Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1895

k üïrecte Spoorwegverbinding oiet GOUDA Winterdlenst 1894 95 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich GOUDAaOTTEEDAM 12 51 19 68 1 05 1 11 11 88 1 21 IIOTTÏBDAM9 51 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 7 47 4 08 H Al Q Hige 6 48 7 90 7 43 8 30 9 28 9 4810 18 11 8312 16 1 88 2 16 2 45 3 43 4 15 4 42 6 17 7 8 08 M Qoucl 7 80 8 86 9 09 9 S7 10 49 12 11 12 21 18 54 1 27 S 5S 4 45 t £7 6 59 7 13 8 8 9 S7 11 06 11 18 1 44 1 49 1 58 2 04 O 9 68 10 1610 62 12 0812 46 2 S0 2 45 8 16 4 18 4 48 6 20 6 47 7 42 8 18 10 10 U T I ï C H T G O U D A f UtRchl 6 33 7 60 9 9 63 11 84 12 02 12 50 3 10 3 20 3 62 4 43 6 20 6 86 8 0 8 60 8 6 10 34 Woerden 6 58 8 11 10 1611 50 12 26 3 424 16 5 47 119 1410 11 Uudewater 7 07 8 19 10 24 4 84 i 1B Gouda 7 20 8 82 9 84 10 87 12 06 1 22 8 50 4 37 6 20 7 08 8 41 t SI ll tT AlliiTliBOAUSOVDA itardu Wl 5 0 8 16 9 66 11 15 11 8 2 56 4 26 4 86 7 80 10 00 Ch da 7JIU 9 04 10 44 12 6 12 4 8 50 6 20 6 M t l 11 1 06 1 11 1 17 1 88 1 82 H K 8 12 9 11 9 39 10 07 11 27 12 41 12 61 1 S6 I 67 4 26 V 01 Da I tkïcht 10 06 10 19 10 66 12 48 2 23 S 61 3 18 4 47 6 23 6 67 7 46 8 88 10 14 n Ca 2 87 5 87 7 69 10 27 10 80 11 17 2 46 3 07 6 06 5 46 0 17 8 117 6E 10 S6 10 61 U 4J I ÏO 3 18 3 82 3 60 6 29 6 216 86 8 28 9 1110 68 G O U U A A M T E B D A M 10 06 10 16 12 11 2 61 4 47 5 28 7 45 10 14 10 55 11 11 T 8 40 1 45 6 85 9 41 U K Snel te s Hnge waarvan de eets enoemde de tochaiBcbe bezwaren ea laatatgonoenide da feitelyke en wettelylte bezwaren iegen de iowilliging ontwikkelde Deed eerstgenoemde meer uitkomen dat het niet Btroooieode Taarwater in de onmiddeiyke nabijheid der op te richten fabriek in boonu mate verontreinigd en op den duur hoogst gevaarlek zou worden waartegen de jjemeento Yeghel verplicht was te waken laatstgeüoetude beweerde dat in hooger fteroep de vraag hoofdzakeUik was of verzoekers hadden aangetoond de onjuistheid der gronden en uiotieven waarop het verzoek was afgewezen Dia onjuistheid hadden requestranteu getracht aan te toouen door liut ingediend rapport der heeren KoppeBCbaur en Pureuu doch dit rapport kou hen oiet helpen daar bet nittiing vati en gebaseerd was op de onderstelling dat de verzoekers zoude oprichten ecutJ fubii k iils die te Amsterdam alwaar het amrooniakhoudend water tot zwavekure aratnonia wordt verwerkt en het zoogenaamd gaswater de grondstof is doch dat vérzoekers aan dit pltin volstrekt niet gebonden waren en Hadden zy eeoraaal do vergunning om op te richten eene fabriek tot bereiding van kiiustmestetoffeu speciaal van superphospbaten en zwavelzure ammonia ui4 gaswater door middel van stoomkracht overeenkomstig hnn verzoek en du vermoedelijk ook met het doel de fabriek alzóó in te richten het rapport der heeren Koppeacbaar en Pareuu alsdan in deze geene waarde hoegenaamd had om daarop te gronden het bewys dat de arKameuten tot afwijzing van hnn request door B en W van Vegchel oujaiat waren De Koninkiyke beslissing deelen wij later mede In de Januari aflevering van de Vragen des Tpdst heeft de oud minister Smidt nietgel k zijn voornemen was een vervolg geleverd op z tt artikel eene nabetrachting maar een nadere beschouwing gegeven van de jongste Kamerontbinding aan de band der debatten inmiddels over deze quaestie in de Tweede Kamer gevoerd De schrgvers zou het verklaarbaar en redelyk hebben gevonden als nül eenm al tot openbaarmaking van de door het vorig Kabinet uit plichtsbesef teruggehouden stukken was overgegaan die openbaarmaking volledig ware geweest Hoe vollediger publicatie hoe duideiyker 4 ewya z i dat de loop van zaken hoogst eenvoudig geheel natuurlyk volkomen correct is geweest In het Kamerverslag is bepaald gewezen op de notulen van den ministerraad van 23 en 25 Januari en van 9 en 11 Maart 1894 Tot die overlegging betoonde men zich evenwel niet bereid omdat die notulen niet betroffen de ontbinding maar de behandeling der kies wetontwerpen in den ministerraad Evenwel op 9 en 11 Maart de datums toonen het ondubbelzinnig aan kón het niet meer die ontwerpen betreffen Buitendien hing dan de ontbinding niet ten nauwste samen met de bedoelingen der toenmalige regeering omtrent bare kieswetvoorstellen In de zitting van 6 December heeft de heer Röell zich er daii ook toe bepaald op den nieuwen aandrang tot volledige publicatie te antwoorden alleen datgene moet worden overgelegd wat naar buiten heeft gewerkte Maar het zoogenaamde protoeoU dan En was het vraagt Mr 8 edelmoedig de notulen van den ministerraad ouder de gegeven omstandigheden geheim te houden Toch verheugt de oud minister zich er over dat de Kamerdebatten er toe hebben bijgedragen de gebeurtenissen van het voorjaar iu een zuiverder licht te plaatsen en na een polemische behandeling van enkele daarbij aangevoerde argumenten besluit hjj met deze alleszins juiste opmerking 8 40 8 17 8 64 9 01 9 10 6 0S e is 6 S1 6 i9 6 36 7 S6 7 S2 7 S9 7 48 7 55 G lld 1 30 Uoordrooht Ki uw rkerk w atpollr Uutterdun 7 lottorcUm 6 0 p ll6 5 10 Kuunarkerk 6 19 Hoorilreolit 5 S6 SoiiiU 9 7 46 OOODl Zev M 7 42 8 47 Bl Kr 7 47 Z f l W 7 5S 8 66 N il L d 8 09 Voorb 8 07 9 08 U S aond 5 35 6 40 7 65 8 09 8 21 Oudew 5 50 6 54 Woirdin 5 69 7 08 8 12 Ctnoht 8 18 7 98 8 28 8 41 9 8 21 9 10 4 40 f 5f Soud Imitordam Wp Aan menigeen zal bet wellicht verbazen dat hi een aangelegenheid van diepen ernst en tijzonder gewicht zoo vele omlcrgeachikte punten en bijzaken worden te horde gebracht Men bedenke dat het een Btt d was en nog blijft tnsschen oud en nieuw Zal de natie als eén geheel medewerken tot de regeering ot zullen eenigc bevoorrechte klassen de samen stelling der vertegenwoordiging in handen houden Dat is de vraag en niet by de velerlei vraagstukken welke er zyn bggehaald maar bü de hoofdzaak zjjn onze tegenwoordige en toekomstige belangen betrokken De voormalige liberale partg heeft beteenige gunstige tydstip om eene noodzakelijk geworden hervorming onder hare leiding tot stand te brengen en verder op het goede pad te houden laten voorbygaau en daardoor haren overwegende invloed op den loop van het staatsieven zich laten ontrukken Gelukkig zïjn er kenteekenen die voor lands duurzaam belang hoop geven dat in het werk alleen eene wel is waar betreurenswaardige vertraging zal zijn gebracht In een kort maar een zeer suggestief opstel getiteld Beginselen en formules geeft de hoogleeraar Cort van der Linden Gids van Januari een beschonwing over den staatkundigen toentand in ons land De schryver wiist er op hoe thans alle partyen om het hardst grypen naar populaire leuzen regeling van het arbeidscontract arbeidsraden arbeidersverzekering arbeidsdpur Elk echter met haar eigen voorbehoud Met formules worden leveiidiger zaken gedaan dan met beginselen Wy maken programma s en program matjes om heden te vangen die morgen weder kunnen worden losgelaten De hoogleeraar is overtuigd dat een groote party in wording is saamgehouden door machtige beginselen die de hervorming van ons rechtssysteem en de organisatie onzer maatBchappy zullen beheerschen en wier volgelingen campagne na campagne zullen maken en iedere overwinning zullen rekenen als een schrede naar een groot en weldra klaar begrepen doeU Evenzeer dat alleen door deze idee hooger en meer omvattend als zy zyn moet de sociaal democratie zal worden teruggedrongen Ideeën kampen met ideeën verscherping van strafbepalingen kunnen rust geven en orde misschien ten koste van het kostbaar goed der vryheid maar zy kólinen de hoofden niet afsluiten voor de macht der logica noch voor de aan trekkelyk beid van groote gedachten c Er zal echter nog veel gehaspeld moeten worden vóór het zoover is Veel oude hoofden zullen moeten ter ruste gaan en in veel jonge j hoofilen zullen onbekookte denkbeelden moeten komen en verdwyuen Velen die thans samengaan zullen moeten scheiden Hechte groepen ontbonden in links en rechts liadicalen die thans aan de uiteiste spits schijnen der ontwikkeling zullen zich gedrongen zien in de achterhoede van het socialisme terugschrikkend voor de cpn sequentie van de gronddenkbeelden die zy aanvaardden gedrongen tot de rol niet om voort te stuwen maar om tegen te houden den stroom die hen meesleepte Ën anderen nu hunne geestverwanten rechts gaande zullen inderdaad komen in de voorhoede van de jonge party der sociale hervomiiug c Zal dat de liberale party kunnen zyn Prof Van der Linden zou het gaarne wenschen omdat de liberale party in haar schitterend verleden tradities medebrengt van mannelykheid zelfvertrouwen en indvidueele verautwoordelykheid die de jongere hervormers voor veel oveiyling en veel eenzydigheid zouden behouden Zal echter de liberale party znik een hervormende kracht hebben dan moet zy iu de maatschappij navorschen nieuwe grenzen van het publiek belang een breeder grondslag voor een nieuwe rechtsorde Dan moet zy leeren begrypen dat het geweten der natie is ontwikkeld en de oude beginselen van initiatief en concurrentie voortaan alleen kunnen gedijen op den bodem een er gemeenschap die aan allen een minimum verzekert van ievensruimte en een vrye baan voor alle verdiensten Dan moet zy gaan bevroeden dat de taak van den staat is regeeren en ordenen en dat dezelfde politiek die vroeger voorschreef alle beletselen op te ruimen thans moet eischeu de nieuwe levenskringen der maatschappij te brengen onder de heerschappij des rechts 10 66 11 01 11 09 11 18 11 96 1 15 U U5 10 08 10 11 8 18 H 1 A 6 8 07 HEN 9 49 4 57 6 11 6 16 6 22 6 81 6 S6 9 58 5 08 6 20 6 25 5 65 10 10 10 1511 88 11 48 i 41 7 48 9 De tegenwoordige Kamer en de tegenwoordige Regeering kunnen aan het land den grootsten dienst bewyzen door een kieswet voor te bereiden waarvan in waarheid kracht kan uitgaan zoo eindigt de heer Van der Linden Hij erkent evenmin dat alle burgers gelijken invloed moeten hebben op het staatsbestum als hy de gevaren ontkent gelegen iu de uitbreiding van hrt kiesrecht Maar erger is het door angstvallig wikken en wegen den natuurlyken weg te versperren aan de bruischende en gistende krachten der maat8chappy De nieuwe kieswet moet niet reeds by haar geboorte de kienden van verval mede ter wereld brengen Zy moet niet alleen formeel juist zijn maar bovenal bevredigend zyn door inhoud en strekking De formule ia byzaak het nieuwe leven overwegend Zal een kieswet een nationale kracht zyn dan behoort zy zeker te berusten op een compromis doch een dat niet enkel rekening houdt met de kiezers maar met de belangen van onze gansche volkagemeenschap Het geldt bovenal bijeen te brengen niet opnieuw te scheiden wat inderdaad byeen behoort Veiliger en grooter is het de deur wgd open te zetten dan angstvallig te staan met den knop in de handi De Fransche ingenieur Bazin heeft een nitviuding gedaan die wanneer zij voor de prnc yk van waarde blykt te zyn een omwenteling in de scheepvaart teweeg zal brengen Hij gaat uit van de stelling 0m de wry ring tot op een minimum terug te brengen moet het schip niei door het water gaan doch er overheen rollen Van die stelling uitgaaode beeft hy de plannen uitgewerkt voor een stoomschip van 40 meter lengte en een breedte van 11 80 meter Het schip bestaat oit een groot platvorm rustende op zes groote wielen zoodat het zich ongeveer zeven meter boven de oppervlakte der zee bevindt De hutten salons machiees enz zijn alle op het dek aangebracht dat liaardoor het uiterlyk krygt van een klein dorp D stoomboot heeft twee machiues één om de schroef in beweging te brengen en het schip voorwaarts te stuweu en een andere die aan de vtieleu hnn ronddraaiende beweging geeft en aldus de wryving van het water vermindert Ea dergelyk ingericht stoomschip hentemd voor den dienst op den Atlnnt srben Occaau zul een snelheid hebben van 60 kilometer per uur of de anelheid van een gewbnen personentrein De tocht van Havre naar New York zal aldus in honderd uur kunnen worden afgelegd De heer Bazin stelt zich voor voor den Transatlaiiiischen dienst een stoomschip te bouwen op zes wielen een lengte hebbende van 88 meter en een breedte van 27 meter De wielen zullen in doorsnede 22 meter breed zyii Scoumbooten op acht dergelijke wielen acht hy ivet geschikt voor groote reizen byv vat Marseille naar Saigon Hii 74 zich echter nu tevreden stellen met een boot vun 40 Meter lengte Deze zal gemiifikl wei en te Saiut Denis Grooter afmetingen 7ijn niet mogelijk omdat daarvoor de waterwf g naar Havre niet voldoende is Eenmaal gereed zal het van Havre rollen naar Dieppe van daar niiar Newhaven en van Newbaven naar Louden Daar zullen er een annlal proeven mee worden genomen op de Theem Het stoomschip 7al bestemd zyn voor Ieu dienst op het Kanaal Aan elke zyde bevinden zich zes wielen met een doorsnede van 10 Meter de machines zullen eeu kracht ontwikkelen van 400 paarden In een vyver heeft bjj het eerst pKoeven genomen met een wiel dat hij ren voortstuwende kracht gaf en tevens een ronddraaiende Dit wiel rolde pnel over het water en duwde hèt watfr met voor zich oit naar rechts of links doch drukte alleen de moleculen naar beoeden TuMchen beide krafhteo de voortstuwende en de ronddraaiende moet een zeker verband bestaan Wanneer byv de ronddraaiende kracht iler wielen sterker is dan de vrortstowende zal dat een verlies van snelheid ten gevolge hubbeo 1 84 4 50 4 67 5 04 6 U 6 20 1 46 1 65 8 02 2 09 2 16 6 24 6 68 6 08 6 10 6 17 6 42 6 26 2 30 8 60 1 44 GOUD 1 18 40 12 08 2 48 S IO DEN 10 18 Voorb 6 64 N d L d5 59 Z Zcgw6 08 Bl Kr 6 14 Z f 6 19 t Onudt 6 80 7 60 8 13 10 80 10 86 10 41 Op een ruime loe zal volgens den uitvinder een stoomschip op wielen veel minder aan slingering onderhevisf zyn dan een gewone kielatoomboot De boot kan onmogelyk kaatelen Zy moet bovendien het voordeel hebban dat averij kun worden gerepareerd zondereen haven binnen te moeten loopeu of ten anker te moeten gaan i W Dneer byv een yzeren plaat van ueo der wielen efect raakt kan man den motor die de beide somenhaDgende wielen in beweging brengt doen stiUtaao zoo dat het gedeelte van het wiel dat defect is naar boven komt De onbeschadigde wieleo blijveu doordraaien de schroef bljjft werken zoodat bet schip ondar de werkzaamheden geen oogenblik stil behoeft te liggen Alleen zon de snelheid een beetje worden verminderd Men beeft berekend dat wanneer een wiel een omtrek beeft van 69 M 8 oM ea 24 omwentelingen per minuut maakt de boot dan een snelheid al hebben van 994 M 56 cM per minuut dat is 59 Kilometer 673 Meter of 32 22 knoop per uur Deze snelheid kan worden verkregen met een boot van 3000 ton en machines van 10 000 paardekrachten 2000 parrdekrachten voor de wielen en 8000 voor de schroef Den gepen deurwaarder der directe belaitiogen S die in eene BelgisehQ grensgemeente nahj Maastricht woonde is wegens zijne socialistisrhe givoeleos bet verder rerblyf in België ontzegd Als een bewys hoe sterk de waarde vanden grond U Friesland achternitgegaan is kan dieueu d it een boerenplaasje met eenige H A land tt Surhuisterveen dat in 1873 voor f 8000 werd verkocht thans bij publieke veil ng niet m er dan f 2000 kon doen Omtrent de be itorming van Tjokra Negara ontleer t t N vi d D het volgende aan een p trtirulier schryven dd 23 November Tjakra is gevallen oos succes ia groot De 18e November was bestemd voor den aanval den I6n en l7n werd de stad uit alle vnnrmond u hevig gebombardeerd Oe aanval op den 18n geschiedde met drie colonnes de linker colonne bestaande uit het 6e en half 11e bataljon ouder bevel van den generaal Segov moest benoorden de Antjarrivier vooruitgaan de middelste colonne bezuiden deze rivier en benoorden den groeten weg van Maturiuu nuar Narmada en de rechterco tonne bezuiden dien grooten weg Voor allen was het doel de groote poeri van den radja De dl if colonnes moesten in verband met elkander handelen Vouits was bericht ontvangen dat het Baliach hoofd GeUGil 7ich met zijoe troepen ten noorden van Tjakra ophield s Nachts om 1 nur was het reveille om 3 uur luutit in stilte worden afgemarcheerd Dat v i allen den vorigen avond aan onze betrekkiugeii dachten die óf op Java óf in Europa waren is tf begrypen Onze colonne de linker had een moeilyke opdracht en daar onze compagnie als de voorste in de marschcolouue was aangewezen zoo werd het bevel over de 8pitf ter sterkte van eene pectie aan my 0 jgedragen On opdracht luidde te marcheeren naar de versterking Padjang gelegen in het oostelijk gedeelte van Mataram aan de Antjar rivier van daar over de kampong Madjeloek en vervolgens langs den noordelykeo oever van de Antjarrivier op te rokken naar den grooten weg Noord Zuid Tjakra om daarna door een zwenking rechts de poeri van den achterkant aan td vallen Om 5 uur in den morgi n bereikten wy de Antjarrivier staken die over en werd Madjeloek verkend en onbezet bevonden vervolgens werd bet voorgelegen kreapelhoul doorzocht en rukten wij door dat hout voort tot wy een open vlakte bereikten die op ongeveer 200 Meter run een naar het noorden voerenden zandweg verwyderd was in dien zandweg bewogen zich een paar mannen en een p ar vrruvveu welke zich evenwel dadelijk in de richting van Tjakra spoedden Ik kreeg hevel om onmiddellijk op hen het 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 02 U ID 9 08 11 20 11 10 5 81 7 0T 7 17 7 24 7 81 7 J7 5 81 4 40 GOUDA 4 48 7 08 7 11 7 20 7 2 7 81 9 81 10 f 6 09 9 41 9 60 9 1 Toor te opanan niet loodr klonken deze aohoteu of de tong tong werd geslagen en kregen wy vuur Hot 200 Meter bre d Open te rein werd daarop door on aoo ilug mogeljk overgettokken ateed terng nrendo op den Tflnnd die in Tjakra achter de muren zat Al dudoijk kreeg ik twee gewonden hg den eersten sprong voorwaarts welken ik met myn sectie deed ilii de zandweg aangeko men moesten wg een h ogte van h Meier beklimmen tfjdeos die beklimming werden WIJ hevig beschoten en kreeg de colonne vele dooden en gewonden eenmaal boven konden wg in Tjakra xcbieten Wy begaven ons achter de daar aanwezige muren waardoor wg iets minder van het vjjandeiyk vuur te Ijjden hadden Evenwel van uit de hoornen ontvingen wü veel repeteervuur t welk met salvu a gericht op de kronen dier hoornen door ons werd beantwoord Al Toortdriugende bereikten vy den grooten weg en moesten daar blyven wachten om voeling te krjjgen met de middelste colonne 2o en 7e bataljon Die colonne was natnurlyk een heel eiud achter want wy varen snel voorwaarts gerukt om dekking to zoeken tegen het hevige repeteervuur Het verband werd echter niet verkregen ook niet door het blazen van signalen welke bljjkbaar door de middelste collonne niet kouden worden gehoord Aangezien de linkercolonne bynaal het vuur tot zich had getrokken kwam ty in een minder benydenswaardigen toestand en was de colonnecommandant genoodzaakt stelling te nemen ten westen van den grooten weg Noord Ziitd Tjakra in de nabyheid van een Dewatempel en wel als volgt naar t zuiden twee compagnieën naar t noorden eveneens twee compagnieën voorts eene compagnie naar het oosten en een naar het westen De generaal Segov liet toen om versterking vragen want wy werden van alle kanten allerhevigst beschnteu Gelukkig vonden wy eenige dekking achter een muurtje ongeveer 10 Meter lang en 1 80 Meter hoog daar zaten wy tegen aangedrukt andere secttëu konden zich eenigszins achter buizen dekken OQOphoudelyk bleven wy onder vuur en kregen voortdurend dooden en gewonden Het was een bloedig tooneel op een hoop dooden bleef de vyand vuur afgeven zeker vermeenende dat dit gewonden waren Ven 7 tot 10 uur t m bleven wij aldaar in die stelling toen bet vijaudelyk vuur wat verminderde en een kwartier later het Wilhelmus c weerklonk van de middelste en rech tercolonne welke zich intusschen van het grootste gedeelte der poeri hadden meester gemaakt Inmiddels hadde i wij een bergstuk in battery gebracht om de in onze nabijheid gelegen üewa te beschieten Om lO uur werd een compagnie daarop aangewezen om te stormen dit e Cbiedde doch bij t handgemeen raken werden heel wat militairen door lanssteken gewond maar de Dewa was oos Ongeveer 11 uur waa de vyand uit den naasten omtrek verdreven en konden wij ons by de beide colonnes aanaluiteu Om de verovering der poen werd hevig gevochten doch een gedeelte ervan konden wy niet in ons beiit krygeu niettegenstaande storm op storm gelnopen werd da vele en zwaro verliezen die daarby door de andere colonnes geleden werden deden den generaal Vetter besluiten om voor dien dag het gevecht te staken Om 4 uur nam keerde ons bataljon naar het bivak terug dood vermoeid waren wij allen blyde dat wy eenige rust konden nemen Te Nymegeo werd oudjaaraavond en nieuwjaarsdag op straat veel rumoer gemaakt door eenige beschonken burgers en soldaten der koloniale reserve en infanterie Vechtpartyen waarbij als werd gemeld een persoon om het leven kwam en verschillende baldadigheden kwamen herhaaldelijk voor De politie had eene zware taak telkens werd hare hulp ingeroepen en meer dan eens nioe t zy van hare wapens gebruik maken Van de vechtenden werden enkelen in bewaring gesteld en velen zullen zich voor den rechter hebben te verantwoorden De afgeloopen nacht ging weer rnatig Toorby Nadat op Nieuwjaarsdag in verschillende bunrten Tan Tilburg dronkenschap aanleiding tot vechtpartyen had gegeven waarhy van kortjanc werd gebruik gemaakt had des avonds in wyk Korvel eene bloedige vechtparty tussohen drie politieagenten en een troep baldadigen plaats onder welke een huzaar elders in garnizoen Den agenten werd stok en sabel ontnomen en een hunner aan hoofd en pols ernitig gewond Eerst toen de inmiddels per telegraaf ontboden versterking Tnracheen namen de woestaard de vlocht Ken meldt uit Vlaardingeoi In de laatste dagen is op verschillende plaateen iu ouze gemeente ingebroken o a in de bargerBchool en in de christelijke schoot In die scholen i natnurlgk geen geld te vinden en aan de boekon hebben de inbrekers niet veel Wat hen dan tot die moeite beweegt is onverklaarbaar Ook hier zijn er winkelladcn gelicht In de toelichting bij hunne aanvraag om concessie voor t indjjkeu van een deel c or Lauwerzee scbrjjTen de heeren Volker en Bos te Stiedrecht en Gorinchetn De belangrijke en dringend nood akeiyke verbetering van den waterafvoer voor dn genoemde la dstreken de voor eeuwen verzekerde waterlnsning daarvan de belangryke besparing van de onderhoudskosten van ongeveer 28 K M zeewering de belangrijke aanwinst van ruim 4000 H A land van uitnemende boedanii heid die geen bemaling vordert de drooglegging van de aan particulieren behoorende kweldergronden on aanwai e j de verbetering van de industrie de oorsprong voor vermeerderden arbeid gedurende vtle jaren door den aanlog en de ontwikkeling der drooggelegde en aanliggende gronden doen de aanvragsrs rekenen op den financieelen steun van het Rijk de genoemde provinciën de aangrenzende polders zeewerende waterschappen gemeenten en particulieren en van allen die het wel meeuen met vreedzame ii nuttige vermeerdering van grondgebied t t vermeerdering van dun nationalen rykdoi Het Nederlandsch Natuur en Geneeskunoip Congres zal op 19 en 20 April te AmBteriaiu worden gehouden Ms aprektrs zullen optreUen prol van de Sande Bakhujzeu van Leiden prof Spronck van Utrecht eu de oud minister Lely Voorts Oestaat er kans dat prnf Molerigraaif die deel heeft genomen aan het onderzoek van Midden Borneo dat uifcg i van het tAardrykskondig Genootschap de congresleden met uitvoerige mededeeling n omtrent de resultaten van de onderzoekingen op geoloT isch gebied zal verrjissen De vergaderingen van het congres zullen geleid worden door prof van t Hoiï secretaris van het congres i dr 1 J C Costerus te Amsterdrm en penningmeester dr Kerberi directeur van Artis De justitie vau Maastricht heeft zich op Nieuwjiiarsdag naar Heiigem begeven waar eene vrouw door een revolverschot leveiisgevaarlyk aan het hoofd verwond is De vermoedelyke dader zekere D is aangehouden Tengevolge van overbevolking in de i evangeniisen te Maastricht en Assen zyn twee transpor en gevangenen van daar naar lioermoud overgebracht Men meldt oit Tessel Tot groote blydbchap der bevolking is het bericht ontvangen dat het tjalkschip van schipper Job de Waard over welks uithlyven men zich ernstig verontrustte in het Krahhersgat naby Enkbuizen V or anker was gekomen Het vaartuig is daarna naar Wieringen vertrokken om eene lading zeegras in te nemen BaiteniaotSseh Overzicht I3y de gehruikel ke Nieunjaarsreceptie te Pargs op het Elysée heeft de pauaelyke nuntius namens liet corps diplomatique bet woord gericht tot den president der republiek De nuntius wees er op dat het jaar zich onder gunstige voorteekenen had ingezet en vervolgde Hoe dikw lu de belangen der volken uiteenloopen er is een hootjer belang een ideaal van vrede en gerecbtigheid dat alle natiën vereenigt in een gevoel van broederschap eo het is de eer en de roem van alle beschaafde volken dit het voorwerp te maken van hnn hoogste streven In zyn antwoord herinnerde CasimirPerier aan zyn betrearden voorganger en vervolgde daarna De wenschen die gg voor Fraukryk en de republiek vormt beantwoorden aan die welke wy koesteren voor de souvereinen en de natiën die gy vertegenwoordigt Een land dat zyn lot heheerscht en het bewustzyn heeft van zyn waarde en zyn macht eert zichs lf wanneer het nadruk legt op zyn liefde voor den vrede en op zyn wil om zich geheel te wyden aan de werken der vryheid der gerechtigheid en der sociale broederschap Dat zyn de gevoelens en de hoop van FrankrykGetrouw aan zyn verleden en zyn genins wil het de zaak der beschaving en der humaniteit dienen c Na het défilé der generaals antwoordde Casimir Perier op de toespraak van generaal Saussier Ik weet dat het leger altyd in vredestyd zoowel als op den dag waarop bet vaderland bedreigd wordt op de hoogte van zyn plicht zal staan het vertrouwen der open are macht is bet leger steeds ten deel gevallen Ik wensch n de verzekering te geven van myn warme gevoelens voor het leger myn achting voor de aanvoerders myn zorg voor de ondergeschikten myn dankbaarheid voor de chefs en de soldaten Het heeft de aandacht getrokken dat Grispi by de Nieuwjaarsreceptie ten hove metbyzon dere bartelykheid werd begroet door dan koning en de koningin In antwoord op de gelukwenschen van den voorzitter van den Senaat verklaarde de koning dat hy rekende op den Senaat die de élite der natie omvat Onze staatsinstellingen hebben in uwe corporatie een vaste en zekere basis en ik ben overtuigd dat wjj dank zy harer arbeid de moeilykheden die zich voor ons kunnen ophoopen gelukkig zullen overwinnenDe Koning van Wurtembnrg zond aan den Duitschen Keizer telegrafisch eenen hartelyken nienwj aars wen sc i met warme dankbetniging voor de onvergetelijk schoone dagen in Oost en WestPruisen en met den wensch dat 1895 den Keizer en het vaderland zegenryke dagen en hem den Koning hert genoegen van eene hernieuwde persoonlijke ontmoeting brengen moge De Keizer dankte oprechtelyk voor dit telegram welke inhoud zegt hij hem met leven dige btydschap vervult Ook den Keizer zonden die dagen van trouwe kameraadschap onvergetelpk zyn en terwijl hy mede op een wederzien hoopt in dit nieuwbegonnen jaar wenscht by den Koning en diens land Gods besten zegen toe Zondag heeft in Luik de herstemming voor een Kamerzetel plaats gehad De nieuwe verkiezing was daar uoodig geworden omdat de socialist Leon Defuisseaux te Luik en te Ber gen gekozen voor Bergen bad geopteerd Het stond nu tusschen den socialist Smeeta en den conservatief Francotte de laatste werd door vele liberalen gesteund Toch bracht hem dit niet in de Kamer De socialist haalde 63 000 stemmen en zyn tegenstander 55000 zoodat de eerste verkozen is Het hooger beroep door kapitein Dreyfus ingesteld tegen het vonnis van denkrygsraad is door het hoogste militair gerechtshof verworpen Derhalve zal Dreyfus gedegradeerd en naar Nieuw Caledonië gezonden worden Omtrent de wyze waamp de officieele documenten die de Laneasan thans teruggeroepen gouverneur van Indo China aan den redacteur van de Paris zond in handen der regeering zyn gekomen deelt de Temps het volgende mede Oanivet bevond zich in preventieve hecbtenis en zoo kwamen de mailbrieven voor hem hefltemd aan den rechter van instructie Deze opende ze en vond de stukken die hy oumidtiellyk aan de regeering deed toekomen Men herkende ze als kopieën van de gewichtigste en vertrouwe ykate rapporten en bescheiden betrekking hebbende op personen by de administratie van Indo China in dienst eeu soort van conduitelysten dus Ken huiszoeking by Canivet bracht nog meer documenten alle van Lanesaan afkomstig aan het licht Dadelijk op die ontdekking deed de regeering de terugroeping volgen Keizer Frans Jozef is op den laatsten dag van het vorige jaar naar Weenen teruggekeerd en zal in den loop van deze week nogmaals naar BudaPest gaan Tydena dit bezoek zal het nieuwe ministerie benoemd worden De dagen welke nog verloopen vóór de aankomst van den keizer zal gelooft men algemeen graaf Khuen Hedervary de baanderheer van Croatië zich ten nutte maken om de kansen te bestndeoren van een liberaal nationaal ministerie onder zyne leiding Graaf Khuen Hedervary is wel niet de candidaat dien de liberale partjj gekozen zou hebben maar daar het afgetreden ministerie beloofd beeft elk kabinet met een liberaal program te zulle i steunen dan men niet verwachten dat de party stelselmatig oppositie zou voeren tegen de regeerintc van ddu baanderheer Maar een ministerie Khuen Hedervïiï y zou niet het onbeperkt vertrouwen der hberale genieten meent de correspondent van de Timeac Het ministerie zou steun moeten zoeken by de nationale party en de hoop dat spoedig eene vereenigmg tusschen de liberalen eu de nationalen tot stand zoukomen is in de kiem gedo od door het zelfbewnat optreden der liberalen in de laatste dagen Wie graaf Khuen Hedervary ook moge kiezen tot medebestuurders zyn ministerie zal minder krachtig zyn dan het kabinet Weclierle zegt men algemeen De commissie welke de omkooperyen in het New Yorksche gemeentebestuur on erzocht voltooide haar onderzoek en zal eerdaags rapport uitbrengen De commissie constateerde de veilheid van byna de gezamelyke politiemacht van New York Zelfs de hoogste politiebeambten blyken booadoenera te hebben gebrandschat als loon voor het ongemoeid laten De hoofdcommissaris Byrnes moeat toegeven dat de toestand der NewYork ache politie jammerlyk is dat ingrypende hervormingen noodig zijn dat hy zelf 300 000 dollar in huizen belegd heeft door wetgealaagd beuragedobbel met Van der BÜt a en Qouid a bystand Men verwacht een radicalen schoonmaak van den Augiasstal van Tammany Hall MARKTBERICHT KN Gouda S Januari 1895 Ook heden ging er in granou bijnn niets om waarom ook weder de gewone iiotnering achterwege biyfi VSEHA aKT Melicvee f een aanvoer Vutte varkens goede uanvoor handel vrg wol 17 a 20 et per half KG Bigben voor Ëiigelaud goede sanvonr handel vrij wel 16 u 17 ot per half KG Magere biggen goede aanvodr haniiol stug 0 60 a 0 85 per week Vettp ob apen red aaovoor handel ry wel f 11 84 Nuchtere kalveren jfoeda aan voer handel vlug 6 ii IS Graikalreren geen aanvoer Aangevoerd 39 partijen kaas Handel matig Ie sual ƒ 23 È 8q qual 18 a 21 Zwaardere hooger in prija Noord Hol p laudaohe ƒ 18 ü 32 Boter weinig aanvoer handel vlug io l oter 1 40 ü ƒ 1 50 Wfiboter 1 2U H 1 30 p Kilo EKNE GROOTE SOKTEEOTNü I ARAPLUIES VAN AF t i 0 A van OS Az E 73 73 Beurs v ii Amslerdaiu a JANÜASI Vor kr 93 loiv 101 1007 SO s 81 81 261 2 l 78 96 7 10b 68 847 Vi l 9 l 701 100 V 78 670 loiv 647 102 211 79 1021 1017 8 Vl 98 00 24 loiv 96 189 1891 1061 140 98 ♦ 104V ion 102 101 967 lOOV 119 186 lOt a 80Vi 62 96 22V 103 711 106 lOS i 861 48 11 210 177 1091 108 1027 1021 118 126 96 421 lolkoen 931V 101 s üiiKiiUNn üert Ned W 8 S idito dito dito Sdito dito dito 8V UoKBA 01 1 Ooudl 1881 88 4 iTiLil Iinohrgviug 1862 81 6 üoaTBNa Obl id pupior 1868 5 dltu III zilver 18ÖH 5 i oRTUGAL Übhg mot tifikol 3 dito dito 3 f Ut sland Ohl OoBt 2e Serie 5 dito öeoon 1880 4 dito bij aollis 1889 4 ditu bij Hope 188Sf yo 4 dito m goud lucu 1883 3 duo ditu dito 1884 5 SpilsJE Porpet aolliild 1881 4 TOKKBIJ Jepr Ooiiï leeil 18i 0 4 Gec leeiiinpierieü Geo Ieeiiiui aene0 iuiu Apu IUl llfo v obl 1892 ó Mexico ülil Huit Sell 181IU 6 Venezuela übl 4 oubup 1881 A MaTEttI AM ObliKiUioii ibCl i Rotteedam Stud leen 1888 Ji Klu N rr lUudeUï aaud A endal Tab Mij Certificaten Dtiii Maataohapp dito Arüb Hypotbeeltb puedbr 4 Cult Mij der Voratonl aalid e ir ijypotlleekb paiidbr 4 Nudurlandsche bault aaiicl Nud UaudüimaEitaoh dito N W Si l ac Hjp b paiidbr i Roti Ilypotbeckb piidljr 4 Utr llypotlieekb dito 4 ÜoalBNE Uoat Honn bank aand RusL llypottieekliaiik paudb g i Aheuika Equit bypotli paQilb 6 Mftxw L G l r Liuü eert 6 Neb Holl I l Spoorvir M i aand Ml tot Kipl r St Spw aand Nei Ind Spoormij m aand Ned Zuid Atrik Spm land 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALiE Spaorwl 1887 89 A Sobl S 52 981 641 Zuui ltii Spnnifj A H obl 3 Polen WaraoLau VVotineu aiiiid 4 RlJBL Gr lluBS Spiv My aand 6 Bahiiohe dito aand 102 lOlV Faatowa dito aanil 5 Iwang Uoinbr dito aand ö Knrak Gb Azow Sp kap aand bLoBowu Sewaal Sp Mij obliit 6 Orel Vltobak dito oblig 5 ZuulWeat dito aan l 5 dito dito oblig 4 211 1097 IMl iMERiKA CoiitjJV Sp Mij old ft Ohic lNoi W pr V aand dito dito Wm St l olcr obl 7 üouver Se Rio Gr Spm onrt v a lIllüüiB Central obl in oud 4 Louuv St Na hvilKtCert v aaud Moxico N Spw My lehyp o 8 MisB KanaaB i 4 pet pr f aand N ïork Ontario 8i Wist aand dito Ponns ühio oblig 6 Orugon Calif Ie hTp in i oud 5 St Paul Minn St Manil obl 7 bu Pao Moofdliin oblig 8 dito duo Lino Col Ie hyp O 6 Janaüa Can South ert v aand VïN C liallw StNav loli d o O AmBterd OmiiibuB Mij aand Rottürd Tramweg Maats aand Nin Stad Amitcrdnm jiar d 3 Stad Roltordam aand S BILOIE 8t dAnt rp 1887 2 Stad Bruaaol 1886 2Vi HoNG TheiBs Rpgullr Oesollscli 4 OoBTENR Staatsleening 1860 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 V r Nbo B Hyp Spobl c rt 4 KEDIJMSGEriAG Nationale Militie TWEEDE ÜITTINGvAN din MILITIEEAAD BUKGEMEETER en WETHOüDEBSyan GOUDA brenjten ter keDois van belanghebbenden dat de TWEEDE ZITTING van den MILITIEBAAD bedoeld bij art 87 der wet vau den 19den Augostue 1861 Staatsblad no 72 a plaats bebben op bet Raadbnia te Leiden op MAANDAG den 21u JANUARI 1895 des voormiddags te 10 ure en dat in die Zitting uitspraak zal worden gedaan om trent de in de Eerste Zitting niet afgedane zaken en umtreiit hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De Lotelingeu die voor bovengenoemden Militieraad moesten verscbijnen doch niet verschenen zgn worden gebonden geene redenen