Goudsche Courant, dinsdag 3 juli 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdleost 1894 95 AaDKevaDseo 1 Mei TUd vao Greenwich BOTTÏBDA O O II D A 3 46 4 80 08 6 18 8 81 89 8 86 I 10 06 iHaae 5 48 7 80 7 48 9 88 9 4610 18 n 38 19 16 f 38 i Ü 8 46ll 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 t U 10 10 3 10 4 08 seh haas 7 46 8 07 aODDA DEN BAAO 8 37 10 49 18 11 18 811 01 1 87 8 89 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 1 44 1 4 1 S8 S 04 Ï Otf GnadB 6 8078 8 189 B8 10 1810 BI 18 08 18 458 $0 ï iB S 16 U8 4 48 6 80 8 47 7 48 10 10 ÜTHECHTGOUDA I Utrecht 0 S8 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 80 2 86 8 10 3 68 4 48 6 86 6 09 8 8010 84 Woerden 6 88 8 11 10 16 18 84 4 16 9 1110 81 Uadewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 19 GoDÜa 7 80 8 89 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07 AUSTEEDA M 6 O U D A Amttcrdam G 8 6 9 40 ll lOt 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 AicsterduhWp 6 10 8 11 9 81 11 11 11 48 1 8 iJ6 4 86 7 60 OoiuU 740 B 04 10 M 18 16 lt l6 8 10 i lO K 8I 9 8S 1 18 1 18 1 94 l SS 1 88 10 07 11 8718 4118 811 48 1 67 8 66 86 6 96 6 68 6 417 48 10 1611 83 11 48 OUDAÜTBÏCHT 8 0 8 91 10 19 10 66 18 48 8 83 9 618 18 4 47 6 83 6 67 7 46 6 38 10 1410 88 11 0 8 37 6 87 7 69 10 87 t 11 17 9 46 8 11 6 04 6 46 81 8 07 8 5 10 86 8 41 10 1 11 46 1 80 8 08 8 38 3 60 6 8 8 81 8 66 8 88 9 11 10 68 11 10 e O D U A A UëTIKDAU 8 81 10 08 10 6 18 U 8 1 4 47 88 7 46 10 14 1 9 10 10 6 19 19 1 8 40 4 3 9 49 11 18 84 11 10 1 U 1 18 8 6 j 9 7 11 88 D toonit w din oommiwie brengt jaarIgki op de algemoene tergadering venlag uit Tan den stand Tin bet fonds De gelden bet fonds toekomende satlen worden ingeaebreyen op het Qrootboek der Nederlandnche Werkelpe Schold In het lutat Tan Maart werd de beer D C O kapiteiB kwartiermeester by het 3e rtg hnzaren te Leiden gevangen genomen en ter beschiljj ing van den anditenrmilitair gesteld Men sprak van Talschheid en ontronv in de administratie Oemimen tyd boorde men niets van de£e zaak tot eensklaps eenige dagen geleden te lieiden een hutgoTiog Tan genoemden ambtenaar irerd ontTangen om een nader onderzoek in te stellen omtrent een aantal uienwe punten Tan aanklacht wegens Talsche boekingen en Troegere kaaopnemingen door de hoofdadministratie Dientengevolge zgn de commissarissen en de secretaris Tan dien raad Tan admtnlstratie opnieuw onder eede gehoord Een Terzoek Tan mcTrouw O om h ren echtgenoot als aan zwakheid van geestvermogens ladende uit het voorloopig arrest te ontslaan is Tan de band gewezen Toen de zoon van C In t Veld te Dubbeldam met een zgner Trienden een der laatste nachten zich Tin Dordrecht hniswaarts begaf Tonden zg aan den Plattenweg een net gekleed heer slapende Na hem wakker gesobnd te hebbeu Terbaalde de man dat by van vermoeidheid daar was neergevallen Zy namen hem mee naar huis waar bon nog het Tolgende Terleld werd De Treemdoling was een Duilscb ondetwyzer die ZQu Tacantie in Nederland wilde doorbrenipen In Amsterdam was by echter in de handen Tan kwar esvinders gevallen die hem eerst 30 galden lieten winnen maar aan wie bij later 80 gulden zjjn geheele bezitting verloor Hy was nu op weg naar huis en waa nog in t bezit van 30 cent en een krentenbroo je C In t Veld bood hem dien nacht logies en gaf hem den volgenden morgen tegen onderpand van zyn gooden horloge endito manchetknoopen reisgeld waarna de vreemdeling dankbaar vertrok belovende spoedig zyn panden in te lossen Tydindeeling Een dag is een dag en eennnr is een nur en wy weten precies wanneereen dag aanbreekt en hoeveel tyd door eennur wordt vertegenwoordigd Zoo is het intnasoheu niet altyd geweest de geschiedenisder beschaviiig leert ons dat de indeeling Tanden dag in den loop der tyden belangrykewyzigingen beeft ondergaan In de oudheidhad byna elk volk zyn eigen ngze Tan tydindeeling By bet eene Totk begon de dagmet zonsopirang by de meeaten met zonsondergang De tyd verloopeode tnaschen tweeïelfde momenten werd by het eene volk verdeeld in twee periodes van twaalf uur by anderen wu bet ééa tydperk van 24 uur DeHindoe Jireroorloofdeo zich zelfs de weelde ereen daft n dertig nnr op na te houden De oaitr Romeinen badden twee periodes van twaalf our en de uren waren afwisselend van lengte al naar het jaargetijden terwyl bet bovendien nog verschil maakte oi het dag of nacht was Des daags werden zg langer als de zon langer aan den hemel stond en alleen by de nachteveniag waren zy even lang Oalenns spreekt b t by zyn Terbandeling OTer koortsen van nachteveningsuren wat doet onderstellen dat by de Romeinen de uren van stabiele lengte niet in zwang waren De Israëlieten en de oude Atheners en Cbineezeu lieten den dag aanvangen met zonsondergang de Bsbyloniërs de Syriërs en de Perzen hadden daarvoor hel oogenblik van zonsopgang gekozen De oade Arabieren en Ptolomaeus gaven evenals onze bedendaagsche sterrekundigen de voorkenr aan het middaguur terwyl de Ëgyptenaren de Franken de Spanjaarden en Hipparcbus evenals wy bet middernachtelijk uur er voor uitgekozen hadden 8 36 8 48 8 49 8 68 8 06 6 7 36 7 88 7 8 7 46 7 66 7 fieuda Moordrechl Kieuwerkerk Oapdle Botterdam S IO 6 18 6 8 6 88 Botterdam OapeUe Nienwerkerk lloordr iU Ooada 11 01 11 88 Gouda 7 80 8 40 8 0 2ev M J 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zeiw 7 i8 01 lf d £ d 8 08 Toorb 8 07 13 Hage 8 18 8 18 9 39 Gouda 6 86 8 10 7 66 Oud 6 1 84 Woerden 6 6 7 08 8 18 Utreehl 6 18 7 88 8 88 oud 40 Amslanlaat Wp 7 6 Awludam oi 8 14 s Bntltirin Trouwens men gaf in die dagen niet zoo 1 Teel om den tyd en het boe laat is hett 1 zal toen minder Taak een vraag geweest zyn dan thans De groote heeren hielden r slaven op na die met zandloopers en wateranrwerken wisten om te gaan en de ervaring leerde hun boeveel keer men een zandlooper om moest keeren om naar gelang Tan het jaargetyde te TermoeJen of er een nnr Terloopen was Te Rome was een beambte der consuls met de taak belast op bet terras van het Senaatsgebouw zich te begeTen en pet een luid geroep aan den volke te verkouden bet oogenblik waarop de zon boven de kimme verrees en dat waarop zy den meridiaan voorbyging Vooral in Italië hebban de uren herhaaldelijk wyzingen ondergaan Zooals wy reeds mededeelden waren de uren er in den ouden tyd niet steeds even lang doch iedere dag was weer onderverdeeld in tydperken van drie uur prima tertia sexts en oona De Katholieke kerk heeft die benamingen nog behouden om 1 aan te duiden op welke uren van den dag bepaalde gebeden gelezen moeten worden Later is de verdeeling Tan deu dag in twee periodes weer aigewhaft en m geheel Italië werd de tyd berekend Tan O tot 24 uren Vó6r den eersten Punischen oorlog was deze indeeling van den dag by de Romeinen echter zeker niet bekend By de telling met 24 uren liet men den dag precies een half nar na zonsondergang aauTangen en dus wisselde al naar bet jaargetyde deaaoTaug van hetetmaal DeSt Marcns kerk te Venetië ia nog een zeer fraaie wyzerplaat ryk welke in 24 uren Terdeeld is Tot den aanvang Tan deze eenw heeft men zich aan deze indeeling Tan den dag gehouden Toen begreep men dat men practiaoh zou doen indien men den dag evenals in Frankryk en Oostenryk in twee gedeelten splitste elk Tan twaalf uren Aldus geschiedde eerst in het noorden des land later in het zuiden Te Rome is men op dit pont nog lang oonserTatief geweest en in Toscane en Apulië vindt men nu nog sporen van de oude dagrerdeeling het volk de ouden van dagen en de geestelykheid bedienen zich nog van uitdrukkingen als 22 ore 24 oro c2 ore di notte om de laatste uren van den dag aan te duiden De oude wyze van dagverdeeling bestaat nog in de Roomsche kerk De kerkklokken luidden nog viermaal pfr dag kort na zonsondergang op het middaguur een half nnr na zonsondergang en een nur later Dit klokgelui wordt geregeld door den kerkelyken kalender en de tyd wisselt een weinig af al naar het jaargetyde Italië is in den laatsten tyd teruggekeerd tot het 24 narstelBel maar nu begint de dag niet by zonsondergang doch te middernacht Tot ongeveer 1300 toen de eerste uurweiken in gebrnik kwamen was het uur tamelyk elastisch en men kan zeggen dat de uurwerken eerst stabiliteit aan het uur gegeven hebben Men heeft wal uurwerken vervaardigd waarvan het nur wisselde al naar den stand der zon maar het was rationeeler de uurwerken stil bun gang te laten gaan en de uren alle even groot te maken Zelfs al regelde men w naar het oogenblik waarop de zoD door de meridiaan ging dan was het toch nog noodig de wijzers nu en dan te verzetten want de zon beeft naar gelang van het jaargetyde meer of minder dan 24 uur noodig om tot de meridiaan terug te keeren slechts vier maal in bet jaar doet zy er precies 24 uur over en het verschil kan van half Februari tot Allerheiligen een goed kwartier bedragen Tot het eind der voHge eeow hield men echter vol de uurwerken te regelen naar den ongelyken loop I der zon en toen b v de beroemde Lepaute in I 1780 een uurwerk vervaardigde voor de stad Parys was dit ingericht om steeda gelyk met de zon te gaan Geneve g if eindelyk het I goede voorbeeld met aanvang van 1 Januari 1780 werden de uurwerken geregeld naar een 10 66 11 08 11 08 11 16 11 86 8 9 46 9 40 18 88 19 88 9J6 10 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 8 3711 06 11 18 8 4 4 87 8 11 6 10 8 88 e si 38 10 10 6 80 I fictieve zon die lederen dag op betzelfde oogenblik door den meridiaan ging zoodat de band des menacben niet noodig was om uu en dan de wyzers eeu eindje te verzetten maar deze steeds den gemiddelden tyd aanwezen Andere steden volgden het voorbeeld Londen in 1792 Berlyn in 1810 Parys eohter eerst in 1816 Ën nog ging men daar er niet toe over zonder bet Bureau des Longitudes geraadpleegd te hebben daar men vreesde dat deze tydswgziging een omwenteliog zon veroorzaken Te Oosterwolde zyn twee jongelingen die bezig waren met zwemmen verdronken De volgende oproeping is verzonden Aan onze medeleerlingen by de verschillende inrichtingen van onderwys Het is b kend en door deskundigen bevealigd dat aan ons tegenwoordig leger groote gebreken kleven dat onze zelfstandigheid ons C nzien als staat daaronder lydt en niet het inst ons prestige in het buitenland Maar even bekend is het voor ieder die er over nadenkt en bet gevoelen van bevoegden hoort dat die zwakheid van ons volk dis gebreken van ons leger voor een groot deel hunnen oorsprong hebben in de plaatsTervangiug De ryke kan in ons land met een handvol geld de verplichting atkoopen bet vaderland te dienen Maar wie dat doet onttrekt zich niet alleen aan eenen plicht by verliest iets dat voor ieder een verlangd Toorrecbt moest zijn bet dragen Tan de wapenen Toor het Taderlund De plaatsiervauging is eene instelling waartegen elk jong Hollandsoh hart opkomt En bovendien lioevele groote nadeeleu ondervindt het leger er door De rempla9ant heeft niet dezelfde opvoeding genoten als wy en bezit bygevolg niet onze verstandeiyke ontwikkeling zoodat waar by onze plaats inneemt hy ook zelfs met den besten wil niet by machte is tegeUjkertfld onze persooniykheid en daarmede onze kundigheden te vervangen Het leger moest zyn eene afspiegeling in het klein van hel gansche volk waarin men alle elementen terugvond ryken en armen beschaafden en onbeschaafden want tegenover het vaderland zyn zy ééa Maar dat is het in Nederland niet De ontwikkelden zoekt men vaak te Tergeefa in de ryen der soldaten En hoe noodig zyn dezen juist Zy zyn de eenigen die in een korten diensttyd tot korporaal sergeant of militie luitenant beTorderd kunnen worden Aangezien zij nu ontbreken lydt ons leger in de lagere rangen aan eeu onrustbarend gebrek aan bevelhebbers d i aan kader Er is zelfs niet ééa militieloitenant De erTaring leert dat in oorlogstyd de verliezen aan aanvoerders in verhouding tot die der manschappen zeer groot zyn wat zal dan een leger beroofd van de helft zyner bevelhebbers uitrichten Weerbaarhcidsvereenigingen kunnen hier niet baten Want hoewel de verstandelyke krachten daar wel aanwezig zyn ontbreekt hier toch de ervaring en de vele beschaafden in enkele troepen vereenigd hebben niet denzelfdeu invloed dien zy verspreid als aanvoerders over verschillende afdeelmgon zonden kunnen uitoefenen En ten laatste wie zou er over denken zulke vrynilligerakorpsen in bet vuur te zenden Indien zy voor een groot gedeelte te gronde gingen zoo Nederland gedurende langen tyd lydeo onder dit groot verlies van verstaodelyke krachten Er moet dus voorzien worden in het gebrek aan aanvoerders en dit doet voor een belangryk deel het reservekader Hierin znllen wy gelegenheid hebben onze krachten te wyden aan het vaderland Voortaan zal ieder die de plaatsvervanging verfoeit zaU zynen dienstplicht kunnen vervullen en niemand die vroeger door zyne studiën verhinderd was zelf te dienen zal zich thans op wettige gronden kunnen onttrekken Eene hand is uitgestoken bet is nu slechts de zaak hoog genoeg te staan die met geestdrift aan te vatten 6 94 1 84 6 68 6 03 6 10 6 17 6 96 4 60 4 S7 I 6 04 6 11 6 80 18 68 1 06 1 18 1 1 1 88 ir4 4 10 8 30 11 60 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 18 40 10 18 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zev H 6 19 10 80 10 88 10 41 Het reservekader stelt ieder die aan een zeker examen Toldoet in atMt x nen dienat plicht te TerTullen acht maanden oTer zes jaar Terdeeld is zeker niet te Teel De bepalingen zyn Tan dien aard dat met ieders belangen is rekening gehouden Niemand behoeft aan de plichten van zyn burgerlijk Wen te kort te doen wat meer zegt by zal eenen heiligen plicht de Tetdediging Tan het Taderland Tolbrengen Hy sagt studeerkamer of kantoor TOor eenen tyd Taarwel de pen wordt verwisseld met bet geweer nieuwe frisache indrukken worden opgedaan de inspanning vau den geest maakt plaats voot die van het lichaam die eerst niet genoeg tot haar recht kwam Het zal voor ons niet kwaad zyn te verkeeren onder menacben van allerlei slag de klove 1 tasschen ryken en armen zal misschien een weinig minder wyd worden wanneer zy elkander van uaby leeren kennen in kazerne of veldteut Het zal voor ons niet kwaad zyn te staan onder de krijgstucht het zal ons niet hinderen eens een harder leven te leiden neen wanneer wy weer grypen naar boek en pen zal het ons eene voldoening zyn dien plicht volbracht te hebben ons lichaam zal versterkt onze geestkracht gestaald zyn en wy brengen met eene menigte aangename herinneringen een voorraad levenservaringen eene meerdere mate van zelfatandigbeid uit onzen diensttijd mee Welnu eene roepstem is nitgegaan wie wil gehoor geven Gewichtig is het oogenblik want nu zal blyken hoeveel pit er nog is in ons jongeren In het buitenland ia het niet onopgemerkt gebleven dat Nederland zwak ia daar zal het ook niet onopgemerkt voorbygaan wanneer itn de oitnoodiging gedaan is bet jonge Nederland als één man opstaat Laten wy bet ons tot eene eer rekenen de eerstelingen van deze nieuwe instelling te zyn Nu geen laffe uitvluchtea meer maar ons hart onze vaderlandsliefde aan het woord Indien later van het reservekader kracht zal uitgaan indien er misschien de persooniyke dienstplicht uit zal voortkomen mogen wij dan met trots kannen zeggen dat wy daar in de voorste gelederen gestaan hebben r v y n Vooruit dan voor het Vaderland én voor f onze Koningin a ï m v i Volgen 15 handteekeningen van Utrechtscha rCii l jongelui 1 De baitengewoon gnnatige wyooogst van het vorig jaar maakt een deel Tan het product in Znid Frankryk bgna onverkoopbaar Ter plaatse zelf kunnen de wynboeren hunvoorraad zelfs voor 8 franc per hectoliter 4 cents de literflesch niet van de hand zetten zy moeten echter ruimte maken voor den oogstvan dit jaar die ook overvloedig belooft teworden Allerlei kunstmiddelen worden daar toe gebezigd I Zoo heeft een er het volgende op gevonden Hy laat kuipen va 8 hectoliter inbond op een goederenwagon plaatsen en met wyo vol pompen Die wagen gaat dan meteen goede rentrein mede tot een station benoorden de Loire Daar wordt zy afgehaakt op een zylyngeschoven en dan laat de boer io het dorpof stadje uitroepen det hy wyn voor 15 i I 20 centimes per liter al naar de boeveelheid I die men neemt te koop heeft aan hel station I De bewoners komen dan met emmers vaten I kuipen kannen enz toeloopeo om van het I koopje gebruik te maken dan in 30 jnren I fflet ia voorgekomen Weldra is de voorraad I verkocht en dan gaat de wagen terug om een ï I dag of wat daarna met versche vulling elders been te worden gebracht Tot groote ergernis I echter van de wyokoopers en herbergiers op I de plaatsen van verkoop Voor het kantongerecht te Schiedam is de I geruchtmakende zaak behandeld van den heer I O Dirkzwager Mz directeur van de Ber I gingsmaatschappy wegens het zonder ver I gunning in de werkplaats dier maatschappy I voorhanden hebben van tonnen met ontploffinga 11 09 7 10 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 IIJO 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 7 80 9 08 I middelen I Het O M constateerde dat bekl zich b d 4 46 4 66 6 08 6 08 6 16 4 40 GOU UA 4 48 7 06 7 11 7 90 7 88 7 31 6 0 9 1 f 10 10 86 S 46 10 00 11 00 9 41 9 0 9 6 iclidüg gemukt aan otertrediDg van het kon badait v a 15 Oct 1885 eu wees met nadruk op de ontEetUnde gerolgea welke eeoe ontptoflSng an nik een voonaad voor Maassluis had kannen hebben Het achtte daarom een geldboete geen voldoende straf en eifiohte een maand hechtenis De beklaagde verzocht hem niet voor zgn lertn ongelukkig te maken door hem in de gflTkngenis te zetten Tegen jhr A A Martini Buys die in disBftt der maatschappy de gevaariyke stof bad laten vervoeren en opslaan ïonder verganuing van de bevoegde autoriteit werd eveneens hechtenis geëischt en wel voor dne overtredingen samen ook 30 dagen Door den heer A H Lonkbuy en te Wageningen is een adres aan de Tweede Kamer gericht waarin hy de feiten van de briefopeiicbing en wat daaraan voorafging breedvoerig uiteenzet Hg deelt daarin o a mede dat hy aan de kantonrecbter had voorgesteld onmiddeliyk eene bestuuravergadering te beleggen om over de Bfgiit te beBli89en maar de heer van Oedem oumiddeliyke afgïlte bleef eischen en alleen nog t nemen van afschrift wilde toestaan dreigende met huiszoeking dat de heer v L ten slotte verklaarde voor de overmacht te bakken en aan den kantonrechter te znllen ter band stellen de brieven welke zich in het archief der kieavereenigiog bevonden en geschreven waren door den heer 6 W van Dedem daar verzoeker niet kon uitzoeken den brief welke het eigendom van da Pierson zou zgn dat by dit deed na afschrift te hebben genomen ten huize van ds van Schelven wiens woning middelerwyi door ryksveldwacbt en maréchanssée was bewaakt De heer v L coucladeert dat uit het medegedeelde volgt dat de kantonrechter G W van Dedem de rgksveldwAcht en de marechaussee heeft gebruikt om brieven geschreven door den heer G W van Dedem machtig te worden uit een verzameling van stukken waartoe zy bhjkenB het voorgevallene op de vergadering der kiesvereen tng Nederland en Oranje op 6 Juni jl gehouden behoorden naar de meeniug van denzelfden heer da H Pierson in wiens naam zg door gezegde kantonrechter zgn opgeëiacht geworden Ën hy eindigt zyn adres aldus dat de medegedeelde handelingen viin den kantonrechter te Wageningen ook elke gedachte aan eeu atrafrechteiyke instructie uitsluiten en de eenige toeleg van genoemden ambtenaar was zich van een door hem geschreven brief meester te maken dat de vena fcer nog vernomen heeft dat de bedoelde kantonrechter beweert dat op 9 Jnni de heer ds Pierson per brief aan den verzoeker zelf zou hebben gevraagd afgifte van den bewuaten brief maar dat verzoeker zoodanig achry ven van ds Pierson nooit outvangen heeft dat wanneer feiten ala bovenstaande in Nederland straffeloos knnnen plaats hebben de rechten en vrgheden der burgery ten zeerste worden bedreigd weshalve verzoeker zich tot uwe vergadering wendt inet het dringend verzoek uwe medewerking te verleenen om hem redres te bezorgen van het onrecht hem aangedaan en om in den vervolge herhaling te voorkomen van feiten zooftta ten deze hebben plaats gehad De heef van Lonkhuizen en de brigadier der rykflv ldwaoht Henneveld zyn gedagvaard om Zaterdag voor den rechter commisaaris te Arnhem te verachgnen Men zal zich herinneren dat onlang verschillende bladen een klacht bevatten van mevr Ie Grand Gondschaal commies der telegrafie te Breda waarin zy zich beklaagde dat haar door den vorigrn minister van Waterstaat een wegens huweiykaomstandigheden aangevrat de verlenging van verlof werd geweigerd en haar kenbaar werd gemaakt dat zg vóór 1 Mei een aanvraag om ontslag moest mdieuen bg gebreke waarvan zg ongevraagd ait den dienst zon worden verwgderd omdat de administratie geen gehuwde vronwea in dienat wensohte te houden c £ r werd indertyd op gewezen dat de administratie c zich hierdoor aan willekeur achnldig maakte en in strgd handelde met het Kon bflilait van 31 Maart 1891 no 23 bepalende o a dat tot commies der telegrafie ook vroaven en meisjes benoembaar zgn Aangezien hier geen onderscheid wordt geduakt tusaohen getrouwde en ongetrouwde vrouwen hq4 de administratie niet het recht vronwelgke ambtenaren te ontslaan omdat zg gehuwd zgn noch om gehuwde vroawen alleen in inférieure betrekkingen T n brievenrler en klerk in dienit te houden sooals minister aan mevrouw Le Grand nader had te kennen gegeven Miniiter Lely atond later verlenging van verlof toe doch ileehta tot 31 Juli a a Naar men thans verneemt heeft de tegeowoordige Minister van Waterstaat de welwillaadlwd pb 4 o 4 mmi vrggeviga w ze een eind te maken aan den toestand van onzekerheid waarin mevr Le Grand ongevraagd verlenging van verlof te verleenen tot en met 30 April 1895 na welk tgdstip zg dan wederom in activiteit zal terugtreden Voor deze inderdaad liberale bealiasing heeft de minister aanspraak op de erkentelgkheid van alien die prgs stellen op de handhaving van het goed recht der vrouw in onze samenleving I De pokkenepidemie schgnt te s Gravenzande te zgn geweken althans in de Uatste tien dagen deden zich geen nieuwe gevallen voor Drie poklgders feign nog onder behandeling waarvan twee die hunne woning kunnen verlaten Aan uitvoerige staten de uitkomsten aangevende van t onderzoek naar de kennis van bet lezen eu achrgven der ingelgfdeo bg de militie in 1892 ia ontleend dat Zuid HoUand boven de andere provinciën uitsteekt met nauweiyka 2 pCt anatphabeten waarop NoordHolland volgt met ruim 4 en Utrecht met byna 5 pGt Drente komt achteraan met 8 1 pCt Wat de arrondiaaementen aangaat spannen Zutfen en Zwolle de kroon omdat at de daar ingelgfden konden lezen en achrgven üet ongunstigst afl n Oostburg Borger en Sittard waar meer dan 15 pCt analphabeten waren te Sittard zelfs bgna 20 pCt Naar aanleiding van het onlangs uit Zevenwoaden in de tLeenw Courant medegedeelde bericht van eene door verzuim van beteekening buiten voorkennis der vrouw en tegen haren wil plaats gehad hebbende echtscheiding meldt men uit Gelderland het volgende eenigsziuB Boortgeiyk geval dat voor eenigen tyd aldaar voorkwam Zekere echtgenoot waa wegens mishandeling zgner vrouw tot twee jaar gevangenisstrai veroordeeld Tydens het ondei aan dier straf werd door zgne wederhelft eene verordening tot echtaobeiding ingeateld en haar vervolgena toegewezen waarvan de exploten indegevangenia niet ter kennis van den man kwamen Toen deze na zgn ontalag zgne wederhelft wilde bezoeken vond hij haar tot zgne bevreemding opnieuw gehnwd Nu ontstond er b rypeiykerwyze een hevig krakeel tasschen de beide mannen waarbg het oude liefde roost niet de vrouw voor haren eersten echtgenoot party deed trekken tengevolge waarvan de tweede afdroop en door ophanging in een naburig boaob een einde aan zgn leven wilde maken hetgeen een voorbgganger nog door tgdige afangdiog wist te verydelen De regeering heeft het voorcemen te Gorredyk eene brigade marechaussee te vestigen Dit ia niet naar den zin der aldaar wondende socialiatisclie gemeenteraadsleden dr Vitus Bruinama J de Boer en G Zwart Deze hebben daarom by den gemeenteraadeen voorstel ingediend om zich tot de regeering te wenden met verzoek geen beredenpolitie te Gorredgk te vestigen Ü D Feest van Olympia Onder begunstiging van zeer schoon weder hield de Gondtche Cricket en Football club Olympia giateren Zondag hare hniabondelyke wedetrgden Aangemoedigd door eene schitterende menigte donateurs met hunne dames toonden Olympia s leden niettegenstaande de weinige oefening waarvan zy dit jaar konden profiteeren welke uitstekends krachten zg nog bezaten Alle nummera van het programma werden op Olympia waardige wgze afgespeeld slechts de party voetbal moest wegens de te groote warmte een kwartier verkort worden Nadat de President na afloop der wedatrgden met eenige kernachtige woorden de aanwezige dames en heeren voor bonne zeer gewaardeerde tegenwoordigheid bedankt den zoo milden gevers voor hnnne zeer fraaie geschenken den dank van het bestuur had betuigden geëindigd waa met den wensch al en s avonds weder te kunnen ontmoeten ging hg tot de uitreiking der prgzen over Van de Seniores behaalden prgzen a in Cricket W van Dam met eene score van 50 runs gravure aangeboden door deu Beschermheer 1 de Vooya photographic aangebodendoor deu heer Jochmann J Group rookstel aangeboden doorden heer S Boon G Straver aigarenbeker aangebodendoor den heer A Schinkel D Maarschalk inktstel aangeboden doorden beer W IJssel de Schepper G de Moog spertgordel aangebodendoor de feestcommissie van t bal G Schenk photogwphie stander aangekocht door de Vereeniging K Sparnaag manohetknoopen aapgeboden door den heer G C de Vooga M E Bioolen vloeirol aangeboden doorden heer N N 6 in den wedloop op de lange baan 600 M D Maarschalk bierpot aangeboden doorden heer W J Roozeboom J de Vooga BusteA polio aangekochtdoor de Vereeniging N van Schouwenburg tabakszak aangekocht door de Vereeniging c in den wedloop op de korte baan 100 M W van Dam Inktkoker aangekochtdoor de Vereeniging D Maarschalk Aschbak aangekochtdoor de Vereeniging d In t ver gooien met den cricketbal 1 H Dorlas Portefuille aangeboden doorhet Beatnur Van de Juniores behaalden prgzen a in cricket 1 P de Vooya Wekker aangeboden door den Bescheimheer D Samaom Boekdeel aangeboden doorde Gebr Van Alkemade P Schriek Boekdeel aangeboden doorde Qebr Van Alkemade A Breebaart Inktkoker aangekocht doorde Vereeniging A Goedewaagen Thermometer aangeboden door het Bestuur J Samsom Sigarettenkoker aangekochtdoor de Vereeniging h In den wedloop op de korte baan 100 M 1 V van der Palm Schryfnecessaire aangekocht door de Vereeniging 2 A Breebaart Manchetknoopen aangeboden door den heer G C de Voogs e In bet ver gooien met den cricketbal 1 V van der Palm schryfétui aangekocht door de Vereeniging Hierop ging de talrgke schare uiteen om ich dea avonda na het concert in de zaal Kunstmin f wederom te reuneeren Onder leiding der feestcommiaaie bestaande uit de heeren C G de Vooijs G Schenk C Straver M E Hioolen en D Maarschalk werd een zeer net besloten en hoogiA gezellig bal gehouden dat door den president der feestcomm den heer C G N de Vooga met een flinke speech werd geopend Zyne wensch dat er n l prettige feestvreugde zou heerschen ia io alle opzichten vervuld geworden en big alle aanwezigen zal dpzen avond niets minder dan eeue onuitwiachbare aangename herinnering achter laten Hulde aan allen die dezen dag tot oen waren feestdag voor Olympia hebben gemaakt Baitenlandsch Overzicht De begrafenia van Carnot is zouder eenig merkwaardig incident afgeloopen Ondanks de ontzagiyke menigte werd de orde niet gestoord en er faeerachte een stemming welke volkomen by de plechtigheid paste Het vertrek van het Ëtyaée geschiedde te halfelf en het voorbgtrekken van het Pantheon waa om halfzeven afgeloopen AUe aanwezigen verkeerden onder den invloed van het oogenblik Veel en zeer gunstig werd gesproken over de houding van president CasimirPerier die zonder geleide in den namiddag eene wandeling maakte waarby hem op de Place de t Opéra door het publiek eene ovatie werd gebracht en niet minder over het besluit van keizer Wilhelm om aan de twee Franacho officieren die wegens spionneeren waren veroordeeld gratie te verleenen Graaf Von Munster de Duitache gezant had aan Dopuy en Hanotaux mededeeling gedaan van het bealait van keizer Wilhelm Dopuy gaf hiervan onmiddellgk kennis aan Casimir Perier die den keizer zyn dank het betuigen voor de grootache gedachte welke het hart der beide natiën weldadig zal aandoen Het bencht van deze handeling van keizer Wilhelm verapreidde zich spoedig onder ben stoet en maakte een diepen indruk De Fransche Kamer en Senaat hebben het aangevraagde crediet van 100 000 fr voor de nationale b rafenis van Carnot met atgemeene stemmen goedgekeurd Noch een andere plicht rest het Parlement zegt de iFigaro nl aan de weduwe van Carnot een pensioen toe te kennen Het is waar geen enkele aohadeloosstelling kan ontroostbare smart lenigen doch er is hier ook geen sprake van geld maar van een balde welke Frankrgk verplicht is te brengen aan de nagedachtenis van den vermoorden President Het practiache Amerika heeft hg inachrgving twee en een half milHoen bgeengebraoht voor de weduwe van Garfleld in Frankrgk waaruit oude traditie het initiatief in dei geiyke zaken aan den Staat wordt overgelaten mag mevr Carnot niet beperkt worden tot het bescheiden pensioen waarop zg ala weduwe van een ambtenaar recht heeft Dupuy heeft zich laten overhalen om te big ven Dat de moord van Carnot voor t minat afgeaproken anarchistisch werk waa wordt meer en meer duidelgk maar t ia de vraag of men t zal kunnen bewgzen Zetfa zoo verband beataan tnaachen den aanslag op Criapi en den moord v n Carnot Lega moet voor den aanslag te Rome te Marseille geweest zgn en daar zon Ceaario geweest zgn Lega beweert dat hg Ceaario niet kent maar dat beteekent niets De Parijsche politie ontving de verklaring dat iemand op den morgen vftn het vertrek van Carnot dne mannen gezien heeft die in een druk gesprek gewikkeld waren Sen hunner zeide toen Carnot wegstoomde cZiezoo hg ia vertrokken terogkomen zal hg niet Aan de Tempa wordt bericht dat de anarchiat Laborie bekend heeft dat Santo Ceaario hem Zaterdag tgdena zgn verblgt te MontpélUer het doel van zijn tocht naar Lyon verteld heeft Te Cette heeft een jong mu zich opgehangen toen hg van de politie een uitnoodiging kreeg om te verklaren hoe hg Zondi avond bericht kon hebben van den aanslag tegen C rnot Het trekt de aandacht dat de Duitache keizer £ 00 in het oogvallend belangstellend ia jegens het geteiaterde Frankrgk en blgkbaar alles doet om mei de Fracsohen op wat beter voet te komen Daartoe behooren ook een aantal beleefdheden die den Franschen ambaaaadeor den beer Herbetto bewezen zgn Deze ia namelgk naar Kiel gegaan om keizer Wilhelm den dank der Fransche regeering te brengen voor de condoleance betuigingen naar aanleiding van het vermoorden van Preaident Carnot gezonden De ambaasadeur werd in het hotel Germania door den opperhofmaarachalk Ëulenbnrg begroet en a avonds tegen 8 nnr door den keizer aan boord van het jacht Hohenzollernt in bgzondere audiëntie ontvangen Doch doarbg bleef het niet De keizer hield Herbette aan boord en maakte met hem eeu tocht die drie uur dunrde en toen de Franschman eindelgk zgn hoogeu gastheer verliet werd hg uitgenoodtgd de werkzaamheden aan het NoordOoatzeekanaal te komen bezichtigen een invitatie die nog niet aan vreemdelingen werd gedaan Daarmee wordt hoopt men de gebelgdheid van Frankrgk over Duitachlands houding bij het jongste Congotractaat meer dan getemperd en een schrede gezet op den weg eoner betere verstandhouding tnsschen de twee Bgken De keizer beeft aan den gezant te Pargs graaf Munster opgedragen hem te vertegenwoordigen bij de begrafenis van Carnot en hem tevens gelast uit zgnen naam er een krans op te leggen In de Italiaansohe Kamer van Afgevaardigden beeft Crispi verschillende voorstellen gedaan tot vervolging van hen die tot misdaad ophiaten en den moord verheerlyken Hg verzocht de behandeling der voorstellen dringend te verklaren en de Kamer stond dit toe in weerwil van den tegenstand der uiterate linkerzyde Criapi deelde mede dat Bandi thans journalist die deu a g van Marsela medestreod dezen morgen door een anarchist met dolksteken doorboord is omdat hg een artikel tegen de anarchisten geschreven had Tengevolge van zgn wonden is het alaohtoffer bezwekon Denzelfden dag dat aangekondigd werd dat de heer Gladstone het ataatstoneel zon verlaten heeft zgn opvolger als leider van het Lagerhuis eene rede gehouden waaruit blijkt dat ook hg weldra de politiek zal vaarwel zeggen Sir William Harcourt zeide dat indien hg eerlang zgn post ala minister van financiën en ala leider van bet Huis der Gemeenten zal nederleggen hg niet naar het Hoogerhuis zal overgaan maar voor bet pairachap zal bedanken Het verbaasde indertgd velen dat Gladstone s mantel niet viel op air William Harcourt die den strgd jaren bad meegemaakt maar op lord Hoaebery een ootaider De heer Harcoaii toonde zich niet geraakt dat hg werd voorbygegaan Doch hij nam van toen af met kracht zgn plan tot hervorming der belaatingen ter hand en stelde zich ten taak dit tot Btand te brengen om daarna zgn staatkundige loopbaan eervol te kunnen besluiten Te Ottawa ia de intercoloniftle conferentie geopend waarop behave de Britsche regeenog vertegenwoordigd zgn de regeenngen van de koloniën Nieuw Znid Walea ZuidAuatralië Victoria Nieuw Zeeland Queensland De Kaap en Canada Natal dat meer Tranavaalsch dan Kaapse hgezind is deed zich niet vertegenwoordigen Overigens ziet men dat de meerderheid der Britsche koloniën afvaardigden heeft gezonden Op den onderkoningstroon gezeten opende de gouverneurgeneraal van Canada lord Aberdeen deze plechtige bgeenkomat Het doel is volgens de verklaring in een adres dat aan de koningin gezonden ward te beraadslagen over de beate middelen tot verbetering der handelagemeenaohap tnaachen de veraohitlende deelen aan het Britsche rgk Onder deze leoa poogt men een wereldbond te vormen uit alle landen waar Engelach geaproken wordt Het zou een algemeen tolverbond zgn met differentieele rechten voor alle huiden die daarbuiten ataan Reeda in 1887 werf onder het miniaterieSalisbury door loord Knutsford een dorgelgkeconferentie te Londen gehouden De toeleg omdezen reuaacbtigen protectionistischen statenbond op te richten is hetzelfde wat de Imperiil Federation League te Londen heeft pogen te bereiken m JLW I i i ir