Goudsche Courant, dinsdag 24 juli 1894

geene nieawe Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich GOUDA KOTTEKDAM 7 10 7 80 Si 10 Ï 60 3 48 4 80 3 10 4 08 DEN HAA6 BOUU A H g9 li 48 7 S0 7 48 9 18 9 4 10 18 1 8818 15 l SS 8 15 S 4S S 4S 4 15 4 4S 5 17 7 1 Tootb 6 4 10 18 1 44 4 48 7 08 N dL d6 69 1 49 7 uZ Z gw6 08 10 30 1 68 S 7 80 Bl Kr 14 10 86 8 04 7 SJ Z M 6 19 10 41 8 09 l 5 Ó9 7 81 lo Onada 8 807 6 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 S lf i 13 Us 6 80 6 47 7 48 8 36 10 10 10 1 U T K E O H T G O U ï A Utrecht 8 33 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 8 66 S JO 3 S8 4 43 6 SO AfcUI 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 18 18 34 4 16 BHil0 61Oudew ter 7 07 8 19 0 4 18 48 4 9 18 Goud 7 20 8 S 9 84 10 87 18 0618 66 l SS 8 S7 8 604 87 6 80 7 08 8 419 38 11 07 A1I8TIBDA H 6 O y D A AmatcrdamCS 8 8 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 Alutwdui Wp 6 60 8 16 ll ii 11 4 5 4 4 88 7 80 7J0 8 04 10 44 1I 18 IMi i M OODDl DEN HAAI 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 3 89 3 66 4 46 6 87 6 69 7 18 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 8 66 4 86 6 86 6 66 8 41 7 48 10 1611 88 11 43 GOl D A l TKEOHT 8 09 8 81 10 18 10 66 18 48 8 83 8 613 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 38 10 1410 88 11 09 8 87 6 37 7 69 10 9 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 8 86 8 07 8 65 10 36 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 3 88 3 60 6 89 6 81 6 68 8 28 9 11 10 58 11 10 GOUD A A U8TERDAH 8 81 10 081 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 8 10 10 66 18 18 1 8 40 6 46 86 9 48 11 18 tM 11 10 lf U 1 66 O 8 67 11 88 klampen kocht verdea alle roiten ran de wooing Terbrgseld zelfs het bni raad heeft men niet onteien Tegen de daden werd proooB rerbaal opgemaakt De op 28 dezer te Bosanm te holden wedrennen tallen door HH MM de Koninginnenworden bögewoond K Nbl Twee Amsterdamsohe dienitmeiajes die samen een ttwintigjec kochten hebben de f20 000 getrok k D Het weekbUd Schuttevaêr meent dat de Postipaarbank voor de schippers niet braikbaar r ag ie en Traagt of niet ten behoeve van schipper eiceptioneele administratieve bepalingen gemaakt knnnen en mogen worden In de eerste plaats zegt Schntteraêr dient bedacht te worden dat de binnenschipper geen held in de taal nog veel minder in het gebrnik der pen over het algemeen niet erg vlag van begrip is hy heeft geen vast verUët en woont aan boord h is in zekeren sin een zwervellng z n vaartuig is voor gereede penningen geen veilige bewaarplaats Niet alleen voor bet aankweeken van rente dient hem daarom het gebraik maken van de Postapaarbank zooreel mogelp aanbevolen te worden maar ook moet h § met het wezen deaer inrichting door middel van een beknopt en zeer bevattelyk boekje worden ingelicht Dq bestaande Qida der Postapaarbank voprsiet zegt het weekblad geenszins in die be hoefte Verder beveelt Scbuttevaêr aan wgl sending van bet Spaarbankboekje na byschii fisg der rente naar het domicilie van den hipper in de meeste gevallen evenals toezen ding potte restante wegens bovengenoemde Mdenen weinig of niets baten vanwege de administratie in de door schippers meeat gelezen weekbladen den maandstaat van poste restante liggende en niet afgehaalde Spaarbankboekjes te publioeeren zonder daardoor spbrenk te maken op geheimhouding b v alleen met vermelding van het nummer van tiet b ekje en het betrekkelgk kantoor Ook zon het blad het ten bate der Eijntchippers wenschelgk achten dat tusschen de Rgkapostspaarbank en de Eoninkiyke N ederlandsche consulaten te Rnhrort en Mannheim een regeling werd getroffen die tot strekking had den Nederlandschen Rynsohipper ook in den vreemde deel te doen nemen in deze nationale instellingen Vrydag moeit voor de rechtbank te Mid delbnrg verechynen 6 van Deth oud 59 jaren te Amsterdam beklaagd van in openbare ver gaderingen te Vliasingen en te Goes gehouden den heer jhr mr Nahayfi officier van justitie te Arnhem op schandeiyke wgze te hebben beleedigd Bekl waa niet ter terechtzitting verschenen Zooala men weet is hg naar Amerika gevlncht Tegen hem werd 4 maanden gevangenisstraf geëischt Uitspraak 25 Juli r ss 7 88 7 88 7 4 7 66 Dr H van de Stadt scbrp in de N R Ct leder van ont heeft dikwgls ondervonden hoe moeilgk het soms is by de betrekkeiyke beweging van twee voorwerpen ten opzichte van elkander het wezen van den schyn te onderscheiden Wanneer wij in een spoortrein zitten en een trein naast den onzen zich in bew ing stelt verbeelden wg ons zeer gemakkelgk dat wg zelre in beweging zgo gekomen Wanneer wij wolken in snelle vaart voorbg de maan zien drgven gebenrt het soms dat het OBB it aliof de wolken stil staan en de maan er achter langs snelt en lord Litton deelt mede dat toen by eens in het ecbnitje van den lacbtbatlou had plaata genomen en omhoog steeg hg op het eerste oogenblik zich niet kon los maken van het denkbeeld dat de S S6 8 48 8 48 t 8 06 6 Soada ICoordnoU Kirawnkvk OiHli 7 Battordtm 0 01 18 81 88 36 lottwdu 6 10 6 18 6 8 6 S8 Kimmrtok Uoordiwkt I IS 1 18 1 84 1 38 1 88 11 88 Goud 7 80 8 40 8 08 ZaTU 7 48 8 68 BLKi 7 47 Z Za w 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 ïtaga 8 18 9 18 9 19 Goad 6 86 10 7 66 Oudn 6 60 64 Wowdeo 6 68 7 03 8 18 Utrwkt 0 18 7 88 8 88 Goudm 40 Amitordui Wp 7 69 AwtBcUa Oi 8 14 Saallniii ballon onbewegelgk wat gebleven doch dat de aarde met mena hen boomen huizeu en alles down it went Een vernuftige ondernemende Amerikaan Amariah Lake van Plasantville Nev Jersey heeft van dit zoo gemakkelgk ontstaand gezichtabedrog gebruik gemaakt om eenen schommel te vervaaMigen waarmede de bezoekers volkomen de illosie verkrggen niet alleen dat zg geweldig ho schommelen maar zelfs dat zy eenige malen een gehealen verticalen cirkel beschrgreu terwyi zg zich toch in werkelgkheid bgna in het geheel niet bewegen en dua ocdanks allen schgn van het tegendeel volstrekt geen gevaar loopen uit den toestel naar beneden te vallen De schommel ia daartoe opgehangen aan eenen ronden balk die op middénhoogte dwara door een vertrek is aangebracht welke balk ecliter teven eene as is waarom het geheele vertrek in de rondte kan worden bewogen Nadat de reizigers in den bak van den schommel hebben plaats genomen wordt daaraan enne zwakke slingerende bew ng medegedeeld ea de deur van bet vertrek gesloten Van dit oogenblik af schgnen nu de schommelingen al sterker en sterker te worden de alingerwgdte wordt al grooter en grooter de schommel bereikt in zgne uiterste standen de horizontale Ign nog een stoot en tamelgk langzaam en statig beschrgft hg een volkomen cirkel zoodat hg in zgn hoogaten stand tegen de zoldering achgnt te zullen stooten Na eenige volledige omwentelingen vermindert de snelheid het worden opnieuw regelmatige scbommelingen die al meer afnemen en om de illusie volkomen te maken opent zich de deur van het vertrek reeds voor de linger tot volkomen stilstand is gekomen Zulk een diabolic zwingc beeft op de Midwinter Pair te San Franciaco groot succes gehad De verklaring is na het reeds gezegde eenvondig genoeg de schommel volbrengt slechts zeer kleine slingeringen het is de geheele kamer die r elmatig in al sterker en sterker schommelingen en ten slotte geheel in de rondte wordt gedraaid Natnuriyk gn stoelen tafels gordynen schilderyen enz die zich in het vertrek bevinden zoodanig bevestigd dat zg ruatig schgnen te blgven staan af hangen De illusie werd nog vermeerderd doordat opeen zgtafeltje eene petroleumlamp was geplaatst die rustig bleef doorbranden in weikelgkheid was dit een elektrische gloeilamp met een kap gedekt Volgens mededeeling van oog tuigen was de schgn ook voor hen die in bet geheim der zaak waren ingewgd zoo groot dat zij zich onwillekeurig aan hunne zetels ast grepen om niet naar beneden te vallen Vermoedelijk zal wel spoedig een inpreaario zich voordoen die ook ons Europeanen gelegenheid za geren ona zoo diabolisch te vermaken Naar aanleiding van het bericht van het Deventer Di btad dat de koninkiyke tapgtfabriek besloten zou hebben hare productie in te krimpen hetzy door wevers te ontslaan hetzg door hun stukwerk tebepetken wordt nader medegedeeld dat de bedoelde maatregel alleen overwogen wordt voor enkele koeharentapgtsoorten en geenerlei verband houdt met de fiibricatie van het bekende Deventer amyrna Sedert de invoering van het linoleum hier te lande is de vraag naar koeharen tapyten van goede qoaliteit veel verminderd 8 40 10 40 10 66 11 08 11 08 ll K 11 86 18 88 HOTTKRDA 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 86 7 47 8 46 8 61 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 9 87 11 06 ll lS 9 49 4 67 10 10 6 80 Te Langweer zou de hervormde gemeente eene nieuwe pastorie stichten De ïnachrgving werd opengesteld de biljetten werden ingeleverd en kerkvoogden en notabelen vergaderden om de briefjes te openen Echter in iie vergadering kwam de bonwiog nog eene ter sprake vooral werd de vraag te berde gebracht of zg noodig en wenschelgk was Het gevolg der discuMsie was dat met bgna algemeene stemmen besloten werd partorie te boawes Een Engelsch handelahuia verzoekt aan zgne hand els vrienden bier te lando Woortaan de correepondentie in de Nederlandache taal te voeren daar het hiervoor een bepaald persoon aan zgne zaak bad verbonden Nu dezer dagen ontving eene Hoagsche firma van dat handelsboii een schrgven van den volgenden inhoud Weledele Keeren Ofschoon onze onderlinge vrienden Messrs C W van Birmiughsm van dezen datum ophouden ona in Holland te vertegenwoordingen wg zgn prepeerd alle orders ten onzent gezonden dezelve voor dezelve termen als vroeger te verrichten Een van onze vertegenwoordiger Mr W zal U E D in Augustus komen bezoeken met monsters en wg hopen U E D bem de orders te geven voor de goederen wg fabriceeren Na U E D te bedanken voor verledene goeduutd uil wg liupeo dai wg mog vete zaken met U E D moge doen voor onze onderlinge weldoen Wg hebben de eerte zgn U E D Dienaar Volgt de handteekening Te VVeerseloo zgn bg den landbouwer Moleman twee paarden gestorven tengevolge van het voederen met rogge die in de kist was warm geworden Gevangen zendelingen in China Pater Hugh de apostolische zendeling voor het noordelgke Schenst die niet lang geleden door het Ghlneesche gemeen bgna was gesteenigd heeft tbans met een mandargn een quaestie gehad zoo zonderling als die alleen in China kan voorkomen De geestelgke trachtte een collega pater Gabriel die by een volkaoploop door de mandargnen onbevoegd gevangen was genomen te bevrgden en werd bg die gelegenheid zelf achter slot gebracht De verantwoordelgke mandargn bemerkte eveawel spoedig welk een grove misvatting bg begaan had en poogde zich na zijn gevangenen op allerlei wgze van den hals te achniveu Deze echter zeider Als wg vergrgpen hebben gepleegd dan voere men ons naar onze conanla zoo niet dan verlangen wg een schriftelgke verklariug van onzp onschuld en wederrechtelgke gevangenzetting Daaraan waagde de mandargn zich niet maar poogde nn zgn gevangenen op allerlei wgze door zgn ondergeschikten te doen overreden toch naar huis te gaan Als het avond werd zeide men Dit is toch waarigk een onherbergzame plaats om te overnachten c waai op het antwoord volgde Gevangenen moeten niet te veeleischend zgn wy zullen ons hier wel inrichten en onze gevangenis niet verlaten vóór wg antwoord hebben op het telegram van onze gezanten te Peking Toen de mandargn eindelgk inzag dat overreding niet baatte kwam hy op een echt Chioeesche gedachte By liet de veroordeelde gevangenen een voor een overbrengen verplaatste bet gevangenispersoneel liet het bord politiebureau wegnemen en de deuren wgd openzetten Er ontbrak nog maar aan dat bg een nieuw opachrift hotel boven de deur deed plaatsen De madargn dacht nu dat bg bg een onderzoek zou kunnen zeggen Mo6t dit een gevangenis zgn Dwaasheid het is zooals iedereen zien kan een gewoon huis waar de priesters mg meenden aan te treffen Bg de slimme streek bad hij echter iets verzuimd namelgk de folterwerktuigen mee te doen nemen die het kenmerk der Chineeache gevangenis zyn Nadat de zendelingen nog eenige dagen in de gevangenis hadden doorgebracht kregen zg de oproeping om naar Peking Ie komen waar de zaak door de gezanten onderzocht zal worden Pater Hngh is Engelsch en pater Gabriel Franach onderdaan 18 68 1 06 1 18 1 18 1 88 4 60 4 67 6 04 6 U 6 80 6 68 0 08 8 10 17 8 8 3 68 6 84 1 44 4 10 6 48 U a O D D A 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 18 08 18 40 8 16 8 48 eoiuU Er is alweer een ondoordringbaar pantser ontdekt in een theater te Philadelphia wordt het vertoond De man die het niivond en die nu op zich laat MÉbten is de bekende kleermaker Zeitnng di zich eerst beroemd gemaakt heeft door zich in een kofier overal been te doen expediëeren De man sohynt het bepaald aan zgn naam verplicht te achten reclame te maken Een avontourlgke reis badden seven Engelache mgningeniers die bet binnenhind van Marokko tegenover de Kanarische eilanden waren ingetrokken om te prospecteeren Eenige monaters erts welke door Mooren op de kust waren aangebracht hadden het vermoeden gewekt dat er in het binnenland rgka mgnen zgn en de Engelachrn besloten den tocht te wagen De eerste maal echter werden sg door een inlandschen stam teruggedreven Alvorens een tweeden tocht te ondernemen wisten de Engelacben door ruime geschenken in geld acht voorname Mooren nit het district over te halen als gyzelaara aan boord van hat Engpliwh schip te blgven deze voorzorgsmaatregel redde hun het leven want nanweiyka waren ze 40 mglen het land ingetrokken of zy werden door een roofiEochtigen stam overvallen en met hun Moorsch escorte gevangen genomen Na verscheiden dagen in gevangenschap te hebben gesleten werden zg los laten in rail voorde gijzelaars en tegen een hoog losgeld De Engelscben gaven toen voorloopig hun poging op en keerden naar de Kanarische eilanden tsrug De Parijsche politie heeft aan het station van Ljon een dievenbende gevangen genomen die een fraai kasteel aan de Loire in het departement Sarthe bewoonde De bende bestond nit 4 vrouwen welke den reizigers de zakken rolden en een man die de wacht hield In tiunne zakken vond de politie twintig porte mounaiea tal van kleinodiën en een Bom van 5000 frs in bankbiljetten De gauwdieven verklaarden dat zy het Chateau duLoir bewoonden en dit bleek bg onderzoek waar te zyn Zg genoten in den omtrek een zeer goeden naam en stonden bekend als godvruchtige weldadige menschen Hetkaéteel werd doorzocht eu in een aantal kunstmatige grotten werden groote hoeveelheden gestolen goederen ontdekt Tevens bleek dat de bende zich ook met smokkelarg onledig hield Eeu treurig ongeluk is gebeurd aan hetstation Sucj van den Vinceonesspoorw Een vroow wilde daar met haar kindje op denarm het spoor oversteken toen er een treinaankwam De stationschef Cbamard zag betgevaar en snelde naar de vronw toe om haartegen te houden Maar hg kwam te laat Delocomotief verbrijzelde de vrouw het kind werddoodelgk gewond en de stetionschef werd metzooveel kracht weggeslingerd dat hg tien meterverder neerviel met gebroken ruggegraat enribben Na verscheidene uren van ondragelgkIgden atierf ook hij De toestand van Gladatone was na de oogoperatie welke by moest ondergaan aaovankeIgk zeer gunstig Evenwel ia het nu gebleken dat deze eerste operatie nog niet voldoende is om hem het gebruik vau zgn gezicht geheel terug te geven De ooïfartseu hebben nu besloten tot eene tweede operatie welke vermoedelgk reeds spoedig zal verricht worden Behoudens den staat van zgn gezicht is Gladstone s gezondheid oitatekend De Daily Graphic bevat een reproductie van een plaat van het Weekblad de Amsterdammer voorstellende hoe Elzaa en Lotharingen den Dnitschen Keizer verzoeken haar ook te laten gaan evenals de Fransobe officieren die wegens spionneering tot veatigstraf waren veroordeeld 8 43 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 f V lh 0 8 10 9 03 11 80 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 46 4 86 6 08 6 09 6 16 Het Engelsche blad wgdt daarbg eenige waardeerende woorden aan de wgze waarop dit onderwerp voorgesteld is 8 88 10 0 8 06 9 88 10 10 4 40 1 30UUT 6 61 9 61 10 00 l l M 9 41 9 0 Te Woenael wordt rermist de dochter eener ftchtensfratttdige famUie Zij was sedert de laatste dagen lydende aan verTolgiogswaanzin Een 150tal bakkers nit Terschillende deelen des lands hebben gisteren onder leiding van een lid an het comité der Bakkery tentoonstelling te Amsterdam de stad Delft en de brander ran de firma van Meerten aldaar bezocht Van Delft zgn zg rechtstreeks langs de stoomtramlgn Tftn de Hollandsche Spoor naar ScheTeningen doorgereisd waar zj het verdere deel van den dag lüoorbrachten Gisteravond keerde het gezelschap naar Amsterdam terng Hollandsche Schetsen IL Van BoUerdam naar Gouda Evenals alle groote handelshavens ziet Rotterdam zgo eigenaardigheid belangrgfc verminderd door het drukke verkeer der vreemdelingen der matrozen en der sjouwers op de kaden Indien niet de huizen met booge en versierde gevels de tairgke dokken omlgstteo zonden deze laatste weinig verschillen van die tey Havre en te Liverpool Om locale kleur te vinden zal men weldoen een minder druk centrum op te zoeken een kleine echt Hollandsche stad die niets ontleend Heeft aan den vreemde of die althans al wat zg wellicht van buiten heeft gekregen heeft ondergeschikt gemaakt en gefatioeoeerd naar haar zwien naar haar temperament Stappen wg met dit doel b v op de stoomboot van Rotterdam naar Gouda die rivieropwaarts een der zgrivieren van de Maas opvaart den kleinen IJsel IJsel is ook de naam van de aierlgke rivierboot die reizigers en goederen nanr Gouda brengt De reis die twee en een half uur dourt loopt door vlak land zooals geheel Zuid Holland waarop men dank zg de dgken alleen het uitzicht hebben kan in den mast of aoms boven op de brng Overal nitgeatrokte groenende weiden Boover het oog reikt verdeeld in lange rechthoekige sirooken door een menigte van kleine en middelmatige slooten waarover van tgd tot t d een boerenknecht een plank werpt bg wgze van brng Op al die kleine eilandjes l ls met het meetsnoer afgebakend grazen duizenden koeien welke werken voor den uitvoer van het zoo vermaarde nationale product De kalme en atetige rivier stroomt tusschen hooge dgkeu besloten hier en daar beplant met prachtige iepen groene of bruine beuken of twee eeuwen oude linden De leeftgd van al die fraaie boomen tgdgenooten van de groote eeuw behoort overigens tot de geachiedenia want bg wgst op den tgd der wederaaolegging dier dgken die eens doorgestoken werden in 1672 bg den inval dea overweldigers tengevolge van een heldhaftige opwelling van het Hollandsche volk Het bladerdak dat deze boomen vormen laat van Gouda niete zien dan een slanken en ten hemel strevenden kiokketeren van de SintJanskerk Maar eenmaal in de haven wordt men getroffen door den achilderachtigen en kalraen aanblik van die oude ated doorkruist door grachten die bgna eveu telrgk zgn ala de straten Lichte gzeren loopbruggen maken het verkeer gemakkelijk lange lanen van geschoren boomen overschaduwen de kaden iioms als de gracht zich vernauwt om plaata te maken voor een nluis ligt de benedenverdii iing der hoizen aan den oever van het water en niet zelden ziet men een Hollander hengelen leunende op den rand van zgn venster Het midden der stad biedt een zeldzaam genot aan den oudheidkandige Te midden van een zeer lang driehoekig plein dat tot markt dient ziet men geheel alleen en vrg staande het Stedhuis in Renaiasance stgl met een gevel bezet met fijn beeldhouwwerk en gekromd met sieriijke doorbroken klokketorentjee Het ia ook de schepenbank zooals het opschrift aandoidt behelzende den rechteregel Audite et alteram partem waarvan da keuze geen slecht denkbeeld geeft van de Bataafsche rechtspraak Achter de Markt de atedelgke Waag met nu rmeren hantreliel voorstellende een weegtooneel uit de 17e eeuw Een bewgs van de lerenakraoht der gemeentelgke zelfregeering van deze kleine stad wordt den oplettenden aanschonwer gegeven door de aanhechting van het wapen van Gonda met de markiezenkroon er op boven een menigte gebnnw Dj t onwnl openbare ali bgzoudere stichtingen Het voert een zilveren paal ter zgde bezet met drie gouden sterren met dit fiere devies Per aapera ad astra Maar het klokkenspel van de Sint Janskerk dat luide opklinkt elk half uur vra t ook eenige aandacht Niet dat deze kerk uitgezonderd de teren van buiten iets opmerkelgks vertoont Zg wordt integendeel ontwgd door een menigte parisectische oitbonwsels die de atennmnren maskeeren en haar omgeven ter hdogto Tan oen derde rerdieping Maar van I binnen spreidt het schip ran 1470 al den I rgkdom ten toon van den Gothischeu vlamI menstijl de bloemrgke bogen van haar bouw omlgsten glasscbilderingen die in de geheele I wereld beroemd zgn I WondervoUe kerkramen ten getele van 24 I grootendeela uitgevoerd door twee gebroeders I de Crabeths toonen tot welke hoogte de HolI landsche schilders zich ala decorateurs wisten I te verheffen Om het aeqnivatent van die verheven scheppingen te vinden moet men teruggaan tot Paul Veronese Die eindelooze perspectieven die majestneuse ontplooiing van bouwwerken die ingewikkelde drommen van prachtig uitgedoste personen doen denken aan de Yenetiaansche achool in wat deze bet meest grootsch heeft voortgebracht De lijst van schenkers van deze kerkramen 1 loopt van Philips II van Spanje en Margaretha I van Parma 1558 tot Willem den Zwggeren I de Algemeene steten van Holland bg den I dageraad der 17e eeuw daaronder begrepen I glazen de wapens teruggeven Die Igst alsI mede de namen der onderwerpen weerkaatst I een stuk van 50 jaren uit de geschiedenis der I Nederlanden I Eerst komen uit den tijd der Spaanscbe I overheersching eenvoudig de bgbelsohe onderI werpen van de koningin van Scheba af die I neerknielt aan de voeten van Salomo of wel I Judith Holophernea onthoofdende tot aan den I doop van Johannes den Dooper en de groote tefereelen nit het leven van Christus Dan krggen de politieke en godsdienstige beslom meringen de overhand en aluiten de 16e eeuw met de Vrgheid van geweten c 1596 gegeven door de Algemeene Staten en de Ver loaaiög van Leiden c 1603 geschilderd door Cornelia Clock waarop eene geheele stad een leger een vloot en de dankbare menigte zich verdringen aan de voeten van den stadhouder Voor het beleg van Béfehuliec bleef keizer I Dom Pedro d Alcantara bg voorkeur stilstaaD I tgdeus het langdurige bezoek dat deze koning I in ballingschap hier vier jaar geleden bracht I En de voorliefde die hg toonde voor dit prachtig glas strekt niet om de aestbetische I reputatie te verminderen van het gekroonde I acadamielid Niets is zoo schilderachüg als het panorama I van Gouda gezien van boven op den toren omsloten ala het is door zgi gordel van hoog I opgaand geboomte Op tien uur afatands ziet men in het Oosten duidelgk den hoogen dom f van Utrecht die den Zonnekoning tot obser vatorium diende teen de overatrooming bem t tot stilstaan dwong Deze herinnering wordt voldoende opgewogen voor de huidige Pargze naars door de mindere of meerdere bevoegdheid welke ieder hunner heeft onder de poort Saint Denia door te gaan welker beeldhouwwerken Holland vooratelt overwonnen en met ketenen beladen Ala de blikken zich naar beneden richten I op de ated overzitjt men tusachen de Igoender I puntige gevels het verwarde kluwen vau baar I menigvuldige grachten van allerlei kaliber en I van haar beide rivieren de IJeei en de Gouwe I allerwegen doorkruist door aluizen om vrgen I doortoobt te geven aan eeu vloot van groote I rivierschepen die op de markt de waren brenI gen der omatreken want in eiken HollandI Bchen boer woont tegelijk een achipper I Men overziet een schaduwrijk park gelegeo aan den zoom der stad zorgvuldig onderhouI den en in welks midden een grafzuil 8taa I met moderne voorstevens versierd en opgericht I ter nagedachtenis van de gebroeders Houtman I twee zeevaarders Gouwenaara van geboorte f welke den Hollandsoben naam in de 16e eeuw I wgd verbreidden en medewerkten tot de stichI ting van het schoone koloniale gebied I Ib de verte tot aan den gezichteinder de j vrachtbare weiden groener en friaacher dan I het best besproeide grasperk waarvan de I eenige afwisseling is eenige gordgnen van I populieren of beuken gescheiden door windmolens Daarboven een kalme en heldere zomerlucbt waarvan het azuur wordt omsluierd door lichte vlokkige wolken Vreedzame en harmonieuse natuur die voldoende de betrekI kelijk gelukkige geschiedenis verklaart van dit I dappere ngvere en bedachtzame volkje en het I altoos geigkmatige schuon krachtig karakter I van zgn bschaving waarvan wg nog vele I meesterstukken zullen hebben te bewonderen JULES MICHEL I Overgenomen nit de Libre Parolee E B B A T O K Men verzoekt ons te melden dat de Gond he Broodfabriek waarover in ons vorig nummer een Ingezonden stuk voorkwam vanJ L Leeflang gevestigd is in de Peperstraat voorheen de Korenbloem Baitenlandscb Overzicht De Franscho Kamer heeft de eerste paragraaf van art 2 der anarchistenwet aangenomen met 330 tegen 176 stemmen nadat verschillende amendementen verworpen waren met name eeu amendement De Bamoli dat door de ngeering en de commissie af ewoRen was dit werd verworpen met 267 tegen 229 stemmen De tweede en derde paragraaf werden daarop aangenomen Een amendement van den radicaal Monteut waarvan de strekking was dat de bepalingen der grondwet moesten worden in acht genomen werd aangenomen met 466 tegen 28 stemmen De vierde paragraaf werd met 271 tegen 199 stemmen aangenomen De minister van justitie erkende dat de teksten met elkaar in t enspraak zgn en vroeg verzendiDg naar de commissie teneinde een nieuw onderzoek iu te stellen De radicaal Briason nam acte van deze verklaring San den minister en stelde voor de verdere beraadslaging te verdagen tot 15 October Dit werd verworpen Daarentegen werd een voorstel der commissie om tot Maandag te verdagen aangenomen met 280 tegen 237 stemmen De zitting werd daarna opgeheven ue partgca iu Dm ïü uinkou iüu iuct koortsftchtigen gver gereed voor de parlementaire verkiezingen waarmede de invoeriog der nieuwe grondwet zal worden ïngewgd De strgd zal daarbij hoofdzakelijk loopen tusschen de liberale en de clericale partgen waartusschen de progre sistiache party met een uitgebreid democratisch bervorniingsprogram zich geplaatst heeft De verdeeldheid tasachen de beide groepen der oppositie de liberalen en de progresaisteu die elkaar voortdurend bestrgden is koren op den molen der clericaleu die van de gelegenheid gaarne gebruik zullen maken om in troebel water te vistchen eu te trachten aan de regeering te blijven Id den Italiaanschen Senaat werden de financieele vooratellen der regeering behandeld Criapi wees de beachuldiging dat hg aan grootheidswaanzin zou Igden met kracht van zich De minister verklaarde niet te twgfelen aan den steon van den Senaat en vroeg een wapenstilstand Hg herinnerde er aan dat hg er over gedacht had de Kamer te ontbinden maar dit was niet noodig geweest De algemeene beschouwingen zgn gesloten De Italiaansche afgevaardigde Bonghi die thans te Parijs verbigft waar hg de belangen der vereeniging tot bevordering der toenadering tusschen Italië en Frankrgk bg de Franache regeering bepleit had zich over de mogelgkheid eener afscheiding van Italië uit het Drievoudig Verbond uitgelaten Naar de Pol Corr meldt vindt deze uitlating van Bonghi in Italië weinig bgval De meeste bladen erkennen dat het voor de verbetering der belrekkingen tusschen Italië en Frankrgk niet noodig is een bondgenootschap op Ie zeggen dat niemand deert en een waarborg is voor den vrede Voor de Oostenrgkach Hongaaracbe monarchie rusten nimmer de gevaren welke haar bedreigen uit het streven naar autonomie van de verschillende natioualiteiteOf waaroit zg ia aaamgeateld Dan zgn het de Znid ïriolera die om een zelfstandige vertegenwoordiging vragen dan de Roemeuiërs die tot voor den troon dringen met hun klachten over onderdrukkingen en verongeliikingen van hun nationale aspiratiën door de Magyaren Maar bovenal zijn het de Czechen die met bun eisch om een zelfstandig koninkrgk Bohemen reden tot ernstige bezorgdheid in Weenen geven Met welke krachtige middelen ook de regeeriug het nationale streven der Bohemera zoekt te onderdrukken de Czfchische houden vaat aan wat 7g hun goed recht achten Onlangs hield weer de Jong Czpchische partg een bgeenkomst waar voorloopig het partijprogramma werd opgesteld dat aan een in Anguatua a s te houden groeten algemeenen partgdag ter definitieve bekrachtiging zal worden voorgelegd In hoofdzaak word het bestaande programma gehandhaafd doch er wordt verlangd dat voortaan de parlementaire oppositie voornaam en zakelijk zal optredeu Aan distinctie en zakelgkheid ontbrak het tot dusver den jongCzechen bg hun houding in het parlement nog al eens Voorte weuscht men ten krachtigste tegen te gaan het pogen om den godsdienst te misbruiken als middel bij de politieke agitetie en ter beatrijding van de belangen van gedachten vrijheid en vooruitgang Deze laatete zinsnede bedoelt oogenschgniyk een streep te maken door de rekening van partgleden die geneigdheid aan den dag leggen om met het anti aemitisme te coqnetteeren Tevens worden in het programma wenken gegeven ten opzichte van de positie der party tegenover de arbeiders dezo nieuwe niet gering te schatten macht in de politieke beweging van onzen tgd Men wil den uiuuiuurii steun schenken bg den etrgd om uitbreiding hunner rechten zonder dat echter de Czechiache partg zich solidair verklaart met de arbeiders Nog zgn bepalingen getroffen ten opzichte van te sluiten bondgenootschappen met andere politieke groepen De partg behoudt zich het recht voor met de een of andere partg in contect te treden uitgezonderd met de groepen der coalitiepartg Ten slotte verklaarde men het vereenigbaar met de oppositie tactiek om de regeering te ateonen in kerkelgke en econo mische aangel enheden echter zonder prgageving van het b nsel Eindelgk nog werden eenige beslniton genomen betreffende een betere organisatie der partg In bat algemeen mag men nit de genomen concluaiën opmaken dat de gematigde fractie der joDgCzeohen bg de aamenatelling ran het partijprogramma heeft gezegevierd Het bigfl thana nog slechte de vraag of op den groeten partijdag de meerderheid het zal underschrgven De Hongaarsche minister van binneulandsche zaken beeft een reis ondernomen naar Transylvanië naar het heet om zich op de hoogte te stellen van de grieven der Rnmaansche bevolking en te trachten met de gematigde elementen der nationale partg tot een schikking te geraken Het ia echter weinig waarschijnlgk dat hem dit zal gelukken want de regeering heeft alles gedaan om het nationaal gevoel der Rumauiëra te krenken en de verbittering ia bbatia bw t$ i dttb tl vttu ceu gematigde partij in Transylvanië nauwelgks sprake meer is Nog dezer d en heeft de regeering de ontbinding van het Romaansch nationaal oomittf bevolen en er valt niet aan te twgfelen of de i egeeriug is vast besloten desnoods met geweld het comité en de Romaanache partg tot werkeloosheid te dwingen Reeda nu verkeert Transylvanië als het ware in ataat van beleg politie en gendarmerie worden in de Rumaanache steden voortdurend veisterkt en willekeurige arrestetiën van bekende voorstanders der Rumaansche zaak zgn aan de orde van den dag In Koloez de eerste plaate waar minister Hieronimy aankwam zinapeelde de burgemeester jL dadelgk in zijn aanspraak op den ongonstigeff toestond der Rumanen waarop Hieronimy antwoordde dat hg alle middelen zou aanwenden om het abnormale in den toestand te deen ophouden Hg verwachtte veel van de samenwerking van alle gematigde elementen Gelgk we echter opmerkten is het aan die samenwerking niet bevorderlgk dat de rq eering steeds voortgaat de Rumanen in hnn nationale gevoelens to kwetsen Op die manier verdwgnen de gematigden neemt bet getal der ontevredenen toe en ia het niet te verwonderen dat gelgk keizer Frans Jozef eens klaagde hg met de 18 nationaliteiten in zgn rgk meer te atellea heeft dan de Czaar met de 80 iu de zgne De laatste post nit Amerika brengt een belangwekkend materiaal voor de beoordeeling en de redenen van de nederlaag van Debs en zgne werkstaking Het patriottische gevoel gewekt door president Cleveland s proclamatie en den zeer begrgpelnken afkeer van den ongeachikten of verraderlijken gouverneur Altgeld schgnt bnitengewoon te zgn geweest De poging van het populistisch aenaatelid Peffer om in den Senaat een ommekeer ten gunste van de werkatoking te weeg te brengen eindigde met een koddig fiasco de populist kroop c volgens den verslaggever die het voorval beschreef gehukt onder den geesel van senator Davis uit de zittingszaal € en een amendement waarbg de handelwgze van den president goedgekeurd werd is met algemeene stemmen aangenomen Meer nog dan de krachtige rede van Davis maakte de verklaring van getrouwheid indruk afgelegd door het senaatetid Gordon oit Georgia een oud brigadegeneraal van het Zuidelgke leger die een storm van patriottische geestdrift deed opgaan Sprekende niet als een der Zuidelgken maar als een Amerikaansche burger verklaarde de gewezen rebel dat de mannen welke van 1861 tot 1865 de grgze uniform droegen en in dien groeten strgd tegenover de sterrenen strepen banier stonden zich scharen zullen aan de zgde der mannen die de andere Uniterm droegen en dezelfde vlag volgden wanneer het er op aan komt de waardigheid der republiek waarover deze vlag wappert en de grondwet hoog te houden De groote onbekwaamheid der plaatselgke overheden de reddende macht van do Bondsoverheid in den vorm van president Cleveland s proclamatie en de toespraak van rechter Groaacnp tot de groote jury van tet Bondsgerecht hebben eveneens veel uitgewerkt eu zullen wellicht merkwaardige gevolgen hebben welke de meening die de Amerikanen ten opzichte van de rechten der afzonderlgke Steten hebben zullen wijzigen KElMJViSGEriXG BÜBGEMEESTER en WETHOUDEBS van Gouda brengen ter kennis van de Ingesetenen dat de Rekening van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente over het dienstjaar 1893 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd van des morgens ten tien tot dei namiddags tsn één ure terwjl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gonda 20 Joli 1894 Burgemeester eo Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Da Secretaris BROUWER