Goudsche Courant, zaterdag 7 juli 1894

De Archieven te Roermond De Limburg scbe bladen zgn alles behalve goed tè spreken over wat een hunner de Nieuwe Koerier een willekeurige daad van den minister van bionenl zaken durft noemen Ofschoon aohrgft Oos Zuiden burgemeester en wethouders tegen deze gewelddadige handèlwgze protesteerden zoo mocht dit toch niet baten maar werden de archiefstukken welke hier zoovele jaren goed bewaard bleven en geïnventariseerd werden en die volgens de bepalingen van het Barrière tractaat te Roermond moeten verblijven eenvoudig meegenomen Id de Maas en Roerbode schrgft men van u V o o in ons vrg Nederland dat men den meeaten eerbied voor tractaten en overeenkomsten bad en atood de regeering aan de spits van hen die voorgingen in billgkbeid en rechtvaardig heid tachgot dat de tgden veranderd zgn Althans trapt men thans het goed recht steunende oj bet Barrière tractaat op nadere toewijzing Op langdurig bezit dat Roermond de daartoe aangewezen plaats beeft op het archief op het ond Gelderscb archief met voeten Zonder op den wil der Roermondscbe bStadsregeering acht te slaan komt men op l gna Rufsisclie wgze xic het archief inladen als ware men beer en meester op het stadhuis als bestond er geen stadsbsstuor Men vraagt niet of er stokken tuaachen zgu die door de stad gekocht door de Roermondenaars betaald zgn het archief moet naar Maastricht Roermond mag het niet langer bezitten De Nieuwe Koerier zegt Het archief door onze gemeente zoolange jaren met zorg onderbonden waaraan eertgds de verdienstvolle archivaris Sivré zgn werkkracht besteedde en waarin hg en allen wien die oude paperassen I na aan het harte liggen hun behagen schepten dat archief werd gisterenmorgen op hoogst bevel van Z Excellentie den minister van binnenlandache zaken voor een groot deel geplunderd Het woord is er uit plunderen mag men het noemen want de bui emeester wiens tactvol optreden in deze zeer geroemd mag worden had den heer Flament rgksarcbivaris te Maastricht verboden iets meer mee te nemen van het archief waarin bg hem den toegang niet weigeren kon dan between behoorde tot het oud rechterlgke Het oud reobtertgk archief mocht dus wel door den beer archivaris onder toezicht van den heer Commiasaria der Koniugin en den Burgemeester vervoerd worden Hiertoe had de meerderheid van B en W toestemming verleend ofschoon de beer R Smeets meende dat de Raad in deze eeoe beslissing moest nemen niet omdat de stukken bet rgk niet toebeliooren maar omdat hg de manier van handelen waarop de regeerlng het archief in be it wilde nemen ongeoorloofd vond Van belang is nog in hetxelfde blad De procureur der gemeente mr F Verscheure Sr had gisteren een onderhoud met den burgemeester en den heer Michiels die namens den Raad als kampvechter om bet behoud van het archief optrad Tn den beginne was mr F Verscheure met den bni emeesier van oordeel dat men den archivaris met de weggehaalde archiefstukken kon laten vertrekken later kwam men tot eene andere ziSnswgze en de heer rgksarchi varia vertrok alleen In ons vorig nummer is melding gemaakt van het besluit door den gemeenteraad genomen Het was blgkens de Maa8 en Roerbode een buitengewone vergadering belegd op verzoek van drie leden In zgn protest tegen de plannen der regeering heeft de burgemeester zich beroepen op art 18 van het Directe SpoorwegverblsdlDg met GOUDA Zomerdleost 1894 95 AaoKevasgeo 1 Mei Tijd vao Greeowlcta GOUDA ROTTERDAM KOTTIRDA M GOnDA Het ii bekend en door deakondigen bevestigd dat aan ons t enwoordig leger groote gebreken kleven dat onze zelfstandigheid oua aanzien als Staat daaronder Igden en niet bet minst ons prestige in hrt buiteuland Maar even bekend is bet voor ieder die erover nadenkt en het voelen van bevoegdea hoort dat die zwakheid van ons volk die gebreken van ous leger voor een groot gedeelte hun oonproog hebben iu de plaats vervanging De rgke kan in ons Land met een bandvol geld de verplichting afkoopen het Vaderland te dienen Maar wie dat doet onttrekt zicbniet alleen aan een plicht hg verliest iets dat voor ieder een verlangd voorrecht moest zgn het dragen van de wapenen voor bet Vaderland Da plaatavervangitig is een inaielling waartegen elk jopg bollandsch bart opkomt Eu bovendien hoeveel groote nadeelen ondervindt bet leger erdoor 1 £ d verder De ervaring leert dat in oorlogstgd de verder manschappen zeer groot zgn wat zal dan een leger beroofd van de helft zgoer bevelhebbers uitrichten Er moet dus voorzien worden in het gebrek aan aanvoerders en dit doet voor een belaogrgk gedeelde het Eeservekader Hierin rullen wg gelegenheid hebben onze krachten Ie wgden aan het Vaderland Je zou je bedoen Dat oni leger gebreken aankleven Is meer regd nog voordat het bevestigd was door deskundigen van het gymnasium en de H B School te Utrecht En zoo is verder al wat door de jongelui wordt beweerd niet nienw meer Ër worden ook volwassen mannen gevonden die de oorzaak der fonten zieu in de ptaatavervangiug Als origineel van opvatting behoeft deze speech c door schooljongens tot schooljongens gehouden niet te worden afgedrukt Od rom dos niet vraagt men aan de dagbladen de circulaire op te nemen Het doel der gymnasiasten en hoogere burgerscholieren kan geen ander zgn dan aan het courant lezend publiek te toonen hoe groot de wljsneuzigheid is onder de kleine politieke tinnegietertjes op de school Wg weten het nu De plaat svervanging in bet leger ia een instelling waartegen elk jong hollandsch hart opkomt Elk hart van 11 tot 18 jaren oud in den waren leeftijd van aanmoediging verdienende maar ietwat onbesuiade jeugdige geestdrift Wg weten nu verder dat de ervaring aan deze brave jongens al geleerd heeft liever aanvoerder dan gewonn soldaat te zjin Dat zg het kader willen versterken is lofwaardig Dit mag worden erkend En zoo zal ook aan de verzuchtingen die zy uit droeve ervaring slaken over de inrichting van ons leger ten volle de eere worden bewezen welke zg verdienen Met goedmoedigen lach worden zg aangehoord Beste jongens Tgd Stat n Oenera l Ie E mer Zlttiag Tftn DoidenUg 5 Jali De Kamer bracht eerit halde md de nagedichtenis tad Carnot en wel op de gebruikelyke wgM Daarna giog er weder eenig licht op over de a eloopeo cruis en wel van den kant ran dea heer Van Ttenhofen die bet woord rroeg Dat de a efafeden minifter zich gedrongep gevoelde zyoentydB op de overgelegde stokken e n toelichting te geven zal niemand r rwonderen Wat daarin omtrent sgn bonding bg de KabinetsformBtie nin 1891 voorkwam ie Tan Terichillende zgden aangegrepen om hem aan te vallen en te verguizen het feit name lyk dat bg beeft nagelaten den brief waarin de heer Tak zgn voorwaarden gesteld beeft bij het toetreden tot de miuisterieele combinatie en de daarop gevolgde inetemmiag der overige aanitaande ministetR aan H M de Begentes mede te deelen De ophelderingen Tan gisteren komen hierop neder Op 23 Jnli 1891 rssds beeft de hccr Van Tienboven aan H M het program voorgelegd krachtenii hetwelk bg zich met de Kabinetsformatie wilde belasten Dit geschiedde nadat hg zich eenige dagen te Toren t eerst met den heer Tak in betrekking had gesteld en met dezen de grondslagen bad besproken inzonderheid wat het kiesrecht betreft waarvoor bg nader beraad zich roorbebield Op 21 Juli was hierover overeenstemming verkregen en twee d en later deelde de beer Van TienboTen aan H M mede dat bg de opdracht taDTaardde als vrucht van het overleg met den heer Tak geheel in den geest van den OlffiübaBr gemaakten brief van dezen Staatsman 990 wat het kiesrecht betreft als deiutasBchen 1 te handelen of voor te bereiden maatregelen Sveoeena wat de voorwaarde van ontbinding aangaat Kon H M zich hiermede vereenigen dan was hg reeds verzekerd van den steun van den heer Tak en bereid de taak op zich te nemen De opdracht werd drie dagen later verleend en eerst daarna zgn bigkbaar de overige ambtgenooten gezocht altbsns toegetreden De onderteekening ran het protocol van adbaesit aan het sohrgven van den beer Tak dagteekent dan ook eerst van 16 Aognstas In het licbt van deze mededeelingon kan men niet volhouden dat H M onkandig is gehouden van iets wescenlgka de kabinetsformatie betreffende Kr blgkt bovendien uit dat de beer Van Tienboven sicb teerst tot den beer Tak heeft gewend en nadat bg met dezen tot overeenstemming waa gekomen de opdrMht beeft aanvaard Sr bestond dus volkomen homogeniteit gelgk trouwens in de overgelegde stokken door de overige mioisters is erkend Alle geruchten over rerecbil tust eo beide ministers reeds van den aanvang f zyn dus louter praatjes Te Schelluiueo Z H is een werkman iu bet hooiland bg zwaar onweder door den bliksem getroffen De hand waarin hg een hooivork vasthield werd geheet zwart doch verder bleef hg gelukkig ongedeerd Ook een paard dat in de nabgheid liep werd geraakt Te Antwerpen wordt den 16en Jali het internationaal congres betreffende invoerrechten bandelstractaten en reglementeeriog van den arbeid geopend dat ten doel heeft het beste stelsel voor het internationaal bandelaverkeer en de beste reglementeeriug van den arbeid te zoeken Staathuithoudkundigen socialisten fabrikanten kooplieden patroons en arbeiders worden nitgenoodigd aan de beraadslagingen deel te nemen Ter wille van de vrge discussie zullen er geen motiën aangenomen worden Het doel ia alleen de vragen van het programniR Over de mededeeling van den beer Van Tienboven werd verder geen woord ge wisseld Zg ware overbodig geweest indien hg evenals de heer Tak in Maart jl deed in 1891 een scbriftelgk verslag had opgesteld van zgn onderhoud met H M de Regentes Dit is bigkbaar niet geschied en daarom kon alk een stuk ook niet worden openbaar gemaakt Nu het door mondelinge verklaring ia vervangen meenen wg dat de bonding Tan den afgetreden kabinetsformeerder volkomen is gerechtvaardigd wat dit punt betreft Na t geen tusscben den heer Tak en hsm was be8 ffoken en door hem mondeling aan H M aa medegedeeld was zelts aanbi ing van den brief en hot eenige weken later onderteekend protocol dunkt ons vrg overbodig en had tot onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding kunnen geven Heden zat de Kamer na afhandeling van de aanhangige ontwerpen vermoedelgk tot Jm i September niteengaas Door eenige leerlingen van het gymnasium B de H B S te Utrecht is een rondsobrgven gericht oau de leerlingen van versobillende inrichtingen van onderwgs Daarin wordt o a bet volgende gezegd 18 18 10 66 11 08 11 08 U l 11 86 a 40 7 88 7 8 7 8 7 48 7 66 8 86 8 48 8 4 8 68 8 08 Qoad lIoonIrMhI llitBwwlnik 0 iwUa 18 88 6 10 J 10 17 lo sr 10 84 10 41 10 47 61 7 86 7 47 8 08 8 18 8 81 8 8 8 86 8 10 8 1 6 88 8 88 Botterdtm 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 SOnOA DKN BAAG 7 10 4t li U 18 81 1 01 1 S7 S St 8 66 4 46 6 27 6 6 7 18 8 3711 0611 18 4 Ookd 7 80 8 40 8 0 Zn M 7 4S 8 88 BlKi 7 47 C Za W 7 6 8 01 Il dL d 8 08 Tootb 8 07 1S iHtgt 8 1S 18 8 Smd 86 8 10 7 86 Oudtw 8 60 8 64 Wotrdn 6 6 7 08 8 18 UtlMkt 8 18 7 88 8 88 Nmmckwk MootdnAI OmiU 4 87 9 11 e l8 6 88 8 81 8 88 18 1 18 1 14 1 98 1 88 80 10 10 11 88 10 07 11 87 18 4118 111 48 1 7 8 66 4 86 6 8 41 7 48 10 16 11 88 11 48 OI DlITBKOnT 8 0 8 SI 10 1 10 8 1S 48 8 83 8 818 18 4 47 6 88 67 7 46 8 88 10 14 10 88 n O 8 87 6 87 7 6 10 87 11 17 S 48 8 1 1 6 04 8 4 8 86 8 07 8 66 10 36 8 41 10 1 11 46 1 80 3 08 8 88 8 60 6 8 8 818 8 8 88 9 1110 6811 10 O O U U A A U8TIBDAII Oood 0 40 Wp 7 88 Ci 8 M f Badtnifi 8 S1 lO OSt 10 18 11 8 1 4 47a 88 7 4 10 14 10 10 6 18 1 1 8 40 tLA M 48 11 18 Ml 11 10 18 M 1 18 1 81 8 8 10 II H te overwegen Om lid te worden van bet congrea moet Aieu zich aanmelden bg de commissie secret Laurent de Deken en den Tresorier Charles Good Otto Veniua straat te Antwerpen 20 francs betalen Barrière tractaat van 1715 op het koninklgk besluit van 9 October 1883 en bet niet aanwezig tgn van eene machtiging van den gemeenteraad om archieven iu het bezit der gelÉBente en ten raadhnize berustende af te Haan De burgemeester verzocht mitsdien den Commiasaria der Koningin last te geven aan diens voornemen geen gevolg te geven alvorens de RMd in deze eene bealissiog had genomen Bet volgende telegram ontving de burgemeester van den minister van bionenl zaken De bevoegdheid der regeering om archieven te verplaatsen aan het rgk behoorende is buiten twgfel zoodat voor eene machtiging van den gemeenteraad geen aanleiding bestaat Toen de rgksarcbivaria te Roermond was gekomen verzocht de bnrgemeester hem bet Ond Geldersch archief nog niet over te brengen doch te wachten tot na de raadsbestissing welke in bet einde der week verwacht kon worden wellicht kon dan de Raad gemakkeIgker besiaiten al de arcuietatukicen bet lieldersch Overkwartier rakende af te staan natourigk t en biUgke schadevei oeding voor t geen daarvan eigendom der gemeente is Ook om verwikkelingen met naburige staten te voorkomen sdbeen hem het afwachten eener beslissing door den gemeenteraad gewenscht Een der raadsleden zeide o a Had men ons in da gel obeid gesteld om na kennisneming van de gronden ons te doen oordeelen dan was zulks wat anders maar om ous zoo te overvallen dat is geen handelwgze het rgk waardig Een ander meende sdat men de Hooge Regeering van groote inconsequentie moet beschuldigen toen hier een archivaris wss werd er niet over verplaatsing van het archief gesproken maar na diens dood wel t Èen ander weer verklaarde ik geloof dat het aan den minister is om te bewgzen wat de staat vermeent dat bg uit de archieven kan opeischen c De burgemeester eindelgk zeiile Als alles in richte was g aan dan sou hg er een voorstel van gemaakt hebben om het OudGelderfioh archief tegen billgke vergoeding voor hetgeen de gemeente door aankoop er aan heeft toegevoegd en wat door schenking ia verkregen af te staan Verder verklaarde de burgemeeater dat de gemeente secretaria die geacht raooht worden uitat ikend op de hoogte te zgu verklaard had dat dien morgen niets was ingeladen dan de oude rechterlgke archieven Door den heer Van Beurden is in 1893 eene Igiit van het archief opgemaakt dat naar dien oordeel gemeente eigendom is en hiervan is o ik dezen namiddag niets ingepakt Een raadslid zegt dat hg den heer Van Beurden niet als deskundige kent Spreker stelt voor dat het volgende besluit zal worden genomen De Raad besluit Burg en Wetfa te gelasten zich feitelgk te verzetten tegen w voering van archiefstukken zoolang niet is uitgemaakt wat niet tot dat archief behoort Bg atemming bleek dat negen leden voor het Tooratel waren en twee er tegen De voorzitter zegt dat hg in bedenking neemt of bg uitvoering zat geven aan het genomen besluit en dat de taak aan B en W opgedragen van niet gnmakkelgken aard is doch bg hoopt dezelve met goed gevolg te kunnen uitvoeren waarna de vei ering geel oten werd De opening der internationale bakkergten toonstelling te Amsterdam zal geschieden door den miniater vau waterstaat in tegenwoordigheid van zgn ambtgenoot den ministervan buitenlandsche zaken en verschillende ho e autoriteiten De tentoonstelling zal dagelijks geopend zgn van s morgens 10 tot s avonda 6 uur en van 8 tot 11 uur Aan inaenders en hun personeel wordt to ang verleend van s morgens 8 uur af Dagelgks zullen 2 concerten worden gieren één s middags ééa a avonds 12 68 1 06 1 18 1 18 1 88 6 68 e os 8 10 8 17 8 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 10 40 4 64 10 01 10 10 1148 11 U 8 41 1 44 lUO 11 0 7 80 11 60 8 48 4 10 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 4 46 4 66 6 09 6 0 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 10 08 8 06 9 88 10 10 41 60 18 18 01 19 40 1 48 3 10 DIN 6 61 4 08 H A A S 4 40 O O D D A Htge 6 48 7 90 7 439 88 9 4810 1911 8818 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 4 48 10 18 10 80 10 88 10 41 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 7 06 7 11 7 80 7 9 7 81 Voorb 6 64 N dL d6 9 Z Zegv8 08 Bl Kr 8 14 Z t ll 6 1 6 0 10 QiHldi 8 807 8 18 9 8 10 18 10 68 18 08 18 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 8 10 10 10 88 r T E ï C H T G O C D A I UIreokt 8 83 7 60 9 9 6811 84 19 08 18 50 8 66 8 10 8 68 4 48 8 36 8 09 8 010 34 Woerden 8 68 8 11 10 16 18 84 4 16 9 1110 61 üudew ter 7 07 8 1 ML94 18 48 4 84 l Gouda 7 80 8 88 8 84 111 87 18 0618 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 41 891107 AHiTElDA H S O U D A Amitcrdam C 8 9 401 ll lOa 11 87 8 40 4 10t 10 7 81 48 AlutwdaiuWp 10 1 18 11 8 11 48 8 4 18 448 l 1 M Oeilda TJO 8 04 10 44 11 18 11 81 I M i t I M M 11 00 In d BBtlBnache Krenzzeitong kwRm dezer dagen het Tolgend Termakelgk beiichtje voor l oan korten tgd geleden de Eooingin Regentea in Den Haag een kinderbewaarachool beiocht bezichtigde Z j bg deze gelegenheid onder leiding Tan de directrice ook de keuken vaar Aaltje de knndige keukenmeid reeda aedert jaren haren scepter zwaaide Nadat de Koningin eenige spijze beproeft had opende de directrice de groote keukenkaat om de inrichting daarvan uit to leggen Maar o ichrik 3daar kwam een man to Toorsohyn die met mbogeo hoofd atom ïoor de bezoekers bleef staan Aaltje werd door blikken als doorboord doch ig doorstond die met een riugerwiiridg op haar grgze haren Eindelp kreeg de snoodaard zgn spraak terug en telde ch Toor ala Redaotenr van het Dagblad Toor ZuidHolland en s GraTenhage Om een getrouw bericht van dit hooge bezoek te kunnen maken had hg zich in de keukenkaat laten inalniten Het uitgOTen Tan de Columbaspostzegels door het Postbestour dor Vereenigde Staten ter gelegenheid Tan den 400n gedenkdag der ontdekking van Amerika is een mislukte speculatie geweest Er werden 3000 millioen an die postzegelsbesUld Man verwachte dat sg druk gokoohtzouden worde door liefhebbers en dal de verkoop een voordeel Tan 2 millioen dollars iwa opleTeren S Maar spoedig bleek het dat de eitra kosten van dio postzegel 17 centa in plaats van 7 47 per 1000 niet door den verkoop gedokt zouden worden on man was blsde toen de American Bank NoteCompany zich bereid verklaarde 1000 millioen minder ta maken dwrdoor werd hot Postbestour een schade van S dUU dollars bespaard En ook die 2000 millioen lijn in tat tentoonatelUngsjaai waartoe oorspronkelök de verkoop beperkt was lang met uitverkocht Zoodra het nienwtjo eraf was werden de Coiumbuspostzegels al minder verkocht De practische Amerikanen gaven de TO keur aan de gewone postzegels die minder ruimte innamen In het eerste kwartaal verkocht men 524 00 000 stuks in het tweede 351 800 000 en in het derde 198 900 000 En door do verzamelaars op wie men zoover als koopera gerekend had werd voor een bedrag van hoogstens 100 000 dollars aan Columbnspostzpgels gekocht Bene onmenscheiyke moeder te St Albano Am Staat Vermont heeft om zich te wreken op haren man met wien zg twist had hare en zjjne vier kinderen opgehangen aan de stjlon van hun ledikant De ongelukkige vader vond hen daar bgzyue thuiskomst dood en de moordenares spoorloos verdwenen Het onweder dat Maandagavond zoo vreeaelgk woedde over het Westen van Friesland zoodat op sommige plaatsen den volgenden ochtend nog stokken ga werden gevonden heeft daar aan de zoo prachtig te velde staade gewaasen vrg wat achade berokkend Sommige akkers liggen geheel Terhageld terwyl weer op andere de aardappelen uit den grond zgn gespoeld Vooral in de gemeente Barraderadeel lag zoo goed als alles plat of gebroken door den geweldigen regen en hagelslag en zal zich slechts tan deele weer kunnen oprichten Dinsdagmiddag had in het Heegermeer een treffend ongeval plaata Drie jongelingen uit Woudeend zouden met eene boot uit visschen gaan Een zwaren steen die voor anker moest dienen hadden ze meegenomen Doordat zg wellicht te veel aan een kant zaten ging de boot op zg de steen kantelde naar den laagaten kant en het gevolg was dat allen in het meer te recht kwamen Een wist met zwam mjsn den wal te bereiken De tweede hield zieh aan het omgekantelde vaartuig vaat en werd door den machinlnst van den stoombaggermolen tgdelgk te Heeg werkzaam gered doch de 14 jarige L F B van Wondseod verdronk Zgn lijk ia ofschoon ouder toezicht dar politie met de lagea er uua gsvischt ia nog niet gevonden Als een merkwaardigheid uit de vogelenwereld kan zeker galden dat een kippenhoudar te Qrooiugen nadat één zgner eieren fhbriceerende huiagenootan uit het hok verjaagd werd thana lis da l van eieren leggen daar ia zpnder zich te laten storen door de werkzaamheden van het personeel het schrgfbnreau hears meesters binnenwipt ora in een der vakken bare taak te Tolvoeren Als de deur van het kantoor gesloten ia tikt het linme dier aan het renatec om binnengelaten te worden In de kerk te Mannheim in den omtrek Tan Lancaater PennsylvaniS wordt ieder jaar eau rozenfeest gcTierd Dat eigenaardige feeat dagtoekent nit den eersten tgd Tan het bestaan dier plaats Er hadden zich daar toen Doitache landTerhuizers geveatigd wier afstammelingen de tegenwoordige inwoners zgn Zg wilden een kerk en een school bonwen en de voornaamste grondeigenaar Baron Stiegel stond den noodigen grond daarvoor af onder ToorTaarde dat men hem ieder jaar een zoos zon brengen in plaata Tan pacfatgeld Die pacht werd altgd trouw betaald en er ontstond een feest nit dat dezer dagen weder geTierd ia Van alle kanten komen de bewoners van den dicht bevolkten omtrek naar de kerk en ieder brengt een ruiker fraaie rozen waarmee de kerk in een rozantempal wordt herschapen Daar wordt dan het verbaal van den oorsprong van het feest voorgelezen een feestrede gehouden en een pracht exemplaar van een roos als de van onda bedongen pacht orerbandigd Verschil Tan meening over het burgeriyk hnwelgk heeft dezer dagen te Maoerata Italië tot een tragiachen moord geleid Een rijke en vrome dame van ruim vgftig jaar Mevr Luciani was kerkelgk getrouwd met een 30jarig reserve officier Piccola genaamd Zg achtte de kerkelgke inzegening van het hnwelgk voldoende maar Piccola die niet alleen iu jaren met haar veracbildu droug er sterk op aan dat het hnwelgk ook voor den ambtenaar van den bnrgerlgken stand voltrokken zon worden Zjj wilde daar niet vau hooren en toen zg bleef weigeren loste Piccola in de kerk drie revolverschoten op haar waardoor hg baar duodelgk verwondde Hjj deed daarop een poging om zichzelven van het leven te berooven maar dit werd bom belet en hg werd gevangen genomen De nieuwe brug over de Th ma te Londen de Towerhridge ten oosten van deu cTower ia wat de eigenlgke brug betreft 9 40 Eng voeten lang 3 voeten zgn ongeveer gelgk aan 1 meter en met de toegangshellingen ter weetazgden mede 2640 Eng voeten De middeuopening is 200 voet wgd en 29 voet boven de wateroppervlakte als de brug gesloten is Staat zg open dan is er op een hoogte van 140 voet boven hoügwaterpeil nog een overbrugging welke voetgangers in staat stelt van deu eenen naar deu andereu kant te komen Men kan naar die hoogste overbrugging geheschen worden in tilts of daarheen klimmen en afdalen langs de wenteltrappen van 180 treden in de twee torens aan de beide uiteinden De brug moet ongeveer 1 millioen pond sterling gekost hebben Er zgn raim 30 000 000 metselsteenen 415 000 kub voeten graniet en andere Ataeu eu 16 000 tonnen gzer en staal gebruikt bg den bouw Men heeft het te Londen ongeveer zes h zeven eeuwen gedaan met ééa brug over de Theems In 1176 werd de booten brug over de rivier ter plaatse van London Bridge door een steeuen brug vervangen en eerst in 1729 werd de volgende brng de oorspronkelijke PutneyBridge gebouwd Het toenmalige City bestuur het hedendaagsche lietdeTowerbrug bouwen verzette zich zeer tegen die nieuwe brug waardoor bet den handel der stad bedreigd achtte Maar die vrees bleek ijdel en in den loop Tan een eeuw kwameu er zeven andere nieuwe bruggen De behoefte aan een brng ter plaatse van de thaua geopende werd bg de toenemende ontwikkeling der Zuid Loodensche districten meer aa meer gevoeld De Theematounel eu later de Tower 8ubwayc voor voetgangers voorzagen voorloopig in die behoefte totdat in 1879 besloten werd tot deu bouw van de Towerbrng welke galjjk wg reeds berichtten II Zaterdag door deu Engelschen Kroonprins plechtig voor het verkeer is opengesteld Naar de gevangenis te Middelburg zgn overgebracht twee jengdige personen uit Vlisaingen die aldaar door middel van een valachen sleutel inbraak hebben gepleegd in een pakhuis in de Kolveniersstraat en uit een kiatje geld hebben ontvreemd Bet achtjarig dochtertje van den kudbouwer W te Nieuwlensen in den karnmolen bezig zgnde het paard wat aan te drgven struikelde en kreeg van het dier een trap op het hoofd tengerolge waarvan het kind overleed Op een plattelauds aecretarie vervoegde zich dezer dagen een weduwnaar die wederom ecu huwelgk wenschte aan te gaan Hg moest echter weggezonden worden ora aan zgne aansfttande vrouw te gaan vragen hoe haar naam was De moeder van generaal Boulanger ia Dinsdag in den onderdom van 92 jaar te Pargs gestorven De onde dame heeft nooit het ongelukkig uiteinde van h ren zoon vernomen Hare nicht mile Griffith met wie zg de vijfde étage Tan een hnia in de aTenue de Breteuil bewoonde nam alle mogelgke Toorzorgamaatregelen om haar onwetend te laten van hetgeen er gebenrd wai lederen dag deed z § eeue courant Tan eenige jaren her op de post eu als dan het blad bezorgd werd las zg daaruit aan de Torrokte moeder de verwachtingen der revisionistische partg voor De oude vrouw is gestorven in het geloof aan het aucces van baren zoon wiens terugkomst haar lederen dag beloofd werd Indien aan den wensch ran den generaal wordt gevolg gegeren zal het Igk der moeder eeu plaata vinden in den grafkelder te Ixellea naast dat van den zoon Te Waalwgk ia de jaarlgkache tiendverpachtiug gehouden Het eerstgeveilde tiend bracht slechts f 10 op Allengs echter werd booger geboden zoodat het tiend van Besoyen de volle waarde ala gewoonigk opbracht De meeate tienden werden door de landbouwers aelven gepacht Alles liep iu de besta orde af Ook te Sprang is deser dagen de tiendverpachting uit den aanstaanden oogst zonder eenige rnstverstoring gehouden Geen enkel bod werd echter gedaan VERGADERINGYANDENGEMEENTERA D VRIJDAG 6 JULI 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn T enwoordig de hh Noothoven van Qoor Fortnyn Droogleever Jager van Yrenmingen van der Post Oercksen Hoogenboom Straver Desaing van der Galden en van Iterson De Voorzitter deelde mede dat de hh Hoefhamer en Koning bericht hadden gezonden verhinderd te zyn deze Vergadering b te wonen wegens afwezigheid uit de Gemeente en eveneens de hh Prince en van Veeo wegens drukke bezigheden Nog deelde de Voorzitter mede het Koninklgk besluit betreffende zyne herbenoeming als burgemeester dezer gemeente daar dit reeda in eene vorige Vergadering was besproken stelde de Voorzitter voor dit voor kennisgeving aan te nemen De Notulen der vorige Vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen waren 1 Het Rapport der Raadscommissie belastmet het Qpderzoek der rekeningen van de gesubsidieerde Insteltingen van Weldadigheid totgoedkeuring adviseerende Ter visie De heer van der Garden zag tret genoegen dat verschillende besturen dier lustellingen geen hooger subsidie aanvroegen dan hetgeen strikt noodig was dit was niet alzoo met het St Elisabeth Gasthuis waar in 1891 een batig saldo was van 1060 daar de gemeente dan de rente daarvan mist terwijl bet pas in de rekening over 1893 werd verantwoord De Voorzitter merkte op dat de heer van der Garden dit by de behandeling van het rapport ter sprake moest brengen Het Rapport der Raadscommissie bdlastmet het onderzoek der rekeningen van deTolksgaarkenken en het Hoffmansgesticht totgoedkeuring adviseerende Ter visie De rekening vau den Kassier der Stedelgke Bank van Leening er visie Eene missive van dedWBr W Lotsy gem outranger alhier verzSlnnde wegens zjjne benoeming tot Bargemeester van Maas sluis eervol ontslag met ingang van 15 Juli Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend 5 Eene missive van W Herman de Groot onderwyzer aan de 2de burgerschool voor jongens eervol ontslag verzoekende tegen l Sept Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend 6 Een adres van den heor P Goedewaagen Tz verzoekende ontheffing van zgnegemeentebelasting daar hg hier alleen zgnbedryf uitoefent en nimmer hier een nachtoverblyft In handen vau B en W om bericht en raad Eene dankbetuiging van het bestuurder Holl Maatscbappg voor de verleende subsidie Aangenomen voor kennisgeving Eene dankbetuiging van W Grondervoor zgne aanstelling tot zwemmeester Aangenomen voor kennisgeving 9 Sollicitatien voor gemeente ontvangervan J SNELLEN te Zierikzee Ph roos Az te Coevorden J HINK te Leimuiden C B vah BAAREN te Schoonhoven C C J VAN MIEHOP te Gouda il G B LULIÜS VAK GOOR te Gonda J BARENDRECHT Az te Maassluis H W VOLLENHOVEN va DALEN te Hilversum M GORS te Monster J HORA ADAMA te Hengeloo 0 A SPRENGER te Haariem Ter visie 10 Sollicitatie van D A Slaman voor brugwachter aan de brng over de Gouwe bg hetNonnenwater ter vine en benoeming in eene volg vergadering 11 Een adrae van H J van BolfaniiHoitsema verzoekende benoemd te worden totmakelaar ter vine 12 Een adres van J W Peeten en 26 anderen verzoekende de Nieuwe Haven te dempen van at de Yrouwantoren tot aan lietPlantsoen In handen ran B en W om bericht en raad 13 Een voordracht voor Onderwgzer aande 2de Kostelooze School ï aarop zgn geplaatst de heeren A Bf Emeis te Gonda H V d Meer te Oostzaan J D Temmink ite Cockengen ter visie en benoeming in de volgende vergadering Aan de orde De Rekening betreffende de exploitatie der Stedelgke Gasfabriek dienst 1893 Wordt goedgekeurd Het vooretel betreffende wgziging der Ver ordening op de logementen koffiehuizen eni Wordt goedgekeurd Het voorstel betreffende de uitgifte van gerioleerden grond tusscben de Tnilmarkt en de Nieuwe Haven B en W wenschen dit alsnog aan te vollen en wel om aan den heer E Kortenoever nog een gMeelte te verhoren voor de som van f 1 92 per jaar Wordt goedgekeurd De benoeming van eenen Brogwachter aan de ophaalbrug op de Nienwe Haven bg de Lange Dwarsstraat Benoemd wordt W de Grnil met 7 stemmeu terwijl L H Lafeber 5 stemmen verkreeg Voordat de Vei adering gesloten werd vroeg de heer van der Garden wat het denkbeeld is aangaande de 2de Burgerschool voor jongens of de bedoeling was de vacature niet meer te doen vervullen en dit aan het hoofd der school op te dragen daar deze school overbodig wat geworden De Voorzitter antwoordde dat het D B deze zaak wel in overweging had genomen doch QOg tot geen reanltaat was gekomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering dosr den voorzitter gesloten SBÊBaaBamaB maaasmmmÊaammmÊÊm BaitenlaDdseh Overziclit Andermaal werd in het Eogelsohe Lagerhuis de zaak der Costa Rica Packet ter sprake gebracht De vice minister van bnitenl zaken zeide wel te weten dat man in de Anatralisofae koloniën overtuigd is ran het ontoereikende der gevrn de Bcbadeloosstelliog Het antwoord der Nederlandsche regeering op de laatste dé qeohe van Engeland maakt nog een pnot van onderzoek uit Spreker kon dos vooHoopig hieromtrent geen verdere mededeelingen doen Bg de behandeheg der begrooting ran oorIdg werd namens de regeering verklaard dat de invoering van den aohtuurs werkdag in de rgks werkplaatsen grooter succes heeft gehad dan verwacht werd De maatregel biykt een bespariug van tgd te zgn en de werklieden maken een hooger loon De sooialistiche afgevaardigden Vaillant stelde in de Fransche Kamer eene motie voor waarin de maatregelen der politie tegen de betooging bg de herdenking der semainesangiante werden afgekeurd Na eene krachtige bestryding door den minister president Oupuy werd de motie met 470 tegen 65 stemmen verworpen De socialist Viviani verlangde een algeheele amnestie en vroeg de urgentie van i n voorstel De r ring bestreed dit aanvoerende dat reeds in tal van gevallen gratie was verteend De Kamer weigerde met 367 t en 167 stemmen de dringend verklaring De plechtige ontvangst van het corps diplomatique door den nieuwen president der Fran0che republiek heeft Dinsdag iu hel hotel van het ministerie van bnitenlandsche zaken plaats gehad De pauselijke nuntius hield als deken van het corps diplomatique een toespraak om den president geluk te wenschen met de hooge waardigheid welke hem was opgedr en waarna hg al de bnitenlandsche vertegenwoordigen aan bet hoofd van den Staat voontelde In zgn antwoord op da redevoering van den nuntius zeide de heer Perier De vertegenwoordigers van het volk hebben door de keure van een vroegereo minister van bnitenlandsche zaken duidelgk te kennen g even welk een hooge waarde de republiek hecbt aan het behoud der vriendschappelgke betrekkingen met de mogendheden de kostbare vriendsobap het zekerste pand van den vrede en den voor uitgang c Des avonds gaven de president der npobliek en mevrouw Casimir Pener hun eente officieel diner ter eere van de vert nwoordtgen der buitenlandscbe vorsten bg de begrafenis van Carnot Onder de veertig gasten bevonden zich ook de Nederlandsche gezant jhr DeStnenen de koloiiel jbr Laman Trip President Perier s Boodschap heeft een goeden indruk gemaakt bg alle gemati en Vooral orden besproken zgne verklaringan betreffende eene mogelgke berkiezing de handhaving van alle grondwettige rechten nn den prendeat