Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1896

So 0880 Maandag 3 Februari J896 348te Jaargang Itfat I kerti kniTiit una Jieiit neeauM Ualé ian t n g fatorlaiiExpeWer Ifgl laaHtMMiaMlieetawaaAntHn gS taker fili xpefcr mimm amm Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Ylt B ilMli ia Mv kai niB = f Merliiifxpelin Pii MeMt 7tMi t iri29 i TnAaatw la 4a aeaata Afafca t a a n b Ai Maklar t Oa M laMflrian Te Oooda big A WOLFK Marlil A U4b ea DE LAAT en VAN hOU apotbelier Matkt De Uitgave deser Courant esc edt d a g e 1 y k g m t uitzondering van Zon en Feestda n De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfionderUjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 rejfe i 50 Centen iedere regel meer M Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma 144 Gouda 6000 8tu cs i t 4e fslliete aaaa aener der e ral fcwite l jeehe fateielua ever fnomtmê aeoffeiasmde Leger Paarden Dekens nenten tetcen dea epotpnji vaa fl 2 7B l r itok worden oiirerkooht D ii dikke ll tb rf dekiM il a lét waru Ia a i pala eft 140 XIM croot dut hel g e h eele paard bedekkend met wol op neaid en X breade rtreepeil VTtm eeai kleine p rtl vitte woUene SlaapDekens roet 140Xl9f om wngena aeer kl iiif aleehte door vaklui beoiorkliare foaten iii b t weebal aaagaboden ad fl 3 60 par ttuk Kotten anden hnt dubbelo Mf Daléeiyk twalmraD btiMlIlrifMi wordaii aa Umg de Teerraad it ht if ran lonHiKlIn ▼ ae kat b 4rat f onil r rmnbwn premiii uli B Hnrwite MaastiMlalit OrooM Staat ai j J € een J Grijs Haar meer K DE NIEUWE LONDON doet da grijte haiwn binnon eokele dagen Terdwüuea mialit het baar glanzend en aacht belet bet titaallen en ueaml de pelletjee tan bet hootd Eiicht op de hala n den flacon DÉroai Verkrygbaar in flaconi ran 1 Ö0 Jb f O SS I A ÖATS fabr de Papiermolen te Gouda J F CUUPERS Westeiiulf 37 ücii Haag lAl O S StcniiB u Verliuren RepaiwreD OZSQSXdS Unitenlandscbe P IA N O s uit ilii eerate fabrieken in ruime keuEe A ierikaanache H A H M 0N I ü M 8 door dinaoie import tia tegen Z t E R LACK priixen Inruilen ran beapeelde Pi luu e Aguui vuur jüuda en timsirekeu Een ware Schat roor de ongelukki e sincbtnffore der elfbevlekking Onaute en geheime uitspattingen is net beroemde werk Dr Retau ü KLEIWEG z i LFBii wAKii Hollandsche uitgare met 27 afb Prus 2 gulden Ieder die aan de veraobrikkelgke gevolgen ran deie ondeugd Igdtmoet het lezen de oprechte leenng diehet geeft redt jaarlgks duizend van eenMkered dood Te verkrijgen bjj het Vjsrlags Magaain te Leipeig Nenmarkt 34 franoo tegen iniending van het bedrag ook in poataegeU en in eiken boekhandel in Holland i ee a Üaèlparwtruk aa k Vuviluas k Kmn Lijden m Dauw gf laarwenn drooge vochtige Schubbendaowworm en bet mei deu kwaal gepanrd gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg getiexeii lAh bjj ho die door niemaud genezen konden worden door i t$r Hebraat riecMemêvd I Oniu hadelljk ie briilk fltwendlfi Prijs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per poatwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bjj de fit Hat ieu Urogerie JJnmig Dnitacbland TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en aleeMe iipljgverieering ben ik gaarne beieid allen een van velen aanbevolen DRANK k0$lel0 ê te noemen welke mjj ouden man van langdurig Igden bevrgdde C SCHELM Oad LeerMr uui de Reaalscbool t ERFURT Dukic iland Cópac fin Bois Z O 4 Idter De OOOJTAO Wttl BOXtt Tan de B m c M Anonym wordt seievwri in T ne tal d Mmande fleaaehan vaa o Uier Inkond ▼ oenJen an het aKaat Tan Dr P F VAN UAMXL B008 Proaffi scli 4 f 1 80 Dltjlaltoa4 rwkrUfbaav byt H J V WANKUM J MKiïKERT OoathtTM aRAJftW KAaASlNB TDV Printemos NO UVEAUT ÉS WO verzoeken de Dames die ons aiUlu ereerd mode album voor bet Wlntara l aoan nooh niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan ii mESJU uzoTaco pirk Hetzelve wordt dan omgaaod gratia ea franco toeKflxonden I S I Beitellmeen van af £ 5 lyanca vri van alia kDstTi tun liui met 5 verhoofinff IIMiiiiilltliliMiMr li linriwl I JU H tm onschaililrlMta e € makkelykstc poetsmiddvt voor Hccrva n vooral damea n Klndertchoenweriï Is d App tuur van C M MUtlsr Ca Bsf Ua Beal 81r 14 Men l ato l fliiyy op aam en fabrieksmerk arttnHat Sum MaSar M Mssaarste Sa a a atarraa u s a araal sal r arsiaaaa Va a p E 1 AMERSFOORT AHERSFOORTSCHB MACHINALE STOOl BROOD EN BESGHUITFABRIEK stoom Autunutlluche ffiilnen JUeelfabrlek 1 PJJD gebtltld Melk TwareblXM d v ie de tijaste irten tarw allsea aiel euirere I Ofiaf HrODiaili bcHl luülk erm uj d mui tvDs driR lianen maJKli blyfeiide ia vorkryg I baar iii panvorm gekuipt panvorm vloervorm hardvorm gekniptvorm plaatvorm fcngelsche vorm Duitaolie vorm en Oallenvorm lu ntulia e cc 9 ct PD 12 cc vloervorm ook van 18 eten 24 ot j Als boven maar in Extra ftjn geknipt vorm tot 7 lOVi en 14 ot I per stuk Frima Wittebrood puik wittebrood vao beate groodatolfeo speoiaal coaeur I reureud tegen Eooi euaamd melkbrood van andereti alleen Verkrljgba r in pan 1 vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 6 ct T ot ea 10 ot Fransohe Stokken van speciaal i escbikte iieste tarwe 6 Ct 9 Ct en 12 ot Fijn gebuild Water Tarwebrood blijrt ateodi smakelijk door puike bloem is alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemarkt met eane snede over den rug m iuxf vjn 4 i ot B ct 10 et 15 cl en 20 ct I Ringbrood speciatiteu van ons ii oiajferen door ringen waardoor de sneden ronde bsiKshuiten Keiijiien als mclkbrood 8 ct en als waterbrood 7 ot I OeWOOQ Blankbrood ia minder wit maar vaater ea van detslfde puike aoortso I I tarwe vervaardigd waardoor het een zeer voedzaam en goedkoop suikelqk brood is I verkrijgbaar lo iluki van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Cf OU 24 Ct I I Wij gebrniken alleen cbemiSOll ZUlv SOUt zonder acbadelijke znureo enge 1 I garaadeerd zuivere onverrnangdu gist welke dikwijls mat aardappelmeel 1 I en gips rsraieii il wordt It rwtjt alle groniUtolfen stee Is in Ons eigen laboratorium naar hunn zaiverheid ea voeliagitvaardeonderzoabt worden I z at wg zeker z n steeds liet baste te verwerken I De dupóthoudera zijn kenb uir aan dépoLbonlen en w ens met de fabriekstitais eu I tv H MKUttSIKti all opsebrifl I Voor GOLJU een dtvöthondor gevraagd franco vraeiiten rtmke proviiie TTOxfna axlct H 15S bericht zijtie geachte S tad j eoooien dat bj taa af heden ich belast met de REGELING VAN BEGEAFENISSEIT Voor cette bedieniag paasende bg dergetyke plechtige gelegenheden zfti zerg gedragen worttva UlSd dienaar L VA DER WOLF FOTOGRAFISCH ATELIER BEREND ZWEERS Oost Haven 81 Atelier eerste rang Artistieke UitVoering NieuTste procédés 6 Cabinet Portitetten ƒ fl 12 10 DageltJkHch geopend btj elke weertgeidetdheUl OOSTXI TT BILT SI i Visite Portretten 5012 V 4 öebri Stollwerck a Chocolade en Cacao Dcftbnatiifa door d nieuwst lutvimlin n p fna hina l gebiod rerbeterde Mrlealfa en tutalaUand fibniik Tan ri Pii fijnst grund toffpnrf rati iwVei Jen verbrulkw Ttn StoUwerck s Ohoeolade en Cacao een aankeTaiiuvaaTdig fiibrikaat nauwccu ig be ntwoordo de a den inbond dar rap Etikottea De Firma behaalde 27 BreTCts als HoflfTeraaclcr 44 Eere Dlploina B gouden enz McdtillleR een bewga ran tiitsauntend fijn fabrita it Keeds 1 74 fchioc f de iccademie national de Paris Noua votisi diaMiiiiiiia na H aill d or pre mière clawe on ooneldératton a ▼otr XMUent fabrioatioa d Obooolat bonbon varioa eto eto Stallwsrck l fabrikaat ia verkrijgbaar bij 11 H dmliscura Baiiketbakkera euz ent Gss nalvertegenwoordijror v ior NederlandJulins Xattemlodt Amaterditm Kalverstraat 103 BINNENLAND OODDA I Februari 1S96 Aan het poetbaDtoor Gonda en de daaronder msorteerende hatpkantoreo werd gedurende de maand Jannari 1896 in de rgkapoftapaarUnk ingel f 134Sli50 TeragbeUald f 7947 40 In een giaterenarond gebonden fergaderiag van üe Kiearereeniging aBargerplichte verdeo tot beatuanteden gekoseu de hh H Knotiel P J Betlaart J Zwart en P BokhoTen Beroepen h de Ned Hervormde Kerk alhier dt Q Manirett te Scherpenseel Geld Aangeaomen hei beroep by de Gterefonneerde Kerk te Haarlem door da W Ringaalda Qk te Ondewater Zaterdag morgen kwam te Benvohop een met koren geladen wagen van gabri Vau der K uit Oonda door de gemeente rijden toen voor de bo£itede van den veebsader J Schinkel het paard eeoiklapa aehternitliep en met wagen en I in de watering raakte De bg bet rytnig bi ooreode panooaa nn op den wal gebleven Het paard renlronk en een 20 tal takken mat graan waren door de aanraking met het water gedeeltelijk bedorrea Aanataande Maandag 3 Febr hoopt de Chriatel k Gereformeerd JoBgelingaTereaniging te WaddingaTten baar jaarfent te vieren N Toor eind Janoari arriveerde te Zerenboiun Z H het eerate paar ooievaar ep bat oode naat Op bëna SO jarigen leeftgd ia giatertn te Oaderkerk a d IJael overMen de heer A BoogtDdjjk Ce die indertyd gedoreode vele jaren de belangen der ingezetenen behartigde all nadalid en wethwider en lid vao polder n waieraehapabeettran GiatareBnaobt hebben é n of meer lielhpbbera den landboawer W Verboom te Haastrecht Ttu zgne 9 eenden beroofd Ook ronden zy in de athanr eenige te drt n hangende kleedingatnkkao die tg ook de moeite waardig achttent made haiamarta te oemen Da politie dott eeo aaowkenr ondertoek apa FEVtLLETOX i 1 ram Miui 34 Harben Oaae was Herbert Geoffrr Redoop t aaaar Herbert geneeoiil om alle verwamug met t a neef Geoffry den erfgenaam t voorkomen Nu hg de erfger aam was zou hij in bet vervolg niet meer Hwbert maar Geoffrj heoten De voorspelliog vau do dienstboden dat bueae meeatereo tick den dood op deu bals baalde toen zg baar des nachta op den grond oaut de Igkbaar voodeo zon belau leiterlgker vervuld woideo dao bg derjjfelijke praatjea g ewooniyk het geval ia Wat de oorzaak waa vau bare ziekte of het kwam dat tg in dien koaden oacbt zoo laog op deu ateeoen vloer lag f okDiatd of dal xg door den grooten overgang van bet warme bed in die kille doodkamer of door hare luchtige kleediog koude had gevat zoo veel ia seker dat Lady Daue gevaarlek ziek rdDokter Wild reide dat ket eene pleuris wai de dokttt die ia allergl uit de naast bggeirgeoe stad werd gehaald gaf uofr eeo geleerderen naaoi aan de ziekte eenvoudige menschen uoemdeu het eene borstontatekiag maar welken naam mau ook aan de kwaal gaf het was weldra eeue treurige waariieid dat Lady Daao in dood raar jrerkeerde Zij lag ia hare ruime abuplmff vau aUe mogel ke feoHikkea onriogd er wwd vo r eane gema Te Moordrecht trad giateravotd in eene vergadering der afdeelidg van de Nedert Prat Bond op Uej £ Knappert att Leiden Zg chetale in eene boeieade rede de wordiogageachiedenii van niira een halve eeuw geleden de ontwikkeling en de tot op beden bereikte hoogte van het werk der zoogenaamde inwendige zending io dan geeat der vrijzinnige godadteoitrichtiag AU bronnen berer rede noemde tg verslagen tydachrifteo ut doch ia den loop van den avond bleken voornimelgk ook eigen onderzoekingen en ervaring zoowel in bel buitenali btooenland opgedaan baar de metite atof te bobben gegeven dat ig zoo getroDw en oaar waarheid allei kon mededeelen ffat op dit gebied betrekking hoeft In t bijzonder werd vooral door haar behandeld bet wprken van den predikaat Tackerman te Boiton in Amerika en van Jahn te Liverpool in Sngebod Deze leeraara en hunne vrienden en helpen kozen hun arbeïdireld bg de armite kringen die in toogenaamde wjjk gebouwen bgeen konden komen om daar niet alleen over het Evangelie t hooren Hpreken maar ook om onderwgi te oatveogeo In Amerika heette dit Ëvangelvebedieoing in t wilde en in Engeland Kvaogaliebedieniug aan de armen Dat veet opoffuring en gedeid van de tijde der leeraara ii noodig geweest om met auecèa te kunneu werken werd door apr ekiser duidelgk aangetoond Nog werd door baar vergeleken het arbeiden hier te lande mot bet werk jn Engeland waaruit bleek det m Engeland door het beachikken over raimer geldmiddeJen en beter iadeeliugde oitbreidiog van den Uodidienit gemakkelijk r giat dan hier Teoi ilotte prak Mej K over de groote en aohoone resaltateo die bet kweeken vao meer Godidianatxio en Uaehaviiig heeft nitgewerkt Het doel van de vrijainnige Godadienatnehtiog moet zijo nieuwe en bi tere voorstelling en Qitleggiog te geven aan oode leeritellingeo doch ze ni t ova4 t te werpen De Voorzitter Da J A F v d Meer r Knffaler dankte in warme bewoordingen Mej K Toor bare ac ioone leerrgke rede en gaf zijoe vreugde aan de toehoorder te kennen voor de goede jD komet terwyi hü door bet lid word n en badérttennen der Afdeeliag Uodtdrecbt en ometreken de Ned Prot Bood in aller gnnit aanbeval Te Nienwoltb i door den wachtmeeeter dec uarecbauBaee aangeoouden en gevankelgk naar Wmscbotea vervoerd een dieoatbode verdacht verleden week den braad te hebben geiticbt in da boerderg van J Weater aldaar Zij heeft re da ten deele haat miadrijf bekand tigde warmte oiorgd al wat de wt elde tot verue ling van haar l len kon aanbrengen waa daar voorhanden De dienttbodeu liepen op buuno toonen 00 waren allou even besorgd en oplettend de dotctoree aren onvermoeid aan hare iijde all vrienden eu ekendea bewMeen baar de fneeste deelneming Als Mrdsiihe mAobtea in staat waren geweest om het leven van Lady Dane te rekken dan ware z zeker gespaard gebleven maar ais het uur van sterren Koaiageu ia baat fteeoe meoschelyka hulp meer Lady Dane lag op sterven en tg wist het Op den derden noi en van hare s ekte loco de dokter uit de stad zijn bezoek weder had rebraobt en daarna vertrokken wai verspreidde zich liet f 0ruoht door het kaateel dat h in rer nwen aan dokter Wild zijne berinding bad medegedeeld volgeos welke er geene horp op herstel meer bestond Dao lal zg de drrde sga merkte Sophie DoSoe aao Ik daoht dat bet Mylord zou geweest zgn Wat vertelt gg daar riep BrofT uit terwyl hg zich verwendent tot de Fraasohe kamenier wendde Wol het is daukt aag overbekend dat wanneer er ia eece familie twee sler evallen spoedig op dka r volgen er weldra een derde doode komlIk heb het iu mgn eigen laad honderd maal opgtneikt Wet moogt gg roemen op uw mooie laad hernam BrulF apotlbnd Hg was innig aan lijoe meooters gobeebf en het hinderde hom om aoo los weg over hun dood te booreo sprekm Uw land moet wol beerlijk mooi zgn I Mooier ten minste dan bet uwe antwoordde Sophie Hoe gij ook ta neus optrekt mynheer Bnff gg knul took niet ootkwiaea dal de kaf ein Nojimiialü moet de Mmiitter ao Kinaiiciëri thana iu zyn Antwoord aan de Ear te Kamer conatateeran dat bf de aangealageuen in de VermogensbelMting meer en meer ataaltjea Tan grove ontduiking aan het licht komen t De thaaa afgeloopen tentooDetallirig welke de SiogerMaatscbeppy var op here naaimachi nea geborduurde voorwerpen gedart ade tit a dagen in Jbeaagezindbeid te Amiterdani gebonden beeft werd in dezan kurtttd tgd door 13659 peraooen bezocht Op den laataten dag allééo waren er niet minder dta 2818 bezoe ken Wel een bewgv hoeveel belaag men lo ruime kringen in de nieuwe kuoat atell bordaurwerk op de Sioger machine te verncbteo welke kanat trouwena ook gaaehikt nchijnt in den bord uur arbeid eene omwenteling te brengen zooatc roim 30 Jaar geleden door de naaimachine in den gewonen naeld arbeid werd t wef ggebr eht Het programma der kroningafeeaten van den Czaar ia Toor bet oogeoblik aldna Taitgeateld den ISden Mei aankomit te Moaeon van don Czaar en van de Czarina den 20 ten Mei plechtige int cbt tn de onda hoofdatad der Czarfn den 2laten en 22i ten Mei zullen Hunne MajeateiteD in afaondering doorbreniten om bnooe godidieniitpiiofaten t vervullen d o 234teu Mei terugkeer in het Kremlin dea 24tteu de brouinxapleebtigbeld Daarna lullen de feesten recepttea bale waaronder een Koorts of bal ia Kuaaiaoh natioaaal coatuum elkander aonder oponthoud tot den 7 en Juni opvolgMO op welken dag d Czaar eu de Czarina vertrekken oa eun groote wapeoecbonwing over alle troepen van bet garnizoen D hertog van l aanaugbt tal koningin Victoria bg de kroningafce n vertegenwoordigen Da Ulrechtaehe oud boogieeraar dr W G Brill il Woenidi ooblead overleden Den lUden October 1811 onder betKeiaerrgk geboreu legde hlJ s cb ala itndeat aan de boogaaobool aanrankelijic toe op de theologie welk vak hg evenwel liet varen voordeatudie der klasiieke letteren fn1846 werd by te Zatfeo benoemd lot léeraaraao betfrymnaainm daarna pchgot voorgoed zgo atodie der Nederlaodacbe taal te zyn begonnen Zgu Holland tebe Spraakleer veracbeeu in 1849 In 1859 werd by tot profeaaor te Utrecht benoemd waar hg behalve de taalkunde ook de Taderlandacb kiitorie doceerde Onder zgn werken vermelden wg zija Hpraableer meermalen herdrukt Spraakleer oerst ia gestirvee dat mgufaeer Dane hem kort daarna volgde oo gg zullt lieo dat Lady Dane de deitte lat zijn Misschien zal wr ook nog wel ean vierde bekomen zelde mgnheer BrufT die nu werkelgk boon werd Verga mij u e doen opmeFken jnlfettje dat Mytady vau daag ieU bater is dan gisteren Bruff drukte sich verkeerd uit b fai mouten lïg a dat Lady Dan ieti kalmer niet dat zg iets beier was J dy Daae was uiet beter zg was kalmer maar dit was alleeo bet ftevolg ven de ver minrlering van pijn die gewoonlijk eon voorbode is vau de dood In den namiddag vm dien dag zat Adelaide Krrol allem bg bare taate het eenmaat aoo onbezorgde maiaje p i beter lo eene tlekenkamet dao in een vrotgker vertrek Vreemden begonnen zelfs op te merken hoe r er zg veranderd was sedert dien nacht toen zü zoo ontstelde Ilsre sokitterend kUur waa verdwenen en zg zag eu altijd doodsbleek hare welgevulde gestalte was rermngcrd sij was zelden meer vrolijk tij sleepte iich kwgnend voort in was meestal stil er gedrukt Z ut in dea ziekensioel vso hare tante mot de hand onder het bo fd a ge trokken is het vuur te starea Ladir tM pr k nwt zwakke stom tot haar over hare toekomst maar Adelaide hoorde haar zonder do miakte belangstelling aan Kom eees bg mij Adelaide sprak de kruiketen laatste Waareoi sgt gg zoo mistroostig vroeg zg toeu Adelaide voor haar bed stond tervgl en dookem blos bjj die vrug haar gelaat bvertoog Ik aal aioi laag mati aM a zija au ik wildeu vngea van den voliin Stgllaer VoorlasiDKao ovar de geaehiedenia der Nederlanden laraJl au Egypte en Opmerkingen op het gabi d dar Ëngolscbe dprjaakleer Prof Galtti opende Donderdag tyo college met een reda fiewgd aan de verdienatan van den overledea oud boogteeraar Spreker begnn toet de mededeeting dat Brill Bog waa en taalkundige der qude aohool Toen zjla Hotlaodaobe Spraakleer varichoan war n De Vrieti Jonokbloet Tydeman e a paa bezig met ban atudiën van het Middeluederlaiidwb Grimm i GrammMik waa nog niet geheel v r cben D Van daar dat Brill voor een gedeatta liep in bat voaUpoor dar onda garde Ata man van gemoed en ala idealiat zocht hg zoo f jde prof Gatlée in de wetenaobap do beveat ng der ohriatalijke openbaring Oetgk vroeger de meaate taalkuudigeu bewoog ook Brill linh op volerlpi gnbied Dit kannen zgn Dttitache Franacba eu Bngelaehe gramma tiauM en vooral ago werken op hiatoriacb gebied getufgoB Brill bad de gawoontM elk aar zgn colteg te opeuen met een keurige oratie die in drak veracbeen De ttteta van di redevoeringen bewgien boe bg werkte Men dei ke aan Over da liefde haar weten en baar kraebl tot bat Toortbiengen vao Kboone werken op letterkuudig gebied De voorwaarde van het flflhoooe ia de letterkunde Twijfel en Geloof Hot beaiold beelal Godo onderworpen ot Met ideal iatiaflben overmoed aehraef hy r Goetba i Faust 2 gedeelte verklaard Van ge Igka drgfkracht getuigt zgn uitgave ran h l myatieke roiddeleouw oh gedicht van Bt HraO daea Ëeico Verwg had daarover np dieni bekende wgze een acberpe eritiek geaehreveo di den uitgever ongetwgteld ed moeet doen uaar op da otgeode vergadering van de Academie van Weteaochappen giog Britl naar aga jongeren tegenitauder aobudde hem de band en teida aGg hebt mg hard behandeld maar ik bad bet verdiend c Dit teekent de mei cb Brill oefende grooten invloed door de bevatt tgke en aangename wgze vaa voordragen door zgn bartelgkhoid waardoor hg ieder tar wille waa Tot aan zgn dood beeft bg gearbeid zoo aiodigde prof Gatlóe Wegen d n rouw werd het collage geacboiii Prof Brill nam aan hnt openbare leven ta l treebt in irof t jaren levendig deel in d latere jaren hppoalde hj zich tot het medebettnren Tan eeniga vcraenigiugen vaa Üefdadigbrid hg ijverde o a teer voorde ooditrydera Tot vó Ür eeniga jaren hield i y aog geregeld letiagen ia aNuiUge K nat wêm O laute Auistanle Adelaide op treuTipeo toen Treur niet om my a fjno lieve was het keime aütwoord Ik ben oiei te beklagen Ik b it eea vriend in jdeu Uomol Adelaide en ik weel dat Hi mÜ in Zyas Vadara huis zal vorwolkonrn Ik heb te veel verdriet in de wereld gahad om naar verlenging mijner dagen ts wenanfaen Ik beo dankbaar dat ik van bier ga en ik bon zeker dat mÜo man mg ireldra volgen zal Hij zat beneden lo zijn bed sterren Adelaide ik hier boveo p wfj keuueu elk r zolfs geen laatst vaarwel toeroepen Ja wel gij zult afteboid van hem nemen zeSde Adelaide tenrijt de traoen haar langs de wangoo biggelden I rd Dans is opgestaan eu hij zal vaaavond hier keen gebnoht worden Ia dat moicatÜkf 0 ik dank den hemel toor dien troost Maar zi m waarom gij soo treurt f Ik geloot niet dal hei over den dood vao Harry ia lUt was een vroeselijko dood tante i taaielde Adelaide terwijl t j het nntwoord ap de Vfaag Antwcek Ja wei was het een vreeselijke dood herhaalde Lady I no KindI laat er in deiUf laatMa oogrnblikken geen geheim Vf voinzerg tusoehoD ons zgn Ik neeode dat gg Harry niot lief hadt maydat gij HetVrt soudl bemind hebben als gij dat hadt m ea doen Ik moest hem nu Oeoffry Doem n maar ik vergeet dat telkens en die naam hennitnt mij zoo pgnlijk aaa myo eigen ontslapeii tfwfTry A s gij hem brmint dan verhindert niets u uu meer om hrm te faaweu en in dat gjorat behoeft gg uiet naar mevrouw Graat Ie gaan ik vrees ook dat hot u daar na Qw langdurig verblijf hier zet r zou af valleo Kom zeg mij wat u op het hart ligt Wordt rmm iifi