Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1895

8 61 9 67 11 13 K 10 04 ff K 10 11 10 13 10 10 17 11 30 6 80 8 06 41 6 80 w 80 6 87 r 6 6 44 6 60 8 16 10 06 Uit Boxtel wordt tbana gameid dat de onderg van den sedert Donderdag vermiftea B W esD brief nit Parga heMwa ontrangan meldende dat hun zoon t daar goed maakt De 17jarige heeft tegen alle vermoeden ia zich e B baitenlaodtich uitstapje veroorloofil naam van den aod igeoaar en bet verzoek hem te berichten waar en wanaeer de vogel gerangen of gedood waa Deze heer ontving nu voor eenige weken den volgenden brief nit Kairo Uw kraanvogel werd in November 1892 in de provincie Tongona door een Uahdist geschoten en het metaten boinje met brieQe aan AbdoelAga Ibbeo Mahomed naar Omdurman gezondeo Het briefje werd aan mg ter band gesteld om het te vertalen maar eerst nu na mgne ontvluchtiug ben ik in staat aan nw wenscli fjevolg te geven en n dit mede te deeten Slatin Pacha c t Nntr hield gister te Amsterdam zgna jaarvergadering Uit bet jaarveralag bleek dat bet ledental ia gedaald van 14 617 op 1 Juli 94 tot oa 14 565 De rekening 1893 94 stoot met een saldo van f 1235 De oommiaaie van onderzoek naar den toeatand en de werking der siekenfondsen in ons land heeft haar rapport ingedieud Het verslag r l nu werkelgk spoedig kunnen verKcfagnen De commissie van onderzoek naar hetgem tot verlwtering van de armverznrging ia oat land en daarbuiten is beproefd is met haar verslag eveneens gereed Op voorstel van het hoofdbestnor werd weder f 800 Iwschikbaar gesteld voor voortzetting van het londerzoek naar de werking van het leerlingwezen De aanvrkag vaa f 3000 voor voordrachten in de departementen door het faoofdbaataur gedaan werd op vooratel van Tiel met 460 t n 403 atemmen verminderd tot f 2250 Verder werd bealoten weder f 500 beachikbaar te stellen ter bevordering van het oprichten van plaataelgke volksbanken f 1000 te storten in bet SobootfoBda welk voorstel van het hoofdbestnnr werd aangenomen met de geringe meerderheid van 419 tegen 370 stemmen f 2000 Ie bestemmen voor bevordering van maatregelen ter bestrgding van werkloosheid geen f 2000 zooals het hoofdbeatnar aanvroeg mnar alechts f 1000 aan te wyaen voor het atennen van kookcurausften enz welk voorstel Ueerenveen met 446 tegen 361 atemmen werd aangenomen ten behoede van het onderwga van achip perskinderen f 1000 aan te wgzen en niet f 700 zooala het hoofdbeatnar voorstelde wat het dep Goor bestreed met de opmerking dut er geen enkele reden bestond om de bemoeiingen in deze te beperken en een xNederlandti volksliederenboekc uit te geven daarvan 4000 exemplaren te doen drukken verkrggbaar tegen f 1 en de koaten geraamd op f 3500 te dekken met f 2000 nit de Kas en i 1500 uit rentetooze voorsobottea op de opbrengst Ten slotte v erd bet voorstel omtrent de peoaioenregeling voor de ambtenaren dermaatachappg met gesloten deuren behandeld In den polder Schieveen onder Oversohie werden verleden zomer eenige rnnderea aangetroffen verdacht te lijden aan besmettelijke veeziekte en daar de eigenaar weigerde te voldoen aan de aaoz ging om de verdachte runderen af te zonderen nam de borgemeeater maatregelen om ze opteatallen of opte hokken hg werd daarin echter belemmerd door een l oawman Oe koeien konden oamelgk alleen vervoerd worden over een dgk waarop vee liep van dien twuwmao maar waarop ook da eigenaar van de verdachte ronderen recht van nitweg bad Ue bouwman nu bevreesd dat zgn vee zon worden l e8met indien de verdachte runderen daarlangs vervoerd zonden worden weigerde bet vervoer over zgn land toe te laten tenzg hem eene verklaring van den diatrictsveearts zou worden vertoond dat de te vervoeren koeien gezond waren en sloot de bekken der weide af De rechtbank te Rotterdam veroordeelde bera deswege tot f 100 boüte en hiertegen ontwikkelde mr Ph Kleintjes advocaat te Amsterdam voor het Hof te sGravenhage een drietal grieven 1 dnt de feiten sooala ze zgn ten laste gelegd niet bewezen zgn en er dus vrgapraak moet volgen 2 dat de iobealagnemingderrnoderen onrechtmatig gevcbiedde daar dfe voorgeschreven formaliteiten niet zouden zgn in acht gnoomen zoodat ouialag van rechtarervolgiog raoeat worden uitgesproken 3 dat deze zaak niet by de rechtbank maar bij den kantonrechter moest zgn aangebracht Het O M eischte bevratigiug van het vonnis In deu avond van 19 Januari jl werd door Delftiche atudanteo eeo feest gegeven in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Hage na afloop waarvan een der studenten zgn gooden horloge vermiste In zgn vest dat in de kleedkamer was geborgen werd alleen de ketting gevonden Bet horloge werd eenige di en later in de bank van leening beleend door een kellner die op het feest in het gebonw had bediend Deze had zi voor de rechtbank te s Gravenhage te Tera wegens diefstal vau het uurwerk weerde het te hebben beleend voo studenten op het feest Deze wie niet wist en dien hg sedert nit gezien f on hem een gedeelte van het voor de beleeoing ontvangen geld beloond en zelf het beleenbriefje in bezit genomen hebben Beklaagde waa op den avond van het feeat één keer in de kleedkamer geweest maar het bleek dat ook nog onbekende personen daar kunnen zgn binnengekomen daar in het gebouw ook personen werden toegelaten niet voorzien van een toegangskaart Deze verdediging een zooats er roeger in andere zaken ook door I pk1 werden gevoerd achtte het Openbaar Ministerie onaannemelyk weshalve het tegen hem 6 maanden gevangenisstraf vorderde Uitspraak 18 Juni Voor de Arrondiflsements Rechtbank te Rotterdam had zich gisteren o a te verantwoorden M C S 19 jaar aldaar dezelfde jongedame die in de zaak van den bernehten inbreker Van der Meer haar minnaar zulke verzwarende verklaringen bad afgelegd Haar werd thans ten taste gelegd op den 18 Maart j 1 aldaar te hebben weggenomen eene portefemtte inhoudende een t edrag van f 65 aan bank en mantpapier toebehoorende aan J de L De bekl ontkent het baar ten laste gelegde Getnige J de L verklaart in den avond van den 18 Maart zich te hebl en bevonden in het bierhuis van Rietkerk in den Baggnenhofstraat waar zich onder eenige dames van minder allooi ook de tieklaagde bevond Zg maakte een praatje met getuige eo verzocht hem in de achterkamer te komen omdat zooals zg voorgaf er sakkenrollera in het café waren Aan deze nitnoodiging gaf hg gevolg en hg begaf licb met Iwklaagde naar het achtervertrek waar ig samen ieü gebmikten In de herberg teruggekeerd betaalde hg zgn gelag en een rondje uit zgne portefeuille en vertrok dearnA nadat dne damea en beklaagde de herberg reeds hadden verlaten De Baggnen In een weide onder Scherpenisse ia bg hetvee van den landbonwer J Van Nienwenhuizete Poortvliet mond en klauwzeer geconstateerd Het vee ia nit de weide verwgderd enDsar den atal gevoerd T Ook te Zevenbergen heeft zich dezer dagenopnieuw monden klauwzeer voorgedaan enwel onder den veestapel van den landbouwerG van Wensen AanKevangeo 1 Nel Tijd vao Greeuwicb Directe SpoorwogverblDdlDgen met GOUÜA Zomerdleost 1895 7 68 7 69 8 08 8 13 8 11 8 48 1 14 8 31 4 60 4 67 6 04 8 11 6 10 1 46 1 66 1 01 1 00 1 16 7 11 1 44 7 10 3 80 4 01 8 10 U W 7 11 7 47 gOTTIKPA M S O U D 1 6 31 t l 1 10 10 11 10 81 10 88 10 46 lO M 8 e oi It l tl8 1 11 l Sl 8 88 OODl DEN Bi A6 6 51 11 40 08 4 40 1 O O U I 1 11 08 1 09 S l i DEM H 11 7 46 BHage6 487 l07 4S8 S09 S8 9 46 lü U ll Si It lE l ttS S Us SS 3 43 4 16 I 176 L17 8 Toorb 5 64 y lO SO 1 44 8 17 Z ZeKwS 08 10 8S 1 68 n 6 18 Zev H fl lS ff f r 10 48 8 0 0 t 8 48 Gnuda 8 80 7 60 8 18 9 9 68 10 1610 67 18 06 18 46 S SO S 14 S 36 4 13 4 43 6 47 8 68 8 88 Stopt te Bleiawjjk Kraisweg en Nootdorp Loidaohendam Utrecht 6 88 7 60 9 Woerdea 6 68 8 11 Ondevater 7 07 8 19 Gouda 7 80 6 88 9 84 AKaterda Wa 8 60 8 16 ea da TJO M e kd f 8 88 8 18 8 87 10 80 1 0 80 18 11 11 16 1 17 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 1 8 84 9 84 U W 8 88 £ 9 18 10 08 lO lS 4 67 8 01 10 08 6 08 8 U 10 16 6 10 8 88 10 87 6 86 6 67 7 44 8 81 9 t8 10 8 11 48 Z T M 7 4 8 47 11 0 U 87 Z Zagw 7 i8 8 68 11 13 K 48 i Vmrb 8 07 9 08 ll 7 11 68 Hl t 8 1 8 18 8 10 07 10 48 11 8 1 48 1 08 1 67 4 06 4 17 CTKEOHT BOUD A 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 8610 8811 61 4 16 6 63 10 81 r 4 24 10 44 19 07 1 88 3 49 4 S7 6 80 7 09 AMSTKKDA U 6 O U D A 9 61 11 1 40 4 86 10 14 18 19 S 8n 6 80 OUDl CTtlOHT 8 86 8 46 7 86 8 0 8 11 9 06 lO l 11 li 48 1 88 S 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 8110 16 6 60 6 84 11 14 1 87 M f 10 1 6 8 7 08 8 18 11 88 1 46 84 6 06 6 17 7 18 8 48 lO ST 6 18 7 88 8 18 8 41 9 87 10 81 11 4 1 80 8 08 8 80 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 e O U U A 1 HSTIIIBAId 1 40 8 81 10 01 11 W 7 8 M 10 80 11 46 fU M tM 8 1i lUI 8 09 0 07 9 98 ff 9 36 1 41 9 49 1 8 10 8 49 11 1 7 60 lO M 10 84 6 86 7 4B Bteton Omiexmal 2e Kakik ZiUiog ran Donderdftg 6 Joni Het debat werd roortgecet orer de adret eD d r gapenaioDoeerde hoofdofficiereo van het Indiacb leger hoadende bezwaar tegen b t nieawe reglemeot vaa bet wedoweDponsioea fonds Toor Indifcbe officieren De heer Van Gennep betoogde tegenover den heer Ratgera en den Minuter dat adres aoten recht hebben en zich Tolstrekt niet aao plichtTerzaim scbnidig maakten door zich te bonden aan de bepalingen die beitonden toen zy een bowelyk augiogen De beer Lohman daarentegen achtte de bealiaeing der Eegeering volkomen juist eu klachten nit recbtaoogpont ongegrond De minister van Koloniën beetreed de conclane daar hg aiet wenscbte terag te komen op het kon besl Tan 1B93 en acbtU de be Kvraren der adreewinten rolkomen ongegrond Hierop werd de concloeie der commiwie verworpen met 47 tegen 24 itemmeo zoodat alleen betloten ii tot dankzegging aao den minister Ditzelfde ii bealiat ten aanzien van de adressen van de heeren Piepenbribk Trenité en Krenz Wendedich Ton dem Borne De Kamer beeft het voorstel van den beer Yeegens om in stryd met dat der Centrale Sectie de ontwerpen betrefleode de beUttlug op het personeel eu het zegelrucbt op effecten uog niet in de atdeelingen te onderzoeken met 47 tegen 34 stemmen Terworpen Voor stemden de heeren Pönacker Hordgk Gremer Bonman Donoer Hartogb Kink Borgesios Heldt Kerdgk Lieftinck Gerritsen Heemskerk Tydeman Beelaerta Fert De Boer Bandera Hesulink Oe Kanter Van Deinse Seret Pyteraen Scbaafsma Zgima Hoawing Meesters Veegens Hennequio A Smit Willinge Lely van Alphen eo Staalman Het ontwerp tot wgzigiiig der wet op de bevordering van de officieren bij de landmacht waardoor aan de bevordering tot boogeren rang de eiacb gesteld wordt dat de officieren in den laveren rang eenigeu tgd in werkelgkeo dianst zgn geweest is op krasse wgze bestreden door de heeren Van Alphen Scbaepman Haemakerk De Ras en Staalman daarentegen tot duiverre ilichta rerdedigd door den heer Goyot Nog enkele weken en het NoordOostiee kaoeal zal voor het rerkeer geopend zgn Die plechtigheid zal worden bggewooud door de Tolgeade Boropeeache voratelgke personen grootvorst Alexia van Kualand de hertog van York de hertog van Genoa aartshertog Karl Stephao van Oostenrgk Prins Albert van België on prins Waïdemar van Denemarken Op den tocht van de Hohenzoliernc door het kanaal den 20 Jani zal het keiierlgk jacht gevolgd worden door de Ëngelacfae schepen Osborne c en Enofaantreafl deOostenrgkache torpedoboot Trabant de Ilaliaaotohe torpedoboot Arctnse de Husaische kanonneerboot Grosiastchy de Fransche torpedoboot 8orooDf dan Amerikaanschen kruiser Marblehead den Spaansohen kraiser Marqaez de la EMnada c de iZweedicbe kannoneerboot Sdda de Noörweegsche kanonneerboot Viking den Deensohen kraiser HekU den Nederlandiohen kruiser Alkmaar en het liomeenache opleidingaachip Mircea De HobenzoUern en de tPalatiat dt len giatareu een proeftoobt Prins Üobenlohe en de minister Von Boetlicher Von Marschall en Von Köller woonden dien tocht bg aan boord Tan de Palatia R a hebben 122 particnliere stoombooten en jaobtea bon komat te Kiel tot hetbgwonen der feestelgkbeden aangekondigd Omtrent da loopbaan van generaal Vetter deelt men bet volgende mede Geboren in 1837 werd hg tot 2e luitenRnt bg bat Indische leger benoemd in December 1859 bevt rderd tot le luitenant in Novamb r 1868 tot kapitein ia Februari 1872 tot majoor in Maart 1879 tot Initenant kolonel in September 1883 tot kolonel in October 08 Qaada ICeardraokt irtsawwrkark OaMUa lattardan Bottardaaa GapelU Mlanwerkerk Meerdreekt Oonda Oudew WMidn VirwM 9iHA 1889 n tot generaal majoor io December 1891 Op 23 Februari 1895 werd hg luitenantgeneraal titotair In de lagere officïerarangen stond hy bg rerschilleode eldbataljooa eo kommandeerde ala majoor bet 6e bataljon op Atjeh In 1887 eo 88 was de toenmalige overste Vetter daar tweede bevelhebber onder den gonverneur generaal van Teyn Na zgne beooeroing tot kolonel werd hg kommandaot in de Ie militaire afdeeliog te Batavia na zgne bevordering tot geoeraal majoor kommandant vao de 2e afdeeling ter standplaats Semaraog Hg bleaf dit tot hg als opvolger van generaal van de Pol benoemd ward tot inspecteor der lufaoterie chef der 2e afdeeling van het departement van Oorlog in deze qaatiteit maakte hy o a dienstreizen naar Tan chiltende geweatcsn met name naar Sumatra s Wentkanat naar de Zoider éa Oosterafdeehng van Borneo en naar zgo vroeger kommandement de 3e militaire afdeeliog op Java Generaat Vetter in Amsterdam Gisteren bracht de hoofdstad hulde in generaal Vetter aan ons dapper lodiache l ger Ongeveer 100 Lombok atrgders zgn daar thaoa aanweüff onder wie o a de volgenden de Ie luiten p der iLfanterie Wittich ridder der Militaire Willemsorde die zich meerraailen door zgn moedig gedrag onderscheidde vroeger op A eh later op Lombok dezelfde moedige officier die eenmaal in de Roode Zee een kind naaprong eu daarbg zeven nren lang zwemmende bleef totdat bg op de Afrikaaoscha knat landde de Ie luit Aassems die mede op Lombok werd Terwood de 2e luit kwartier meester Pourcbes die generaal Van Ham in zgn laatste oogenbükken bgatond de sergeant der artillerie KlOren die onder overate Schoner het eerst bg TjakraNegara den muur beklom en mei hand granaten de Baliëra bestookte de ziekenoppaaaer Lovelmk die in de ge vangen scha van Lindgreen en de zgnen dr Ujlaki atenn verleende en het Igk Tau luitenant De Graaf ging halen nit de banden van den vgand mnt gevaar voor eigen leven de fuaelier Terpatra evenals de heide vorigen ridder der M W O waarvoor hg driemaal reeds werd voorgedr en Voorts behooreo nog te worden vermeld de kapt luit ter zee Van Wessem en de Ie luit t z Cramer de le nite der inf Velda en Jelda de luita t z 2e kl Begoen Van Heusden en Van Braam Enkele andere bekende Lombokofficieren kannen om dao onvoldoenden staat hunner gezondheid tot groot leedwezen niet komen Hiertoe bebooren kapitein Willemstijn kapitein A Greeuwen en de laiteaants Boerma en Ten Bruggen Hagenboltz Onder de hooggeplaatate officieren die het Vetterfeeat met hun tegenwoordigheid opluisteren is ook generaal K Van der Heyden wiens beide zoons aan den atrgd op Lombok deelnamen een hunner stierf er den heldendood De Lombok sol daten zullen in het Panopticnmaan een broederlgken maaltgd worden vereenigd Naafloop daarvan bezichtigen zg de Lombokf roep en gaan daarna naar de TentoouatelÜng Zy biyven daar tot ongeveer kwartover negenen en vertrekken dan naar hetvnurwerk op den Amstet a Vier booten zuUten aan de Sarpbatikade gereed liggen een voor generaal VAttar b t comité en de booge autoriteiten de drie anderen voor de overige geuoodigden Het vnurwerk tal eenige toepasselgke nummers bevatten een portret van generaal Vetter een hnldo aan het Indische leger Het meoat toepaaselyke atiik is een voorstelling van den stryd tnaschen de soldaten en een Baliër 11 11 11 1 11 88 11 48 ïl Sl 10 14 11 01 11 08 11 18 U t4 8 88 18 08 18 17 ii n 8 40 t 81 8 88 10 11 £ en Raaaisch landeigenaar in het diatrict Doeprowsk was se Jert jaren gewoon jonge trekvogels die op zgn landgoederen werden gevangen een klein metalen buiaje met een briefje in het Ruaaiacb Duitsch Frani ch en ËDgelpch aan den pootte bevestigen De briefjes behvUdun den tgd ran vertrek der vogcU don hofirtraat verlataDde kwamen da dria dameai weer naar hem toe en begonnen m t hem te sebertsen en te dansen Beklaagde ratte hem om het middel en onder het daoaen voelde hg dat faara hand io zijn binnenzak gleed en de portefeuille die zich daarin birond verwgderde Piotaeling daarop ging beklaagde op den loop achtervolgd doorgetoige Beklaagde riep toen Helpt menschen die mau wil mg slaan Beklaagde tracht deze verklaring at snikkende torwyl de gelegen he tdatraantjea vooc deu dag komen te logenstraffen Zg verklaart haar wagtoopen op grond dat zg Jan den zeeman c zag aankomen die haar den vorigen avond een paar blauwe kgkers bad geslagen en zg daarom bevre id waa dat die executie zich zon herhateo De preaident mr P A J Bonvin vindt deze verklaring vrg ooaaonemelgk daar zg toch beachermd werd door vier personen die bg haar waren De getn e Marie H P Blanw die ook bg het gezelachap was ver klaarde den getuige De L te hebben hooren roepen Ze heeft mgn portefeuille waarop beklaagde hard wegliep in het ate e bg de Bank van Leening De gfatnige J F Hoogendoorn bevond zich op den l ewuaten avond met een schipper in de herberg van M B Bramlief aan de Zgt No 4 toen bekl omstreeks halfzeven hggende de herberg kwam binnenatormen Zg kwam bg den kastelein en haalde iets onder haar rokken nit dat wel eene portefeoUe kon zgn gewekt en gaf dit aan Bromlief over Vervolgens werd tnsaohen hen beiden een fluisterend gesprek gevoerd waarvan getoige slechts hoorde dat S tot den kaatetain zeide Je moet daar maar eens naar to Uin waarna beiden de deur nitgingen Naderliand kwamen beiden even na elkander weer terng en getuige Hoogen doorn zag toen dat de kastelein baar iets overhandigde en dat bekl eenige papieren verscheurde en in bet privaat wierp Deze verklaring wordt door getuige pertinent volgehouden na herhaaldelgk door den preaident op het gewicht van den eed te zgn gewezen De geinige Bramlief ontkent pertinent dat getuige Hoogendoorn dien avond in zgne herberg zou tgn gewebst Beklaagde was wel bg bem binnengekomen doch zg had hem geene portefeuille overhandigd en naderhand ook geen geld gegeven dat hg voor haar had gewiasetd Hg was slechts itgegaan om limonade en ct oao te gaan haten en l ekl had hem slechts vergezeld eu in de Waste Wi enatraat weer verlaten Het O M waargenomen door Mr J E H Eoderlein requireerde opniaking van een proces verbaal der verklaring van getuige Bromlief aangezien er vermoeden bestond dat hg een valsobe verklaring had afgelegd De rechtlnnk oordeelde overeenkomstig dien nisch en gelastte dat getoige afgezonderd zoo worden gehouden waarna de zitting werd geschorst Voor den politierechter in West Ham te Londen verscheen een jongen die te Stratford ia een boom geklommen waa en een volksverzameling bad veroorzaakt omdat ten slotte de brandweer met taddera gewapend hem nit den boom had moeten halen De alderman tiet hem zonder straf gaan omdat gebleken waa dat de knaap overigens een goede jongen was en omdat hg zoo fliuk kon klimmen tik heb zg de rechter zelf zgn performance f gezien en dat waa de moeite waard Typisch Sngelach MevrOQW Jouianx ia thana van de gevangenis te Antwerpen overgebracht naar die van Bergen Dinsdagavond heeft zg Antwerpen verlaten en heeft den daaropvolgenden nacht doorgebracht in de gevangenis te Bmsael Woensd morgen is zg in eeu gevangenwagen in gezelschap van verseheiden gevan genen verder getransporteerd Om half 10 is zg te Bergen aangekomen verscheiden personen stonden op het perron om de Iwrncbte dame te zien die er vermoeid nitz Bet overbrengen van Antwerpen naar Bergen moet vooral gemotiveerd zgn door den wensch der gevangene om gemakkelgkur de woorden van den geestelgke te kunnen verstaan daar zalka w ena haar gebrekkige kennia van het Vlaamach thans niet het gevat ia Van Aalvmaer zijn heden de eerste aardlwziën naar Amsterdam veraonden De planten die gedurende dezen winter tegen de strengen koada door de sneeuw zgn beachermd hebben zich kraohtig ontwikkeld en rgk gebloeid Vrggebteven van de nachtvorsten in den bloeitgd ia er zoowel io de vroege als late soortan weinig doode knop te ontdekken zpodat er een rgke o kan verwacht worden Uit Anuterdam meldt men In welingeliebte kringen alhier doet het ga mcht de ronde dat burgemeester Yening Meinasz io den loop van 1896 stellig zgn ambt zal nederteggan BiitMlaadseli Overzlclt Da Belgische Kamer zatte de discnaaie over het ontwerp van invoerrechten voort Het voorstel Coremaos Antwerpen waarvan de strekking is artikel 1 afschaffing der VBur en bakengelden te scheiden van de raat van het ontwerp de invoerrechten werd verworpen met 87 tegen 50 stemmen Bg artikel 2 invoerrechten verklaarde de minister president De Bnrlet dat de regeering niet zal dulden dat een enkele bepaling van bet ontwerp worde ingetrokken en indien bet ontwerp niet werd aangenomen zou de regeering hebben te overwegen welke maatraden de toestand noodzakelgk maakt Het wordt ats zeker gemeld dat een opperbevelhebber na r Cuba zal worden gezonden om maarschalk Campos bg te ttaan In de kredietwetten die de Spaanaobe rogeering bg de Kamer zal indienen wordt een bedrag van 15 milUoen pesetaa gevia d Het waa te vooraien dat de voorstellen der mt endhaden l etraffende het invoeren van hervormingen in Armenië bg de Porta op ernstigen tegenstand zouden stuiten Doch na de verklaringen in de laatate dagen van Mei door sir Phillip Gorrie namens zgn rageering afgelegd en na de weigering om tot na de Bairam feesten op het antwoord der Porte ta wachten bestond er hoop dat de saltan zou toegeven at was het dan ook uit vrees Doch de berichten die Reuter aan de Ëngelsche bladen zood blgkt dat de Porto da voornaamste eischen dar mogendheden onaannemelijk heeft verklaard Elke woarborg dien de mogendheden vorderden voor het behoortgk beheer van Armenië wordt door de Torksche regeering afgewezen Zg wil nog een oppercommiasaris voor Armenië noch een gemengde commissie van toezicht Het eenige wat de Porte wil toeataan is de toepaaaing van dan Aristarcbi codex een oude verordening die geen enkele Iwpaüng bevat waarvan verbetering in de toestanden te wachten is Natunrlgk hebben de gezanten hun ontevredenheid over dit antwoord terstond en op ondublwlziunige wgze getoond In oen bgeankomst waar air Philip Currie Nelidoff en De Caml on aanwezig waren werd de gadragsign der gesanten vastgesleld Zg zullen onmiddellgk aan hanne mogendheden kennis geven van het antwoord der Porte Men verwacht lat dit antwoord naar Yildiz Kiosk zat worden teruggezonden en eeu teroi in zal worden vastgesteld voor de onvoorwanrdetgke aanneming der voorgestelde hervormingsplannen £ n Ills de Porte bg haar weigering bigft volhar den zullen de mogendheden genoodzaakt zgn over te gaan tot ernstige maatregelen Een maritieme betooging In den Bosporns ia te verwachten De Standard z t zelfa De sultan zal de voorstellen der mogendheden moeten aannemen of Bonder rekening te bonden met de lifevolgen zal Armenië worden geaobeiden van bet Turksche rgk en geplaatst onder een eigen bestuur met de Ëuropeesche mogendbeden als beschermers en bisicbnttera c Uiterst spaarzaam n de buitenlandsobe bladen zgn ook Reuter eo zijn concurrenten geweeat met berichten of beschrgviugen van wat er na het sluiten van den vrede op Formosa geschied is Wat wij ervan weten komt hierop neer In plaats van het eiland te ontruimen heeft de Chineeach gouverneur daarbg door een vroegeren kroonpreiaodeot generaal Koehoeaghoek geholpen zich tot president der Republiek laten uitroepen nn de Chioeesche atrgdkrachten saamgetrokken om s lauda onafhankelijkheid tegen den Japanaer te verdedigen De Chineezen aten er achter zeide men en deze niet geringe beschuldiging werd omdat het Chineezen gold dan ook zoo maar klakkeloos uitgesproken en aangenomen Dat zg waarheid bevatte is inderdaad niet oomogelgk Het was aardig om te zien hoe de zoon van Uboengtsjang en Foster die langen tgd gedraald hadden met hun taak de over dracht van Formosa aan Japan zich plotseling gingen haasten toen het beweeglgk werd op bet eiland Nn ia de overdracht geachied Van detepopnhliek is evenmin ieta overgebleven als van da Cbineeache overheersching Na eerst weggevaieo te zgn toen zg zagen dat de Chioeesche bezetting zich tpgun de landing verzette zgn de Japanner met grootere ijiacht teruggekeerd en hebben na een gevecht van nren Keloeng genomen Toen hun l er Taipeifoe naderden atoegen de honderd nizenden van president Tang er aan het muiten verbrandden de geboaweo plunderden de atad De president ging op de vlucht hg zat wel ergens g repen worden en met hen die zich blgven verietten lil ha ran niet meer tot een oorti voereDde üicrgeodheid zg zgn eeovondig rebellen die ètaan tegen het na de overdracht wettig Men kan het er wet voor bonden dat de ntachtelooze poging in het werk geateld om Formoaa onafhaokelgk te maken voorgoed mislukt ia Dat wil niet ze en dat de Japan nart tr dd ook xondar vad moaita ban gasif bbUcii vaatigea Da koatitraken laveren da grootata bezrvaren niet hoewel het klimaat er verre van gezond moet ign Maar met de bei rekeo sollen de veroveraars uog moeite gaaoeg hebbao Ben keten atrekt zich over 200 mglen midden door het eiland nit en bevat toppen van 10 en 12 doizaod voet Zg is bawoood door witda Maleisobe sUmmen koppensnellers en kannibalen Unu aantal ia groot en zg sullen zeker eerst onderworpen moeten worden alvorena de grond die zeer rgk aan delfttoffen ia kan worden geexploi teard Zelfs de kamferboomen bevinden zich voor een groot deel in het binnenland D Chineezen bemoeiden zich maar liefst niet met die wilden in hun onherbergzame oorden maar het ia niet waarKbynlgk dat Japan ben mat rost zal laten Men kan zelfs aannemen zegt de Timas dat ig eer met teveel baast tewerk ioIIbo gaan terwgl er toch vDorloopig in het lage land oog genoeg te doen is en het beter wo zgn als de bewoners van de hoogvlakten bg hun bezoeken aan de kunststrakeo eerst eenig denktweld kregen van de macht hunner tegenwoordige meesters PARJlPLÜISS A van OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 6 JUNI Vor kia 8V 100 100 1041 jsy 88 18 V 81 m 108 VI 901 1 IB Th 11 88 100 alotkoen 94 100 84 88 808 640 101 68 108 SI 18 V 101 101 149 7 76 88 108 94 194 188 lOSI BI l Vi 981 84V 88 loai ioi k NlonuiiD Oert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVi Hoiieu Obl aoudl 1881Sa i ItUIL iMohrfJTiiig 180 S1 B Doann Obl io p piw 1888 8 dito inEÜver 1868 PelTliail Ubllg nut tioltel 8 dito dito 8 Stnuim OU Ooit io Serio i dito emxau 1880 t diUbüïoth 1889 4 dito b i Hop 183II II0 4 dito in Koud JMa 1888 6 dito dito dito 1884 8 SruiJI Pwpel ichuld 1881 4 TiTUIU Oepr Conr lun 1810 4 Geo loooiog mHo D Qeo leoDiDK Hrio O i nDArt Ilip Bic obl 1898 8 Uuu OU Buit Sob IStS VlMUDUA 01 1 4 onbap 1881 AuaTUOUl Obligation 18 1 8 i BoTTnsiM Stod loon 1881 ai Ku N X r Hacdelitr aand Arandab Tab ll CortiSoatoa DanHaataebappg dito Arab Hypotfaeekb paadbr 4 Oalt Uü der Vontonl aand a Gr ilypotheelcb paadbr 4 Kadorlandaoho bank aaad Ked Haodeimaataeh dito N W k Pao Hyp b pandbr t Rott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OoaTlNa Ooat Hong bank aaad Buali Hypotbeokbaok pandb 4 AMXKiXi Equit bypotb pandb 5 llaiir L O Pr Lisa oort S NlD Holt lJ Spoorw Mij aaad Hij tot Uipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand rad ZuidAfrik Spm aand 8 dito dito ditoiatl dito i lTiul Bpoarwl 1887 89 A Kobl S 168 Znid ltal Spwmü A H oU 8 FoLBM Wanohau Weeoen aand 4 Bdh Gr Buii Bpv Mij aand 8 Balliaohe dito aaod t ïo V 141 114 141 108 991 80 101 107 811 11 108 8 141 17 U 109 108 103 1081 4 1181 UB 97 4Sl Futowa dito aand 6 Waag Dombr dito aand 8 ICirik Cb Auv Sp kan aaad 8 lioaovo Sowait 8p Hij oblig 8 Drol Titobak dito oUig 8 ZaidWeit dito aand 8 dito dito oblig 4 1 V lO l AiiniIA Cent Pao Sf Hü oU 8 Ohio fc North W pr 0 r aaod dito dito Win St Petar oU 7 DoBTor It Bio Gr Spm oert T a llUDoia Cootral obl ia goud 4 Lauia fc NaahTilloCort aand Mexico N Spw Mtj lehyp o 8 Uiaa Kanaal r 4 pot prof aaod N ïork Ontario fc Woal aand dito Peoni Ohio oblig 8 Orwon Calif Io hvp in goud 8 81 Paul Mina fc Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Liao Col Ie byp O 8 C M DA Cao Sonth Cert r aand TiH C Ballw fc Nar Ie h d o O Amaterd Omnibus Mij aand Boitord TramwegMaati aaod NlD Stad Amsterdam aaod 8 Stad Eolterdam aand 8 BlLon Stad AntworpenlS87 Stad Brnssal 1888 Hoxo Theisi Begullr GoKÜscb 4 OoelIKR Staataleeniag 1880 t K E Goal B Cr 1880 SruMI Stad Madrid 8 1888 V er Ntn Bei Hyp Spobl oert BurgerlUken Stand aoordrecht OVERLEDEN 4 Joni J Hea 22 j ONDERTROUWD 6 Juni P au Tiggalen lan Gondarak eo H da Wilde ADVERTENTIfiN r Heden oferleed door een nood llottig U T 1 OU innig gelieJd Zoontje 1 1 ADRIAN U8 ANTONIDS io dan unTal 1 1 lig n eeftjjd TU vyf j ren 1 1 C J B8UUNBL 1 1 P BRUUNBL 1 1 OUÜDIL 1 1 Gmda 6 Jnni 1895 1 L Eenige Kennitfftving 1 V D He r en Uarronw 1JS8KL m SCHECPBRBijnjuiatu betaigim hannen Tfienddgken duk roor de rele an hutalgks bewgten Tan baUngatelling welke ijj bg galegenhaid Tan hnn ZÜTerenfeeet mochten ontTangan Oouda 6 Joni 1895 Kennisgeving SLUmNQ der SCHEEFVAAET ophHSPAARI E De COMMISSARIS der KONINUIN in l pronncia A oonUoUaHd brengt ter keunia Tan betanghabbanden M ten befaoaTe rau bet leggen Tan een cinkar Toor du Staalwatarbron ts Baarltm door bet Zuidtriuiltn SpMinH aldaar de ScbaapTaari op dat Taarwatar op Zaterdag 15 Jm e k ui geelotan ij u van aonaopgaog tot aonaoadergang BaarUm 5 Juni 1896 Da Commiiaaria der Koningin Toornoamd SCHORKB ijgj Allerwege bekrooud met EereDiploma a Gooden en ZÜTeren Medaillaa beneToni Eere Diploma Qoadao Medaille en artitcate of Award of tbe World i Hjgienic Eipoaition Chuago 1803 ia bat Werdiilieroeinil Dniiveg Uorsl Hoiijg Eitnct MELIA THE vrr UI UacbinalaFabriek DB BONIGBLOEM MI K van8chaik Co geToatigd ta t Oravenhage Uren middel ia ot kan worden uitgeTonden welke de Melianlbe overtreft het ia OSHEHHOKl ELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de rele eo Teracbillendo bekroningen getuigt Het de atreiiffate boeit eo verouderde boratkwaleu uadelgk na het gebruik der MELIANTIIË doet tich de weldadige invloed gelden Het groote debiet oa rele atteiten aan de MELIANTHEib wesen 7 yn de overtuiging dat hara oitneraende en genexende eigenachappen op prga worden geateld De MELIANTHE ia verpakt in aacona van 40 cta 70 cta en 1 met gebruikaaanwgzing Tooreien van ona Haodelimerk gedeponeerd a d Kecbtbuk ta JravenfiOfft HTVerkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogiat Markt Oouda k BÜDMAN ifoordneht J C RATELAND Bo$kocp B T WIJK OudtmaUr Ilaudelsmerk Oti Me Hofit gebralkt xd ezoie nit de Blikkm Trotnm TA N KATER en Co Gedeponeerd OBOSlSOBir Elk atnkje heeft de vorm van eaa littende Kak Verk wbaar in netia Blikken Trommel 25 Ct t bg onta bakanda Varkoopara