Goudsche Courant, woensdag 1 mei 1895

Directe iSpoorwegverblndlng met jOllUA WinterdleDSt 1894 95 Aaigevangeo 1 October TUd vao jreeowicii 60IIDA K0TT11IDAU 1 14 11 01 11 1 ll Sl U ii 1 1 01 1 1 ll il ll il l tl 1 44 KOTTIRDA II e O D D 1 41 11 10 17 ll tO 11 10 10 97 10 S4 10 41 10 01 10 11 10 47 7 S5 7 47 8 10 4 0 4 40 DEN H A A S GO U DA sHage 6 4 7 107 48 8 80 9 11 9 4010 1111 8111 16 1 88 1 16 1 46 8 43 4 1i 4 41 6 17 7 l Ot Mt aOCDA OEN Hlie eavda 7 10 t li l tl 1 97 10 41 11 11 7 0 7 U 7 1 1 11 7 1 i 09 7 81 10 68 10 18 Utrecht 0 88 7 0 9 9 111 84 11 01 11 10 1 10 3 10 3 614 43 i iO 38 1 09 1 601 1 1 MWoerdea 8 8 8 11 lO K 11 0 ll K 3 414 11 47 UadiwsUr 7 07 8 19 10 14 4 14 9 19 Ocnda 7 10 l St 9 84 10 87 11 00 1 11 1 60 4 37 6 10 7 08 8 41 9 81 ll Of AMSTEtDA H eo V D A l K 11 11 11 80 l it 4 11 4 11 T iO 1 M I M 10 U tl 11 41 Ml 10 I 1 11 11 sHaii 1 1 18 LM 10 07 11 17 11 41 ll il l ii 1 67 4 16 16 6 66 41 7 41 OOl Da UTKICHT 10 08 10 11 lO ii 11 4i t it l il 1 18 4 47 i ll 6 7 7 46 8 18 10 14 11 09 1 87 87 7 19 10 17 10 10 11 17 1 46 1 07 6 0i i 46 8 17 8 01 1 8 10 1 11 4 l iO 1 0 1 81 1 0 11 11 8 1 111 1110 11 fi O D U 1 A HIT U onti 40 1 11 10 01 ie t i ii 4 t it 7 4i wp f ir 1 10 lo ii uai i t io m m 1 41 10 14 AKstarlamWp 1 0 ILII Snda MO Hy siut terecht wegeoi bei rerdoUteren TAD gelden en wegens bet onbevoegd Toeren Tan den doctorstitel Het ii gebleken dat hg onbero d wai ala predikaat op ie treden en dat hg zicb zyn ambt door middel Tan Talache akteo TerworTeD bad maar bet icbynt dat er geen termpD bestaan om hem dasrvonr te rertolgen Het geld dat hg Terdnisterde it as een som Tan 20 000 Mark Dit geld was door den heer P W Januen te Amaterdam geschoolien Toor een diaconestenbais dat onder de leidiag Tan Patritch stond docb de bedrieger gebroikte bet Toor zga eigen behoeften Voorti handelde hij op dezelfde wgs met een gift Tan 2000 Mark welke de heer Janssen hem later nog eens TOor de sticbting zond De henr Janssen had op den Terjaardag der stichting zgn portret gezonden TOor het diaconessenhnis ea Patriaoh hield ook dit achter Toen no de zoon Tan den beer Janssen een bezoek bracht aan het diaconesseahaia wilt men daar niets vao dat portret Het werd in de slaapkamer Tan Patriscb verborgen gsTonden Toen bleek het ook dat de oplichter het gezonden geld zelf had gebroikt Hij trachtte naar Italië te Tlnchten maar hg werd gOTat en zat nu zgn gerechte straf niet ontgaan Omtrent prios Charles deLooz Gorswarem wiens arrestatie bericht wordt kunnen wg bet Tolgende mededeelen De BTontarier is gesproten oit een deraaazienlgkste familiën Tan België Hg is blgkens den Almanaeh de Gothac de oodste zoon Tan wglen prins Ernest Looz Gorswarem ea ran Marie de Goday de Bassano z ijn moeder was een kleindochter van Don Manuel de Goday den bekenden minister van koning Karel IV Tan Spanje Zgn zoster Mannela is gehuwd met baron Van den Bogaerde Tan Ter Brugge oadkamerbeer van den koning der Nederlanden De prins die in 1860 te Pargs ii geboren begon ign praktgken in 1890 Onder Toortpi ling Tan zgn aanstaande buwelgk niet de UuBsisohe prinses Alexandra Demidoff wist hg van een Pargseben concierge eenige duizenden francs machtig te worden waarmede hg zich naar Italië begaf Het Tolgende jaar lichtte hg de echtelieden Julien te Pargs Toor 41 000 fr op later zette hg veracbeideoe personea te Gent Toor een totaal Tan 75 000 frs af en ook te Brussel en elders wist hg groote sommen maohtig te worden altgd onder Toorweodsel dat hg op het punt stond een rgk buwelgk te sluiten Door zgn slachtoffer in het nauw gebracht Terdween hg den SOsten Januari 1894 oit Londen en den 28Btea Mei daaropTolgende werd hg door de correction eel e rechtbank der Seine tot rgf iaar gevangenisstraf Teroordeeld wegens oplicbtergen De aTonturier was intunscbeu spoorloos rerdwenen maar Vrgdag werd hg aan het station te Gent herkend door een zgner talrijke slachtoffers die hem een hotel zag binnengaan en terstond den commissaris van politie waarschuwde Hg werd in hechtenis genomen en den volgenden morgen uaar Brussel gezonden waar bg met de haudboeien aan tasechen twee gendarmes zgn intocht hield en ter beschikking van den rechter vaii iuatructie werd gesteld OTer de avonturen Tan dit adelgk heerschap zou een geheel boek te scbrgven zijn Toen de prius in 1890 te Brussel kwam vas bij pas gescheiden Tan zgne eerste vrouw Hg had te Purgs in December 1889 een borgerlgk buwelgk gesloten met Maria de Portugal de Faria wier vader zich verbonden had hem een nillioen Ir uit te keeren tusschen het burgerlgk buwelgk en de kerkelgke plechtigheid Daar deze verbintenis niet werd nagekomen stelde de prins op den dig na het burgerlgk buwelgk een eiach tot echtscheiding in dien hg won S 40 17 S S4 9 01 i lO I OI 6 1S 11 6 l Onda H Msardraaht Xisawarlrtrk Olipall SattardaB 7 T iS T 7 7 48 7 1 i 1 10 l ll ie i ii Oapdla Ifisiweikark Mtardiwht l Ot 1 11 1 17 1 18 1 81 Xav U r 41 1 47 n Kr 7 47 I I Zatw 7 il l it ir dL d l Ot Taorh 1 07 9 01 Md i li 40 7 i 8 09 11 Oldaw il 1 4 Waardn 7 08 11 VImU I1 7 11 K 41 I Daarna ron hij in het buwelgk treden met de 65 jarige mrs Bloomfield de weduwe van een Khatrgkea papierfabrikant nit Amerika De bruid beloofde baren prioselgkcn aanbidder v t milHoen um zgn scboldtiu Ie vereffenen maar de Üamillie Looz Gorswarem wist te bewerken dat het buwelgk niet doorging Een ander met minder voordeelig buwelgk met mrs Coolman de we luwe van een rgk varkensslacbter uit Chicago sprong eveneens af Toen kondigde de prins zgn buwelgk aan met prinses Troubetzkuï weduwe van Paul Demidoff da verloTiog werd gerierd te Nice waar een vrouw die men nooit terug heeft kunnen vinden de rol van mevronw Demidoff verrulle Het buwelgk zou ie Londen toItrokken worden en een paar der Tooruaamste geldschieters van den prins werden uit enoodigd het te komen bgwonen De slachtoffers hopende eindelijk in bet bezit van bun geld te komen maakten de reis naar Londen waai zg hoorden dat de prins met 42 koffers het hotel bad Terlaten in gezelschap Tan zekeren Ponsooby Die is nu gelgk met hem te Gent in hechtenis genomen De plotselinge en aanzieotgke stgging dei petroleumpnjzen bee t algemeen doen Tragen Wat is daarvan de oorzaak Als reden werd opgegeruu dat de vraag het aanbod orertrof en dien ten gerolg de voorraden zeer Terminderd waren Het kan zga dat dit de jaiste reden is doch het komt ona vreemd voor dat dientengevolge de prgzen plotseling zoo hoog zouden gestegen zgn Waarscbgnlgker is het dat dere verandering tot stand is gebracht door een machtige combinatie van kapitalisten die het grootste deel van den handel beheerschen Een medewerker Tan de Daily Grapbic die daaromtrent iets meer wilde weten is op inlichtingen uitgegaan Hem is het Tolgende ter oore gekomen De petroleum kout Toornamelgk uit de Ver Staten en Rusland De petroleumbronoen in Schotland Burma en het Vgfatroomeuland zgn Toor den wereldhandel Tan geea belang De Amerik petroleum wordt bet meest gebrand In 1894 werden daarvan uitgevoerd 2 460 000 vateo vso de Russische slechts 556 000 Toch ziJD de petroleum velden aan de Kaspische zee ontegenzeggelijk veel rgker dan die in de V S en kan de Russische olie veel goedkooper geproduceerd worden dan haar Amerikaanscbe mededingsier Doch zg is zeer zwaar en gueft veel walm Ten einde van liossische olie goed licht te krggen zon men ze moeten branden in opzettelgk daarvoor Tervaardigde lampen Amerika regeert dus de petroleommarkt Amerika voert aan en Rusland volgt En In de Vereenigde Staten heeft de iStandsnd Gil Compaoyt te New York de opperheerschappij Zg alleen voert meer petroleum uit dan alle andere firma s te zamen Bovendien zgn pt onder hen die medediogers beeten nog velen die onder toezicht der 8 O C staan De grootste afnemer van deze maatscbappg is de Anglo American Oil Company te Londen die daar tuvens de grootste verkooper is De Loodensche petroleumfirma s zgn allen overtnigd dat de A A O C uiet anders is dan een filiaal van de S O C De reusachtige trust beheerscbt thans den wereldhandel Jaren lang heeft de maatschappg geen kosten ontzien om niededingers af te schrikken door de prgzen kunstmatig te drakken Thans hoopt zg de vruchten van baren arbeid te plakken Alle andere Brma a hebben slscbts weinig petroleum voorhanden daar da voortdurende daling der prgzen ben weerhield om veel te koopen De plotselinge stggiog kwam hun oTen onverwacht als bet publiek lO K 11 01 11 0 11 11 ll iB l tl 0 11 6 10 i ll t Il 8 i iO 10 10 10 1611 88 11 48 Op de vraag of de stgging der prgzen kan gehandhaafd blgTen kan geen antwoord gegeTen worden dat niet geheel gegrond is op TBge verooderstellingen Het bericht dat in Amerika veertig nieuwe bronnen zgn geopend heeft feitelgk geen bepaalde beteekenis Het is zeer wel wel mogelgk dal deze bronnen onder beheer staan Tan de S O G en zelfs indien dit niet bet geval is zou het toch nogeenigen tijd duren TOor zg den beschikbaren voorranil petroleam zoodanig konden vergrooten dat de prijzen gedrukt werden Rusland kan slechts lang aam aan de markt komen wanl alle plie moet daar per spoor van de Kaspische naar de Zwarte Zee worden Terroerd En het transportvermogen van poorw en is vrg beperkt De voornaamste factoren van den tegenwoordigep toestand waaruit de lezer zelfzijoe gevolc trekkiogen kan maken zgn dus dat de beschikbare voorraad petroleum klein is dat de voornaamste produotie bronaen in Amerika zich in banden ran één firma bevinden dat de Russische olie die de roornaamste concurrent is van Amerika ongeschikt is voor de lampen die wg gebruiken en dat in ieder gATsl deze olie ofschoon onbegrensd in hoeveelheid slechts langzaam ter markt kan komen dat Schotsche en Indische oliën voor Europa niet in aanmerking komen en ten slotte dat meer dan de helft van den invoer en een groot deel van den detailhandel in de westelgke Earopeeache landen in handen zgn van firma s die terecht onder verdenking staat eenvoudig branches te zgn van de groote Amerikaansobe firma die bgua ds geheele markt in banden beeft Dit zgn de mededeelingen die den verslaggever van het Engelscbe blad zijn verstrekt door een aantal Londensche specialiteiten Het is eer te betreuren dat aldus een product dat een levensbehoefte voor honderdduizenden is geworden naar de willekeur van enkele personen kan worden duurder gemaakt Eiudelgk begint toch het besef door te driugen dat het speelhol Tan Monaco een Europeesch gevaar is en de regeeringen van andere landen daartegenoTer eene begcbaTende roeping hebhen te TerToUen De zelfmoord ran een hooggeplaatst Frsnsch ambtenaar die te Monte Cario zgn geheele vermogen bad verspeeld heeft de Fransche regeering aanleiding gegeven aau alle Ambtenaren in het departement der Zee Alpen het bezoeken van de speelzaUn nldaar te verbieden Bovendien beeft de administratie te MonteCarlo blijkbaar op verzoek der Fransche regeering besloten voortaan den toegang te weigeren aan alle Fransche officieren en ambtenaren Volgens de Revue diplomatique strekt die weigering zich o a uit tot de voorzittera en leden der rechtelgke colleges de borgemeesters en wethouders de leden der departementale arrondissements en gemeenteraden advocaten procureurs notarissen ingenieurs architecten commissarissen van politie enz No nog één atap verder en Frankrijk doodigt de beschaafde mogendheden uit door een gezamenlgk optreden deu beer Grimaldi miniatuur vorst van dat speellandje te dwingen aan het schandaal een eind te maken BulteoiaDdsch Overzicht De toestand Id Ooat Azië is eof niet gernstatelleod Van officiëele zyde is bet nog Diet btikeod wat de Rasaische regeering welke by het geschil tusscheD Japao en de drie Ënropeesche mogeDdbeden Fraakryk Rusland ea Doitscbland de hoofdrol speelt zal doen i Yoorloopig dieot men zich terredea te stellen loet hetgeen daarover door de bladen wordt medegedeeld Zoo u a wordt nn uit St Petersburg aan de Fraadfurter Zeitung gemeld 6 60 7 10 8 08 6 10 0 17 8 K 7 80 i to 8 41 S l 4 iO 4 67 6 04 i ll i tO 1 46 1 66 t Ot t ot 1 16 4 10 11 01 li 40 1 48 1 8 lOilO ip loUl Voorb 64 N dL d6 69 Z Zegw 08 Bl Er 8 14 Zav H e l9 Ooads 8 80 7 608 18 Ofschoon do Busniscbe regeeriuK terreden is met de medewerking door Daitschlund by dit geschil aan Rusland verleend worden toch in regeeringskringen aanmerkingen gemaakt op Duitschlands houding op grond dat men den Duitschen keizer er van verdenkt dat bet uitsluitend zyn doel is door zyn gemeenschappelijk optreden met den andere mogendheden tegen Japan Frankryks vriendschap te winnen Men herinnert aan Bismarck s gezegde Wy zullen de Russen niet naloopen en dryft den spot met het sireren der Dnitwhen om ttvus da Frtsschen en Russcfaen te vriend te honden € Het is hier algemeen bekend aldus gaat de correspondent voort d t da Japansche regeering haar oorlogstoerustingen voortzet de gewichtige kustforteu versterkt ea beiig is den toegang toe de havens door het an leggen van mynen te versperren Tarder wordt nog verteld dat de Japanacha regaoriug in Noord Amerika nog eenige snelvarende stoombooten heett gekocht Tevens gaat dn Rnssiiche regeeriog voort met bet zenden van troepen naar Odessa en Vladivostock Tochc aldus eindigt de corraspondeut zgne mededeelingen ii het niet te verwachten dat een conflict op banden is want natuuriyk zouden de Japansche kruisers uch in dat geval spoedig meester maken van da schepen die deze troepen overbrengen aa welke niet donr oorlogsschepen worden baachermdi Te Berlijn blgft men echter gelooven dat het tusachen Rusland en Japan niet tot een oorlog zal komen Men vertrouwt daar en zeker wel op goede grotden dat hot go schil w l in der minne zal worden bygejegd Betreffeade de ongeregeldheden up hat eiland Formosa zgn nog geen nadere bgzonderheden bekend Men weet alleen dat de Chineesche soldaten in de haven Taosni oproer maakten en hun generaal doodschoten De weerspannige soldaten werden uiteengedreven door de lyfgarde van den gouverneur na een hevig gevecht waarbjj 30 soldaten gedood en 50 gewond werden Vorder wordt nog beweerd dat de inboorlingen uit het binnenland oprukken tegen Tamsni daar zy zich niet willen veraenigen met den afstand van het eiland aan Japan De commandant van het Duitsche oorlogschip Irene dat zich te Tamsni bevond achtte den toestand ernstig genoeg om da landing van een afdeeling mariniers te rechtvaardigen tot bescherming van de daar wonende vreemdelingen Voor eenigen tyd werd gewezen op het dreigende gevaar eener scheuring tussohen conservatieven en liberale unionisten in Engeland tengevolge van de verkoeling ontstaan tusicheq de leiders dier partjjen da beeren Balfour en Chamberlain Thans schynt een toenadering tot stand gekomen te zgn dia voorloopig het gevaar voor scheuring zeer beeft verminderd By de jaariykscbe vergadering van de Primrose League hield de heer Balfour in Covent garden Theater een redevoering waarin hy elke mededeeling over verwgdering tusscheu hem eu Chamberlain ernstig tegensprak Hg erkende dat bet samengaan der beide partgen op deu duur onhoudbaar is doch een vaste grondslag voor een verbinding is wel te vinden Het radicalisme heeft ingediend er is een toestand in t leven geroepen waarin een samensmelting van de beide Uuionistiscbe groepen mogelyk geworden is niet alleen om de HomeRule beweging te bestryden maar ook om een opbouwende politiek te aanvaarden met een programma waarin sociale hervormingen de inatandhoading der bestaande staatsinstellingen de individoeele vrgbeid en de bestrijding der eisoheu van de sociaal democraten een plaats kunnen vinden Ten slotte las de heer Balfour een brief voor van lord Ijalisbury die verhindeié was de vergadering bg te wonen en die holde bracht aan hetgeen door Chamberlain in het belang der Unionisten partg was gedaan Lord Salisbury sprak den wensch uit dat de eensgezindheid onder de Unionisten nooit gestoord zou worden Over den anienwsten koers wordt in Doitscbland nog voortdurend geklaagd en het is dnideiyk dat de geschiedenis met de Umsturz wet waaromtrent een beslissing nog lang toeven kan den tegenstanders van dien koers een sngdand wapen in de hand geeft om de regeering aan te Tallen Onze huidige staatslieden zoo merkt thans weer de Vo8s Zeit c op vinden nergens genocgzamen steun Zg hebben de toenadering 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 01 11 10 11 10 ll n lO 4 46 4 66 i OI 6 09 6 16 7 07 7 17 7 14 7 tl 7 17 Ml MO M 6 61 1 44 1 49 1 68 t 04 1 09 4 48 u 1 N dar linkerzs l versmttd en den strgd met da reobteragde niet vermeden het gaat moeielgk ioh aan het heerschzuchtige Centrum te onderwerpen en zg vinden zelfs tegenstand bg de middenpartgen Pe geheele beschaafde burgerstand is aan het Uraiturz ontwerp even vgondig gezind ahi de arbeiders En vraagt men naar da meening der regeering dan krggt men slechts uitdrukkingen van verlegenheid te hooren Door den gemeenteraad van Berlgn en van andare Pruisische steden is verboden een adres tegan de Vorlage aan te nemen noemt de Voss Ztg € beklagenswaard van politiek standpunt want bet versterkt den indruk dat de leganwoordige regeering hoe langer boe meer in strgd komt met de burgerij dat de besturende sbiatelieden geen voeling hebben met het volk Thans is vorst Hohenlobe een half jaar rgkskansalier en men wacht nog altgd op eenig licht Sommigen beweren dat by teleurgesteld reeds aan aftreden denkt Het wordt tegengesproken msar wie beeft aoht dagen te voren het atlrsden van Caprivi kunnen gissen Dkt is bet ernstige van den tegenwoordigen toestand dat men voortdurend aan plotselinge opzienbarende gebeurteoisaen gelooft terwgl men over de richting der politiek in bet onzekere blgft Wy gelooven zegt de Voss Zeit t dat het tgd wordt voor de regeering om eindelgk eens eene begrgpelgke en bestendige politiek te volgen Wanneer de Umstnrz wet in behandeling komt schgot uu weer niet zeker te zgn Men spreekt van 6 6 maar óók van 2 Mei Kort dag is het dns in ieder geval Op het oogenblik interesseert men sicb echter meer voor het geschil tusschen de regeeriog en den BerIgnschen Gemeenteraad Het adres met protest is verzonden dit noemen de reg ertngsbladen een openiyk verzet tegen bet wetteiyk ingestelde staatstoezicht en ze verlangen oomiddellgke ontbinding De Raad zal deze kalm afwachten want de Berlgusche bnigery moet in haar groote meerderheid op zgn hand zgn Een beslissing zal echter niet genomen worden voordat de keizer te Berlgn is teruggekeerd Den 5den Mei zal te Beriyn een congres van gemeenteraadsleden uit alle steden van bet Doitaobe rgk gehouden worden om tegen bet aUmstnrzcontwerp te protesteeren Het BerI Tagebl heeft intnsschen een adres ter teekening gelegd waarbg wordt geprotesteerd tegen de Vorlagec welk adres nu reeds door 15 000 personen onderteekend ia Een ander blad de Berliner Morgenzeitnug c dieier vroeger meê begon beeft 62 500 haudteeReningen verzameld Op last van den minister van binnenlandsche zaken zgn te Berlgn door de politie 50 000 exemplaren in beslag genomen van de Vorwürts c het boofdorgaan der Duitsche sociaaldemocraten Deze buitengewoon groote op aag was bestemd voor den Isten Mei De inhood van dit feestnummer bevatte zeker een en ander dat er niet meê door kon De correspondent van den Temps cte Rome meent ondanks tegenspraak van invloedrgke afgevaardigden te kunnen volbooden dat het ontbindingsbesluit geteekend is en de Kamerverkiezingen einde Mei de Débats c zeide den 26aten zullen aanvangen Eenige bisschoppen zoo bericht de Temp8 verder hebben aau bet Vaticaan medegedeeld dat onderscheiden katholieke kiezers stappen gedaan badden om van ben vergunning te Terkrggen tot het deelnemen aan da stemming Van het Vaticaan werd geantwoord dat het niets te veranderen had in de gegeven instructiën en dat het de gevraagde vergunning niet kon verleanen Men meent dat vele katholieken Tooral in de zuidelgka provinciën tóch zolleo stemmen Er zullen 130 socialistische caudidaturen gesteld worden maar slechts 77 socialisten zgn candidaat daar verscheidene hunnez vooral de door de krggsraden op Sicilië verooWeetden in meer dan een district worden gesteld Zoo Barbato in 22 De Felice in 11 Boaco in 3 Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen VEILING 29 APRIL 2 Httizan Werkplaats en Erven Turfmarkt Wgk H No 70 71 en 75b f 5875 k J D de Bock 2 Huizen en Erven in een gang achter de Turfmarkt Wgk H No 75oend f1400 k M van Deth Een dito aldaar H No 75a f 690 k A Jansen Diie dito aldaar H No 75f genh f2110 k H J Vouk Da onverdeelde helft in een Heerenhnis en erf Turfmarkt Wgk H No 77 f2690 k C G Langeraar Hois en Ert Lange Groenendaal I No 18 i 3400 k A Lagerenberg Uem Stoo teeg A No 76 f 2080 k J Vargeer U m Keizarstraat K 137 en 137a f 2760 k N L T Blokland NLi Idom Lemdnisteeg M 198 i 610 k C Jadcti Idem Cappenaarstaeg G 19 f 440 k J Vergeer Haute Nouveauté in PARASOLS Doek nllaa niet ge tale rd vrorden A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 19 AVBIL Vor krs slotkoers 94 941 loov 101 100 100 103V 81 81 3 18 86 34 6 97 Vs 106V 88 901 Vl S7V 110 80 48 1001 808 715 109 84 101 14 188 18SV Ï41 loit 74V 101 U9V 97 69 191 110 97 1 8 189 106 0 60 63 SS l Sf l l 84 64 Vi Vl 8S 1037 8 100 1 8V 97 101 13 1 183 18 18 lOlU 661 tTj IV lü l 11 106 79 79 m lOl s lOiV siy 817 14 318 193 io y 107 103 lC8 183 117 981 461 45 inULAlin Gert Ned W S l s dito dito dito S dito dito dito 8V UONSAZ Obl Qoudl lS81 8 4 IvAUl Insohryving 1861 1 6 OosTiNK Obl in papier 1808 6 dito in silver 1808 6 PaarusiL Ublig m ieket 8 dito dito 1 KcsUMii Ubl Oost ie Serii 6 dito Qeooni 18 0 4 ditobgBotfas 1889 4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 i SuKJi Perpel schuld 1881 4 Toamu öepr Conv Ison 1890 4 deo Iseaiog serie D Geo leeniaK serie C lliiw L G Pr Uen eert 8 Min Holl IJ Spoor Jlij aand Mij tot Bipl V 8t Bpw aand Ned lad Spoorwegm aand Nad Zuid AJrik Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 ltlua apoorwl 1887 89 A ïobl 8 Zaid ltal Spwmij A H obl 8 PoLm Warschau Weanen s nd 4 Rost Gr EusB apw Mij aand Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Cb Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewftst 9p llij oblig 6Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWsaI dito aand 6 dito dito oblig 4 AuoilA Cant Pao 8p Mij obl 8 Chie k North W pr 0 v sand dito dito Win St Poter obl 7 Danvar k Eio Gr Spm oert v a llliQoia Ceatral obl in goud 4 Louisv Ie NashvilleCert v aaod Mexico N Spw Mij lefayp o 8 Miss Kansas v 4 pot pref aand N Yoik Ontario li West saad dito Penns Ohio oblig 8 OregoQ Gallf Ie hyp in goud 6 SI Paul Minn fc Manit obl 7 Ud Psc Uoofdliih oblig 6 dito dito Liao Col Ie byp O 6 Cahasa Cao South Cert v asnd Tan G Sallv fc Nav la h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd TramwegMaats ssod NlD Stad Amsterdam aaod 8 Stad Bolterdam aand 8 Blun Stad Antirerpenl8 7 IVs Stad Brussel 1888 S a UoNO Theisb Begullr Qesallsoh 4 OosTiSK Staatslesoing 1 80 E E Oost B Cr 1 80 8 Sfami Stad Madrid 1 1 08 Ver Nan Baa Hyp Spobl oert BurgerltJksn Stand GEBOREN 26 April Antbooins Hendricus ouders A van der Wegden en A Sparnaag 27 Wilhelnina ouders J van Veen en E van Leeuwen Agatha onders A van Leeuwen en A Zorg 28 Pieter ouders P Sevenhoven en H Dries Jacob onders B Alphenaar en J A van der Valk Jan ouders W Keg en L Lorins Helena Johanna onders J de Jong en H van Waas 8opbia Cornelia onders J J van Wgk en J M de Jong 29 Kaa e ouders G H Hearkens en G Dealen OVERLEDEN 27 April J M van der Draag 19 m 28 J Dekker 3 m J Korteuoever 76 j A Verkaik wed DVerdoold 74 j J Hofstede 5 n 30W Brauns 20 j I NQEZONDEN OtaclUe Bedaetiet Naar aoaleidiDg Tan bat ingezondtn ituk UI Veritu in nw bUd nn ftuto Qi wil ik bg dase wel diens ermoeden berestigeu en Terklaran dat de door hem bedoelde zinsDede TftD bet libenüe strooibiljet ran Maart jl niet ran my ie Om meer dan edoe reden sou lk pertooniyk die zioinede hebben woKgfllaten Ik tou echter gaarne gezien hebben dat Yeritai of de Tei oaerache het Teraohrikkelgke hadden aangetoond gel n io het opsommen van de Terachillende betrekkingen tan een Candidaat N de algemeeoe erkende Terdieneten als Wethonber eu7 werden ook de wellicht bg vele kiezers minder bekende Terdienste aU lid ran eeu kt rkolfik collie genoemd als bewye dat de heer J M Noothoven rto Goor zich op velerlei gebied met eere heeft bewogen Ia dat nu domineetja spelen Zoo ja dan ia dit toch in ieder geval van veel onacbaldiger aard dan het domine spelen étA wy wel eens van Anti revolutionaire zyde hebben bygewoood Daar ik gedurende de dagen vóór en na de verkiezing van 12 Maart wegena ongesteldheid geen coaranten gelezen heb weet ik niet in hoeverre de bewering van Veritas juist is dat de Standaard my wegens de gewraakte zinsnede met den vinger zon hebben aangewezen Is dit werkelyk zoo dan zeg ik op myue beurt men moet maar durven De Standaarde toch riep in deielfde maand Maart de kiezers voor den Gemeenteraad te Amsterdam ter stemhoB onder de vatache leuze tegeu de protistntie i Hft radicale weekblad De Volkastern van 30 Maart jl beoordeelde en veroordeelde dit met de volgende woorden Dit noemen wy nu het apyt odb bet te moeten belydon itmmoreelet politiek Hoe het mogelyk is dat de Standaard zulk een politiek wil drijven wy begrjjpeD het niet Daarvoor stond zy in on7 e oogen tot dusver te boog Welk een verdachtmaking van politieke tegenstanders om een klein wiusrje te behalen op het liberalisme c Dit il het oordeel van eeu Redactie die meer dan eens met die van de Standaard tegen de liberalen te velde ia getrokken £ n wat antwoordde het hootdorgaan der Anti revolutionairen in Nederland op deze zvare beschuldiging Zeer weinig eü o a dit Zelfs van Scbaepman s opmerking dat een woord by de stembus niet op de goadscbaal ia te wegen onthoudt bet jonge weekblad De Volksstem ona het profijt M dunkt deze woorden van Dr Schaepman moeten eerder ten pro t komen aan de stellers van een strooibiljet dan aan de Redactie van een ernstig blad of moet ik ook hter even denken aan de geschiedenis van den splinter en den balk U dankzeggende voor da my verleende plaatsruimte achtend Uw dw d T O O VALETTE Gouda 30 April 1895 Gemeente GOUDA VERORDENING op de beffiug van rechten voor bet gebruik of genot van openbare gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of van wege het Gemeentebestuur verstrekte diensten AET1K EL 1 Er worden te beginnen met den eersten dag oa de afkondiging van deze Verordening rechten geheven voor het gebruik of genot van openbare Gemeentewerken bezittingen of iurichtingen en voor door of au wege het Gemeentebestuur verstrekte diensten A ET 2 Het is niet geoorloofd gebruik te maken of genot te hebhen van deze werken be tittingen of inricbtiofipn of van door of van wege het Gemeentebestuur veritrek te diensten dan na verkr an vergunning en onder opvolging der voorwaarden aan die verdunning verbonden Art Alle verzoeken om verA unniug worden ingediend bg Burgemeester Wethouders Alle betalingen geschieden rooroit voor den gefaeeleo tyd der vergunning Art 4 By beschikkingen tot gebruik zonder tijdsbepaling geacbiedt de betaling voor een jaar Door jaarc wordt rerataan het kalenderjtiar en door maand een tydvak van dertig dagen Art 5 De gunstige beschikkingen op de gedane verzoeken vermelden a De byzondere voorwaarden waarop het geb nik wordt toegestaan b het bedrag der verschuldigde rechten c den duur van het gebruik of de bepaling dat de vergunning tot wederopzegging is verleend Burgemeester en Wethouders kannen io het openbaar belang het gebruik ten alten tyden doen ophouden Zij geven daarvan aan de belanghobbeDden icbriftelgk kennis aan wie daarna de betaalde rechten in verhoading ot deu verminderdon tyd worden terug gegeven Indien de belanghebbwden het gebruik vóór het verstryken van den termijn willen doen fin4li an beeft gsene teniggwf plaats Die bat gabrnik langer dan den bepaalden d wenacht te behouden moot vóór het verstryken van den io de beschikking vermelden termgn opnieuw vei unning vragen Aet 6i Vergunningen die 14 dagen nadat de belanghebbende is 0 roepen niet zyn afgehaald zyn vervallen Art 7 Het bedrag der te betalen rechten wordt geregeld volgens den aard en den daar van het gebruik naar het volgende tarief a Voor bet opbreken van bestrating of w bedekking en voor het heratellen daarvan per M s die oi broken en hersteld wordt telkenreixe Voor kei en klinkerbeetratingen f U 75 hontbeatratmgen 10 1 steigergaten per stak 0 50 h Voor het innemen en afsluiten van openbaar water door een dam per week of korter per Meter lengte over het midden van den kruin gemeten f 2 0 Voor het gebruik van Gemeentegrond of openbaren weg tot het tydetyk bezetten bel en innemen afschutten overdekken of op eenigerlei wyze aan bet verkeer of aan denopenbaren dienst onttrekken gedurende eene week of korter per M f 0 20 Gedurende eene maand of korter per M f 0 40 Gednrende een jaar of korter per M f4 Voor het nederlagen ran boaw materialen op den openbaren weg wordt het tarief in dit punt o vervat verdubbeld Bij het opslaan van materialen zal de hoogte tot welke men opslaaW ii et mogen te boven gaan Voor geDanten steen opgetast nieawe 1 50 M 1 k oude 1 30 hardsteenen 1 00 ruwe houtwaren nieawe 1 50 gezaagde houtwaren nieawe 1 50 diverse houtwaren afbraak 1 30 yzerwaren als kettingen itaren enz 0 40 ledig vaatwerk ter hoogte van twee fusten hoogstens 2 50 d Voor het afstuiten van den openbarenweg voor ry of voertuigen per etmaal f 2 50 e Voor het strooien van zand op den openbaren weg ten dienste van zieken per M Knb Meter f 1 70 f Voor het gebruik vau de openbare kaden w en of straten lot het laten liggen van daarop geloste of ter lading aangevoerde goe deren gedurende langeren tyd dan drie dagen gedeelten van een dag voor een gebeelen gerekend Voor de eerste vier weken per week of korter per M f 0 05 Gednrende langeren ti jd dan vier weken voor iedere volgende maand of gedeelte van eene maand per M f 0 25 g Voor het gebruik van den openbaren weg tot het hebben van enkele voorwerpen ala stutten of schooren palen of planken voor steigers ramen rekken borden of welk ander doel ook voor iedere stut schoor paal of plank gedurende eene week of korter f 0 15 Voor eene maand of korter doch langer dan eeno week f 0 30 Voor een jaar of korter doch langer dan eene maand f 3 00 h Voor hei gebruik maken van den openbaren w tot bet plaatsen van nitstatlingen van ter koop aangeboden wordende goederen vó6r de woningen per maand of korter per M f 0 25 i Voor het gebroik maken van den openbaren weg lot het plaatsen van kraampjes tot verkoop van eet en andere koopwaren buiten de gewone marktplaatsen het voorstaan met kruiwagens en het plaatsen van andere voorwerpen per jaar of korter per M f 1 00 k Voor het gebruik maken van openbaar water tot berging van houtvlotten per vyftig M of minder en per maand of korter f 0 50 Tot bet hebben vau eene weekplaata voor teen per M of minder per jaar f 1 I Voor het gebruik maken van den openbaren weg tot het houden van verkoopingen per dag f 3 m Voor het hebben van reclame ti aitbangberden en dergelijken geen deel uitmakende van het huis maar buiten het gevelvlak nitatekende voorwerpen voor elk voorwerp gedurende een jaar of korter f 1 n Voor het aansluiten aan den openbaren weg of openbaren gemeentegrond door het maken van brnggen en dammen per brng en per dam niet breder dan 1 Meter per jaar f 2 50 Breeder dui 1 Meter per jaar f 5 o Voor het hebben van een vlonder of plankier per vierkanten decimeter of gedeelte daarvan per jaar f 0 02 p Voor het maken en hebben van iedere stoeptrede per vierkanten decimeter of gedeelte daarvan per jaar f 0 05 q Voor het hebben van iederen spoorregel rail met nitzondering van die voor openbare middelen van vervoer per strekkenden Meter of gedeelte daarvan per jaar f 0 25 r Voor het gebruik van Gemeentegrond of openbaren weg tot het plaatsen van een bgiehJkraan per jaar f 10 Bg venekeoiiig van oppeirlftktas vordM