens te Utrecht hebben zich met een wqqest gericht tot den Miniaier van Oorlog waarin zij er op wQzen dat bg het overlgden van militairen beneden den rang van officier de weduwen en weezen ni enoeg geheel onverzorg acbterblyven door het boatoande Fonds tot ondeisteuning der wednwen en mezen van vrgwillig dienende militairen beneden den rang van officier wordt die toestand niet geheel opgeheven daar de doordat fi ds uitgekeerde pensioenen onvoldoende zgn dat de soldgen niet voldoende zyn om lan a partionlieren weg in de beboetten van wednwen en weezen te voorzien en dat het bovengenoemde fonds evenmin dezen toestond afdoende kan verbeteren daar de dan te betolea oontribntie te iwaar zoa worden voor hunne finanoieSle draagkracht Daar ag un op bescheiden wgze stoppen willen doen ter verkrgging van verbetering na bet lot der wednwen en weezen hebben adressünton per circulaire de onderofficieren van bet leger nitgenoodigd gezamenlgk een adres te richten aan de Regeering opdat deze het lok der weduwen en weezen moge verbeteren door hnn een pensioen toe te kennen in den geest van de regeling voor burgerlgke ambtenaren Het adres zal met adressen voq adhfpcie wmden verzonden ïn elk geval willen wij wel eenige steppen doen bg de directie der tentoonstelling en aanverwante gebouwen om eenige reductie van den toogangapnja hoewel wg niet kunnen verzekeren dat onze pogingen met den gewt nachtoo uitslag zullen bekroond worden Gaaroe is het comité bereid verder behulp zaam tusschenbeiden te treden en zoo mogeIgk van to voren alle schikkingen te remen die in het belang eener goede regeling geweuscht zgnc De officier van justitie te Rotterdam verzoekt executie tegen twee kooplieden L vroeger te Blede thans de Amsterdam beiden bg verstek veroordeeld ter zake van het doen aangeven ten vervoer van suiker onder den naam van spek ieder tot eene geldboete van f 16 413 30 subsidiair 9 maanden heohtenia voor iedere boete De feestdag ter herinnering van het 300 jarig bestaan van het Clovenieragilde te Scherpeniase is bepaald op 20 Juni a s Oen Ten Maart II woa faetjuiat drie een wen geleden dat dit weerbaarheidscorps op verzoek van de Heerlgkheid Soberpenisse door bare Vrouwe Maria van Nassau werd gesticht dooh de feestelijkheid tor gedachtenis aan dit feit heeft men tot het betore jaargetgde uitgesteld Zg zal beataan in volkaspelen ringrgdery illu minatie en muziek terwgl de 60 broedera zelf op dien dag eene buitengewone feeatverga dering zullen honden De heer J A Tours directeor van 0n8 Huis te Amsterdam schrgtt In het belang Tan eenige bezoeken der Xieeezaal van Ons Qnisc won ik inlichtingen in omtrsnt de kosten van een tweedaagsch bezoek asn Antwerpen en zgne tentoonstelling Daar die kosten betrekkelgk gering zgn mepn ik dezen en genen nit de arbeiderskringen een dienst te bewgzen met de mededeeling van onderstaande cgfers die ik n friendelgk vraag te willen afdrukken Ik veronderstel dat een gezelschap minstens 22 personen groot op den eersten dag b v Zondag s morgens vroeg vertrekt en d n tweeden di s avouds terugkeert Ziehier de kosten Een retourbiljet der 3de klaaee 3 90 Logies voor één naoht 0 75 Twee middagmalen 0 60 Tweemaal koffie en brood 0 20 Toegang tentoonstelling tweemaal 1 Bier thee extra uitgaven 1 05 De prgs van het retourbiljet ia mg opge Niet minder dan 10 mannen meldden tich gisterochtend bg de politie te Utrecht aan met verzoek om n nr eene rijkswerkinrichting te worden opgezonden Zg werden ter beschikking der justitie gesteld eu naar het huis van bewaring overgebracht Op Zuid Beveland zgn in de laatete maanden verscheidene landbouwe in de weer tot het oprichten van boter fabrieken Te Wemelding werd de eerste fabriek op kleine schaal opt ericht en de goede uitkomsten daarvan spoorden anderen aan om zich ook te vereenigeo Vandaar dat verschillende vergaderingen van landbouwers te Kruioingen werden gebonden waarop besloten werd het voorbeeld van Weiceldinge na te volgen doch op veel breederen grnndsl De bepurKte ruimte waarover men aldaar ten aanzien van kelders kan beschikken is namelgk een hiuderpaal welke niet anders dan nsdeelige gevolgen moet veroorzaken Ook wenscht men een fabriek op te richten welke het grootste deel zoo mogelgk bet gebeele eiland kan omvatten 10 88 11 08 11 0 11 1 11 18 48 8 88 8 41 8 4 8 6 08 i 1 10 S lt 5 i 8 81 Nu evenwel eenige landbouwers to s HeerArendafcorke onIan i in afzondering van die Hoóidnelit mtBvtrknk OnHl Sotteriun T 88 Jl 10 11 08 7 88 7 47 O 8 18 81 19 88 10 87 10 84 10 41 10 47 OuMUt ITiniirarhrk Uoordraokt Ooodi 7 48 7 88 7 46 8 18 10 08 10 11 GOUDA DEN BAAS ÖKud 7 80 8 40 9 09 9 87 10 49 11 11 U 81 1 01 1 87 8 80 8 66 4 46 B S7 6 89 7 18 9 S7 11 06 11 18 ZOT U 7 48 8 88 11 01 I IS 4 67 Ml 49 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 11 88 BL Kr 7 47 S Z w 7 68 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 8 1 6 08 8 88 9 68 81 8 80 8 88 10 10 8 68 4 86 6 96 6 66 41 7 48 10 1611 8811 48 Hlga 8 18 9 18 S9 10 07 11 17 18 41 18 811 48 1 67 8 68 Oaia 8 88 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 618 18 4 47 6 18 6 67 7 46 6 88 10 14 10 88 Olia 1 6 60 64 11 09 8 8 6 87 7 68 10 87 WMtdn 6 69 7 08 8 11 11 17 8 46 8 11 8 04 6 46 8 07 8 66 10 86 Ulncllt 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 48 1 80 8 08 8 88 8 60 6 8 8 11 68 8 18 11 10 68 11 10 B O D D A A MSTBRDAM OMda 4 8 1U 10 0 10 8 9 10 10 88 11 19 M D IO 11 84 Sadtitim 18 11 8 61 4 47 8 88 7 46 10 14 1 8 40 8 48 8 86 49 11 18 1 18 S t 80 87 11 8 welke op Krniningen ve aderden besloton hebben tot het oprichten van eene boterfabriek vreest men dat van eene onderneming op dien gronding niet veel terecht zal komen te meer nog daar velen niet toetreden om dat zg meenen dat door het vervoer naar de verafgelegen boerdergen en zoogenaamde gevloten melk in gehalte zal verminderen en voor gebruik ongeichikt zal worden Toch achgnt deze vrees ongegrond te zgn Dit blgkt uit het feit dat men dergelijke melk uit Middelburg per trein vervoert naar het stetion Kruiningen en vervolgens per as naar Terseke alwaar zgn voor 2 cents per pint 7j L aan de huizen ten verkoop wordt aangeboden en waar de verbruikers beweren dat haar gehalte goed ia zoodat van een nadeeligen invloed btgkbaar niete gemerkt wordt In den loop der maand Augustus zullen naby Aalsmeer militaire manoeuvrea worden gehouden om de battergen to beproeven 120 artilleristeo en 60 paarden zullen aldaargedetacheerd worden de manschappen zullen hun intrek nemen in de bg KudeUtaart gebouwde kazerne Te Kudelataart zullen nog bomvrge kruitkeldera en te Aalsmeer zal een kazerne worden gebouwd Men achrgft uit Drente Hoe groot de voorraad hazen thana reeda ia moge worden afgeleid uit het feit dat het in de gemeente Diever geen zeldzaamheid ia dat men op eén kamp beplant mtit haver a avonds eif zegge 11 hazen telt die aan het welig groen hunne vraatzucht botvieren Dat deze dieren veel echade aanrichten ligt voor de hand Voor de jagera ia het evenwel een big vooruitzicht In onze wetgeving bestaat het middel van ggzeling niet alleen om nalatige achuldeoitars tot betaling te nopen maar ook als dwangmiddel tegen weigerachtige getuigen Dat daarvan wel eens een bedeokelgk gebruik gemaakt kan worden is gebleken in het geval van den uitgever van De Zierikz Nieuwsbode die aan de Tweede Kamer een adres heeft gezonden Wg herinneren dat in Zieriksee een en ander was uitgelekt wat in een geheime raadszitting waa j eschied £ eo zinspeling er op in genoemd blad bewerkto dat de uitgever op 11 Mei jl voor den rechtor cummiaaans werd geroepen om ie verkla ren van welk raadslid hg de zaak had gehoord Hg verklaarde het niet van een raadslid to hebben vernomen maar van een ander dien hg niet wenachto te noemen bg gerucht of op atraat Een half uur daarna werd hg voor de rechtbank gebracht aar hg hetzelfde verklaarde en daarom als weigerachtig de geheele waarheid te zeggen tot ggzeling werd veroordeeld wat dadelgk werd uitgevoerd Deo volgenden dag gaf de geggzelde aan den reohtorcommissaria acbriftolgk den naam op van zgn zegsman iemaod die zetit hg in zgn adi s aan de Kamer door zgn betrekking eenigszins op de hoogto kan zgn van wat er op tatodhuis omgaat maar die evenmin als ik in de geheime zitting was geweest en dus eenvoudig had gegiatc Die persoon werd toen opgeroepen als getuige maar ontkende het wat hem met het oog op zgn positie niet euvel is to duiden De uitgever werd intussohen niet ontslagen maar nog tot den avond van 16 Mei in ggzeling gehouden omdat de rechter oommiasaria beweerde tdat wat hg verklaard had nietwaar was dat hg van een der raadsleden het wist dat er een gebeele kliek in de stod was die het gez fW den burgemeester wilde ondermgnen en hy de uitgever aan het hoofd van die bende stond dat er geheimen waren en dat hij rechtercomm die moest en zou weten en dat het de eigen schuld van den geggzelden was dat hg nog in de gevangenis zat want dat hg meer wist dan hg wilde zeggen 6 68 8 08 8 10 17 0 88 4 80 4 67 6 04 B U B SO 9 08 6 48 7 80 1 60 8 48 4 80 4 46 4 86 6 08 6 09 8 10 4 08 4 40 6 16 DEN l iA6 60VDA 1 46 1 66 1 08 8 09 1 16 18 08 18 40 10 18 10 80 10 88 10 41 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 Toorb 6 64 N a L d6 69 Z Z trw 08 Bl Kr 6 14 Z M l De opgeslotene die verklaart inderdaad alles te hebbeu gezegd wat hg wiat werd eindelgk op 16 Mei te 7 unr s avonds voor 9 40 11 01 11 10 9 47 f 9 64 1 10 01 f 10 10 11 80 11 80 6 81 7 07 8 1 9 t 7 17 w 9 0 7 84 f 7 81 ff 6 61 7 87 8 80 10 08 16 4 416 17 7 B 06 9 88 10 10 4 48 7 08 f r 7 11 t 6 7 10 9 81 7 ff ff 6 09 7 81 ff 10 GxudA 807 6 8 18 6810 igi0 68 11 0811 461 10 8 46 3 164 18 4 436 80 6 47 7 488 86 10 10 1 4 D T B I O H T G O O D 4 Illreokt 38 7 60 6811 84 11 08 18 60 8 66 8 10 8 614 48 8 8 0 8 6010 84I Woerdm 68 8 11 10 1 11 84 4 18 9 1110 61 Uudawiter 7 07 8 1 10 14 11 41 4 84 0 19 Qoud 7 10 8 31 9 84 10 87 18 00 11 66 1 88 3 87 3 60 4 37 6 10 7 08 8 41 38 11 07 AHSTEKOAMeOVDl Amitcrdim CS 8 i 9 40 11 10 11 87 9 40i 4 10i 4 10 7 88 9 46 AlutndamWp 8 80 8 16 9 68 11 86 11 48 8 6 4 88 4 86 7 0 10 00 Ooudt 7J0 1 04 M 18 18 8 60 8 80 8 81 9 t lUS dM fa het bkm jurgei da Dagelgks kan nnn tnnapqrten Toonl ait Holland begeleid door EBksïeldwachter of marechaussees door Assen zien trekken ranwaar zj met de trek ohait naar de kleine Oost worden verroerd Dinsdagnamiddag zag men een transport van niet minder dan 55 dergelijke haveloos en vervallen nitziende peraonen doortrekken Het onlangs aangekondigde internationale Brievenbestellers feest te Antwerpen waartoe ook vertegenwoordigers van de Nederlandsche bestellers werden nitgenoodigd gaat niet door omdat de Belgische Rpgeering geweigerd heeft de vreemde bestdurs vrij reizen op de spoorwegen toe te sbjn Een slachtoffer van de telephoon is te Berlijn al sinds geruimen t jd onder behandeling van de voornaamste zeonven specialiteiten Het is een 2I jarigetelephoonja£Frouw dieljjdt aan verlamming van den rechterarmen hevige zenuw aandoeningen door den telephoondienat veroorzaakt Zq heeft 18 000 zenuwtrekkingen per uur of 432 000 per dag Haat geestvermogens hebbeu niet geleden De telephoondienat moet al veel zennwziekten veroorzaakt hebben en men acht dien dienst voor meiajee veel te zwaar Dat blijkt trouwens genoeg uit de bediening Wy ontvingen een overzicht van de Verslagen over het elfde boekjaar der Eerste Nederlandsche YerzekeringMaatechappy op het leven tegen invaliditeit en oogeiukkeu geveatigd te s flravenhage waarvoor hier ter stede de heer A K van der Garden als generaatagent en de heer P J K van Werkhoven als agent fungeeren Dat deze Maatschappij gunstig werkt zoodat ze behalve het voldoen aan hare verplichtingen een dividend van 5 pCt aan hhr aandeelhoaders kon uitkeeren is reeds een afdoend bewjjs We willen echter de cjjfers doen apreken en ontleenen daartoe aan het overzicht het volgende De resultaten over het elide bo kjaar der MaatschappS waren als volgt Afdeeling I Lieveusverzekering Aangeboden werden in dat jaar 2267 verzekeringen van kapitaal tot een gezamenlijk bedrag van f 1 896 244 30 eu 121 verzekeringen van rente tot een gezamelijk bedrag van f47 673 99 Van de aangeboden verzekeringen van kapitaal werden 53 niet aangenomen tot een bedrag van f 97 500 en van de reuteverBekeriugen 3tot eeu bedrag van f600 Alzoo werden afgesloten 2214 kapicaalsverzekeriugeu tot een gezamenlgk bedrag van f1 728 744 30 en 118 renteverzekeringen tot en gezamenlgk bedrag van f47 073 99 Op 1 Januari 1893 waren van kracht 12 841 verzekeringen van kapitaal uitmakende een bedrag van f8 752 148 37 en 249 verzekeringen van rente uitmakende een bedrag nn f 139 000 97 Waren dus geen contracten afgeloopen afgekocht of geroieerd dan zouden op uit December 1893 van kracht zyn geweest 15 055 ooutracteo van verzekering van kapitaal te zamen uitmakende een bedrag van fl0 552 892 67 en 467 oontracUn van reutenrzekering tot een bedrag van f 186 347 96 Uvenwel liepen l f en wbrden afgekocht of geroieerd 1788 kapitaalaverzekeringen tot een bedrag van f654 116 88 en 22 renteverzekeringen tot een bedrag van 9 072 22 Zoodat het boekjaar 1893 sluit met een cijfer Tan f 9 898 775 79 over 13 267 contracten kapitaalaveraekering en f 177 002 73 over 445 contracten renteverzekering De Maatschappg is dus in 1893 vooruitgegaan met een bedrag van f 1 144 627 42 over 426 contracten kapitaalsverzekering en f 38 001 76 over 96 contracten renteverzekering Hiervan is herverzekerd kapitaalsverzekering f 2 282 736 75 rentevorzekering f 5 080 De jaarpromie der bestaande contracten bedraagt 493 298 96i Op 1 Januari 1893 was dat cijfer 436 746 88i De jaarpremiën ondergingen dns eene vermeerdering van f56 552 08 Aan premie in ééns werd bovendien gestort en bedrag van 191 279 58 Over het hervenekerde deel bedraagt de jBarpremie 62 090 66 De resultaten van Afdeeling II Verzekering tegen Ongelukton In deze Afdeeling waren op Ult December 1893 de volgende bedragen verzekerd Volgens a tegen ongevallen met doodelgken floop f 31 027 308 93 Volgens b tegen ongevallen die levenslang gebeele of gedeeltelgke onbekwaamheid tot werken tengevolge hebben invaliditeit 84 362 342 95 Volgens o tegen ongevallen die tgdelgk onbekwaamheid tot werken veroorzaken Ï9 256 42 Op üli December 1892 waren van kracht da Ttdgnda IndraRw Volgens een bedrag van 27 697 837 93 b 30 724 091 95 c 25 614 864 Na aftiek van alle afgeloopen contracten blgkt dat een vooruitgang is te oonstateeren Volgens a vfcn ƒ 3 329 471 b 3 638 254 c 3 641 55i Aan verzekeringen tegen ongelukken op Reizen was op ultimo December 1893 nog vah kracht Volgens a f 154 500 b f 170 000 Voegen we nu hierbg dat de premiën knnnen conourreereu met andere maat chappgen dan oordeelen we verdere aanbeveling overbodig VBR SLA Ca van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda ovbr 1893 ontleenen wg nog het volgende o Wegen en Voetpaden behoorende aan eu onderhouden door de Gemeento Deze wegen verkeereu in goeden stoat van onderbond Van de Stoomhootzagerg van den heer W Hoogendgk Wz onder de Boompjes af tot aan de brug bg den Broekweg is een paardenpad in het midden van den grintweg tor breedto van 75 centimetor met kliukerstokken bestraat Voor nieuw geplante jonge hoornen zgn 25 stnks gzeren boombeschnttors geplaatot Het onderhoud der wegen heeft gekost Van de wegen en voetpaden in de Gemeente aan materialen f 669 78 en aan ar beidsloon f 638 04 Vao het Goudsche rgpad onder Alphenen Boskoop en den brngweg onder Waddingsveen f 785 U aan materialen en f547 01 aanarbeidsloon De plantsoenen werden goed onderhouden Een gedeelte van het plantsoen bij het voorplein van het Station werd opgehoogd de paden met koienasoh van de Gemeente en de perken met teelaarde Deze verhooging was noodig geworden door de ophooging van dat plein en den Toegangsweg Het aan de Gemeente toebehoorende land gelegen langa de Papegaaistoeg is gedeeltelgk opgehoogd en ingericht tot eene kweekenj van hoornen en heesters voor de wegen en plantsoenen van de Gemeente De afrastering van dit terrein is in eigen beheer gemaakt daar voor dit werk bg politieke aanbesteding te hoog was ingeschreven De voor 1893 benoodigde plantsoen en heratergewassen werden bg openbare aanbesteding aangenomen door T de Loos en Zoon te Boskoop voor f 450 Het onderhoud der plantooenen waaronder ook de aanleg van de kweekerg heeft gekost aan materialen f 2097 30i eu aan arbeidsloon f 1510 83è d fiivieren kanalen vaarten en bgbehoorende werken Het uitdiepen der grachten had plaats overeenkomstig de bg de aanbesteding gemaakte bepalingen In de Bnitsn Gonwe behoefden slechts geringe uitdiepingen te gesohieden welke voor geene openbare aanbesteding geschikt waren Aan de schoeiingen en den bazaltmunr to Waddingflveen en aan de echoeiingen te Boskoop eu te Gouws ois langs het Jaagpad zgn de noodige herstellingen volgens den eisch van het werk uitgevoerd Ten behoeve van het Jaagpad werd de levering van 500 M fijne puin in twee perceelen aanbesteed Daarvan is slechts voor één perceel 250 M ingeschreven door J Borst alhier voor f 222 Het tweede perceel is later buiten aanbesteding door denzelfden geleverd tegen f 0 97 per M dus in hoofdsom voor f 243 75 Op den bazaltmnar van het Jaagpad bg de kom dezer Gemeente zgn gelegd 125 str M nieuwe hardstoenen dekzerkeu De oude waren zoodanig stuk gevaren dat vernieuwing daarvan tot behoud van den bazaltmuur onvermgdetgk was Voor kosten van onderbond van hot Jaagpad en van de Buiten Gouwe met de daarbg behoorende werken is uitbetaald aan aannemingen en materialen f 3856 02 en aan arbeidsloon f 571 60 Het onderbond van de kaaimnren langa den IJasel en de Baiten Gonwe benevens dat van de verdere wateren der Gemeente waaronder ook zgn begrepen de onderhoudswerken aan de vlengeimuren van de bruggen en sluizen is bg publieke aanbesteding gegund aan W Bokhoven te Gouda voor f 5595 welk bedrag is te verdeelen als volgt voor de vteugelmuren bg de brnggen f 280 Toor de havens vaarten en sluismuren f 4850 j oor den iMzaltmnnr en de schoeiingwerkun aan de Goowe binnen de Gemeente f 465 De uitvoering dezer werken ging ook dit jaar weder met groote moeilgkheden gepaard door den afwisselenden boezemstand niettegenstaande op raad van den heer Ingenieur van Rgnland de diepstgelegen vernieuwingen aan de kaaimnren eerst in de maanden September en November waarin men lagere waterstanden op da Gouwe kan verwaohton plaats badden Tot aan de laagwaterlgn ign vernieuwd de volgende lengten kaaimuur Van de Raam 106 25 AI van het Verlorenkost 20 M van het NonnoAwator 15 M van de Turfmarkt 137 65 M van de Nieuwe Haven 38 10 M van de Zengstraat 45 60 M en van de Peperstraat 23 25 M Van den kaaimuur langs de Oosthareu is een gedeelto solide ingestopt en met het oude werk verbonden tor lengte van 15 25 M op eene hoogto van 2 40 M en bg eene dikte van gemiddeld 0 48 M Van dien aan de zgde der Westhaven eene leogto van 15 20 M op 1 55 Af hoogto en bg eene dikte van ongeveer 0 24 M Van dien langs het Plantsoen hg de Mallegalaluis 17 50 M lengte op 4 M hoogte en ter gemiddelde dikte van omstreeks 0 50 M Bij dit gedeelte kaaimnur zgn de ondoelmatige ingemetselde zwaluwataartvormige enkersteenen vervangen door gesmeed ijzeren in het oude metselwerk bevestigde schootonkera Ter herstelling op ds gewenscbte diepte van de kaaimnren langs de Toifmarkt is het noodig geweest dammen te stellen en wel eene ter lengte van 28 50 M en eene van 7 M In het geheel zgn aan de kaaimnren uitgevoerd de volgende werken 1122 10 M voegwerk 13 846 M metselwerk tot het instoppenvan gaten 145 876 M metselwerk aan vernieuwingen 22 640 M metselwerk aan nieuwerollagen en 92 14 M portland cement bepleistering De keerdeurtjes in het water vo n de Peperstraat werden vernieuwd Dit werk $ publiek aanbesteed en werd voor f 682 aangenomen door W Bokhoven alhier Langs de Torfsingelgraoht werd 18 50 M schoeiing gemaakt door J J Dugm die dit had aangenomen voor f 352 Overeenkomstig denjlwensch van de Directie der Stearinekaarsenfabriek werden aan deze scboeiing zwaardere afmetingen gegeven dan gewoonlgk waarvoor zg in dè kosten bijdroeg De kosten van het onderhond der kaaimuren schoeiingen en hetgeen daartoe behoort en van de Havens eu Vaarten hebben bedragen aan materialen en aaunemingssommen f6037 87 en aan arboidsloonen f 1199 13 terwgl bovendien voor het onderhoud van het Beeuwgksche Verlaat werd uitgegeven t 49 21 aan materiaIfu en f 13 39 aan arbeidsloon Aan de bruggen had het noodige onderhoud plaate In het openbaar werden sa ibesteed De vernieuwing van het bovendek en het trottoir van de draaibrng aan den Kleiweg met de noodzakelgke herstellingen aan het onderdek en der hardsteen werken Dit werk werd aangenomen door W Bokhoven alhier voor f 1293 De vernieuwing van den bovenbouw der brug in de Peperstraat over het wator naai den Raam waarbg de houten brugliggers door getrokken gzeren balkliggers werden vervangen Dezelfde aannemer voerde dit werk uit voor f 524 In eigen beheer werden vernieuwd het boven en onderdek dor brug aan het einde der Minderbroedersteeg het bovendek en een gedeelto der brug over het Bloemendaalsche Verlaat het bovendek der basculebrug over de Haven bg de Minderbroedersteeg terwgl werden geverfd de draaibrng aan den Kleiweg en de brog aan het Bloemendaalsche Verlaat beide zoowel aan de boven als aan de onderzgde de bascnlehruggen over de aven de draaibrug over de Donkere slois en de daarbg gelegen voetbrug van onds de Sleepersbrug twee plantooenbruggen het brnghuis e bg de Kleiwegsbrug twee bruggen in de Korte Akkeren en de brng bg de Patersteeg met de schering langs den Groeneweg De bruggen hebben dit jaar gekost aan fflatorialeu en aanbestedingen f tö41 99 en aan arbeidsloon f 933 32 e Havens De zoogenaamde haven is door sluizen afgesloton Zg vormt voor de vaart binnen door de stad de achntkolk tusschen Usel en Goowe De vele grachtoa en vaarten in de Gemeente zgn voor ligplaatsen van schepen zeer geschikt Zg worden voortdurend op de vereischte diepte gehouden f Gemeen to begraafp aato De algemeene b raafplaato verkeert in goeden staat De hoornen vn baar omringen werden tor voorkoming van het omwaaien en ter bevordering van den groei der daaronder staande heg sterk gesnoeid De slooton om het kerkhof gelegen verden gereld uitgebaggerd De kosten van onderhoud hebben bedragen aan materialen en aannemingen f 116 19 en aan arbeidsloon f 150 68 BBltenlandsGh Overzicht Na eene beraadslaging van vele maanden ia de BelgiMdie Kamei mei de kieareohtregaiing gereed gekomen Met 70 tegm 44 stemmen ie bet ontwerp aangenomen en daarmede ia het werk der grondwetsherziening ge£indigd Nu znllen weldra de drie beUngr ke w taontwerpen der regeering de bnitangawone begrooting de beschermende rechten en de Gongo spoorweg in behandeling komen De Belgische minister president d Bnriet heeft er dezer dagen met de olerioale reohterzflde de meerderheid der Kamer over beraadslaagd Het ontwerp betrefiende de beschermends reebten ia reeda door de centrale afdeeling der Kamer met 5 togen 1 stem aangenomen In de bovengenoemde byeenkomst verhieven twee afgevaardigden hun stem tegen de ongehoorde bescherming die men aan de textiolnyverheid zeiden aij aan de landeigenaars wordt door het r eeringsontwerp te kort gedaan Maar de ministers vooral de minister van financiën sprongen krachtig voor het ontwerp in de bres met het gevolg dat de vergadering met algemeene stemmen besloot dat bet protectionistiaoh ontwerp nog voor de sluiting der zitting als ynde onontbeerlyk met het oog op de verkiezingen moot worden a edaan Die uitslag zal aan de Belgische regeering meer genoegen doen dan aan de Nederlandacha boter en margarinefaandelaars Oroosaet de a evaardigde in da Franiehe Kamer die Maandag zich zoo druk maakte geeft den moed nog niet op In de Volksvertegenwoordiging reddeloos geslagen probeert hg het nn op een andere manier om generaal Qallifet een geduchten klad aan te wrgven In een nieuwen brief aan den miniaterpresident heeft hg ign beschnldigii gen herhaald en beging daarbg zooals hg aelf sohrglt met opzet het misdrgf van beleediging en laster tegen een openbaar ambtenaar in en bg gelegenheid van de uitoefening igner werkzaamheden GrouBset hoopt nn op een vervolging opdat het eens en voor goed bigka of Gallifet de generaal is die het artikel der Figaro c heeft geïnspireerd In dit blad deelt de boofdredaotanr Magnard mede dat in overleg met de bewerkers de interviews over de quaestie der Ontwapening niet zullen worden voortgezet Er wordt overigens geene poging gedaan om te ontkenoen dat OrouBset door de redactenren zalf den naam Gallifet te weten zou zgn gekomen Men had eerst gedacht dat de generaal den afgevaardigde die hem zoo leelgk te pakken wilde nemen wel tot een tweegevecht zou uitdagen maar tschgnt dat Gallifet door da motie der Ksmer zichzelf genoegzaam geralw biliteeid acht De berichten uit Rome gewagen van de oplossing der crisis in den gisteren door ons vermelden zin de vorming van een nieuw Ministerie door Crisbi waarbg de Minister van Financiën Sonnino wordt opgeofferd Meer nog dan over de minister criais wordt te Rome gesproken over hetgeen er aan den dag komt bg het groote Bankprocea Men beweert dat ettelijke stokken verdonkeremaand ign omdat zij konden bewgzen dat de Regeeriug onder Qiolitti meegekuoeid heeft o a om geld te krggen voor verkiezingen Ten opzichte van de ministerieele eriaia in Hongarge verneemt men niets anders dan dat keizer Franz Joseph die lich te Budapest bevindt met verschillende staatslieden een langer of korter onderhoud gehad heeft maar eene beslissing nog niet is genomen Zoo werd Woensdag namiddag te 1 our de ond miniater en premier gedurende lange jaren Kolomao Tisza door den Keizer ten gehoore ontvangen Hem volgde de bekende oud minister van financiën Koloman Szell dia indertgd aftrad omdat hg weigerde in te stemmen met graaf Andrassy s bezettingsplannen van Bosnië en de Herzegowina te welken opzichte trouwens de rgksminister van buitenlandsche zaken slechts de uitvoerder waa van a Keizers persoonlgken weusch Verder werden gisteren geraadpleegd graaf Khuen Hedev4ry wiens poging lot kabinetsformatie mulukte en baron Fejervilry de Hongaarsche minister bg bet koizerlgk hnis Eindelgk werd ook nog de demissionaire mi nisterpresident Wekerle door den Keizer ontvangen Graaf Kalnoky rgksminister van buitenlandsche zaken die aanvankelgk het ontslag van het ministerieWekerle bevorderde zou thans op zgn oanblgveu aandringen naar verzekerd wordt evenwel slechts om de zuiver practische reden dat voor het hondelstractoat met Rusland als laatste termijn voor de ratificatie gesteld is de 30 Juni en dit tractaat nog door de beide Kamers van het Hongaarsche parlement moet worden goedgekeurd Een der ladactenren van da Nea Freie Pressec heeft een onderhoud gehad met den Bulgaarschen minister van buitenlandscfaezaken Natchewitch die hem o a mededeelde De regeering denkt er niet over ingrgpenda wgzigingen in de buitenlandsche politiek aan te brengen De oppositie had nooit de bniten