Goudsche Courant, woensdag 24 april 1895

Spanje vruchtbare grond voor revolution naire 1 woelingen staat bet anders Doch de con I servatieve regeering neemt krachtige maat I regelen Alle militaire en civiele autoriteiten 1 zyn gelast om de agitators in het oog te 1 houden en elke demonstratie op den openbaren 1 weg te beletten Alleen in een gesloten lokaalmogen vergaderingen gebonden wordeo mits 1 dan nog onder bewaking der politie Warennu de socialisten erg warm voor het Meifeest dan zou men hiervan allicht ongeregeldhedenkannen verwachten maar hun geestdrift is I niet bjjster groot Alleen in Madrid Bilbao en Valencia moet eenige agitatie beerschen Alles te zamen genomen mag men conctudeereo dat de viering van den Meidag Weenendan misschien uitgezonderd nergens tot ernstige ongeregeldheden met al den aankleve van dien zal aanleiding geven Bet Hoofdorgaan der socialisten in DenO marken juicht eu jubelt over den uitslag der verkiezrngen waarby de meeste zetels der hoofdstad door de socialisten zyu veroverd en ook veel radicalen bun verkiezing slechts aan den steun der socialisten te danken hebben In 1872 werden op socialistische candidaten nog siecnta 315 scemmeo uil aü u hb iu 02 ruim 17 000 en thans reeds byna 26 000 Het socialistisch hoofdorgaan van Kopenhage acht dan ook den tjjd gekomen om onbewimpeld een hervormingsprogram te verkondigen waarby o a reorganisatie der geheele rechtaplegiog geëiacht wordt afschaffing der indirecte belaiting op alle eerste lereDsbehoeften invoering van den achtuurBchen werkdag pensionneoring van oude werklieden verzekering tegen fabriekson gel ukken en invaliditeit beperking der militaire uitgaven en herziening der kieswet j De volledige uitslag van de verkiezingen voor I de Servische Skoepsjtina ia thans bekend Er zyn maar zes herstemmingen noodig Van de 234 overige plaatsen in de Skoepsjtina zyn 60 door den Koning bezet eu 174 door bet volk gekozen Alles samen zitten er nu in de Skoepsjtina omstreeks 200 aanhangers van de regeering Deze beschikt dus over een aardige meerderheid Volgens een telegram aan de Frankfurter Zeitung zal harr eerste voorstel aan de I volkavertegeuwoordiging strekken om een I groot pensioen te verleenen san papa Milan I Zeker tot heil van het Servische volk VËRGADËR1NGVANDËNGËMËËNTERA4D I DINSDAG 23 APRIL 1895 j Voorzitter de Burgemeester 1 Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor l Jager Herman van Veen van Vreumiogeu V d Post Dercksen van Iterson Hoogenboom I van der Sanden Straver Vingerliug de Raadt I eu Nederborat Afwezig de hh Portuyn Droogleever Des sing en Prince De Voorzitter deelde mede dat de beer Des I sing kennis had gegeven verhinderd te zij de vergadering by te wonen 1 De Notulen d r vorige Vergadering worde I voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 1 Ingekomen Eene mededeeling dat by kou beslui I van 2 Api il is goedgekeurd bet raadsbeslui 1 van 12 Febr tot heffing van reebten voor he gebruik of genot van openbare gemeentewer I ken bezittingen of inrichtingen of voor of door of van wege het gemeentebestuur ver strekte diensten 1 Mededeeling dat door Ged Staten was i goedgekeurd het besluit tot wyziging der ge I meente begrooting over 1894 I 3 Eene beslissing van Gedep Staten be I treffende de reclames in zake ie plaatselijk 1 belasting op het inkomen 1 Afgewezen waren 6 reclames geroieer 1 waren de aanalasen van Ë van Gent P 1 I Goedowaagen en T P Viruly verminderd ware 1 I de aanslagen van B Streeflaud op f 1500 I D van Rhijn op f 900 C van Velzen op f 3000 en H A van Gelder op f 1400 I Aangenomen voor kennisgeving I 4 Het verslag van de Commissie van I Toezicht op het Middelbaar Onderwys I Ter visie I 5 De Bekening van de Commissie over I het Museum van Oudheden over 1894 I Ter visie I 6 Eene missive van de Commissie van I Toezicht op het Lager Onderwys inzendende I eene aanbeveling ontstaan door het bedanken I van den heer A K van der Garden daarop I siyn geplaatst de hh M BLONKER HERNY A W ROES Ter visie I 7 Een schryven van B eu W tot wjjzi I ging der graf en begrafenisrechten I Ter visie j 8 Eens mi a ft van B en W tot wijzi I ging er gemeente begrooting voor 1895 I Ter visie I 9 Eene missive van B en W inzendende I eene nieuwe ontwerp verordening tot heffing I van leges ter secretarie enz I Ter visie I 10 Een voorstel van B en W om de I haar tad de lokalen ten dienste van het Kan Directe Spoorwegverbinding met GUllüA WlDlerèleDSt 1894 95 Aangevangeo 1 October TUd vao ireenwlcü ODDA BOTTEÏDAM 18 18 9 15 10 80TTIRDAU 7 9 7 47 8 UUUA U£n UAAe 18 11 18 81 18 4 1 87 8 5 4 45 6 17 6 5 7 18 8 89 9 87 11 05 11 18 aODDl DEN 1 08 1 11 1 17 l iö 1 8 18 41 18 51 1 86 1 57 4 86 5 85 6 55 6 41 7 48 9 O Ol S A DTIICET 10 06 10 1 10 65 18 48 8 88 J 51 8 18 4 47 6 88 6 57 7 46 8 88 10 14 11 09 8 87 5 8 7 8 10 87 10 80 11 17 8 45 8 07 06 5 46 6 17 8 07 8 5 10 88 10 1 11 4 1 80 8 08 8 88 8 56 5 88 81 85 8 88 9 11 10 6 OUD A A 8 T M 10 08 18 8 61 4 47 88 7 4 10 14 U l l 8 40 tAi 6 8 9 48 1U8 U T I ï O H T G O U D A Utrecht 6 83 7 60 9 9 6311 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 68 4 43 5 80 6 36 8 09 8 60 8 5 lO M Woerdm 6 68 6 11 10 1611 60 18 85 6 48 4 18 6 47 ll tM 10 il ü d wit 7 07 8 18 10 84 4 84 9 19 Ooudl 7 80 8 38 3410 87 18 06 1 88 3 50 4 37 80 7 08 8 419 88 n 07 AMSTISDAll GOVDA citarduiWp 6 60 8 15 9 11 9 11 86 S 6 4 88 4 36 7 80 In 00 l4 7J0 04 10 44 18 16 18 48 8 0 S 80 JiS l 8 11 In het Toorloopig rerslag der Eerite Kamer orer de gewerenwet worden de volgende opmerkiageu gemaakt ofer de schnttery Door eenige kden werd geWezen op de tegeoBtrydigheid tussohen de uitspraak der StaatecommÜBÏe tot Tooibereidiog der wettelpe regeling yjka den militairen dienstplicht in 1888 en die van den Miniater in de tweede Kamer die de schntterü by de Terdediging des lands onmisbaar noemde IntusschKn was het doidelgk dat aan de schottery eene geheel andere taak was opgedragen dan aan het leger zoodat bet ook niet noodzakelyk was ha r met hetzelfde geweer te wapenen Dit zoude evenwel strydig zya met art 37 der schatterywet zoodat de vraag werd gedaan of het niet gewenscht was die wet in overeenstemming te brengen met den bestaanden toestand daar het mogelyk zoude kunnen zija dat later een volgend Minister eene aanvrage voor geweren ten behoeve der schuttery zoude doen meteen beroep op dat artikel Daartegen werd aangevoerd dat de taak des legers en die der schuttery al verschillen zy onderling naUw in elkander grypen dat dus veraohülende bewapenins tot Kroote verwarring en administratie ven omslag aanleiding kan geren en dat in elk geval de schuttery mede moet optreden tegenover den vyand en dus niet minder behoefte heeft aan een uitstekend geweer dan het leger £ r waren leden die vreesden dat van eene bewapening der schuttery met het nieuwe ge weer groote kosten het gevolg zouden zyn en vele nieuwe schietbanen moesten aangelegd worden hetgeen tonnen goads zoude vereischen of weh langduriger oefening en samentrekking in kampementen zoude noodig maken Hiertegen werd aangevoerd dat juist bjj het nieuwe geweer hoofdzaak was tot op 200 a 300 meter goed te leeren treffen wat op de meeste banen kan geschieden en dat het de beste dienst was dien men aan de schuttery kan Ibewyzen om de manschappen in bet schieten te oefenen hetgeen ten goede zoude komen aan elke nog tot stand te brengen oi nisatie Met het oog op de verschillende gevoelens omtrent de noodzakelykbeid der bewapening van de schuttery wenacbten enige leden de nitdrukkelyke verklaring af te leggen dat waar zy thans met den minister medegingen in diens plannen om bet leger van het nieuwe geweer te voorzieoi zy zich daarom voor de toekomst nog niet gebonden achtten ten opzichte van een dergeiyken maatregel ten beb eve der schuttery Het i5 jarig bestaan der Ned Gist en Spiritnsfabriek werd Zaterdag en Zondag te Delft op schitterende wyze gevierd In deu nacht van Vrijdag op Zaterdag ving het aan met koraalmuziek van het dak van het winkelgebouw in bet tot de fabriek beboorende Agneta park gevolgd door een feestmsrscb alles uitgeroerd door het eigen muziekkorps De allegorische optocht die Zaterdagmiddag hegnnstigd door het heerlykate weder laoga de straten trok was samengesteld als volgt Het vaandel der fabriek met het devies Db fabriek voor allen allen voor de fabriek Het kapitaal onder het devies Hetkapitaal van heden de arbeid van gisteren De arbeid Arbeid adeltc De rnst Na Tolbraohteu arbeid zoet rusten c Plichten Toewydiag en bekwaamheide Hechten De patroon is den werkman meerTerschutdigd dan bet loonc Deny verheid Bron van volkswelvaart De landbouw k geef en ik ontvang in wederzydich belang De wetenschap Het denkend hoofdbeitnur de kracht der armenc De kunst Werkzaam het leven door kunst verheven De coöperatie Eendracht maakt machte De participatie Door den arbeid aan denarbeid c Da Nederlandsche oliefabriek Met elkaar voor elkair De lym engelatinefabriek Volhard begonnen in t eindverwonnen Alle gedragen door eenvaandeldrager te paard 9 06 S 40 8 47 8 64 01 9 10 a oi 18 9 11 99 S 8i 7 1e 7 82 7 19 7 4e 7 lt anim MinnrVnk i 1 10 i ll t M t lS OKfüt inwtrbrk 7 48 KMrdiMU Ckhh 7 88 1 88 9 87 10 49 Z T 11 T 48 8 47 11 01 Bl it T 47 I Segw 7 58 8 88 11 10 M d L d 8 09 Taoih 8 07 9 08 11 18 iHia 8 18 9 18 9 89 10 07 11 87 ftn4 8 88 40 7 88 8 09 8 91 hllav 8 80 8 84 W liM 8 8 7 08 8 18 VtmU 118 t S8 8 88 41 9 ambt 40 8 81 ABstnbu W 1 U 9 10 Daarna volgde de directie de jonge garde de onde garde allen gezeten in rytnigen met 2 paarden gevolgd door eenige feestwagens voorstellende de fabriek op 1 100 der grootte zooals die was in 1870 en nu in 1895 bet ambacht het bedryf de handel de faam de vruchten der ouderneoiing en de instellingen van bet personeel AIIh wagens waren keorig net gedecoreerd en bezet en omgeven door het personeel ter wyl de stoet werd gesloten door de Voorzorg bet personeel der brandweer van de fabriek met haar stoomspuit De stoet werd in het Agnetapark ontbonden alwaar daarna een concert plaats bad van het 3e reg huzaren café Chantaot en bal champétre oor bet personeel Aan den feestmaaltyd die gister door de directie werd aangeboden zalen 800 gasten aan waaronder alle leden van het personeel met hun vrouwen Het waren zeventien lange tafels Jonge meisjes dienden het diner op dat geleverd was door den directeur van bet Hotel Centrale in Den Haag Het niena bfstond uit randerbaas snyboonen aardappelen ham saladeA taart sinaasappelen Van de tafels en de onderden gasten werd een photographie genomen Aan het dessert werden tul van toasten uitgebracht De heer Yau Marken directeur der fabriek dronk op de verbroedering de heer Van Limburg Stirum president commissaris op de heer Van Marken de heer Stork nit Hengelo op den mede directeur den heer Waller de heer Goeman Borgeeïus wydde een dronk aan mevrouw Van Marken de heer Waller aan de Hollaudsche en Edgelsche bakkers afnemers van de producten der fabriek De beer Taylor preside nt van den Engelschen bakkersbond dronk op den vooruitgang der gistfabriek de beer Knuttel op bet kapitaal en de directie een focïalistisch werkman bracht hulde aan de directie de werkman Jantzeu dronk op bet solidariteitsgevoel de beer A Kerkdyk op den chef en zyn assistentie van de afdeeling personeelbelangen de heer Van Weiier uit Marimout dronk op de aamenwerking tusschen kapitaal en arbeid De chef der zakkennaaisters bracht hulde aan de directie Ditzelfde deed de heer Nederhoed uit Leeuwarden namens de bakkers in Friesland en Groningen de heer Robertus namens de agenten De portier Fuik bezong de directeuren in versmaat Het Kamerlid Heldt bedankte namens de pers en wekte de Nederlandsche industrieelcn op om het voorbeeld bau door den beerVau Marken gegeven na te volgen Zyn woorden werden met geestdrift toegejuicht In de vergadering der aandeelliooderp dij ter gelegenheid dezer feestelykheid heeft plaats gehad werden alle voorstellen van de directie goedgekeurd en het dividend over 1894 bepaald op 8 pCt en werd voorts besloten art § 31 te wyzigen als volgt 50 pCt voordoaandeelhouders 5 pGt voor de commissarissen pCt voor de directie en 5 pCt levenslangaan den oplichter den heer Van Marken en by zyn vooroverlyden aan zyn weduwe Deheer Van Marken deed echter ten behoevevan zyn personeel hiervan afstand Verder werd besloten aan het personeel 5 pCt meer winst in bet vervolg uit te keeren ten eerste om te worden aangewend als een inhaal pensioen m a w om aan hen die nog niet vallen in de termen van vol pensioen hierin eenigaziua te gemoet te komen en om later te worden gebruikt tot stichting van een invaliditeitsfonds Na afloop der vergadering werden door den mede directeur den heer Waller 12 bataljons vaandels uitgereikt De e zyn van gekleurde zyde vereerd met de verscbillende attributen der werkplaatsen en boveeaan meteensierlyk bewerkt koperen ornament 40 10 4i 10 8 11 01 11 0 U H 11 88 8 88 1I S8 11 01 10 08 10 11 8 18 Hl AO 4 57 8 11 1 6 88 6 81 6 86 9 58 ut 10 10 10 1811 88 11 43 5 80 Het personeel waren nog meer verrassingen bereid Aan de jonge garde die 12Va of meer dienstjaren hadden werd een keurig bewerkte zilveren medaille uitgereikt waarop het devies der fabriek voorkomt De oude ffardn hpstaande uit 9 personen die van de oprichting der fabriek werkzaam waren ontving ieder een verguld zilveren medaille met hetzelfde devies benevens een prachtig gouden remontoir horloge met de initialen en relief in gedreven goud Burg eo Wetb van Delft complimenteerden de directie in een expres daarvoor belegde vergaderiug Onze Staatscourant bevestigd thans de jobstijding die Zaterdag uit België kwam dat ook ODze Zuidergrens alweer voor den uitvoer van vee gesloten werd Het is een korte vreugd geweest De redenen die tot deze vernieuwde sluiting aanleiding gaven kent men nog niet Doch in verband hiermee verdient wel de aandacht de volgende waaracbawiug die men dezer dagen in de Telegraaf las nog vóór het besluit gevallen was Uit Ëschen wordt bericht dat aldaar voor een paar dagen een transport vee aankwam tellende 154 stuks By de van staatswege voorgeschreven keuring werd één der dieren afkomstig uit Zutphen in hevigen graad lydeode bevonden aan mond en klauwzeer De Belgische regeering weigerde nu pertinent den doorvoer van het geheele transport zoodat ten slotte alle koeien met byzondere vergunning van de Nederlandsche Regeering weer de grenzen over en dus terug gingen Kan nu tegen zulk een geval dat weer onze veehouders met schade bedreigt niets gedaan worden Wy hebben onze veeartsen districtsveeartsen keurmeesters enz maar is het nu waarlyk zoo u groote moeite en onkosten om vanwege onze regeering aan de grenzen personen aan te wyzen die ieder stuk vee dat naar het buitenland gaat aao een onderzoek onderwerpen Men bedeuke toch welke groote belangen op het spel staan en verzuime toch vooral niets wat die belangen kan bevorderen Wy bezitten geen ministerie van landboow dat zich opzettelyk met landbouwzaken bezig houdt Waterstaat en binnenUndsche zaken verdeelen de behartiging der landbouwbelangen onder elkaar Daar schuilt alreeds een fooi Maar wy hebben toch een landboaw comité dat dergelyke kwesties onder de oogen der regeering moet brengen t Is te hopen dat in t vervolg voor zulke gevallen gewaakt wordt want de tydeu zyn at slecht genoeg Men mag wet alles doen om althans den uitvoer naar den vreemde geopend te houden Uit den of ceeleo tekst van het Belgische Regeeringsbeslnit blykt nader dat werkelyk de gevallen van moDd en klauwzeer die gezeild worden herhaaldelyk by de laatste vee bezen din gen geconstateerd te zyn aanleiding tot het weder stuiten der grenzen gegeven hebben Wy lezen jo het mail overzicht van de Java Bode Lombok is in minder tyd onderworpen dan de Regeering noodig beeft om toL eeuebeBlissing te komen omtrent hetgeen zy met dat eiland en de gevangen genomen vorstelyke familie zal doen Naar het schynt heeft het Opperbestuur haar in beide opzichten de vrye baud gelaten doch is zy huiverig op eigen gezag te handelen De Gouverneur Generaal die in het algemeen gaarne minder door wettelyke bepalingen in zyne vaart zou worden gestuit wit vooral wat de beslissing omtrent het lot der Lombokaehe voratenfamilie aangaat de wet geheel op zyne hand hebben En nu komt men juist in dit geval met de wei niet ver ten minste niet wat de jongere leden van bet vorstengeslacht betreft die aan de geheele zaak part noch d el he ben en niet in de termen kunnen vallen van art 47 van het Regeer ingsreglemen t Wel is er kans dat de oude vorst door spoedig te overlyden eene beslissing te zyuen aanzien overbodig maakt maar dan biyven toch zyue nabestaanilen over die men evenmin naar Lombok wil laten teruggaan Wnorscbyniyk zou alles zonder tegenspraak zyn afgeloopen indien de GoDrernenr Genenal als vertegenwoordiger der Koningin terstond na de gevangenneming van den radja deeeu vervallen bad verklaard van zyne waardigheid en hem met de zynen eene bepaalde verblyt plaats buiten Lombok had aangewezen iets waarmee men toch zal moeten eindigen dan bad men zich heel wat overletrgingen en redeneeringen bespaard waarbij niet alteen het lot van koning Behanzin van Dahomey maar ook dat ven keizer Napoleon III ua Sedan is ter sprake gebracht terwyl is er een antecedent noodig dit te vinden is in hetgeen met de sultausfamilie van Bandjermasin U geschied lutusscben kan verwacht worden dat de rogeeriog nu spoedig den knoop eenigszins door haar zelve gelegd zal doorhakken en d t dan tevens Lombok onder ons rechtstreeksch bestuur zal wordeu gebracht eene regeling waarin zich zelfs de R K Kamerleden en de beer Cremer onder de gegeven omstandigheden wel zollen schikken In één opzicht beeft het overige deel van den archipel reeds nu reden om op Lombok nayverig te zyn er wordt daar toch voorloo pig ten minste geene particuliere landboowoyverheid toegelaten Hetzelfde blad schryft Van bevoegde zgde wordt ons gemeld dat de gezondheidstoestand op Lombok voortdurend aaomerkelyk gunstiger wordt De geneeskundige dienst aldaar beeft alle hygiënische maatregelen genomen van welke verwacht kan worden dat zy aan de heerscbende ziekten paal en perk zullen stellen Naar de N Rott Ct met zekerheid verneemt is by kon besluit bepaald dat de gele uitmonstering van de uniformen onzer infanterie door de roude uitmonstering zal worden vervangen In den nacht tusschen Vrydag en Zaterdag omstreeks 1 uur brak te Djrkaland brand uit in de schureu in eigendom toebehoorende aan D V Z en A V i d W De scharen brandden totaal af Van de 13 zich daarin bevindende koeien kwamen 10 in de vlammen om De gebouwen zyn verzekerd doch de inboedels niet BuiteolaDdscb Overzicht Het Eugelscbe Lagerhuis heeft een wetsontwerp op den arbeid iu fabrieken en werkplaatsen voor de tweede maal gelezen Te Weeneu blyven nog steeds geruchten aan de orde dat eerlang het aftreden te wachten is van bet kabinet Windischgratz op grond dat de drie toongevende staatspartyen de liberale clericalet Duitscbers en Puien het niet eens kunnen worden over het wetsontwerp dat de regeering beeft ontworpen tot uitbreiding van het kiesrecht l3e correspondent van de Standard te Weenen gelooft niet aan de jaistheid dezer praatjes die bun invloed reeds ter beurze deden Kevoelen Trouwens bet is dan ook niet aan te nemen dat prins Windiscbgratz met zyn ambtgenooten zijn post zal veriaten voordat een beslissing over bet kiesrecht ontwerp is gevallen Tot dusver is troawens de volledige inhoud van het voorstel der regeering nog niet bekend De Duitsche regeering schynt niet te deelen iu de inzichten van de Duitsche pers betreffende de vredesvoorwaarden tusschen China en Japan De KöId Ztg bevat een verklaring die aan duidelijkheid en bondigheid niets te wenschen overlaat Rusland Frankryk en DuitseblaDd hebben op 23 Maart de eerste slappen gedaau tot een overeeukomst om gemeenschappelijk tegen Japan op to treden Het is noodig dat de mogendheden beletten aan Japan een vasten gordel om China te leggen teneinde dit van Europa af te eloiten 4 36 De Voss Ztg ZON het betreoren als juist Duitschland protest aanteekeude tegen de annexatie van Chineesch gebied door Japan Dat de Duitsche regeering mede zoekt te deebm n de faandelavoordeelett die de vrede kan op ereren is gerecblraardigd bezwaar temaken tegen bet verwerven van grondgebied ligt buiten de bevoegdheid van Duitschland Dat Frankryk en Rnaland dit doen is begrypelgk in verband met hun belangen Nu Engeland geen vrees schijnt te koesteren kon Duitschland veilig zich van inmenging ontbonden Waarschgntyk in verband met de mededeetingen over de gesloten overeenkomst is graaf Aoki de Japanache gezant te Beriyn naar Tokio vertrokken Hoewel het officieale tractaat togschen China en Japan nog niet bekend is weet men toch aan dan Timest uit Tokio eenige byzonder heden te melden De oorlogsschattirig van 200 millioen taels is betaalbaar in zeven jaarlykscbe termyoen ieder jaar wordt de interest tegfln 5 pet berekend gevoegd by het nog onbetaalde gedeelte Indien de regeering van China de geheele oorlogsschatting biunen drie jaren wil betalen zal de geheele rente worden kwyt gescholden De handelsovereenkomsten bepalen dat Japan dezelfde rechten en privilegiën zal hebben als de m Mit begunstigde Westersche mogendheid Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend aan Japan voor het invoeren van stoom en gastoestetten landbouw werktuigen en machineriën van elke soort Voorts wordt aan Japan toegestaan in China fabrieken op te richten en depots te vestigen voor het opslaan Ten slotte zyn bepalingen gemaakt over het 1 uitwisselen van krygsgevangenen die blyk I geren van de zucht elke gelegenheid tot bo I aiag te voorkomen 1 Nog slechts tien dagen scheiden ons van den eersten Mei dien groeten dag waar p 1 anders het proletariaat uit alle landen zyn I triomfen viert als internationale broederschap en het is nog zoo kalm onrustig haast overal I en nergens hoort men van zoodaoige toeb reidselen dat men met schrik en angst di n 1 eersten Mei dag moet tegemoet zien 1 Men weet dat de leiders der socialisten zich I vroeger zeer veel voorstelden van het arbeider feest op diea dag dat kapitalisten en bourgeo s I zon doen sidderen omdat het zoo iets als e q I voorspel leverde op de groote revolutie die e 1 komen stond als de verbroederde proletarië a I cioh zonden vereeuigen nu niet om een rred 1 feest te vieren maar om de eind overwinning tft bevechten op de bezitters eo den nieuwen heilsstaat in te wgden 1 Ma r de manifestaties op den eersten Mei die zich in den aanvang zoo geweldig lieten 1 aanzien zijn boe langer hoe meer verloopen ia onschuldige betoogingen volksfeestjes en 1 v tj s waarby bet groote doel du men be toogde uit bet oog werd verloren £ n ten leste moest men in Duitschland zeifa afzien van h t 1 plan om dien dag de algemeene werkstaking 1 voor alle vakken en bedryven te proclame ren Men zag in dat men hiermee fiasco zon maken eu daaraan wilden de leiders zicb 1 niet blootstellen 1 Naar alle waarschynlijkbeid zal ditmaal e 1 eerste Mei ook overal wel vreedznam voor I bijgaan 1 Er is alleen eutbousiasme in Weenen en I miascbieD kunnen daar nog wel kloppartytj s I voorkomen nu de kiesrecht agitatie in de 1 Oosten ryksobe hoofdstad een reeds zoo bede kelyke hoogte heeft bereikt Optochten me 1 Ungs in lokalen eu in de open lucht worden door de socialisten op groote schaal georgau seerd lutusschen hebben alleen in het district Reichenberg niet minder dan 584 groote nyverheidsfirma s een kennisgeving gepubliceerd waarin wordt medegedeeld dat zy vast besloten zyn op 1 Mei hun fabrieken geregeld te doen doorwerken zoodat zy die afwezig blyven zonder geldigs redenen worden ontslagen In Parys zyn de socialistièche leiders het minder eens met malkander dan in Weenen Men heeft daar twee groote groepen de Allemanisten en de Gnesdisten en dezen handelen ieder op eigen verantwoordelykheid Hun beider comités dat van do salie Léger en dat der salie Barrat zyn elk afzonderlijk bezig met de organisatie van het revolutionaire feest Maar het schynt dat de heeren zelve twyfelen aan hun snccèn Het comité der salie Barrat beeft de socialisten van het platteland nitgenoodigd bon afgevaardigden te sommeeren om bet Congres van I Mei by te wonen £ n bet verklaart by voorbaat ▼ oor verradeis aan de zaak der proletariërs alle afgevaardigden die aan e manifestatie gwn deel nemen In Engeland gaat men minder autoritair te werk De tegenwoerdigheid der socialistische Parlementsleden wordt tenminste niet geëisobt bg de betoogingen in bet Londensche Hydepark De redenaars by de opeu locht maetings nllen wel niet veel anders doen dan op de verwezenlyking aandringen van het socialistische program en in de eerste plaats op de invoering van den S anrsdah en de afschaffing van het hnidige kapitalistische stelsel Maar om zulks te hooren behoeft men nist niet den eersten Mei naar Hyde park te gaan Telt om bekende redenen voor het Meileut DiütKhlud weinig meer meê in tongerecht in het gebouw van Arti Legi aan I het ryk verhaurd op te zeggen tegen 1 Juli 1 B en W wenschen de huur die tot nu I toe f 300 bedroeg verhoogd te zien totf 500 daar er meer lokalen in gebruik lyn 1 genomen 1 Ter viiie Het kohier over 1895 Het verslag van den toestand der ge 1 meente over 1894 Beiden worden gedrukt en aan de I Raadsleden zal een exemplaar worden I tehuis gezonden I 13 Een adres van A van Manren en ao deren verzoekende de doorgang op het Veer 1 stal naar den IJsel zoo te doen inrichten dat 1 zy gevrywaard worden voor schade 1 In handen van B en W ter afdoening 1 Een adres van het Bestuur der Afdee 1ling Gouda van het Alg Nederi Werklieden 1 verbood verzoekende dat voortaan de Raad 1 geen gelden meer zal toestaan indien in de I bestekken niet ia opgenomen minimum loon I en maxi mum werktijd benevens verzekering van werklieden Ter visie I Een adres van A Jonker en Zn en I sdóiT a vsrïGctcsdG de As tjs baksteeg aanbeide zyden open te laten voor bet ryden met 1 voertuigen I In handen van B en W ten einde hierop I preeadvies te kannen uitbrengan 1 Aan de orde 1 I 1 Het voorstel tot wyziging der Gemeente I begrooting dienst 1895 in verband met de I 1 betaling der kosten van de verzwaring van I een gedeelte van Schieland s Boogen Zeedyk en 1 de betaling der koopsom van het huis np de I Gouwe Wordt aangenomen 1 Aan de orde 2 Het voorstel betrefiende bet aangaan eener geldleening ad f 10000 tot dekking van uitgaven beboorende tot den dienst 1894 I Wordt aangenomen I Aan de orde I 3 De benoeming van een Lid in de Coramia I sie van Administratie der Bank van Leenieg I Benoemd wordt de heer C C H Prince I met 14 stemmen I Aan de orde I 4 De benoeming van een Lid in de Com I missie van beheer der Stedelyke Gasfabriek I Benoemd wordt de heer C C H Prince I met 14 stemmen I Aan de orde I 6 De beuoeraiufi van eeneu voorzitter eu vier I Leden en hunne plaatsvervangers in de Stem I bureaux voor de verkiezing van drie Leden I TOOr de Provinciale Staten van Zoid HoUand I Benoemd worden de hh I Ie lid van het hoofdbureau A van Veen I met 12 st I 2e lid van bet hoofdbureau C C H Prince I met 14 st I Ie plaatsv lid H J Nederhorst 13 st I 2e J J van der Sanden 13 st I Voorzitter van het ouderboreau G Straver I met 13 stemmen I Plaatsvervanger H Jager met 13 stemmen I Ie Lid onderbureau C P W Dessing met I 14 stemmen I 2e Lid onderbureau A Vingerling met 13 I stemmen I Ie Plaatsvervangend lid D G van Vreo I mingen met 13 stemmen i I 2e Plaatsvervangend lid P de Raadt met I 13 stemmen 348 Staats loterij 4e Klaoe Trekking van Dinsilng 83 April No 3711 4864 6604 10396 IIUO en 18474 ieder ƒ 100 Prijzen Tan 65 66 8614 6198 7668 10016 18619 166f6 18141 68 8699 6267 7714 10033 136S0 15697 18160 78 2687 6366 7733 10204 12729 16713 18101 151 8714 6369 7768 10212 12736 15781 18289 166 2736 5397 JSi l0220 12763 15748 18280 186 8765 5488 7866 10247 12786 16798 18281 807 2864 6496 7866 10261 12798 16830 18366 220 2881 6476 7949 10276 12862 16963 18410 227 2916 6620 8088 10284 12892 16049 18482 366 2959 6628 8048 10826 13901 16072 18499 407 2961 6694 8139 10363 12903 16108 18618 410 3102 6626 8229 10461 12986 16167 18608 413 S106 6667 8266 10467 13006 16189 18628 3121 6768 8327 10472 13018 16198 18709 3169 5778 8383 10674 13033 16226 18806 471 8172 6801 8366 1066S 13196 16249 18807684 3189 6891 8396 10709 13199 16268 18825 633 3313 6900 8437 10736 13206 16286 19068 662 3219 5909 8473 10788 1S2S6 16399 19047681 3263 6917 8614 10863 13268 I6S09 19091684 3367 5961 86 6 10917 13283 16348 19216 754 8400 6961 8666 10946 18337 16853 M282 797 3473 6990 8643 11026 13362 16473 19322930 s 9 002 8668 11061 18436 16666 10337956 3666 6063 8662 11163 13469 16687 19 J3 968 3594 6079 8682 11336 18466 16596 19409988 3646 6097 8694 11281 13642 16608 19448 1026 3664 6161 8768 11341 18688 16717 19432 1061 3674 6208 8784 11413 13593 16718 19629 1118 3710 6291 8786 11486 13660 16747 19647 1181 3790 6344 8807 11430 13651 16765 19698 1910 3793 6374 8822 11461 18670 16826 19619 m8 8810 6876 8910 11470 18788 1684 19740 Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten 9013 11504 9077 11606 9089 11617 9104 11649 9147 11673 9197 11674 9827 11691 9263 U610 9272 11736 9294 11808 9365 11804 9396 11820 9446 11849 94 6 11865 9468 11924 9498 12008 9661 12038 9678 12094 9685 12189 9636 18163 96 8 12173 9695 12182 9703 12224 9744 12288 9778 13479 9798 12643 98S8 12658 9860 12685 9879 12693 1880 3880 6406 1369 3932 6488 1414 3993 6437 1421 1014 6489 1445 4113 6604 1498 4188 66 3 1548 tl76 6633 1668 4219 6712 1566 4343 6748 1667 4896 6787 1734 4400 6888 1739 4432 6908 1749 4437 6989 1769 4492 6993 1837 4540 7040 1919 4689 7044 1923 4693 7059 1964 4678 7036 1988 4773 7208 3127 4776 7268 21 7 4809 7360 3273 4836 7463 3377 4846 7467 2333 4853 7479 2377 4936 7604 3396 4961 7646 3474 6103 7666 3496 6170 7667 2609 5191 7632 1S7H 16870 1 748 1398 1700 1 758 14109 17011 19775 14187 1704 19812 14366 17163 19916 14364 17246 20049 14416 17266 80182 14443 17966 80185 14467 17376 2030 14481 17488 20807 14686 17516 80318 14644 17577 80341 14766 17687 20344 14797 17640 80374 14842 17671 80603 14861 17696 20686 14853 17780 20662 14921 178 6 80708 14980 17852 80733 16030 17880 20740 16065 17882 30763 16064 17887 20764 15811 17903 80791 1634 17918 80887 16430 17023 20854 16438 17947 80899 16528 17964 30960 16581 18064 10889 15683 Haute Nouveauté in PARASOLS Doeh allen niet geStalesrd wordta A van OS At Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 32 iVBlL Vor kra lOO l l l 108V 88 83 36 7 7 Vl 106 110 U 1001 ilotkom 961 101 88 104 9ÖV 26 328 684 lOl l 64 103 816 lf 152 Vl 6 80 110 96 186 189 105 l ll 64V 1541 97 64 87V 104 101 UUUK M UU iatBch Uo ♦ N DI IAKD Cert Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dilo dito 8Vi HONOI Obl Goudl 1881 88 4 Italk In ohrü ing 1863 81 6 OosTBNU Obl in papier 1868 6 dito in ziWer 1868 6 PoMDBiL Oblig mot tiokel 8 dito dito 8 atniui Obl Ooat Se 8erie 6 dito Ooooni 18 0 4 ditobijBothB 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoingoud leCB 1888 6 dito dito dito 1884 5 SflKJ Porpet aoliuld 1881 4 ToikÊÏj Gepr ConT leen 1890 4 Oeo leaning lerieD Geo leeninK aerie C iOlDAra mp Beo v obl 1898 5 Mmjoo Obl Buit Soh 1890 6 7INBZVELA Obl 4 onbep 18 1 A 1ISTEEDAM Obligatien 1861 S i BoTTiujAH Sted leen 1886 3 Ned N Mt Handelar aaiid Amndab Tab Mjj Oertifioaten D uMaataobappii dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Voratenl aand e Gr Hypotheekb paudbr 4 Nedorlandeohe bank aand Ned Handelmaataohjlito N W fc Pao HypJMSilbr 6 Rott Hypotheekb lpftr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Ooaras Ooat Hong bank aand ftuaL Hypotboakbank pandb 4 V AMKUïi Equit hypotli pandb 6 641 64 Maiw L G Fr Lion eert 6 tJïD HoU IJ 8poorw M j aand Mij tot Eipl T St Spw aand Ned Ind 8pooriregm aand Nod Zuid Airik 8pm aand 6 dito dito dilo 1891 dito lTiLll Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ital apwmij A H obl 8 PoMN Waraobau Weenen aand 4 Rui Gr Euae 8p Mij aand Baltiaoke dito aand 97 98 101 f 63 98 3oy lO a 106V 791 11 101 32 V 5 14 821 199V 169 108 103 lC8l i 184 130 981 45 ïaetowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 5 Knrak Cb Azoir 8p kap aand 6 Loaowo8 w at 8p Mij oblig 5 Orel Vitebak dilo oblig 6 ZoidWoat dito aand 6 dito dito oblig 4 181 311 UVi Alc WKJi C nt Pao 3p Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 aand dito dito Win 8t Peter obl 7 DenYOr te Eio Gr 8pm eert r a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louis t NaahïilleOert T aand Meiioo N 8p My lehyp o 6 Miss Kansaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario t Woat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn kManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 OiHilili Can 8outb Cert ï aand T O Eallw k Nar lo h d o 0 1 Amileid Omnibus M j aand Eotterd Tramweg Maats aand Nai 3tad Amsterdam aand 8 Stad Eolterdam aand B L a 8ttd Antwerpenl887 V Stad Bruaae 1886 S HoSG Tbeiaa Eegullr Qeaellaoh 4 OoanilR Staataleening 1860 K K Ooat B Cr 1880 8 Smh Stad Madrid 8 1866 Ter Ku B i Uyp Bpofal eert