Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1896

AangevangeD 1 Octol ler TU 1 van Greenv ileli 4 60 5 14 7 11 7 68 S S8 8 43 8 51 9 67 IJ iS 4 67 7 6 n 10 04 ff 6 04 t 8 08 H tl lO U 5 11 8 18 V ir b 10 18 ff 6 80 48 7 80 8 88 8 68 9 0S 10 10 27 11 80 1 48 8 60 S IO 8 48 4 80 6 81 8 17 0S 9 43 1 8 6 87 f I8 08 V 84 68 t 6 41 ff 8 18 8 08 3 8 4 08 4 40 61 8 47 S Si 10 08 BIN HtAe 1 0 U D A 7 88 8 0 8 08 9 40 10 17 10 64 LS O 7 88 8 47 H 11 01 7 8 8 84 11 08 s 7 48 01 a r 11 16 7 85 9 10 9M 10 10 86 U S4 lt l8 8 8 87 7 SB 7 47 8 S6 9 40 8 10 8 08 V V 8 18 8 18 V Ê n t 8 88 8 84 1 f 8 81 8 80 7 46 8 07 s u 8 55 It OOD B i DEN HAAG a 0 D u i A HSTiagiii 10 01 no 87 18 10 8 81 4 47 8 88 10 18 11 06 1 1 1 4 88 8 8 48 11 80 rapian ligt in de nabghatd van Galela Da Tsbelloreezen die in opstand liJn staan onder het gezag van den poiithouder te Galela aangezien Tabello gevormd wordt door een groep kleine eilandjea a ici de oostzgde van het eiland Gilolo iu de baai van Galela noordoostalgk Ualmaheira Het vaarwater staat er als zeer gevaarlgk bekend Kart l bad de onvoorzichtigheid begaan op 29 Februari met eene jonge dame to gaan wandelen Karel zui ze eensklaps beb je ook welerna hooren zeggen dat wanneer een meipjeeen ktavarblaadje van vier in haar achoen doet de eerste man met wieo g wandelt baarechtgenoot zal vorden Neen zei Karel argeloos nooit van gehoord Welnn ik heb van morgen een klaverblaadje in mgn schoen gedaan en jg bent de eerste met wian ik randel Ik ben toch benieuwd of het uitkomt Als eene bydrsge tot bet inwendige leven in aommtge gemeenten laten wg hier olgan een adroa van een man die zich na eoo leven gewgd aan de belanden zijner gemeente door die gemernte miskend tiet H Luidt als volgt Aan den Gemeenteraad van Hillegom Verontwaardigd over bet Randsbealuit vervat in uw aohrgven van 29 Dec II geeft ondergeteekende zich de eer de navolgende opmerkingen te maken Het billjikhfida en rachtvaardigheidsgevoel moet by den Raad al tot een zeer lasg peil gedaald zgo als men mij de terugbetaling weigert der f 700 en zulke bg bet bewustzgn het geld op verzoek van burt emeester en gemeen teseeretar ia aau de gemeente geleend is ter completering der kaï ten einde die den deslyds nieuwbenoemden gemeente onti anger den heer A M v d Jagt te kunnen ov rdrajien Geheel buiten weten ook van mtjn deetgds meitewethon ler den beer H Mgnders zgn deulgds verhalen vau kan npname en notulen van varsaderiniüen gemaakt die nooit hebben plaats gehad a dua is de fraude gepleegd geworden Zal dat dan het loon zyn voor 40jnrige behartiging der gemeentebelangen wairvan 25 jaar als oudste wethouder vele jareu zelfs met een burgemeester die óf buiten d gemeente öf beschonken wrb zoodat hg zich onraiddelIgk na zgn anti lag onder curateole liet stellen Steeds was ik de liberale party tongedaan maar ik tart u anti revotutionair n of katholielren die thans de meerderheid dea Raads uitmaakt en my tegenwerkt mü in myn 40jarige loo bB8n ala lid van den Raad te wyzen op eene door parfyscbap gedreven onrechtvaardigheid YerschniU ga u onk achter een schild waar de wet u niet treffen kan ik zeg u liaver ware mg bet geld ontstolen dan op dusdanige wyze afgezet 4 Dat mgne heeren is God geklaagd en tot schande der bloeiende gemeente Hillegom Verberg u niet langer achter het zoetsappig argument Wy weten niet onder welken post eene dorgelyke afbetaling te boeken want Zijne Eicelleotie de Commissaris der Koningin heeft mg by zgo bezoek te dezer plaatse gezegd Zonder medewerking des Raads kan ik er nieta aan doen met medewerking des Raads zou zulks wel te vinden zgn Openbare behandeling dezes verzoekende verblyve ik zonder eenige achting Nws g t Hk van Waveren t Men irchryft uit Weeoen Prof A Narath de opvolger van prol j Eiaelsberg ala hoogleeraar te Utrecht ia in September 1864 te Weenen geboren werd in 1884 student in de medicgoen en wydde zich in den beginne aan de anatomie Eerst wus hij deraoostrator by prof Langer later pro eciur bii prof Zuck rkand Van H anatomie Directe SpoorwcgverbIndtDgen niet GUUÜA sHage 6 61 7 10 7 481 80 9 88 4610 1111 8618 16 1 86 8 44 1 68 8 4S 4 16 6 17 6 08 7 58 9 38£Voorb 6 67 t 9 K M 10 17 1 41 0 t m n n 14 Z ZegwS U t n 10 88 1 66 g g t 6 88 9 6S £ ev U 8 8S H 0 If w 10 48 8 08 v 6 89 lO OÜ Ooada 6 887 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 18 06 18 46 8 17 8 14 8 86 4r l8 4 43 6 47 8 60 8 28 lO U Btopt ta BlaüwQk Kraiswag en Nootdorp Leidsohendam en Hakandorp Boa 7 80 8 88 8 0 8 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 45 t t7 T 14 7 4 r 88 8 64 8411 Ï M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 6T i J Ol 10 08 l ïi W 7 68 8 56 11 18 18 4 8 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 08 11 87 1 01 6 8 Vl i Haga 8 1 18 T 10 07 1 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 1T 6 86 8 6T 7 44 8 81 8 8810 88 11 46 UTEKOHT Q O U D A 10 11 84 19 60 8 10 S 68 4 48 6 86 10 88 11 61 n 4 16 8 68 10 81 4 84 p 9 84 1 44 U OT 1 88 8 48 4 S7 6 80 7 09 A1I8TXKDA U fl O H D A 6 9 10 10 48 8 86 9 04 10 14 M 8 80 6 0 1 Sl DTBIOBT 8 08 10 1 10 7 18 48 8 80 11 14 8 87 11 8 8 46 8 37 10 61 11 4 1 8 8 08 8 17 4 18 4 47 8 67 8 68 8 81 10 18 1 10 10 88 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 8 0 4 48 88 8 86 t t 9 46 11 19 Itoppaa ta B iaiimi kB Kraii g fn Hoold r LaiMu 4 a Uekaadorp Itept te Ncotdorf ieidaaheadwn en £ lalBw4k Kni a iK aa Haktndwp Da eommUiie ait Ata Duiticbea RykidftK TOor het wetboek vbd ftraffordariog heelt fuigeiteld dat de redacteDreo drokkert zetten eDE Tan eno coarnnt mogen weigeren getiiiganii af te legf en bg een verTot ing tegen een verantwoordeiyk redacteur iDgeitleld wegnnt een in het btad opgenomen artikel Rreda vroeger in 1876 ia over die bepaling een heftige atrgd geroerd de Rgkndag wilde toen een dcrgelgke bnpaline Ta tfreateld zien maar dit gelakte niet So ook nu erxekert de Norddentaebe Allg Ztg f dat de R gefriog lierer bet heele wetsontwerp Kal terufttrekken dan lich met het beslait der commitaie t Tereeiiigen MaDVmeldt nit AoiHterdam HeMu werd in d GeeUiuk eeoe tentooDatelliDg geopend van wealdebrood De jury baatood uit drie patrooni ao twee getelleu bekroonde met bet eerekraia Ie klanKa W Nagel te Gravenbage met bet eerediploaia F Romer en J C Goater te Amsterdam et diploma voor gouden medaille B A Alerka met idem voor zilveren medaille P Koers met idem voor bronfen medaille H Woutera allen te Amaterdam Gesellenvereeniging Ooa Genoegen c en L H L Niemau ta Hoorn Voor kunatwerken werd bet eerediploma toegekend aan J M van Zandvliet W Ktarinoa te Amsterdam Heitman te K Um de gnnden medsilla aan J G Renz en wed BMsaelaar te Amsterdam In het mailoveriicht van de sJava Bode lexen wg Id de Wesler afdeeling van Borneo ia de gewapende maubt nioeben optreden te en een paar Dujakstammen vap welke de uitlevering verlangd wordt ran heft hoofd Raden Pakoe De reaideut en de militaire kommaodant iijn met de colonne mepgeguao niet echter omdat belangrgke operatien worden verwacht maar eer om Ie zorgen dat de troepen zic ni t te ver wagen en zich te veel hlootstdlen want hun ia door de Regeeriog te deten aanzien groote omziobtlgheid aanbevolen hetgeen niet te verwondereu is daar eene exp ditie zeer oogele ien zou komen nu de marseden atrydvurdige veldhatsljons ten gevolge der reorguoiaiitie van de bezettingen i Atjefa en op Lombok eenigszins door Iknar liggen Zoodrn hetgeen nog dit jaar geschieden zal een tweede garnizoensbntaljon voor Atjfh is opg rieht gaat het 14e veldhataljon naar Soerahaja en bet 15e uaar Padang teiufi waar zjj organiek thiii behooren Uit Makaaser wordt van 3 Jan geseind Da inlandsoha hoofden in de Minabasaa lijn ontevreden over efn beeluit ao dtm reiidentf volgeoa he welk sij geen venduties meer mog n houden van hun mpubijsir en willen zich hierover en over andere zaken wenden tot den Gouvernenr Generaal De heer L H Stennekea posthouder te Ualela Halsaaheira heelt zich door vergit van het leven beroofd omdat hij met eene vermindering van t 50 in traktement naar Soerahaja wai overKeptaatat Den IOd Januari ia de resident van Ternate met 40 eolduten onder den late Itiit B ven Hengel en den officier van gee 2de kl H Koppescbaar naar Garapinn op Halmaheira gegaan oro oproerige Tabelloreeaen te tncbtitieo Op Ternate waa het onrastig Pol itieqppasiera hadden acbt ininnderi beochuldigd van aan eeoe arookpartg te bebben deelgenomen gevangen genomen de bevolking drong bg den aultan op de vrglating van de gevangenen aan en toen de sultan hiervan aan den resident bad kennis gegeven weigerde deze de vrglating alvorena de magistraat de zaak zou hebben onderzocht jouda Moordreeht Kiouwerkerk Gapalte Rottordam Hotterdam Oapatlo Hiouwerkerk Uoordreoht Qoud t 7 V Uouda 5 88 8 87 7 88 8 08 8 81 Uuilen 80 8 4 i Wondw 5 6 7 08 8 18 Ulrechl 8 18 f 8 88 8 41 f Qwdl 8 87 ADKUnltni e 8t 8 14 8 81 86 Met betrekking tot den boven genoemden zelfmoord merkt bet Bat Nbl c op dat die waarachgnlgk in verband moet gebraiht worden met den opkland tot fnuiking waarvan dt resiileot met vpertiEt min is TprtrnUk n G i kwam Narath in Jan 1891 op de kliniek bg prof Billroth ward in Juli 1893 operatour aan die afdevling en is er thans eerste adsistent De jeugdige hoogleeraar dia op allen welke hem kennen en allerplezierigsten indruk maakt gaat met groo s ingenomenheid zgn nieuwen werkkring tegemoet Von £ iseUberi had hem troawens zooveel goads van Utrecht gezegd en zooioer d studenten geprezen dat daardoor san prof Narath het aftcheïd van hettAllge neino Kraukenhausc lichter gemaakt wordt Von Siselsberg had eerst na ernstige overwetting en niet aen bloedend hart dit waren xgne eigen woorden Utrecht verlaten £ en werkman aau s ryks centraat maga7gn van kleeding te Woerden zekere V is gearresteerd als verdacht van rgksgoedureu te hebben verduisterd Hy zal voor den krygsraad terteht ataan VolgeuR De Ëchoc wordt helooniog voor het redden van batten vanwege du SophiaVereeniging duor de tirandweer te Amsterdam niet geaecepteerd Het koint 7oo vaak voor dat katten honden duiven of kanaries worden ir veiligheid genteld dat de maiischapp n als zg voor elke de n gkt redding beloond werden spoedig hun koetjes op het drougc zouden hebhen Hel Katholiek blad Oas Noorden dit te Leeuwarden verachgnt herinnert dat 2 Maart de verjaardag is van paus Leo XIII en ook die van dr Schaepmao wien het blad noemt hem die door de katholieken van Holland wordt geroemd als de man die in seor mie opzichten de zaken regelt van dat groote gezin dat wg het katholieke Nederlandsche gezin zouden willen noemen van den man diezyne best krachten geeft voor dat ge in zyue vaderlyke zorgen er nnu vydt de rechten ur vau verdedigt vooral in het openbaar Het blad trekt dan een partitlel tusscoen het hoofd der kerk en h6t hoofd vim de katholieke party in Nedoriand f en ze j t o a Wanneer wy hier dr Schaepman noomen het houM der Katholieke party dan willen wg buiten bespreking laten alles wat xou moeten dienen als antwoord op de vraag die ini schien zou gesteld worden van wie ontping hij zyne zending zyue aanstelling als zoodanig Veel meer willen wy dan te kennen geveu dat hy door de heerlyko Kaven die God hem schonk door de reazenwerkkracht die hy ontwikkelt door du mannelyke overtuiging waarmee bij strgdt voor ons staat ats onze aanvoerder in den strgd onzo hoofdman die geen hooger streven kent dan ons zyne geloofsgcnooteii ter overwinning te voeren Leo Xin en dr Schaepman loo dikwijls men die namen vereeuigd ziet dan is het omdat de Paus aan zijnen ondi rdanigen zoon den vadertyken zegen scbeokt oi hein aanmoedigt in den Rtryd oi wel omdat laatstgenoemde optreedt als verdediger van Leo s rechten om zyn roem te verkondigen leprotestoeron teg n al wie ziin hand asn Petrus goede durft slaan Leo XIII eu dr Schaepman wie denkt niet Hy t snmeokoppeleu dezer hetde namen aan de geweldige protestmeting van 17 Decembt r 1888 te Utrecht 22 September 1895 te s Hertogenbosch Beide keeren was dr Soliaepman de ziel der htioge vergadering beide malen sprak hij in naam van het Katholieke Nerlerland om te protesteerer tegen de overweldiging van Rome tegen de gevanschap de Pausen Leo Xni en dr Schaepman ook het niet katholieke Nederland heeft op verachillende wijïon die namen verbonden ernstig toen iu Maapen van beteokenis eene levenifchets dea Paasen moest verschynen ironisch toen zy den dooior spottenderwijze den NederUndachon Pnu heh ipn genOfind Leo Xllï en dr Schaepmao mee doet den niPesler geen oneer aan wanneer men zgo naam te gelyk uitspreekt met dien viin den volgzaiiion lecrlin men kan den vader Ini de brenffen Wlnterdlenst 1895 1896 aOVDt ROTTIBDIM 11 88 1 84 8 88 8 44 18 88 18 8 18 46 18 8 1 44 8 80 4 08 BOTTHBi M B O II D Al 11 80 18 80 8 81 10 1 10 8 10 88 10 48 10 48 18 48 10 11 7 60 8 11 8 19 8 88 Ulreoht Woardea Üudewatsr Oauda AMtwrdaa It Amda 7 19 18 08 in bet vereeran van den trouwen zoon men mag den dapperen officier geruatelgk prgaen te gelgk met den opperbevelhebber vooral wanneer gene allen lof terngbrengt tot hem in wiens dienst hy staat Dr Schaepman de volgzame leerling de trouwo zoon de dappere officier des Pausen In de staatkundige en maatsebappelgke vragen is hg voor ons in vele opzichten de tolk dea Pauken die oua diens encyclieken verklaart diens grootarhe ideeën daarin verval tot dadan maakt Wie heeft te onzent meer bggedragen tot emancipatie der Katholieken dan hy Leo XHI ried de Katholieken op de pers te steoneo hoeveel katholieke organen hebben bun ontstaan hun bloei aan dr Schaepman te danken De Paus verkondigde het ontzaglgk nut dar Katholieke opvoeding en wie heeft in Nederland onder Katholieken met meer gloed en met meer auccea bet Katholieke onderwgs beschermd en bevorderd dan dr Schaepmao Kathulieken eiscbt uw aandeel op in a lands regeering zoo klonk Leo a stem en nooit is in Nederland het politieke reeht der Katholieken luider opgeëischt dan door onzen priester staatsman Reruin NovaruiD de encycliek over den toestand der nrbeidera ia de meeiit geroemde en de meest geweldige zendbrief van onzen Paaa der werktiedeu c en het is alweder dr Sebaepmsn dia op da krachtdadigste wyze optreedt iu het belang van den Nederlandscben werkman Leo XIII roept allen Christenen toe vereenigt n bindt vezamenlgk der strijd aan tegen het ongeloof in al zgn vormen op elk gebied an wy kennen te onzent oieaiand die met meer overtuiging beeft gepleit voor hat samentrekken der Ghristeiyke strydkracbten tegen den gezamenlyken vyand het tihernlisme dan dr Schaepman Zondagavond meldde zich aan een der politiebureelen in Den Haag een door koude en honger uitgeput 12jarig meisje aan dat Zaterdagavond de ouderlyke woning aan de Prinsengracht aldaar ontvlucht was Het kind had verklaard gedurig te worden mishandeld door bare oudern die beiden schier iederan dag in beschonkeu toestand verkeeron Het hoofd van een school in een onzer grootste gemeenten was gewoon by het aanen uitgaan Ier school aan de dear te slaan Op een gosien dag begon hem dit te vervelen en ofschoon zyn iuttructïe hem het recht verleende een der onderwyzerd met die taak te belasteu gaf hy er de voorkeur aan de zaak in de schoolvergadering ter sprake te brengen en dit college te verdoeken iemand aan te wyzen om het toezicht op de binnenkümende en vertrekkende leerlingen eens van hem ovar te nemen Er werd beraadelaagd en er werd gestemd En de uitslag was dat bet hoofd met algemeeno stemmen op één na v roordeeld werd om aan da deur te blyven staan Hem buiten de deur te zetten was vooralsnog niet mogelijk N Scbootb SCOETMËNBaiEVePi DIT AMSTERDAM DOOB FEH ET PEÜ III Amitetdamiehe Gedenktoakenea Ken kennii van mg goeft altyd het volgende antwoord wanneer men h m vraagt ofhykan schaataenryden Jawel niet gauw maar leelyk c Een tegenhanger van dit typisch ofdckoon onlogisch gezegde zou ik n geven wanneer gg mij vroegt hoe staat het met de Amsterdamscha monumenten Myo antwoord zon laiden £ r zgn er niet veel maar die erzgn zyn leelyk c Ik btel my voor in dete schets een beschuowing weest maar niet bang dat het geleerd wordt te gevtm over wat meu mear bepaald onder monumenten verstaat dua de standbeelden en het monument op den Dam 7 60 8 00 9 07 10 34 H 0 9 88 10 64 n r 8 86 8 96 8 419 4 U IO 4 10 6 20 6 18 7 4 6 TAS 8 49 Als men een aardrykskunde boekje openslaat by de beschrgving van Amsterdam zal men fltfed ï vermeld vinden bij de bezienswaardig bedeai aMoDumenk op den Dam N nooit vcDwel vind ik daar uok vermeld hoe of bat er zoowat uitziet en evenmin waarvoor het is opgericht want de bgvoeging svoor den Yolkageeatf maakt de zaak niet helderder Het is dan en hier vang ik met de be aprekiog aan opgericht ter herinnering aan den opstand der Balgen dua novry onbelangrgk want al mc en nu nog enkele ood trgdara daarover in vunr en vlam geraken ODs jongeren laat de zaak voor zoover wg tenminste geen VaderlaLdsche geschiedenis meer Iwatodeeren vrg kond Bat is daarom zeer verkeerd gezien geweest dal men indertgd gezegd Monument heeft opgericht op den Dam tegenover een stadhuis waaraan licb de geacbiedenis vastknoopt van eenwen her Maar ook om meer redenen atout het monument op den Dam verkeerd De Dam ia ala plein Ie klein voor zolk een gedenktoeken on dan bovenal is het monument leelyk foei Ieelyk Maar Iaat ik eerst pogen r u een voorstelling van te gevn Recept voor het monument Men gaat heen en neemt een ronde brood plank eet daarboven op drievierde van een tweeponder brood en bekroont den top met en Boikerpopje dat men met St Nicolaas voor de kindereu koopt c Qaat men dan op cenigen afstand ataan dan is de gelgkenïs zoo trefiend dat men zgn ooren niet gelooft ala men niet door een Amsterdamaohen choenenjood hoort roepen Scboeoa poesse m oeerU Toen ik het ding d i in natura eens goed ging opnemen werd ik door zoovete schoenenjoden laitig gevallen die mg wellicht voor een Kngelicbmao aanzagen dat ik ylings op den loop ging Toch merkte ik op dat er o a op staat geschreven Aan den Volksgeest van 1830 en Het dankbare nageslachtc en nog eenige fulke Huorkende gezegden zullen wel niet ontbroken bebben Verder zag ik er eenifïe hielden terzgde op die aan bonden deden Uenkenc maar die t niet ware en voorts een eoort k bak rondom bet voetstuk waarin water kao De slotsom van nl mgne beschouwingen ia deze Het is wenschelgk dat er teu spoedigste een rensacbtige vereenigiog tot stand komt die de vrasg aan den wethouder van publieke werken moet richten of het zyn wethoudeIgkei wil is dat Amsterdam s schoonste ptuin wordt bedorven door een gedeukteeken dat too leelgk is Het zou wel niet geven maar protest is altyd oed Behalve bet monument op den Dam moet ik vermelden drie standbeelden en begin maar mt t het leelykste dat van Thorbecke Om dezelfde redenen wasrom het Monument kon verdwyuen zou men ook Thorbecke kunnen missen want dese persoonlykbeid is en zal dit nog meer worden voor hut jongere geslacht ik zonder uit politici journalisten en juristen reeds een tamelyk mytiseh persoon Ja men hoort zoowel eens zeggen dia of die wet van Thorbecke maar dat is al In zooverre komt evenwel een woord van lol toe aan de oommissie die dit standbeaM heeft opgericht dat zy een klein pleintje en dat nog al tamelyk achteraf heeft opgezocht nm Thorbeeke a beeld te plaatsen Voor de weinige bekykers van bat standbeeld ttaat er op te lezen waarom het ia opgericht n l Optimo oivi civesi Men heeft zeker Latgn gekozen voor dit opschrift omdat er toch niet veel meofehen zgn die er naar zien Nog rest ray eau bespreking van de standbeelden van Voodel eu Rembrandt de vorsten van t woord an t penseel van de grooto kunstenaars waarvoor ieder zoo landzaat ah vreemde diepen eerbied gevoelt Ik hoop neen ik weet bat ik behoef o geen van allen te vertellen wie zy waren de achüdervorst en der dicht ren prina Ik weet het gg kant heiden nit hun werken Ik weet het gg hebt ala ik een sid dring gevoelt als gy Vondels Qhysbrecht laast of als gy den Schutteramaaltyd zaagt Ëere den n annen die standheelden voor deze kunatvoratan bebben Ofigericbt Gelukkig by die zgae gave daartoe beeft geschonken £ a al mogen velen zeggen een standbeeld heeft de kanstenaar zich zelven gesticht toch ia het goed dat een volk zyn waarlgk groote mannen door daden eert Evenwel bad men voar sulka mannen die ona schyneo ala heldenfignrao nit den grgzen voortijd grootscbe monumentale moaomanten moeten oprichten in n had ala er geen geaehikte plaats waa om hanna beeldteoissen te plaatsen deze noeten makan Geen standbeeld voor eeo plein maar MO plein voor een standbeeld dit zg de leuze ÏD de toakomat Al moge Vondel een geschikte plaats hebben gevonden in t Vondelpark op een eilandje in den vgver Rembrandta plaala op bat Rembrandtplein ia jammer genoeg niet geschikt voor aea atimdbeeld Midden in een klein plantsoentje door ratkarwark omgeven staat hg deaeh Idervorst Zoo Vondel ala Rembraadt zgn op meer dan levenagrootta gawroobt op een gewoon alechta waioig veraiard voatatok Belde ataan daar afi harinoaringan aan vroagtr eaawan a toaroepena 1 leert onakao on ait OOM w k n Toen ik voor t aarat de opvoering van Vondels Ghysbrecht bad gezien en het stok mat vereering had gelezen toen ging ik op eeo konden Janoaridag naar t Vondelpark en daar ging ik den meeater schepper wiena beeld zich helder afteekende tegen de lucht Toen was het mg alsof die tippen nog spraken eo die band nog neerschreef de schoone verazangec waaraan ik mg verkwikt had Eveneens ging het mg toen ik na dagenlange beschouwing een flauw denkbeeld kreeg van wat de Scbutteramaattgd was Met mjjn gee telgk 00 zag ik die prachtige men üng van kleuren eo vormen en met mjjn lichamelijk bet beeld van den aahepper Lang blflotik staan opziend nit de diepte uaar die heldenfiguur en ik ging wag om nogmaals zyne onaterfelgke werken te bezien En u die kunstgevoel hebt die eeo enotea dia het hart verkwikt wilt hebbeu raad ik aan lees en herlees de schoone woorden van Vondel doet een beduvaart naar de sehilderyen van Rembraadt Iaat alles goed op u inwerken en gaat dan de beelden dier mannen sanschoawen dio u zooveel schoons bebben geschonken Dan zult gg terugkeeren verhoogd eo ver edeld met een gevoel van dankbaarheid eo fierheid dat gy Hollanders zjjt en dat uw land znike mannen voortbracht als Reinbraudt en Vondel BulteDlandscb Uverzlcbt lp het Ëngelsche Lagerhuis haeft de heer Goü hen eerstelord der admiraliteit da begroeting van marine ingediend en hg gaf daarby de volgende toeHchting Hjj talt voor het aantal manseliappfn te vermeerderen met 4900 de aanvraag voor bewapening van schepen is dB 850 000 liooger gt 8teld de aanvraag voor maritieme werken is £ 8 500 000 hooger geflteld dan het vorige jaar toen dnarvoor £ 14 000 000 was uitgetrokken Hal overschot op de begrootiiig zal besteed worden om deze vprhoogdti uitrgavtiu to dekken Van 1889 tot 1896 heeft Engeland hare vloot uitgebreid met 105 fchf pen en 62 torpedojiigers De minister ste t lh in3 voor daaraan toe te voegen 5 battleships 4 kruisers Ie klasse 3 krui sers 2e klasse 6 kruisers 3e klasse en 28 torpedojagers Vno dete laatste zyn er reeds 8 besteld zonder de bealisaiAg van bet Parlement af te wachten Voor de ontworpen nieuwe schepen vraagt de mtoisieT £ lO OOO ÖOO verdeeld over drie jaar Al da schepen door den vorit4eQ ininistLr vnu marine lurd Spencer voorgesteld eu de nieuwe schepen die thai S worden voorgesteld luodteu tegen Juli 1899 gereed jjn De begrooting van marine voor het aanstaande inancietle jaar bedraagt £ 21 823 000 agnde een vermeerdering van £ 3 122 000 op de begrootiug vao het loopende jaar De iniuister guf voorts de verklaring dat bjj het opinitk U vau dit budget niet een geest van aanmatiging beeft voorgezeten het is geen budget dat als een uitdaging moet opgevat wordeu maar een bndgat waarbij men slechts de wettige verdediging des ryks beoogt de vloot is voor Engeland wat een leger voor andere nation is Spreker begon met te zeggen dat men onlangs zyu woorden verkeerd heeft uitgelegd Hy beeft niet gezegd dat Engeland onversehil lig is voor de vriendschap van andere mogendbeden bet nu ingediende budget bewgst dat Engeland niet onverschillig is voor de vriendAchap der machten want in de vloot vindt Engeland zjjn machtigen steun laat de vloot hetzy Engeland geïsoleerd is of niet het vertrouwen der natie in zichzalven vertegenwoordigen Het beTÏcht dat president Kruger toch besloten Bcbynt aan de nitnoodiging van den heer Chamberlaic te voldoen eo naar Londen te komen neemt weder vsateren vorm aan in de Ëngelsche pers Zoowel de Timea als de Daily News deelen mede dat de onderhandelingen over de te bespreken onderwerpen nog steeds voortduren en wsarschjjnlyk weldra zullen laiden tot een overeenkomat Bei Ia biadeo noemen enkele onderwerpen waarover nnderbnodeld is en daaruit blgkt dan dat Transvaal de conventie van 1884 wil vervangen door een handela en vriendschspstractiat en dat bat zyn volkomen onafhankelijkheid door Engeland wil gewaarboi d zien In hoeverre de berichten vnn de Ëngelsche bladen jui t zyn zal wel spoedig blyken Na de pertinente verklariogeo dar Tr nsvaalscbe pers komen deze mededeelïogen zeker zeer onverwacht Het AmarikaaoBche Huia van Afgevaardigen heeft met 175 tegen 19 s ammen besloten over te gaan tot de oomiddeltgke behandeling van de resolutie betreffende Cuba Met 263 tegen 10 stemmen werd een resolutie analoog mat die ven den Senaat aangenomen De Senaat haeft een wetsvoorstel aangenomen om de marine te versterken met duizend man en ingeval van nood de zeemilitie onder de wapenen te roepen en transport ehepen ta bevrachten Gorman beeft eeo reaolatie voorgesteld waarin den minister van marios Herbert wordt opgedragen een commiisia te benoaman tot on donoek van bet ailand Kavaiaa bji Ciba om er MO kolensta ion te vestigen De stemming te Madrid tegen de Veraaoigda Staten is zeer opgewonden Men acbreeowt er Weg met de Unie Tegen Zaterdagavood waa er een betooging in de opera tegeo den Ainerikaauïchen gezant Tailor beraamd maar deze bleef wgselijk weg De studenten waren des midd s in de utiiversiMitsaamgeroepen tengevolge van de door de regeering genomen maatregelen ging deze vergadering echter niet door Het Amerikaansche gezantschapagebouw wordt door agenten bewaakt tn de buart zyn 150 gendarmes geconsigneerd De toon der pers is zeer heftig en zweept de gemoederen op Overal worden b toogingen voorbereid te Valencia Sevilla Bilbao Barcelona In laatstgenoemde stad is het zelfs tot een bloedige botsing gekomen tusschen politie en manifestanten De minister van marine hi ft aan het inatrooiie eakader last gegevao zich gereed te makan voor vertrek naar do Antillen Een 50 t t paketboütdu van de koopvaardijvloot worden tot den krjjgsdienst nitgeruat Twintigduizend man infanterie en vgfduiiend caralarie staan gereed om naar Cuba ta vertrekken De minister president Canovas heeft in een interview verklaard dat de regeering over genoegzame middelen besffhikt om den strgd tot Juni vol te houden Daarna zal rg aan de nieuwe Cortes om meer geld vragen Hij ia vastbesloten alles te vermijden wat het NoordAmerikaanscbe gouvernement aanleiding zou konnen geven om to voldoen aan de platonische weuaohan van den senaat der Uoie Daarom is bevel gegeven alle betoogingen door geheel Spanje mut de grootste gefftrengbeid tegen te gaan Canovas hecht t peraooulgk weinig waarde aan een erkeunïug der opstandelingen als oorlogvoerende party en teil veel vertrouwen in president Olavehnd Hy is voornemens de houding der Spaansche regeering te regalen naar die van de Vereetngde Staten vnn NoordAmerika zelve in het jaar torn de Ënropeesche mogendheden de Staten van Zuid Afrika als oorlogvoerende purty erkend hadden De Paos zeide by ontvangst van do kardinalen die hem kwamen gelukwennchen met zyn verjnardag dat de overstelpende werkzaamheden hem zouden doen weuschen naar de eeuwige rust maar riotteiuiti wnignrt hy niet den arb id voort te zetten ter eere Gods en in het beUug der Kerk De Paus verklaarde verder dat hg droevig getroffen wm door de betreurenswaardige daad van den man die zyn eigen ziel en die ziJns zoons opofferde en aan de menicheljjke politiek de voorkeur gaf hoven de waardigheid van bet geweten De H Vader hoopte dat God de verdoolden ziende zal maken om te beletten ilat hun voorbeeld navolging vindo De Paus geniet een uitstekui de gezondheid In Bnlgarye loopt het der r geering in alles mede Sedert prins Boris op bevel zjjns vaders in den orthodoxen godsdienst ia opgenoitien groeit en bloeit Bulgarye ala nooit te voren Zelfs de terkiezingen hebben een kalm verloop en wat dat heieekcDt lal ieder begrypeu die d verslagen heeft gelezen van de laatste algemaeoe verkiezingen Ta Sofia is de bekende ZankoSf de hartstochtelijke vereerder van Rnaland en de Rossen gakoxan m t 1538 stemmen teged 1247 stemmen welke op den onafhankelyken candidaat Anastasoff werden uitt ebracht t Is om Stumbutoff in zjjn graf te doen omkeeran van ergernis Eo de bevolking van Sofia was zoo ionig verheugd over do vrgheid welke by deze verkiezingen waa toegestaan dat zy den ministerpresident den heer Stoiloff een ovatie heeft gebracht Merkwaardig is ook de ommekeer in de waardeering der Bulgaren door bun Rnssiacben beschermer Zoo slecht de Bulgaren waren toen prina Boris oog niet in den orthodoxen godsdienst waa opgenomen zoo braaf en deugdzaam zyn zy thans nu vorst Ferdinand zgn verlangen naar eigen grootheid heeft gesteld boven bat zieleheil van zyn kind BurgerlUken Stand GEBOREN 28 Fobr Huber ba Joanna Maria Cornelia ouders F T ji A Kabel 29 Maortje sloot en D Vorwey Wï ouders L A Witteuburg Mnart Andreas Antonios en A A van der Sprong G Wagter en G de Ruiter aoa Cornelia ouders J Tak en J de Boom OVERLEDEN 28 Febr M E Kromme wed J H de Bruin 67 j 29 J E Bgkelgkboizen 14 j J Melkatt 1 m M P van de Rotte wed P N Krogswijk 82 j l Maart B Schipper hniivr van D vao den Berg 32 j F A Sparnaag 65 j 2 Mrt H Melkert 55 j Eon eermakersjongen GEVRAAGD A van OS Al March Taillanr Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs van Ainslerdam slotkrs Torkrs Vu iou 7 761 4 4V 96V 68 98V 98 104V 69 l 8OV4 98y Vs 114 94V 497 lOOVs 84 847 lÏÏVia 98 687 811 4 Vh 79 75 loa 67 t 100 sooy 145 r 1001 UI 70 l 118 tg 199 16 l lOl 7V 61 16ul lOl I 101 14 us U i 104 s V 108 18 i 7 H U i i 10 SU 107 99 ♦ 21 JOO 108 108 1 104 m j 1 9 i8iv 164 m 87 1147 8 MAART NaoiRLAHO Cert Nod W S tVi dito dito dito 8 dito dito dito S HoNGA a Obl Ooudl 1681 88 4 ItjlLii Xasohrijving 18118 81 6 üosTiKa Obl inpapia 1868 dito in silver 1668 5 PoRTUOiL Oblig met coupon ï dito ticket 8 RusuNn UM Blnnenl 1894 4 dtloOeoons 1880 4 ditobijRotbi 1889 4 dito by IIopel8SV 90 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SriNJS Perpel schuld 1881 4 Tuaxzu Oepr Couv leen 1890 4 Geo loeoiiig sorïo D Gac toeninif serie C ZuioAra Rip v obl 1893 6 Msxioo Obl fiuit Soh 1890 6 ViNZZURLA Obl 4 Qobep 1881 AMSTzauAH Obligation 1696 3 RoTTXaoAM Sted leen 1894 i N XD N Afr Handelsv aaud Aroodsb Tab My Oertiflcatou DuiiMaatflohappy dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cutt Mij der Voratenl aand s Or Uypotbeekb paudbr S Nedarlanaeohe bank aand tfed Handelmaai h dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheokb pandbr SVi Utr Hypotboekb dito SVi t osTXNx 0 t Hong bank aand llusL Hypotheekbank pandb 4 iiiKRiKA Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr lieo eert 6 IzD Holl lJ Spoorw My aand Mij tot Kxpt V at Spw aand Ked Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Tii iB Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Bpwmy A U obl 8 PoLXtt Warschau Woeoon aaTid 4 RöSL Gr Uuss 8pw My obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 wang Dombr dito aand 6 Kurik Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oulig 4 AjAHiKA Cent Pao Sp Ulj obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Donver fc Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl In goud 4 Louisv k NashvilleCort v aand l Mexico K Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario Ie Wott aacd j dito Ponns Ohio oblig 6 I Oregon Calif Ie Uvp in soud 6 9t Paul Minn Ii lElanit obl 7 Uil Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dito Ltno Col Ie hyp O 6 Oanaua Can South Cnrl v aand Vbs C Hallw Nav loh d o O Amaterd Omnibus Mij aand Uotterd Tramwc MHHtH asnd Kbd Btnd Amatordain iuMid 3 Btad Rottonlam aand 3 liïi oTK Btad AntworpmilS87 ï i Stad Brussel 186S 3 ILoNO Tlieist Regullr fïoBetlBch 4 OoiTXNR Staatsloeniog 18R0 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanjk Btad Madrid 8 1868 Nin Ver Biw ïlyp Spobl rert APVKRTENTIEN Bg akte op den 2en MAART 1806 voor dun Notaris G C FOBTÜIJN DROOQLEEVEjR te Oouda verleden ii de Vennootschap taiBchen deondergeteekendeo HADRIAAN yWOLAAS HJSRSBBROElfmPIEXMR HADrQaN KBRSBBROKS Stgarenfabrikanten beiden wonende te öouda betrekkelijk de fabricatie van en den handel in Sigaren aangegaan den 28en Janaari 1891 onderde 6rma CiCAraeilert iier ber0eH Oxi tTDoan d e3rL te rekenen van af heden Kullende geen der beide on rergeteekendpn het recht hebben lijnen handel te drgven onder de firma 6 broeder Hertbergen doch zal de ondergeteekende HADRIAAS HICOLAAa KMRaBERGBlf de laak voor eigen rekening en op eigen naam mogen V00ET2ETTEK H N KERSBEROEN P H KERSBËROEN Oonda 3 Maart 189 $