Goudsche Courant, vrijdag 6 juli 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdienst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicli OODDA ROTTÏBDAM 7 80 3 10 4 08 BEN H AA HBge6 487 S07 4S 98 9 4610 1911 8819 15 1 88 9 16 9 46 3 48 4 16 4 49 6 17 7 8 05 9 86 10 10 1 44 1 4 1 58 9 04 9 0 10 80 t K t 10 88 r M u 10 41 8 18 8 58 10 1810 58 18 0818 46 8 S0 A Ü T E E O H T 6 OUtrecht 8 88 7 60 0 9 6811 84 19 08 18 60 9 65 8 10 8 69 4 48 6 SS 8 09 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 18 19 84 n k w 4 16 b m 9 1110 SIOadewater 7 07 8 10 10 24 18 48 f 4 24 9 10 Gouda 7 80 8 88 0 S4 10 87 19 06 18 66 1 98 8 87 3 60 4 87 E 80 7 08 8 419 891107 AH8TKRDAU eOUDA Amatcidam CS 8 i 9 40 11 10 11 87 B 40 4 10f 4 10 f BS AKsterda Wp 1 60 1 15 9 61 11 11 11 48 I II 81 4 8 ƒ Gouda 7J0 8 04 10 44 18 18 Ifl ll 8 10 1 10 Ml t tt De ond commiiMuii nu politie Tninenburg de gevlachta preoideot tsd den Alf em Nederl PolitiefaDTid heeft aao den officier vaoJoititie to Amsterdam gMohreren dat hg de foadsea TRn den Bond in een zeren kistje hadgnloten eo dit te Utrecht in een der grachten had geworpen wat niemand gelooft daarby voegende dat men naar hem niet behoefde te xoeken daar men zelfi xgn Igk niet soude Tinden De oegociatie Land is zekere bezitting bezit 1700 hectaren land met 18 bonwmaoawoningen onder Hillegersberg BergNobenboek en Bleiawgk Aan landpacht werd het atge loopen jaar f 76 952 ontvaagen tegen f 80 872 in het rorige jaar Per aandeel wordt i 150 itgekeerd evenveel als het vorige dividend bedroeg Namens de commissie voor de Terzoekschriften is in de vergadering der Tweede Kamer van 28 Juni jl door haren voorzitter den hew Smeeoge verslag nitgebracht omtrent 28 adressen allen betrekking hebbende op een Noord Ooster LocaaUpoorweg De Kamer vereenigde zich met de door de commissie voorgestelde conclusie om voormelde adrenen met de daaraan toegevoegde te verzenden aan den minister van waterstaat met verzoek om inlichtingen ten einde in staat te worden gesteld bet oordeel te kennen van den tegenwoordigen minister Nur wy vernemen zat de heer dr Joh 6 Mezger ook dit jaar evenals andere jaren z n gewoon bezoek aan de badplaats Domburg brengen Bg zal daar een week of zesrerblgvenen D intrek nemen op zgn villa Irmac aldaar In baar rapport stelde de commissie de wenschelgkbeid in het licht van eene spoedige beslissing daar tel van aanvragen om concessie en subsidie voor den aanleg van nieuwe verkeerswegen in die streken zoowel door besturen als particulieren warden aangebonden omdat men omtrent de al of niet totetendkoming van den Noord Ooster Tiocaalspoorw nog in het onzekere verkeert Ben schrgnwerker die voor de rechtbank van gezworenen te Oera terechtstond beschutd van meineed wist terwgl hg nit de zaal geleid werd een oogenhlik aan de waakzaamheid der gendarmen te ontsnappen en wierp flich achterover nit een venster ongeveer 7 meter hoven de straat Met verpletterden schedel kwam hg op het asphalt neer Zes weken geleden had hg gepoogd uit de gerangenis te Greiz te ontsnappen BIgkens de thans in de Handelingen der Tweede Kamer verschenen mededeeling van den minister van koloniën omtrent de expeditie naar Lombok berichtfe de minister dat op A Juli de expeditie van Soerabaya zou vertrekken Men meldt nit Strijen Weder een slachtoffer van een kaartlegster Xen jong bloeiend mentohenleven is wederom te Dr en het slachtoffer geworden van de urtt stomme kaartl gerg De eenige dochter Mner weduwe was verToofd met een door en door fatioenigk jong man Op zekeren df liet het meiqe er zich toe Torleiden om naar en kaartlegster te gaan teneinde e n blik in de toekomst te doen c Het bazelende w f Tertelde haar dat haar geliefde haar ontrouw wa worden en dat zg vro zon sterven Overtuigd van de waarheid van dit onzinnig gerentel werd het meisje dat steeds hartstochtelyk veel van den jongen man gehouden had eensklaps zeer koel tegen hem Bet kwam ten slotte tot onaangnnaamheden en het Verbreken der verloving Hierdoor n meer overtnigd van de juistheid van het door de kaarten voorspelde zocht het meisje den dood in de rivier de Elbe waaruit eenige dagen geleden haar Igk werd o ehaald Bg den schipper D B alhier is vermoedelgk een bedrag van 30 aan zilvergeld gestolen uit een trommel staande in een gesloten kast die met den gewonen sleutel moet geopend zgn Eenige gouden tientjes in denzelfden trommel aanwezig zgn vreemd geno niet medegenomen De schipper was juist met zijne 2 zonen gaan varen terwgl de vrouw wegens de warmte een raam had open laten staan waardoor men naar binnen scbgnt gekomen te zyn De politie doet gverig onderzoek om den diefstel tot klaarheid te brengen Ingevolge het besluit van de algemeene vergadering van 1893 der Maatachappy tot Nnt van t Algemeene dat aan het hoofdbestuur opdroeg om De rechtbank te Rotterdam vero deelde X O J B boekhandelaar en ni ever aldaar tor lake Tan het ter verspreiding in voorraad b bben van voor de eerbaarheid aanatootelijke Ibeeldingen enz waarvan hg den inhoud kende tot een maand goTangenisstraf met last tot TUmietiging van de in beslag genomen photografieSu gnvnres transparento speelkaartea en eatalogassen en van de clichés uit te lokken aan te moedigen en testeunen bemoeiingen vsn departementen enandere in de onderscheidene deelen des lands ter bestrgding van de werkloosheid en harenadeelen daarvoor zoo noodig ook de geldelgkemedewerking van anderen in te roepen heeft dit bestunr een onderzoek ingesteld waarvan de resulteten nog niet in de algemeene vergadering van 94 konden wordenmedegedeeld Thr ns echter is het rapportverschenen onderteekend door de heeren W J Blydenstein mr H L Druoker mr H Smeenge en J Brainwold Riedel rapporteur Wg ontleenen daaraan voorshands het volgende Twee knaapjes wonende in de Bilderdykstraat in den Haag speelden gistermiddag op de BivieTvisohmarkt achter de Oroote Kerk paardje Het oudste jongetje ongeveer 12 iaar voor een sportkarretje gespannen straiEelde SC kwam daar zgn armen door de teugels toruggehonden werden met het hoofd op de steenen neer In den geweerwinkel van den heer B binnengedragen werd aan het jkiod daar door dr Bouvin de eerste hulp verleend hoewel het slechts uit de neus bloedde scheen do geneesheer den toestand zeer ernstig in te zien want hg liet dftdeiyk de ouders ontbieden die daarna het knaapje in een brancard naar hunne woning deden brengen toen men aldaar aankwam waa het kind al overleden vermoedelgk tengevolge van Mn henenschudding In de memorie van toelichting tot het beslnit der algemeene vergadering wordt de meening uitgesproken dat het Nut nieteeu universeel geneesof loovermiddel zou kunnen aangeven Evenmin wil het door een ondoordacht ingrypen ongezonde toeatenden scheppen Maar de bedoeling Is dat indieu ernstig gewild versteudig overwogen en op zijn tgd gehandeld wordt op den duur betere toestonden kunnen worde in het loven geroepen In dien gedachtengaog is door het hoofdbestuur gearbeid Het heeft een vrageolyit aan de departementsbesturen rondgezonden eu de antwoorden in rubrieken gerangschikt Twee Seriën van 146 en 102 ingevulde vragenlyaten werden ontvangen 77 departementen antwoordden niet o a Amsterdam Uit 118 departementen kwam als bescheid de verzekering dat er geen buitengewone werkloosheid geacht werd te besUan of dat debesteande werkloosheid geen aanleiding had gegeven tot het nemen van byzondere maatregelen tot deze groep behooren meest kleine gemeenten NienwerAmstel is een der grootete Een tweede groep van 65 gemeenten lo ti 11 01 u og u i u tt s ot g s5 11 49 a M a i a ot d 1 1 4 id MoonlrMhl MwmrlcRk OurMt 7 St 7 SS 7 M 7 4 7 5t S i 10 19 98 19 8 HOTTE DA 9 1 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 11 oi i n 7 a 4i I i lO t ia OqMlk Niammknk HoordtMkt t ot t is 6 91 l 9t 9 8 18 10 08 10 11 8 07 S7 11 06 11 1 9 49 4 87 6 08 I S9 e it 7 45 aODDA DEN aiAe öol d 7 M 40 0 7 10 49 U U 19 911 011 97 S6 4 45 97 7 1 11 01 1 18 1 18 1 94 1 88 1 88 4 11 6 16 6 99 6 81 8 86 ZeT U 1 49 8 69 Bl Kr 7 47 Z Z IW 7 6S 9 01 M dL d 8 0 Vooib 8 07 lI 10 10 6 90 11 9 iHM U 1 8 10 7 11 97 19 41 19 611 48 1 67 8 66 4 98 6 98 6 66 6 417 4 10 1511 8 11 4 OoaiU 6 85 6 10 7 65 8 09 8 91 lO l 10 56 19 48 9 98 9 51 18 4 47 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 Oudnr 5 i0 8 84 H O 9 87 5 87 7 6 10 97 ChHid 6 40 7 8 I U Sultniii 8 11 9 10 Ml WoMd 6 7 0 8 19 11 17 45 8 11 5 04 6 48 8 8 8 07 8 65 10 86 Utnekt 8 18 7 98 8 98 8 41 10 51 11 46 l iO 8 08 8 89 3 6 5 99 6 91 6 66 8 98 t ll 10 68 ii lOe O D U A A USTIRDAM 10 06a 10 66 19 11 9 61 4 47 6 98 7 45 10 14 a 10 55 19 1 1 t 40 645 6 85 49 11 18 11 10 1 4 1 U 55 6 6 0 ll 8 waaronder plaatsen als Dordrecht den Haag Groningen den Bosch Leenwarden Leiden is die waar de werkloosheid geen ernstig karakter vertoont doch waar men toch middelen heeft beraamd of maatr elen genomen om haar togen te gaan Van 58 departementen werd omtrent minder roosklenrige toestonden bericht Het hoofdbestuur gaf lutusschen wenken o a om alleen prodnctieven arbeid te doen verrichten waarvoor de grondstoffen in eigen kring aanwezig zyn en waarvan de producten in eigen kring kunnen worden gebruikt Het gaf geldelyken steun in den regel alleen daar waar met doelmatige middelen werd voorzien in de buitengewone werkloosheid van hen dieloat en bekwaamheid voor den arbeid hebben of de nit die werkeloosheid voortvloeiende nooden van beo die baiten hunne schnld niete kunnen verdienen te helpen lenigen dat was de door uwe vergadering aan het hoofdbestuur opgedragen teak lotnsschen heeft het hoofdbeatanr geen bezwaar gezien soms ook daar de helpende hand te bieden waar doelmatige middelen wprden aangewend tot bestrgding van regelmatig terugkeerende werkloosheid Als voorwaarden voor dien steun werden gesteld lo dat de te leveren arbeid kon gerekend worden productief to zijn 2o dat de te steunen werkverschafEng een duurzaam karakter zou dragen 3o dnt eene begrootiug van kosten werd overgelegd waaruit bleek dat het subsidie uit de algemeene kas zou strekken om het op de b rooting ontbrekende aan te vullen 4o dat dit bedrag nooit meer zou zgn dan t geen in eigen kring voor het beoogde doel was byeengebracht Behalve deze werkzaamheid in lokale kringen voor lokale behoeften en toestanden ingericht te steuneu rekende het hoofdbestuur het wenschelyk lo dat zynerzyds zoo mogelyk ook over het vraagstuk der werkloosheid in het algemeen in ons land eenig licht werd verspreid en 2o dat pogingen werden beproefd om dver een geheele groep van werklooaheidstoestonden die byna alle door dezelfde of gelyksoortige omsteodigheden kunnen worden verklaard of door dezelfde of gelyksoortige middelen kunnen worden verbeterd een voldoend licht te doen opgaan Een statistiek is echter nog niet op te maken Ook de commissie voor de statistiek kan daarop het uitzicht nog niet openen IntosBchen is uit vele departementen vooral uit Friesland het antwoord ingekomen Het boofdbostnur wyze de uitwonende landeigenaren op hun plicht om op hunne gronden mefr prodnctieven arbeid te doen verrichten indien op die landen gedaan wordt wat noodig is zat de werkloosheid zgn o ebeven Ëen büekje in den geest van Cremers fabriekskinderen oip voor dit denkbeeld propaganda te maken ligt in het plan van het houfd bestuur Tot slot de mededeeling dat de arbeid van bet lioofdbestuur in deze loopt over een tgdperk van tien maanden De Kerk Gt orgaan der Ned Herr Kerk begroet als voorstander van eene universitaire opleiding der geestelyke leidslieden des volks als verdedigster mdertyd van eene nevenselkanderstelling van Prot en Kath faculteiten datgene wat te Amateidam zat tot stand komen als de eerste schrede misschien op een goeden weg Ja zegt zy laat Prot jongelieden daar gaan luisteren Maar worde dan ook niet langer ven Eatb zyde een scheidsmuur opgetrokken voor de voordracht van de Prot wetenachap De Kath jeugd zette zich eveneens aan de voeten van ben die bet Proteatenteche wezen uitleggen en beschrgven Doch daarvan zal wel niet komen meent de Kerk Ct 8 94 19 8 1 08 1 19 1 1 1 18 4 80 4 67 8 04 8 11 8 90 8 6 8 08 8 10 8 17 8 96 4 10 1 44 O O CDA 11 80 19 90 9 80 9 1 46 1 66 9 09 8 09 9 18 19 08 19 40 9 48 Vooib 6 64 N dL d 5 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Z T II 6 1 Onuda 6 807 6 10 18 é Het blad heeft echter nog een andere vrees Men zal op den nienwen leerstoel aan het woord laten komen Th Aquinas den groeten volgeling van Aristoteles maar niet Thomas den Eoomsohen godgeleerde wiens wgsbegeerte ten slotte geheel aan de kerk dienstbaar werd Bedrijen wy ons echter aegt bat bladi ward er open en rond voor uitgekomen dat er in Tb Aqnioas twee mensohen agn dan snlten we haastig onse voorbarigheid veroordeelen en volgaarne meedoen aan het brengen van hulde aan hem die by grove mistestiug een onvergankelgk deel beeft gehad in de opvoeding van de WestEuropeesche christenheid De Hervorming orgaan r d Ned Prot Bond zei eenvoudig na vermeMiug indertyd van het verzoek aan B en W Wy weten niet wat zou kunnen pleiten tegen inwilliging van het verzoek Maar zon t geen conderlinge loop vau zakim zyn als de R Kath kerk te Amsterdam een leerstoel oprichtte juist nu de Ned Herr den haren moest prys geven c Daarop doelt ook het Handelsblad c als bet zegt i Zal dat ïoörbeeld niet dur Ned Herv kerk tot prikkel zyn om spoedig maatregelen te nemen waardoor bare kerkelyke hoc leeraren te Amsterdam kunnen behouden blijven Overigens acht het H blad het een zeer heuglijk feit dat ook toekomstige kath geestelgken de Amst universiteit znllen bezoeken en dat de afscheiding ran de zonen derzeUde natie zy t ook voor een klein deel niet meer zoo streng als tet nog toe wordt gehandhaafd Van een andere mrening is Dr Bronsveld die in De Vuderl c deze benoeming een zeer piiolyke beette voor bet protestootsch gevoel Kerkelyke hoogleeraren zooals er nn een zal optreden passen niet c meent hy in het kader van onze universiteiten Het woord kerkelyk wil hier niete anders z gen als roomsch En nu beweren wy dat het karakter onzer universiteiten verbiedt lokalen en leermiddelen ten dienste te stellen van de roomsche kerk want daaiop komt het dan toch ten slotte neer Immers het is niet louter bet doel der room Bche kerk om de wetenschap te dienen en kennis te verspreiden van de wgsbegeerte van den H Thomas van Aquina Oogenschynlyk bewys De burgers van zekere stad die in vyandelyke handen gekomen was geraakten door de onophoudelyke afpersingen in het grootste verval Eindetgk zonden zy eene deputetieuaurden vyandelyken generaal met de opdracht hem den nood der burgers en den drang van dezen tyd zoo sterk mogelyk te schilderen Aan bet hoofd der afgevaardigden stonden een herbergier en een kleermaker Deze was de magerste gene de dikste uit de geheele ated De waard begon aldus zyne rede Eucelientie indien Uwe Hoogheid een waar beeld van onzen toestond wittfaebben wees dia zoo genadig ons slechti aan to zien Zoo waren de tyden voorheen hierby wees de magere op den vette en zoo zijn ze EuU toen wees de dikke op den mageren kleermaker De deputetie bad het geweuschta resultaat Terwgl markies Cuba die onlangs den tocht der Spaanschen pelgrims naar Rome leidde te Madrid in de hoofdkerk naar de daar verrichte werkzaamheden stond te kykeo wCrdbg door een der werklieden die met een dolk was gewapend aangevallen Een anuere werkman sprong tuBschen den markies en de moordenaar en ving den stoot op Deze werkman weid ernstig gekwetst terwijl de markies ongedeerd bleef De man die den aanslag pleegde werd terstond in hechtenis genomen Te Tnryn ia giatermorgeu het Igk gevonden van een ryken leerlooier die ook door een dolbstoot gedood was een paar oren nadat hg zich in een koffiehuis aikeurend over dtf anarchisten bad uitgelaten 7 10 40 47 4 10 01 10 10 11 09 U M 9 0 lUO 11 80 Het bestuor van de Arnhemsche Wielerbsan deelthiede dat de wedatryd n die daar Zondag gehouden znllen worden bgzonder interessant beloven te worden Op dien dag worden d 81 4 46 4 66 6 09 5 0 6 15 7 07 7 17 7 84 7 tl 7 7 8 10 9 41 9J 5 51 4 40 GOUDA 7 06 7 11 7 90 7 96 7 81 4 48 9 1 f 10 6 0 4 48 6 80 5 47 7 49 8 86 10 10 10 88 d A 8 41 10 90 11 M MO 10 06 kampioensehappen van Nederland verreden die jaarlgks door den Algemeenen Nederlaudscben Wieirgderrttond worden ni eschreven Voor de kampioenschappen hebben de beste rgders o a ook Jaap Eden ingeschreven en sinds jaren waren de inschrgvingen niet zoo talrijk Onder de beroemde actrices scbgnt een zncht te heerschen om ook als schrgfsters lauweren te winnen Ellen Terry is drak aan het schrgren vau blgspelen en thans is ook Clara Ziegler als tooneelschrytster o etreden In het KursalTheaterc te Ems ia een tooneelstukje Flirten van de beroemde Duitscbe actrice oi evoerd dat veel succes had Zon 8arah Bernhardt nu ook niet weer eens als echrgfster van zich laten hooren De zwem vereen iging Het Tc te Amsterdam taX natiouale gecostnmeerde zwemwedstrgden honden op Zondag 15 Juli in de zweminncbting aan dei Westerdoksdgk aldaar Afdeeling A Snelzwammen op den buik Kampioenschap van Nederland uitgeschreven door den Nederlandschen Zwemhond Lengte der baan 600 meter Prys Kampioensmedailte van den Nederlandschen Zwembond Ie premie zilveren medaille aangeboden doorde zwemvereeniging Het IJ 2e premie bronzen medaille aangeboden door de zwemvereeniging Het IJ Kampioenschap van Nederland uitgeschreven door den Nederlandschen Zwembond Lengte der baan 160 meter Prgzen als afd A I Öuelzwemmen op den buik voor Juniores Lengte der baan 80 meter Prijsve nld zilveren medaille Ie premie zilverenmedaille 2e premie bronzen medaille Zwemmen met bet minstaantal slagen Lengte der baan 50 meter Prezen en premien ala IIL Hinderniszwemmen Vrjje deelname Prgzen als III Afdeeling B Snelzwemmen op den mg Vrge deelname Lengte der baan 40 meter Prgzen en premiën als afd A III Afdeeling C Duiken Vrge deelname Diepte ± 3i meter Prgzen als afd A III beneTens voor den prgswinner een kunstvoorwerp ter waarde van f 25 aangeboden door een lid jer rareeniging De commissie die zich gevormd heeft met het doel om bgdragen te verzamelen voor de oprichting van een gedenkteeken voor Thomas h Kempia heeit eene prgavra voor dit gedenkteeken uitgeschreven De eerste artikelen der voorwaarden waaronder de prgsvraag wordt uitgeschreven luiden als volgt Artikel ï Het ligt in de bedoeling der commissie dat dit gedenkteeken ter ecre van Thomas a Kempis zal zgn in den vorm van een grafmonument In het benedengedeelte van dit monument moet gelegenheid zgn om achter getraliede deuren het te Zwolle berustende gebeente van Thomas Kempis te kunnen plaatsen indien daartoe vergunning zal worden verleend Het bovengedeelte moet een plastische voorstelling bevatten in relief of ronde bosse van Thomas a Kempis geknield voor den Ipmiadragenden Christus De leidende gedachte is deze de Christus i ekt tet den schrgver der Navolging c de WSOrden tDie Mg volgt wandelt niet inde dniiternia Evangelie van den H Joannes VIII 12 Met de woorden begint het eerste boofdstnk van het eerste boek der ilmitatio In de oude kronyken die van dit werk gewagen wordt bet steeds genoemd het boek dat Ment die Mg volgt c Dit volgen van Cltfistna bestaat volgens Thomas Kempis in het dragen van het kruis Het verheven hoofdstuk XII van het tweede hoek dat deze idee op onvergelgkelgke wgze vertolkt heet dan ook Van den Koninklgken weg van het H Kruis Art 2 Het geheele gedenkteeken moet in d i Nederlandschen stijl van de XVe eeuw ontworpen en in fraaien en dnurzamen berg ikeen zg bet dan dat ook van verachiTlende steensoorten gebruik worde gemaakt woi en uitgevoerd Art 3 Het gedenkteeken zal worden geplutet te Zwolle in da E K kerk van den R Michael iu het zniderschip tegen den binnenmuur van den toren De jury bestaat uit de volgende leden dr H J A M Sobaepman te Driebergen voorzitter dr P J H Kuypers te Amsterdam Ad Delvigne te Brussel G W vao Heukelum te Jntfaat Nio Molenaar te s Gravenhage jbr mr Victor de Stuera te sGravenhage W B 0 Molkenboer te Amsteidam Het Maziekgezelschap de Adelaarc nit Weesp Maandagavond terugkomende van bet 7e muziekconcours te Broek in Waterland werd aan het stotion door het Fanfarecorps St QregoriuBc met muziek verwelkomd en hartelgk toegesproken door een beatuarslid der Zangvereeniging de Adelaarc Als hulde voor dan behaalden zilveren prgs werd den heer P J Knierom als directeur een lanwerkrans omgehangen a ook het vaandel met een krans versierd In den tuin van het Hotel ide Eoskam werden den overwinnaars welkomstliederen toegezongen en werden verder bg afwisseling door St Gregoriusc en de Adelaar eenige muzieknummers ten beste gegeven ten aanboore van een telrgk belangstellend publiek Daar de clolera te Luik en aan eenige aan de Maas gelegen dorpen in de provincie Luik toeneemt zgn de bewoners van dorpen in Limburg aan de Maas gelegen opmerkzaam gemaakt op het gevaar van ongekookt Maaswater te gebruiken Ook het baden in die rivier wordt afgeraden Door de baldadigheid van een paar jongens is te Koningsbergen een verschrikkelgk ongeluk gebeurd Een man reed met een handkar waarop twee groote mandfiesschen met benzine over de veemarkt toea m de nabgbeid van een aantal kramen een der Üesschen plotseling brak en de vloeistof ïich over den grond verspreidde Een paar jongens staken de benzine met een lucüer aan en in een oogenhlik waren verscheiden kramen in een zee van vlammen gehuld Er ontstond een vreeselgk paniek in wilden schrik snelde iedereen weg en de meesten kwamen er zonder letsel af Alleen een oude vrouw van alle kanten door de vlammen ingeloten kon niet meer vluchten het was onmogelgk haar te hulp te komen en 100 stierf zg vjor de oogen der onte itte toeschouwers den vuurdood Haar Igk was geheel verkoold zoodat men Eelfs haar identiteit niet kan vastetellen Ook een klein meisje bekwam ernstige brandwonden Toen de brandweer er eindeIgk in slaagde het vuur te bluaachen wareu drie kramen geheel verbrand De jongens die de benzine in brand hadden gestoken waren in de drukte verdwenen Kantongereclit te Gouda Zitting van Woensdag 4 Juli 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Dronkenschap W d Q te Gouderak tot f 5 of 3 dagen hechtenis Vervoeren van visch in gesloten tgd H N en P v d S te Gouda ieder tot i 3 of 2 dagen hechtenis Het te koop aanbieden van voor den landbouw nuttige vogels W V Z te Utrecht tot f 3 of 2 dagen hechten ia Overtreding Prov reglement op de wegen J V E te Waddingaveen tot f 0 50 of 1 dag hechtenis P S te Zevenhuizen tot f L of 1 dag hech Overtreding Politieverorden ing Gouda W d Z te Gouda oiitelagen van Rechte vervolging K A en A F te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 d hechtenis C V E te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis J M te Gouda tot f I of I dag hechtenis A U te Gouda tot f 10 of 6 dagen hechtenis Dronkenschap en burengerucht P d H te Ouderkerk a d IJ tot f 2 of 4 dagen hechtenis W J d D te Bleiswgk tot f 4 of 4 dagen hechtenis Dronkenschap D M G te Gouda tot f I of 2 dagen hechtenis A T d V te Gonderak tot f 0 50 of 1 dag hechtenis J C W te s Gravenhage J G te Rotterdam J A en P J J te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis C W te Haarlem tot f 2 of 4 dagen hechtenis C K te Gouda tot i 6 ipf 6 dagen hechtenis Dronkenschap bg herhaling M B te Eotterdam tot 6 dagen hechtenis Bnitealandscb Overzicht Het blijkt dat de zitting der Fransche Kamer waarin de boodschap van den president werd voorgelezen zeer onstuimig ïs geweaat Onmiddellgk na de lezing dezer boodschap in de Kamer stelde de afgevaardigde Vaillant namens de socialisten voor eene commissie te benoemen om een adres van antwoord op de boodschap op te stellen Met 450 tegen 77 stemmen werd echter de prealabele qoaeatie aangenomen Toen het voorstel van den socialist Vaillant ongunstig werd ontvangen maakten zijne partggenooten een zoo hevig rumoer dat de heer Dupuj die het voorstel bestreed sich bgna niet verstaanbaar kon maken De ministerpresident werd driftig en verliet de tribune terwgl bg den heer De Maby de vicopresi denti die de aittiug leidde toeriep Gg pre sideert niet gij rercnimt de r eering en de tribnne te doen eerbiedigen De heer De Maby richtte toen tot de mmoer makers hst dringend versoek zich rustig te honden en verliet zeer ontetemd de vergaderzaal Onmiddellgk verspreidde zich onder de afgevaardigden bet gerucht dat de heer De Maby den heer Dupuy had uitgedaagd maar dit praatje bleek spoedig zonder grond Zoodra mogelgk zal de beer Dopny van de Kamer een votum verlangen waarbg zg baar instemming betoont nu hg en de meeste leden van het Kabinet zich bereid hebben verklaard hun portefeuilles te behouden Bg decreet van president Perier afgekondigd in bet tJournal OfBoiel zgn nu de ministers Dupny Guérin Hanoteux Poinoar Meroier Felix Faure Leygues Barthou Lourties Delcassé en Viger in hunne ambten bevestigd Alleen de heer Burdeau de minister van financiën ontbreekt op deze Igst De verkiezing van Burdeau tot president der Kamer wordt als zeker beschouwd Wie in zijne plaate dan ala minister van financiën zal optreden is nog niet bekend De ministers badden reeds dadelgk na den dood van Carnot besloten bg de Kamers een voorstel in te dienen om aan zgne weduwe een jaargeld toe te kennen als blgk van nationale erkentelgkheid wegens de diensten door haren man den lande bewezen Do miniater president heeft mevr Carnot kennis gegeven van dit voornemen Deze was zeer getroffen en erkentelgk voor dit aanbod maar zg weea bet van de hand en dit geschiedde zoo nadrukkelgk datdeheer Dupuy het raadzaam vond er niet vwder op aan te dringen Het ia thans zeker dat er wegens den nationalen rouw den 14 Juli geen openbare feesten zullen plaate hebben Maar voor het overige zal die dag teu opzichte van de civiele gevolgen het gewone karakter behouden dat de wet er aan gegeven heeft Geen beurs dus ook dien dag Tn het laatet van Maart hield de Progressistiscbe Bond in België zgn vijfde Congres om het program zgner beginselen vast te stellen Verleden Zondag is het wederom te Brussel bgeeogekomen ditmaal om zgn verkiezingsprogram te bepalen d w z de verschillende tbana reeds uitvoerbare hervormingen waarmee zgn candidaten bg de aanstaande algemeene verkiezingen zullen hebben in te stemmen Voor het Congres lagen twee wegen op politiek gebied open De eene vgkt meer naar rechts en volgt de oude progmsiatiscbe politiek van de heeren Janson en Feron die voorloopig tevreden met het verkregene een samengaan met de oud Hberalen niet van de hand f gzen De andere richting meer links afwgkend wordt aanbevolen door de heeren Furnémont Brunet en Grimard die de herziening der grondwet opnieuw in het veikiezingavaandel willen schrijven teneinde zoo spoedig mogelgk het dubbelzinnig meervoudig kiesrechte door bet algemeen kiesrecht te vervangen en die bovendien den band tusscben radicalen en doctrinairen definitief willen doorsogden om samen te gaan met de arbeiderspartg Onlangs breft de heer Brunet deze nieuwe politieke gedragslgn aldus geformuleerd de progress atiache partg moet afstecd doen van het auticlericalisme om zich nauwer aan te sluiten bg het socialiame Deze politiek voor de aansteande verkiezingen heeft vroeger reeds gezegevierd in de Liberale Associatie te Brussel reden waarom de heeren Janson en Feron wei v gorden het hun door die vereeniging verstrekte mandaat om baar op het progreasistiscb Congres te vertegenwoordigen aan te nemen Het waa te voorzien dat de discussies warm zouden zgo Toch is de dreigende brenk voorkomen Eeu resolutie kon uitgedacht worden die alle elementen nog in den band hifld Ze luidde aldus Het Congres handhaaft zgo program het beginsel der gelgkbeid van alle burgers voor de stembus huldigend en zonder afatend te doen van de propaganda ten gunste van bet algemeene zuivere en eenvoudige kiesrecht langs wettigen weg en verlangt de onmiddelIgke toepassing daarvan bg de verkiezingen voor de gemeentelgke en provinciale radro Zooala een der sprekers opmerkte als het algemeen kiesrecht eenmaal zga weg heeft gevonden naar de gemeente en de provincie zal het meervoudig stemrecht langs wettigen weg wel worden omgeworpen Wat nn de allianties betreft zoo verklaarde Maandag het Congres in een zeer rumoerige zitting zich ten gunste van een samenwerking der drie partgen doctrinairen radicalen en arbeiders tegen de clericajen oftewel conservatieven zonder daarom wat trouwens de stetuten niet toelieten een anderen dan zedelgken dwang op de plaatselgke vereenigingen te viillen oefenen Het geheele nieuwe terief van in en uitvoerrechten 18 door den Amerikaanschen Senaat aangenomen volgens een Keotertelegram van gisteren In den nu vastgestelden vorm gaat het ontwerp terug naar het Huis van Afgevaardigden en komt pan in de commia siën van beide Kamers die tollen moeten beraadslagen over de leer aanxienlgke wgiïgin gen welke de Senaat gemaakt heeft in het ontwerp zooals het nit het Huis ran Af vaardigden kwam Men hoopt dat het n deze week in de commis8i€n aal worden behandeld Het Huis van A eraardigden heeft de macht te beletten dat dit ontwerp wetvrordt Neemt de democratische meerderheid en genoegen mede dan toont zg daarmede tevens niet de vrgbandelapartg te zgn die t vertrouwen des volks aan t bewind bracht Dit zon bg de eerstvolgende verkiezingen noodlottig voor haar worden De democraten leggen daarom door vergaderingen in New York en elders door het nemen van besluiten in bnnne vereenigingen bon abchnw aan den dag over het verraadt der democratische senatoren Henry Geoi e die op zen dier vergaderingen sprak verklaarde dat het wetsontwerp van den Senaat even ei ii als de Mo Kinleywet 1 dat het aog beter son sgn deie te behouden dan toestemming te geven tot het nieuwe De Democratische Club te Tork in Pennsylvanië zond een adres aan het Congres waarin aangedrongen werd op het aannemen van een tariefwet die uitsluitend voor de behoeften der schatkist zou dienen Vele andere betoogingen worden gehouden t Is de vra of het volk de verontwaardiging der democraten voor goede munt zal opnemen In hunne vergaderingen en dagbladen agn vroeger meer dappere woorden gesproken maar deze hebben de democratische afgevaardigden of Senaatslieden wier belangen deselfde waren ala die der ontwerpers van het Mo Kinley terief niet bewogen te stemmen tegen de voorstellen der prntectïonisten De onderhandelingen van Pnllman met dewerkstekers zgn nog niet gelnkt reeds overtweederden van de Ver Steten heeft de werksteking zich uitgebreid De regeering neemtkrachtig maatregelen om althans het verkeer der posttreinen mogelgk te maken Twaalfhonderd marshals ayn geheel gewapendin afdeelingen naar de bedreigde districtengezonden De bew ing beperkt zich niet tot de ipooiw wegen Te Chicago sporen de leiders der werkstekers de arbeiders in het bouwvak en in da vleescb pakker gen aan bet werk te staken iu de hoop dat het duurder worden der levensmiddelen algemeen den wenich zal doen ontetaan dat het geschil wordt bggelegd De eigenaars van pakhuizen enz hebben trouwene reeds 6000 man moeten ontelaan wegens gebrek aan toevoer Treinen met duizenden beesten staan op de spoorwegen niet in staat de stad binnen te komen MAR TBXBIOHTKü QOUda 6 Juli 1894 Tengevolge het prachtige weder der laatste dagw verkeerden granen bedeu in lustsloose stemming Tarwe Zeeuwsohe 6 96 i ƒ 6 60 Minders dito 6 90 k 6 10 Afwijkende 5 40 8 60 Polder 6 50 k 6 Roode somer ft dito wieter ƒ ft Bogn Zeenwsehe 6 10 ft 6 50 Polder ft ƒ Bultanlaadsohe per 70 k 8 80 ft 4 90 Oersti Winter ft Zomer ft v Ghevallier 5 60 ft 6 86 Haver per heet 8 ft 4 90 per 100 kilo 7 95 ft 7 76 Hennepzaad InlandBob 10 96 ft 10 60 BuitenUuidaohe 6 96 ft 8 60 Kanarieiaad 6 60 ft 9 96 Kooluad ƒ a Erwten Blestlng 6 90 ft 6 80 niet kokende ft Boonen Bniiceboonen ft Witteboonen ft DaiveDböonen ƒ 6 96 ft 6 76 PaardsDboonsn ft Mau per 100 Kilo Bonte Amerikaansehe 6 60 ft 6 80 OüiqasDtine 6 ft 6 95 Veuubkt Melkvee goede aanvoer Handel en E rijzen matig Vette varkens red aanvoer andst matig 17 ft 19 ot per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel traag 16 ft 17 et per half Kö Magere Biggen goede aanroer hsodol stag 0 70 a 1 40 per week Vette Bohapau goede aanroer handel matig 16 ft 96 Lammeren red aanvoer bandd vlug 7 ft 14 Nuchtere kalveren redal aanvoer handel vlog 6 ft 14 Fokkalreren ft Aangevoerd 175 partijeu kaas Handel matig Ie qusl 95 ft 97 Se qual 90 ft 24 Zwaardere 80 ft NoordHol landsohe 24 ft 88 Boter goede aanvoer handel vlug Ooeboter l SO ft 1 40 Weiboter 1 05 ft 1 20 p Kilo I e BUSaüMEESTËR tan Goada braogt by deze ter kennis Tan de belanKhebbenden dat door den heer Directeur der Directe Belastingen ens te Rotterdam op den 29 Juni 1894 is executoir verlilaard het Kohier der belasting op het Persooeei No I dienst 1S94 5 Wjken AD Dat Toormeld Kohier ter inrordering it gesteld in handen Tan den heer OntTangeti dat ieder die daarop roarkomt rerplicht ia sjnen aanslag op den bg de wet bepaalden Toet te TOldoen en dat heden ingaat de termyn Tan Drie Maanden binnen welken da reclames behooren te worden ingediend Gonda den 5 Juli 1894 De Burgemeester Toornoemd VAN BERGliN UZSNDOORN