Goudsche Courant, zaterdag 7 maart 1896

Ulrccte Si orwcKV rblndiiigen oict GOUDA Winterdlenst 1895 1896 AaoRevangeD 1 October eOUD J BOTTIEDA U 18 88 1 14 8 88 8 44 4 60 6 84 7 U 7 81 7 8 8 08 8 18 8 88 8 48 18 8818 8818 48 18 66 1 44 IIOTTIRDIII 8 88 7 86 1 19 10 18 10 18 10 48 1114 4 08 4 t S lOUBA OEN B4 te iHl 6 l 7 807 418 809 18 9 4810 1111 8618 161 881 441 68 8 43 4 16 6 17 8 08 7 18 9 38 Toorb 6 67 10 17 1 41 0 14 Z Z w8 11 10 11 1 61 18 9 81 Za lI 8 S8 10 48 1 08 1 10 08 Onidl 8 18 7 60 8 18 8 9 88 10 18 10 64 18 06 11 461 17 8 14 S l 4 18 4 48 6 47 8 80 8 18 10 11 Stopt te Bltiiwjik Kniuweii n Nootdorv Leidaehwdui H Htkwdoip U T 8 C B T a O D o 4 Jtnokt 7 60 9 10 11 84 11 60 1 10 3 614 418 18 7 80 8 09 9 07 lO Si Woardu 8 11 10 1111 61 4 16 8 68 18 10 64 üldxiltr 8 1 10 11 4 14 Boud 1 11 t 10 44 11 07 1 11 8 41 4 17 8 1 7 0 8 18 8 419 4 ll l l 8 8 64 8 84 11 4 67 8 01 10 08 8 08 8 19 10 1 6 80 8 18 10 17 8 16 6 67 7 44 1 81 8 1110 81 11 46 1 87 10 10 10 60 18 18 18 88 1 87 8 88 1 47 4 46 6 17 7 14 7 41 11 08 11 40 11 19 11 4 11 87 1 01 lUgo 8 18 9 13 9 17 10 07 10 48 H 11 41 1 08 1 87 4 06 4 1J 0 0 I D 1 11 TI ICH T 08 10 1 10 67 11 48 8 1 11 14 1 17 11 11 1 48 87 10 81 11 48 1 10 1 01 soul 4 1 USTItaAM 10 01 MO 11 1 l 6 1 1 1 kUiriMBk M S O V D i 1 10 H 4 1J8 4 10 8 18 7 4S 46 8 4 10 14 11 81 1 8 8 10 7 4 8 8 48 11 18 Sb iit t i Ncoidurr LeulubraiUiii en BMnrDk Xnliweg u Hfkandur atoppw t BU r WKnb 4g a SoMvp UUtAiÊMiMm m lUtolorp Nêw Tork en is San Frauciico wMr ïfl 4 kast besobermeD tegos een ioral ran de re xyde of lierer tegpo eeo loot dit deze ti den mocht trachten té bombardearen De metselde affuiten dexer dood en rerderf brakende italeu monsten sgn zóó root dnt ze net bait kannen worden Terg l ken bjj lUtttisieTe eteenblokken ter grootte Tan een reaKAchtiic rierksnt geboaw en de ntukken zyn naar aiaorediglipid Dit nieuwe gevchut werpt door m ddel ran met geweld aameogeperste lucht bommen in d ruimte gevuld met djnamiet en kruit die door aanriikiog met het water ontpti ffvn en eeo watcrberg op ieffcn die groot g noeg in om een gehfele rloot te Terjiwelgen Door middel Tan een itoommAehine worden dfi e kanonnen geladen po gericht tcrwgl elfctri cbe luchtpompen fan een tot hedf a on iekemle macht in een enormfo houder detlnchtflitmcnpereen die het prujectiet tot op en afstiud Tan eenige duizenden meters slingeren IJehalva Toor den rijand zgo deze kanonneo ook ge Tanrlijk fOor degenen die r zich tkd bedieuea en dit il een groot inconTuniënt Op een reippctabklen afitand door middel ran een electriflcben fitroom moeten de mon t rkanon uen duor de artiljpristen die in bamrrije kttzematteu de ontploffing afwachten worden afgeTuurd diiar het pringen Trto zulk een stuk of de ootijdige ontploffing Tan het prujeetie lang niet tot de onmogelgkheden behoort Op het perron Tan hel station te ViUoorden werd giater eene vrouw door eun rnkwind opgenamen en op de rails geworpen joint toen een trein aankwam die haar rerpletterd fitfttan Generaal 2e Kahu Zitting van Donderdag 5 Maart De Kamer be ft aangenomen de wyri ing der TeeartBenjjwet zoodat thaoe wettelijke beTOegdheid bestaat om by afaisking we iieiiH mond en klauwzeer Tolledige achadeloonxtilliiig te Torleeneu Ook is anogeuoinen de wgziging eener provinciale heffing ii Zeeland Daarna ia behnndeld het ontwerp tot het Terleenen Tan reotelooze Toorschotten Toor itoomtramiynen Uotterdam Hnek clis waard Oldeozaal Denekflmp en Oldenznal PruisiKcbe grenzen De heer Van Oiju drong aan op opleg iuK der Terplichting aan de Rutterdauiaehe Tramwegmaatuchappy om voor aauNluiting van aTontueele syi jnen behooriyk te zorgen De Minister verzekerde dat dit zal geachipden Het ontwerp is goedgekeord Hierop i behandeld het nieuwe contract Toor den Wosl lndiachen maildi ust Ferhonging der nubsdie met Terpücbte drieweke yksche vaart De heer Uinlzen bestreed het omdat de ll geering licb zwak getoond heeft en de subsidie te boog ia Voor de dietiHteu die deze krachtige musMsbappiJ aan den Staat he j it De heer Qujot vond dt ub idie Tolxtreki uiet te hoog in Terhouding tot hetgeen Eif gfiIsnd doel De heer Uabimanu evonniin iVi bovendien meende dat de maatschappij binr Taart bioneu vyf j ar zou niibreiden al zy zek r is van de vourgeatelds subsidie en die behoud der lyn in het algemeen belang noodig Toud De Minister van Waterstaat Terdedigde bet contract en dr Nub iidi bet zal leiden tot ontwikkeling dér Tsart Iet outwerpconlraot is anngeuomeu met 57 tegen 8 stemmen Aangenomen is het onteigeninga outwerp voor den spoorweg van Rotterdam naar Zui tÜeyer land mot zijtak naar Oud Beyerland Dearna werden anige coucIumöd aaogenoroen en erslage goedgekeord Ds Kamar ia blyren steken in da conclnnio in take d verbetering Tau de Marinesluis en haven te VlimingsD 7 ii6 7 38 7 88 7 4 7 68 8 8 10 8 11 8 88 i ia 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 6 87 8 08 8 18 8 84 8 80 lO lln Moordrwnlil NiuuwiirV rk Uitpullii aullunlam aotu rilam Upalle Sieuwerkerk Uoordrflolit Soud i IrouiU 7 lil U 86 08 iay lA 7 48 8 47 2 r it i 7 6 M V onrb S ti 08 Uuu li 1 16 87T li 8 0 8 81 Uudsw li sn g 84 VmnloD 6 58 7 08 8 11 Ulninlil 8 18 t 8 18 8 41 f f N r iBdwdaa 8 11 16 Am lrr l iii e Si 8 14 Vau beteekeniï onder He behaodelda rapporten wan vooral dat betreffende do statistiek der domeinen in handen gesteld eener com miiiis waarvan de beer Van Deldeo Toorsiiter was Die commissie gaf by dit tierste verslag en eer duideiyk en belangryk OTerKtcht omtrent de gefchiedeoia au het bekeef der domeinen aedart 1813 Zy kwam tot i e ovettiiiging dat het wri scbelyk zoa zyn d af ouderlyke hegrooting van het doraeinfoods op te heffen in het belang eener betere eo meer volledige controle in zake de ryksuitgavfti Verder meende zy dat de wet Tan 1848 die Toortdurenden verkoop der domeinen getaot herziening behoeft terw l onk omtrent len orm van het veralag in sake de dnmeiofn i t bet verv dg geregeld te Terwuchten eenige wenscben wet len kenbaar gemnakt Van den mini iter van finunciën heeft de rommiii ie t n aaotien vau deze hare wenachen die niat in den vorm van een door du Ktmer aan te nemen conelusie waren jji sield be re digende toezeggingen ontvantten In zake de Wgrooting al san het verlangen der comnii ni worden voldaan eene wyzittiug d r wet van 1848 wordt in gereedheid gebracht en ook van da wenken omtrent hel verslag zal worden ge Tofiteerd De brand te Asperen Men scbryft aan de N H Ct t Is siyf vyf kwirtier ryden van Gorinchem near Aaperen maar vandaag zat t niet glu l om er been te komen Want atle tytoiKen waren met fimiilien naar den brand nergens meer een paar l in den stal En zoo rooast ik wachten tot tegen zessen toen kwamf n er een paar wagentjes terug t Oaat lantta den zuidelykm Ungedgk een zandigen weg waar de wielen een eind inanyden En links en rpchtn in de laagte wyd land gealgroen m vierkanten verdeeld door watergflulen en bezaxid met knoestige koppen van grienthout dat niet hoog op may groeiei Op lange rechte ryen als schoolkinderen di 4 iirmbewegingen doen magnre wil igen r na spirhtige tnkji a in de boogt etekeod scherp spiegelend in t donkere water hier en daar met plekken hèl Iicbt weer chyn van de perl d amonre streepeo in de laaghsngende dreiii rige Incht wair achter de zon ondergaat De Linge buigt nu en dan te voorsrhvjn dan weer ineens wegspringend en een breede niter raard met ftroote plassen waarin goudgeel riet grottit achterlatend lanK den dyk Daar op d helling lis diep violet aiel ala ran heiplanten staan kleine hniijes de meeste geheel van bia eo met gaten er in gesneden voor deur en vensters en bet dak dik fluweelig bedekt met glimmend groen mos Ëu de erfjes zyn er achter pas omgeploegd hardbonki met takken bfilningen eromheen Als de nienschen enn rytuig booren asnrateten komen ze nieuwsgierig naar boveo kyken een melkmeid haar juk met da emmers wyd oit en palrecht t lichaam met t lange blauwe chort t blanke gezichtje met t wittn muiaje er zedigjes omheen eerbiedig groetend haast xondor bewegen t rytuig uit tad En arbeiders die den koet i ier al voortwerkeod in t land toeroepen Jaopek ftaai er been wat een ding jong f De wagentjes komen terug grareljik alueeren de voerlni elkaar mei de zwiep au dubjea boerenjongena in t Zondag ch voorover loopend sjok sjok de voors en met een stolt van een boom ijeaneden en de anderen mt t bun banden diep in de zakken Ze zingen lyzige liedjes bty vierend t vry afoemun Toor den brand En feller wordeii de vegen in de droevig grauwe lucht waar de z in ond rgaat fonke lend oranje en donkerder wordt t in t noonien en t oosten waar boomen en molens en kerktorens wegdoezeten tegen d n lichtergryten horizont Doodstil is t Alteen boor je t loetjes kloppen van do golfjes tegen de schepen in de Linge waar gril geel da lantaarns bangin nsn deo mast Natuur gaiit slapen 10 64 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 10 86 8 10 J 4T 11 88 814 8 61 8 68 10 11 8 07 8 18 8 17 4 18 4 47 6 67 8 818 11 U IS 7 10 10 1 8 14 6 06 8 17 7 18 8 48 10 f 8 80 4 48 8 1 8 38 f 04 t 1 11 4 11 4 47 8 M 8 41 1 1 11 1 Nn kortten bunkig uit de schemering de booimyten langs den w en de rietochelveo a als iware sebadnwen gtan de faaisen roorby t eind dyk dat vooruit te zien is wordt stei ds korter Weer een troepje komt er aan roepend tegen Jaopik dat t zoo raak is geweest maar de koetsier luistert er niet naar dommeliglant hy de leid eta nlap hangen Een bro de toren tus chan intersche boomen die verkoold lyken Da s Aa pera c zegt Jaopik En aan den voet Tan den toren een puntig lichtje dat vreemd rond kwinkeleert no eeui mar voren dan op zy dan beele raal weg plotseling uittrekkend tot een gloeiend ton ge ij e Kn nog een lichtje an nog cao r e dansen langs elkaar been Terstoppartje spelend to scbeo t zwarte hout Ineens komt t rytaig coor een driesprong Rechtuit langs den dyk miar Knienbnrg rechts naar Geldermal eu en link aan t eind rnn de helling Aspereu Hier stnllan wee zegl Jaopik io de herberg van Zondag want de Roskam is afgebrand t ileel kalm ia t in de Voorstraat net of er niets gebeurd is De lage vierkante steenen liiiiren hebben luiken en gordjintjes dicht er loop geen men cli Op den hoek tro een dwHrS itraatj staat een beele rist boeren lamn elend tegen de vensterbanken zachtjes te prate 1 of t Zondag is En een eiudje rerder weer een troepj ooit zoo stilletjes Maar plotceling houdt de huizenreeks op een schuin brok muur nog Terder puin lang den grond met een paar bergjei vsn losse bekalkte steenen erin wel tweehonderd paiaan loopen tot aan de kerk de toren nog Htoer reeht op staande t gebouw zonder dak vier muren maar overal door d hnoga boogranücn tie je donkere lucht er niets meer tusschen die ku e muren dan donkert lucht En ovar dat puin dansen de vonken een enkel tnk hout gloeit U in een kflohel een doorzichtig hieek vlammetje s aat berend op in den rook dun zie je een zwarte gettalte waren over die cteenbrokkeu Geen moois ruïne puin zooala bji een huis dat door menschen gesloopt is wat kolen kon is tot witte asch verteerd en ertosscben gevallen En mulden in die steenvlakte pik zwart met plekjes wit bet kerkhof op at vierkantje waar elke Asperenaar familie heeft ligg n is geen brokje puin gevailen Kleii O troepjes boeren wandelen erlangd za kijken niet droevig geen vrou ven die biindenwingend jammeren om hun bui geen armen die gi rig zoeken tuischen de steenen naar l beetje dat zy bezeten hebben JJpkondn berusting t ia o erous gekomen daar ligt t En nu ging k naar ééa van die jongeus tüP om by ouderheden te vrugea Vüor do krant c vroeg hy dndölylc heel wys en tot n ging bij raee voorldureuU vertellend een levend l rautenverilag Of i niet vreo elijk geweest was 4 60 4 67 8 04 8 11 6 10 1 41 1 68 1 68 8 08 1 11 4 01 11 80 6 41 1 80 7 80 8 10 8 10 GOUD i 11 60 11 48 18 08 1 1 SIKH 8 08 Awta U l tt hndi T tl Doodkalm Jft ik zal u zeggen t U begonnen daar by Looijen Die had een voorhuis en een achterhuis en in t ganttetje stoud een hooiberg Die heeft t eer tta gebrand Dat zoowat half vior Hoe t kommen is weet ik niet denkclyk kindi ren En omdat t hard waaide t waa juist by die donderbui ia dü stelling van den dykgraaf A van Herw iardi i ook gegaan en di i ioket van J de Zwart en de boerenwoning an A van Zomeren Az eo van Jan de Jong Fzn en De Roskam dat logement waar altyd die paardenkoopers nit Frankrijk en Zwitserland sliepen van de weduwe E an Herwaarden eu de winkel van A Nieuwendyk en d boeranstelling van Jan de Man t raadslid of de hee uraad wat u schryven wil en van G da Jong F n ook een raadslid au van II van Meeuwen Andr den heeraraad en van J Boet en vau F C van Zomeren en van den dominee J Sniït en van G van Bruinsw k en van H van Bniinswyk en van Joh Verwey en toen de kerk t Was een mooie kerk De toren baoft au binnen ook nog gebrand maar t werk i toch blijven loopon Toen hebben de vonken dru boel MD den overkaat ook aan gaitokan Waar u nou oieta ziet dan ataeoen vso i huis ran meneer den secretaris A van de Pol ook den brierecgaarder en daarnaast is het hoii ea de schunr en da berg ran H ran Meeawsa Azn neergeleid ea daaroaast de acbour en dt stalling van A Spnnj ja ar is zelfs een brok brendead hout gevlogen op den berg achter het bnis vaa A M J Heerwaarden die ïs r ook aangegaan en zooals u ziet beeft t raadhuis alleen t toreutje verloren verder niets 00 wefet u t meteen De jongen had t opgezegd als jaartallen zoo rlot iti zoo droog En bjj vervolgde even kalm t Waren allen ryke mensohen en de boel was rercekard behalve van den dominee En ongelukken ryn er niet gebeurd Jan de Zwart alleeo heeft zieh in ziJn vingers g sneden in pUats van in he touw van de koeien want t rookte zoo erg eo by whs natuoriyk in de war en de smid Klein ligt bedenkelyk die heeft een xlag ran een paard gekregen Verder zyn er voor zoover ik weet 4 kalvereo verbrand en 8 beesten en 2 beesten zyn er verdronken en eau heeft er de pooten gebroken c Was de brandweer er gaow by Och H begrijpt de meuschen batlden bat te druk met het vee en de paarden In dat stukje dat perbrand h zaten er zeker meer dan 300 en die moestt u allemaal losgesneden worden en in het voorhuis doorgejaagd de atraat op Het vee kan hen meer scbeleu dan hun boel k Heb nooit looiets gezien Je kon niet lüopeQ op den weg vaii de beesten en de psarden waren wild Maer la er heeft ouEe groote en onzekleina spuit gewerkt en de militairen nit het fort Aspereu zjjn gekomen uo de spuiten uit Laerdiiu Heukeloin Acquoi Renoi Oellicum en Uumpt Ze bonrden t luiden van de klok De wethouder Koch die jui t voorbjj den toren kwam toen de vlam uitiloeg trok zelf aan h t touw en fen meisje ook Maar t brandt nog Jlio toen nam hy roy mee naar den Wal Waar vroeger de erven van de verbrande stal lingen uitkwamen en daar zweefden de rlarameu nog over t puin en daar rookte bet nog ïerstikkeud Hopen hooi smeulden er rV kunt geiuH schriiven dat er honderddui euden ponden hooi rerbrand zün vervolgde de jongen eo toen noemde hy ééa voor ééu alle bergen eu alle schelven op t waren er 14 De veldwachter kwam er bij hij vertelde nog eeus hat eltde erg zachtjes pratend aU htj or nbeduidenda byeonderheidjes meedeelde Maar zei hy ten slotte autoritair er mtig hier niet gerookt wbrden meneer Dat W88 een erordenini met het oog op t hooi toen dat nog niet verbrand wiis Eu de jongen rertalde oog van een 70jarigen man die in een brandenden stal gevjogt n was en tien dieren bad gTed en dat bet scboolgehouw ook gebrand bad eo dat de burgemeester da h er E F J Hoolboom die toch in Heukelom woonde en de secretaris er den heelen na jbl by gebleven waren FCii toen ik daarna den secretaris den beer Van de Pol ginjt vragen of al wat ik gehoord bad jnist wa erkende hy dat tan voUe De heer Van der P d heeft lelf ook allei verloren rnaar toch v m droevig zei by dat hy niets had overgehouden dan t pak dut hy aan had en zes van zijn kippen En met de meeate welwillendheid dedde hij verder raee dat alle bewoners van de verbrande hnizeo hy hun familie en vrienden waren opgenomen totdat de woningen weer tollen zjjn opgebouwd En h j schatte de sebade op twee ton Die zal voor verreweg t grootste dael moeten worden gedragen door de Ned Maat chappy voor Braodverzekering te Tjel eo de Vrma Wed Do Jong te Amsterdam Teen ik tegen negen uur wegging slisp Asperen een vasten slaap na een dag eo tea nacht ran bard werkend waken Door bet flink werken der apuiteo uit omliggende gemeenten geholpen door een stort 9 S7 II 8 10 04 lO U 10 18 10 87 11 8 1 8 06 9 43 9 68 9 68 ii 10 08 TUd vau Gre nttli li 8 01 6 81 8 68 4 10 8 10 6 61 4 40 0 0 01 8 17 17 8 14 8 41 MT ngen hMft de bnai te Aiperea een nrdere aitbreidini gakregeo Uit Gulemborg wordt oog omtreat dssen brud gemeld ïn het geheel egn rerbrand 14 boereustellÏDfleD 2 manDfactnarfffnkels ran Abr Nieawendgk en J n de Zwart de paatoria der doleerende gemeente bewoond door de Smit eo de brierenbus met brieren pri i ran het balppoitltaDtoor De brierengaarder bad nog d o tijd om zgoe registera te redden Terens ign nog in aicb gel Kd 30 bergachuren eo hooibergen waarren enkele niet zgn geaas nraerd De proteatantaefae kerk ia totaal oitgebrand alleen de toren er ran ia bebooden In de e kerk hadden te roren rerachilleude peraoneo hnnne goederen geborgen die dna mede geheel rerbrand zgn BjJDa allé hoizea en goederen waren rer Kekerd xeer ree bg de Tielaohe Maatachappij De inboedel rao dt Smit waa niet geoaaareerd Iet ree dat rerbrand ia kan nog niet op gegeren worden De herige wind waa oorsaak dat de 7 brandapuiten uit reracbillende plaataoa weinig konden bluaacben ook eeo detachement vaatiugartillerie uit Qorincbem ontboden waa op de plaats dea oaheila De oorzaak rooralsnog onbekerd UuUeDlaodsch Uverzicbt De Nederlaag der taüauen hg den aaoval op de atelliugen der Abesayniers blykt van reel grooter omvang te zyn dan uil de aaöVankelyke berichten kon worden opgeaiaakt Ër ia na den ougelakkigen ilag by Dogalli den 26en Januari 18B7 geen gevecht geleverd in Italiaanscb Afrika dat met zulk een schrikbarende nederlaag eindigde Toen warden 500 Italnneu lerslagen door 20 000 Abessjniers onder Ras Alula thana leed een leger van 15 000 raao do nederlaag tegenover 80 000 Abessyoiën De Italiaauscbe bUden wyzeu er op dat de nederlaag by Dogalli het aftreden ran bet kabinet Depretis Kobilant ten gevolge bad en eischeu thans dat Crispi zal Tatleo ala offfF voor de nederlaag bij Adua De benoeming van generaal Balditaera tot opperbevelhebber in de plaats van Baratieri ia een der pogingen van het kabinet Crispi om de uppOBitie te ontwapenen de recbterzyda had die persoonsverwisseling reeds geruimen tyd verlangd Maar de vraag is of het thans met te laiit geworden is om door dit besluit het miuisterie te redden De ministers hebben hun portefeuilles ter beschikking van den Koning gesteld maar da Koning Umberto heeft het ontdag nog niet aangenomen Wel heeft de Koning de voorzitters ran Kamera eu Senaat over den politiekeo toestand geraadpleegd De pars is over het a gemecn zeer onte vredeo over de hooding van Uafatieri Hy de d den aanval toen ny het bericht ontvangen bad dat de Negns met zyo gemalin naar Axoem was vertrokken om zich tot keizer te doen kronen Doch hg was onvoldoende op de hoogte van de sterkte en de opHelliog van den vyand zoodat de nederlaag niet kon uitblyven Het juiste verloop van het gerecht niet bekend Doch de spoed waarmede de generaals Baratieri en Èllena Adecai bereikten dat 80 K M van bet lilagveld is gelegen en da onwetendheid waarin zy rerkeeren omtrent het lot van de generaals Albertoiie Arimondi en da Bormida toont welk een algfuieene paniek onder de Italianen geheerscht beeft Groot is de ve bittering tegen bet ministerie dat thans alleen voor de oorzaak der neder laag wordt aangezien De Afrikaansebe politiek van CViapi wordt algemeen veroordeeld In vereaderiugen en beUx ingen worden borden roodgedrageo met het opnchrtft Wy willen onie soldaten ferag hebben ntl Afrika 1 c Ën de politie is niet in itaat de oproarige tooneelen in sommige staden tfi ooderdrokken In Pavia werden door het rolk do tpoorwegrails opgebro ken on het rertrek jler troepen naar Afrika te belatten De oppoiitie partyen die zich onder de leiding ran Di Rodioi geschaard hebben trachten nit de opgewondenheid die alom bearscht munt te slaan roor hoone partybe doalingeo De laatste berichten nit Kome loiden als volgt Een ootzaglyke menigte hield zich gistereo op io da omstreken ran den Monte Citorio waar eeo itarke politiemacht waa opgesteld Criipi ging Isngs sen omweg naar de Kamer Da rergaderzaal was stamprol hei gehfele orps diplomatique was aanwazig Te midden an faat rnmoer deelde Criapi mede dat bet kabinet zijn ontslag had ingediend en dat da koning dit bad aangenomen de mioistari zullen de benoeming rau hun oprolgers afwaihten en middeltrw yl do orde kandhareu Deia verklaring deed toejaiehiogen loa baratan Criapi ziehtbaar oatnwrd beantwoordd 4wu door naar alla sgden ironiich ta groeten terwyl de nitarete Hnkeriyde kreten aanhief en hem met beteedigiogan orerttalpte De politie maiat de tribunes waar het pabliek zich bg deie manifestatie aansloot ontraimen De Kamer werd daarop rerdaagd Voor het gebouw betoogden verscheiden dnizauden peraoa n tegeo de Afrikaanseba politiek en egeo de rtgeeriog totdat de troepen tussehen beiden kwamen Eenige afgevaardigden ran ds niterste linkerzjide gevolgd door verscheiden duiienden persooea trokken door de straten onder het geroep Weg oQet de regeering weg met Criapi Potitie ageoten eo carabinieri rolgden da betoogera Ëen telegram uit Port Said aan de Don Marzio meldt dat de generaals Aibertone Arimondi en Dabormida krygsgevauKen xyn gemaakt Generaal Baratieri wordt beschuldigd roor dan vyand aan dea haal ta tyn gegaan Men gelooft dat de Italianen niet offensief zullen optreden lóéc den herfst Men beeft bet praatje uitgestrooid dat da Paai dood ia hetgeen de af i atie oog vererger het gerucht is echter valsch lu Jen Senaat visi der Hegeering eeu zeer vyandige ontvangst ten deet Keniga afgevaardigden van ds uiterste liukerzyde hebben by den aanvang der zitting en mol ie ingediend waarby deAc en uit Afrika worden teruggeroepen en bn iaiiterie in staat van heaobuldigiog wordt gesteld By koniuk yk betduit it generaal Baratieri ter beschikking gesteld De heer Vil a voorzitter der Kamer zette in esn vergad ring van 150 afgevaardigden de redenen uiteen waarom hy de zitting had opgeheven dit geschiedde om een gro it schandaal te vermijden De aanwezige afgevaardigden st rakeo hunne verontwaardiging uit orer de politiek der regeering De afgevaardigde Uoviuo verzekerde dttt de toestand in het noorden van Italië dreigend is en dat te Napels eeo oproer op bet punt van uitbarsten is De heer Villa ontving de opHracht zich naar tot den koning te wenden en be af zich naar het Quirinaal In den loop van den aroud ward de opgewondenheid grooter vooral op de Piazza Ciilouna Tal van inhschtenisnemingeu hebben plaats gehad alle troepen zijn geeonsig eerd Weiken loop de itnken tussehen Spanje en Amerika zullen nemen ia no rry onzeker President Cl veland biilioeft zioh niet naar de motie of resoluties dur Huizon te gedragen en kan zyn veto aanwenden Sommigen honden tiet voor twyfelacbiig of het reto hier kan toegepast worden maar de meerderheid is wol van die opinie Ëen erkenning ran de Cubannsche opHandeÜnuen sluit echter de neutraliteit van de Vereenigde Staten niet uit AlleHD kan er dan veel ttemnkkelgker uit Amerika voor Cubaanttehe opstandelingen geworven worden in geld en mnnschappen Daar staat echter tegenover dat Spanje meer kracht zal ontwikkelen om de parel der Antillen c te behotiden eo den opstand te dempen Het kan echter zijn dat de opgewondenheid in Spanje een terugslag rindt in Amerika en wanneer beide partyen zich het hoofd te warm maken weet men niet wat er gebeuren kan De beweging kan dan io de Veroenigde Staten zoo algemeen worden dut de llcgoering wordt medegesleept Men geeft van Amerikannscbe zyde humnuiteitigronden voor n scheldt generaal Wty ler uit voor een beul da Npaojnardeu roor barbaren Dat is natuorlyk humbug In de eerste plaats komen bier oneerlyke erkiezingsnianoeurres in aanmerking en niet minder zucht naar rerurering Men is in de laatste jaren der negentiende eeaw nog reel erljjker geworden dan vroegei ju het omhangen ran dekmantels voor de politiek KEIVNISGËVIKG Inkichtinoin wklkk gbtaae schade ov hinoeh kunnen veboorzakbn BURGEMEESTER aa WETHOUDERS an GOUDA Gelet op artt 6 en 7 der Wet ran den 2n JoDi 1875 Staatablad No 95 Brengen ter algemeene keoaia dat op de Secretarie ter riaie igo gelegd renooken mit gewgii de bglagen ran C Diaaeldorp om rergooning tot hetoprichten eener amederg in het perceel gelegenaan den Kleiweg Wgk E uo 51 kadaatraalhekeod aectie C no 2720 De Brma J B ran Cat en Zn omrergonniog lot het uitbreiden barer koordfabrirk achter kat perceel gelegen aan den Kattenaingel Wgk Q no I 5 kadaaiiaal bekendaoclia A no 3263 J A Donker om rergaoning tot hetmaken ran eane droogerg ran aigaren in betperceel gelegen aan dan Raam Wgk O do 225 kadaatraal bekend HClie O no 775 Dat op VrijOag den 20 Maart 1896 dae namiddaga ten H ore op bet Raadhnia geleguiilieiil ia om bmmrao tagan de garraogde ergnnoiogao in te brengao en dat gadorande drie dageo róor dien dag op de Searatarie der jemeeata ran de ter take ingekomen aohrifturen kan worden kennia genomen Qonda den 6 Maart 1896 Bnrgemeeater en Wethoodara roornoemd B L MARTENSDa SecrrUria BROUWER Een IQeermakersjongen GEVRAAGD A Van OS Az March Taillenr Kle wex K 78 lOUDA Iteur van nisl r iaiii Vorkra alolkr Va OO Vl 100 78 84T 84 Vl v 687 63 7V 98 104IV 57 80 ii 887 83 114 4 K97 l 100 ilPJ m 970 08 66 SOI 146 597 59 Wl Va 1007 1417 70 S9 s 7 113 1 18 1657 1011 46a 47 501 16 1 l 787 lojl 101 97 1017 148 lïr 18 H7 104 64 103 2 l 18 ia 16 108V 81 81 107 103 8 7 49 147 316 100 108 108 104 104 1 11 n u 1677 37 37 114 S MAAKT NüosEiANn Cerl Ned W S Vi dito dito dito 8 dito dito dito a MoNO Al übl ioudl 1891 88 4 lliLia lojobrijring 1SI 8 S1 5 OosTBMfi Obl inpapitf 1868 dito ill zilver 1968 5 PoRTloAl Oblig met coupoe 11 dito tirket 8 KliaUNu Obl Binnenl 18 4 4 dllo Oeoona 1910 i ditobg Hotba 188 4 Ulo bg Hope 18311 80 4 ditoinicaud loon 1883 A ililo ilito ilito 1884 r SpiNJ Perpol achuld 1881 4 ïliMllJ liepr Oonr leen ISKO 4 ieo leoniug aerie I f en letiiiiu serie ZuiDAr Uep v obl 18 5 MlIlco Obl Buit Srli 18 JÜ VaxatuBU Obl 4 onlwp 1881 AUTOUAJI OliliKaliun 18 5 1 KoTtsaUAH Slod loou 18 4 I iu N Afr Ilar delsv a ud Arandsb Tab My Oortificateu D ii Maat oli ppü dito Arnh lï potliHijkb paudbr 4 Cult Mij der Voraiotd aand b Qr Hynolbookb paudbr 3 Madurlanaarho bank aarul Nud Ilandehuaa b dito N W I Par llyp b paudbr i Roti Hypolheukb paiidbr 3V Utr Hypotheekb dilo 3 OoBTKKK Ooat IIonK batik aand llcaL Hypotheekbank pandb 4 Ahekika Kquit bypotb paiidb 5 Maiw L O Pr Liitil oort rt Vau Uoll lJ apiurw MÜ aand Mij lot Kipl ï at Spur aanil Nod Ind Spoorwogin aaiid Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 18 dito G lTAi iï 8poor l 1887 89 A Robl S auid lul ap raij A ll obl i Polen Waraohau VVeunnn annd 4KvaL Or Ruaa Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwann Dombr dito aaud iICurak Oh Aaowap kap obl 4 dito dito oblifT 4 ANSRiKA CeDt Pao öp Mij obl 6 Obio Il North W pp aand Jito dilo Win at Potiir obl 7 Deovtir It Rio Or 8pra cort v n IllinoiRdootral obl m Roud 4 Louia Il NaahïillaOort v auil Hexico N Spw Mij leh p o 6 Miaa Kanaaa r 4 pet prof aand N ïork Ontario It Woat aaiid dito Penna Ohio obli 6 Oregon Calif Io bvp in goml 5 81 Paul Minn k Manit obl 7 l n Pao Hoofdliin obhu B dito dito Lino Col Ie byp O S Ca aih Can Soutb Cert r and Vbn C Uallw k Nar Io h d c O Amaterd Omnibua My aand Rotterd TramwegMaata aand NlD Stad Amaterdam aand 8 Slad Rollordam aand 3 I1IL8IB Stad AnlweppBnl887 i l aiad Uruaael U8 2 KONQ Thoiai Bcgullr Oeaellacb 4 OoaTINR Staataloening 1860 i K K Ooal a Air 1880 JPANji aiad Madrid S I8II8 i Na Ver Brt Hyp Spobl cort tNïltimtOEN WEI KE OEVAAH SÜHADB OP IllKDER KUNNEN VEEOOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gezien ait 8 der Wet ran dan 2o Joni 1875 StaaUblad oo 95 Doen te weten Dat tg rerguuuing hebben rerleeud aan De Directie der Glnooaefabriak en bare reebtrerkrggenden tot het uitbreiden dier fa briek door het plaateen ran eeu tweedenBtoomkelel in het perceel aan de Lazafoaateog Wgk O uo 563 kadaatraal bekend aectie D no 2127 O J Oopdewaagen en zgn reebtrerkrggenden tot het uitbreiden Etjaer bakkergin het perccal aan de Gouwe Wgk C no 22 kadaatraal bekend aectie B no 1927 J ran der Po t en zgne recbtrerkrij genden tot het oprichten eener alaebterij en loakarg in bat pereaal aan deu Langaa Oroenondaal Wgk I no 61 kadaatraal bakaod aectie B 00 1757 Gouda deo 6 Maart 1896 Burgemeetter en Wethouders roornoemd H L MARTENS De Seoretaria BROUWER Beken maklngi BURGEMEESTER eo WETHOUDERS aao Gouda brengen aaur aanleiding ran art 13 der Wet ran 28 Auguatua 1850 aStaatablada 00 125 tar algemeene keooia dat op do Secretarie der Kemeente tar leiiog ii oedergele 1 het procei rerbaal met het adriaa der Commiaaio oit het Oollrgia ran Gedeputeerde Staten benoemd tot bet aanbnoreo der 1 eiwaren van belanghebbenden legen het plao rao het rooreanomen werk tut rerbetering dar raart tuaacban den IJaael eu da Riugraart ran den Haarlemmermeerpolder Goada den 5 Maart 189 i Burgeueeatar eo Wetboudera roornoemd 11 L MARTENS De Secretarie BROUWER ADVISRTENTIEN Fro Oeo V Aankondiging Bg vonnis der ArrondisBements Rechtbank te Rotterdam dd 27 Januari IbGG by verstek gewexen is liet tussehen JOHANNA taK HOUTEN en JACOÜUS BllKNKMAN beiden wonende te GoieJti bestaande howeljjk ten verzoeke vau eerstgenoemde verklaard door eobtsciieiding OHiboiid H met nl do gevol gen dnarnan by de woi verbonden De Procureur v d verzoekster Mr M M SCHIM van usu LOEFf Ij A llorwege bekroond met t Kere Diplouia s Uonden fn Zilveren Medailles benevens Fere Diptoma Uouden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicnyo 1893 is bet Wereldkroemil Dniiven fcrsl Honiii Eilrdrt MELIANTHE uir iia Macbinale Kabr iek DE HUNIOULOEMa rAN II i vsn chaik Co gevestigd te Qravenhaye Geitn middel is ol kan worden uitgevonden welke de Metianthe ov6rtreft liüt is ONniCltnOiCPELUK het Iwste middel tor wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIhDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelp na hot gebruik der MICUANTHË doet i c de weldadige invloed gelden lot groote debiet m de vele attesten aan de MKLIANTHB bewezen yn de overtuiging dat hare uitnemende en genezeiidH eigenschappen op prys worden gesteld Ue MEUANTHE is verptiki in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwijzing voorxien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Uechtbank te Gravmiiage 9 Verkrijgbaar b F H A WOLfK Drogist Markt iouda E H VAN MILD Veorstal H 126 te ffouda A BOUMA J Moordreik J 0 HATELAND Bod op B V WIJK Oudeu a r WE8TLAND8 HE HYPOTHEEKBANK gereatigd Ie t Gruvenluit e reratrekt Oeldan op f UnpaUuek en Verkoopt eanabrteeem ran 10OO 500 100 en fO ulichtio en ten kantore der BaWeo bg de Haeren Montijn é Co Da Diractia J HOOFT GHAAFLAND i A rAsERPERg HOIJAARÜ