Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1896

IS SS n 4 57 l t9 t 04 1S 4 i ll 11 51 1 44 8 50 4 09 5 10 UOTTIRDIH 0 0 U D A 9 51 10 19 11 80 11 80 1 41 10 99 II 1 61 10 88 n K 1 61 10 48 H W 8 08 10 11 10 49 18 06 18 40 8 18 0 0 I D A UTXICHT iuudi 6 S5 8 87 7 16 8 09 8 1 9 06 10 19 10 67 19 48 8 90 S 17 4 16 4 47 6 57 8 68 8 81 10 18 Uudcw 5 50 6 54 11 14 1 87 7 10 10 9 H oorde 6 69 7 08 8 19 11 11 1 46 S S4 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Oirerlil 6 18 f 8 98 8 41 f 9 87 10 61 11 46 1 80 S OS 8 80 4 48 6 99 6 86 f 9 04 f f Naar Amsterdam e 0 V D A A U t T I 8 B A M Gouda 4 37 8 91 10 01 10 67 19 10 8 81 4 47 W 10 16 Am lerdim f St 8 14 9 95 1 05 1 1 19 4 85 8 8 4t 11 80 Slept Ie Nooldorj Leidsohendsm en BleiswOk Ini sweg e Hekendorp 1 an een 8 Oct 1895 0 Öondali lii Gouda vanlrerscbillondel Joepjijsten Uit G f l ï fitjbouda A 5Ö f 5 ian een bel getellelid lil de b laegraeAiftXi i n Vad N iNilf 25 fj N f sL r gen worden va zj er net gewerktË p gaarne Jbrengetf on eu dank jaao 9 m gstéllenden we mt hi moten debitee en opdat Ulrcclu Sixiorwegverblndlngen met GOUDA WiiiterdleDSt 1895 1896 OOCDA SOTTIHDAM 9 06 9 40 7 S OOGDA DEN Bil O Ooudii 7 3US 86 8 09 9 87 18 90 10 50 18 19 18 18 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 M9 8 54 8 5411 i ev M 7 48 8 47 11 01 11 40 4 57 8 01 10 08 2 Zcgw 7 68 68 11 18 18 4 5 08 8 18 10 15 Toorb 8 Ü7 9 08 11 87 l Ol 6 80 8 86 10 17 Uago 8 19 9 18 9 87 10 07 10 48 11 81 11 41 1 0 1 57 4 05 4 17 5 15 5 57 7 44 8 81 9 88 10 88 11 46 s dao erei de aodere ali eeo Spaaiiflche lahooue Kerel alt je niet maakt dat je elf naar benedea komt gooi ik je Tan de trappen Je bent drookeo Nu dat zal ik niet oDtkenneo maar je dochten zijn liel Ik kom fr een ten Iniwelyk ragen welke kan me niets niemendrtl Bcbel i Atleby een paar in d Mioesiei Nu WM bet geduld van den ouden heer uitgeput en Keker zou hg den dronkelap van de trappen hebbeu gegooid aU zyn oadste zoon die bg bat romoar wni komen opdagen meneer niet Try hardhandig znnder hem eveoirel erg te bezeeren naar beneden had gewerkt SUtOQ Oeaaraal 2e Kaiiiir Zitting tun Dinsdag 10 Maart Aangenomen is het ootiverp tot ioroeriag van een militairen pensioenraad na aanneming met 54 tegen 6 stemmaTi van een atuendementSeret Oe Raa om tot leden alleen benoembaar te verklaren gepensioneerde ofiSciereu der landen zeemacht en wel boven den rang van luitenant ter fee 2e khsse of eersten luitenant Daarna is behandeld bet ontwerp tot uitvoering van het grondwettclük voorschrift betreffende de regeling van bet gebruik ran eigendom bjj bet stellen van militaire inundutiëQ in tgd vnn oorlog of oorlogsgevaar Ds heer Van Karnebeek had bezwaar tegen de al meene regeling waarb rol ledige lehadevergoediug werd toefeezegd en wilde in elk voorkomend geval speciale wettelyke regeling Uy werd bestreden door den berr liaatvrt en minister van Houten Ds beer A Maekay ontwikkelde ook bezwaren tegen de bepaling van schadevergoeding hy verschil door den gewoneri rechter in plaats van door speciale commiüsiën Het ontwerp ia aangenomen met 52 tegon 4 stemmen Het voorstel Gerrttsen tot tacnttatiefsteliing van den eed Toor Prov Staten eu Gtiraeeuteraden is aangenomen met 44 tegen 27 stemmen ktfn der bladen klaagt over de kwakzalversadvertentiën in verschillende bladen en betreurt het dat er zoovele redacties gevonden worden wier toezicht opdeadyertentiepagina in dit opzicht niet gestreng genoeg ia Daargelaten de vraag of dit toezicht tot da bevoegdheid der redacties behoort ii bet echter tevens zeer moeielyk uit te oefenen Als een bewgi daarvoor strakke dat datzelfde blad waarin da klacht wordt geuit onder igoe advertentien een aanbieding plaatit TBD lallerSjnste roomboterc welke volgens het Maandblad tegen Vervalschingen in eatneustelling overeenkomt met een mengsel van circa 30 pCi margarine en 70 pCt natuur boter De ramp te Asperen heeft alweer het bewya geleverd roor de waarheid dat klüine oorzaken dikwgla groote gevolgea kunnen hebben Oisteten namiddag heeft ui eeu 13Jarig lueiaje J V bekend d n brand te Asperen aangestoken te hebben Zij had willen probseren of de lucifers nat waren geworden door den regen en er een aange token welken zy brandende in een booimijt had geworpen Het meisje moet niet wel by het hoofd syn Verleden Zondag kwam vanwege H M de Koningin Regentes een lelegram aan den burgemeester met da vraag of er ook geldelyke hnlp noodig wa De iturgeraeester meende hierop in ontkennendeii zin te kunnen antwoorden Te Middelburg is door den majoor jhr W van der Wyck een onderzoek ingesteld naar de vorderingen der miÜtaren In het zingen der nationale lic teren 8 40 S 47 t4 9 01 9 10 I S7 08 11 94 SO iouda Mflorilrecht NiouwerVerk Oapeile KoUerdam 7 SS 7 89 7 H 7 t5 f I IO Hotlerdam Oapelle Viouwerkerk 6 19 Hoorilreoht 6 S6 Qoudi S Si r 4S Aan iedfre compagnie werd ter belooning van den yver en de foewyding by dit onderwijs esn prachtige harmonica nitgereilit om in het vervolg by den zang te ie ruihen Het doel om deze liederen in de plaats te docn trdden van de ouzed lyke liedjes die op march werden gessongen ia bereikt doch de luflt tot tingen bg de oefeningun ontbreekt onze ZfeuwFcbe jongens maar al te zeer üisterenochtend omstreeks 6 uur ia naby Jntfaaü een schip dat gtiladin was met zand gezonken Het schip dat gesleept werd door een boot kwam door het voorby varen van een andere boot in de zuiging waardoor het langs den bodem getrokken werd en alznoeen lek bekwam De kap tein van de sleepboot mocht er met cul moeite ïn slagen den schip per diens vrouw en 3 kiudereo vac het ziuIfeude schip te redden De arbeider Vriezen te Dinksperioo di voor eenige weken door de Duitsche grensbeambten wegens het smokkelen van twee koeien werd gevangen genomen doch wegens gebrek aan bewys moesi worden vrggelateu is Zondagavond door de Daitsehe grensbeambten weer gevangen genomen i toen hg vi r koeien uit Holland naar Duitschland smokkelde De man werd daarbg door de kolf van een geweer zoodanig verwond dat dr M Both gemeente geueeabeer te Dinksperioo omuiddelgk geneeskundige hnlp moeet verleenen Na verbonden te zyn werd Vriüzor gevanktdijk naar Bocboli vervoerd d D n=t fieiut aan t N Men Batavia Malingan iii ontvlucht Het N T d 1 teekent daarby aan Men zal zich herinnerep dat de RuaMalingau beschuldigd van invoer van wapensin het gebied van K reug A ïem o Bali waarDjilautik I zetelt en later i p Umbok t metzyn handlangers Prince en Paige voor denRaad ran Justitie te Soerabuja terechtstond tn toen by vonnis ontshigen werd van rechtsvervolging Het Openbaar Ministerie ging toen in hooger beroep wtarop het Hoogt Brecht bof Malingan veroordeelde tot et n boete van f ImO Wii lueennn te weten dat Maligan Jolgsna het laatste bericht dat in de ludi chebladen voorkwam te öoerabaja in het liomitaal werd verpleegd Wellicht ia hg nul £ m daar ontffnapt W Het komt ons niet waarschy nJijk voor dat deze ontvlnchting eenige politieke lerwikkefing tengevolge zal hebhen Op Lombok behoeft hf z ch niet meer te vertoonen en in Karang Asem zal hy evenmin met opao armen worden ontvongen omdat onze goede vrfeud DjiKntik zich niet graag zou compromitteia fln Als men dus nog ooit van den vtelbe prok omokkelaar hoort dan zal het wel uit Sing4 oer zijit Men melde uit Den Haag het volgende foor al dat erai thans bekend in geworden Op een avond van de vorige week te 7 uren toen de cipier van den scbuttersprovoost op de Groote Markt aan twee arrestanten die daarin waren opgesloten omdat aij de huu opgelegde boeten niet hadden betaald brood en koffie kwam brengen wi ten zij na vooraf y er8 verbroken te hebben achter zijn rug om terwyl hy bezig waa het in het lokaal aanwezige gsslicht in het voorportaal van den provoost aan te steken te ontvluchten met achterlating van den bewaarder dien zy nu op hunne beurt opsloten De cipier achreeuwde luidkeels om hulp maar niemand boorde hem hot waa dan ook te druk op de markt Ret is niet bekend hoe hy uit i iaa goTaogenschap bevryd werd lu het dorp Zatk ia Maandagmorgen in het huis van en bewoond door den smid H van Nee brand uilgebroken die door de flinke werking der brandspuit tot het aciiterhuis beperkt bleef Tydens den brand veriniite men een iiak met ryk daalders en guldens tot een bedrag van l 110 waarom men 7 wBr vermoedens kreeg tegen den inwoneuden knecht een jongen van 16 jaar omdat hy van meer diefstallen verdacht werd Aan den burgemeester heeft hy verklaard oiüi alleen voor eenigen tgci by een buurman uit dit iis winkellade f 15 aan kwartjes en dul iM ji te hebben ontvreemd en nit eene 10 17 10 S4 11 01 n ot U li 10 95 11 94 9 40 7 47 8 S6 portemounaie van ya baaa f O 60 maar ook Zondagavond den xalv met geld te hebben gestolen uit een lade in de kast van de laankamer en dien te hebben geborgen in ueo Choorsteen van de alleen staande smederij endaarop Maandagmorgen ract eeu lucifer brandte hebben gesticht in het hooi liggende opden zolder van het nchterbniü om zoodoendedoor den brand den diefatal te dekken watniet is gelukt wgl hst voorste gedeelte T inhet brand De gebracht ROODE KRUIS ité te Cfouda 1896 geeft het Bestuur t Q het Roode Kruit c JB tUpver Ct 18f Als Bonr gfftroj het Hnlpver Cbm Gouda aan de leden gaarne het verslag van U werkzaamheden en verrichtingen loopenda over het drie en twiut gsta dienstjaar hjuls waarin de kast stond niet ia verdader is gevaokelyk naar Zwolle over Het bestuur van de militaire wederkeerige waarl orgmaatschappii Onderlinge Voorzorg den len Maiirt 1894 te Utrecht opgericht voormilitairen beneden den rang an officier tendoel hebbende den leden hy tiwnsionneering ofontslag uit den dien t een bedrag uit te keerenof bg overigdeni dien steun de achtergeblevenbetrekkingen te verzekeren beeft eene circulaire reudgezonden waarin zg officieren inkeuni stelt met het bestaan der vereenigingen art 20 vhu het reglement waarin wordtgezegd Jfficieron die vnu hunne belaugstellingin de Vertpeniging blyken wenscheu te jt en Jtunnen dft doen door een jaarlyksche bgdrngeof eene bijdrage in eeua Ueze ifeunisgtive geschiedde Beleefdelgk verzoekende dat ook öiet leden daarvan in age len nemen den tean lan veleh ia róó noodlB zat er kunnen voortgegaao worden met Méiiug vau zieken wier getal voortdurend gronflJiyft Zeer word gewaardeeri de ware wtfangstelling van v e leden vooral ook dier lfler leden buiten de stad en dubbel welkom M ren de giften die mochten ontvangen worde waardoor het mogelgk was te k innen blyve o ledeelen Met welgemeoAj ii ding grniaakt V vorige jaren nf bedrag J In Maart Mi Gouda f 3 r É Uil Beetguqterium In April bit o van den heer B In Mei uit A G f 1 3 Aug van N N De H alhier gedeelte der opl concert geh ndal f 25 pr lu Dei belBugstelleudeu il In Januari 1 8 Januari mo mevr i S Z f200 lordenW p J n f l Ll j t i 11 Pebn mocht f de B 5 Öo IfeescLijlt fcr verfi Jiierjibor n gj open 1 dauk wordt gaarne melI de volgende giften als opgave van tyd plaais en ontvangen worden nit f 1 50 f 1 50 f 1 50 f 1 50 lohhoven f 8 JjilGouda d S eene stoel rdam f 10 ld Juni uit uit Elaarlem f 10 In v jofnamelük l Uet ¥ an mevr ei 4mov een leo liefi digheids 1895 te Goud fl40 21 Oct au I omdat ka f ilanlv leniging jhoofdi I I i ook reei l gd nog niet Penningmreitbr onderoff by hi Thiel ifming voor de jeng iige Vel kelyk ia eu men daarmede I f 6000 io Ne l effecten b j ver is a s men wel i venacht ir Wereeniging iw de ad inf te üo dailiVi ollA spreien 4 JNov T ijittt Ir tii Aij Kantongéifecbt te oiii a Zittiog an Woensdag lOjManrli 1 96 De lolgende persini n fjj eroc deelJ we njJachtoTertrediogU j K tè BeAijii lot f 5 il 3 diigeu edinlg der wét op kleinhiijel a eterki J y K tè Be Vijk lot f 5 ftf 3 di eu I lil loteul Opertredirtg AeiJ 11 drank j j j M ö y ui ap luseni M mogen leoueereu opdat I e alave c Ü4er s rrtl Aok teder aan het goei iHoel b Bftëi oordy J Jijagidoor een belangrp ijfer ïoofifle karflttWi er ygën Gaarue Vreogiio W j openlijk onzen bizon4cren dank aan allen die door hunne gewaardeerde welwillende gaven L gesteund hebhen mede aan lUi uitgevers de Goudaehe Conranten onzen dank voer de welwillende opname ran ons veralag Op aanvrage van h b geneeskundigen werden 238 zieken bedeeld Aan beu werden uitgereikt Aan vleeacb voor f liter melk J S te jïoad tot f 10 ot 5 liegen l Örertreditii arbeidswet J A S ie Oooda tol f 1 of 2 dnfeeo Oiertrediiig Pror Keglement lop iregea en voetpaden P K eigenlijk P j te Brejjge gemeente Hil eKersberg tol f 2 of 2 daijen C 1 V te Gouda tot f 1 of 1 dag 0 ertreding der forordenmg lot htndha iijj Tin de orde en Teiligneid in de gemeente Moordrecht A V te Nieowerkerk e d IJiel tot f 3 of 164 72 576 08i 69 86i 3 68 2 42 0 72 1 50 eieren itroo brood steei kolen re araeie van het materieel De ziekenstoalen windkneaena vooral de ringkuaaena enz worden door Bestuurderessen waar noodig in gebrnik gegeven van de dekens nordt eeu goed gebruik gemaakt De rekoniug ia naftezien en goedgekeurd door den heer L P Hoogeudyk Ür en mevr B Temminck Henle Tot om groot leedwezen moest mej D Braat door vertrek naar elders ons Bestuur verlaten Ijare welwillende norg en toewyding aan da zieken sedert Sept 1887 Jnn 1896 zal ous ateeds eene aangename herinnering blyven Openlgk brengen wy gaarne mej D Braat onzen hartalyken dank Mej E Temminck heeft zich voorloopig welwillend by ons BHstuiir aangesloten dat ons aangenaam ia Door het Hoofd Comilé der Naderlandache Vereeniging ontvingen wy ds gewone berichten en verslagen Wij hevelen ons tot e ke gift hij zij in geld oudlinnen neteldoek of gebruikt beddegoed beleefdelyk aan 1 dag Ofertreding polilie erordening inn Gonda W t V en T fi beide te Gouda ieder lot f 050 of 1 dag D d J en H J 7 d P beide te Qooda ieder tot f 0 50 of 1 dag J W te Gonda tot f O SO of 1 dag J B ie Gouda tot f 1 of 2 danen II N J d K en A v d P alleu te Gouda ieder toi f l of 1 dag T M R P J d K M M B en G d A atlen te Gouda ieder tot f 1 of 2 d 0 D U te Gonda tot f 2 of 1 diig Oyertrediog etrafwet J 1 T te Gouda tot f 1 of 2 dancn Nachtromoer en openbare dronkeo ciiap J W te Blei8ffi k en J d O te Nieowerkerk o d IJsei ifder tot f 4 of 4 dagen Openbare dronkenschap G T d B Dz te Zevenhuizen P v d B te Gouda K K te Moordrecht H W zwervende P T S te Gouda ï D te Oudewater eu P B te Gouda leder tot f 1 of 2 dagen T M J P te Gonda tot f 2 of 2 dagen J V d W te Gouda tol f 3 of 3 dagen J L te Gouda tot f 3 of 4 dagen C J te Gouda tot f 6 of 6 degen O S te Moordrecht tot f 4 of 4 dagen 0 ieiibare dronkene bup bj recidive D T te Gouda tot f 3 of 3 dagen Aangevangeo 1 October Tijd van Grcenwieli 7 11 9 67 l 1 10 04 10 11 9 10 e 17 8 87 84 g 41 8 4T 10 18 10 17 D SO 8 06 9 43 9 61 9 68 8 8S 10 08 DIN R A A 08 4 40 5 51 9 8 OU DA 7 BS 9 38 f I 5 £ 10 011 8 28 10 1 Hage 6 11 7 Ï0 7 48 8 80 9 28 9 4810 1111 8511 161 861 441 58 8 48 4 18 6 17 6 0SVoorb 8 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 1l 10 81 1 65 6 S8 Zev M 6 18 10 48 1 06 f 6 3 Onada 6 83 7 6 8 18 9 9 56 10 16 10 54 19 06 19 46 9 17 8 14 8 96 4 18 4 43 6 47 6 60 10 84 10 64 Stopt Ie Bleisivijk Craisweg en Nootdorp Leldsehsidam aa Heksndorp U T K o H T G o ü D A Itreeht 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 69 4 48 6 38 7 50 8 09 9 07 Woerdei 8 11 10 18 11 61 4 16 6 58 38 OadswsUr 8 1 10 81 4 14 8 80 Ooida 8 88 8 84 10 44 11 07 1 19 8 49 4 87 5 10 7 0 8 15 8 41 9 4 9 46 11 lu aAsteida H O o C D A Ameterdan a 81 8 10 10 49 9 96 4 i0 O 7 4 flouda 7 89 9 84 10 14 19 11 8 80 5 10 7 4 6 8 49 Stuppeii te Bloswjjk Kniang ru Nootdorp I eidMbBdam u Hekesdorp Met vertrouwen eu aanbeveling meeneu wij OQs verslag over bet drie en twintigste dienstjaar te knonen eindigen met de herinnering aan d i6G laag mogeiyk gestelde contributie jaarlgka millsteus a f 1 voor bet lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J TEN B08CH SCH0TENS Presidente Mej G W DE JONG Penaingmeesterease Mej C SaLTSER Secretaresse Mej C M E DUTILH Bestuurslid Mej J H SüETZER Mej N J SCHELLING Mej E TBNMINCK I BuUealandsch Overzicht De Koning van Italië heeft lyn goedkeuring verleend aan een kabinet gevormd ala olgt T iorïitter en luiniater van bionenlaud che za I ken di Rudini oorlog Ricotti marine Grin J buitenlandaphe zaken hertog di Sermonein A justitiü d senator Casta financiën Biaacq schatkiet Cfolombo openbare werken de senator PiraEti onderwjJR Granturco landbouw Guic ciardini posteryeu Carmine 4 Da eniat en de Kamer zgn bjjeengeroepen togen Maandag Het is merkwaardig de bonding der Fian ache pers na te gaan bjj de bespreking van de n ederlaag der Italianen ib Afrika Men hoa t van Italië in i ratjkryky maar met vau de ttalijaansche politiek Men beacbuldigt Italië Z03 grti ag van snooze ondftnkèaarbeid omdat het dóór Frankryk bevrijd en geholpen zicb tegen Frar kryk verbofj d m Duitsohlana on i Odsteuryk Oe eerste indruk h H dan ook die van Schadeütreude Doch padelyk werd die verdrongen door het gevoel viin medetijden ec f de hopp dooreen vViendschappiiigkB daelnemiug Italië te overtuigen van de oprechte vriend l schiep T ti Frankrijk paardpor werd reeds spoedig fen geheel andore todn aangenlagen j de spottende opmerkingen maakten plaa fcvoor lofredeneQ op de dapperbeiJ en don unoed der l l Italiaanbone soldaten En in sommige kringen werd bet KeUa betreurd dat de regeering niet fl i officieel iJitdrukking had gegeven aan de deel naming Wan Frankryk Doch il t kabinet Cri pi krygl de votle laag in de Frauache pers Zelfs de zeer gematigde bladen veroordceleu het optreden van den minister preaideht op scherpen toou Dit allea wgat er duidelyk op dat alleen de aansluiting vau Italië bj hat Drievoudig Verbond iOiFiankrijk kwaad bloed heeft gezet Den minister die dit bewerkt beott beschiitpt men nog na zyn val en men tracht iedere gelegenheid aan te grgpen om de bioden losser e maken die Italië vereenïgrn met Dniischland en Oosteor k De oorlogszuchtige stemming m Spanje houdt nog aan Kijke particulieren biede de regeeriug g ld voor bat geval dat een oorlog mocht uitbreken en in de proïiuciëu woideii iuBchryvingen geopend om gelden voor een nieuw oorlogsschip byeen te brengan De geestelgkheid steunt de palriolti iche Itpweging Sedert het sluiten der univt rsiteit te Madrid zyn aldaar geen ongeregeldheden meer voorgekomen Te Barcelona daarentH rpii moest de politie de betoogers een paar muien t keer gaan on te Valencia nam de bewegiug zelfa een gevaarlyken vorm aau In een arena in die Blad is eeu prott atvprgaderiug tegen de houding van bet Noord Amerikaan cbe parlement gebonden en daarby kwam het tot ernstige ongeregeldheden De menigte schoot op de gendarmen toen dexen de vergadering wilden uiteendryven Twee hnnner werden gewond waarvan één doodelyk De stad is nu iu staat van beleg verklaard Een telegram uit Madrid mi Idt verder nog dat gi iterniargen ook te Bilbao in de uabyheid van het consulaat der Vpreenigde Staten demonstraties plaats hadden By een botaiug werden negen gendarmen eu twintig betoogers gewond Lakoniek wordt in dit telegram er bij geTOaKd Overigens beerscht in Spanje rustic t Ia maar wat men rust noemt t Schynt intusschen wel waar dat de ga moederen zoo iu Spanje ala in Amerika wat kalmer gestemd worden In Spanje ziet men no wel dat de regeering der Unie met van plan ia uitvoering te geven aan de wenachen der kamers en de Yankees meenen dat Amerika voorloopig genoeg gedaan beeft met zyn beide Hoi en zoo flink zich te laten uitspreken ten gunste der Cubanen De Spaansche premier Canovas heeft aan de twee grootste bladen van New York een brief gezonden waarin by generaal Weyler verdedigt opkomt tegen de erkenning der Cabaansche opstandelingen als oorlogvoerende party en ontkent dat Spanje by Flnropeeache mogeudbedeu ataun beeft gezocht tegen de Vereenigde Staten Men weet dat Spanje verdacht werd een soort bondgenootacbap met Frankryk te hebben aangegaan De republiek zon bereid zyn Spanje te helpen en kreeg daarvoor in rail eenige conceasies m Marokko Dit nn wordt tegengesproken door iemand die bet weten kan Te loochenen valt echter niet dat de relaties tu 8chen Parijs en Madrid de laatste dagen nartetyker bleken dan ooit Wat wonder dus dat men er wat achter zocht Het Bchrijven van deo Spaanachen premier moet intnsschen in Noord Amerika een goeden indruk gemaakt hebben vooral door den gematigden toon waarin het Is gesteld Zelfs da World die hare ajmpathie voor de Cubanen niet onder atoelen of banken steekt zingt een toontje lager eu geeft den raad wel te overwegen wat gedaan en wat nagela en dftnt ta worden De invloed lan Cannva s woorden blykt bet duidelykat t Washington Senatoren die reeds een aarzelende bonding aannamen verklaren thans dat het Congres genoeg heeft gedaan en de zaak verder uan den president overgelaten moet worden En Cleveland zyaerzijds zal sich wel wachten een andere dan onzydige houding aan te nemen Zoo zal naar men aanneemt het geschil tnaschen de Yankees en Hidalf os wel spoedig weer bygelegd zyn en dan moeten de opstandelingen op Cuba maar zien hoe ze zich zeiven helpen Een depêche uit Madrid zegt dht ua de laatste gevechten zeer ontmoedigd yn en nu in de richting van bet Oosten trachten te vluchten Of het waar is Dö nieuwef vürslarkingen voor het leger van generaal Wl yler zijn te HaTaua met geestdrift outrangeo 351 Sraats loterij Ie Klasse Trekking ven Woensdag iflss 898 No 16168 SOOOO No 17001 15 O No 7437 ƒ lOOO No 2407 8114 on 186B0 ƒ 400 No 13103 en I67b3 ƒ 100 Prijzen van ƒ 20 9 8361 5108 7945 10467 13184 1S913 18776 32 2504 5161 7984 10475 13196 16928 18796 78 2620 6216 7998 10+79 18215 16949 18802 99 2S21 6323 8 180 1064Ï 13320 16008 18822 106 2681 6348 8090 10598 13386 16020 18919 114 2693 6389 8139 10639 13894 16184 18933 119 27S9 3394 8141 10662 13437 16186 19000 164 2746 6498 8348 10701 13631 16280 19018 164 2823 6523 8297 10731 13638 16290 19044 182 2860 5626 8382 10792 13649 16296 19052 186 2866 6 i60 8407 10798 13666 16390 19083 S63 2870 6687 8449 10864 1S816 16608 19167 365 4871 6731 8474 10912 13862 16633 19197 378 3949 5800 8511 10920 13868 16636 19241 406 2965 6892 8549 10976 13926 16570 19261 476 8986 6986 8660 10993 13983 16580 19262 3065 6006 8661 11027 14064 16601 19302 3091 6014 8592 11066 14078 16641 19340 524 3278 6023 8616 11086 14094 16642 19366 636 3309 6038 8723 11119 14124 16706 19422 589 3333 6133 8783 11130 14197 16724 19660 673 3409 6176 8838 11142 14249 16780 19663603 8432 6186 8946 11234 14280 16824 1961 i 610 8439 6237 8953 11316 14340 16834 19649 634 3457 6391 8980 11344 14844 16893 19665 644 3472 6416 8984 11348 14363 17013 19697 659 3655 6441 9034 11364 14399 17087 19703 765 8686 6493 9121 11378 14465 17088 19763 869 3611 6592 9134 11 39 14498 17093 19803 909 3622 5598 9267 11454 14624 17114 19820 913 3638 0720 9313 11480 14631 17139 19823 1048 3684 6772 9318 11611 14624 17144 1 82 1093 3693 6778 9372 11636 14693 17187 19830 1199 3868 6968 9601 11541 14796 17295 19867 1214 3886 6972 9513 11568 14797 17304 19868 1322 3892 7015 954 U609 14898 17416 19980 1268 3922 7026 9697 11696 14936 17460 20049 1284 4011 7100 9670 11758 14970 17501 30086 1447 4014 7169 9776 11956 15010 17684 20264 1490 4042 7171 9904 11972 16014 17610 20269 1540 4049 7242 9819 12011 15106 17686 20337 1662 4082 7284 9846 12112 16121 17687 20340 1591 4153 7360 9848 12161 16144 17724 20431 1604 4194 7438 9878 12308 15213 17768 20460 1624 4237 7519 9913 18343 16264 17868 20471 1640 4264 7622 9932 13381 15265 17963 30473 1648 4365 7630 9962 13390 16318 17993 20671 1704 4869 7692 10003 12502 15368 17998 30693 1707 4422 7597 10009 12538 16360 18064 20780 1744 4443 7607 10062 12648 15378 18093 2n816 1832 4497 761110151 12670 16430 18110 20857 1849 4612 766110169 12746 15484 18115 20859 1863 4629 7664 10162 12790 15483 18336 20869 1884 4617 7Ü88 10193 18836 15484 18238 20871 1909 4632 7730 10264 13919 16518 18360 20908 3010 4796 7748 10370 12934 15564 18370 30934 2076 4834 7834 10374 12968 16565 18522 20987 8012 4847 7864 10397 13976 16B62 18666 20973 2110 4863 7884 10355 13044 16781 18613 80974 Vl32 4872 7900 10409 13052 15813 18661 8930 2134 4937 7914 10437 13113 16816 1=735 17676 8188 5001 7916 10448 Ie KlasiB 2e Lijsl No 2768 m 3782 en No4489 m z 4889 INQBZONDEN Mijnheer de Redacteur Het Hestunr der Ktnderbewaarplaats albier vreagt beleefd eene kleine plaataraimte in uw veelgelezen blad voor liet volgende Asn onze geëerde stadgenooten kan met blijdschap worden gemeld dat het pand in de Groenendaal no 170 aangekocht ten behoeve eener grootere Einderbewaarplaats die aan de toeno uende aanvrage om plaatsing kao vo doen geheel is voltooid Het Bestnar gevoelt zich gedrongen langs dezen weg z neu harteiyken dauk toe te BrsDgeo aan aliens die met hunne gaven medewerkteu tot bereiking van dit nuttig doel oor een groot deel is thans in de behoefte der benoodigde gelden voorzien doch er hlijf nog altyd een betrekkelgk groot tekort £ n daarom uit het Bestuur nogiuaftls op bescbei dene wjjze den wenscb dat ook nog dit tekort moge worden aangevuld De opening der Kinderbewaarplaats is bepaald op Maandag a s en at degenen die deze inrichting eens gaarne wensaben te bezichtigen worden daartoe nitgenoodigd op Vrjjdag J3 Maart van 2 5 uur U Mjjnheer de Redactenr dankzeggende voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend Het BtsTuua oeu KiNDEïieiswAAttPi AATM Een Kloermakersiongen GEVRAAGD A van OS Az March Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Keurs van Amsterdam Vorkn iotkrs 2 l 92V IOOI 10 k 8 an s 268 621 l 98 Vi 104Vl 59 80 n U 82 m 93V 42 100 I ♦ 799 67 B 102 68 100 joav luvl 58 W s 101 100 189 99 70 287 112 112 95 197 156 lOi 47 48 BO V 51 181 99 99 62 8 l 102 101 10 iV 991 loiv 142 136 13 13 104 58 58 103 12 12Vl 16 i V 108 lor 103 S 50 1 216 100 1087 108 104 108 ISO 12 7 1 7 37 114 10 MAART JEl ERl A D Gert Ned W S S j dito dilo dito 3 dito dito dito 8 UoNQAft Obl Goudl U81 88 4 Italië Inschrijvuig 18fi2 8l 5 Üü3TENa Obl in papio 1868 dito in zilver 1868 5 PoatuoAL Oblig met coupon U dito ticket 3 Rusland Obl fiiunoDl 1894 4 dito Gecons 1880 4 litobü Roths IS89 4 t lUtobij Hopel88y90 4 dito lu goud loou 1883 h dito dito dito 1884 Spanje Porpel schuld 1881 4 TüRKBiJ fit pr Conv leen 1890 4 Jee looüing serie I Geo loo iiq aerie I ZoiuAkr Rep v o jL 1892 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Vknrzüela Obl 4 oubep 1881 AuaTEftDAM Obli iil iüQ UV5 3 aoTTEBDAM Stüd leen 1894 6 üiO N Afr UftiidGlsv aaud Arendab Tftb My Certiflofiten OüU MaatBchappij dito Arnh Hypotheekb pamlbr 4 Jult Mij der Voratoiil aaiid a Gr llypolheekb paiidbr 3 i tJödorlaiidaoho bank aand Med lUüdelmaa h dito N W k Pac Hyp b paiidbr 5 Rott Hypotheekb pandhr S j Utr Hypotheekb dito 8Vj UosTENK Öost llong bankaand EtusL Hypotbeekbauk pandb 4V AMEftlKA Equit Uypoth pandb 5 Maxw L G Pr Lien cort 6 Veü Holl IJ 8poorw My aaiid Mij tot Expl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Nfld Zuid Afnk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLlE SpoorwL 1887 89 A Kobl 3 Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 Folds WarBohau Weenen Band 4 Ro8L Gr RuBa Spw Mij obl 4 BaliiBche dito aaud Faatowa dito aand 5 waag Oombr dito aand 6 K urak Cb Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuEHiKA Cuiit Pac Sp Mij obl 6 CKic k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cart v a Hlinoia Central obl in goud 4 Louiav NaBhviUoCort v aand Mexico N 8pw Mij lehyp o 6 MisB Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario West aand dito PonuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Miun k Maoit olil 7 Un Pac Hoofdlijn olilig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 IJanada Cau South Cort V aand VsN O fiallw Nav Io h d c O Amsterd Omnibua M aand Rottord Tram weg Maats aend Niü Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S itKLoiB Stad Antwerpenl887 a i Stad Brussel 1886 2Vi lioNO Thcias Regullr Gesollsch 4 OosTENR Staatsleening 1860 5 I K K Oost R Cr 1880S i Spanje Stad Madrid 8 1B68 Nrd Ver Beï Hyp SpobI eert ADVERTENTIEN Voor GOUDA en OMSTREKEJV worden degeH ke IJverige personen GEZOCHT voor het waarnemen van een gemakkelijk Agentschap waaraan groote voordeelen verbonden zyn Offerten met reierentiën onder mpdiemtei aan het Algemeen AdvertentieBureau ran NIJGH en VAN DITMAR Hotterdam Aanbiedingfen worden ingewacht by B W de BUcourt te yijmegen Toor de Leieriog ran Puin Stroo Klei en SCHERP RIVIERZAND traoco Scheveningen beuoodigd TOor de te maken Steeogboiing en Strandmuar w A löfegebekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven tlorsl Honig Extract MELIAINTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOËMc TAN ll vanScliaik Co gevestigd te ë Qravenluige Ge3u middel ia oi kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het i ONHERROEPELIJK het beste m ddel ter wereld hetgeen de vele en verschillendu bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONM I ODELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in fiacone van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrnihaaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage gtf Verkrijgbaar bü F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H vj MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreelil 1 0 RATELAND Bchcop E AJEOiir B V WIJK Oudewalrr os QRANDB MAOASINS DU Printeinps TE PARIJS Zenden gr en franco ket practitiK Küillu ln Md MQDE ALBUII lUfit ftoltandBclien ol fraiiscln n telvst bovuttende de afbeeldingen der liiathl uitfrekoraen modellen voor liet Winterseizoen van kJflederen boeden enz voor tieoion dame en kinderen op gefrunliocrde aanvraag aan KM JULES JALUZOT A C PARIJ8 Stalen van zyden wolleii en katoenen itoffen laken enz enz worden ovenfioun franco toegezonden doch mer gelieve daarToor do soorten op te geven on ongeveer de pnJ n te bepalen Dit album bevat tevens de iiiliclitingeii welke TOor de goedeen prompte uitvoorinKen Aer beitellmgen benoodigdztjn B slell ngtn van S5 francs en Itooger wnr 4en met eene verhooging van 5 0 0 franc9 truoht ên orO oan Inkomende rechttn in nilê ptaatten van Nederland aan huls bezorgd De klanten hefcben gecno foimalupncn T or de inklaring of andersinta te vrrviil oit 4ur on réexpédlUêhuia te Itozendaal ni Wrabani daarmede belanr is mxanastaat jm Zser Fette Gesteendrukte NAmAAfiTJES worden GELEVERD door A BRliXKMA en Kn