Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1894

Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA Zomerdleiist 1894 95j AangevaDgeD 1 Met TUd vao GreeDWlch i cn a Ad in IK 1 1 It 11 08 19 1 18 58 l ii S M 4 E0 i H 56 7 10 8 48 1 40 ll Oi ll K BOTTIRDA 11 0 O II D A 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG OOUDA aHage6 487 807 489 8S 9 4610 1811 8818 16 1 88 8 15 8 45 S 4S 4 16 4 48 6 W 7 8 06 M 10 10 Voorb 6 64 i 10 18 1 44 t 4 48 N aL d6 59 V 1 49 Z Zegw6 08 V f 10 80 1 G8 Bl Kr 6 14 10 86 8 04 Ze M 6 19 g 10 41 8 09 6 09 7 81 10 Qnuda 6 807 6 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 UTBEOHTGOVD A UTKKUUT G OUD A 6 88 7 50 9 9 68 11 34 18 08 18 50 8 66 8 10 3 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 6 58 8 11 10 16 18 84 4 16 9 1110 81 ir 7 07 8 19 V 10 84 18 48 4 24 r B l 7 sn S 9 Q IA 10 7 1Q nfl ia RK 1 a o v xn 1 ri k n f no a i o rq ti nv Utrecht Woerden üudflwater 7 m m g Oouila 7 80 S S8 9 34 10 87 18 06 18 66 1 28 S 27 S 60 4 S7 6 80 7 AUSTERDA H G O U D A 8 9 40 n int 11 27 S 40 4 10 8 15 9 66 11 86 II 4S 8 66 4 86 9 04 lO M 18 11 1S I6 MO 1 19 worden waarvan het lioht tot ver over de grenzen zal kannen worden gezien De lichtsterkte zal volgeus de Soirc bijna 2 millioen kaarsen bedragen en het licht zou reiken tot Ryssel en Valenciennes Aken Maastricht en Gladbach Arnhem Utrecht Leiden en den Haag Eeno dergeïgke elektrische lamp heeft gewerkt op Ie ten toon stelling te Chic o deze wierp haar licht tot op eeu afstand van 100 kilometers Bg en lindbouwer in den Amsterdsmmer K older cyn ia den oocht tad Zaterdag op ondi f van zt s zyner paardeo de staarten af gesnedeo terwijl bg een zgner baren hetzelfde met vier paarden is gebeard Er xat een itotteraar in het gezelschap van enige vrienden zy ontzagen hem en deden of zg zyn gebrek niet bespeurden Maar een jeugdige snaak iemand die slechts een enkele maal dat clubje bywoonde meende zich een aardigheid te mogen veroorloven en zeide Ken jong muzUEaal landgenoot de Heer Dirk Schafer uit Rotterdam vroeger leerling van den heer Bikemeier aldaar heeft onlangs zgn stadiën voltooid aan het Conservatorium te Keulen hetwelk hg thans heeft verlaten met de hoogste onderscheidingen voor pianospel en compositie Volgens het Köllnischer Tageblatt wekten zgne compositiën o a het eerste deel eener simfonie en eenige pianostukken zeer veel belangstelling en groote verwachtingen voor zgne toekomst Zoo ook zgne voordracht van het Vierde Piano concert van Beethoven Naar men ons mededeelt ia de 21 jarige musicus voornemens eerlang in ons land eeuige zgner compositiën te doen hooren Ik betaal een rondje cognac met water als je het bestelt zonder te stotteren T t t top luidde het onverwachte antwoord en tot verbazing van de bezoekers verhief hg ign stem en dro den kellner zingende de besteUing op zonder dat hg aan stotteren dacht Daarop keerde hg zich tot dengene die hem had willen sarren en zeide B b b b b b betalen De heer J M Hart s koopman te MiddalharniB is in het bezit gekomen van een fchildentukje dat toegeschreven wordt aan den schilder David Teniers Te Emmerik is gisterennacht een brntale inbraak met diefstal gepleegd bg den heer F W Qipkes aan de Geistmarkt De groote fiiegelmit van den winkel waarin een gondMi zilverzaali wordt uitgeoefend werd klaarblükelgk met de handen verbrgzeld daar Uoedsporen op het glas zichtbaar waren Kr Werd voor een waarde van ongeveer 6 a 8000 Hark aan horloges kettingen enz gestolen Toen de dieven han werk b oa hadden volbfftcht werden zg ontdekt van uit het postkutoor dat daartegenover ligt Zg namen de vlocht en men vermoedt dat zg over de Kederlandsche grens een goed heenkomen lubben gezocht Bet waren vgf mannen die volgens het siganlementf den vorigen avond in een café naast den winkel een glas bier hadden gedronken Ihn van hen was naar zgne sgraak te oordeelen een Doitscher de andere vier spraken een gebroken platte taal Het ia niet zeker of men hier met een Nederlandscbe of met een Daitsche dievenbende te doen heeft Men schrijft uit s Hertogenbosch Ook na het te MaaBtricht dreigende gevaar wordt hier zoogoed als niets gedaan ter voorkoming van de gevolgen bij een plotseling uitbroken der cholera zooala te Maastricht En toch juist hier waar de bevolkiog door de vroegere vestitigwerken en de zeer lage ligging van den naasten omtrek der stad welke ïich danrdoor niet kon uitbreiden in stegen en sloppen opeengehoopt onder de ongun tige omttandiyhedeö woout moest van overheidswege vooral io deze dagen streng toegezien worden op reinheid eu moeeten de meest doortastende maatregelen genomen worden om die te bevorderen Gisterenmoi n zou in de Quellgnstraat te Amsterdam weder eene verkoopiug wegens belastingschuld plaats hebben Toen Reens met zgne mannen aankwam vernamen zg dat de verkoop niet zou doorgaan daar de belastingpenningen reeds door een onbekende w reD betaald De anarchist Zaliana van Brescia een jonkman van goeden haize die herhaaldelijk wegens iMt ntten van zgne gevoelens bee terechtfestaan heeft na die gevoelens verzaakt terWÜle Tan een meisje dat hg lief heeft De politie moet hem na beschermen tegen B ne vroegere geestverwanten Een vlug barbier oit Pistyan had onlangs mei een apotheker om f 100 gewed dat hg in een spoortrein tnsschen Pistyan en NeustSdtl Illyrië een reis van 29 minuten vgftien heeren zon scheren en hg heeft zgn weddenschap gewonnen Hg schoor onder algemeone belangstelling en vroolgkheid achttien personen en zoo dat zg volkomen tevreden Om ran die opeenhooping van mensohen een stsaltje te geven heb ik slechts te vermelden dat niet minder dan 22 zulke steegjes en slopjes alleen op den Vuohterdgk een der hoofdstraten uitkomen dat het meerendeel dier slopjes eene breedte houdt van één meter of minder en er slopjes worden aangetroffen waarin meer dan 100 menschen een onderdak vinden Nu is die Vuchterdgk 4 a 5 minuten gaans dat is althans iets al is bet niet veel maar wat te zeggen van buurten als de Diepstraat de Tolbrug de Kraton enz met hunne omgeving Het ligt voor de band dat de bewoners der achterbuurten in elke plaats tot de minst zindelgken bebooren doch hier zgn de stegen en de daarin staande krotten woningen mogen ze niet heeten ware verzamelplaatsen van vuil dat daar weken achtereen ophoopt en waar niet zelden tien en meer gezinnen zich behelpen met één privaat zoodat het hooge aterftecgfer waarop wg helaas hebban te wgzen weinig verwondering wekken kan Voegt men hieraan nog toe dat van het zoo weldadige besproeien van de straten hier nooit sprake is dat de Diest altgd riekt en nu al eenige dagen stinkt dat er van gemeentewege evenmin als van particuliere zgde iets gedaan wordt dat den naam vau voorzorgsmaatregel verdient dan zal men zich kunnen voorsteUeu dat velen hier met zorg vervuld zgu en niet zonder reden wordt geklaagd over do werkloosheid onder zou gewichtige tgdsomstandigbeden De oudste zoon van prins Albert van Pruisen die te Potsdam in garnizoen is werd op een rgtoer bg een in aanbouw zgnd huis door een zwaren steen op de borst getroffen maar kwam er zonder verwondina af Ëen metselaar die verdacht wordt den riormet opzet te hebben geworpen is gevangen genomen Waarom zoo vraagt men geen algemeene reiniging in de achterbuurten gehouden rein hgstroo uitgedeeld dagelgks flink met chloor gewerkt en op het gebruik van drinkwater toegezien ten einde den niet ten onrechte zoozeer gevreesden vgand die blgven de zaken zooals zg zgn hier noodzakelgk een zoo bg uitstek gunstig veld moet vinden wanneer hij zgue intrede binnen onze ex reste mocht doen te bestrijden Op het platte dak van het Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen zal eene elektrische lamp Tan buitengewone sterkte geplaat t S 40 10 46 De heer Maxim de bekende uitvinder van de snelvuurkanonnen maakt thans ook aanspraak op de eer van het uitvinden van een 10 66 U OI 11 08 U 16 U 86 8 85 8 48 8 49 8 58 8 06 80 7 85 7 98 7 88 7 48 7 55 fioadft Uoordnoht Xiiuwnkerk Otpdlo Aottordun 18 88 18 18 11 05 7 8 16 10 7 85 7 47 9 46 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 08 8 18 6 81 8 88 6 86 lottndoi 0 p Ue JJ Nii rk lt i 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 Hoordncht J J OODDA DEN H A O Goud 7 80 8 40 8 08 9 8710 48 18 1118 811 011 87 8 89 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 11 01 ll lO 4 67 6 11 6 16 6 88 6 S1 6 S6 1 18 1 18 1 84 1 83 1 86 Z T M 7 49 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z gir 7 8 8 01 N dL d I OI Toorb 07 9 18 9 87 11 06 11 1 9 49 K It K 9 68 HUM 10 10 6 80 11 88 ThZ 8 18 18 M 10 5711 87 1 4118 61 1 48 1 57 5 6B 4 8B 8 86 6 66 6 417 48 Qo d 6 86 6 10 7 66 8 0 8 81 lO l 10 66 18 48 8 28 8 618 18 4 47 È 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 0 ï K60 6 64 M w 11 09 8 87 f w 6 87 7 69 10 87 wirfm 669 7 08 8 18 H MB 8 11 6 Ü4 5 46 6 86 8 07 8 66 10 86 UüSir 18 7 88 8 88 8 41 9 1 lO Bl U 46 1 80 8 08 8 88 3 60 6 29 6 21 6 66 8 88 9 11 10 68 IJ IO e O U U A A MSTSBDAM 8 SI 9 10 9JI Oottda 8 40 AoHterdan Wn 7 69 iMstaidaB OA 1 14 Snelirtin 10 08 10 66 18 111 8 61 4 47 8 88 7 45 10 6B 18 1 1 8 40 6 48 6 86 9 48 13 10 18 84 Ua 8 H M M7 vliegmachine waarmade naar hg verklaart dezer df en goed geslaagde proeven werden genomen te Bexhill in Engeland Bg die gelegenheid moet hg met twee helpers een afstand van 500 meter door de lucht hebben afgelegd Wel is waar konden de proeven niet voortgezet worden omdat de machine onklaar en beschadigd werd maar hg heeft naar hg verklaart hot bewga geleverd dat het mogelgk is een machine te maken zóo licht van constructie dat zg door de lucht kan reizen en haar water brandstof en ingenieurs kan dragen Wel is het geheele probleem van reizen door de lucht daarmede niet opgelost maar men is er veel verder door gekomen Jammer dat er geen deskundige getuigen bg schgnen te zijn geweest Want de tot dusverre gebrnikte vliegtoestellen hebben steeds weinig succes gebad en doorgaans geleid tot den dood van den uitvinder Mogelgk echter laat ons het hopen dat de heer HiramS Maxim gelukkiger zal zgn Onder de duiven die op het Ut Marcosplein te Venetië op Staatskosten onderhouden en tot groot genoegen van gevoelige toeristen in het openbaar gevoederd worden heeft een dei jongste hagelbuien groote slachting aangericht Men vond honderden dezer beminneIgke dieren dnor de hagelsteenen gedood op de straat hggeu Te Warfhuizen Gr werd onlangs in een bloemperk vau den heer P Harkeraa gevonden een zakje met f 15 een dag later in den tnin van den heer J Huizinga i 1 den daarop volgenden dag voor het buis van Mej de wed J Lammerts f 1 40 en een paar dagen later voor het huis van Mej de wed H Harkema een zakje met f5 Men verdiept zich in girtingen naar de verklaring van dit zonderling geval In het kantoor van een zgdehandelaar te Lyon is een hom ontploft maar nog een uit den oorlog van 1870 Die bom als een rariteit bewaard en ledig naar men dacht werd gebruikt als brievendekker Ëen teekenaar die daar in het kantoor werkte stopte een lucifer waarmee hg een cigarette aangestoken had in het gat van de bom en op hetzelfde oogenblik volgde de ontploffing waardoor hgzelf doodelgk gewond werd en een vriend die bg hem was ernstige kwetsuren bekwam De door den Dnitschen keizer gecomponeerde ïSang an Aegirc zal spoedig in den handel verschijnen De winst zal voor de KaiserWilhelm Gedüebtnisskirchet bestemd worden Muziek receneenten die den zang leelgk vinden hebben kans op vervolging wegens Majesteitsschennia Vooral als ze er een beetje modern op los hakken 6 56 6 08 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 18 58 1 06 1 18 1 18 1 88 1 44 6 48 8 60 11 60 18 80 1 46 1 56 8 08 8 09 8 15 18 08 18 40 8 48 Amsterdam CS AiEStenlani Wp Gouda 6 50 TJO Te Utrecht had Maand morgen een hartverscheurend ongeluk plaats Terwgl uamelgk eene jengdige moeder haar eersteling een jongetje van ruim 4 maanden in een kinderwagen reed kwam haar een tonnenwagen van de gemeeutereiaiging achterop rgden waardoor zg schgnt geschrikt te zgn en daardoor het wagentje een verkeerde richting te hebben gegeven alttians toen de tonnenwagen haar passeerde kwam een der voorwielen met het achterwiel van deu kinderwagen in aanraking tengevolge waarvan deze omsloeg en het kind er uit viel Ongelukkig kwam het kindje met het hoofdje tegen het achterwiel van den tonnenwagen terecht en was deze er reeds overheen gereden nog voor dat men hnlp bad kunnen bieden of den wagen had kunnen doen stilstaan De wanhoop der moeder toen men het verminkte Igkje van haar lieveling baar in de armen legde is niet te beschrijven en wekte algemeene deelneming De groote meeting der Antibelaating vereenl ging in de bovenzaal van Ptancinac te Amsterdam op gisteravond was zeer druk braocbt A M Beens opende de bgeenkomst met een toepasselijk woord en ontving uit de vergadering en onder haar luid applaus eene mand met bloemen als hulde der vervolgde arme bargerg Reens aanvaardde het geschenk met aandoeuing Als hg straks binnen de kille muren der gevangeniscel zou zuchten als slachtoffer der wraakzuchtige bourgeoisie kon zgne jonge vrouw vertroosting zoeken in den aanblik dezer bloemen haren drieentwiatigjarigen echtgenoot vereerd ter huldiging van zgn edel streven lang aangehouden applaus Domela Nieuwenhuis uam ou het woord om de wettigheid te betoogen van deantibelesting vereeoigiug Zg heeft een even gewettigd recht van bestaan als indertijd de anti dagbladzegel vereeniging en past volkomen in de socialistische idee Het socialisme toch werkt met al de te zgnen dienste staaode middelen Niet dat het socialisme het belaatingbetalen zelf veroordeelt Ook in deu heilstaat zal een deel van de vruchten des arbeids moeten worden afgezonderd ten bate der gemeenschap Maar dit ia iets andera dan belastingen het volk opgelegd door wetten die van bovenaf komen betastingen waarvan de gelden dienen moeten tot handhaving van instellingen die tegen het volk zgn gericht Schaepman heeft eens gezegd aan eene regeering die weigert rechtmatige grieven weg te nemen moet men het regeeren onmogelgk maken Naar deze les handelen de socialisten door de inning der belastingen onmogelgk te maken en aldus der regecring haar onmisbaar nuachtsmiddel te onthouden Hoezeer de beweging die door Reene met zoo schitterenden uitslag geleid wordt in het socialistisch kader past bigkt ook uit de woorden van minister Smidt bg zgne verdediging van de wetswgziging uit 1893 Spreker citeerde des ministers uitspraak det het op allerlei gebied steeda zgn zal een strgd tus schen de middelen van aanval en die van verdediging Zoo is het Het geldt hier een ktassenstrgd eeu strijd tuaschen hen die trach ten alles te halen wat er van te halen is en hen die trachten te houden wat zg hebben Tegen het komplot der regeering om ons het vel over de ooren te balen stellen wg een komplot om dit te verhinderen Maar de hoofdzaak is dat het gezag ondermgnd worde Zoolang het volk ter prooi is aan allerlei uitznigerg zal het alles aanvatten om te bewgzen hoe diep het de regeering in wier naam dit geschiedt veracht Na de speech van Nieuwenhuis wekte Reens de aanwezigen op om geldelgke offers te brengen voor de goede zaak aangezien ook in eene anti belasting vereeniging geld de zie is der negotie Verschillende comitéleden gingen toen met bussen rond Hermans redacteur van De Roode Duivel was de tweede spreker van den avond Ook bg stelde voorop niet die belasting te veroordeelen welke in opklimmenden trap wordt geheven don onvermogende vrg laat en waarvan het geld besteed wordt voor inrichtingen tot heil van het volk in zgn geheel maar alleen die heffingen welke dienen om politiekorpsen te betalen en instellingen te bestendigen als het vermolmd koniogsoliap Tu naam van dat koningschap ziet gg uw armoedig boeltje op straat gezet dat echter in naam van het socialisme voor 18 centen u weder teruggegeven wordt I Spreker eindigde met over de hoofden der vergaderden der regeeriog toe te roepen dat zg zich aftobben kon zooveel het haar lustte met te zinnen op middelen die den sociaal democraten verhinderen voor de arme verdrukten in de bres te springen Nooit zal eene wet gemaakt kunnen worden die het volksvernuft beletten zal om door de mazen heen te glippen 11 08 11 10 8 40 8 47 8 64 10 01 10 10 Bij het scheiden der vergadering vormden zich buiten kleine en groote volksgroepon die der politie aanwezig tot handhaving der goede orde handen vol werks gaven Bg de Watersteeg moest de openbare macht van den 7 80 8 08 UJO 11 10 4 80 6 81 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 8 1 8 41 9 10 9 1 6 61 7 06 7 U 7 80 7 86 6 9 11 8 41 88 11 07 4 10 7 88 4 88 7 B0 9 48 10 00 lUO 8 0 10 08 wapenstok gebruik maken om zich roimte te verschaSen en in de Kalverstraat raakte een politieman van de been hg verwondde zich daarhy aoodanig dat hg een heenkomen zoeken moest in een café Op den Dam werd een krantenventer o epakt Tot ernstiger botsingen kwam het ecbter niet Omtrent het feest dat de heer Okhnysen te Soestdgk voor het personeel van het domein gaf wordt gemeld dat de Koninginnen een nnr lang de voorstelling bgwoonden en dat het ieest ïn alle opzichten uitmuntend slaagde De Regentes liet door haar intendant berhaaldelgk den heer Okhuysen haar tevredenheid betuigen voor de uitstekende wgze waarop hg het geheel bod georganiseerd Te Rome heerscht een buitengewone hitte waaraan de geneesheoren de tairgke gevallen van krenking der geestvermogens en van zelfmoord toeschrgren In drie dagen werden niet minder dan 17 personen overgebracht naar het krankzinnigen gesticht te Lungara en naar het kasteel Goudolfo Per dag komen gemiddeld drie zelfmoorden of pogingen tot zelfmoord Toor Toen wg meenden dat de heer J van Dgk te ond was om aan het hoofd eeoer opToedingsiorichting te staan kwam men daar tegen op door op zgn leeftgd tan vier en zestig jaar te wijlen Thans echter blgkt dat hg werkelijk dingen doet die in jeugdiger gezonde hersenea niet znllen opkomen In een postscriptnm van een ingez stnk iu de cNienwe Sprokkelaar van 24 Juli betreffende de zaak van Ankerman schrgft hg Zou men eoms wenscfaen dat wg ecu jongen die s avonds 11 uar door de politie nit de kroeg moet gehaald worden voor rekening van deOhristenen tot predikant zouden opleiden Daar het stok betrekking beeft op Ankerman moet men uit die woorden opmaken dat deze de persoonwas die uit de kroeg moest worden gehaald Maar in het Deat Weekbl van 3 Aug dat het stuk Ofernam verklaart hij in dat postscriptum Ankerman niet te hebben bedoeld Indien dit niet aan zwakte van hersenen is toe te schrgren en de sohrgver min of meer ootoerekenbaar was zon bet een daad zijn waartoe geen eerlgk man iu staat is Arnh Ct In de jongste raadsvergadering der gemeente Idaarderuleel werd bg de behandeling der gemeeuterekening door den rapporteur de aandacht gevestigd op de volgende punten lo dat door de leden van den Raad in het afgeloopen jaar in de raadsverf aderingsn 14 K O tabak was opgerookt en 2o dat ten behoeve van lieden die io de provoost kwnmen f 0 75 verbeteriogakosten per persoon werd nitg even Gevraagd werd of die personen ook soms een biefstukje kregen Hierop werd door den voorzitter geactwoord dat zg tweemalen een kop koffie en een broodje met kaas kregen HoUandscbe Schetsen III Van den Maag naar J elft é Vervolg ve streek die men doorrijdt vertoont inderdaad den aanblik van een Ëngelscb park WMr enkele grasvelden afwisselen met krachtige en dichte boscbjes Men heeft een hekwerk moeten aanbrengen aan de zgde van het baleon van de tram om de reizigers te beacbntten voor de grillige ongelgkheden van die weelderige takken Die voorzorg is wel wat practischer dan de waarschuwingen in vele talen waarmede de administratie van den Deoauville spoorweg tgdens de tentoonstelling vott ld89t zoo kwistig was Een oogenblik houdt men stil te Rgswgk een lief en net dorp zegt men maar waarvan wg nieta zien dan een open plek in het geboomte vooral een historisch dorp want daar op een zomerverblijf van het Hof werd de vrede van September 1697 geteekend Een nadeelige vrede daar Lodewgk XIV als overwonneling Vlaanderen en Luxemburg teruggaf maar die toch troost gaf omdat hg de aauwinst bevestigde van Straatsburg de edele en dappere stad die aldas meer dan 174 jaar onzen roem en onze smarten deelde I Op dat oogenblik was er nog geeu sprake van bevordering voor den Keurvorst van Brandenburg Het koninklgk slot waar de vrede van Bgswgk geteekend werd bestaat niet meer en is vemngen door een gedenkzuil maar de herinneringen aan het Instslot het monument en het dorp dat alles verdwgnt onder het opgaand geboomte en het groen Nog een beetje sporens twee of drie kanalen OTOr en wg stoan stil op het Oode Delft het ondrte gedeelte der stad van bet aardewerk Wiuit Delft bad zgn naam in den vreemde twee eenwen lang te danken aan de kunst 1 Tftn Mtdewerk te maken die mooie hianwe I tegeltjjes die den eersten Hollandschen landschapschilder waardig zgn Maar die fraaie industrie der plateelbakkers moge nu verdwenen zgn de oade stad kan nog bogen op andere beroemdheden Bgoa op de oevers van dit oude Delft op de Boterbrug ontdekte Leeuwenhoek bet microscoop Verder onder de schaduw van de gothische bogen der Hippolytuskerk rusten de twee dappere admiraals Piet Hein en Maarten Tromp DaartegenoviH op het Prinsenhof werd Willem de Zwgger door een geestdrgver vermoord Wanneer wg onze wandeling voortzetten komen wg op een groot plein dat doorgaat voor do grootste markt der provincie waar de geschiedenis van Delft op iederen steen geschreven staat Aan de eene zgde het stadbais met zgn dikken wei wat massieven tq en en zgn verwrongen gevel die evenwel noch grootheid noch stgl mist Daartegenover de trotsohe toren van Sint Ursula nu Nieowe Kerk verdoopt welks spits fier ten hemel rgst en de trillende noten van het vroohjk klokkenspel over de stad uitzendt Tusscbeo die beide oudvaders der HollandBche houwkunst ontwikkelde zich het Delftsche teven Hier bad de begrafenis plaats van den groeten Zwgger eu had eenige di en later de tarechts teil ing plaats van zgn moordenaar Dat plein z ook den vrgheidsboom planten iu 1796 en ook het helden defilé van Pichegru van die moedige vagebonden gehuld in de meest fantastische lompen maar met een hart evenzeer bestand tegen de ellenden van deu oorlog als tegen het woeden der ontketende elementeu Dit plein ziet thans behalve in den kermistijd ol op marktdagen geen andere schouwspelen meer dan den grootschen en statigen praal der begrafeuissen van de koniuklgke familie welke een laatste rustplaats komen vragen aan de Sint Ursnlakerk die de SaintDenis is van Holland Des Zwggers graf dat het koor versiert van het oude heiligdom is een plaats gebleven waarheen vreemdelingen ter bedevaart komen Het bestaat nit vier portieken die een vierknnte ruimte omsluiten aan de vier lioefcen geflankeerd door allegorische beelden voorstellende de Vrgheid de Rechtvaardigheid de Voorzichtigheid en den Godsdienst Op desarcophaag rust het beeld van den vermoorden held terwgl aau deu voet zelf van het gedenkteeken een tweede standbeeld hem zittende en levend voorstelt alsof men zgn voortleven na den dood had willen te kennen geven Andere grafteekens sieren nog de Nienwekerk dat van Leeuwenhoek den uitvinder van het microscoop en dat van den beroemden rechtsgeleerde Hngo de Groot Maar hier heeft de politiek den voorrang boven de wetenschap en het groote beeld van den eersten der Nassau s bebeerscht alle andere Hoe belangwekkend het moge zgn bet verleden van eene stad in het geheugen terug te roepen eeu verlicht vriend stelt ons voor een weinig bet bedeu te beatudeeren en een groote fabriek van voedingsmiddelen te bezoeken welke een duizendtal arbeiders bezig houdt en waaraan bewonderenswaardige philantropische instellingen verbonden zijn De stichter de heer Van Marken ia een philantroop wiens naam in het huidige Holland ten naasten bg de zelfde beroemdheid heeft als de heer de Monthyou in Frankrgk altijd rekening houdende met het verschil in tgd in vooruitgang der ecooomiiche wetenschap en van de denkbeelden omtrent voorzorg en wederkeerigbeid Wij gaan door een prachtig park ongeveer van de uitgebreidheid van bet park Monreau bestemd ter verpoozing van de gezinnen der werklieden doorsneden door eengroeten vijver waarop des Zondags roeiwedstrgdeo plaats hebben Hier staat een tent voor het muziekkorps der fabriek arbeiderswoningen voor één gezin met gemakken die menig klein burger in Frankrgk heugden zou een echt scboolpalein zonder overdrijving voor de kinderbevolkittg en de school voor volwaRsenen en in een aparten tuin een honderd kleine kinderen de arbeiders der toekomst c Ëen oogenblik toegelaten bg den directeur bevinden wg ons dadelgk op bevriend terrem hgna onder goede kennissen De heer Drumont vindt veel waardeeriug in Holland zegt onze gastheer Wat mg betreft ik heb tang la Fin d un monde c als mgn lievelingsboek beschouwd c Wg slaan een blik in de documenten betrekking hebbende op de sociale vraagstukken aan de fabriek welke reeds aanwezig rgn geweest op die belangwekkende Expositie io 1889 ingericht op de Esplanade des Invalides c Twee trekken treffen ons dadelgk onder vijftig andere buiten en behalve den toestand der oudere werklieden welke bgna allen geïnteresseerden of deelhebbers zgn Ie De werkman die trouwt krijgt een premie van 25 maal het weekloon om zich in zgu huishouden te steken Wg zijn hier ver van de Assommoir en de bruiloft van Conpeau 2e Op zestigjarigen leeftgd rust de werkman en ontvangt zgn volle loon Inderdaad men heeft ons niet bedrogeu Hei woord bewondorenswaardig ia niet te sterk Ik heb een oo nblik de siel da Xgeria van al die meuschlievende instellingeu ge rien MevroQw Van Marken de peet van het Agneta park die naar men zegt het eerste denkbeeld geopperd heeft van alle maatregelen welke ten doel hebben de zedelgke waardigheid van deu arbeider te verheffen en zjjn welzgn te bevorderen Ik meende de beminnelgke eu deu stempel van innige goedheid dr eude trekken weer te zien van Mevr Boucicaut Ik daag den meest sceptischen Pargzeuaar onder ons nit niet eenige aandoening te gevoelen bg het schouwspel van dezen Philemon en deze Baucis van het goede en deugdzame twee echt christelijke werkgevers die zich niet tevreden stellen met op pharizeesohe wgze den armen lieden een penningske toe te werpen maar die de armoede voorzien en voorkomen haar verhinderen zich te vertoonen in den kring van bun invloed en hun leven slgten te midden van den eerhind nn dn dankbaarheid van eene geheele bevolkiog JULES MICHEL Uit de Libre Parolen BoitenlaDdscb Overzicht Voor bet Hof van Assisen te Pargs is de openbare behandeling begonuen van bet proces tegen 30 anarchisten van wie ar vgf voortvluchtig zgn o 8 Paul Reclna Alexander Cohen enz Ouder de 25 overigen bevinden zich vier vrouwen een Zweed en zes Italianen Kr waren 80 getuigen gedagvaard In de Akte van Beschuldiging wordt onderscheid gemaakt tuBSchen tbeoretisohe anarchisten en anarchisten vau de daad en wordt voorts de onderlinge broederschap van allen betoogd Negen der beschuldigden worden vervolgd wegens diefstal en plundering ten behoeve van anarchisten een wegens het in bezit hebben van ontplofbare stoffen Op grond van de jongste Anarchistenwet stelde de advocaat generaal geheimhouding dor verhooren voor maar na protest der verdediging besliste het Hof dat alleen de verhooren van Grave en Sébastien ï aure geheim zouden zgn De President der Pranscbe Republiek verscheen eenige uren te Pargs om deu Ministerraad te presideeren Zgn vooi anger Carnot liet de Ministers voor dat doel altgd naar Fontainebleau komen maar Pont sar Seine is daarvoor te ver van de hoofdstad verwgderd Perier heeft buitendien eeuzeerstipte opvatting van zgn plicht en zal om geen anarchist ooit de reis naar Pargs verzuimen wanneer zgn betrekking hem daar roept Er was echter niet veel te doen in den Ministerraad Het beslnit moest geteekend worden waarbg de Minister van Justitie den heer Dopuy CgdeIgk vervangt Da laatste is zooals men weet aan het uitrusten in de Pyreneeën Verder werd er gesproken over Congo zaken en de Korea quaeetie De volgende Ministerraad is bepaald op 30 dezer Over Caserio wordt niet veel nagepraat Het is uu ook wel zoo De man is na het doodvonnis terstond naar de gevangenis van 8aint Panl ternggebracht Daar at bij met smaak en was zeer kalm Aan den direotear der gevangenis die hem in zijn cel opzocht betuigde hg zgn spgt dat hg op de terechtzitting geschreid had toen de advocaat Dubreuil vao de wanhoop zguer moeder sprak wat zouden zijn makkers wel denken van zooveel zwakheid Des namiddags ontving ie moordenaar nog een laatste bezoek vau den pastoor Grassi die op verzoek der familie van Itatiü naar Lyon gegaan was om met den gevangene te spreken Toen de priester hem aanriep zgn lot met gelatenheid te dragen haalde Caserio spottend de schouders op Ik vrees den dood niet en zal dat toonen Moedig zal ik uvar het schavot gaan Een voorziening iu cassatie zal ik niet teekeneu ik ken aau iemand bet recht toe zijns gelgken te oordeelen Ik heb mg nu eenmaal aan de rechtspraak onderworpen maar zal niet om een tweede vragen Üe termgn welke den veroordeelde openstaat om in hooger beroep te komen verstrgkt hedenavond Laat Cassrio dezen termgn ongebruikt voorbggaan dan kan zgn verdediger te zgneu gunste nog stappen doen bg den President der Republiek De verdediger wil zgn taak tot het einde toe vervullen maar ook bg zal wel begrgpen dat dit niet veel zal baten Japan is nu toch weer een beetje minder schuldig dan tot nu toe werd verondersteld wat betreft het gedrag tegenover het Engelscbe schip de Kow Shing dat het in den grond heeft geboord Het verhaal dat kapitein Galsworthy en zgn luitenant van den overval geven is uu bekend geworden en luidt zeer geloofwaardig Toen de Japanscbe officier aan boord kwam vroeg hg of Galsworthy beloofde dat hg hem volgen zou waarop de Eugelschmau antwoordde Ik heb geen keus ik beu in uw macht c Toen de Japanner van boord was en Galsworthy zijn belofte wilde nakomen werd de Chineesche generaal woedend beweerde dat er geen oorlog was en dat de Chineezen volkomen het reoht hadden hunne macht op Korea te I versterken Kapitein Galsworthy verkreeg i daarop oen nienw onderhond met den Japan Bchen officier en vertelde hem de zaak en van de iNaniwa het Japanncbe schip kwam daarop het sein Verlaat het schip terstond c Sein terog Wij kunnen niet de Chineezen beletten het ons c Daarop begonnen de Ja panners te vuren en Galsworthy sprong met de andere Europeanen over boord terwijl de Chineezen op hen schoten De kapitein werd met zgn luitenant en nog een Europeaan door de Japanners opgenomen en zeer goed behandeld BIgft do vernieling van een schip met 1100 niet 1700 of 1400 mensohen aan boord Omtrent het gevecht ia nog nieta meer bekend geworden Het kan zgn dnt do Chineezen overmoedig geworden door hunne overwinning eenige dagen geleden zich tegen ten te sterke Japansche troepenmacht gewaagd hebben trouwens het zgu nog altgd niet China s beste troepen tegen welke de Japannflri nn te trgden hebben Er blgkt hoe langer hoe meer dat de oorlog Japan of ten minste der Japansche rogeering hyzonder gelegen is gekomen De veranderingen die in Japan niet lang geleden zgn ingevoerd een staatsregeling een parlement kiesrecht zgn den Japanners wel wat te plotseling ge komen Dit alles werkt nog als zware wgn die dit jonge en krachtige volk naar het hoold is gestegen Dit is tirouwens geeu wonder wanneer men bedenkt dat het sommige natiën in het Westen van Europa niet acders gegaan is De gemoederen in Japan schgnen zeer opgewonden te zgn vooral de handelsverdragen db 1882 achtereenvolgens met do Vereenigde Staten Engeland Rusland Duitschlaud Italië eu Frankrgk gesloten lokken hevig verzet oit Tweemaal achtereen eerst iu December 1893 toen iu Mei van dit jaar is de Kamer ontbonden eu de interpellaties volgen elkander in het parlement zoo mogelgk nog sneller op dan in de Kamer die in West Earopa daarmede een groot deel van haar tgd doorbrengt Bg zulk een staat van zaken is een oorlog dikwgls een uitkomst eu voor graaf Ito den ministerpresident was bet in de tegenwoordige om staudigheden geraden aan de twweging tegen Korea toe te geven hg zon anders onveripgdelgk gevallen zgn Uit Kopenhagen wordt thans het bericht tegengesproken dat de minister president Estrup zgn ontslag heeft aangevraagd Het bericht is officieel en dus wel te vertrouwen Toch doei dit niets af aan bet feit dat de dagen van het kabinet Ëstrap sgn geteld nu de twist tuaschen de liberale partg eu de regeering is bggelegd Het is daarom slechts een quaestie van tgd wanneer Eatrnp zal aftreden Over de verhouding tasschen Rasland en Bulgarije schrgft de Russische Swjet datde in Rusland vertoevende emigranten sedert den val van Stamboelof niet in het minst hebben gepoogd de nieuwe Bulgaarsche Regeering te bemoeilgken Integendeel zg hebben naar hon vermogen medegewerkt om voor het nieuwe Kabinet den weg der verzoening te effenen Voor zich zelven zouden zg daarbg geenerlei persoonlgk voordeel bedongen hebben Hiervoor zouden overtuigende bewgzen kunnen worden bggebracht welker openbaarmaking echter thans ootgdig zon wezen De Etassisohe Regeeriog echter zou als waarborg voor een Rusland gunstig gezinde politiek in Bolgarge de conditie stellen dat dengenen onder de emigranten welke thans als officieren in het Russische leger dienen in Bnigarge opoieow zouden worden toegelaten en daar zoo zg vroeger officier waren in het Bolgaarsche leger hun vroegere plaatsen weder zouden mogen innemen De Swjetc wil ten slotte niet eischen dat vorst Ferdinand c aftreedt voor goed maar het blad zou willen dat als satisfactie voor oegere beleedigingen Rusland aangedaan vorst Ferdinand zich aan een nieuwe verkiezing door bet Bulgaarsche volk zal onderwerpen Hg wordt dan zonder twgfal weder gekozen maar zou alleen op die wgze een bevriend vorst voor Rusland kunnen worden Dit artikel is inderdaad ei Russisch gekleurd en de Swjetc zal zelf wel begrgpen dat zulke eischen niet worden ingewilligd Het is iuderdaad jammer voor de Bulgaarsche emigranten die na officier zgn in het RusaiBche leger Wat zouden zgin Bnigarge weder dapper kunnen intrigeeren I REXmSGWIXG InRIOHTINOHN WeiJCH gevaar HORADB Of HHfOn bUioNËh vj KoüazAKj N BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art G en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bgl en van P Maree firma J J Verdriet om vergunning tot het plaatsen eener stoommachine ter uitbreiding der smederg in het perceel gelegen aan de Drapiersteeg wgk O No 283 Kadastraal bekend Sectie D No 199ft Dat op Woensdag den 22 Angnstus 1894